Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   268.5 КБ
СКАЧАТЬ

                                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної та індивідуальної роботи студентів

спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

з дисципліни “АУДИТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2005

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і фінансів

23 березня 2005 р., протокол № 8

 

 

 

 

 

 

 

Катречко М.О.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни “Аудит”. – Харків: УАБС ХБІ, 2005.– 39 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Катречко М.О.; 2005

                                                                                             УАБС ХБІ, 2005

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Аудит є відносно новим поняттям в економіці України.

Необхідність аудиту в ринковій економіці обумовлена наступними об'єктивними факторами: складністю і заплутаністю бухгалтерської інформації про економічні процеси; віддаленістю джерел економічної інформації від осіб, що приймають управлінські рішення; розбіжністю інтересів працівників, що складають звіти, і осіб, яким ця інформація призначена; тісним взаємозв'язком різних сфер економіки, що вимагає об'єктивної інформації та інше.

Дисципліна "Аудит" дозволить студентам придбати теоретичні знання і практичні навички в області аудиторської діяльності.

Розвиток ринкових відносин створює реальні передумови для формування нової системи контролю в Україні, основу якої складають: чітке відокремлення об'єктів контролю по формах власності, джерелам фінансування і видам діяльності; розчленовування суб'єктів контролю на державний, відомчий і аудиторський; регламентація контрольованих питань – правильність формування доходів і витрат бюджету, дотримання податкового законодавства, перевірка правильності формування і використання державних цільових фондів, вірогідність звітності, контроль і аналіз фінансових результатів, виявлення й оцінка резервів підприємства; розмежування сфер діяльності центральних державних і місцевих органів.

    Навчальна мета дисципліни – формування системи знань та вмінь з теорії та практики проведення аудиту на підприємствах різних форм власності.

Предметом дисципліни є діяльність суб’єктів господарювання.

Розвиваючою метою дисципліни є розвиток творчого, логічного мислення, формування умінь і навичок самостійної розумової праці, щодо  системи проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

В процесі вивчення дисципліни передбачається вирішення таких завдань: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності;  планування аудиту; виконання комплексу аудиторських процедур; оформлення робочих документів аудитора; підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Дисципліна "Аудит" є заключним етапом у підготовці висококваліфікованих економістів за фахом 8.050106 "Облік і аудит". Будучи однією з форм контролю, аудит тісно зв'язаний з бухгалтерським обліком.

Будь-які економічні рішення звичайно базуються на інформації, яка доступна для осіб, що приймають ці рішення. Щоб рішення були оптимальними і приносили найбільшу вигоду, інформація повинна бити конкретною, достовірною і відбивати сутність економічних явищ. Потреба в конкретній і достовірній економічній інформації викликає необхідність ведення бухгалтерського обліку й організації аудиторських служб.

Бухгалтерський облік на основі суцільної, безупинної і документальної реєстрації господарських операцій забезпечує органи управління фінансовою інформацією, необхідною для прийняття економічних рішень.

Головна мета аудиту – перевірка правильності бухгалтерських даних. У той час як бухгалтер створює економічну інформацію у формі бухгалтерської звітності, аудитор підвищує вірогідність цих даних шляхом незалежних перевірок. Кінцевим результатом аудиторської діяльності є думка аудитора про правильність і вірогідність звітності, що представляється, і її відповідності встановленим принципам ведення бухгалтерського обліку.

  Для кращого засвоєння навчального матеріалу передбачено виконування завдань для самостійної роботи, які охоплюють розробку планів аудиторських перевірок; здійснення контролю за виконанням планів; розробку інструкцій аудиторських перевірок; обробку, аналіз і узагальненість отриманих результатів проведених перевірок, з визначенням ступіня аудиторського ризику; розробку заходів щодо усунення і попередження виявлених порушень та інше.

  Кваліфікаційні вимоги в галузі знань та вмінь після вивчення дисципліни:

             - студенти повинні знати: суть аудиту і його значення в сучасних умовах реформування економіки України; взаємозв'язок аудиту з іншими формами контролю і його роль у системі управління; задачі аудиту як специфічної контрольної діяльності; процес проведення аудиторських перевірок і надання аудиторських послуг; основні принципи аудиторської діяльності; історію виникнення і становлення аудиту в ринковій економіці; класифікацію аудиту; норми і стандарти аудиту; планування аудиту і його стадії; робочі документи аудитора; порядок сертифікації аудиторської діяльності; методи одержання аудиторських свідчень; джерела доказів при проведенні аудиторських перевірок; методи перевірки звітності підприємств і основних статей балансу; способи аналізу стану підприємства; способи перевірки використання активів підприємства; способи оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємств; оцінку ризику аудиту; використання ЕОМ при проведенні аудиту; види аудиторських висновків і вимоги, пропоновані до них; чинне законодавство України, що регламентую діяльність аудиторів і аудиторських фірм.

- студенти повинні вміти: організовувати і здійснювати перевірки господарської діяльності підприємств і організацій, проводити аудит різних суб'єктів господарської діяльності, робити різні аудиторські послуги; використовувати прогресивні форми і методи аудиту; перевіряти вірогідність інформації про результати законності при витраті матеріальних ресурсів і коштів; планувати аудиторську діяльність, укладати договір на проведення аудиту, вести облік і узагальнювати результати проведених аудиторських перевірок; вести робочі документи, складати аудиторські висновки; перевіряти стан бухгалтерського обліку і вірогідність звітності; оцінювати ефективність системи внутрішнього контролю; розробляти разом з відповідними керівниками й іншими посадовими особами пропозиції по усуненню виявлених порушень і недоліків; приймати рішення з питань, пов'язаних з аудиторською діяльністю, намічати заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни; обробляти й аналізувати отримані результати, визначати ступінь аудиторського ризику; використовувати засоби обчислювальної техніки й ЕОМ у аудиторській діяльності.

Комплексна програма удосконалення організації навчального процесу та змісту освіти передбачає підвищення якості підготовки студентів. Одним із шляхів отримання якісної освіти є виконання студентом самостійної роботи, що відбувається без викладача, але чітко ним регламентується: визначаються обсяг і зміст роботи, здійснюється керівництво та визначаються методи контролю за її виконанням.

Завдання та ситуації для самостійної роботи з курсу  “Аудит" розроблені згідно з програмою та робочою програмою курсу і призначені для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.

Організація та проведення самостійної роботи студентів регламентуються Положенням та методичними розробками про організацію самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів з дисципліни передбачає виконання завдань спрямованих на поширення знань та вмінь  щодо кожної теми курсу.

Метою і завданням виконання самостійної роботи з курсу “Аудит” є: закріплення знань, набутих студентами під час вивчення теоретичного курсу, на лекційних і практичних заняттях. Самостійне виконання завдань та ситуацій дає студентам змогу в повному обсязі оволодіти тими необхідними професійними знаннями, що потрібні майбутнім фахівцям.

Для досягнення поставленої мети перед студентами поставлені такі завдання: опанувати лекційний матеріал з курсу “Аудит”; повторити завдання і ситуації, що вивчались на практичних заняттях; вивчити рекомендовану літературу; навчитись давати критичну оцінку господарським фактам і аудиторським висновкам; користуватись нормативно-інформаційною, правовою базою, зокрема Кодексом професійної етики аудиторів України і національними нормативами аудиту, під час вирішення поставлених завдань; прагнути окрім виявлення порушень надавати рекомендації замовникам аудиту з приводу поліпшення якості надання аудиторських послуг.

На кожному занятті викладач організує самостійну роботу студентів над виконанням завдань згідно наданих методичних рекомендацій. При самостійному вивченні матеріалу, рекомендується використовувати лекційний матеріал, а також періодичні джерела інформації згідно переліку рекомендованої літератури. Основними формами самостійної роботи студентів є: опрацювання лекційного матеріалу; знайомство з законодавчими та нормативними документами, що регулюють організацію ведення аудиту; виконання завдань практичного характеру. Самостійна робота студентів з дисципліни “Аудит” забезпечена завданнями та даними методичними рекомендаціями, що сприяє удосконаленню знань та практичних навичок студентів спеціальності “Облік і аудит”.                

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи. Самостійна робота студентів з курсу “Аудит” виконується в таких формах, як опанування питаннями аудиту більш аналітично, виконання завдань та розв'язання ситуацій. Завдання виконуються у формі відповідей на проблемні питання або у формі підготовки тем-презентацій. Відповіді на проблемні питання мають бути достатньо обґрунтованими, з наведенням точок зору різних вчених-економістів. Теми-презентації розробляються у вигляді усної доповіді студента із застосуванням візуального супроводження для всієї групи. Презентація окремих тем, розбір ситуацій та проблемних питань є високоефективним методом активізації самостійної роботи і сприяє кращому засвоєнню студентами пройденого матеріалу, адже самостійна робота активізує ініціативність, потяг до наукового пошуку, творчу активність студентів, формує такі важливі якості, як дисциплінованість, організованість, наполегливість у досягненні поставленої мети - формування кваліфікованого фахівця. При цьому важливою особливістю у досягненні цієї мети є формування особистої думки і критичної оцінки господарських фактів, що підлягали аудиторській перевірці.  1111 Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань за результатами усних та письмових опитувань, перевірки самостійної роботи, модульних контрольних робіт та іспиту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З РОЗПОДІЛОМ ГОДИН

Назва тем

Кількість годин за учбовим планом

Всього аудиторних занять

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота під керівництвом викладача

Самостійна робота

1. Сутність і предмет аудиту

13

4

4

2

4

2. Цілі і загальні принципи аудиту

13

4

6

2

4

3. Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю й аудиту

16

2

4

2

4

4. Аудиторські докази

16

4

6

2

4

5. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності

25

6

12

2

5

6. Аудиторський звіт та інші заключні документи

14

4

4

2

4

Курсова робота

11

 

 

 

 

Усього:

108

24

36

12

25

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

         Місце і роль аудиту в системі управління. Сутність аудиту. Предмет аудиту. Об‘єкти аудиту. Класифікація аудиту. Аудиторські свідоцтва і їх класифікація.

         Методика аудиту. Етапи проведення аудиторської перевірки. Аудиторські тести. Загальний огляд бухгалтерської звітності. Методи аудиторської перевірки. Стадії і процедури аудиту, аудиторські робочі документи. Аналітичні процедури. Аудиторські докази. Види. Джерела. Робочі документи аудитора.

         Стандарти і норми аудиту. Міжнародні правила (стандарти) аудиту. Концепції і постулати аудиту. Основні принципи, які регламентують аудит. Загальні стандарти. Стандарти практичної роботи. Стандарти звітності. Система норм аудиту в Україні. Планування перевірки і зміст планових документів. Закріплення договорів про надання аудиторських послуг.

 

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

         Головна мета аудиту. Необхідність аудиту в ринкових умовах. Історія аудиту. Нормативно-правове забезпечення аудиту в Україні.

         Підготовка і підвищення кваліфікації аудиторів. Аудиторська палата України. Міжнародні організації аудиторів. Заходи по виїзду на об‘єкт перевірки. Можливості одержання сертифікату аудитора. Права і обов‘язки аудитора. Нормування та контроль якості праці аудиторів.

 

Тема 3.Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю аудиту

         Помилки і можливості обману. Економічна сутність і зміст помилок. Класифікація помилок. Гранично допустимі помилки по розділам балансу. Дії аудитора при виявленні перекручень. Визначення аудиторського ризику і його складові. Ризик внутрішнього контролю. Прийнятний аудиторський ризик. Ризик невиявлення (процедурний ризик). Ризик виявлення. Організація внутрішнього аудиту. Завдання бухгалтерського обліку при оцінці системи внутрішнього аудиту. Перевірка плану-графіку розподілу інформації між співробітниками. Перевірка облікової політики. Використання різних методів перевірки. Критерії внутрішнього аудиту.

 

Тема 4. Аудиторські докази

         Документи, які представляються клієнтом на початку аудиторської перевірки. Поняття аудиторських доказів, їх сутність та класифікація. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Вибіркові дослідження в аудиті. Організація вибірки для одержання аудиторських доказів. Внутрішні і зовнішні докази.

 

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

         Аудит касових та розрахункових операцій.

         Перевірка розрахунків з оплати праці.

         Аудит матеріально-виробничих запасів.

         Контроль основних та інших необоротних активів.

         Аудит готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг).

         Аудит валових витрат і валового доходу підприємства.

         Аудит фінансових результатів роботи підприємства.

         Перевірка розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами.

         Аудит стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

         Поняття аудиторського висновку й аудиторського звіту.

          Основні елементи аудиторського висновку.

          Складання аудиторського висновку.

         Види аудиторських висновків та їх зміст.

         Порядок складання аудиторського висновку.

         Представлення аудиторських висновків.

ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

 

Самостійна робота (4 год):

 

Дайте відповідь на такі проблемні питання:

1. Які фактори впливали на розвиток аудиту в Україні?

2. Відмінність ініціативного аудиту від обов'язкового.

3. В   чому   полягає   принципова   різниця  між  поняттями  “аудит”,  “кономічний

контроль”, “ревізія”, “контроль”?

4. Чи є, на Вашу думку, недоліки в існуючій класифікації економічного контролю?

5. Чи є, на Вашу думку, недоліки в існуючій класифікації аудиту?

6. Запропонуйте власне визначення аудиту.

Мета: з’ясувати роль та значення аудиту та особливості його застосування в Україні.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати поняття аудиту, завдання, функції аудиту, основні елементи, що визначають сутність аудиту. Особливо слід звернути увагу на процес здійснення аудиту та його стадії, як складається план аудиторської перевірки та програма проведення аудиту.

Форма виконання: написати конспект, вивчити питання, підготувати доповіді.

Форма контролю: перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування, перевірка на іспиті.

Література: [6, с.16-27; 8, с.7-42, 625-667; 9, с.35-41; 11, с.9-26; 12, с.5-7, 10-12].

Завдання 1

Підготуйте такі теми-презентації:

1. Кодекс професійної етики аудиторів.

2. Використання принципу незалежності в процесі проведення аудиторської перевірки.

3. Використання принципів аудиту в процесі проведення обов’язкового аудиту.

4. Співвідношення предмета аудиту та його принципів.

5. Вплив принципів аудиту на якість проведення аудиторської перевірки.

6. Умови   недотримання    аудиторських   принципів  та  наслідки,  що   можуть

при цьому виникнути.

7. Нормативна документація, що може використовуватись під час регулюваннята планування аудиту.

8. Досвід провідних аудиторських фірм з планування власної діяльності.

9. Врахування бюджету витрат часу при плануванні аудиторської діяльності.

10. Використання аудиторських процедур на різних стадіях аудиторської перевірки.

11. Переддоговірна стадія аудиту; листування аудиторської фірми та потенційного клієнта (замовника аудиту).

12. Використання плану минулих перевірок аудиторської фірми у разі співпраці із постійним клієнтом.

13. Систематизація процедур аудиту, їх класифікація залежно від видів аудиту.

 

Завдання 2

Уявіть, що Ви берете участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора аудиторської фірми. Обов'язкового умовою конкурсу с раціональний поділ обов'язків між працівниками фірми, за штатним розписом якої працюють: консультант з організації і методології бухгалтерського обліку; консультант з питань податкового законодавства; консультант із зовнішньоекономічної діяльності; юрисконсульт; секретар-референт.

Розробіть необхідні посадові інструкції.

 

Завдання 3

Пояснити, до якого виду аудиторської діяльності слід відносити такі види робіт: аналіз фінансового стану підприємства; складання бізнес-плану; консультації з питань оподаткування; консультації з питань бухгалтерського обліку та його автоматизації; перевірка підприємств, що приватизуються, та підтвердження передаточного балансу.

 

Завдання 4

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов'язковій аудиторській перевірці та які її умови: державне підприємство; закрите акціонерне товариство; відкрите акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; приватне підприємство; комерційний банк; інвестиційний фонд; спільне підприємство; іноземна фірма; страхова компанія.

 

Завдання 5

Перелічити та проаналізувати існуючі нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір), розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

 

                                             Завдання 6

Укладено договір між аудиторською фірмою та акціонерним товариством на проведення аудиту з метою підтвердження даних бухгалтерської звітності. Підприємство займається наданням автотранспортних послуг. Згідно з договором аудиторська перевірка має бути проведена з 15.01 по 30.02.

Визначити можливі обставини, за яких строк проведення аудиторської перевірки може бути змінено (продовжено, перенесено).

Скласти план роботи аудитора, обов'язково відобразивши в ньому етап отримання попередньої інформації про клієнта, всі етапи аудиторської перевірки, етап складання звіту та висновку аудитора.

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповідь на такі проблемні питання:

1. Основні види аудиту.

2. Цілі і завдання аудиторської діяльності.

3. Чи є різниця між поняттями “аудит” та “аудиторська діяльність”?

4. Чи є різниця між поняттями ”аудит” та ”аудиторська перевірка”?

5. Чи є тотожними поняття ”аудит” та “аудиторська послуга”?

6. Перелічіть умови проведення обов'язкового аудиту.

7. В чому полягає концепція та основні постулати аудиту?

Мета: з’ясувати роль та значення аудиту та особливості його застосування в Україні.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати поняття аудиту, завдання, функції аудиту, основні елементи, що визначають сутність аудиту. Особливо слід звернути увагу на процес здійснення аудиту та його стадії, як складається план аудиторської перевірки та програма проведення аудиту.

Форма виконання: написати конспект, вивчити питання, підготувати доповіді.

Форма контролю: перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування, перевірка на іспиті.

Література: [6, с.16-27; 8, с.7-42, 625-667; 9, с.35-41; 11, с.9-26; 12, с.5-7, 10-12].

 

Завдання 1

Розробити робочий проект розвитку окремого виду аудиторської діяльності або її елемента для конкретної аудиторської фірми.

 

                                                   Завдання 2

Розробити аудиторський тест для оцінки системи бухгалтерського обліку підприємства, що перевіряється. Оцінити надійність, ефективність і відповідність законодавству системи бухгалтерського обліку підприємства, що перевіряється, по кожній із позицій тесту. Узагальнити отриману інформацію.

 

Завдання 3

Скласти методику проведення аудиту окремих видів активів підприємства: основних засобів; нематеріальних активів; матеріальних цінностей; готової продукції; незавершеного виробництва; грошових коштів; дебіторської заборгованості покупців.

Для цього: визначити обсяг необхідної інформації для проведення аудиторської перевірки, джерела та способи її отримання; визначити та обґрунтувати обраний метод перевірки; визначити зони ризику та можливі помилки; скласти перелік основних законодавчих актів і нормативних документів, дотримання яких перевіряється аудитором; описати дії, які виконує аудитор; документально оформити результати перевірки; проаналізувати розроблену методику на основі одержаних результатів аудиту; методику оформити у вигляді таблиці.

 

Завдання 4

Використовуючи вихідні дані та умову задачі 1, розробити методику для перевірки таких пасивів підприємства: статутного фонду; прибутку; кредитів банку; розрахунків із заробітної плати; кредиторської заборгованості постачальників.

Завдання 5

Перелічити всі можливі процедури, які застосовує аудитор у процесі аудиторської перевірки.

 

Завдання 6

Розробити аудиторський тест для оцінки надійності й ефективності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта щодо попередження помилок і порушень.

Завдання 7

Скласти загальну модель системи облікової політики та функціонування системи бухгалтерського обліку, яка б заслуговувала на позитивну оцінку аудитора.

 

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

 

Самостійна робота (4 год):

 

Дайте відповідь на такі проблемні питання:

1. Історія виникнення аудиту й основні принципи його організації.

2. Етика аудитора.

3. Чи можна стверджувати, що об'єктом аудиту є певні господарські операції, а предметом - їх відображення в облікових регістрах?

4. Доведіть або спростуйте твердження, що метод аудиту - це система його методичних прийомів.

5. Складіть таблицю трактування поняття "предмет аудиту" в різних літературних джерелах.

6. Чи необхідно аудитору визначати предмет і метод аудиту під час проведення аудиту, чи це лише теоретичне питання?

Мета: засвоїти правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати основні нормативно-правові акти, що регулюють аудиторську діяльність в Україні, знати в чому полягає кодекс професійної етики аудиторів, постулати аудиту. Особливу увагу слід приділити вивченню міжнародних та національних стандартів аудиту.

Форма виконання: написати конспект, підготувати доповіді, скласти глосарій.

Форми контролю:  перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування, перевірка

на іспиті.

Література: [8, с.76-85, 628-640; 9, с.35-47, 51-56; 11, с.26-43; 12, с.16-25].

Завдання 1

Підготуйте такі теми-презентації:

1        Професійні аудиторські та бухгалтерські організації України.

2. Міжнародні аудиторські організації.

3. Стадії еволюції аудиторських організацій в Україні.

4. Юридичний статус Кодексу професійної етики аудиторів України.

5. Аудитор: від "Табели о рангах" до Закону України "Про аудиторську діяльність".

6. Аудиторські організації окремої країни (на власний вибір).

7. Використання національних нормативів аудиту в практиці вітчизняних фірм.

8. Юридичний статус та практичне значення національних нормативів аудиту.

9. Нормативно-правові засади регулювання аудиторської діяльності в Україні.

10.  Аудиторська  і  підприємницька діяльність:  особливості  регулювання та розмежування відповідальності.

11. Система   нормативно-правового   забезпечення   аудиторської  діяльності.

12.  Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності згідно з чинним законодавством.

13.  Контроль якості аудиторських послуг.

14.  Порядок застосування стягнень за неякісне надання аудиторських послуг.

15.  Мета, завдання, функції і юридичний статус Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України.

16. Взаємозв'язок різних гілок регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 

Завдання 2

Аудитор Нечипоренко В.В. підготував висновок, в якому вказав на обмеження обсягу аудиту з вини замовника, ТОВ "Промінь".

Замовник відмовився прийняти такий висновок.

Необхідно:

1. Визначити, яким чином можна запобігти такій конфліктній ситуації.

2. Вказати, на якій (чи яких) стадії проведення аудиту можна усунути

подібні конфлікти.

 

Завдання 3

Бухгалтер аудиторської фірми Семиніжка С.С. зробила розрахунок щомісячних витрат за статтями: заробітна плата; орендна плата; абонентна плата за телефон; електроенергія.

Щотижневий робочий час для 1 працівника - 35 год

Необхідно:

Допомогти  бухгалтеру зробити розрахунок щомісячних витрат фірми згідно з

чинним законодавством.

 

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповідь на такі проблемні питання:

1. Основні методи проведення аудиту.

2. Чи відрізняються принципи аудиту під час проведення комплексного аудиту та аудиту розрахункових операцій?

3. Чи закладені основні принципи аудиту в законодавчих актах або нормативних документах?

4. Що с предметом аудиту своєчасності і повноти сплати податків з боку Податкової інспекції?

5. В чому різниця методів проведення та методів організації?

Мета: засвоїти правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати основні нормативно-правові акти, що регулюють аудиторську діяльність в Україні, знати в чому полягає кодекс професійної етики аудиторів, постулати аудиту. Особливу увагу слід приділити вивченню міжнародних та національних стандартів аудиту.

Форма виконання: написати конспект, підготувати доповіді, скласти глосарій.

Форми контролю:  перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування, перевірка

на іспиті.

Література: [8, с.76-85, 628-640; 9, с.35-47, 51-56; 11, с.26-43; 12, с.16-25].

 

Завдання 1

В результаті проведення комплексного аудиту ВАТ "Мрії майбутнього" аудиторською фірмою "Сфінкс" було складено безумовно негативний висновок, з чим незгодний замовник. ВАТ "Мрії майбутнього" склало 2 листа, в яких було зазначено, що результати аудиту вплинуть на майбутню вартість акцій, а також зазначалось, що таку аудиторську фірму необхідно позбавити ліцензії. Листи було відправлено до Аудиторської палати України та Міністерства юстиції України.

Необхідно:

1. Оцінити наведену ситуацію згідно із чинним законодавством.

2. Обґрунтувати свою відповідь.

 

                                                           Завдання 2

Керівництво замовника, змушуючи аудитора надати безумовно позитивний висновок, оголосило, що в іншому разі звернеться до Аудиторської палати України зі скаргою на неналежне виконання аудиту.

Необхідно:

1. Визначити, які принципи можуть бути порушені в даній ситуації.

2. Вказати, яке рішення повинен прийняти аудитор. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Тема 3. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю аудиту

 

Самостійна робота (4 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Як впливає рівень освіти та професіоналізм працівників відділу внутрішнього контролю на ефективність внутрішнього контролю?

2. Які елементи контролю впливають на ефективність контролю?

3. Як ефективно організувати роботу відділу внутрішнього контролю?

4. Чи є потреба в автономній роботі відділу внутрішнього контролю?

4. Як розрахувати кількість і якісний склад відділу внутрішнього контролю?

6. Чи є необхідність у систематизації і класифікації постачальників, клієнтів, виявлених порушень па підприємстві?

7. Кому мас підпорядковуватись відділ внутрішнього контролю?

8. Що мають містити тести внутрішнього контролю? Які елементи тестів є обов'язковими? Чи необхідні вони користувачам фінансової звітності?

9. Які методи вивчення системи внутрішнього контролю є найбільш ефективними?

10. Поняття матеріальності в аудиті.

11. Розподіл загальної суми помилки, що гранично допускається.

12. Тестування для визначення рівня ризику.

Мета: з’ясувати сутність і зміст помилок, вміти визначати аудиторський ризик та оцінювати систему внутрішнього контролю.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати, що являє собою аудиторський ризик  та його складові, знати методику розрахунку аудиторського ризику. Особливу увагу слід приділити вивченню питання, що стосується вивчення системи внутрішнього контролю, які тести внутрішнього контролю застосовують аудиторські фірми, що являє собою методика оцінки системи внутрішнього контролю та її значення для проведення аудиторської перевірки.

Форма виконання: написати конспект, підготувати доповіді, скласти глосарій.

Форми контролю:  перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування, перевірка

на іспиті.

Література: [6, с.204-216; 11, с.43-72].

 

Завдання 1

Підготувати такі теми-презентації:

1. Аудиторський ризик та його складові.

2. Інформаційний ризик: визначення, мста, методика розрахунку.

3. Підприємницький ризик: визначення, мета, методика розрахунку.

4. Методика розрахунку властивого ризику провідними аудиторськими фірмами.

5. Методика розрахунку ризику контролю на прикладі провідних аудиторських фірм.

6. Ризик не виявлення: визначення, мета, методика розрахунку.

7. Використання результатів розрахунку аудиторського ризику під час проведення експертизи.

8. Аудиторський ризик, сутність і шахрайство. Юридичне значення цих понять.

9. Методика оцінки аудиторського ризику.

10. Класифікація відхилені, у бухгалтерській звітності та ймовірності їх виявлення аудитом.

11. Дослідження теоретичних засад обману та помилки.

12. Класифікація помилок у звітності клієнта.

13. Методика дослідження аудитором можливих порушень клієнта.

14 Шахрайство як кримінальне діяння.

 

                                                            Завдання 2

Фірма "Пігмаліон" обрала аудиторську фірму "Галатея" вперше. Договір з попередньою фірмою було скасовано через невчасне надання звіту.

У "Пігмаліоні" є два незалежних підрозділи. Перший розташований в одному приміщенні із офісом. Він займається реалізацією оргтехніки для підприємств. Другий підрозділ знаходиться на відстані 100 км від першого і реалізує оптом електротовари.

На кожному підприємстві є свій бухгалтер. Фінансову звітність підприємства надають окремо, а потім в офісі головний бухгалтер складає консолідовану звітність. За останні роки у першому підрозділі рентабельність постійно зростає, а у другому, навпаки, знижується. Керівництво "Пігмаліону" займається пошуком клієнтів для другого підрозділу. Якщо їх буде знайдено недостатньо, то підприємство закриють. Менеджери першого підрозділу мають високу професійну кваліфікацію. Керівництво фірми сподівається підняти курс акцій підприємства, оголошуючи результати діяльності першого підрозділу раніше, ніж це зроблять конкуренти. Саме тому вони бажають, щоб аудиторський висновок щодо фінансової звітності був підготовлений якомога раніше. Вони так ретельно "не розголошують" комерційну інформацію, що вже повідомили кільком журналістам, що займаються аналізом бізнесу на ринку України, про свої очікування і про те, що прибуток за попередній рік у першому підрозділі зріс на 30 % порівняно з минулими показниками.

Необхідно:

1. Розрахувати індикатори ризику на підприємстві "Пігмаліон" та спланувати шляхи їх можливого усунення.

3. Оцінити аудиторський ризик.

 

                                                              Завдання 3

Розробити проект посадової інструкції внутрішнього аудитора, визначивши його функціональні обов'язки, права, відповідальність та інші аспекти діяльності.

 

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Ризик бізнесу.

2. «Спадкоємний» (властивий) ризик.

3. Яким чином Ви побудували б методику внутрішнього аудиту?

4.Чи могли б Ви порадити певним суб'єктам господарювання відмовитись  від утримання відділу внутрішнього контролю? За яких обставин?

5. Яким чином Ви побудували б структуру анкети вивчення систем внутрішнього контролю?

6. Які тести внутрішнього контролю застосовують аудиторські фірми?

7. Які методи і методичні прийоми, що застосовуються під час зовнішнього аудиту, не застосовуються під час проведення внутрішнього контролю?

8. Що являє собою методика використання результатів внутрішнього контролю незалежним аудитором?

У чому виявляється вплив організаційної структури суб'єкта господарювання на якість проведення внутрішнього контролю?

Мета: з’ясувати сутність і зміст помилок, вміти визначати аудиторський ризик та оцінювати систему внутрішнього контролю.

Методичні рекомендації: для самостійного вирішення практичних завдань необхідно знати, що  являє собою аудиторський ризик  та його складові, знати методику розрахунку аудиторського ризику. Особливу увагу слід приділити вивченню питання, що стосується вивчення системи внутрішнього контролю, які тести внутрішнього контролю застосовують аудиторські фірми, що являє собою методика оцінки системи внутрішнього контролю та її значення для проведення аудиторської перевірки.

Форма виконання: написати конспект, підготувати доповіді, скласти глосарій.

Форми контролю:  перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування,перевірка

на іспиті.

Література: [6, с.204-216; 11, с.43-72].

 

Завдання 1

В результаті проведення аудиторської перевірки на торговельному підприємстві "Сонце" було встановлено, що періодично депоновану зарплату отримують інші люди (замість робітників, яким вона призначалась).

Необхідно:

1. Визначити, які недоліки внутрішнього контролю існують на підприємстві.

2. Які заходи має передбачати система контролю для запобігання таким ситуаціям?

3. Що включає методика перевірки системи обліку розрахунків з депонентами?

4. Скласти анкету вивчення розрахунків з депонентами.

 

Завдання 2

Скласти перелік об'єктів внутрішнього аудиту для таких підприємств: промислового (виробництво радіотоварів); торговельного (оптова торгівля продовольчими товарами); автотранспортного. Оформити його у вигляді табл. 1.2.

 

Таблиця 1.2

Об'єкт внутрішнього аудиту

Метод аудиту

Джерело інформації

Строки проведення

Виконавці

 

Тема 4. Аудиторські докази

 

Самостійна робота (4 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Що собою представляють аудиторські докази?

2. Назвіть джерела одержання аудиторських доказів.

3. Які аудиторські докази вважаються найбільш цінними?

4. Основні форми аудиторського контролю.

5. Визначення якості аудиторських доказів.

Вибір методів одержання доказів.

Мета: з’ясувати сутність та практичне застосування аудиторських доказів та вибіркових досліджень.

Методичні рекомендації: при самостійному вирішенні практичних завдань слід звернути увагу на визначенні аудиторських доказів та їх класифікаціїю. Особливу увагу слід приділити вивченню прийомам та процедурам одержання аудиторських доказів. Необхідно знати застосування вибіркових перевірок в аудиторській практиці, основні вимоги до проведення вибіркового дослідження та методи оцінки результатів аудиторської вибірки.

Форма виконання: написати конспект, підготувати доповіді, вивчити питання.

Форми контролю:    перевірка   конспектів,   контрольна   на   складання   листів

замовнику й аудитору, вибіркове, усне опитування, перевірка на іспиті.

Література:  [6, с.180-259; 9, с.74-82; 11, с.72-96; 12, с.76-184].

 

Завдання 1

Підготувати такі теми-презентації:

1. Об'єктивна істина як об'єкт дослідження аудиту.

2. Відхилення, що виникають під час систематизації аудиторських доказів.

3. Вимоги, що їх формулюють аудитор і замовник до аудиторських доказів.

4. Методи отримання аудиторських доказів,

5. Методика виявлення неякісних документів.

6. Вплив обсягу вибірки на результат аудиторської перевірки.

7. Генеральна сукупність і вибірка: вплив на ефективність проведення аудиторської перевірки.

8. Використання техніко-економічних розрахунків для одержання доказів про правильність показників бізнес-плану.

9. Використання техніко-економічних розрахунків для одержання доказів кошторисів.

10.  Нормативна перевірка і вибірка під час проведення аудиторської перевірки.

 

Завдання 2

Аудиторська фірма "Телемах" підписала договір про проведення аудиту з АТЗТ "Флора України". Згідно з договором необхідно було з 5 по 9 березня 2004 року провести аудит повноти та своєчасності формування статутного капіталу підприємства. Вказане підприємство веде торговельно-закупівельну діяльність (форма власності - приватна) і засноване 15 листопада 2002 р. Статутний капітал було оголошено у розмірі 95 тисяч гривень.

Згідно з установчими документами 15.11.2002 р. було сплачено 28 тис. грн. Наступні платежі було зроблено в таких розмірах: 1 червня 2003 р. - 22 тис. грн.; 1 вересня 2003 р. - 20 тис. грн.; 5 жовтня 2003 р.    5 тис. грн.; 3 січня 2004 р. - 15 тис. грн.; 7 лютого 2004 р.    7 тис. грн.

У балансі підприємства за 2003 рік (на 1.01.2004 р.) містяться такі дані (тис. грн.):

Пасив

Код рядка

На поч. звітн.

пер.

На кін. звітн. пер.

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

28

28

3,9

 

 

Пайовий капітал

310

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

0,06

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток : (непокритий збиток)

350

 

11,78

Неоплачений капітал

360

 

 

 Вилучений капітал

370

        

(    )

 Усього за розділом 1

380

28

43,74

Баланс

640

28

98,75

 

Необхідно:

1. Навести докази, що їх повинна надати аудиторська фірма "Телемах" при складанні аудиторського висновку?

2. Визначити, якою є вибірка за вказаною ситуацією? Наскільки вона обґрунтована?

3. Дати критичну оцінку наведеній ситуації.

 

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Аудиторська вибірка.

2. Які є види аудиторських доказів?

3. Які ставляться вимоги до аудиторських доказів?

4. Методика отримання аудиторських доказів.

5. Специфічні прийоми аудиту, за допомогою яких отримують аудиторські докази.

6. Навчитися складати програму проведення аудиту.

7.Навчитися планувати аудиторську перевірку.

Мета: з’ясувати сутність та практичне застосування аудиторських доказів та вибіркових досліджень.

Методичні рекомендації: при самостійному вирішенні практичних завдань слід звернути увагу на визначенні аудиторських доказів та їх класифікацію. Особливу увагу слід приділити вивченню прийомам та процедурам одержання аудиторських доказів. Необхідно знати застосування вибіркових перевірок в аудиторській практиці, основні вимоги до проведення вибіркового дослідження та методи оцінки результатів аудиторської вибірки.

Форма виконання: написати конспект, вивчити питання, скласти листа.

Форми контролю:  перевірка конспектів, контрольна на складання листів замовнику й аудитору.

Література: [6, с.180-259; 9, с.74-82; 11, с.72-96; 12, с.76-184].

 

Завдання 1

Складіть лист-зобов'язання на аудит і лист-запит на аудит.

 

Завдання 2

Згідно з укладеним договором на проведення аудиту власного капіталу між ТДВ "Телемах" і аудиторською фірмою "Електра" під час аудиторської перевірки аудитори мали доступ до фінансової звітності за 2001 - 2003 р.р. Перевірка проводилась 10-17 квітня 2004 р.

Аудиторській фірмі "Електра" було надано баланс за 2003 р., в якому містились такі дані:

Пасив

Код рядка

тис. грн. на 31.12.2003 р.

І. Власний капітал

 

 

Статутний капітал

300

1727

Пайовий капітал

310

 

Додатковий вкладений капітал

320

593

Інший додатковим капітал

330

150

Резервний капітал

340

440

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

50

Неоішачений капітал

360

(200)

Вилучений капітал

370

 

Усього за розділом 1

380

2760

 

У 2001 р. і 2002 р. на підприємстві проводилась комплексна аудиторська перевірка аудиторською фірмою “Гермес”, в результаті якої був наданий позитивний аудиторський висновок.

У лютому 2004 р. підприємством була виявлена істотна помилка у нарахуванні суми амортизації за 2002 р., внаслідок якої була занижена сума чистого прибутку на 3 тис. грн. Підприємство 3 березня 2004 р. досплатило вказаний подачок.

Необхідно;

1. Надати висновок стосовно наведеної ситуації. Які докази для цього необхідно застосувати?

2. Визначити, яким є розмір вибірки за даною ситуацією? Наскільки він обґрунтований?

3. Визначити алгоритм зустрічних перевірок.

 

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

 

Самостійна робота (5 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта.

2. Визначення сутності і зміст ділової активності підприємства.

3. Зони визначення можливих помилок.

4. На підставі яких документів необхідно перевірити динамічність діяльності підприємства.

5. Як визначається коефіцієнт покриття?

6. Основні коефіцієнти ліквідності.

7. Основні показники рентабельності.

8. Основні питання аудиту основних фондів.

9. Як здійснюється аудит активів підприємства?

10. Як здійснюється аудит пасивів підприємства?

11. Як здійснюється аудит фінансової звітності?

Мета: з’ясувати сутність та практичне застосування аудиту активів, пасивів та фінансової звітності.

Методичні рекомендації: при самостійному виконанні практичних завдань необхідно знати організацію та методику аудиту: активів – касових та розрахункових операцій, матеріально-виробничих запасів, основних та інших необоротних активів, готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг); пасивів – розрахунів з оплати праці,  валових витрат і валового доходу підприємства, фінансових результатів роботи підприємства,  розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами; фінансових результатів та ділової активності підприємства. Особливу увагу слід приділити нормативним документам щодо

Форма виконання: написати конспект, скласти програму.

Форми контролю: перевірка конспектів, письмове опитування.

Література: [9, с.104-200; 11, с.97-217; 12, с.234-239].

 

Завдання 1

На підприємстві щомісяця протягом 2005 р. вартість товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) списувалася за нормами природного убутку, що відображувалося записом: Д-т 901 — К-т 201. Підставою для відображення в обліку цієї операції були бухгалтерські довідки, які виписував бухгалтер підприємства.

 

Завдання  2

Накази по підприємству про порядок нарахування зносу МШП на 2003-2005 р.р. відсутні. Для обліку МШП використовувався єдиний рахунок 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Списання в експлуатацію здійснювалося таким записом: Д-т 13 — К-т 12 — на загальну вартість МШП; Д-т 23, 26 — К-т 13 — на суму зносу у розмірі 100%.

 

Завдання 3

До статутного фонду новоствореного ТОВ акціонерним товариством було перераховано внесків на суму 15 000 грн.   та основних засобів на  30600 грн. У бухгалтерському обліку АТ ці операції відображені так:

Д-т 352 — К-т 311 — 15 000;

Д-т 352 — К-т 10   — 30600.

За даними інвентарних карток сума нарахованого зносу за передані основні засоби становить 1005 грн. Витрати на їх транспортування (500 грн.) були оплачені АТ та віднесені на витрати виробництва.

 

Завдання 4

На балансі підприємства транспортні засоби не обліковуються, але щомісяця на витрати виробництва списуються паливо та запасні частини. Представлені такі підтверджувальні первинні документи на відображення цих витрат в обліку: маршрутні листки, акти на списання матеріальних цінностей, договір з автотранспортним підприємством на оперативну оренду автомобіля.

 

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Аудит касових та розрахункових операцій.

2. Перевірка розрахунків з оплати праці..

3. Аудит матеріально-виробничих запасів.

4. Контроль основних та інших необоротних активів.

5. Аудит готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг).

6. Аудит валових витрат і валового доходу підприємства.

7. Аудит фінансових результатів роботи підприємства.

8. Перевірка розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами.

9. Аудит стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Мета: з’ясувати сутність та практичне застосування аудиту активів, пасивів та фінансової звітності.

Методичні рекомендації: при самостійному виконанні практичних завдань необхідно знати організацію та методику аудиту: активів – касових та розрахункових операцій, матеріально-виробничих запасів, основних та інших необоротних активів, готової продукції та продажу товарів (робіт, послуг); пасивів – розрахунків з оплати праці, валових витрат і валового доходу підприємства, фінансових результатів роботи підприємства, розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами; фінансових результатів та ділової активності підприємства. Особливу увагу слід приділити нормативним документам щодо

Форма виконання: написати конспект.

Форми контролю:  перевірка конспектів, вибіркове, усне опитування.

Література: [9, с.104-200; 11, с.97-217; 12, с.234-239].

 

Завдання 1

На державному підприємстві станом на 01.01.2003 р. вартість І групи основних фондів становить 3600 грн., а сума зносу — 2600 грн.

У звітному періоді було реалізовано об'єкт основних засобів II групи, первісна вартість якого становить 1400 грн., сума нарахованого зносу — 1100 грн., а ціна реалізації — 3500 грн.

В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 131 — К-т 103  — 1100;

Д-т 976 — К-т 103  —  300;

Д-т 377 — К-т 742  —  3500;

Д-т 742 — К-т 641  — 583,33.

У податковому обліку до складу валових витрат підприємство віднесло 1000 грн.

 

Завдання 2

Підприємство отримало від приватного підприємця у грудні 2004 р. безповоротну фінансову допомогу розміром 1000 грн. Ці кошти до складу валових доходів підприємства у IV кварталі внесені не були.

 

Завдання 3

ТОВ станом на 1 січня 2005 р. мало статутний фонд розміром 375 грн. При цьому заборгованість засновників за дебетом рахунку 46 становила 180 грн. У січні 1999 р. ця заборгованість була повністю погашена внесенням коштів на розрахунковий рахунок. У І кварталі 2005 р. сума на 180 грн. була віднесена до валового доходу.

 

Завдання 4

Підприємство у жовтні 2001 р. отримало кредит 250 тис. грн. під 55 % річних, термін повернення якого минає у листопаді 2005 р. Станом на 01.01.2005 р. підприємство розрахувалося за відсотками і повернуло 150 тис. грн. основного боргу. У Балансі на 31.12.2004 р. сума в 100 тис. грн. відображена в рядку 440 "Довгострокові кредити банку".

 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 

Самостійна робота (4 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Особливості складання аудиторського висновку.

2. Події, що відбулися до дати підписання аудиторського висновку.

3. Події, що відбулися після звітної дати, але до і після дати представлення

бухгалтерської звітності користувачам.

4. Особливості оформлення робочих документів.

5. Визначите основні аудиторські документи.

6. Що включається в письмову інформацію аудитора керівництву суб'єкта підприємницької діяльності?

Мета: з’ясувати поняття аудиторського висновку й аудит звіту та вміти заповнювати робочі документи аудитора й складати аудиторський висновок.

Методичні рекомендації: для самостійного виконання практичних завдань необхідно знати основні елементи та порядок складання аудиторського висновку. Особливу увагу слід приділити видам аудиторських висновків в залежності від умов в яких вони складаються.

Форма виконання: написати конспект, вивчити питання.

Форми контролю:  перевірка конспектів, письмове складання висновків.

Література: [6, с.290-314,]; 8, с.277-303; 9, с.200-217; 11, с.229-243].

 

Завдання 1

Підготувати такі теми-презентації:

1. Вплив робочої документації аудитора на якість проведення аудиторської перевірки.

2. Якісний склад додаткової підсумкової документації аудитора.

3. Використання робочих документів під час складання аудиторського висновку.

4. Використання робочих документів у разі незгоди клієнта з проведенням та результатами аудиторської перевірки.

5. Необхідність, зумовленість та порядок зберігання робочих документів аудиту.

6. Класифікація робочих документів аудиту за ознакою мети проведення аудиторської перевірки.

7. Юридичний статус робочих документів в аудиті. Вимоги до їх оформлення.

8. Спільні риси та відмінності робочих документів незалежного аудиту та аудиту з боку Податкової адміністрації.

9.Використання робочих документів аудиту у разі притягнення клієнта до кримінальної відповідальності.

Завдання 2

                   Скласти програму і завдання тестів для перевірки активів і пасивів підприємства.

Завдання 3

Скласти робочий документ аудитора, який можна застосовувати в разі перевірки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

 

Завдання 4

Скласти оптимальний план акта аудиторської перевірки.

 

Завдання 5

Запропонуйте можливі та найнеобхідніші робочі документи аудитора.

 

Самостійна робота з викладачем (2 год):

 

Дайте відповіді на такі проблемні питання:

1. Назвіть порядок класифікації, систематизації й оцінки результатів аудиторської перевірки.

2. Основні види аудиторських висновків.

3. Вступна частина аудиторського висновку.

4. Аналітична частина аудиторського висновку.

5. Виклад загальних результатів перевірки аудитором.

6. Представлення аудиторського висновку.

7. Оцінка результатів аудиту.

Мета: з’ясувати поняття аудиторського висновку й аудит звіту та вміти заповнювати робочі документи аудитора й складати аудиторський висновок.

Методичні рекомендації: для самостійного виконання практичних завдань необхідно знати основні елементи та порядок складання аудиторського висновку. Особливу увагу слід приділити видам аудиторських висновків в залежності від умов в яких вони складаються.

Форма виконання: написати конспект, вивчити питання.

Форми контролю:  перевірка конспектів, письмове складання висновків.

Література: [6, с.290-314; 8, с.277-303; 9, с.200-217; 11, с.229-243].

 

Завдання 1

Під час проведення аудиторської перевірки на ТОВ "Трек" у квітні 2004 р. аудитором Філіпас А.А. вибірково було перевірено стан обліку операцій з основними засобами на підприємстві. В результаті було встановлено таке: підприємство у січні 2002 р. придбало автомобіль "ЗАЗ", початкова вартість якого становить 20 тис. грн.; період експлуатації автомобіля - 4 роки.

Автомобіль було прийнято на баланс підприємства (на підставі форми 03) з І січня 2002 року. Бухгалтер Степура О.О. (згідно з обліковою політикою підприємства) нараховує амортизацію за методом спадного залишку. Таким чином, на дату перевірки розрахунки у бухгалтерії такі:

Рік

Первісна вартість об'єкта

Залишкова вартість об'єкта

Річна сума амортизації

Накопичена амортизація

Залишкова вартість об'єкта

на початок.року

2002

20000

16000

8000

8000

8000

2003

20000

9000

4500

4500

3500

2004

20000

4000

2000

2000

2500

 

В робочих документах Опанасенко С.С. "Аудит амортизації основних засобів підприємства" було вказано, що бухгалтер Степура О.О. неправильно нараховує амортизацію основних засобів.

Необхідно:

1. Перевірити правильність розрахунків амортизаційних відрахувань на підприємстві.

2. Скоригувати робочі документи аудитора відповідно до результатів Ваших перерахунків.

Сформулювати мету складання аудиторських робочих документів.

 

Завдання 2

Скласти робочі документи аудитора, які можуть застосовуватися під час виконання аудиту окремих статей та показників бухгалтерського звіту.

 

Завдання 3

Скласти такі робочі документи стосовно ділової кореспонденції аудитора:

листи з відображенням недоліків, виявлених аудитором у ході перевірки аудиту інвентаризації, а також рекомендації щодо їх усунення; лист про виявлені суттєві помилки у фінансовій звітності та вимоги щодо їх коригування.

 

Завдання 4

Скласти документ, що використовується на підготовчому етапі аудиту (загальні відомості про підприємство, яке перевіряється, про керівництво та персонал підприємства, про його структуру та організацію, про економічні засади діяльності підприємства).

 

Завдання 5

Розробити перелік бланків суворої звітності для аудиторської фірми та скласти проект наказу про порядок їх збереження, використання і контролю.

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1. Закон Украины "Об аудиторской деятельности" //Голос Украины. – 1991. – 21 ноября.

2. Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине"//Все

о бухгалтерском учете. – 1999. – № 68 (371). – С.6-14.

3. Закон Украины "О государственной контрольно-ревизионной службе в

Украине" // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 68 (371). – С.14-15.

4. Закон Украины "О предприятиях в Украине". – // Все о бухгалтерском

учете. – 1999. – № 29 (332). – С.8-17.

5. Положение о сертификации аудиторов // Бухгалтерский учет и аудит.

2003. - №1. – С. 66-72.

6. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ

ДАНА, 2000. – 655 с.

7.  Білуха М. Т. Аудит. Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – 574с.

8. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник. – Житомир: “Рута”, 2002. – 672с.

9. Лушкин В.А.,Поникоров В.Д.и др. Аудит: Учебное пособие. Житомир,

1999. – 240с.

10. Мултановская Т. В. Аудит: Учебное пособие. – Х.: ХГЭУ, 2000. – 91с.

11. Поникаров В. Д., Серикова Т. Н. Аудит:  Учеб.  пос.  для  самост. изуч.

дисциплины. – Х.: Изд. «ИНЖЕК», 2003. –256 с.

12. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. – М.: Издательство

«Дело и Сервис», 1998. – 576 с.

13. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. – М.: Инфра-М, 2001. – 351с.

 

ДОДАТКОВА

 

14. Алборов  Р.А.,  Хоружий  Л.И. , Концевая С.М.  Основы аудита.  –  М.:

ИНФРА, 2001. – 555 с.

15. Аудит:  общий, банковский, страховой.  Под  ред.  Шуйц  В. П.,  К. И.

Ахметбеков, Т.А. Дубровина. - М.: Инфра-М, 2001. – 556с.

16. Богомолов А. М., Голощанов  Н. А. Внутренний  аудит. –  М.:Экзамен,

2000. – 191с.

17. Кулаковська  Л.  П.,  Піча  Ю. В.  Основи   аудиту:  Навч.  посіб.  Для

студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Новий світ”, 2000. – 504 с.

18. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

19. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Преса, 2003. – 223с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

КАТРЕЧКО М.О.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни “Аудит”. – Харків: УАБС ХБІ, 2005. –  39 с.

 

Відповідальний за випуск: Богатіщев О.М.

Технічний редактор: Нечепуренко О.О.

Коректор: Головаш Л.М.

Комп’ютерна верстка: Нечепуренко О.О.

 

Формат 21x29,7/2. Гарнітура Times New Roman

Умовн. друк. арк.        Обл.-вид.арк.

Друк ризографічний.

 

Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Тел.(0572) 337-98-83

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика