andrey

Путь к Файлу: /Ekonom. praci i soc.trudovi vidn / 5_Seminari / практикум ЕПСТВ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   388.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

І.І. Борисенко О.Г. Головко

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО- ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

 

 

ПРАКТИКУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ-2004


ПЕРЕДМОВА

 

            Сучасний етап розвитку економіки України вимагає трансформації  підходів до вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», розглядаючи працю і взаємини людей у процесі роботи в розвитку і динаміці. Вивчення та аналіз закономірностей організації, функціонування і результатів діяльності ринків праці, поводження роботодавців і працівників у результаті впливу стимулів у вигляді заробітної плати, цін, прибутку, впливу негрошових факторів і державної політики на соціально-трудові відносини, дозволяє сформувати концепцію поводження в сфері праці й об'єктивно правильний світогляд фахівця.

Праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження і самоактуалізації, тому вона повинна бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну за розміром винагороду.

Особливості праці як об'єкта дослідження і вивчення полягають у тому, що, по-перше, праця — це доцільна діяльність людей із створення благ і послуг, яка повинна бути ефективною, раціональною, економічно організованою, по-друге, вона є однією з основних умов життєдіяльності не тільки окремого індивіда, а й усього суспільства в цілому, фактором функціонування будь-якої організації (підприємства); по-третє, вона не може розглядатися як товар, оскільки товаром є не вона сама, а послуга праці, і, нарешті, в процесі праці формується система соціально-трудових відносин, що складають стрижень суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми й окремих індивідів.

У зв'язку з цим зростають вимоги, пропоновані до рівня підготовки майбутніх фінансистів, економістів, менеджерів.

Запропонована система завдань ставить за мету зрозуміти особливості праці як об’єкта дослідження і вивчення, трактування предмета і методу сучасної економіки праці та соціально-трудових відносин як науки, досить швидко й об'єктивно оцінити отримані знання. Процес розв'язання тестів і завдань покликаний навчити вільного оперування термінами та поняттями, сприяти розвитку логічного мислення.

Даний навчальний посібник розраховано саме на самостійну роботу студентів. Він подає матеріал в обсягах  з 16 тем:

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.

Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система.

Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.

Тема 6. Соціальне партнерство.

Тема 7. Ринок праці та його регулювання.

Тема 8. Соціально трудові відносини зайнятості.

Тема 9. Планування праці.

Тема 10. Організація праці.

Тема 11. Продуктивність і ефективність праці.

Тема 12. Політика доходів і оплата праці.

Тема 13. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.

Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально трудових відносин.

Тема 15. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально трудових відносин.

Тема 16. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально трудових відносин.

            З метою закріплення матеріалу з теми винесені питання для семінарського заняття і самостійного вивчення матеріалу. Для полегшення виконання завдань кожна тема починається коротким резюме і надається перелік рекомендованих джерел інформації. На відміну від існуючого лекційного курсу, для більш поглибленного засвоєння студентами, завдання побудовані наступним чином:

- перший вид завдань “Основні терміни і поняття” має на меті дати можливість перевірити розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує наука;

- другий вид завдань – тестування: вибір правильних відповідей на питання з декількох запропонованих варіантів;

- третій вид завдань – “Правильно/неправильно” - дає змогу оцінити правильність пропонованих тверджень;

Таким чином, навчальний посібник орієнтує студента на самостійну перевірку засвоєного навчального матеріалу, полегшує наступне спілкування з викладачем, націлюючи на відповіді з конкретних запитань.

Даний посібник характеризується диференційованим підходом до викладення навчального матеріалу. Так, у кожному завдані зустрічаються запитання різних рівнів складності, враховано ступінь обізнаності читача з матеріалом. В міру засвоєння навчального курсу рекомендується повторення вивченого матеріалу у формах відповідей на більш складні запитання, розраховані на передекзаменаційну підготовку студентів.

 


Тема 1. Об¢єкт, предмет і завдання дисципліни

Сучасний етап розвитку економіки України вимагає трансформації  підходів до вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», розглядаючи працю і взаємини людей у процесі роботи в розвитку і динаміці. Вивчення та аналіз закономірностей організації, функціонування і результатів діяльності ринків праці, поводження роботодавців і працівників у результаті впливу стимулів у вигляді заробітної плати, цін, прибутку, впливу негрошових факторів і державної політики на соціально-трудові відносини, дозволяє сформувати концепцію поводження в сфері праці й об'єктивно правильний світогляд фахівця.

Праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження і самоактуаліза-ції, тому вона повинна бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну за розміром винагороду.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Особливості праці як об’єкта дослідження і вивчення.

2. Предмет економіки праці й соціально-трудових відносин як спеціальної економічної науки.

Література [17, 18, 19, 25, 26, 36, 37, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Визначте предмет економіки праці і соціально-трудових відносин як спеціальної економічної науки.

2. Перелічіть основні цілі, які можна досягти за допомогою економіки праці.

3. Які задачі вирішує економіка праці і соціально-трудові відносини на сучасному етапі розвитку суспільства?

Література [17, 18, 19, 25, 26, 36, 37, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Праця;

2. Предмет економіки праці та соціально-трудових відносин;

3. Об’єкт економіки праці та соціально-трудових відносин;

4. Суб’єкт економіки праці та соціально-трудових відносин

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. Предметом економіки праці та соціально-трудових відносин є:

а) робітник;

б) праця;

в) профспілки;

г) держава.

            2. У процесі праці відбуваються:

а) удосконалювання трудових навичок і досвіду;

б) підвищення рівня емпіричних і наукових знань;

в) поліпшення засобів праці;

г) всі відповіді правильні.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Предметом економіки праці та соціально-трудових відносин є праця.

2. Праця розглядається тільки як товар і нічого більше.

3. У процесі праці відбувається зниження рівня знань, погіршення засобів праці, гальмується розвиток соціально-трудових відносин.

4. Соціально-трудові відносини в соціальній ринковій економіці різко підвищують ступінь складності теоретичних і практичних знань.

5. Зміст економіки праці як навчальної дисципліни полягає у дослідженні факторів, що визначають ціну робочої сили, попит та пропозицію робочої сили ...

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте особливості праці як об'єкта дослідження і вивчення.

2. Покажіть роль праці в розвитку людини і суспільства.

3. Визначте предмет економіки праці і соціально-трудових відносин як спеціальної економічної науки.

4. Перелічіть основні цілі, які можна досягти за допомогою економіки праці.

5. Які задачі вирішує економіка праці і соціально-трудові відносини на сучасному етапі розвитку суспільства?

 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Стан і розвиток суспільства значною мірою визначаються чисельністю і складом населення. Населення характеризується і як елемент продуктивних сил, і як носій виробничих відносин. Йому властиве і самовідтворення.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Характеристика населення.

2. Трудові ресурси: сутність і зміст.

3. Трудовий потенціал: поняття структура і показники.

Література [10, 13, 21, 26, 27, 35, 37, 39, 40]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Динаміка змін у структурі населення України і світового співтовариства.

2. Стан і структура трудових ресурсів в Україні

3. Джерела поповнення трудових ресурсів.

4. Суть, види і форми міграції населення.

5. Види міграційних процесів в Україні.

6. Підвищення ефективності трудових ресурсів.

 

Література [10, 13, 21, 26, 27, 35, 37, 39, 40]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Населення - ...

2. Трудові ресурси - ...

3. Відтворення - ...

4. Розширене відтворення - ...

5. Просте відтворення - …

6. Звужене відтворення - …

7. Економічно активне населення - ...

8. Економічно неактивне населення - ...

9. Зайняті економічною діяльністю - ...

10. Працездатне населення - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. Природна, що історично склалася і безупинно відновлюється в процесі виробництва і відтворення життя сукупність людей, які проживають на визначеній території, — у селі, місті, районі, регіоні, країні, це:

а) трудові ресурси;

б) робоча сила;

в) населення;

г) емігранти.

            2. Працездатна частина населення, яка, влодіючи фізичними й інтелектуальними можливостями, здатна виробляти матеріальні блага чи робити послуги, це:

а) трудові ресурси;

б) робоча сила;

в) населення;

г) емігранти.

            3. Трудові ресурси складаються з:

а) реальних і потенційних працівників;

б) реальних працівників;

в) реальних і наявних працівників;

г) реальних працівників і емігрантів.

            4. Процес безупинного поновлення покоління людей у результаті взаємодії народжуваності і смертності:

а) безробіття ;

б) відтворення;

в) зайнятість;

г) ідентифікація.

            5. Для якого відтворення характерне перевищення числа народжень над числом смертей:

а) розширеного;

б) звуженого;

в) простого;

г) потенційного.

            6. Якому відтворенню властива ситуація, коли немає приросту, оскільки число народжень дорівнює числу смертей:

а) розширеному;

б) звуженому;

в) простому;

г) потенційному.

            7. Якому відтворенню притаманне перевищення смертності над народжуваністю, відбувається абсолютне скорочення населення:

а) розширеному;

б) звуженому;

в) простому;

г) потенційному.

            8. Чисельність і склад населення у всіх країнах світу визначаються за допомогою:

а) перепису;

б) анкетування;

в) соціологічного дослідження;

г) аналізу.

9. Частина населення, що забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг:

а) економічно неактивне населення;

б) економічно активне населення;

в) непрацюючі

г) зайняті.

            10. Рівень економічної активності населення розраховується за формулою:

а) У е. а. н.= d е. а. н. / Чн.;

б) У е. а. н.= Чн. / d е. а. н.;

в) У е. а. н.= d е. а. н. / Чн.* 100%;

г) У е. а. н.= d е. а. н. / Чн./100%.

            11. За українським законодавством безробітними визнаються громадяни:

а) що не мають роботи і заробітку, шукають роботу і готові до неї приступити;

б) що не мають роботи і заробітку, зареєстровані в органах служби зайнятості, шукають роботу і готові до неї приступити;

в) що мають роботу і не мають заробіток, зареєстровані в органах служби зайнятості, шукають роботу і готові до неї приступити. 

г) особи у віці 15—70 років (як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі зайнятості).

12. В Україні працездатним віком вважається:

а) у чоловіків — 16—60 років, у жінок — 16—55 років;

б) у чоловіків — 15—60 років, у жінок — 15—55 років;

в) у чоловіків — 16—55 років, у жінок — 16—50 років;  

г) у чоловіків — 15—60 років, у жінок — 16—55 років.  

            13. Здатність до конкретного виду праці, що здобувається в процесі спеціального навчання:

а) загальна працездатність;

б) потенційна працездатність;

в) професійна працездатність;

г) реальна працездатність.

            14. Чисельність трудових ресурсів може бути збільшена за рахунок:

а) природного приросту населення в працездатному віці;

б) скорочення частки непрацездатних серед осіб працездатного віку;

в) перегляду вікових меж працездатності;

г) всі відповіді правильні.

            15. В останні роки в Україні спостерігається:

а) зниження народжуваності;

б) збільшення народжуваності;

в) просте відтворення;

г) немає правильної відповіді.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Населення — це природна, що історично склалася і безупинно відновлюється в процесі виробництва і відтворення життя сукупність національних меншин.

2. Трудові ресурси — це непрацездатна частина населення, яка, володіючи фізичними й інтелектуальними можливостями, не здатна виробляти матеріальні блага чи робити послуги.

3. Відтворення населення визначає формування трудових ресурсів, освоєння територій, стан продуктивних сил, розвиток соціальної інфраструктури і т. п.

4. Кількісні зміни чисельності трудових ресурсів характеризуються такими показниками, як абсолютний приріст, темпи росту і темпи приросту.

5. Трудовий потенціал працівника включає: психофізіологічний потенціал, анатомічний потенціал, демографічний потенціал.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Що таке трудовий потенціал і які рівні зв'язків і відносин характерні для нього?

2. Дайте кількісну і якісну характеристику трудового потенціалу.

3. Назвіть основні особливості трудового потенціалу працівника.

4. У чому відмінність трудового потенціалу підприємства від трудового потенціалу суспільства?

5. Що розуміється під відтворенням населення та які типи відтворення розрізняють?

6. На які категорії підрозділяється населення і що являє собою економічно активнр й економічно неактивне населення?

7. Що розуміється під трудовими ресурсами і які категорії населення відносяться до них?

8. Який вплив на трудові ресурси справляють демографічні, освітні і професійно-кваліфікаційні аспекти?

9.         Що таке коефіцієнт життєздатності нації? 10. Яка динаміка розвитку світового населення?

 

Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Праця — основа і неодмінна умова життєдіяльності людей. Впливаючи на навколишнє середовище, змінюючи і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не тільки забезпечують своє існування, але й створюють умови для розвитку та прогресу суспільства.

Праця і робота — поняття не рівноцінні, не тотожні. Праця — явище суспільне, вона притаманна тільки людині. Як неможливе життя людини поза суспільством, так не може бути праці без людини і поза суспільством. Робота — поняття фізичне, вона може виконуватися і людиною, і твариною, і машиною. Праця виміряється робочим часом, робота — кілограмами.

 

Питання до семінарського заняття:

 

1. Сутність і характер праці, її соціальні аспекти.

2. Якість трудового життя населення.

Література [17, 18, 19, 21, 25, 26, 32, 36, 37, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Роль праці у розвитку людини і суспільства.

2. Зміст і характер праці, її функції.

3. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають  на величину вартості робочої сили.

4. Прожитковий мінімум: фізіологічний, соціальний  тощо. Споживчий бюджет, потреби населення і соціально-економічний розвиток.

Література [17, 18, 19, 21, 25, 26, 32, 36, 37, 44]

 

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Праця - ...

2. Робоча сила - ....

3. Засоби праці - ...

4. Процес праці - ...

5. Діяльність - ...

6. Умови праці - ...

7. Зміст праці - ...

8. Характер праці - ...

9. Робоче місце - ...

10. Якість трудового життя - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

            1. Доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей:

а) мотивація;

б) спонукання;

в) праця;

г) діяльність.

            2. Сукупність фізичних і духовних здібностей людини, що використовуються нею в процесі праці:

а) мотивація;

б) спонукання;

в) робоча сила;

г) діяльність.

            3. Продукти природи, що у процесі праці піддаються тим чи іншим змінам і перетворюються в споживчу вартість:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в)  процес праці;

г) робоча сила.

            4. Знаряддя виробництва, при допомозі яких людина впливає на предмети праці і видозмінює їх:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в)  процес праці;

г) робоча сила.

            5. Праці властиві такі функції:

а) спосіб задоволення потреб;

б) творець суспільною багатства (діяльність, за допомогою якої людина,задовольняючи свої потреби, опосередковує, регулює, контролює обмін речовин між собою і природою);

в) творець суспільства і фактор суспільного прогресу;

г) всі відповіді правильні.

                        6. Функціональні особливості конкретного виду трудової діяльності, обумовлені предметом праці, засобами праці і формою організації виробничого процесу:

а) зміст праці;

б) характер праці;

в) структура праці;

г) особливості праці.

                        7. Соціально-економічна сторона, що виражає тип суспільної організації праці і ставлення до неї працівників:

а) зміст праці;

б) характер праці;

в) структура праці;

г) особливості праці.

                        8. Відносини між людьми з приводу визначення частки кожного члена суспільства в створеному продукті:

а) відносини розподілу;

б) відносини нагромадження;

в) відносини рівноправності;

г) соціальне партнерство.

                        9. Характеристики виробничого процесу і виробничого середовища, що впливають на здоров'я і результати діяльності співробітників підприємства:

а) робоче місце;

б) умови праці;

в) місце розташування підприємства;

г) кваліфікація.

            10. Частина виробничого простору, оснащена засобами праці (устаткуванням, інструментами, пристосуваннями) для виконання окремої частики виробничого процесу одним чи групою співробітників:

а) робоче місце;

б) умови праці;

в) місце розташування підприємства;

г) кваліфікація.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Робоча сила — це сукупність фізичних і духовних здібностей людини, що використовуються нею в процесі праці.

2. Засоби праці — це продукти природи, що у процесі праці піддаються тим чи іншим змінам і перетворюються в споживчу вартість.

3. Діяльність - це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізичка) активність людини, регульована усвідомленою ціллю.

4. Діяльність, пов'язана з творенням, є працею.

5. Цілями трудової діяльності може бути виробництво споживчих товарів і послуг чи засобів, необхідних для їхнього виробництва.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що вкладається в поняття «праця» і в чому сутність даної економічної категорії?

2. Що загального і які розходження між працею і трудовою діяльністю?

3. Назвіть основні компоненти праці.

4. Яка роль праці в розвитку людини і суспільства?

5. Що розуміють під змістом і характером праці?

6. Охарактеризуйте методи управління економікою і суспільною працею. Які державні органи займаються управлінням працею в суспільстві?

7. Що являють собою трудова мотивація, потреби, інтереси і стимули?Охарактеризуйте їх взаємозв'язок.

8. У чому суть матеріального стимулювання як форми мотивації до праці?

9. Який вплив нематеріальних стимулів на трудову мотивацію?

10.  Дайте характеристику методів оцінки якості життя.

 

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система

У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. Соціальна взаємодія в сфері праці — це форма соціальних зв'язків, реалізована в обміні діяльністю і взаємною дією. Об'єктивною основою взаємодії людей є спільність чи розбіжність їхніх інтересів, близьких чи віддалених цілей, поглядів. Посередниками взаємодії людей у сфері праці, проміжними його ланками виступають знаряддя і предмети праці, матеріальні і духовні блага. Постійна взаємодія окремих індивідів чи спільнот у процесі трудової діяльності у визначених соціальних умовах створює специфічні соціальні відносини.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Характеристика соціально-трудових відносин.

2. Форми соціально-трудових відносин.

Література [17, 21, 25, 26, 28, 32, 36, 37, 41, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Основні проблеми функціонування і розвитку трудового колективу.

2. Проблема мотивації праці, усунення безробіття та соціальних конфліктів.

3. Соціально-трудові відносини між працівником і соціальними групами колективу.

Література [17, 21, 25, 26, 28, 32, 36, 37, 41, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Соціальні відносини - ...

2. Соціально-трудові відносини - ...

3. Найманий робітник - ...

4. Професійні спілки - ...

5. Роботодавець - ...

6. Конфлікт - ...

7. Трудовий конфлікт - ...

8. Дискримінація - ...

9. Солідарність - ...

10. Субсидіарність - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

            1. Відносини між соціальними групами (спільнотами) і окремими індивідами які складаються з огляду на їхнє суспільне становище, спосіб та уклад життя, умов формування та розвитку особистості, соціальних спільнот, це:

а) соціальні відносини;

б) економічні відносини;

в) фінансові відносини;

г) грошові відносини. 

            2. У сфері праці за обсягом владних повноважень розрізняють:

а) відносини по горизонталі і по вертикалі;

б) формальні і неформальні;

в) безособові і між особові;

г)  відповідно до трудового внеску і не відповідно до трудового внеску.

            3. За способом спілкування у сфері праці виділяють наступні види соціально-трудових відносин:

а) відносини по горизонталі і по вертикалі;

б) формальні і неформальні;

в) безособові і міжособові;

г)  відповідно до трудового внеску і не відповідно до трудового внеску.

            4. За ступенем регламентованості у сфері праці виділяють наступні види соціально-трудових відносин:

а) відносини по горизонталі і по вертикалі;

б) формальні і неформальні;

в) безособові і міжособові;

г)  відповідно до трудового внеску і не відповідно до трудового внеску.

            5. За характером розподілу доходів у сфері праці виділяють наступні види соціально-трудових відносин:

а) відносини по горизонталі і по вертикалі;

б) формальні і неформальні;

в) безособові і міжособові;

г)  відповідно до трудового внеску і не відповідно до трудового внеску.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Соціальні відносини  не пов'язані з трудовими відносинами й не обумовлені ними.

2. Соціальні відносини — це відносини між соціальними групами і окремими індивідами які складаються з огляду на їхнє суспільне становище, спосіб та уклад життя, умов формування та розвитку особистості, соціальних спільнот.

3. Конфлікт — це зіткнення суб'єктів взаємодії, викликане протилежною спрямованістю цілей і інтересів, позицій і поглядів.

4. Як предмети соціально-трудових відносин на рівні працівників виступають визначені сторони трудового виробництва, зміст якого залежить від його ефективності.

5. Найманий робітник — це громадянин, що уклав трудовий договір з роботодавцем, керівником підприємства чи окремою особою.

 

Питання для самоконтролю:

1. У чому сутність соціально-трудових відносин?

2 Дайте характеристику основних типів соціально-трудових відносин.

3. Охарактеризуйте суб'єкти соціально-трудових відносин.

4.Викладіть основні принципи формування соціально-трудових відносин.

5. Викладіть основні напрямки формування нової системи соціально-трудових відносин.

 

Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти 

Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві відбувається під впливом величезної кількості факторів, значимість яких обумовлюється історичним, економічним, соціокультурним і політичним змістом. До числа основних факторів можна віднести особливості соціальної політики, глобалізацію економіки, розвиток суспільної праці і виробництва. •

Соціально-економічна концепція розвитку будь-якого суспільства містить у собі механізм формування і регулювання соціально-трудових відносин як найважливіший елемент соціальної політики. При цьому соціальна політика розуміється як стратегічний соціально-економічний напрямок, обраний урядом країни для всебічного розвитку громадян, що забезпечує їм гідний рівень, умови життя та праці, їхню соціальну захищеність.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві.

2. Поняття соціального захисту та його основні напрямки в сфері праці.

Література [17, 21, 25, 26, 28, 32, 36, 37, 41, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Класифікація соціально-трудових відносин за різними ознаками.

2. Організаційні аспекти механізму функціонування системи соціально-трудових відносин.

Література [17, 21, 25, 26, 28, 32, 36, 37, 41, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Соціальна політика - ...

2. Соціальний захист - ...

3. Соціальна підтримка - ...

4. Соціальна допомога - ...

5. Соціальний інститут - ...

6. Соціальні гарантії - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. Стратегічний соціально-економічний напрямок, обраний урядом країни для всебічного розвитку громадян, що забезпечує їм гідний рівень, умови життя та праці, їхню соціальну захищеність:

а) соціальний захист;

б) соціальна підтримка;

в) соціальна допомога;

г) соціальна політика.   

            2. Система мір, що забезпечує соціальну захищеність переважно непрацездатного населення і соціальне вразливих шарів працездатного населення:

а) соціальний захист;

б) соціальна підтримка;

в) соціальна допомога;

г) соціальна політика.  

            3. Система мір, стосовно до економічно активного населення, спрямована на створення умов, що дозволяють забезпечити соціальну захищеність найманих робітників:

 а) соціальний захист;

б) соціальна підтримка;

в) соціальна допомога;

г) соціальна політика. 

                        4. Міри, що відносяться до всього населення і являють собою допомогу, як правило, короткочасного характеру, що надається людям, котрі потрапили в екстремальні життєві ситуації, які вимагають додаткових витрат:

 а) соціальний захист;

б) соціальна підтримка;

в) соціальна допомога;

г) соціальна політика. 

            5. Стійка форма організації спільної діяльності людей у вигляді організаційної структури чи системи правил нормативне урегульованого порядку, у рамках чого відбувається розподіл соціальних ролей і статусів людей, що охоплені діяльністю відповідного інституту:

а) соціальний інститут;

б) фінансовий інститут;

в) банківська установа;

г) галузевий інститут.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. соціальний захист — система мір, що забезпечує соціальну захищеність переважно непрацездатного населення і соціальне вразливих шарів працездатного населення.

2. Головна мета соціальної політики — пониження рівня і якості життя громадян України на основі стимулювання трудової і господарської активності населення.

3. Соціальний інститут — це стійка форма організації спільної діяльності людей у вигляді організаційної структури чи системи правил нормативне урегульованого порядку.

4. Основні принципи механізму соціального захисту повинні бути відокремлені від системи економічних відносин і базуються на ефективній праці роботодавців.

5. Соціальна допомога — міри, що відносяться до всього населення і являють собою допомогу, як правило, короткочасного характеру, що надається людям, котрі потрапили в екстремальні життєві ситуації.

 

Питання для самоконтролю:

1. Розповісти про історію формування концепції соціального захисту.

2. Дайте характеристику поняття «соціальний захист».

3. Які напрямки охоплює соціальний захист?

4. Дайте характеристику поняття «соціальний інститут».

5. Перелічіть основні соціальні інститути, що здійснюють захисні функції.

6. Розкрийте роль профспілкової організації із захисту прав і інтересів найманих робітників.

7. Розкажіть про основні принципи соціального захисту.

8. У чому основне призначення соціальних гарантій?

9. Наведіть деякі положення з законодавства про соціальні гарантії працездатному населенню.

 

Тема 6. Соціальне партнерство.

Ідея соціального партнерства і розвиток її в Україні привертають дедалі більшу увагу представників усіляких суспільних шарів.

Досвід індустріальне розвинутих країн свідчить про необхідність співробітництва найманих працівників і роботодавців через розвиток системи найманої праці з надійним соціальним страхуванням, охороною здоров'я, гарантіями зайнятості. Останнє потребує вдосконалення відносин власності та зближення інтересів капіталіста й найманого працівника на основі соціального партнерства.

Вітчизняна і світова практика показують, що є два способи формування соціально-трудових відносин і розв'язання трудових конфліктів — насильницький і мирний. Соціальне партнерство являє собою такий тип і систему відносин між роботодавцями і працівниками, при яких у рамках подальшого миру забезпечується узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових інтересів. У реальному житті соціальне партнерство виступає як альтернатива всякій диктатурі класу чи особистості і є цивілізованим методом вирішення соціальних конфліктів на різних рівнях.

Що означає словосполучення «соціальне партнерство»? «Соціальне» — значить суспільне, стосовно до життя людей і їхніх відносин у суспільстві. «Партнер» (від французького слова партія) — учасник спільної діяльності. Отже, значеннєва суть словосполучення «соціальне партнерство» стосовно до сфери регулювання соціально-трудових відносин у загальному плані — це спільна діяльність уряду, підприємців і профспілок, спрямована на узгодження інтересів і вирішення проблем, насамперед, у соціальній і виробничій діяльності людей.

 

Питання до семінарського заняття:

 

1. Основні принципи соціального партнерства Міжнародної організації праці та специфічні принципи організації роботи партнерів.

2. Роль профспілкової організації в захисті прав і інтересів найманих робітників.

 

Література [21, 23, 26, 27, 35, 39, 40]

 

Питання для самостійного вивчення:

 

1. Визначення соціального партнерства (трипартизму).

2. Суб'єкти соціального партнерства.

3. Учасники і порядок проведення переговорів на галузевому рівні.

4. Укладання колективних договорів на мікрорівні, їх структура і зміст.

 

Література [21, 23, 26, 27, 35, 39, 40]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Соціальне партнерство - ...

2. Трипартизм - ...

3. Профспілка - ....

4. Спілка роботодавців - ...

5. Конфлікт - ....

6. Страйк - ...

7. Трудовий конфлікт - ...

8. Розв’язання трудового конфлікту - ...

9. Масштаб конфлікту - ...

10. Суб’єктивні і об’єктивні причини виникнення конфлікту - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. Метою соціального партнерства на рівні суспільства є досягнення загального блага, яке виражається такими показниками:

а) підвищення рівня життя населення;

б) Зменшення ВНП;

в) слабкий розвиток технологій;

г) поступове зниження продуктивності праці

2. Партнерство в процесі здійснення колективних переговорів повинне мати такі принципи:

а) закритість рівноправних переговорів;

б) уміння заперечувати і вести переконливу дискусію;

в) упередженість ставлення до тієї або іншої сторони;

г) уміння слухати і чути партнера

3. Спілки роботодавців створюються на основі:

а) спільних конфліктів та негараздів;

б) спільних інтересів роботодавців;

в) спільних інтересів робітників;

г) спільних інтересів робітників і роботодавців

4. Система колективно-договірного регулювання в Україні включає:

а) рівень підприємств;

б) рівень фінансів;

в) рівень податку;

г) рівень областей

5. Конфліктна ситуація виникає якщо:

а) ступінь суперечностей низька;

б) суперечності виникають протягом тривалого і визначеного періоду;

в) суперечності доступні для розуміння;

г) суперечності відбивають спільні позиції суб’єктів

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Зростання продуктивності праці має відхилятися від середньої заробітної плати.

2. Працівник — гарант основних громадянських прав, які дуже важливі для вільної реалізації прав працівників і підприємців, для ефективного функціонування будь-якої системи соціально-трудових відносин.

3. Держава бере на себе функцію арбітра в разі виникнення трудових конфліктів унаслідок проведення переговорів і тлумачення положень угод і договорів.

4. Спілки роботодавців створюються на основі спільних інтересів роботодавців як покупців робочої сили.

5. Трудовий конфлікт — це суперечність організаційно-трудових відносин, що приймає характер прямих економічних уподобань між індивідами і групами працівників.

 

Питання для самоконтролю:

1. Розкажіть про історію формування концепції соціального партнерства.

2. Дайте характеристику поняття «соціальне партнерство».

3. Які напрямки охоплює соціальне партнерство?

4. Дайте характеристику поняття «соціальний інститут».

5. Перелічіть основні соціальні інститути, що здійснюють захисні функції.

6. Розкрийте роль профспілкової організації з захисту прав і інтересів найманих робітників.

7. Розкажіть про основні принципи соціального партнерства.

8. Приведіть деякі положення з законодавства про соціальні гарантії працездатному населенню.

9. Дайте характеристику трудового конфлікту.

10. У яких випадках виникає трудовий конфлікт?

11. Розкрийте критерії, за якими дається типологія трудових конфліктів.

12. Який взаємозв'язок між ставленням до праці й особливостями конфліктного поводження?

13. Які негативні наслідки трудового конфлікту?

14. Що несе в собі позитивного трудовий конфлікт?

15. Які ви знаєте об'єктивні і суб'єктивні причини трудових конфліктів?

16. Розкрийте причини трудових конфліктів виходячи з типів суперечностей.

17. Що розуміється під розв'язанням трудового конфлікту?

18. Розкажіть про фактори, що обумовлюють трудовий конфлікт.

19. Охарактеризуйте конкретні моделі і типи вирішення трудового конфлікт?.

20. Розкажіть про основні форми вирішення трудового конфлікту.

 

Тема 7. Ринок праці та його регулювання 

Перехід до нового типу економіки в Україні супроводжується привнесенням ринкових відносин у сферу зайнятості — у ній формується ринок праці.

Ринок праці як складова ринкової економіки є системою суспільних відносин з погодженими інтересами роботодавців і тими, кого наймають як робочу силу.

Ринку праці властиві такі характеристики. Ринок праці — це: по-перше, сукупність економічних відносин між попитом та пропозицією робочої сили; по-друге — місце перетинання різних економічних і соціальних інтересів і функцій; по-третє, з позицій підприємств — поле взаємин окремого підприємства і його співробітників, тобто потенційних чи (фактичних працівників, які думають про перехід на нове місце роботи в межах фірми.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Ринок праці: сутність, зміст і структура.

2. Попит та пропозиція на ринку праці.

Література [1, 4, 7, 12-15, 21, 26, 27, 31-35, 37, 39, 40]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Сегментація ринку праці за різними ознаками.

2. Інфраструктура ринку праці.

3. Особливості етапів формування ринку праці в Україні.

Література [1, 4, 7, 12-15, 21, 26, 27, 31-35, 37, 39, 40]

 

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Ринок праці - ...

2. Роботодавець - ...

3. Наймані робітники - ...

4. Кон’юнктура ринку

5. Інфраструктура ринку праці - ...

6. Сегментація ринку праці - ...

7. Первинний ринок праці - ...

8. Вторинний ринок праці - ...

9. Внутрішній ринок праці - ...

10. Зовнішній ринок праці - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

            1. Особи, які працюють за укладеними письмовими контрактами (договорами) або за усною згодою з керівництвом підприємства про умови трудової діяльності, за яку вони одержують обумовлену при найманні плату:

а) наймані робітники;

б) працюючі за індивідуальним принципом;

в) роботодавці;

г) неоплачувані працівники.

            2. Особи, які самостійно здійснюють діяльність, що приносить їм доход. Вони не використовують або використовують найманих робітників тільки на короткий термін:

а) наймані робітники;

б) працюючі за індивідуальним принципом;

в) роботодавці;

г) неоплачувані працівники.

            3. Особи, які управляють власним (або уповноважені державою управляти), акціонерним чи господарським товариством і т. п.:

 а) наймані робітники;

б) працюючі за індивідуальним принципом;

в) роботодавці;

г) неоплачувані працівники.

            4. Особи, що працюють без оплати на сімейному підприємстві, власником якого є їхній родич:

 а) наймані робітники;

б) працюючі за індивідуальним принципом;

в) роботодавці;

г) неоплачувані працівники.

            6. Стан найбільшого охоплення працездатного населення суспільне корисною діяльністю:

а) повна зайнятість;

б) неповна зайнятість;

в) прихована зайнятість;  

г) сезонна зайнятість.

                        7. Ситуація, за якої суспільне корисною працею зайнята лише деяка частина економічно активного населення:

а) повна зайнятість;

б) неповна зайнятість;

в) прихована зайнятість;  

г) сезонна зайнятість.

                        8. Періодичне (як правило, у визначені сезони) залучення працездатного населення до суспільне корисної діяльності з урахуванням природо-кліматичних особливостей:

а) повна зайнятість;

б) неповна зайнятість;

в) прихована зайнятість;  

г) сезонна зайнятість.

                        9. Особливий вид зайнятості, що має постійний характер і водночас пов'язаний з періодичними переміщеннями під час трудової діяльності:

а) періодична зайнятість;

б) маятникова зайнятість;

в) прихована зайнятість;  

г) сезонна зайнятість.

            10.  Вид зайнятості, що припускає чергування періодів трудової діяльності з рівномірними періодами відпочинку (вахти в нафтовій і газовій галузях):

а) періодична зайнятість;

б) маятникова зайнятість;

в) прихована зайнятість;  

г) сезонна зайнятість.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Головними складовими ринку праці є сукупна пропозиція та ціни на працю.

2. Роботодавець — наймач, який може бути представлений різними «фігурами» у залежності від узаконеної структури відносин власності.

3. Сегментація ринку праці — це поділ працівників і робочих місць на стійкі і замкнуті сектори, зони, що окреслюють мобільність робочої сили своїми межами. Ринок праці має сегменти — первинний і вторинний ринки праці.

4. Основний обов'язок служби зайнятості — забезпечення можливої організації ринку зайнятості як невід'ємної частини національної програми досягнення і підтримання повної зайнятості, розвитку й використання продуктивних сил.

5. Дослідження ринку праці починається і закінчується аналізом попиту праці.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення ринку праці.

2. Розкрийте складові ринку праці.

3. Охарактеризуйте поняття сукупний ринок праці.

4. Дайте характеристику суб'єктів ринку праці.

5. Назвіть типи кон'юнктури ринку праці.

6. Дайте визначення сегментації ринку праці.

7. Які особливості специфіки внутрішнього ринку праці?

8. Охарактеризуйте основні функції ринку праці.

9. Назвіть найбільш відомі моделі ринку праці.

10. Охарактеризуйте попит на ринку праці.

11. Поясніть класичну модель ринку праці.

12. Дайте пояснення залежності «прибуток — максимізуюча зайнятість».

13. Дайте характеристику пропозиції індивідом своєї праці.

14. У чому особливість регулювання ринку праці на сучасному етапі розвитку економіки України.

15. Охарактеризуйте стан відтворення робочої сили на ринку праці України.

 

Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості

У будь-якому суспільстві існують об'єктивний зв'язок і взаємозалежність між наявним працездатним населенням і характером, ступенем його участі в суспільному виробництві. Сукупність економічних відносин, пов'язаних із забезпеченням робітників місцями й участю в господарській діяльності, можна розглядати як зайнятість.

Зайнятість розкриває один з найважливіших аспектів соціального розвитку людини, пов'язана із задоволенням її потреб у сфері праці. Як соціально-економічна категорія зайнятість характеризує діяльність громадян, пов'язану із задоволенням особистих потреб, які не суперечать законодавству і які приносять їм заробіток (трудовий доход). У Законі України «Про зайнятість населення» (з подальшими доповненнями і змінами) сформульовані основні принципи зайнятості.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Форми і види зайнятості.

2. Форми безробіття.

Література [1, 4, 7, 10, 13, 15, 21, 26, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері.

2. Законодавство України про зайнятість.

Література [1, 4, 7, 10, 13, 15, 21, 26, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 40]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Зайнятість - ...

2. Повна зайнятість - ...

3. Продуктивна (ефективна) зайнятість - ...

4. Вільно обрана зайнятість - ...

5. Неповна зайнятість - ...

6. Прихована зайнятість - ...

7. Сезонна зайнятість - ..

8. Маятникова зайнятість - ...

9. Періодична зайнятість - ..

10. Безробіття - ...

11. Приховане безробіття - ...

12. Фрикційне безробіття - ...

13. Природний рівень безробіття - ...

14. Циклічне безробіття - ...

15. Постійне безробіття - ...

16. Тимчасове безробіття - ..

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. Визначені статуси зайнятості включають:

а) найманих робітників;

б) оплачуваних працівників;

в) найманих роботодавців;

г) безробітних, які раніше займалися трудовою діяльністю

2. Виділяють такі види зайнятості:

а) регіональну;

б) обласну;

в) районну;

г) маятникову

3. Рівень безробіття визначається за формулою:

а) практикум ЕПСТВ

б) практикум ЕПСТВ

в) практикум ЕПСТВ

г) практикум ЕПСТВ

4. Природне безробіття – це :

а) структурне та циклічне;

б) структурне та фрикційне;

в) циклічне та фрикційне;

г) структурне, циклічне та фрикційне

5. Державна служба зайнятості складається:

а) тільки з центру зайнятості АР Крим;

б) тільки з державного центра зайнятості, Міністерства праці та соціальної політики України;

в) тільки з інспекцій контролю;

г) з Міністерства праці, обласних, міських, районних, міжрайонних центрів зайнятості та інших служб

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Наймані робітники — особи, які працюють за укладеними письмовими контрактами (договорами) або за усною згодою з керівництвом підприємства про умови трудової діяльності

2. Повна зайнятість відбиває якісну, а продуктивна — кількісну збалансованість між потребою населення в роботі і робочими місцями, при цьому створюються сприятливі умови для соціально-економічного прогресу суспільства.

3. Зайнятість — джерело доходу у вигляді заробітної плати, прибутку.

4.  Неповна зайнятість — це ситуація, за якої суспільне корисною працею зайнята вся частина економічно активного населення.

5. Повна зайнятість — це стан найбільшого охоплення працездатного населення суспільне корисною діяльністю.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Дайте визначення зайнятості.

2. Охарактеризуйте форми зайнятості.

3. Які види зайнятості ви знаєте?

4. Охарактеризуйте форми безробіття і причини їхнього виникнення.

5. Розкрийте принципи і форми регулювання зайнятості.

6. Сутність державної політики в сфері регулювання зайнятості.

7. Викладіть основні програми зайнятості, що застосовуються у світовій практиці.

 

Тема 9. Планування праці

У системі планування на підприємстві особливе місце займає планування трудових показників. Воно здійснюється у вигляді розробки плану по праці, що є найважливішим розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства. Планування трудових показників — це:

• неухильне забезпечення продуктивності праці і підвищення темпів її зростання над темпами підвищення середньої заробітної плати;

• досягнення економії праці і фонду заробітної плати;

• дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих кавстановленому розмірі загального фонду заробітної плати;

• посилення матеріальної зацікавленості кожного працівника і колективу в цілому в поліпшенні техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства;

• забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також підвищення кваліфікації працівників підприємства;

• встановлення оптимального співвідношення (пропорцій) у чисельності персоналу за функціями виробництва, обслуговування і управління.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Методика планування праці.

2. Планування зростання продуктивності праці.

3. Планування чисельності і структури кадрів.

4. Планування заробітної плати.

Література [11, 21, 26, 34-39]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Детальне планування фонду заробітної плати робітників за елементами його структури.

2. Планування фонду заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців.

3. Планування середньої заробітної плати і співвідношення темпів її підвищення з темпами зростання продуктивності праці.

Література [11, 21, 26, 34-39]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Планування трудових показників - ...

2. Метод прямого рахунку планування продуктивності праці - ..

3. Метод планування продуктивності праці за факторами - ...

4. Погодинний фонд зарплати - ..

5. Поденний фонд заробітної плати - ...

6. Місячний (річний) фонд заробітної плати - ...

7. Продуктивність праці - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. Основою для розробки плану по праці є:

а) отримання прибутку;

б) задоволення потреб роботодавця;

в) норми і нормативи витрат і зарплати;

г) безпека роботодавця

 

2. Фонд заробітної плати для будь-якого структурного підрозділу підрозділяється на:

а) річний;

б) подекадний;

в) щохвилинний;

г) щосекундний

 

3. Складання планів, здійснюється за схемою:

а) визначення другорядних задач;

б) визначення розбіжностей в усіх розділах;

в) розмежування показників плану;

г) визначення головних задач

 

4. Додатками до плану є:

а) план підготовки і класифікації кадрів;

б) поєднання показників непромислової групи;

в) непродуктивність праці за факторами;

г) облік не реалізованої продукції

 

5. Планування трудових показників – це:

а) ухиляння від забезпечення продуктивності праці;

б) встановлення мінімального співвідношення у чисельності персоналу за функціями виробництва;

в) досягнення економіки праці і фонду заробітної плати;

г) ігнорування потреби в кадрах необхідної кваліфікації

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Місячний (річний) фонд заробітної плати — це весь фонд заробітної плати, нарахований робітникам підприємства.

2. Середня заробітна плата розраховується на основі неповної чисельності визначених категорій працюючих і неповних фондів їхньої заробітної плати.

3. Правильне співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати досягається: шляхом планування збільшення витрат зарплати на виробництво одиниці продукції.

4. Основна мета планування продуктивності праці — пошук резервів, використання яких дозволяє підприємству успішно працювати на ринку.

5. Фонд заробітної плати використовується для оплати робіт, що можуть бути виконані силами штатного складу за окремими статтями із вказівкою їхнього цільового призначення.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які задачі і зміст плану по праці?

2. Які показники плану по праці?

3. Який порядок розробки плану по праці на підприємстві?

4. Мета планування зростання продуктивності праці.

5. Застосування методу планування за факторами.

6. Визначте загальний приріст продуктивності праці.

7. Як визначити планову чисельність і склад кадрів?

8. Укрупнені методи планування чисельності працюючих.

9. Як планується чисельність керівників, фахівців і службовців?

10. Як підрозділяється фонд заробітної плати на підприємстві?

11. Планування фонду заробітної плати за категоріями працюючих.

12. Планування середньої заробітної плати.

13. Як може бути використаний в Україні досвід участі японських працівників в управлінні підприємством, зокрема, що таке «гурток якості»?

 

Тема 10. Організація праці

У широкому розумінні організація праці — це «приведення трудової діяльності у визначену систему, що характеризується внутрішньою упорядкованістю, погодженістю і спрямованістю взаємодії людей для реалізації спільної програми чи мети».

Організація праці на підприємстві — це система здійснення трудового процесу, що визначає порядок і умови поєднання і здійснення складових його часткодих трудових процесів, взаємодії виконавців і їхніх груп із засобами праці й один з одним для досягнення поставленої мети спільної діяльності і забезпечення наміченого соціально-економічного ефекту.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття й основні напрямки організації праці.

2. Трудовий процес і його раціоналізація.

3. Умови праці і фактори їхнього формування.

Література [10,13, 21, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття організації праці.

2. Основні напрямки організації праці.

3. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми.

4. Особливості організації робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців.

5. Колективні форми організації праці.

Література [10,13, 21, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Організація праці на підприємстві - ...

2. Поділ праці - ....

3. Суспільний поділ праці - ...

4. Технічний поділ праці - ..

5. Функціональний поділ праці - ...

6. Технологічний поділ праці - ...

7. Професійний поділ праці - ...

8. Кваліфікаційний поділ праці - ...

9. Розміщення кадрів - ..

10. Кооперація праці - ...

11. Норма праці - ...

12. Норма часу - ...

13. Норма виробітку - ...

14. Норма обслуговування - ..

15. Трудовий процес - ...

16. Технологічна операція - ...

17. Трудовий рух - ...

18. Трудова дія - ...

19. Трудовий прийом - ...

20. Метод праці - ...

21. Робоче місце - ...

22. Організація робочого місця - ...

23. Умови праці - ...

24. Охорона праці - ..

25. Інтенсивність праці - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. Основний компонент мети організації праці:

а) статистичний;

б) математичний;

в) економічний;

г) соціологічний

 

2. Ціль організації праці досягається при таких основних групах завдання:

а) організаційні;

б) анатомічні;

в) політичні;

г) соціологічні

 

3. Розрізняють такі основні види поділу праці:

а) емпіричні;

б) прикладні;

в) функціональні;

г) організаційні

 

4. Норми праці можуть бути:

а) часу;

б) недоробітку;

в) пропусків;

г) переробітку

 

5. Робоче місце можна класифікувати за такою ознакою:

а) за кількістю виконавців;

б) за кількістю роботодавців;

в) за специфікою звільнення;

г) за числом технічних робітників

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Організація праці на підприємстві — це система здійснення трудового процесу.

2. Організація праці не взаємопов'язана з організацією виробництва.

3. Технологічний поділ праці — поділ праці між різними категоріями працівників підприємства залежно від характеру виконуваних ними функцій і участі у виробничому процесі.

4. Кооперація праці не дає можливості сполучення професій і функцій, збільшення зон обслуговування, взаємозамінності виконавців.

5. Поділ праці — це одноразове виокремлення виконуваних робіт.

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення організації праці на підприємстві.

2. Яка мета організації праці?

3. У чому полягає зміст організації праці?

4. Які основні складові концепції якості трудового життя?

5. Розкрийте різновиди поділу і кооперування праці.

6. Які задачі вирішує нормування праці?

7. Охарактеризуйте розходження норм і нормативів праці.

8. Використання системи нормування праці на підприємстві.

9. Охарактеризуйте поняття і структуру трудового процесу на підприємстві.

10. Розкрийте специфіку організації робочих місць і дайте їхню класифікацію.

11. Дайте характеристику «Посадової інструкції», «Посадових обов'язків» і «Опису робочого місця».

12. Розкрийте сукупність факторів, що характеризують умови праці.

 

Тема 11. Продуктивність і  ефективність праці

Персонал підприємства повинен не тільки мати різносторонні здібності, а й використовували їх у процесі праці, при цьому виникає необхідність виміру результативності діяльності персоналу. Вирішити її можна, вимірявши продуктивність праці.

Продуктивність праці є складною і суперечливою економічною категорією. Будучи важливою характеристикою трудової діяльності, вона нерозривно пов'язана з застосовуваними засобами виробництва й у першу чергу із знаряддями праці.

Ефективність праці — це її результативність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. Тобто, зростання ефективності праці означає збільшення обсягу вироблених благ без підвищення трудозатрат. У широкому розумінні зростання ефективності праці означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих самих або і менших затратах праці.

Зростання ефективності праці забезпечує підвищення реального продукту і доходу, а тому воно є дуже важливим показником економічного зростання країни. Оскільки збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня споживання, а отже і рівня життя, то економічне зростання стає однією з головних цілей держави з соціальною орієнтацією народного господарства.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Ефективність і методи виміру продуктивності праці.

2. Фактори, що впливають на продуктивність праці.

3. Продуктивність і рівень оплати.

Література [9-11, 13,  21, 26, 27,  34, 35, 37, 39, 40, 45]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття продуктивності й продуктивності праці, їх взаємозв’язок.

2. Принципи управління продуктивністю.

3. Класифікація факторів продуктивності та продуктивності праці.

4. Класифікація резервів зростання продуктивності праці.

Література [9-11, 13,  21, 26, 27,  34, 35, 37, 39, 40, 45]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Продуктивність праці - ...

2. Ефективність праці - ...

3. Виробіток - ..

4. Трудомісткість - ...

5. Резерви зростання продуктивності праці - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. За сферою виникнення і дії фактори підвищення продуктивності праці поділяються на:

а) етичні;

б) естетичні;

в) регіональні;

г) соціальні

 

2. За місцем виявлення і використання резерви поділяються на:

а) внутрішньовиробничі;

б) внутрішньогалузеві;

в) міжгалузеві;

г) загальногосподарські

 

3. Трудомісткість вимірюється в:

а) нормо днях;

б) нормо тижнях;

в) норма місяцях;

г) норма роках;

 

4. Резерви зростання продуктивності праці за змістом поділяються на:

а) організаційно-господарські;

б) матеріально-технічні;

в) галузево-виробничі;

г) народно-економічні

 

5. За часом використання резерви поділяються на:

а) збиткові;

б) прибуткові;

в) перспективні;

г) неперспективні

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Ефективність праці — це її результативність.

2. Підвищення ефективності праці ніяк не пов'язане з головною метою суспільства.

3. Інтенсивність праці характеризує міру її напруженості.

4. Продуктивність праці — це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг.

5. Трудомісткість — це прямий показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю продукції.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Охарактеризуйте поняття продуктивність і ефективність праці.

2. Позначте показники в оцінці ефективності праці.

3. Назвіть показники і методи виміру продуктивності праці.

4. Розкрийте концепцію ефективності праці.

5. Назвіть фактори, що впливають на продуктивність праці.

6. Які існують резерви підвищення продуктивності праці?

7. Визначте залежність продуктивності і рівня оплати.

8. Розкрийте вплив ефективної заробітної плати на зростання продуктивності праці.

9. Опишіть можливості посилення мотивації працівників шляхом упровадження системи послідовної винагороди.

10. Які наслідки змін складових оплати праці залежно від досягнутих результатів?

 

Тема 12. Політика доходів і оплата праці

Основною метою соціальної політики на сучасному етапі соціально-скономічного розвитку України є запобігання зниженню рівня життя населення і подальше його підвищення в міру залежності від стабілізації економіки. Доти, поки не будуть створені умови, що дозволять забезпечити для більшої частини населення значне зростання рівня життя, соціальна політика, виходячи з економічних реалій, буде націлена на можливе стримування темпів падіння життєвого рівня.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Рівень життя і доходів населення.

2. Заробітна плата в економічній системі.

Література [3-5, 9, 10, 13, 21-26, 30, 34, 35, 37, 39, 40]

 

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Становлення нових форм доходів при переході до ринкових відносин.

2. Доход від праці, доход від власності, доход від торгової діяльності, доходи від заощаджень та інвестицій, спеціалізовані доходи.

3. Соціально-економічна сутність заробітної плати.

4. Номінальна і реальна  заробітна плата, реальні доходи.

5. Форми і системи оплати праці.

Література [3-5, 9, 10, 13, 21-25, 34, 35, 37, 39, 40]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Реальні доходи (без урахування послуг) - ...

2. Реальні доходи ( з урахуванням послуг) - ...

3. Грошові доходи - ...

4. Сукупний доход - ...

5. Трудові доходи - ...

6. Нетрудові доходи - ...

7. Програма обстеження бюджетів домашніх господарств - ...

8. Заробітна плата і доходи типу заробітної плати працюючих за найманням - ...

9. Доходи від самостійних занять - ...

10. Споживчі витрати - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. Основною метою соціальної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України є:

а)  запобігання зниженню рівня життя населення і подальше його підвищення в міру залежності від стабілізації економіки;

б) запобігання збільшенню рівня життя населення і подальше його зниження в міру залежності від стабілізації економіки;

в) скорочення смертності населення;

г) підвищення середнього рівня заробітної плати.

2. Реалізація основної мети соціальної політики може досягатися лише за таких умов:

а) створення і здійснення економічних і правових норм, що стимулюють активну діяльність працездатної частини суспільства, покликану забезпечувати ефективною працею власне благополуччя і добробут населення країни;

б) підтримка розумних співвідношень між доходами активної частини населення і непрацездатних громадян;

в) посилення адресності соціальної підтримки, в першу чергу малозахищених груп населення з метою обмеження, а в подальшому і скорочення масштабів бідності;

г) всі відповіді правильні.

            3. Систему кількісних і якісних показників рівня життя складають:

а) загальний обсяг споживання матеріальних благ і послуг, рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;

б) реальні доходи населення, розмір заробітної плати, надходження доходів з інших джерел (за рахунок пенсій, допомог, стипендій, реалізації продукції особистого підсобного господарства, дивідендів і відсотків на інвестовані у виробництво особисті трудові доходи);

в) умови праці, тривалість робочого і вільного часу; житлові умови;

г) всі відповіді правильні.

4. Частина національного доходу, використовувана населенням для задоволення своїх матеріальних і культурних потреб:

а) реальні доходи (без урахування послуг);

б) реальні доходи (з урахуванням послуг);

в) номінальні доходи (з урахуванням послуг);

г) номінальні доходи (без урахуванням послуг);

            5. Частина валового національного продукту, використовувана населенням на споживання і нагромадження матеріальних благ і послуг:

а) реальні доходи (без урахування послуг);

б) реальні доходи (з урахуванням послуг);

в) номінальні доходи (з урахуванням послуг);

г) номінальні доходи (без урахуванням послуг);

            6. Інформаційною базою для аналізу диференціації населення за рівнем доходів служать дані:

а) балансів грошових доходів і витрат населення, статистики праці і заробітної плати;

б) балансів про прибутки та збитки підприємств;

в) балансів про грошові потоки;

г) балансів про фінансові результати.

            7. Сума грошових надходжень у вигляді заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, підприємницького доходу, відсотків, дивідендів та інших доходів від власності, засобів, від продажу продукції особистого підсобного господарства:

а) дивіденди;

б) прибуток підприємства;

в) заробітна плата;

г) грошовий доход родини.

            8. Розташовувані доходи – це:

а) максимальна сума засобів, які родина може витратити на кінцеве споживання товарів і послуг без використання заощаджень та інших джерел;

б) до сплати податків і обов'язкових платежів;

в) сума грошових надходжень у вигляді заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог, підприємницького доходу, відсотків, дивідендів;

г) частина валового національного продукту.

            9. У ринковій економіці основними джерелами особистих доходів є:

а) трудова діяльність персоналу, що працює за найманням, і особи вільних професій;

б) підприємницька діяльність; засоби держави і підприємств, розподілені відповідно до приналежності до визначеної соціальної групи і категорії персоналу;

в) власність; особисті підсобні господарства (ОПГ).

г) всі відповіді правильні.

            10. Державна статистика України в основному фіксує інформацію про три основні джерела особистих доходів:

а) заробітна плата, соціальні трансфери,  доходи від підприємницької діяльності і від власності;

б) заробітна плата, дивіденти,  доходи від підприємницької діяльності і від власності;

в) заробітна плата, соціальні трансфери,  відсотки по депозитах;

г) дивіденти, соціальні трансфери,  доходи від підприємницької діяльності і від власності.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Реальні доходи (з урахуванням послуг) - частина національного доходу, використовувана населенням для задоволення своїх матеріальних і культурних потреб.

2. Грошовий доход — надходження в грошовій формі, що, як правило, є поновлюваними за своєю природою і нараховуються домашньому господарству чи окремим його членам щомісяця.

3. Бюджет прожиткового мінімуму — це вартісна оцінка натурального набору товарів (послуг) прожиткового мінімуму, яка включає витрати на податки й інші обов'язкові платежі.

4. Ціна робочої сили — категорія, що характеризує особисті споживання роботодавця і його родини.

5. Ціна робочої сили не може реалізовуватися в заробітній платі.

 

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте поняття рівня життя і факторів, Ідо його визначають.

2. Дайте характеристику політики держави у сфері доходів населення.

3. Опишіть структуру доходів населення.

4. Яка структура доходу співробітника підприємства?

5. Визначте роль доходів від власності і різних видів діяльності в системі розподільних відносин.

6. Охарактеризуйте методичні основи спостереження за динамікою рівня життя населення.

7. Опишіть методи розрахунку прожиткового мінімуму.

8. Які соціальні стандарти рівня життя населення?

9. Що таке соціальні трансферти як елементи формування рівня життя і доходів населення?

10. Які принципи формування доходів у ринковій економіці?

11. Охарактеризуйте сутність і структуру заробітної плати.

12. У чому розходження понять вартості і ціни робочої сили?

13. Які основні функції заробітної плати?

14. Розкрийте зв'язок принципів організації і функцій заробітної плати.

15. У чому причини розходжень у заробітній платі?

16. Розкрийте необхідність державного регулювання заробітної плати.

 

Тема 13. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

Аналіз трудових показників на підприємстві є одним із засобів удосконалювання практики планування і господарського керівництва у сфері праці. Він припускає вивчення рівня і динаміки будь-якого окремого показника в тісному зв'язку і взаємозалежності від зміни рівня і динаміки всіх інших.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Аналіз чисельності, структури і руху кадрів та продуктивності праці.

2. Сутність і мета аудита в трудовій сфері.

Література [3, 4, 5, 6, 13, 17, 25-27, 29, 30, 37]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Система трудових показників і взаємозв’язок їхніх елементів.

2. Аналіз чисельності, структури і руху кадрів.

3. Аналіз зростання продуктивності праці за факторами.

4. Звітність та аудит у сфері праці.

5. Етапи аудиторської перевірки

Форма виконання – конспект

Форма контролю – перевірка конспекту, опитування на практичному занятті

Література [3, 4, 5, 6, 13, 17, 25-27, 29, 30, 37]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Аналіз розстановки кадрів - ...

2. Аудит у трудовій сфері - ...

3. Об’єкт аудита - ...

4. Аудит - ...

5. Аналіз - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. У ринковій економіці система трудових показників включає:

а) технологію, продуктивність праці і заробітну плату;

б) персонал, продуктивність праці і заробітну плату;

в) персонал, нормування праці і заробітну плату;

г) персонал, продуктивність праці.

2. Основними задачами аналізу чисельності і складу працівників є:

а) дослідження чисельності і складу за статтю, віком, спеціальністю,посадою і рівнем класифікації;

б) визначення ступеня забезпеченості підприємства кадрами;

в) перевірка даних про використання робочого часу;

г) всі відповіді правильні.

            3. Ретельне вивчення організації виробництва, ступеня завантаження працівників корисною роботою, відповідності чисельності діючим нормативам обслуговування:

а) аналіз розстановки кадрів;

б)  аналіз забезпеченості підприємств робочою силою;

в) економічний аналіз;

г) дослідження чисельності і складу за статтю.

            4. Зіставлення фактичної і планової питомої ваги чисельності кожної категорії працюючих у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу:

а) аналіз розстановки кадрів;

б) аналіз структури допоміжних робітників;

в) вивчення структури кадрів;

г)  вивчення форм, динаміки і причин руху працівників.

            5. До основних задач аналізу продуктивності праці відносяться:

а) встановлення причин відхилення фактичних показників продуктивності праці від планових і базових, визначення ступеня впливу кожного фактора, що викликало ті чи інші відхилення, на збільшення (зниження) прибутку;

б) визначення фактичної ефективності виконаних організаційних і технічних заходів, виявлення невикористаних можливостей, скорочення чисельності працівників і витрат праці;

в) оцінка стану продуктивності праці в цілому по підприємству і по його підрозділах, розробка організаційно-технічних заходів щодо використання виявлених резервів і визначення їхньої економічної ефективності, вибір оптимального завдання із зростання продуктивності праці на плановий період;

г) всі відповіді правильні.

            6. Метою аналізу заробітної плати на підприємствах є:

а) з'ясування ступеня економічної доцільності її витрати;

б) визначити витрати фонду заробітної плати за категоріями працюючих;

 в) аналіз середньої заробітної плати;

г) встановлення її граничного розміру на одиницю продукції в грошовому вимірі.

            7. Періодично проводжувана система заходів зі збору інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці і регулювання соціально-трудових відносин:

а) аудит у виробничій сфері;

б) аудит у трудовій сфері;

в) ревізія;

г) контроль.

            8. Об'єктом аудита в трудовій сфері є:

а) трудовий колектив, персонал підприємства, його діяльність;

б) трудовий колектив, прибутковість підприємства;

в) робітники їх діяльність;

г) немає правильної відповіді.

            9. Перевірка документації й аналіз показників, що свідчать про легітимність і ефективність діяльності підприємства:

а) у соціально-психологічному аспекті аудит у трудовій сфері;

б) в організаційно-технологічному аспекті аудит;  

в) економічний аспект аудита в трудовій сфері;

г) правовий аспект аудита в трудовій сфері.

            10. Оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, що включає поряд з вивченням документації проведення самостійних опитувань, анкетувань, індивідуальних і колективних бесід, інтерв'ю з працівниками різних рівнів і категорій:

а) у соціально-психологічному аспекті аудит у трудовій сфері;

б) в організаційно-технологічному аспекті аудит;  

в) економічний аспект аудита в трудовій сфері;

г) правовий аспект аудита в трудовій сфері.

   

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Продуктивність праці є основним показником інтенсифікації й ефективності виробництва.

2. Метою аналізу заробітної плати на підприємствах є з'ясування ступеня економічної доцільності її витрати, щоб призвести зниження темпів розширеного відтворення.

3. Динаміку (зміну) середньої зарплати визначають як відношення рівня середньої зарплати за попередній (базовий) період до її рівня за даний період.

4. Аудит у трудовій сфері — це періодично проводжувана система заходів зі збору інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці і регулювання соціально-трудових відносин.

5. Аналіз розстановки кадрів — це ретельне вивчення організації виробництва, ступеня завантаження керівників роботою,  не відповідності чисельності діючим нормативам обслуговування.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте систему трудових показників на підприємстві.

2. Які економічні й історичні передумови виникнення аудита в трудовій сфері?

3. Яка основна мета аудита в трудовій сфері?

4. Які переваги і недоліки залучення до перевірки «зовнішніх ревізорів»?

5. Які категорії персоналу доцільно залучати для співбесід і опитувань у ході аудиторської перевірки?

6. Які показники можуть бути використані для проведення аудиторської перевірки?

7. Як треба оформляти підсумки аудиторської перевірки?

8. Які показники ефективності аудиторської перевірки?

9. На підприємстві (фірмі) різко зросла плинність кваліфікованих кадрів. Діяльність кадрової служби, що займалася даною проблемою, виявилася безрезультативною. Вас запросили як аудитора. Назвіть й охарактеризуйте основні елементи розробленої Вами програми аудиторської перевірки.

10. Ви — керівник підприємства, який має намір провести різке скорочення персоналу. Сформулюйте в зв'язку з цим задачі для аудиторів.

11. На підприємстві, де ви працюєте, проводиться аудиторська перевірка в сфері трудових відносин. Як, на ваш погляд, може змінитись організація праці після підведення підсумків перевірки?

 

Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

Специфіка досліджень полягає у використанні спеціальних соціологічних і содіально-психологічних методів, що взаємно доповнюють один одного і несуть велику кількість нової інформації. Соціологічне дослідження включає п'ять взаємозалежних етапів:

· підготовка дослідження;

· збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці;

· підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка;

· аналіз обробленої інформації;

· написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Сутність, цілі і задачі соціологічних досліджень у сфері праці.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку.

2. Регулювання й удосконалювання соціально-трудових відносин.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Соціологія - ...

2. Соціальні процеси у сфері праці - ...

3. Процес праці - ...

4. Соціально-інтегративні процеси - ...

5. Ціннісно-орієнтаційні - ...

6. Змінювально-підтримувальні процеси - ..

7. Соціологічне дослідження - ...

8. Теоретична інтерпретація - ...

9. Емпірична інтерпретація - ...

10. Операціоналізація понять - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. Які взаємозалежні етапи включає соціологічне дослідження:

а) підготовка дослідження; збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці; підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка; аналіз обробленої інформації; написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями;

б) збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці; підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка;

аналіз обробленої інформації; написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями;

в) підготовка дослідження; збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці; підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка; аналіз обробленої інформації;

г) анотація; збір первинної інформації, неузагальнених зведень, що підлягають подальшій обробці; підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка; аналіз обробленої інформації; написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями;

            2. Які методи використовують для збору інформації :

а) аналіз документів;

б) опитування;

в) експеримент;

г) всі відповіді правильні.

            3. Відносини між соціальними групами (спільностями) і окремими індивідами в процесі трудової діяльності:

а) соціально-трудові відносини;

б) взаємодія;

в) суперництво;

г) менеджмент.

            4. Універсальна властивість спільностей і явищ:

а) соціально-трудові відносини;

б) взаємодія;

в) суперництво;

г) менеджмент.

            5. Процеси об'єднання людей у соціальну групу, формування почуття причетності, спільності нових працівників в організації:

а) соціально-інтегративні процеси;

б) ціннісно-орієнтаційні;

в) змінювально-підтримувальні;

г) спеціалізовані.

            6. Процеси формування позитивної трудової мотивації працівників, їхньої зацікавленості в досягненні цілей спільної діяльності:

а) соціально-інтегративні процеси;

б) ціннісно-орієнтаційні;

в) змінювально-підтримувальні;

г) спеціалізовані.

            7. Процеси пов'язані з різними видами трудових переміщень працівників: рухом між робочими місцями, зміною місця роботи, професійно-кваліфікаційними змінами, розвитком трудової кар'єри:

а) соціально-інтегративні процеси;

б) ціннісно-орієнтаційні;

в) змінювально-підтримувальні;

г) спеціалізовані.

            8. Аналіз соціальних явищ і процесів за допомогою спеціальних методів, що дозволяє систематизувати факти про процеси, відносини, взаємозв'язки, залежності і робити обґрунтовані висновки та рекомендації:

а) соціологічне дослідження;

б) економічне дослідження;

в) методологічне дослідження;

г) політологічне дослідження.

9. Дослідження, спрямовані на вирішення конкретних задач, наявних проблем у сфері трудової діяльності:

а) конкретні (емпіричні, прикладні);

б) теоретичні;

в)  панельні;

г) пілотажні.

            10. Дослідження, ціль яких — виявлення загальних соціальних закономірностей, розробка методології дослідження, понятійного апарату:

а) конкретні (емпіричні, прикладні);

б) теоретичні;

в)  панельні;

г) пілотажні.

            11. Пробні дослідження, призначені для апробації інструментарію (наприклад, анкет, розроблювальних таблиць і т. ін.):

а) конкретні (емпіричні, прикладні);

б) теоретичні;

в)  панельні;

г) пілотажні.

            12. Об’єктом соціологічного дослідження можуть бути:

а) взаємовідносини в колективі;

б) плинність кадрів;

в) стиль і методи керівництва;

г) колектив цеху № 5.

            13. Вірогідність одержуваних даних і висновків, гарантію того, що висновки, зроблені на основі аналізу частини сукупності, відбивають властивості сукупності в цілому:

а) репрезентативність;

б) інтерпретація;

в) релевантність;

г) операціоналізація.

            14. Виокремлення основних ознак об'єкта, доступних виміру, установлення показників, що можуть бути кількісно визначені:

а) теоретична інтерпретація;

б) емпірична інтерпретація;

в) багатоступінчаста вибірка; 

г) комбінована вибірка.

            15. Документ в якому повинні бути визначені етапи і терміни проведення робіт, виконавці, форми подання результатів на кожному з етапів, форми контролю за веденням робіт, кошторис витрат і джерела фінансування:

а) організаційно-технїчний план;

б) бізнес-план;

в) баланс;

г) тематичний план.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Соціально-трудові відносини — відносини між соціальними групами (спільностями) і окремими індивідами в процесі трудової діяльності.

2. Соціологічне дослідження — це аналіз соціальних явищ і процесів за допомогою спеціальних методів, що дозволяє систематизувати факти про процеси, відносини, взаємозв'язки, залежності і робити обґрунтовані висновки та рекомендації.

3. Емпірична інтерпретація — встановлення порядку кількісного виміру показників: одиниць рахунку, коефіцієнтів, індексів, шкал.

4. Об'єкт дослідження — носій проблемної ситуації (соціальна група, сукупність людей). Він повинен бути не обмежений тимчасовими рамками.

5. Інформаційно-дослідницька функція соціологічних досліджень — полягає в розробці за результатами аналізу методичних рекомендацій, інструкцій, заходів, наданні інформації зацікавленим особам.

 

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфіка досліджень проблем трудової організації?

2. Розкрийте сутність і цілі соціологічних досліджень у сфері праці.

3. Які задачі розв'язуються в ході соціологічних досліджень?

4. Назвіть функції соціологічних досліджень.

5. Опишіть послідовність розробки програми соціологічних досліджень.

6. Які  напрямки  регулювання  соціально-трудових відносин  реалізуються державою?

7. Трудове законодавство України: відповідність міжнародним нормам.

 

Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Міжнародна організація праці (МОП) створена на підставі статутного принципу, відповідно до якого загальний і міцний мир може бути встановлений тільки на основі соціальної справедливості.

МОП виробила такі критерії індустріального суспільства, як восьмигодинний робочий день, захист материнства, законодавство, що забороняє використання дитячої праці, і цілий ряд мір, що сприяють безпеці на робочих місцях і нормальним трудовим відносинам.

МОП є міжнародною інституціональною основою, що дозволяє розглядати такі питання і знаходити рішення, які сприяють поліпшенню умов праці в усьому світі

Міжнародна організація праці з'явилася разом з Лігою Націй на підставі Версальського договору в 1919 р. Вона була заснована для вираження зростаючої заклопотаності з приводу соціальної реформи після Першої світової війни і впевненості в тому, що будь-яка реформа повинна проводитися на міжнародному рівні.

Одним із найбільш активних організаторів і першим її керівником (1919-1932 рр.) — Директором Міжнародного бюро праці (МБТ) став Альберт Тома —політичний діяч і міністр в уряді Франції в роки Першої світової війни.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Міжнародна організація праці.

2. Трудова міграція населення.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Керівні органи МОП: генеральна конференція, адміністративна рада, міжнародне бюро праці.

2. Вплив МОП на розвиток соціально-трудових відносин.

3. Конвенції МОП.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Міжнародна організація праці - ...

2. Міжнародна конференція праці - ...

3. Галузеві комітети - ...

4. Регіональні конференції - ...

5. Адміністративна рада - ..

6. Міжнародне бюро праці - ...

7. Трудова міграція - ...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

1. МОП виробила такі критерії індустріального суспільства:

а) восьмигодинний робочий день;

б) захист материнства;

в) законодавство, що забороняє використання дитячої праці;

г) всі відповіді правильні.

2. Міжнародна організація праці з'явилася:

а) у 1925 році;

б) у 1919 році;

в) у 1937 році;

г) у 1944 році.

3. Основними задачами МОП є:

а) розробка міжнародної політики і програм, спрямованих на вирішення соціально-трудових проблем;

б) створення і прийняття міжнародних трудових норм у вигляді Конвенцій і Рекомендацій з метою здійснення даної політики;

в) допомога країнам-учасницям у вирішенні соціально-трудових проблем, так зване, технічне співробітництво;

г) всі відповіді правильні.

4. У програмах діяльності МОП останніх років виділяють наступні пріоритети:

а) підтримка процесу демократизації, для того щоб він сприяв розвитку трипартизму, діалогу між трьома названими партнерами в кожній державі;

б) продовження боротьби з бідністю і, особливо, за рахунок збільшення зайнятості, зокрема шляхом організації широкої перепідготовки робочої сили;

в) захист трудових і громадських прав трудящих у всіх формах.

г) всі відповіді правильні.

5. У зв'язку з 50-літньою річницею МОП їй була присуджена:

а) Пулітцерівська премія;

б) Нобелівська премія миру;  

в) премія Ніка;

г) Всесвітня премія.

6. Структура МОП є:

а) однорівневою;

б) дворівневою;

в) складною;

г) простою. 

7. Вищим органом МОП є:

а) Міжнародна конференція праці;

б) Міжнародне бюро праці;

в) Адміністративна рада;

г) генеральний директор.

8. Будь-яка система трудових відносин, коли уряди, підприємці і трудящі виступають як незалежні сторони, кожна з яких виконує свої особливі функції:

а) тристороннє представництво;

б) двостороннє представництво;

в) генеральне представництво;

г) гарантоване представництво.

9. Розглядає питання сплати урядами членських внесків, виплати заборгованостей, бюджетні кошториси, пропозиції розподілу витрат за програмами і регіонами:

а) комітет із застосування конвенцій і рекомендацій;  

б) фінансовий комітет урядових представників;

в) галузеві комітети;

г) регіональні конференції.

10. Розглядає зведення і доповіді про виконання ратифікованих конвенцій, що представляються урядами країн — членів МОП, заслуховує урядових представників деяких країн з цих питань і представляє Конференції доповідь:

а) комітет із застосування конвенцій і рекомендацій;  

б) фінансовий комітет урядових представників;

в) галузеві комітети;

г) регіональні конференції.

11. Створені поза рамками Конференції для обговорення на міжнародному рівні соціально-трудових проблем, характерних для окремих галузей народного господарства:

а) комітет із застосування конвенцій і рекомендацій;  

б) фінансовий комітет урядових представників;

в) галузеві комітети;

г) регіональні конференції.

12. Скликаються для підтримки постійних зв'язків МОП з різними районами світу і вивчення соціально-економічних змін, що відбуваються там:

а) комітет із застосування конвенцій і рекомендацій;  

б) фінансовий комітет урядових представників;

в) галузеві комітети;

г) регіональні конференції.

13. Виконавчим органом МОП є:

а) Міжнародна конференція праці;

б) Міжнародне бюро праці;

в) Адміністративна рада;

г) генеральний директор.

14. Переміщення людей (сімей) у міжнародному територіальному просторі з метою пошуку нового місця постійного проживання:

а) міграція трудових ресурсів;

б) міграція населення;

в) добровільна міграція;

г) примусова міграція.

15. Переміщення людей у міжнародному територіальному просторі з метою пошуку місця роботи без зміни місця постійного проживання:

а) міграція трудових ресурсів;

б) міграція населення;

в) добровільна міграція;

г) примусова міграція.

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Міжнародною організацією, яка займається проблемами міграції населення, є Міжнародна організація з питань міграції.

2. Одностороннє міжнародне регулювання — це регулювання міграційних процесів на основі двосторонніх міждержавних угод.

3. Двостороннє регулювання —це державне регулювання міграційних процесів виходячи з власних інтересів і без обов'язкового узгодження з іншими державами.

4. Міграційні процеси відбуваються не в усьому світі, а лише в окремих країнах.

5. За рівнем кваліфікації міжнародну трудову міграцію поділяють на міграцію кваліфікованих працівників і міграцію некваліфікованої робочої сили.

 

Питання для самоконтролю:

1. Розповісти про історію виникнення Міжнародної Організації Праці (МОП).

2. Опишіть структуру МОП.

3. Яка роль Міжнародного Бюро Праці (МБП)?

4. Розгляньте ситуацію на ринку праці Японії.

5. Опишіть характерні риси ринку праці Німеччини.

6. Опишіть Голландську Інспекцію праці.

7. Розкрийте сутність і необхідність упровадження Міжнародних Інформаційних Листків Небезпек за Професіями.

8. У чому відмінність понять «міграція населення» і «трудова міграція»?

9. Які основні причини виникнення й існування міжнародної трудової міграції?

10. Назвіть позитивні і негативні наслідки міжнародної трудової міграції.

11. Розкрийте цілі Міжнародної організації з питань міграції (МОМ).

 

Тема 16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

Міжнародна організація праці має величезний досвід у регулюванні соціально-трудових відносин на основі різних методів, що забезпечило їй міжнародний авторитет і визнання. Серед усього різноманіття прийомів і методів регулювання соціально-трудових відносин можна виділити три основних:

1. Розробка і прийняття міжнародних трудових норм; Конвенції і рекомендації та контроль за їхнім виконанням.

2. Надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем (у МОП це називають технічним співробітництвом).

3. Проведення досліджень і здійснення публікацій з соціально-трудових проблем.

 

Питання до семінарського заняття:

1. Методи роботи Міжнародної організації праці.

2. Основні сфери використання різних програм регулювання соціально-трудових відносин у міжнародній практиці.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Міжнародні економічні відносини в системі світового господарства.

2. Міжнародний поділ праці.

3. Міжнародні трудові відносини (світовий ринок трудових ресурсів).

4. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

5. Зарубіжний досвід  формування та використання трудового потенціалу фірм.

Література [7-11, 17-19, 26, 44]

 

І. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ (дати визначення):

1. Методи роботи МОП - ...

2. Нормотворча діяльність -...

 

ІІ. Знайдіть правильні відповіді:

 

1. У процесі здійснення своєї діяльності з регулювання соціально-трудових відносин МОП розробляє:

а) виробничі трудові відносини;

б) основні права людини;

в) національні особливості праці;

г) міжнародні трудові норми

 

2. Міжнародні трудові норми визначаються:

а) порадами і пропозиціями МОП;

б) конференціями і семінарами МОП;

в) конвенціями і рекомендаціями МОП;

г) конвенціями і конференціями МОП

 

3. Для скорочення безробіття і досягнення більш повної зайнятості потрібно проводити активну політику на ринку праці, цілями якої є:

а) економічне заохочення населення;

б) підвищення виробництва;

в) справедливість та ефективність;

г) економічний спад

 

4. Однією з важливіших сфер діяльності МОП є:

а) соціальне забезпечення;

б) економічний розвиток;

в) матеріальне зростання;

г) соціальний розвиток;

 

5. У конвенції МОП сформульовані критерії, що визначають рівень мінімальної заробітної плати. Це:

а) економічний спад;

б) потреби трудящих і їхніх родин;

в) економічний рівень продуктивності;

г) забезпеченість робітників

 

ІІІ. Визначте, правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження:

1. Одна з найважливіших сфер діяльності МОП — це сприяння забезпеченню повної зайнятості, попередження і скорочення безробіття і допомога безробітним.

2. Конвенції — це міжнародно-правові договори, які закріплюють для держав-членів зобов'язання юридичного характеру, що ратифікували їх.

3. Всесвітня програма зайнятості була розроблена і проголошена на ювілейній сесії Міжнародної конференції праці в 1919 р.

4. МОП сама може створювати робочі місця.

5. Здійснення основних цілей і задач МОП можливе лише за наявності належних механізмів — соціальних інститутів.

 

Питання для самоконтролю:

1. Чому МОП підтримує активну політику на ринку праці? У чому її сутність?

2. За якими напрямками МОП здійснює свою діяльність?

3. Який основний зміст роботи МОП у різних сферах діяльності?

4. Яким професійним групам надає МОП особливу увагу і чому?

5. Які програми розвитку і регулювання соціально-трудових відносин використовуються у світовому співтоваристві?

 

 

 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

1. Ринок праці в економічній системі.

2. Формування ринку праці в Україні.

3. Аналіз сучасного ринку праці.

4. Населення як джерело ресурсів для праці.

5. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія.

6. Вплив демографічної ситуації в Україні на стан і розвиток трудових ресурсів.

7. Трудовий потенціал в Україні та його використання.

8. Відтворення робочої сили в Україні.

9. Соціально-економічні проблеми зайнятості в Україні.

10. Регулювання зайнятості населення.

11. Проблеми безробіття в Україні.

12. Державна політика зайнятості в Україні і шляхи її вдосконалення.

13. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.

14. Значення і роль продуктивності в умовах ринкової економіки.

15. Оцінка резервів підвищення продуктивності праці.

16. Формування вартості робочої сили на ринку праці.

17. Диференціація доходів населення.

18. Удосконалення форм і системи оплати праці працівників.

19. Макроекономічні проблеми регулювання заробітної плати в Україні.

20. Соціальне партнерство, як система.

21. Нормативно-правове забезпечення соціального партнерства в Україні.

22. Зарубіжний досвід соціального партнерства.

23. Розвиток персоналу як необхідна умова досягнення цілей організації.

24. Методи дослідження трудових процесів.

25. Організація праці та її вдосконалення в ринкових умовах.

26. Фактори формування умов праці на підприємстві.

27. Соціальна політика в ринкових умовах.

28. Системи соціального захисту.

29. Методичні основи планування продуктивності праці.

30. Планування персоналу як складова планування діяльності і розвитку підприємства.

31. Планування додаткової потреби в працівниках.

32. Планування й аналіз заробітної плати.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про зайнятість населення» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

3. Закон України «Про оплату праці» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. — К.: Істина, 1999.

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття. — К., 2000.

5. Закон України «Про охорону праці». — К., 2000.

6. Кодекси України: В 4 т. — К.: АТЗТ, Право. — 1997. — Т.4.

7. Конвенція МОП № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються», від 3 червня 1970 р.

8. Конвенція МОП №142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» від 23 червня 1975 р.

9. Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття» від 21 червня 1988 р.

10. Конвенція МОП № 150 «Про регулювання питань праці: роль, функції й організація» від 7 червня 1978 р.

11. Конвенція МОП № 160 «Про статистику праці» від 25 червня 1985 р.

12. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М., Колот А. М., Чернов В. І. Нормування праці. — К., 1995.

13. Абрамов В. М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.

14. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 1999.

15. Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности: Проблемы измерения и стимулирования. — К.: Наук. думка, 1991.

16. Бандур С. І., Романенко О. М. Приватизація і потреба в робочій силі. — К., 1995.

17. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: «Знання-Прес», 2000.

18. Ващенко В. С. Ринок праці та зайнятість. — К., 1996.

19. Ващенко В. С., Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. — К., 2000.

20. Волгин Н. А., Плаксин В. И. Доходы и занятость: мотивационный аспект. — М.: Луч, 1994.

21. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основа, 1995.

22. Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики.—К.: Знание, 1991.

23. Десспер Гарри. Управление персоналом. — М., 1997.

24. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: Учебник.—М.,1998.

25. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004.

26. Завіновська Г. Т. Економіка праці. —К.: КНЕУ, 2000.

27. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка—К.: МАУП, 1995.

28. Казановський А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. — Краматорськ: Нац. центр продуктивності, 1995.

29. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К: Фірма «Праця», 1997.

30. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.—К.: КНЕУ, 1998.

31. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промышленных предприятиях.—Донецк, 1996.

32. Марцинкевич В. Й., Соболева Й. В. Экономика человека: Учебн. пособие. — М.: Аспект Пресс, 1995.

33. Основи ринкової економіки / За ред. В. М. Петюха. — К.: Урожай, 1995.

34. Петти В., Смит А., Рикардо Д. Антология экономической мысли.—М., 1993.

35. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. — К.: Наук. думка, 1992.

36. Петюх В. М. Ринок праці. — К.: КНЕУ, 1999.

37. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятість. —- К., 1997.

38. Петюх В. Н. Рыночная экономика: настольная книга делового человека. — К.: Урожай, 1995.

39. ІІогосян Г. Р., Жуков Л. И., Горшков В. В. Практикум по экономике, организации, нормированию труда. — М.: Экономика, 1991.

40. Рофе А. И., Збышко Б. Г., Ишин В. В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учебн. пособие / Под ред. А. И. Рофе. — М.: МИК, 1997.

41. Скуратівський В. та ін. Соціальна політика: Навч. посібник. — К.: УАДУ, 1997.

42. Слезингер Г. 3. Труд в условиях рыночной экономики. — М.,1996.

43. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення. — К.: Вища шк„ 1993.

44. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Мельникова, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.

45. Эренберг Р. Д., Смит Р. С. Современная экономика труда. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996.

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика