Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   172.5 КБ
СКАЧАТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“АУДИТ”

для студентів спеціальності

“Облік та аудит”

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

MR do K.R.2004

 

 

 

 

Калініченко О. О., Катречко М.О.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Аудит” для студентів спеціальності “Облік та аудит” денної форми навчання. - Харків: ХБІ УАБС, 2004. –    30 с.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і фінансів

24 грудня 2004 року, протокол № 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Для отримання студентами глибоких знань і дослідницьких навичок у навчальному процесі використовуються різні форми аудиторної та позааудиторної самостійної роботи.

У курсі “Аудит” важливе місце займає виконання та захист курсової роботи. Курсова робота виконується за матеріалами контрольно-аудиторської практики, яку студенти проходять на 4 курсі (7 семестр).

Мета курсової роботи – поглиблення знань, отриманих у процесі теоретичних і практичних занять; формування навичок творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи.

У курсовій роботі студент повинен показати знання, правильне розуміння та використання законодавчо-нормативної документації з аудиторської діяльності, вміння працювати з інформаційними джерелами, аналізувати цифрові дані, самостійно викладати особисту точку зору, узагальнювати теоретичний і практичний матеріал, робити висновки та пропозиції.

Курсова робота передбачає виконання студентами наступних етапів:

вибір теми, об’єкта дослідження та визначення завдань;

підбір, вивчення та узагальнення літератури, законодавчих і нормативних документів;

підбір та обробка практичного та статистичного матеріалу;

складання плану курсової роботи;

написання теоретичної, практичної та узагальнюючої частини;

розробка таблиць, схем, діаграм, графіків тощо на підставі даних досліджуваного підприємства, установи, організації;

обговорення змісту роботи з керівником;

редагування роботи з урахуванням зауважень керівника;

оформлення роботи, внутрішнє рецензування та захист курсової роботи.

На керівника курсової роботи покладаються наступні обов’язки:

підготовка завдання на виконання курсової роботи;

надання допомоги студентам у складанні плану курсової роботи та підбору літератури;

проведення консультацій;

перевірка виконаної роботи;

розробка критерій оцінок;

написання рецензії на роботу;

підготовка студента до захисту курсової роботи.

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

Тематика курсових робіт розглядається і схвалюється на засіданні кафедри. Перелік тем курсових робіт затверджується завідуючим кафедрою обліку та фінансів.

Студенти обирають тему за власним бажанням. Але не допускається дублювання тем при підготовці курсової роботи на одній базі практики і більше, ніж дві однакові теми в групі. Студенту надається право обирати тему своєї роботи поза пропонованим переліком, але вона повинна бути погоджена з науковим керівником і затверджена кафедрою.

Курсова робота дає можливість розширювати знання студента в області економічних досліджень шляхом проведення аудиту в тих галузях, які не були відображені в рефератах, науково-дослідницьких роботах тощо.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи повинно передбачати вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем аудиту, законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, інструктивних матеріалів з аудиторської роботи. Результати вивчення літературних джерел подаються в роботі у формі узагальнення та аналізу дискусійних питань з досліджуваної проблеми. При цитуванні обов’язкове посилання на джерело.

Основою виконання роботи є план. Він зумовлює структуру, зміст і логічні взаємозв’язки окремих розділів роботи. Студент складає план самостійно і узгоджує його з керівником курсової роботи. В процесі написання курсової роботи студент може вносити зміни та доповнення в попередньо складений план з метою повного розв’язання поставлених завдань. Всі ці зміни обов’язково узгоджуються з керівником роботи.

Курсова робота виконується на підставі вивчення спеціальної літератури  і повинна мати чітку і логічну структуру , складовими частинами якої є :

1.Титульний аркуш

2. Анотація

3. Зміст

4. Вступ

5. Основна частина

6. Висновки

7. Список використаних джерел

8. Додатки

Приклад оформлення титульного аркуша  курсової роботи наведено у додатку  А.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Приклад оформлення змісту наведено у додатку Б.

На основі обраної теми керівник роботи формує завдання до курсової роботи, форма якого наведена у додатку В.

Форма календарного плану виконання курсової роботи наведена у додатку Г.

Анотація – стисле, точне й інформативне викладення змісту роботи. Вона має містити відомості, які дозволяють створити уявлення про результати проведеного дослідження за темою курсової роботи.

Анотації до курсових робіт виконуються, крім державної мови, іноземною (англійською, німецькою, французькою) – за бажанням студента. Обсяг анотації – до 1 сторінки друкованого тексту.

В анотації роботи зазначаються:

- актуальність, мета, завдання роботи, використана методика дослідження, результати дослідження;

- загальна характеристика роботи (структура, обсяг, кількість малюнків, схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

Завершується анотація набором ключових слів. Під ключовим словом розуміють слово або стійке словосполучення з тексту, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст роботи. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менш як три, але не більш як десять.

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок великими літерами, через коми.

 

 

Викладаючи вступ необхідно дотримуватися такої послідовності:

1. Актуальність обраної теми;

2. Мета і завдання дослідження;

3. Використані законодавчо-нормативні та теоретичні джерела;

4. Об’єкт дослідження.

 

Основна частина має три частини: теоретична, практична, загальна.

У теоретичній частині необхідно розглянути такі питання :

1. Економічну сутність досліджуваного господарського процесу;

2. Основні задачі і джерела інформації аудиту за досліджуваною темою;

3. Оцінка законодавчої і нормативно-правової бази, регламентуючої аудит за досліджуваною темою;

4. Загальна характеристика об’єкта дослідження.

Обсяг першого розділу становить 30-35 відсотків загального обсягу роботи.

У практичній частині необхідно розглянути такі питання :

1. Алгоритм проведення аудиту з досліджуваної теми;

2. Типові й нетипові помилки та порушення, що зустрічаються при проведенні аудиту з досліджуваної теми;

3. Аудиторські докази;

4. Методи й прийоми, що використовуються під час проведення аудиту з досліджуваної теми.

Первинні документи, облікові регістри інші документи фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно додавати після їх зазначення по тексту.

Обсяг другого розділу становить 60-65 відсотків загального обсягу роботи (додатки в загальну нумерацію не входять).

У заключній частині необхідно узагальнити результати проведеної перевірки, склавши аудиторський висновок.

1. Аудиторський висновок складається за довільною формою, але повинен включати такі основні розділи:

1.1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

1.1.1. Назва, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України, місцезнаходження, телефон (факс) - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по-батькові, номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, термін його дії, місце проживання, телефон (факс) - для фізичних осіб.

1.1.2. Назва документа "Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності "назва товариства".

1.1.3. Місце проведення аудиту та дата видачі висновку.

1.2. Основні відомості про емітента:

повна назва;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

дата реєстрації;

дати внесення змін до установчих документів;

основні види діяльності;

кількість засновників (фізичні особи - прізвище, ім'я та по-батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи - назва, організаційна форма, місцезнаходження, телефон (факс), частка в статутному капіталі).

1.3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

1.3.1. Дата та номер договору на проведення аудиту.

1.3.2. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

1.3.3. Масштаб проведення аудиту.

1.3.4. Підстава для проведення аудиту.

1.4. Вимоги до змістової частини аудиторського висновку:

1.4.1. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні.

1.4.2. Наявність та незмінність (або обґрунтованість змін) облікової політики відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій) за період, що перевіряється.

1.4.3. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій).

1.4.4. Підтвердження реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій), підтвердження факту проведення інвентаризації зобов'язань за звітний період.

I.4.5. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення.

1.4.6. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій), відображених у фінансовій звітності.

1.4.7. Підтвердження відповідності даних фінансової звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій) даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному.

1.5. Аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства та підприємства-емітента облігацій.

На підставі отриманих облікових даних аудитор повинен здійснити аналіз показників фінансового стану відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій), а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта фінансової стійкості (чи незалежності або автономії), коефіцієнта покриття зобов'язань власним капіталом. Аудитор, у разі потреби, може розрахувати інші показники.

1.6. Висновок. Аудитор робить висновок про те, що фінансова звітність відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій) відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики та реально і точно відображає його фінансовий стан.

1.7. Прикінцеві положення.

1.7.1. Вищенаведені розділи аудиторського висновку є обов'язковими.

1.7.2. Аудитор на власний розсуд може доповнити висновок іншими розділами, які, на його думку, є суттєвими для оцінки діяльності та підтвердження звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства-емітента облігацій).

1.7.3. Висновок завіряється підписом аудитора (керівника аудиторської фірми), що здійснював проведення аудиту, та печаткою.

У висновках підводять підсумки виконаного дослідження, узагальнюють основні результати, визначають наслідки та подають конкретні пропозиції з питань теми, розкривають можливі шляхи вирішення тих чи інших проблем.

У списку використаних джерел наводяться всі використані джерела. Доцільно вказувати літературні джерела за темою курсової роботи, що видані за останні 5 років. Інструктивні матеріали необхідно використовувати тільки останніх видань. Використану літературу рекомендується наводити у такій послідовності: законодавчі та нормативні документи, підручники (подають за абеткою авторів), періодичні видання. Студенти самостійно підбирають літературу відповідно до обраної теми. При написанні роботи студенти, крім рекомендованих законодавчих актів і підручників, повинні широко використовувати періодичні видання – журнали «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансовий контроль» «Бізнес-Інформ», «Економіка, фінанси, право», «Фінансова консультація», «Вісник банку України», “Бухгалтерський облік та аудит”, “Аудитор” газети «Урядовий кур‘єр», «Бізнес», «Діло», «Бюджетний і Податковий огляд», “Все про бухгалтерський облік” та інші.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Див. „Методичні рекомендації до формування структури та оформлення рефератів, курсових, дипломних та науково-дослідних робіт студентів” (2004).

 

 

КЕРІВНИЦТВО ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконану курсову роботу у встановлений строк студент повинен здати на перевірку викладачу. Викладач перевіряє якість роботи, пише рецензію і повертає роботу студенту для ознайомлення з оцінкою викладача. Оцінка роботи студента має наступну форму: "Робота допускається до захисту" або "Робота не допускається до захисту".

У рецензії (відгуку) викладач-керівник відзначає:

актуальність і значимість обраної теми;

повноту розкриття теми та кожного розділу роботи;

ступінь самостійності студента у виконанні завдання;

рівень знань, умінь та навичок;

аналітичність;

дослідницьку цінність і практичне застосування;

використання інформаційних джерел;

якість оформлення:

рекомендації та поради про те, які питання курсової роботи потребують доробки і в якому напрямку ця робота повинна бути виправлена, як краще оформити окремі положення в роботі.

недоліки;

допуск до захисту і оцінка роботи;

перспективи та напрямки продовження роботи.

Особливу увагу студент повинен приділити усуненню тих недоліків і зауважень, які вказані в рецензії.

Для виправлення помилок і усунення недоліків студент доповнює текст роботи або посилює аргументацію окремих положень. При цьому не можна змінювати тему курсової роботи, викидати рецензію керівника. Необхідно покращити те, що є в курсовій роботі. Остаточна оцінка курсової роботи ставиться після її захисту.

Робота не допускається до захисту в таких випадках:

коли вона не носить самостійного характеру, списана з літературних джерел чи підручників;

написана на основі старих літературних джерел з використанням застарілого статистичного матеріалу;

співпадає за змістом з роботою іншого студента;

основні питання не розкриті, викладені схематично;

в тексті є помилкові положення і висновки;

в тексті не використовується статистичний матеріал, відсутні графіки, діаграми, таблиці;

нема зв'язку з практикою;

текст написаний неграмотно, оформлення роботи не відповідає вимогам, які до неї ставляться.

Коли робота не допущена до захисту, вона повинна бути перероблена студентом відповідно до рецензії і знову представлена на кафедру.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для захисту курсової роботи створюється комісія під керівництвом завідуючого кафедрою обліку та фінансів. Задача студента під час захисту — показати розуміння конкретної задачі, вільне володіння матеріалом. Для цього доцільно підготувати усний виступ на 5 – 7 хвилин. У ньому треба обґрунтувати вибір теми, визначити задачі та шляхи їх вирішення, зробити самостійні висновки з дослідженого питання. Треба зазначити, які недоліки були відмічені керівником та як вони усунені, з якими зауваженнями рецензії студент не згоден і чому.

Оцінка за курсову роботу залежить: від якості її виконання, наукового рівня, ступеня самостійності, мови та логіки викладання, виступу студента на захисті, відповіді на запитання за темою роботи, також викладачі обов'язково враховують своєчасність здачі роботи на перевірку, якість змісту виконаної роботи, практичний напрямок, дослідницький характер роботи, оформлення роботи та якість виступу студента на захисті.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 4-бальною шкалою:

"5" (відмінно), "4" (добре),  "3"  (задовільно),  "2"  (незадовільно).

Оцінка за курсову роботу виставляється тільки після  її  захисту.  При цьому викладачі обов'язково враховують своєчасність подання роботи  на перевірку, якість змісту виконаної роботи,  практичний  напрямок,  дослідницький характер роботи, оформлення роботи та якість  виступу  студента на захисті.

"5" (відмінно) виставляється при повному розкритті теми,  широкому використанні рекомендованої літератури, глибокому  розумінні  питання, вільному володінні опрацьованим матеріалом,  умінні  робити  висновки, ув’язки теоретичного матеріалу з практичним  та  наявності  практичного матеріалу.

"4" (добре) виставляється при незначних помилках у змісті курсової роботи або  у висновках чи у  оформленні, при обмеженому розумінні окремих питань теми роботи при її захисті, при повному використанні рекомендованої  літератури та практичного матеріалу.

"3" (задовільно) - при неповному розкритті теми, відсутності практичного матеріалу та зв'язку теорії і практики, помилках  у  висновках роботи та в оформленні,  неповному розумінні теми роботи при її захисті.

"2" (незадовільно) - тема курсової роботи не розкрита, немає практичного матеріалу, робота не містить висновків, відсутні знання з  основних питань теми, робота оформлена з порушенням вимог.

         Курсові роботи студентів зберігаються на кафедрі у відповідних навчальних кабінетах протягом одного року і можуть бути використані у навчальному процесі як наочні посібники, а згодом списані у встановленому порядку.

 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Організація аудиторської фірми

2. Організація аудиту фінансової звітності

3. Організація аудиторських послуг

4. Організація внутрішнього аудиту

5. Методика аудиту основних засобів

6. Методика аудиту малоцінних швидкозношувальних предметів

7. Методика аудиту нематеріальних активів

8. Методика аудиту фінансових інвестицій

9. Методика аудиту уставних документів і облікової політики

10. Методика аудиту запасів

11. Методика аудиту затрат діяльності

12. Методика аудиту грошових коштів

13. Методика аудиту дебіторської заборгованості

14. Методика аудиту кредиторської заборгованості

15. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

16. Методика аудиту капіталу і зобов’язань

17. Методика аудиту фінансової звітності

18. Аудит у торгівлі

19. Аудит банківської діяльності

20. Аудит страхової діяльності

21. Методика аудиту кредитних операцій.

22. Методика аудиту розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

23. Методика аудиту розрахунків з бюджетом і позабюджетних платежів.

24. Методика аудиту вексельних операцій у системі розрахунків на підприємстві.

25.  Методика аудиту прямих матеріальних витрат.

26.  Методика аудиту формування статутного капіталу на підприємствах.

27.  Методика аудиту амортизаційних відрахувань.

28.  Методика аудиту готової продукції (виконаних робіт та послуг) на підприємстві з використанням ПЕОМ.

29.  Методика аудиту валових витрат і валових доходів для складання декларації про податок на прибуток.

30. Методика аудиту собівартості продукції.

31. Методика аудиту використання прибутку підприємства.

 

АНОТАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

 

Поняття аудиторської фірми і аудитора як суб’єктів аудиторської діяльності. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Класифікація і організаційна структура аудиторської фірми. Порядок сертифікації аудиторів. Права, обов’язки, відповідальність та етичні норми поведінки аудитора. Підвищення кваліфікації аудиторів. Види діяльності аудиторів, аудиторських фірм. Порядок створення аудиторської фірми. Документи, необхідні для здійснення аудиторської діяльності в Україні фізичними та юридичними особами (реєстрація аудиторської фірми і аудиторів, що працюють самостійно, включення до Реєстру Аудиторської палати України). Порядок формування уставного капіталу аудиторської фірми. Організаційно-правові форми аудиторських фірм. Характеристика аудиторської фірми у формі ЗАТ. Характеристика аудиторської фірми у формі ТОВ. Характеристика аудиторської фірми у формі виробничого кооперативу. Склад і призначення звітності аудиторської фірми і аудиторів, що працюють самостійно.

Методика перевірки документів по організації аудиторської фірми.

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Склад і призначення фінансової звітності підприємства. Законодавчі і нормативні акти, що регулюють об’єкт перевірки. Аудит на відповідність нормативним документам. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби. Характеристика форм фінансової звітності. Етапи складання фінансової звітності. Визначення доходів і видатків, що включаються у фінансову звітність. Порядок заповнення фінансової звітності. Взаємозв’язок показників звітності по усіх формах. Викривлення фінансової звітності. Дії аудиторів при виявленні викривлень фінансової звітності. Алгоритм проведення аудиту фінансової звітності.

Вимоги до складання фінансової звітності на основі діючої нормативно-законодавчої бази.

 

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

 

Поняття і класифікація супутніх видів аудиторських послуг. Характеристика основних видів аудиторських послуг. Професійні вимоги до надання аудиторських послуг. Характеристика консультаційних послуг. Характеристика послуг по відновленню бухгалтерського обліку. Етапи надання аудиторських послуг, їх характеристика. Складання листа-заявки. Зміст листа-зобов’язання. Спілкування з клієнтом. Договір про надання аудиторських послуг.

Методика перевірки якості аудиторської послуги (на вибір), що надана підприємству. Складання аудиторського висновку за результатами перевірки (форма довільна).

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 

Сутність і необхідність організації внутрішнього аудиту. Відмінність і подібність внутрішнього і зовнішнього аудиту. Права, обов’язки і відповідальність внутрішніх аудиторів. Функції служби внутрішнього аудиту. Взаємозв’язок внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами підприємства. Умови створення служби внутрішнього аудиту. Мета і задачі організації внутрішнього аудиту. Міжнародні і національні стандарти, що регулюють організацію внутрішнього аудиту. Взаємозв’язок цілей внутрішнього аудиту і цілей організації. Етапи проведення внутрішнього аудиту, їх характеристика. Планування внутрішнього аудиту. Оцінка ризику внутрішнього аудиту. Визначення результатів внутрішнього аудиту.

Методика перевірки системи внутрішнього аудиту для оцінки аудиторського ризику.

 

ТЕМА 5. МЕТОДИКА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Мета, задачі, інформаційне забезпечення аудиту основних засобів. Предмет перевірки основних засобів. Основні питання, досліджувані при аудиті основних засобів. Процедури аудиту основних засобів. Основні порушення в обліку основних засобів і рекомендації щодо їх виправлення.

Етапи аудиту основних засобів. Підготовчий етап аудиту основних засобів. План і програма аудиту основних засобів. Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку основних засобів. Перевірка правильності віднесення до об'єктів основних засобів. Перевірка правильності і своєчасності визначення первісної вартості основних засобів. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій по введенню в експлуатацію основних засобів. Перевірка забезпечення схоронності основних засобів. Перевірка правильності розподілу основних засобів на групи відповідно до законодавства. Перевірка точності встановлення балансової вартості кожного об'єкта основних засобів. Перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів для цілей бухгалтерського і податкового обліку. Перевірка правильності нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів. Перевірка правильності переоцінки й індексації основних засобів. Перевірка орендованих основних засобів. Інвентаризація основних засобів. Порядок відшкодування збитку від нестачі, псування, розкрадань матеріальних цінностей. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 6. МЕТОДИКА АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ШВИДКОЗНОШУВАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ (МШП)

 

Мета, задачі, інформаційне забезпечення аудиту МШП. Предмет перевірки МШП. Основні питання, досліджувані при аудиті МШП. Процедури аудиту МШП. Основні порушення в обліку МШП і рекомендації щодо їх виправлення.

Етапи аудиту МШП. Підготовчий етап аудиту МШП. План і програма аудиту МШП. Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку МШП. Перевірка правильності віднесення до об'єктів МШП. Перевірка правильності і своєчасності визначення первісної вартості МШП. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій по введенню в експлуатацію МШП. Перевірка забезпечення схоронності МШП. Перевірка правильності нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 7. МЕТОДИКА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

Мета, завдання, нормативне та інформаційне забезпечення аудиту нематеріальних активів. Етапи аудиту нематеріальних активів, їх характеристика. Основні порушення в обліку нематеріальних активів і рекомендації по їх виправленню.

Методика аудиту операцій по надходженню і вибуттю нематеріальних активів. Методика аудиту амортизації нематеріальних активів. Методика аудиту переоцінки нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних активів. Перевірка правильності відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 8. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Мета, задачі, нормативне забезпечення, джерела інформації, аудиторські процедури аудиту фінансових інвестицій. Етапи аудиту фінансових інвестицій та їхня характеристика. Основні порушення в обліку фінансових інвестицій і рекомендації щодо їх виправлення.

Перевірка правильності оцінки фінансових інвестицій і віднесення їх до активів. Класифікація фінансових інвестицій. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій, умов їхнього збереження і відповідності чинному законодавству. Перевірка прав власності на фінансові інвестиції. Перевірка обліку поточних фінансових інвестицій. Перевірка обліку довгострокових фінансових інвестицій. Перевірка відповідності наявності фінансових інвестицій даним звітності. Перевірка права власності на цінні папери. Перевірка правильності визначення фінансового результату по фінансових інвестиціях. Перевірка правильності оцінки інвестицій на дату балансу. Перевірка документального оформлення операцій з фінансовими інвестиціями. Перевірка правильності оцінки поточних фінансових інвестицій. Перевірка правильності оцінки довгострокових фінансових інвестицій. Перевірка правильності відображення операцій у фінансовій звітності.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 9. МЕТОДИКА АУДИТУ СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ І ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Мета, задачі, нормативне забезпечення, джерела інформації, аудиторські процедури аудиту статутних документів. Етапи аудиту статутних документів та їхня характеристика. Основні порушення у формуванні статутних документів і облікової політики підприємства, рекомендації щодо їх виправлення.

Перевірка правильності відображення статутного капіталу, додаткового капіталу і резервів. Відомості, що містяться в статуті акціонерного товариства. Відомості, що містяться в установчому договорі акціонерного товариства. Перевірка формування статутного капіталу. Аудит формування облікової політики. Етапи аудиту облікової політики. Зміни в обліковій політиці. Перевірка правильності організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Перевірка відображення в обліковій політиці положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Перевірка відповідності обраних методів оцінки вибуття запасів обліковій політиці. Види оцінок вибуття запасів. Перевірка відображення в обліковій політиці порядку визначення резерву сумнівних боргів. Перевірка відображення в обліковій політиці методів амортизації основних засобів. Перевірка відображення в обліковій політиці питань визначення величини вартості критерію віднесення матеріального активу до малоцінних необоротних активів, методів нарахування їхньої амортизації. Перевірка відображення в обліковій політиці методів нарахування амортизації і термінів використання нематеріальних активів. Перевірка відображення в обліковій політиці порядку формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів. Перевірка відображення в обліковій політиці формування історичної вартості активів. Перевірка відображення в обліковій політиці формування собівартості продукції, робіт, послуг. Знайомство аудитора з документообігом і технічною обробкою облікової інформації.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 10. МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАПАСІВ

 

Мета, задачі, нормативне забезпечення, джерела інформації, аудиторські процедури аудиту запасів. Етапи аудиту запасів і їхня характеристика. Основні порушення в обліку запасів і рекомендації щодо їх виправлення.

Перевірка правильності визначення і класифікації запасів. Перевірка документального оформлення надходження і витрат запасів. Перевірка схоронності матеріальних цінностей і їхньої оцінки. Перевірка операцій по надходженню запасів і розрахунків з постачальниками. Контроль ефективності використання матеріалів у виробництві. Перевірка операцій по відпуску матеріалів у виробництво і на сторону. Перевірка переоцінки запасів. Перевірка правильності відображення запасів у фінансовій звітності.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 11. МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Визнання і класифікація витрат на виробництво. Мета, завдання, об’єкти, нормативне та інформаційне забезпечення аудиту витрат. Етапи аудиту витрат, їх характеристика. Основні порушення в обліку витрат і рекомендації по їх виправленню.

Аудит тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку, правильності оформлення первинних документів. Перевірка правомірності включення до складу прямих затрат на виробництво витрат, здійснених організацією. Перевірка правильності організації аналітичного обліку затрат на виробництво. Перевірка правильності обліку затрат допоміжних виробництв. Перевірка правомірності віднесення витрат до складу загальновиробничих витрат, порядку їх розподілу по об’єктах калькулювання. Перевірка правомірності віднесення витрат до складу загальногосподарських витрат, порядку їх розподілу по об’єктах калькулювання. Перевірка незавершеного виробництва. Перевірка своєчасності включення затрат на виробництво у собівартість продукції. Перевірка правильності обліку витрат майбутніх періодів та своєчасності їх списання на затрати виробництва. Перевірка правильності документального оформлення браку у виробництві і правомірності списання втрат від браку.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 12. МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Задачі, етапи, джерела інформації аудиту грошових коштів. Штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Етапи перевірки касових операцій. Основні порушення в обліку касових операцій та рекомендації щодо їх виправлення.

Аудит оформлення первинної облікової документації. Перевірка повноти оприбуткування готівки. Перевірка дотримання ліміту залишку грошових коштів у касі. Перевірка правомірності здійснення операцій з готівкою з юридичними особами. Перевірка дотримання встановлених вимог при роботі з ЕККА. Перевірка повноти відображення в бухгалтерських регістрах виручки, що надійшла через ЕККА. Інвентаризація каси і відображення її результатів в обліку. Перевірка операцій по поточному і інших рахунках.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 13. МЕТОДИКА АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

Мета, завдання, нормативне та інформаційне забезпечення аудиту дебіторської заборгованості. Етапи аудиту дебіторської заборгованості, їх характеристика. Основні порушення в обліку дебіторської заборгованості і рекомендації по їх виправленню.

Перевірка відображення дебіторської заборгованості по відповідних статтях у балансі шляхом зіставлення бухгалтерського балансу, Головної книги, облікових документів, оборотних відомостей. Перевірка дотримання встановлених правил розрахунково-платіжної дисципліни (за даними товарних, банківських і інших документів), зіставлення дат розрахункових документів з датами документів по відвантаженню (реалізації) продукції (товарів, робіт, послуг); вивчення договорів; виявлення повноти оприбуткування (неоприбуткування) товарно-матеріальних цінностей. Аудит безнадійної дебіторської заборгованості. Перевірка правильності відображення розрахункових операцій на рахунках бухгалтерського обліку і встановлення обґрунтованості, реальності і правильності списання дебіторської заборгованості на фінансові результати. Інвентаризація розрахунків. Перевірка іншої дебіторської заборгованості. Перевірка відображення вартості дебіторської заборгованість у балансі. Перевірка правильності і законності створення резерву сумнівних боргів. Перевірка порядку списання безнадійних боргів.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 14. МЕТОДИКА АУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

Мета, завдання, нормативне та інформаційне забезпечення аудиту кредиторської заборгованості. Етапи аудиту кредиторської заборгованості, їх характеристика. Основні порушення в обліку кредиторської заборгованості і рекомендації по їх виправленню.

Перевірка правильності оцінки кредиторської заборгованості. Визначення термінів виникнення кредиторської заборгованості. Перевірка заходів по погашенню кредиторської заборгованості. Перевірка правильності відображення кредиторської заборгованості в обліку і звітності. Штрафні санкції за неповернення кредиторської заборгованості, відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Перевірка правильності списання безнадійної кредиторської заборгованості на доходи та сплати податків.

Складання аудиторського висновку за результатами перевірки.

 

ТЕМА 15. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ І

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

Мета, завдання, предмет, нормативне та інформаційне забезпечення аудиту доходів і фінансових результатів. Етапи аудиту доходів і фінансових результатів, їх характеристика. Основні порушення в обліку доходів і фінансових результатів, рекомендації по їх виправленню.

Формування доходів і фінансових результатів діяльності підприємства. Перевірка доходів (виручки) від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг), інших операційних доходів, фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів. Перевірка витрат, що входять у собівартість продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. Методика перевірки ведення обліку по рахунку 79 “Фінансові результати”. Перевірка обліку податку на прибуток. Перевірка обліку використання прибутку. Методика перевірки правильності заповнення ф. № 2 “Звіт про фінансові результати”.

 

 

ТЕМА 16. МЕТОДИКА АУДИТУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

Мета, задачі, предмет, нормативне забезпечення, джерела інформації, аудиторські процедури аудиту капіталу та зобов’язань. Етапи аудиту капіталу та зобов’язань, їх характеристика. Основні порушення в обліку капіталу та зобов’язань, рекомендації щодо їх виправлення.

Перевірка засновницьких документів на відповідність діючому законодавству. Перевірка правильності визначення власного капіталу, його структури. Перевірка порядку формування і внесення змін до статутного капіталу. Перевірка правильності організації обліку статутного капіталу. Перевірка порядку обліку пайового, додаткового, резервного, нерозподіленого, неоплаченого, вилученого капіталу. Перевірка обліку цільового фінансування і цільових надходжень. Перевірка обліку поточних і довгострокових зобов’язань.

 

ТЕМА 17. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Мета, задачі, нормативне забезпечення, джерела інформації, аудиторські процедури аудиту фінансової звітності. Етапи аудиту фінансової звітності, їх характеристика. Основні порушення при складанні фінансової звітності, рекомендації щодо їх виправлення.

Порядок проведення перевірки тотожності показників, що містяться у формах бухгалтерської звітності і регістрах бухгалтерського обліку. Порядок проведення перевірки тотожності показників Головної книги і регістрів синтетичного обліку. Порядок проведення перевірки тотожності показників, що містяться в регістрах синтетичного й аналітичного обліку. Перевірка правильності складання Балансу. Перевірка правильності складання Звіту про фінансові результати. Перевірка правильності складання Звіту про власний капітал. Перевірка правильності складання Звіту про рух грошових коштів. Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності.

 

 

 

ТЕМА 18. АУДИТ У ТОРГІВЛІ

 

Економічна сутність і значення аудиту у торгівлі. Інформаційне та нормативно-законодавче забезпечення аудиторської діяльності в цілому, і окремо в торгівлі.

Дослідження діючої методики аудиторської перевірки в торгівлі. Перевірка надходжень товарів і їх вибуття. Перевірка знижок на продукцію. Перевірка оцінки товарів на дату балансу і відображення вартості товарів в обліку й звітності.

 

ТЕМА 19. АУДИТ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Економічна сутність і значення банківського аудиту. Інформаційне та нормативно-законодавче забезпечення аудиторської діяльності в цілому, і окремо в банках.

Дослідження діючої методики аудиторської перевірки в банках. Підготовка до перевірки. Основні блоки перевірки: внутрішня документація, активні операції банку, пасивні операції, валютні операції, фінансові результати і оподаткування, фонд обов’язкових резервів, перевірка звітності, фінансовий аналіз. Звіт аудитора і аудиторський висновок.

 

ТЕМА 20. АУДИТ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Економічна сутність і значення аудиту страхової діяльності. Інформаційне та нормативно-законодавче забезпечення аудиторської діяльності в цілому, і окремо в страхових компаніях.

Дослідження діючої методики аудиторської перевірки в страхових організаціях. Облік і аудит операцій по страхуванню. Облік і аудит виплат по прямому страхуванню. Облік і аудит перестраховочних операцій. Облік і аудит страхових резервів. Перевірка звітності страхової організації. Перевірка платоспроможності страхової організації.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125 // Голос України. – 1993. – 29 травня

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283/97-ВР // Офіційний вісник України. – 2003. – № 3. – С. 6-33.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV // Баланс. – 2000. – № 1. – С. 2-18.

4. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» від 21.12.2000 № 2181-III // Усе про бухгалтерський облік – № 93 (639) – 2001. – С. 3-34.

5. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95 // Усе про бухгалтерський облік – № 26 (814) – 2003. – С. 29.

6. Постанова КМУ «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» від 25.05.1998 № 740 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 червня.

8. Постанова КМУ «Про норми відшкодування командировочних витрат у межах України і за кордоном» від 23.04.1999 № 663 // Усе про бухгалтерський облік – № 39-а (827) – 2003. – С. 5-10.

9. Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін в окремі нормативно-правові акти Національного банку України» від 05.03.2003 № 81 // Усе про бухгалтерський облік – № 38 (826) – 2003. – С. 15.

10. Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.1998 № 73

11. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Фактор, 2000. – 208 с.

12. Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. постановою КМУ від 03.07.1998 № 1020 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 липня.

13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72 (зі змінами і доповненнями) // Усе про бухгалтерський облік – № 26 (814) – 2003. – С. 3-14.

14. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 02.02.1995 № 21 // Податки і бухгалтерський облік. – № 48. – 1997. – С. 13-24.

15. Порядок визначення розміру збитків від розкрадань, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ від 22.01.1996 № 116 // Бухгалтерський облік і аудит. – № 2. – 1996. – С. 60.

16. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 № 69 // Бухгалтерський облік і аудит. – № 10. – 1994. – С. 37-42.

17. Інструкція про службові відрядження в межах України і закордон: Затв. наказом Мінфіну України від 13.03.1998 № 59 // Усе про бухгалтерський облік – № 39-а (827) – 2003. – С. 10-16.

18. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.1999 № 291 // Усе про бухгалтерський облік – № 39-а (827) – 2000. – С. 72-124.

19. Аудит. Учебное пособие. / Под ред. Поникарова В. Д. – Житомир: 1999. – 240 с.

20. Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 655 с.

21. Белуха Н. Т. Аудит. Учебник. – К.: Знания, 2000. – 768 с.

22. Белоконь В. А., Мултановская Т. В. Контроль валовых доходов и расходов, фондов и финансовых результатов. – Харьков: РИО ХГЭУ, 1998. – 10 с.

23. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.

24. Дорош Н. І. Аудит: методологія організація. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402 с.

25. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. пос. для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Новий світ – 2000», 2002. – 504с.

26. Поникаров В. Д. Аудит предпринимательской деятельности. Учебное пособие. – Харьков: РИО ХГЭУ, 1997. –80 с.

27. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

28. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998 г. – 576 с.

29. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Знання-Преса, 2003. – 223 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  БАНК  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

Кафедра  _________________

                  (назва кафедри)

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

 

                    з дисципліни

MR do K.R.MR do K.R.                    на тему:

MR do K.R.
 


        

 

 

 

Керівник роботи,

викладач                                                                                           О.К. Іванова

 

 

Студент факультету

банківської справи,

обліку і фінансів,

ІV курсу, групи 47-ОА,

спеціальності

"Облік і аудит"                                                                        О.П. Коломійцева

 

 

 

Харків – 2004

 

Додаток Б

Приклад плану курсової роботи

 

Тема: «Методика аудиту запасів»

Вступ

1. Теоретичні дослідження з питання аудиту запасів

2. Діюча методика проведення аудиту запасів

2.1 Перевірка збереження товарно-матеріальних цінностей та їх оцінки

2.2 Перевірка ефективності використання матеріалів у виробництві

2.3 Перевірка надходження та відпуску матеріалів у виробництво й на сторону.

2.4 Перевірка незавершеного виробництва

3. Аудиторський висновок підтвердження фінансової звітності

Висновки

Перелік джерел

Додатки

 


Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  БАНК  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ  БАНКІВСЬКОЇ  СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

Кафедра  _________________

                  (назва кафедри)

 

 

 

КУРСОВА  РОБОТА

 

                    з дисципліни

MR do K.R.MR do K.R.                    на тему:

MR do K.R.
 


        

 

 

 

Керівник роботи,

викладач                                                                                           О.К. Іванова

 

 

Студент факультету

банківської справи,

обліку і фінансів,

ІV курсу, групи 47-ОА,

спеціальності

"Облік і аудит"                                                                        О.П. Коломійцева

 

 

 

Харків – 2004


                                                 Додаток В

Зразок оформлення завдання до курсової роботи

 

ЗАВДАННЯ  ДО  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

з дисципліни ____________________________

         (назва дисципліни)

 

Студента ______________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

1.Тема роботи ___________________________________________________

________________________________________________________________

Затверджена кафедрою____________________________________________

(назва  кафедри)

________________ „____” ______________2004 р. протокол № __________

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи:

до  „ ___”  _______________ 2004 р.

 

3. Короткі методичні вказівки до теми:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

4. Рекомендована література:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

5. Дата видачі завдання: "____" _______________ 2004 р.

 

Керівник роботи _________       ________________

                                  (підпис)             (прізвище, ініціали)

 

 

Завдання прийняв до виконання  _________       ________________

                                                            (підпис)             (прізвище, ініціали)

Додаток Г

Зразок оформлення календарного плану виконання курсової роботи

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

на тему:

____________________________________________________

(назва теми)

____________________________________________________

(П.І.Б. студента)

 

 

з/п

Назва етапів роботи

Термін

виконання

Примітка

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Студент  ____________     ________________

                        (підпис)                    (прізвище)

 

 

Керівник ___________    _________________

                        (підпис)                    (прізвище)

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика