Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   265.5 КБ
СКАЧАТЬ

3. Приклади тестів

Які фактори впливають на прибуток від реалізації продукції?

1) собівартість продукції;

2) ставка податку на прибуток;

3) дивіденди;

4) податок на прибуток.

1.2. Що характеризує матеріаломісткість продукції?

1) економічне використання матеріалів;

2) технічний рівень виробництва;

3) вихід готової продукції з матеріалів;

4) кількість матеріальних ресурсів на одиницю продукції.

1.3. Як ви вважаєте, в чому полягає призначення класифікації витрат за калькуляційними статтями витрат?

1) обчислення прямих витрат;

2) визначення ціни виробу;

3) розрахунок собівартості одиниці продукції;

4) визначення собівартості продукції.

1.4. Наявність власних оборотних коштів розраховується таким чином...

1.5. Норматив коефіцієнта незалежності:

       1)  0,5:

2)  0,5 - 0,8;

3)  0,5 – 1.

4) правильної відповіді немає

1.6. Коефіцієнт маневрування -  це:

1)  відношення фактичної наявності власних оборотних коштів до джерел власного капіталу;

2)  відношення джерел власних коштів до валюти балансу;

3)   відношення залучених коштів до джерел власних коштів.

1.7. Коефіцієнт ділової активності:

1)  виручка від реалізації : валюта балансу;

2)  балансовий прибуток : валюта балансу;

3) ваш варіант відповіді.

1.8. Неплатоспроможність позичальника характеризується:

1)   оборотністю прострочених боргів;

2)   спроможністю розраховуватись по зобов'язанням;

3)   ліквідністю балансу.

1.9. Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності:

1)  0,2 – 0,25;

2)  2 - 3;

3)  0,7 – 0,8.

4)  1 - 2

5) правильної відповіді немає

1.10. Об’єктивний метод оцінки якості продукції:

1)  означає оцінку рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та лабораторних аналізів;

2)  ґрунтується на порівнянні одиничних виробів з відповідними виробами-еталонами, або з базовими стандартами;

3)  полягає у визначенні узагальнюючого показника рівня якості  виробу, який оцінюється.

1.11. Продукція вважається реалізованою:

1) в момент відправки зі складу,

2) при отриманні грошей за неї:

3)  при підписанні договору на поставку.

1.12. Стратегія диверсифікації означає:

1) вихід зі старою продукцією на нові ринки;

2)  стабілізацію і збільшення випуску існуючої продукції на раніш освоєному ринку;

3)  модифікацію або заміну на нову продукцію на існуючому ринку;

4)  розширення номенклатури своєї продукції і освоєння з новими товарами нових ринків.

1.13 Відносний рівень якості продукції визначають:

1)  шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників,  без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

2)  шляхом порівняння показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних виробів;

3)  шляхом оцінки якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямів і темпів розвитку науки і техніки.

 

 

                                 Тести до тем №  1 – 3

1) Предмет економічного аналізу – це ... фінансово-господарська діяльність підприємств та установ

2) Об’єктами дослідження економічного аналізу виступають:

1. фінансова діяльність підприємства;

2. підприємства, організації;

3. фінансово-господарська діяльність підприємства (організації); 

4. ринкове середовище та його вплив на діяльність окремого підприємства;

5. взаємодія банків та підприємств у процесі фінансово-господарської діяльності;

3) До головних категорій економічного аналізу належать:

1. об’єкт дослідження;

2. фактори;

3. резерви;

4. показники;

5. методи дослідження;

4) Показники  економічного аналізу бувають:

1. зовнішні, якісні, кількісні, приховані;

2. внутрішні, кількісні, неоднорідні;

3. якісні, кількісні, планові, звітні;

4. узагальнюючі, внутрішні, зовнішні;

5. у вигляді факторів;

6. у вигляді резервів;

5) Фактор – це ... причина, яка впливає на певний результат (наслідок), попередник виникнення резервів виробництва.

6) Ресурс – це:

1. невикористана можливість;

2. запас сировини, матеріалів та ін.;

3. згаяна можливість;

4. резерв;

5. ваш варіант.

7) Резерв – це ... це запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи будь-якої системи;

                             — це невикористана або згаяна можливість чогось, наприклад, зростання обсягу виробництва, поліпшення якості, підвищення рентабельності тощо.

8) До математичних методів в аналізі належать:

1. графічний;

2. дисперсійний;

3. логічний;

4. статистичний;

5. кореляційний;

6. середніх величин;

7. масового обслуговування;

8. аналогії;

9. ваш варіант.

9) Розрізняють наступні види економічного аналізу за часом дослідження:

1. наступний;

2. ретроспективний;

3. структурний;

4. трендовий;

5. оперативний;

6. стратегічний;

7. порівняльний;

8. ваш варіант.

10) До методів елімінування належать:

1. статистичний;

2. математичний;

3. абсолютних різниць;

4. вибірковий;

5. відносних різниць;

6. ланцюгових підстановок;

7. ваш варіант.

11) Вплив кількісного фактора на узагальнюючий показник при застосуванні методу абсолютних різниць визначається так (у загальному вигляді):

1. ∆Yx  = ∆X * aпл

2. ∆Yx  = ∆X * aфл

3. ∆Yа  = ∆a * Xпл

4. ∆Yx  = ∆a * Xф

5. ∆Yx  = (Xф – Хпл) * апл

6. ваш варіант.

(де у, х, а – відповідно узагальнюючий показник, кількісний та якісний фактори).

 

 

 

 

Приклади тестівПриклади тестів12) Схема якого методу аналізу представлена формулою:

Різниця  у суміжних індексах

 

 

Планове значення

узагальнюючого

 показника

 

 
        

                                                                       Х

                            

13) До функцій економічного аналізу належать:

1. пошукова;

2. діагностична;

3. контрольна;

4. управлінська;

5. оцінкова;

6. стимулююча;

7. ваш варіант.

14) Елімінування (як метод економічного аналізу) – це ...метод з групи логічних прийомів при якому абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів.

15) Аналітична робота підприємства розпочинається з:

1. планування;

2. аналізу;

3. контролю;

4. обліку;

5. опрацювання інформації;

6. ваш варіант.

16) Джерела інформації, що використовуються при аналізі, наступні:

1. планово-нормативні;

2. дані статистичного і бухгалтерського обліку;

3. дані оперативного обліку;

4. звітні дані;

5. внутрішня і зовнішня інформація;

6. дані перевірок та ревізії;

7. ваш варіант.

Основними джерелами є:

1) планово-нормативна інформація (матеріали бізнес-планів, норми витрат і нормативи, прейскуранти цін і тарифів, законодавчі акти, інструкції, договори, технологічна документація тощо);

2) дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку й звітності;

3) внутрішня позаоблікова інформація (накази, виробниче листування, довідки про перевірки та акти ревізій (аудиту), протоколи виробничих нарад, доповідні записки тощо);

4) зовнішня інформація (звітні дані споріднених підприємств і матеріали галузевих видань, збірники статистичних матеріалів як вітчизняних, так і іноземних установ, дані переписів та анкетних обстежень);

5) дані особистих спостережень аналітика (виробничі екскурсії, хронометраж робочого дня, опитування працівників підприємства).

 

 

17) За способом виявлення резерви бувають ....явні і приховані

18) На які види поділяють економічний аналіз за ступенем охоплення?                 

1. комплексний, тематичний;

2. порівняльний, динамічний;

3. попередній, динамічний;

4. порівняльний, наступний;

5.  попередній, наступний;

19) Логічні методи економічного аналізу включають:

1. групування;

2. теорію масового обслуговування;

3. аналогію;

4. кореляційний аналіз;

5. дисперсійний.

6. Ваш варіант.

20) Методи економічного аналізу прийнято поділяти на:

1. комплексні, результативні, системні;

2. технічні, наукові, пошукові;

3. логічні, математичні, евристичні (психологічні);

4. комплексні, наукові, пошукові;

5. технічні, результативні, системні.

Тести до теми № 4-5

1) Фінансова діяльність підприємства це  .... це організація рівномірного надходження, поповнення, руху і використання засобів за їх цільовим призначенням, планування фінансових ресурсів і контроль за їх формуванням і використанням

2) Фінансовий стан підприємства – це .... це результат його фінансово-виробничої діяльності. Він характеризується розміром засобів підприємства, їх розміщенням і джерелами

3) Основні джерела інформації щодо оцінки фінансового стану

     підприємства:

1. форми 1, 3;

2. форми 1, 2;

3. форми 1, 3, 4;

4. форми 1-4;

5. акти і довідки перевірок фінансового стану підприємства;

6. баланс доходів і витрат;

4) За складом господарські засоби поділяються на:

1. оборотні та необоротні;

2. якісні та кількісні;

3. власні та позикові;

4. матеріальні та нематеріальні;

5) За джерелами формування розрізняють господарські засоби:

1. оборотні та необоротні;

2. якісні та кількісні;

3. власні та позикові;

4. матеріальні та нематеріальні;

6) Зменшення суми балансу -  це явище:

1. позитивне;

2. негативне;

3. залежно від специфіки роботи підприємства;

4. ваш варіант.

7) Порівняльний баланс включає показники наступних видів аналізу:

1. горизонтального;

2. порівняльного;

3. вертикального;

4. статистичного;

5. оперативного;

6. перспективного;

8) Ліквідність балансу – це ... це ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов’язань.

9) Платоспроможність підприємства  – це його здатність своєчасно виконувати свої   зобов'язання. Це визначення:

1. вірне;

2. невірне;

3. частково вірне;

4. ваш варіант.

10) Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими пасивами відображають:

       1. поточну ліквідність;

       2. перспективну ліквідність;

       3. абсолютну ліквідність;

4.ваш варіант.

11) Грошові кошти, короткострокові фінансові  вкладення і дебіторська заборгованість підприємства не кредитної заборгованості, така ситуація говорить про:

1. кризовий фінансовий стан;

2. допустиму фінансову нестійкість фінансового стану підприємства;

3. нормальну стійкість фінансового стану підприємства;

4. абсолютну стійкість підприємства.

12) Дебіторська заборгованість – це ... це вилучення з діяльності підприємства оборотних засобів, що є причиною фінансових ускладнень

13) Показники, що характеризують стан дебіторської заборгованості:

1. рентабельність капіталу;

2. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

3. середній строк оборотності заборгованості;

4. коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості;

5. коефіцієнт оборотності оборотних активів;

14) Коефіцієнт автономії визначається як ... як відношення власних коштів до загальної суми балансу

15) Коефіцієнт маневрування власного капіталу має норматив:

1. 0,2-0,3;

2. 0,4-0,5;

3. 0,4-0,6;

4. 1-2;

5. 2-3.

відношення власних оборотних коштів до загальної величини власних коштів

16) Відношення грошових коштів і їх еквівалентів до короткострокових забовязань  - це: 

1. коефіцієнт покриття;

2. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

3. коефіцієнт інвестування;

4. коефіцієнт автономії;

17) При розрахунку коефіцієнтів ділової активності в чисельнику завжди беремо показник:

1. прибуток від реалізації продукції;

2. виручка від реалізації;

3. дебіторська заборгованість;

4. собівартість виробництва.

18) Під поняттям “прибуток” від реалізації продукції розуміють:

1. виручку, одержану від реалізації продукції;

2. грошову форму вартості товарів;

3. різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісній (без ПДВ та акцизу) та її собівартістю;

4. чистий прибуток підприємства;

5. витрати на виробництво реалізованої продукції.

19) Поняття “балансовий прибуток” підприємства включає:

1. виручку, одержану від реалізації продукції;

2. грошову форму вартості товарів;

3. різницю між обсягом реалізованої продукції  у вартісній та собівартістю;

4. прибуток від реалізації продукції, результат від іншої реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій (по цінних паперах, частковій участі в інших підприємствах), витрати та збитки від позареалізаційних операцій;

5. виручку від реалізації продукції за виключенням акцизів;

 

20) До поняття “рентабельність” підприємства входять:

1. одержаний підприємством прибуток;

2. відносний прибуток або прибутковість, яка вимірюється у відсотках до витрат засобів виробництва або капіталу;

3. відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та обігових коштів;

4. відношення прибутку до ціни товару

21) Рентабельність реалізованої продукції визначається:

1. відношення балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

2. відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації  (без ПДВ та акцизу);

3. відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4. відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних обігових коштів.

22) Рентабельність окремих видів продукції визначається:

1. відношенням прибутку, який входить в ціну виробу, до його ціни;

2. відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

3. відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4. відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних обігових коштів.

5. Ваш варіант.

23) Рентабельність виробничих фондів визначається:

1. відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

2. відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

3. відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4. відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та матеріальних обігових коштів.

 

24) Поняття “оборотні фонди підприємства” включає:

1. основні та допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби;

2. частина засобів виробництва, які беруть участь у виробничому циклі один раз та повністю переносять свою вартість на собівартість продукції, що виробляється;

3. знаряддя праці, які багаторазово беруть участь у виробничому циклі та переносять свою вартість на собівартість продукції, що виробляється частково;

4. предмети праці, необхідні для вироблення продукції.

 

25) До складу оборотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речовинні елементи:

1. виробничі запаси сировини, запасних частин, палива, незакінченого виробництва, витрати майбутніх періодів;

2. верстати, агрегати, пристосування, тара, стелажі;

3. готова продукція, гроші в касі, на рахунку підприємства;

4. прибуток підприємства, борг постачальникам.

 

26) До оборотних фондів відносять:

1. матеріальні ресурси підприємства;

2. готові вироби на складі підприємства, продукція, що відвантажена, що в дорозі, гроші, та гроші, що знаходяться на незакінчених розрахунках (гроші в касі, на розрахунковому рахунку, в акредитивах будь-яка заборгованість);

3. готові вироби, відвантажені споживачам, гроші в акціях, на розрахунку, в касі;

4. транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди;

5. прибуток.

27) До складу оборотних засобів підприємства входять:

1. запаси матеріалів, запасних частин, паливо, готова продукція на складі;

2. оборотні фонди та фонди обігу;

3. незакінчене виробництво, готова продукція на складі;

4. виробничі запаси, незакінчене виробництво, витрати майбутніх періодів, фонди обігу;

5. устаткування цехів, готова продукція на складі.

28) Ефективність використання оборотних засобів характеризують:

1. прибуток, рентабельність виробництва;

2. рівень віддачі оборотних засобів;

3. коефіцієнт обігу, середня тривалість одного обігу;

4. фондовіддача, фондоємкість продукції;

5. фондоозброєність праці.

6. Ваш варіант.

29)  Показник рентабельності матеріальних активів-це:

1. відношення прибутку до середньої суми матеріальних обігових коштів;

2. відношення прибутку до середньої суми поточних активів;

3. відношення прибутку до середньої суми грошових коштів та розрахунків.

30) З якого джерела можна взяти  дані про ліквідність підприємства?

1. звіт про фінансові результати діяльності підприємства;

2. звіт про власний капітал;

3. баланс підприємства;

4. звіт про рух грошових коштів;

31) Ліквідність – це:

1. можливість ліквідації підприємства;

2. можливість за рахунок перетворення активів у грошову форму своєчасно ліквідувати обов’язки підприємства;

3. необхідність ліквідувати підприємства.

4. Ваш варіант.

32)  Чинники, що  впливають на величину прибутку від реалізації :

1. собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію,  прибуток по акціях та цінних паперах;

2.  виручка від реалізації, асортимент та структура виробленої продукції, ціни на реалізовану продукцію;

3. собівартість реалізованої продукції, обсяг реалізації, ціни на реалізовану продукцію, асортимент та структура реалізованої продукції.

33) Як визначити резерв зростання прибутку за рахунок наявності резерву реалізації?

1. помножити резерв реалізації на фактичну рентабельність реалізованої продукції;

2. помножити резерв реалізації на планову рентабельність реалізованої продукції;

3. розділити резерв реалізації на різницю між фактичною та плановою рентабельністю реалізованої продукції;

4. розділити резерв реалізації на планову рентабельність реалізованої продукції.

34) Як визначити забезпеченість підприємства власника обіговими коштами?

1. зіставленням фактичної наявності власних обігових коштів на початок та на кінець, року;

2. зіставленням фактичної наявності власних обігових коштів на кінець року з планом по товарній продукції;

3. зіставленням фактичної наявності власних обігових коштів  з їх плановою потребою (нормативом) на початок та кінець року;

4. зіставленням фактичної наявності власних обігових коштів на початок та кінець року з сумою валюти балансу на початок та кінець року.

35) Як оцінити платоспроможність через показник ліквідності балансу?

1. відношенням короткотермінової та довготермінової заборгованості до активів, що швидко реалізуються;

2. відношенням довготермінової заборгованості до активів, що швидко реалізуються;

3. відношенням кредиторської заборгованості до величини власних обігових коштів;

4. відношенням активів, що швидко реалізуються, до короткотермінової фінансової заборгованості.

36) Як розраховується обіг оборотних коштів?

1.відношенням середнього залишку нормованих обігових коштів до обсягу реалізації продукції;

2.відношенням середнього залишку нормованих обігових коштів до величини залишків нереалізованої продукції;

3. відношенням середнього залишку нормованих обігових коштів до  величини залишків нереалізованої продукції;

4.відношенням середнього залишку нормованих обігових коштів до величини валюти балансу.

37) Як визначається за балансом фактична наявність власних  оборотних                коштів?

1. як різниця поміж першим та другим розділом балансу та розділу активу;

2. як різниця поміж  першим та другим розділами пасиву балансу та першим і другим розділом активу;

3. як різниця поміж першим розділом пасиву та першим розділом активу балансу;

38) Оцінка фінансової стійкості здійснюється за допомогою коефіцієнта ...,  який визначається:

1. джерела власних коштів /валюта балансу;

2. власні оборотні активи /джерела власних коштів;

3. залучені кошти /джерела власних коштів;

4. джерела власних коштів + залучені кошти/ валюта балансу;

5. джерела власних коштів / власні оборотні кошти.

39) Як обчислюється загальна рентабельність виробництва?

1. відношення суми балансового прибутку до вартості трудових і матеріальних витрат;

2. відношення виручки від реалізація до вартості трудових і матеріальних витрат;

3. відношенням вартості балансового прибутку до вартості обігових коштів у середньому за рік;

4.  відношенням величини балансового прибутку до вартості основних фондів та обігових коштів у середньому за рік.

40) У бухгалтерському балансі активи розміщуються:

1. в порядку зростання ліквідності;

2. в порядку спадання ліквідності;

3. у зв’язку з порядковими номерами синтетичних рахунків обліку активів;

4 . безсистемно.

 

 

                                          Тести до тем № 6 – 10

1) До собівартості  продукції підприємств відносять:

1. поточні витрати на виробництво;

2. капітальні витрати;

3. виражені в грошовій формі втрати підприємств на виробництво та реалізацію продукції;

4. витрати на сировину, матеріали, заробітну плату працюючим;

5. витрати на устаткування.

2) Призначення класифікації витрат на виробництво за  економічними елементами:

1. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

2. основа для розрахунку кошторису на виробництво;

3. розрахунки витрат на матеріали;

4. ваш варіант.

3) Призначення класифікації витрат за калькуляційними статтями:

1. визначення цін на виготовлення деталей, вузлів;

2. розрахунок прямих та непрямих витрат;

3. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

4. основа для складання кошторису витрат на виробництво.

4) До групування витрат за економічними елементами відносяться витрати на:

1. паливо та енергію;

2. основну плату виробничих робітників;

3. амортизацію основних фондів та нематеріальних активів;

4. витрати на підготовку та освоєння виробництва;

5. додаткову плату виробничим робітникам;

5) До витрат на управління та організацію виробництва в собівартості продукції відносяться витрати:

1. прямі;

2. побічні;

3. змінні;

4. постійні;

5. на обслуговування устаткування.

6) На зниження собівартості продукції впливають внутрішні виробничі техніко-економічні фактори:

1. покращення використання природних ресурсів;

2. підвищення технічного рівня виробництва;

3. покращення структури продукції, що виробляється;

4. зміна складу та якості сировини;

5. зміна розташування виробництва.

7) До змінних витрат відносять:

1. матеріальні витрати;

2. витрати з реалізації продукції;

3. амортизаційні відрахування;

4. оплату виробничого персоналу;

5. витрати адміністративні та на управління.

8) Розподілення витрат на постійні та змінні здійснюється з метою:

1. прогнозування прибутку;

2. визначення для кожної конкретної ситуації обсягу реалізації, який забезпечує беззбиткову діяльність (критичний обсяг);

3. виділення цехової, виробничої та комерційної собівартості.

9) Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства в результаті придбання, будівництва, оцінюються:

1. по відновленій вартості;

2. по повній первісній вартості;

3. по залишковій вартості;

4. по змішаній вартості.

10) Рівень використання основних виробничих фондів характеризують:

1. рентабельність, прибуток;

2. фондовіддача, фондомісткість;

3. фондоозброєність праці робітників;

4. коефіцієнт змінності;

5. продуктивність праці робітників.      

11) Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

1. фондовіддача, фондомісткість;

2. коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

3. фондоозброєність праці робітників;

4. рентабельність виробництва;

5. прибуток підприємства;

12)  Інтенсивне використання устаткування характеризують:

1. коефіцієнт змінності;

2. фондовіддача;

3. фондоозброєність праці робітників;

4. продуктивність даного виду устаткування;

5. коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

13) Показник фондовіддачі характеризує:

1. обсяг товарної продукції на 1 гривню основних виробничих фондів;

2. рівень технічної забезпеченості праці;

3. питомі витрати основних фондів на 1 гривню реалізованої продукції;

4. кількість обертів обігових грошей;

14)  Амортизація основних фондів – це:

1. зношення основних фондів;

2. процес переносу основних фондів на собівартість продукції, що виробляється;

3. оновлення основних фондів;

4. витрати на утримання фондів;

15) Матеріаломісткість продукції характеризується:

1. технічним рівнем виробництва;

2. економічним використанням матеріалів;

3. загальною вагою матеріалів, що використані на виробництво продукції;

4. нормою витрат матеріалів на виготовлення продукції;

5. чистою вагою машини, агрегату;

16) До вартісних показників виробничої програми підприємства відносяться:

1. товарна продукція;

2. реалізована продукція;

3. витрати на 1 гривню товарної продукції;

4. валова продукція;

5. вартість основних фондів;

17) Головна ціль бізнес-плану – це:

1. випуск запланованого обсягу продукції;

2. розширення підприємницької діяльності;

3. одержання прибутку;

18) Рівень продуктивності праці характеризують:

1. фондовіддача, фондомісткість;

2. вироблена продукція у розрахунку на одного працюючого (робітника);

3. трудомісткість продукції;

4. фондоозброєність праці;

5. прибуток.

19) До комплексних показників якості продукції відносять:

1. показники надійності та довговічності виробу;

2. патентно-правові показники;

3. екологічні нормативи;

4. показники рівня стандартизації та уніфікації;

5. ергономічні показники;

20) Назвіть шляхи підвищення якості продукції:

1. підвищення рівня технічної підготовки виробництва;

2. вдосконалення техніки та  технології;

3. збільшення коефіцієнта змінності праці устаткування;

4. підвищення якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів;

5. скорочення чисельності працюючих;

21) Як визначається рівень виконання плану за структурою?

1. відносно фактичного обсягу виробництва до планового;

2. відносно залікового обсягу випуску продукції до планового;

3. відносно залікового обсягу випуску продукції до фактичного;

4. відносно фактичного обсягу виробництва до планового;

22) Як визначити вплив браку на обсяг продукції?

1. відносно вартості браку до обсягів товарної продукції в оптових цінах;

2. добуток питомої ваги браку в собівартості товарної продукції на її обсяг в оптових цінах.

3. Ваш варіант.

23) Як визначається рівень виконання  плану  за якістю продукції, яка має сортність?

1. відношенням обсягу продукції кожного сорту до загального обсягу випуску виробів;

2.  зіставленням фактичної питомої ваги продукції кожного сорту з планових;

3. відношенням фактичної середньозваженої ціни одиниці продукції до планової;

4. перемноженням різниці поміж фактичною та плановою середньозваженою  ціною на фактичний обсяг випуску виробів;

5. Ваш варіант.

24) Як визначити коефіцієнт ритмічності випуску продукції?

1. відношенням фактичного випуску до планового;

2. відношенням обсягу недовиконання плану до планового випуску;

3. відношенням фактичного випуску, але не вище плану, за декадами до планового обсягу випуску продукції по місяцях;

4. відношенням фактичного випуску в межах плану за декадами до фактичного випуску за місяць;

25) Назвати основні чинники, які впливають на виконання плану за обсягом, та реалізації товарної продукції:

1. чинники, пов’язані з предметами, засобами праці та працею;

2. виконання плану випуску продукції;

3. зміни залишків нереалізованої продукції;

4. зміни випуску товарної продукції, залишків нереалізованої продукції на початок та кінець звітного періоду, оприбуткованих залишків списання недостачі та псування продукції;

26)  Які чинники впливають на обсяг виробництва продукції?

1. усі чинники, пов’язані з працею, засобами та предметами праці;

2. забезпеченість робочою силою та її використання;

3. впровадження нової техніки та її використання;

4. забезпеченість паливом та матеріалами;

27) Як аналізується структура промислово-виробничого персоналу?

1. зіставленням фактичної питомої ваги кожної категорії персоналу з плановою;

2. зіставленням фактичної питомої ваги кожної категорії персоналу з плановою та фактичною за минулий звітний період;

3. зіставленням фактичної питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу за ряд звітних періодів з плановими;

4. відношенням надмірного числа працівників до середньоспискової чисельності;

28) Як визначити вплив надмірної або недостатньої чисельності робітників на обсяг виробництва продукції?

1. помноженням фактичної чисельності робітників на продуктивність праці одного робітника;

2. помноженням різниці поміж фактичною та плановою чисельністю робітників на їх фактичну продуктивність праці;

3. помноженням різниці між фактичною та плановою чисельністю робітників на їх планову продуктивність праці;

4. помноженням відпрацьованого часу робітниками на продуктивність праці.

29) Якими показниками характеризують продуктивність праці?

1. відпрацьованими людино-днями, людино-годинами;

2. обсягом валової, товарної, реалізованої продукції;

3. середньогодинною,  денною,  місячною (річною) кількістю виробленої продукції на одного працюючого;

4. виконанням норм виробленої продукції та зниженням трудомісткості продукції;

 

30) Які чинники впливають на продуктивність одного працюючого?

1. обсяг виробництва продукції та чисельність працюючих;

2. чисельність робітників та відпрацьований ними час;

3. зміна питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу та їх продуктивність;

4. співвідношення між основними та допоміжними робітниками;

31) Як визначити вплив зміни питомої робітників на продуктивність праці працюючих?

1. помноженням відпрацьованого часу на годину продуктивності праці;

2.  помноженням відхилення фактичної кількості працюючих від планової на обсяг продукції;

3. помноженням відхилення між фактичною та плановою питомою вагою робітників на їх планову продуктивність праці;

4. Ваш варіант.

32) Які чинники впливають на  денну продуктивність праці робітників?

1. обсяг виробництва продукції та загальна кількість відпрацьованих людино-днів;

2. зміни тривалості робочого дня та годинної продуктивності праці;

3. зміна кількості робітників та їх продуктивності;

4. виконання норм виробітку та трудомісткості продукції;

 

33)  Як розрахувати вплив зміни кількості явок на роботу на місячну (річну) продуктивність праці?

1. помноженням кількості робітників на їх продуктивність;

2. помноженням відхилення поміж фактичним та плановим числом з’явлення на роботу одного робітника на планову денну продуктивність праці;

3. помноженням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на планову кількість явок на роботу;

4. помноженням фактичної кількості робітників на планову продуктивність праці;

34) Як розрахувати вплив зміни тривалості робочого дня на денну продуктивність праці робітників?

1. помноженням відпрацьованого часу на годинну продуктивність праці;

2. відношенням обсягу виробництва продукції на загальну кількість відпрацьованих людино-днів;

3. помноженням  тривалості робочого дня на годинну продуктивність праці;

4. помноженням відхилення між фактичною та плановою тривалістю робочого дня  на планову годинну продуктивність праці.

35) Як розрахувати вплив годинної (денної) продуктивності праці на обсяг виробництва продукції?

1. відношенням обсягу виробництва продукції до загальної кількості відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

2. помноженням фактичної чисельності робітників на планову годинну (денну) продуктивність праці;

3. помноженням планової годинної (денної) продуктивності праці на загальну фактично відпрацьовану кількість людино-годин (людино-днів);

4. помноженням відхилення між фактичною та плановою продуктивністю праці на фактично відпрацьовані усіма робітниками людино-години (людино-дні).

36) Як розрахувати вплив зміни середньої зарплати на економію (перевитрати) фонду оплати праці?

1. помноженням фактичної зарплати на планову чисельність;

2. відношенням фонду оплати праці до середньої зарплати;

3. помноженням відхилення поміж фактичною та плановою середньою зарплатою на фактичну чисельність персоналу.

4. Ваш варіант.

37) Яка сплата з фонду оплати праці робітників відноситься до непродуктивної?

1. доплати відрядникам у зв’язку зі зміною умов праці, за працю в надстроковий час, оплата цілоденних та внутрішньозмінних простоїв;

2. доплати підліткам,  матерям які годують, за керівництво бригадою, за виконання громадських та державних обов’язків;

3. оплата цілоденних та внутрішньозмінних простоїв, чергових відпусток, доплат за працю в нічний час;

4. оплата за прогресивну відрядність, за керівництво бригадою, чергових відпусток,  цілоденних та внутрішньозмінних простоїв, доплата за вислугу, оплата безкоштовних комунальних послуг;

5. Ваш варіант.

 

38) Які показники характеризують забезпеченість підприємства основними промислово-виробничими фондами?

1. залишки основних фондів на початок та кінець загального періоду;

2. фондо- технічна озброєність праці;

3. коефіцієнт зносу основних фондів;

4. коефіцієнт оновлення.

39)  Як визначається коефіцієнт зносу основних засобів?

1. відношення обсягу виробництва продукції до загального числа відпрацьованих людино-годин (людино-днів);

2. відношенням зносу основних засобів на кінець року до зносу їх на початок року;

3. відношенням зносу основних засобів до їх середньої  вартості;

4. відношенням зносу основних засобів до їх первісної вартості відповідно на початок та на кінець звітнього періоду;

40) Які основні фонди відносяться до активної частини?

1. будівлі та споруди;

2. промислово-виробничі основні фонди;

3. силові машини, робочі машини, устаткування та інструменти;

4. силові машини, транспортні засоби, передавальне устаткування та споруди.

 

41) Якими узагальнюючими показниками характеризується ефективність використання основних фондів?

1. обсягом виробництва товарної продукції;

2. коефіцієнтом екстенсивного завантаження устаткування;

3. фондовіддачею, обсягом продукції з квадратного метра виробничої площі;

4. продуктивністю однотипного устаткування.

42) Як визначити зміни фондовіддачі на обсяг виробництва продукції?

1. відношенням обсягу виробництва до середньої вартості основних фондів;

2. помноженням фондовіддачі на середню вартість основних фондів;

3. помноженням відхилення між фактичною та плановою фондовіддачею на фактичну  середню вартість основних фондів;

4. помноженням відхилення між фактичною та плановою середньою вартістю основних фондів на планову фондовіддачу.

43) Як обчислити вплив зміни в структурі основних фондів на відхилення фондовіддачі?

1.  помноженням різниці між фактичною та плановою фондовіддачею активної частки основних фондів на фактичну їх питому вагу в загальній вартості основних засобів;

2. помноженням різниці між фактичною та плановою фондовіддачею активної частки основних фондів на фактичну їх питому вагу в загальній вартості основних засобів;

3. помноженням вартості основних засобів на планову фондовіддачу;

4. відношенням планового обсягу виробництва продукції до фактичної вартості активних основних фондів;

44) Якими показниками характеризується ефективність використання устаткування?

1. коефіцієнтом оновлення;

2. коефіцієнтом змінності;

3. коефіцієнтом екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання;

4. коефіцієнтом зносу;

45) Як визначити вплив екстенсивного використання устаткування на обсяг виробництва продукції?

1. відновленням обсягу продукції до відпрацьованих машино (станко)-годин;

2. відношенням відпрацьованих машино (станко) – годин до числа одиниць однотипного устаткування;

3. відношенням фактично відпрацьованого часу одиницею устаткування до планового;

4. помноженням відхилення між фактичною та плановою тривалістю роботи устаткування в годинах на його планову годинну продуктивність.

46) Як обчислити вплив інтенсивного використання устаткування на обсяг виробництва продукції?

1. відношенням фактичної годинної продуктивності до планової;

2. помноженням відпрацьованого часу на планову годинну продуктивність устаткування;

3. помноженням відхилення між фактичною та плановою годинною  продуктивністю устаткування на його плановий фонд часу;

4. помноженням відхилення між фактичною та плановою годинною продуктивністю устаткування на фактично відпрацьований час

 

47) Якими показниками характеризується ефективність використання матеріальних ресурсів?

1. матеріаломісткістю (матеріаловіддачею);

2. витратою даного матеріалу на виготовлення конкретного виробу;

3. витратою матеріалу на 1 гривню продукції в оптових цінах;

4. дотриманням норм витрат матеріалів;

5. зниженням матеріаломісткості продукції;

48) Які чинники впливають на покажчик витрат на 1 гривню товарної продукції?

1. зміна обсягу, структури, асортименту випуску продукції, цін на матеріали та товарну продукцію;

2. зміна структури, асортименту продукції, рівня витрат та цін;

49) Як визначається рівень витрат на 1 гривню товарної продукції?

1. відношенням собівартість товарної продукції до її обсягу в оптових цінах;

2. відношенням обсягу товарної продукції в оптових цінах до її собівартості;

3. відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції в оптових цінах;

4. відношенням обсягу товарної продукції до матеріальних витрат;

50) Як проаналізувати собівартість продукції за елементами витрат?

1. порівнянням абсолютних фактичних показників з плановими;

2. порівнянням відносних фактичних показників з плановими;

3. порівнянням відносних фактичних показників у динаміці за кілька років.

4. Ваш варіант.

51) Які чинники впливають на рентабельність одинці продукції?

1. зміна структури асортименту продукції;

2.  зміна обсягу виробництва продукції;

3. зміна рівня витрат та цін на продукцію;

4. Ваш варіант.

52) Як визначити вплив понадпланових відходів, що повертаються,  на собівартість продукції?

1. як різницю між вартістю фактичних відходів, що повертаються, та ціною сировини, та ціною можливого використання;

2. як різницю між вартістю надпланових відходів, що повертаються, та ціною сировини та ціною можливого використання;

3. як різницю між витратами за статтею “сировина та матеріали” та за статтею “відходи, що повертаються”.

4. Ваш варіант.

53) Обчислити вплив зміни: а) норм витрат; б) цін      на економію або перевитрату матеріалів у собівартості одиниці продукції, якщо відомо:

Показники

План

Звіт

Відхилення

Витрати матеріалів на виріб, кг.

5,0

6,0

+1,0

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

1,8

2,6

+0,2

Матеріальні витрати в собівартості виробу, тис. грн.

9,0

12,0

+3,0

                   1. а) 0,2 х 12;

                       б) 1 х 1,8;

                   2. а) 3 х 2;

                        б) 0,2 х 6;

                   3. а) 1 х 2;

                    б) 0,2 х 5;

4. а) 1 х 1,8;

                    б) 0,2 х 6.

54) Які витрати на обслуговування виробництва та управління знаходяться у прямій залежності від обсягу виробництва?

1. загальновиробничі витрати;

2. загальногосподарські витрати;

3. витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

4. деякі статті витрат на утримання та експлуатацію устаткування;

55) Собівартість продукції (робіт, послуг) – це:

1. сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг);

2. сума витрат на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг);

3. сума витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та інших витрат підприємства, які здійснюються за рахунок його прибутку;

4. Ваш варіант.

56) Який  із охарактеризованих рівнів якості продукції відноситься до абсолютного?

1. визначається за новими видами продукції, перш за все, знарядь праці;

2. передбачає оцінку якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямків та розподілу науки і техніки;

3. передбачає порівняння її показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів;

4. знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

5. передбачає рівень оптових цін підприємства на виготовлену продукцію;

57) Які з наведених факторів, що впливають на обсяг продукції, відносять до внутрішніх?

1. залишки продукції;

2. купівельна спроможність населення;

3. потреба і мода;

4. зміна цін;

5. фінансове становище споживачів;

 

58) Які з наведених факторів, що впливають на обсяг продукції, відносять до зовнішніх?

1. залишки продукції;

2. керування запасами;

3. фінансова дисципліна;

4. розрахункова дисципліна;

5. купівельна здатність населення;

59) Який фактор впливає на затрати на 1 гривню товарної продукції?

1. зміна структури, асортименту товарної продукції;

2. зміна виручки від реалізації;

3. купівельна спроможність населення;

4. забезпеченість транспортом;

5. обсяг продажу продукції;

60) Які витрати слід віднести до прямих витрат?

1. організаційні витрати;

2. управлінські витрати;

3. цехові витрати;

4. матеріальні витрати;

5. загальнозаводські витрати;

61) Які витрати слід віднести до непрямих витрат?

1. організаційні витрати;

2. транспортно-заготівельні витрати;

3. матеріальні витрати;

4. витрати на заробітну плату;

5. витрати на паливо;

62) Чинники, що впливають на якість продукції:

1. естетичні;

2. організація управління та виробничого процесу;

3. патентно-правові;

4. ергономічні;

5. частка виробничого браку;

63) До загальних показників якості відносять:

1. організація управління;

2. коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

3. надійність, довговічність;

4. умови збереження продукції;

5. надійність, безпека;

64) Який з нижченаведених рівнів якості відносять до оптимального?

1. що визначається за новими видами продукції, перш за все, знаряддями праці;

2. що передбачає оцінку якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямків та розподілу науки і техніки;

3. що передбачає порівняння її показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів;

4. що його знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

5. що передбачає рівень оптових цін підприємства на виготовлену продукцію.

65) Які з наведених тлумачень відносять до наслідків порушення ритмічності виробництва?

1. невиконання договірних умов, порушення ритмічності суміжних підприємств;

2. перебої у постачанні сировини;

3. порушення технології виробництва;

4. недостатня кваліфікація робітників;

66) Який з нижченаведених рівнів якості відносять до перспективного?

1. що визначається за новими видами продукції, перш за все,  знаряддями праці;

2. що передбачає оцінку якості виробів з урахуванням пріоритетних напрямків та розподілу науки і техніки;

3. що передбачає порівняння її показників з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів;

4. що його знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

5. що передбачає рівень оптових цін підприємства  на виготовлену продукцію;

67) Який фактор впливає на затрати на 1 гривню товарної продукції?

1. зміна структури асортименту товарної продукції;

2. рівень повної собівартості окремих видів  продукції;

3. рівень оптових цін підприємства на виготовлену продукцію;

4. рівень оптових цін на сировину;

68) Якими показниками характеризується технічний стан основних фондів?

1. коефіцієнтом вибуття;

2. коефіцієнтом оновлення;

3. фондомісткістю;

4. коефіцієнтом зносу, строком служби машин та устаткування;

69) Фондомісткість продукції – це ...

70) Матеріаловіддача – це ...

71) Коефіцієнт ритмічності дорівнює 0,85. Це свідчить про ...

72) Коефіцієнт змінності роботи устаткування розраховується як ...

 

 

VI.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОЇ  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ  МАТЕРІАЛУ ТЕМ № 4, 5 (ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „БАНКІВСЬКА СПРАВА”

 

1. Ефективність використання необоротних активів підприємства оцінюється:

А) коефіцієнтом оборотності;

Б) фондовіддачею;

В) коефіцієнтом зносу;

Г) коефіцієнтом оновлення;

Д) інше.

2. Операційний цикл показує:

А) час обігу дебіторської заборгованості;

Б) середній час виробництва та обігу продукції;

В) час, за яким підприємство може робити без додаткового фінансування;

Г) час переходу запасів та витрат до готівкових коштів;

Д) інше.

3. Зміна первинної вартості основних фондів відбувається внаслідок:

А) поступу нових засобів, їх вибуття, їх переоцінки та інвентаризації;

Б) поступу, вибуття, або за результатами нарахування зносу основних засобів;

В) капітального ремонту;

Г) надходження, реконструкції, модернізації основних фондів;

Д) інше.

4.   Інтенсивність використання господарських коштів характеризує показник:

А) ліквідності;

Б) рентабельності;

В) оборотності;

Г) операційний цикл;

Д) інше.

5. Абсолютне вивільнення оборотних коштів показує:

А) вивільнення оборотних коштів за рахунок зміни їх оборотності;

Б) вивільнення оборотних коштів під впливом обсягу виробництва;

В) вивільнення оборотних коштів під впливом обсягу реалізації продукції;

Г) інше.

6. Відносне вивільнення оборотних  коштів  показує суму коштів, які вивільнено за рахунок зміни:

А) обсягу виробництва продукції;

Б) обсягу реалізації продукції;

В) часу обігу обігових коштів;

Г) обсягу господарських коштів;

Д) інше.

7. Рівень запасів та витрат показує:

А) скільки запасів та витрат належить до 1 грн. реалізованої продукції;

Б) скільки запасів та витрат належить до 1 грн. прибутку;

В) рівень запасів та витрат у валюті балансу;

Г) інше.

8.  Платоспроможність підприємства показує його можливість відповідати:

А) за короткостроковими зобов’язаннями;

Б) за своїми зовнішніми зобов’язаннями;

В) за довгостроковими зобов’язаннями;

Г) за зобов’язаннями перед робітниками підприємства та бюджетом;

Д) інше.

9. Довгострокові  зобов’язання підприємства розташовані у:

А) ІІ розділі Пасиву балансу;

Б) ІІІ розділі Пасиву балансу;

В) ІІ та ІІІ розділах Пасиву балансу;

Г) IV розділі Пасиву балансу;

Д) інше.

10. Ліквідність – це спроможність підприємства оплатити свої:

А) короткострокові зобов’язання;

Б) зовнішні зобов’язання;

В) довгострокові зобов’язання;

Г) зобов’язання перед бюджетом;

Д) інше.

11. Залежність ліквідності від реалізованості запасів та витрат показує показник:

А) коефіцієнт ліквідності;

Б) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

В) коефіцієнт матеріального покриття;

Г) коефіцієнт покриття;

Д) інше.

12. У валюті балансу показано:

А) балансовий прибуток;

Б) нерозподілений прибуток;

В) прибуток від реалізації продукції;

Г) прибуток від позареалізаційних операцій;

Д) інше.

13. Рентабельність продукції показує, скільки прибутку одержить підприємство:

А) з кожної гривні реалізованої продукції;

Б) з кожної гривні вкладених фінансових ресурсів;

В) з кожної гривні вкладеного капіталу;

Г) з кожної гривні, що вкладено до активів;

Д) інше.

14. До легкореалізовуваних активів належить:

А) грошові кошти;

Б) дебіторська заборгованість;

В) грошові кошти, виробничі запаси;

Г) грошові кошти, дебіторська заборгованість, виробничі запаси;

Д) інше.

15. Фактори, що випливають на операційний цикл:

А) час обігу запасів та витрат;

Б) результати від реалізації продукції;

В) обсяг дебіторської заборгованості;

Г) одноденна виручка;

Д) інше.

16. Час обігу ліквідних активів – це час, за який:

А) запаси та витрати переходять до готівкових коштів;

Б) середній час виробництва та обігу продукції;

В) підприємство може працювати, не користуючись додатковим фінансуванням;

Г) інше.

17. Технічний рівень основних засобів характеризується показниками:

А) фондовіддачею;

Б) коефіцієнтом оборотності;

В) коефіцієнтом зносу;

Г) коефіцієнтом оновлення;

Д) інше.

18. Ефективність використання усієї маси обігових коштів підприємства може бути представлено показником:

А) коефіцієнтом оборотності обігових коштів;

Б) рентабельність поточних активів;

В) операційний цикл;

Г) рентабельність продукції;

Д) інше.

19. Індекс Альтмана має критичне значення:

А) 0,5;

Б) 2;

В) 2,675;

Г) 0,1;

Д) 1,275.

20.  Індекс кредитоспроможності (індекс Альтмана) застосовується:

А) при прогнозуванні фінансового стану;

Б) при прогнозуванні фінансового стану з боку можливого банкрутства;

В) при плануванні фінансової діяльності підприємств;

Г) при оцінці фінансового стану підприємств;

Д) при фінансовому аналізі.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика