Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   146.0 КБ
СКАЧАТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“ЦІНОУТВОРЕННЯ”

для студентів спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2004

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма дисципліни “Ціноутворення” для студентів спеціальності «Фінанси», «Облік і аудит». / Укл. Головко О. Г. – Харків:  ХБІ УАБС,   2004. – 18 с.

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

обліку і фінансів

      27 серпня 2004 р., протокол № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні методичні рекомендації до курсу

 

Цiни завжди вiдiгравали провiдну роль в економiчному розвитку країни. Перехiд вiд централiзованої  до ринкової економiки зумовив суттєвi змiни як у принципах цiноутворення, так i в методах формування моделi цiни.

В умовах конкурентної економiки на рiвень цiн впливає не тiльки спiввiдношення мiж попитом i пропозицiєю, а й витрати, платоспроможнiсть населения, психологiя споживача, цiни свiтового ринку, мiра втручання держави в цiновi процеси та багато iнших чинникiв. Ускладнення процесу цiноутворення та вiдсутнiсть у багатьох випадках у суб’єктiв господарювання теоретичних та практичних навичок встановлення цiн призводить до серйозних помилок при їхньому визначеннi, що негативно вiдбивається на фiнансових результатах дiяльностi пiдприємств.

Прикладний аспект процесу цiноутворення вимагає вiд економiстiв вмiння поєднувати теоретичнi знания iз практичними навичками формування цiн на товари (послуги, вироби); врахування як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх факторiв у даному процесi. Змiна ринкової кон’юнктури — складний динамiчний процес, який впливає на цiноутворення i зумовлює необхiднiсть постiйного аналiзу ринку, досконалого володiння методикою розрахунку цін та знання iснуючих принпипiв регулювання процесу ціноутворення в Українi.

“Ціноутворення” є вибiрковою навчальною дисциплiною для студентiв, якi навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”.

Метою дисциплiни є надання студентам теоретичних знань i практичних навичок з питань формування цiн та розробки цiнової полiтики. Навчальний матерiал грунтується на положеннях сучасної економiчної теорiї, наукових розробках закордонних учених, законах та нормативно-правових актах, що дiють в українськiй економiцi.

Головним завданням дисциплiни є розкриття  теоретичних засад цiноутворення;  методики формування цiн та її окремих елементiв; сутностi методiв ринкового цiноутворення; особливостей установлення цiн на зовнiшньому ринку; методологiчних пiдходiв до розробки цiнової полiтики та стратегiї пiдприємства; цiлей i методiв державного регулювання цiн та його впливу на економiчнi процеси.

Вивчення навчального матерiалу дисциплiни сприятиме пiдвищенню рiвня загальноекономiчної пiдготовки студентiв i формуванню в них практичних навичок з цiноутворення в умовах ринкових вiдносин.

         Вивчення дисципліни “Ціноутворення” передбачає лекційні заняття, практичну і самостійну роботу студентів. Для кращого засвоєння студентами матеріалу доцільно виконувати практичні задачі, проводити дискусії, ділові ігри.

         Контроль  за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань, заліку.

         Курс складається з 7 тем і включає два модулі. До складу першого входять теми №1-3, другого - № 4 - 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги в галузі знань

з дисципліни “Ціноутворення”.

 

 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення курсу:

 

         Дисципліна “Ціноутворення” знаходиться у тісному зв’язку з іншими дисциплінами навчального плану: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Маркетинг”, “Фінанси підприємств”, “Бухгалтерський облік”. Знання цих дисциплін та сформовані при їх вивченні навички дають студентові змогу оволодіти знаннями теорії ціноутворення, особливостями визначення цін в залежності від умов ринку, теоретичних положень цінової стратегії підприємства тощо. Надбані протягом вивчення дисципліни “Ціноутворення” знання та вміння будуть використані студентами при подальшому оволодінні професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами, зокрема “Податкова система”, “Управлінський облік”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Контроль і ревізія”, “Аудит”.

 

 

Перелік вимог до знань, якими повинен оволодіти студент

при вивченні курсу:

 

Ø Сутність ціноутворення, його значення в сучасних умовах економіки України та світового ринку;

Ø Історія розвитку ціноутворення для більш глибокого розуміння цілей, задач та функцій системи цін в економіці;

Ø Вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін;

Ø Класифікація цін та їх функціонування в різних економічних умовах;

Ø Вплив конкуренції та факторів, що її визначають, на формування та динаміку цін;

Ø Функції цін, їх економічну сутність та взаємозв’язок;

Ø Склад та структура ціни;

Ø Роль витрат у формуванні ціни;

Ø Формування в ціні товарних податків

Ø Процес ціноутворення, що здійснюється у відповідності з принципами маркетингу;

Ø Конкуренція і монополізм, їх вплив на формування та динаміку ринкових цін;

Ø Методи ринкового ціноутворення;

Ø Наукові рекомендації по формуванню товарної та цінової політики підприємства;

Ø Цінова стратегія підприємства та її види;

Ø Особливості ціноутворення у зовнішньоекономічній сфері;

Ø Система державного контролю за цінами в Україні;

Ø Державне регулювання ринку та цін, світовий досвід.

 

 

Перелік до вмінь та навичок, які повинні бути сформовані

 у студентів у процесі навчання:

 

Ø Збирати, аналізувати інформацію про функціонування ринку (про товари, конкуренцію та конкурентів, покупцях та продавцях, цінах, цінової політики конкурентів, інше);

Ø На підставі ринкової та внутрівиробничої інформації обґрунтовувати пропозиції по оптимізації цінової політики підприємства;

Ø Обирати найбільш сучасні форми, способи, методи формування споживчого попиту для стимулювання цін на товари;

Ø Слідкувати за здійсненням цінової стратегії, вести роботу з усіма функціональними підрозділами виробництва та управління підприємством;

Ø Складати калькуляцію собівартості продукції, визначати ціну товару з урахування податків та інших обов’язкових платежів в бюджет;

Ø На підставі діючого законодавства за допомогою цінового фактору оптимізувати податкові відрахування та інші обов’язкові платежі в державний та місцевий бюджети;

Ø Аналізувати існуючі ринкові умови та фінансово-господарський стан підприємства, вносити необхідні коригування в ціноутворення з метою оптимізації господарської діяльності підприємства.


Тематичний план з розподілом

годин за темами курсу

 

Назва розділів, тем

Кількість годин

Всього

в тому  числі:

лекції

практичні заняття,

семінари

самостій-на робота

1. Теоретичні основи ціноутворення

6

2

2

2

2. Види та функції цін

6

2

2

2

3. Склад ціни та формування її елементів

12

4

4

4

4. Методи ринкового ціноутворення

6

2

2

2

5. Ціноутворення на зовнішньому ринку

6

2

2

2

6. Цінова політика підприємства

12

4

4

4

7. Державна цінова політика та її вплив на економічні процеси

6

2

2

2

Всього

54

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1. Теоретичнi основи цiноутворення

 

Основнi теорії цiноутворення. Теорiя трудової вартостi, теорiя витрат виробництва, теорiя трьох чинникiв, теорiя граничної корисностi, неокласична теорiя.

Поняття процесу ціноутворення. Методологія ціноутворення: сутність, принципи, умови. Методика ціноутворення. Модель ціни.

Попит i пропозицiя як цiнотворнi чинники. Закон попиту. Взаємодiя попиту i пропозицiї, цiна рiвноваги. Цiнова еластичнiсть, коефiцiєнти еластичностi. Еластичнiсть попиту та її чинники. Еластичнiсть пропозицiї.

Формування цiн залежно вiд типу ринку. Полiтика цiноутворення на ринку досконалої конкуренцiї. Особливостi встановлення цiн на ринку монополiстичної конкуренцiї. Олiгополiя як чинник цiноутворення. Формування цiн в умовах монополiї.

 

Тема 2. Види  та  функції  цiн

 

Система цiн і ознаки, покладені в її основу. Цiни свiтового та внутрiшнього ринкiв. Класифiкацiя цiн залежно від ступеня самостійності підприємств. Диференцiацiя цiн за галузевою формою продукцiї. Цiна пiдприємства i цiна реалiзацiї, їх взаємозв’язок. Класифiкацiя цiн за територiальним поширенням. Урахування в цiнах витрат з доставки продукцiї до споживача. Франкувания цiн на внутрiшньому ринку. Довiдковi та цiни фактичних угод. Стартовi та лiмiтнi цiни. Сезоннi цiни. Зв’язок мiж цiнами, що функцiонують в економiцi. Ціни, що використовуються в обліку та статистиці, та інші види цін.

Облiково-iнформацiйна функцiя ціни та її роль в економiцi. Розподiльча функцiя. Стимулююча i балансуюча функцiї цiни та їх взаємозв’язок. Функцiя цiни як засiб рацiонального розмiщення виробництва.

 

 

Тема 3. Склад цiни та формування її  елементiв

 

Склад цiни. Обов’язковi та необов’язковi елементи цiни. Структура цiни. Роль витрат у формуваннi цiни. Групування витрат за елементами та статтями калькуляцiї. Склад собiвартостi за новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Методи облiку витрат у цiноутвореннi. Суть методу облiку повних витрат та його недолiки. Метод облiку прямих витрат. Маржинальний дохiд.

Методи визначення в цiнi прибутку. Нормативний метод. Граничнi та розрахунковi нормативи рентабельностi. Залишковий метод визначення прибутку в цiнi.

Формування в цiнi товарних податкiв. Акцизний збiр, ставки акцизного збору. Особливостi визначення в цiнi вiтчизняних товарiв акцизного збору на основi вiдсоткової ставки.

Податок на додану вартiсть i його визначення в цiнi.

Посередницько-збутовi та торговельнi надбавки як самостiйнi елементи цiни. Їх склад та порядок визначення. Умови застосування торгово-посередницьких знижок. Вплив знижок на фінансовий стан підприємства.

 

 

Тема 4. Методи ринкового цiноутворення

 

Витратнi методи цiноутворення. Метод повних витрат. Метод надбавок. Метод беззбитковостi та цiльового прибутку. Графiк беззбитковостi. Визначення точки беззбитковостi аналiтичним шляхом.

Визначення ціни на основі попиту споживачів. Метод балової оцiнки. Визначення цiни методом прямих витрат та умови ефективностi його застосування.

Методи з орiєнтацiєю на конкуренцiю. Метод лiдера та сфера його поширення. Питома цiна та параметричнi iндекси якостi. Індиферентна цiна. Особливостi визначення цiн на продукцiю виробничо-технiчного призначення. Основнi положення визначення цiни метедом вiдносної оцiнки технiчного рiвня продукцiї.

Метод тендерного цiноутворення та сфери його застосування.

 

Тема 5. Цiноутворення на зовнiшньому ринку

 

Особливостi формування цiн на зовнiшньому ринку. Свiтовi цiни та їх характеристика. Бiржовi котирування. Цiни товарних аукцiонiв. Цiни торгiв. Цiни мiжнародних контрактiв та способи їх фіксації. Врахування в цiнах базисних умов поставок. Правила “Інкотермс-90”.

Особливостi встановлення цiн на експортно-iмпортну продукцiю. Визначення експортних цiн та врахування в їх складi товарних податкiв. Iндикативнi цiни.

Формування цiн на iмпортну продукцiю. Визначення митної вартостi. Встановлення в цiнах ввiзного мита, митних зборiв та акцизного збору. Визначення цiни придбання товару.

 

Тема 6. Цiнова полiтика пiдприємства

 

Цiнова полiтика пiдприємства та її основнi цiлi. Постановка завдань ціноутворення. Необхiднiсть проведения аналiзу умов беззбитковостi та його завдання. Визначення мiнiмальної змiни обсягу реалiзацiї за умови змiни самої цiни. Умови досягнення беззбитковостi при змiнi цiни та змiнних витрат. Вплив на беззбитковий прирiст реалiзацiї змiни постiйних витрат. Графiк досягнення беззбитковостi продажу при одночаснiй змiнi цiни та постiйних витрат. Визначення беззбиткової змiни цiни продажу в умовах пасивного цiноутворення.

Цiнова стратегiя пiдприємства та її види. Стратегiя низьких цiн та умови її ефективностi. Стратегiя високих цiн та умови її ефективностi. Переваги та недолiки стратегiї високих цiн. Стратегiя нейтрального цiноутворення. Особливостi формування цiнової  стратегiї на певнi асортиментнi групи товарiв. Визначення спiввiдношення цiн на взаємозамiннi товари.

Система цiнових знижок. Кiлькiснi цiновi знижки. Розробка шкали кiлькiсних кумулятивних знижок. Знижки за швидкiсть платежу, сезоннi, дилерськi та iншi види знижок.

 

Тема 7. Державна цiнова полiтика та її вплив на економiчнi процеси

 

Цiнова полiтика держави та її основнi цiлi. Необхiднiсть державного регулювання цiн. Основнi форми втручання держави у процес цiноутворення. Пряме регулювання цiн та його методи. Непрямi методи державного регулювання цiн. Цiлi державного регулювання цiн. Регулювання цiн на продукцiю монопольних утворень. Декларування цiн.

Система органiв цiноутворення, їхнi завдання та функцiї. Контроль за додержанням дисциплiни цiн. Система органiв контролю за цiнами. Практика державного регулювання цін у деяких країнах світу.

Вплив на економiку втручання держави у процеси цiноутворення шляхом введения фiксованих, або граничних цiн. Товарний дефiцит та його вплив на ринковi цiни. Вплив на рiвноважну цiну акцизного збору та податку на додану вартiсть. Розподiл податкового тягаря мiж виробниками та споживачами продукцiї. Економiчнi наслiдки запровадження ввiзного мита в цiнах на iмпортну продукцiю.

                

 

Тематика рефератів з курсу “Ціноутворення”

1. Економічна сутність та функції ціни в умовах ринкових відносин.

2. Система цін на сучасному етапі розвитку економіки України.

3. Форми та методи ціноутворення.

4. Основні напрямки реформи ціноутворення та її роль при переході до нових форм господарювання.

5. Ціна та механізм її формування в ринковому господарстві.

6. Економічний зміст та фактори, що визначають рівень та структуру ринкової ціни.

7. Попит та його значення у формуванні ціни.

8.  Витрати та процес ціноутворення.

9. Фактор конкуренції у ціноутворенні.

10. Світові ціни: зміст, види, особливості формування та руху.

11.  Динаміка світових цін на основні товари, її особливості на сучасному етапі.

12.  Цінова політика в господарській діяльності підприємства в умовах ринку.

13.  Сутність та види цінової політики підприємства.

14.  Механізм регулювання цін в умовах переходу и розвитку ринку.

15.  Механізм господарювання та функції ціни.

16.  Вимірювальна функція ціни та система економічних оцінок виробничих ресурсів.

17.  Стимулююча функція ціни та її вплив на господарську діяльність підприємства.

18.  Ціна як засіб збалансування попиту і пропозиції.

19.  Наукові основи та методологія ціноутворення в ринкових умовах.

20.  Взаємозв’язок ціноутворення та внутріфірмового планування в умовах ринку.

21.  Особливості ціноутворення у зовнішньоекономічному комплексі і сучасних умовах.

22.  Організація ціноутворення в Україні, напрямки розвитку.

23.  Державне регулювання та контроль цін в Україні, шляхи вдосконалення.

24.  Ціна товару як один з основних інструментів маркетингу.

25.  Ціна та прибуток: стратегія ціноутворення.

26.  Вплив ринкових умов на процес ціноутворення.

27.  Визначення ціни на нові та унікальні товари.

28.  Соціально-економічна політика та державне регулювання цін.

29.  Вибір оптимальних економічних рішень і умовах ринкових відносин.

30.  Методика визначення вихідної та ринкової ціни з використанням принципу маркетингу.

31.  Використання теоретичних положень різних наук в ціновій роботі підрозділів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 

1. Про цiни та цiноутворення: Закон УкраЇни вiд З груд. 1990 р. // Закони України. — К., 1996.— Т. 1.—с. 32.

2. Про податок на додану вартiсть: Закон УкраЇни вiд З квiт. 1997 р. // Закони УкраЇни. — К., 1997. — Т. 12.—с. 119.

3. Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на окремi товари (продукцiю): Закон України вiд 11 лип. 1996 р.// Закони України — К., 1996.—Т. 11.—с. 55.

4. Про єдиний митний тариф: Закон України вiд 5 лют. 1992 р. // Закони України. — К., 1992.—т. 3.— 5 с.

5. Положения про державне регулювання цiн (тарифiв) на продукцiю виробничо-технiчного призначення, товари народного споживання, роботи i послуги монопольних утворень: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лют. 1995 р. // Зiбрання постанов Уряду України. — К., 1995, № 5.—ст. 128.

6. Положення про державну iнспекцiю з контролю за цiнами: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 груд. 2000 р. // Зiбрання законодавства України — К., 2001, № 2.— ст. 67.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” // “Бухгалтерський облік і аудит” №2, 2000 р.

8. Про встановлення повноважень орган виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв): Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 груд. 1996 р. 1/ Зiбрання постанов Уряду України— К., 1997, № 21.— ст. 596.

9. Про iндикативнi цiни на товари при здiйсненнi суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експортно-iмпортних операцiй: Указ Президента України вiд 18 листоп. 1994 р. //Голос України. 1994, 11, № 226.

10. Про ставки митних зборiв: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 січ. 1997 р. // Зiбрання законодавства України. — К., 1997, № 2. — ст. 35.

11. Про удосконалення порядку формування цiн: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 груд. 1998 р. // Зiбрання законодавства України — К., 1999, № 2.— ст. 112.

12. Герасименко Н В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.— 192 с.

13. Гладких Д. Держава як суб’єкт цiнового регулювання // Банкiвська справа. — 1998.— №4.

14. Голощапов Н. А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.-практ. пособие. — М.: ГЕЛАН, 2000.— 360 с.

15. Голощапов Н А. Цена и ценообразование: Словарь-справочник / Ред. В. И. Осипов. — Обинск: ВИКИНГ, 2000.— 262 с.

16. Гребенников П. К, Леусский А. К. Микроэкономика. — СП6.: УЭФ, 1998.— 447 с.

17. Есипов В., Маховикова И. Ценообразование на мировом рынке. — М.:ЛФЭИ, 1991.— 144с.

18. Козлова И. Е., Энтов Р.М. Теория цены. — М.: Прогресс, 1990. —239 с.

19. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

20. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. —М.; СП6.; К.: Вильямс, 1999.— 1056 с.

21. Липсиц И.К. Коммерческое ценообразование. — М.: БЕК, 1997. —368 с.

22. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

23. Лузанов I. I., Лисiкова Л. Е. Цiни та цiноутворення у зовнiшній торгiвлi // Фiнанси України. — 1996.— № 11.

24. Мiжнароднi правила по тлумаченню термiнiв «Iнкотермс» / Уряд. кур’єр.— 1994. - № 177—178.

25. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СП6.: Питер, 2001.— 544 с.

26. Овчинников Г П. Микроэкономика. Макроэкономика. — СП6.: Изд-во Михайлова В. А., 1997.— 751 с.

27. Слепов В. А., Лавров С. И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. —СП6.: ЛфЭИ, 1991.—240 с.

28. Тормоса Ю. Г. Ціна та цінова політика. – К.: КНЕУ, 2001. – 211 с.

29. Управлiння зовнiшньоекономічною дiяльнiстю / За ред. А. І. Кредiсова — К.: ВIРА-Р, 2000.— 448 с.

30. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. — М.:ЭКМОС, 1999. —224 с.

31. Фомичев В. М. Международная торговля: Учебник. — М.: ИНФ РА-М, 2000.— 446 с.

32. Цаулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Флинт, 1997—448 с.

33. Ценообразование и рынок / Под ред. Е. И. Пунина — М.: Прогресс, 1992. —318 с.

34. Цены и ценообразование: Учебник дня вузов / Под ред. И. К. Салимжанова. —М.: Финстатинформ, 1999.— 304 с.

35. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. — СП6.: Интер, 1999.— 464 с.

36. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1995. —224 с.

37. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. — М.: Филинъ, 1996.— 344 с.

38. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.

39. Шуляк П. Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие. — М.: Маркетинг, 1998.— 152 с.

40. Економiка України: потенцiал, реформи, перспективи. У 5-ти Т., Т. 5. Ціни, цiноутворення i грошовий обiг за ринкової трансформацiї економiки / За заг. ред. В. Ф. Беседiна та iн. — К.: НДЕІ, 1998.— 422 с.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика