Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   473.5 КБ
СКАЧАТЬ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

ВСТУП

 

Будівельне виробництво як окрема галузь економіки країни має велике значення для її розвитку та включає в себе велику кількість будівельних підприємств та організацій, основною метою яких є будівництво різних об'єктів та споруд. Принцип організації обліку активів і пасивів будівельних організацій мало чим відрізняється від обліку на промислових підприємствах.

Організація фінансового та управлінського обліку будівельного виробництва базується на тих самих П(С)БО, що і в промисловості. Але бухгалтерський облік у будівельному виробництві має свої особливості, обумовлені специфікою будівництва, структурою та технологією діяльності виробничих підрозділів.

 

 

ПИТАННЯ  ДО   ТЕМИ

 

1. Особливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію обліку.

2. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва.

3. Облік витрат на будівельно-монтажні роботи.

4. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із замовниками.

 

 

Самостійна робота з викладачем

Питання:

1. П(С)БО 9, 15, 16, 18.

2. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва.

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: (1-14), (22), (24), (26), (33), (37), (39), (43), (48, ст. 9-60).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 

3.1 У навчальній дисципліні "Фінансовий облік" у розділі "Облік необоротних активів" розглядається порядок обліку будівництва і придбання основних засобів та інших необоротних активів у замовника (забудовника) при підрядному та господарському способах будівництва. Зокрема висвітлюється порядок первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат забудовника на придбання та створення основних засобів, які характеризуються як капітальні інвестиції і відображаються за дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції", субрахунки 151 "Капітальне будівництво", у Журналі 4, розділ II "Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів".

 

До капітальних інвестицій у широкому розумінні цього поняття відносять витрати на виробництво, будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт і придбання основних засобів та інших необоротних активів.

Капітальне будівництво як механізм проведених капітальних інвестицій, є однією з провідних галузей економіки України. Капітальне будівництво може бути державним і приватним.

Підприємство, що будується (забудовник), створює директорію будівництва, а діючі підприємства можуть, при потребі, відкривати відділи капітального будівництва (ВКБ).

Будівництво, як зазначалося, забудовник веде власними силами (господарським способом) або за допомогою спеціальних будівельно-монтажних організацій (СБМО) — підрядним способом. У такому випадку підприємство через ВКБ стає замовником, а СБМО — підрядником. СБМО ще називають генеральним підрядником, тому що між ним і замовником укладають договір підряду на весь цикл будівельно-монтажних робіт. Генеральний підрядник має право укладати угоди з іншими організаціями на виконання спеціальних робіт (електромонтажні, сантехнічні та інші комунікаційні роботи, монтаж обладнання тощо). Ці організації відносно генерального підрядника називаються субпідрядними організаціями.

 

До початку будівництва об'єкта необхідно завершити розробку проектно-кошторисної документації та вирішити питання щодо організації робіт (господарським чи підрядним способом).

 

До складу проектно-кошторисної документації входять такі документи:

а)  проектне завдання;

б)  зведений кошторисно-фінансовий рахунок;

в) кошторис будівництва.

Проектне завдання на будівництво включає в себе технічні характеристики об'єктів, джерела і способи забезпечення об'єктів водою, паливом, світлом.

Кошторис будівництва — це документ, на підставі якого встановлюють суму грошових коштів, необхідних для виконання робіт на окремому об'єкті і таким чином визначають кошторис на його вартість.

Кошторисна вартість об'єктів капітального будівництва визначається на підставі кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на оплату праці та інших витрат будівельного виробництва.

Для підприємств усіх форм власності джерелами інвестування є власні кошти, як правило, для цього використовують прибуток підприємства, а для державних підприємств можуть виділятися бюджетні асигнування. У разі недостатності джерел інвестування підприємства можуть скористатись довготерміновими позиками банку та довготерміновими позичковими коштами (випуск облігацій).

Капітальне будівництво як окрема галузь включає в себе велику кількість будівельних підприємств та організацій, основною метою яких є будівництво різних об'єктів та споруд. Принцип організації обліку активів і пасивів будівельної організації мало чим відрізняється від обліку на промислових підприємствах, тобто порядок створення підприємства, відкриття поточного та інших рахунків у банку, облік коштів, необоротних активів, запасів, заробітної плати, витрат, доходів, власного капіталу майже аналогічний промисловому підприємству. Але організація бухгалтерського обліку в підрядних будівельних організаціях має і певні особливості, обумовлені специфікою будівництва, структурою та технологією діяльності виробничих підрозділів.

 Виробничий процес у будівництві проводиться на нерухомих об'єктах при рухомому характері роботи робітників, будівельних машин та механізмів.  Процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображається поступовим нагромадженням витрат за об'єктами через незавершене будівництво до здачі об'єкта замовнику.

 Будівництво є профілюючим видом діяльності (житлове будівництво, будівництво виробничої сфери, будівництво об'єктів невиробничої сфери, будівництво доріг тощо).

Організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність безцехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковують як накладні на одному рахунку. На цьому ж рахунку обліковують витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів. Враховуючи те, що витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів мають у затратах будівництва значну частку і відрізняються від загальновиробничих витрат, рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" у будівництві поділяється на два субрахунки:

—   911  "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати";

—  912 "Витрати з експлуатації будівельних машин і  механізмів".

 У будівництві для забезпечення необхідних побутових умов і належного рівня техніки безпеки зводять тимчасові будівлі, огорожі. Облік експлуатації тимчасових споруд здійснюється на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", субрахунок 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

Облік виробничих запасів у будівельних організаціях ведеться, як і в промисловості, на рахунку "Виробничі запаси".

На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних та ремонтних робіт. На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання та комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей та конструкцій.

Методично-організаційною основою для здійснення обліку в підрядних будівельних організаціях є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [78], П(С)БО 18 "Будівельні контракти" [53], П(С)БО 16 "Витрати" [51], Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт [21] та інші законодавчі та нормативні документи [21, 23, 36—60, 63, 72, 81, 87, 101, 113, 114,116].

Згідно з П(С)БО 18 "Будівельні контракти" [53] розрізняють два види контрактів, за якими може бути організований бухгалтерський облік:

 

— контракт з фіксованою ціною — договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об'єкті будівництва;

 

—  контракти за ціною "витрати плюс" — договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксованої величини).

Методами обліку витрат за контрактами, які використовуються підрядниками, є метод виконання відсотка робіт і метод виконання контракту. При використанні методу виконання відсотка робіт дохід відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідній стадії виконання, порівнюються з доходами і відображаються у звіті про результати виконаної роботи. При методі виконання контракту витрати й одержані авансові надходження від замовників нагромаджуються в процесі виконання контракту, але дохід не показується доти, доки роботи за контрактом не завершені.

Використання обох методів передбачає створення резерву для покриття витрат на стадії виконання і здачі об'єктів будівництва.

Планування й облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюється за договорами (контрактами) на спорудження об'єкта (виконання робіт, надання послуг) по будівельній організації та структурних /підрозділах, а об'єктом обліку може бути будівництво одного чи кількох об'єктів або виконання окремих видів робіт за одним проектом. Якщо за договором (контрактом) передбачається будівництво декількох об'єктів за різними проектами, то необхідно організовувати відокремлений облік за кожним об'єктом.

Планування й облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюються за кожним структурним підрозділом будівельної організації.

Собівартість будівельно-монтажних робіт по будівельній організації, яка має статус юридичної особи, складається з витрат структурних підрозділів, що входять до її складу. Витрати на утримання апарату управління будівельної організації у виробничу собівартість не включаються, а є витратами періоду, які зменшують загальний фінансовий результат діяльності

3.2 Витрати в підрядних будівельних організаціях поділяють на витрати звичайної і надзвичайної діяльності.

Витрати звичайної діяльності поділяються, у свою чергу, на операційні, фінансові та інвестиційні.

Витрати операційної діяльності складаються з витрат основної та іншої операційної діяльності.

Витрати основної діяльності — це витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

—  матеріальні витрати;

—  витрати на оплату праці;

—  відрахування на соціальні заходи;

—  амортизація;

—  інші операційні витрати.

Елемент "Матеріальні витрати" включає в себе вартість використаних у виробництві (основному, допоміжному, підсобних), при експлуатації будівельних машин і механізмів, на загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут (крім продукції воєнного виробництва) таких елементів:

—  будівельних матеріалів;

       —  деталей та конструкцій;

—  купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

—  палива й енергії;

—  запасних частин;

—  тари і тарних матеріалів;

—  допоміжних та інших матеріалів..

Елемент "Витрати на оплату праці" включає в себе заробітну плату за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, виплати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів, інші встановлені відповідно до законодавства грошові виплати та заохочення.

До елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення; відрахування на соціальне страхування; страхові внески на випадок безробіття; страхові внески від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у відповідних відсотках до витрат за елементом "Витрати на оплату праці"; відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства; відрахування на інші соціальні заходи.

Елемент "Амортизація" складається із сум нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, у тому числі малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (нетитульних) споруд, інвентарної тари та інших активів, за якими нараховується знос (амортизація) і які використовуються у будівельному виробництві.

Витрати операційної діяльності, які не увійшли до охарактеризованих вище елементів, об'єднані в окремий елемент "Інші операційні витрати". До них відносять такі витрати: оплата різноманітних послуг сторонніх організацій; витрати, пов'язані з набором робочої сили; вартість спецхарчування працівників будівництва, у випадках, передбачених законодавством; виплата винагород; додаткові витрати при виконанні робіт вахтовим методом;  витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця роботи і у зворотному напрямі; оплата вартості ліцензії на виконання будівельних робіт; відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації;  збори;  платежі та відрахування; витрати на участь у виставках, ярмарках; представницькі витрати; платежі з обов'язкового страхування майна; витрати на дослідження; собівартість реалізованої іноземної валюти і виробничих запасів; суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів; втрати від операційної курсової різниці; втрати від знецінення запасів; нестачі та втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності. За характером участі в процесі будівельного виробництва витрати поділяють на основні та накладні, а за способом включення у собівартість — на прямі і непрямі. У будівництві майже всі основні витрати, за винятком витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, є прямими. Тому часто в бухгалтерському обліку будівництва основні та прямі, накладні та непрямі витрати ототожнюють, чого не слід робити.

Прямі витрати як частина основних безпосередньо пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за відповідними об'єктами обліку за прямою ознакою.

Непрямі витрати як частина основних та всіх накладних витрат пов'язані з обслуговуванням, управлінням й організацією виконання будівельно-монтажних робіт і відносяться до діяльності будівельної організації в цілому або структурного підрозділу. Зазначені витрати включаються до собівартості будівельних об'єктів за певною методикою.

Витрати основні та накладні групуються за такими статтями витрат: матеріали, деталі й конструкції, основна заробітна плата робітників, додаткова заробітна плата робітників, відрахування на соціальні заходи, втрати від браку, витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів, загальнодільничні витрати.

Стаття "Матеріали" включає в себе витрати матеріалів за первісною вартістю (собівартістю), яка складається із суми, що сплачується постачальнику згідно з договором, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням матеріалів, транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю матеріалів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування матеріалів усіма видами транспорту до приоб'єктного складу, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування матеріалів).

Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних матеріалів або загальною сумою відображаються на окремому аналітичному рахунку суб-рахунка обліку матеріалів (201). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому аналітичному рахунку субрахунки обліку матеріалів (201), щомісячно розподіляється між сумою залишку матеріалів на кінець звітного місяця і сумою матеріалів, що вибули (використані, реалізовані, безплатно передані тощо) за звітний місяць.

Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до матеріалів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості матеріалів, що вибули, з відображенням її на тих самих субрахунках обліку, в кореспонденції з якими відображено вибуття цих матеріалів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку матеріалів на початок місяця і матеріалів, що надійшли за звітний місяць.

До статті "Матеріали" включають також інші витрати, безпосередньо .пов'язані з придбанням матеріалів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До них, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик матеріалів.

До статті "Матеріали" також належать:

—  витрати на матеріали, використані при проведенні будівельно-монтажних, ремонтних робіт і виготовлені на допоміжних та в підсобних виробництвах будівельної організації, що не виділені на окремий баланс. Вартість цих матеріалів включається до собівартості будівельно-монтажних робіт за собівартістю їх виготовлення, яка формується згідно з П(С)БО 16 "Витрати";

—  заготівельно-складські витрати, понесені будівельною організацією зі зберігання будівельних матеріалів (витрати на утримання матеріальних базисних складів, відділів заготівельного апарату);

—  витрати на придбання в сторонніх організаціях паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, пари, води та інших ресурсів (виходячи з цін їх придбання, включаючи транспортні та заготівельно-складські витрати), використаних під час виконання будівельно-монтажних робіт для технологічних потреб.

До статті "Деталі і конструкції" належать витрати на деталі й конструкції за первісною вартістю, що використані при проведенні будівельно-монтажних, ремонтних робіт та придбані у сторонніх організацій. Первісною вартістю деталей і конструкцій, придбаних за плату, є собівартість деталей і конструкцій, яка складається з таких фактичних витрат:

— суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

—  суми ввізного мита;

—  суми непрямих податків у зв'язку з придбанням деталей і конструкцій, не відшкодовуваних підприємству;

—  транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю деталей і конструкцій, оплату тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування деталей і конструкцій усіма видами транспорту до приоб'єктного складу, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування деталей і конструкцій). Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних деталей і конструкцій або загальною сумою відображаються на окремому аналітичному рахунку субрахунка обліку деталей і конструкцій (201). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому аналітичному рахунку субрахунка обліку деталей і конструкцій (201), щомісячно розподіляється між сумою залишку деталей і конструкцій на кінець звітного місяця і сумою деталей і конструкцій, що вибули (використані, реалізовані, безплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до деталей і конструкцій, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості деталей і конструкцій, що вибули, з відображенням її на тих самих субрахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих деталей і конструкцій. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку деталей і конструкцій на початок місяця і деталей і конструкцій, що надійшли за звітний місяць;

— інші витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням деталей і конструкцій та доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик деталей і конструкцій.

Витрати на деталі і конструкції, що використані при проведенні будівельно-монтажних, ремонтних робіт і виготовлені на допоміжних та в підсобних виробництвах будівельної організації, що не виділені на окремий баланс. Вартість цих деталей і конструкцій включається в

собівартість будівельно-монтажних робіт за собівартістю її виготовлення, яка формується згідно з П(С)БО 16 "Витрати" [51].

Заготівельно-складські витрати, понесені будівельною організацією зі зберігання будівельних деталей і конструкцій (витрати на утримання матеріальних базисних складів, відділів заготівельного апарату).

До статті "Основна заробітна плата робітників" належать витрати на оплату праці робітників (включаючи нештатних) за виконану роботу та лінійного персона-ЛУ (У Разі включення його до складу бригад), зайнятих безпосередньо на будівельно-монтажних роботах, включаючи розвантаження на приоб'єктному складі будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання та переміщення їх вручну від приоб'єктного складу до робочої зони, нараховану згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються в будівельній організації.

До статті "Додаткова заробітна плата робітників" належать витрати на оплату праці робітників (включаючи нештатних) та лінійного персоналу (у разі включення його до складу бригад), зайнятих безпосередньо на будівельно-монтажних роботах, нарахована згідно з формами і системами оплати праці, що застосовується в будівельній організації.

До статті "Відрахування на соціальні заходи" належать відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок; безробіття у відповідних відсотках до витрат та обов'язкове індивідуальне страхування робітників (у випадку його необхідності).

До статті "Втрати від браку" належать втрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої будівельної продукції, та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої будівельної продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак; суми, одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.

До статті  "Експлуатація будівельних  машин  та механізмів" належать:

—  витрати на оплату праці за виконану роботу робітників, які зайняті управлінням, обслуговуванням, проведенням ремонтів, техоглядів та техобслуговувань власних і орендованих будівельних машин і механізмів, нараховану згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються в будівельній організації;

— обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників;

—  вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонтів техогляду та техобслуговування власної та орендованої будівельної техніки, включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати;

—  витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об'єкта на об'єкт, а також на утримання та ремонт рейкових і безрейкових колій;

— знос будівельних машин і механізмів, устаткування ремонтних майстерень, гаражів та інших споруд, які обслуговують будівельну техніку;

—  знос інших необоротних матеріальних активів, які використовуються при утриманні і\ обслуговуванні будівельної техніки;

—  сума нарахованих відсотків за користування орендованими будівельними машинами і механізмами;

—  вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт;

—  витрати на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика;

—  інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію машин та механізмів, які використовуються на роботах, що не належать до будівельно-монтажних робіт, а також витрат на експлуатацію машин, зданих в оренду стороннім організаціям).

Облік витрат за цією статтею здійснюється за субрахунком 911.

До статті "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати" належать продуктивні витрати, облік яких ведеться на аналітичному рахунку 9121, та непродуктивні витрати, облік яких здійснюється на аналітичному рахунку 9122.

До загальновиробничих продуктивних витрат належать:

— заробітна плата (основна і додаткова) лінійного персоналу (старших виконавців робіт, начальників дільниць), виконавців робіт, начальників допоміжних цехів, майстрів, механіків будівельних дільниць, крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обслуговуючого персоналу;

— обов'язкові нарахування на заробітну плату працівників;

—  витрати на службові відрядження працівників у межах норм, передбачених чинним законодавством;

— витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовується апаратом управління структурних підрозділів;

— витрати на оплату праці водіїв і обов'язкові нарахування на неї;

—  витрати на проведення ремонтів у межах 5  % балансової вартості груп основних засобів на початок року;

—  витрати на техогляд і техобслуговування;

—  знос за легковим автотранспортом;

— витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної і сторожової охорони будівельних майданчиків, цехів допоміжних та підсобних виробництв, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт і робіт в інших виробничих структурних підрозділах;

—  витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам громадського харчування для обслуговування працівників будівельних дільниць таінших структурних підрозділів або використовуються ними самостійно на зазначені цілі, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення ремонтів, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі;

—  витрати на обладнання та утриманця загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що гарантують техніку безпеки;

—  забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку;

—  амортизаційні відрахування та витрати на проведення ремонтів основних засобів загальновиробничого призначення: приміщень цехів допоміжних виробництв, автомайстерень; мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування); триног, пристосувань для намотування й очищення зварювального дроту, центруючих пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів ручних гідравлічних; переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих верстатів та риштувань; такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо; букерів для бетонів і розчинів, тачок; апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування); огороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогол, прожекторів тощо;

— знос та витрати на ремонт інших необоротних матеріальних активів, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних фондів;

— знос та витрати, пов'язані з ремонтом, утриманням і розбиранням тимчасових (нетитульних) споруд, пристосувань і пристроїв, до яких належать: приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів; складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва; помости, драбини, перехідні містки, ходові дошки, обгороджування під час розпланування будівлі; пристосування для техніки безпеки; інвентарні уніфіковані засоби підмощування типу колисок, інвентарних майданчиків, риштувань тощо; паркани й огорожі, необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно оформлених), охоронні козирки, сховища під час проведення буровибухових робіт; тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу та повітря у межах робочої зони; витрати, пов'язані з пристосуванням будівель, що споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість будівництва тимчасових (нетитульних) будівель і споруд;

—  витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, які проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; амортизаційні відрахування; знос; витрати на всі види ремонту і на переміщення геодезичного устаткування, інструментів і приладів;

—  витрати на упорядкування та утримання будівельних майданчиків: оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків; витрати  на прибирання та очищення (із вивезенням сміття) території будівництва,  влаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням території будівельних майданчиків; витрати на електроенергію (у тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва;

— витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машино-змін);

—  платежі з обов'язкового страхування майна структурних підрозділів будівельної організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах із підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством;

—  платежі за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в межах лімітів, оплата послуг сторонніх організацій з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо;

—  витрати на перевезення: працівників будівельної організації до місця роботи та у зворотному напрямку, якщо ці маршрути не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства); працівників будівельної організації — інвалідів І і II групи до місця роботи та у зворотному напрямку незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

—  передбачені законодавством додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місцезнаходження будівельної організації або пункту збору до місця роботи та у зворотному напрямку і від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи та у зворотному напрямку, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, не компенсовані платою працівників за користування житлом та комунальні послуги; оплата працівникам за дні відпочинку (відгули), що надаються у зв'язку з роботою в надурочний час при організації робіт вахтовим методом, у разі підсумкового обліку робочого часу та в інших випадках, установлених законодавством;

—  витрати на сплату податків і платежів, пов'язаних із загальновиробничими витратами;

—  втрати від простоїв у зв'язку зі стихійними лихами, але за відсутності винних осіб.

До загальновиробничих непродуктивних витрат належать такі:

— витрати на транспортне обслуговування начальників цехів, виконробів, майстрів будівельної організації;

—  витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують начальників цехів, виконробів, майстрів, включаючи: вартість паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів; витрати на стоянку легкових автомобілів, їх паркування; інші загальновиробничі витрати, які не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норму, передбачену законодавством, затрати на підготовку кадрів понад установлений ліміт (2 % від фонду оплати праці звітного періоду) та ін.).

До операційних витрат, які не включаються до виробничої собівартості БМР, а є витратами періоду, належать адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Такі витрати відносяться безпосередньо на зменшення фінансових результатів у період їх виконання.

До фінансових витрат, які не включаються до виробничої собівартості БМР, належать витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позикового капіталу.

До складу інших витрат, які не включаються у виробничу собівартість, належать витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

 —  собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

—  собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

—  собівартість реалізованих майнових комплексів;

—  втрати від неопераційних курсових різниць;

— сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

—  витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

—  залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

—  інші витрати звичайної діяльності.

Залежно від зміни обсягів виконання БМР витрати поділяють на постійні та змінні.

Постійні витрати — це витрати, які не залежать від зміни обсягів виконання БМР (переважна частина адміністративних витрат та ін.).

Змінні витрати — це витрати, які безпосередньо пов'язані зі зміною обсягів виконання БМР (витрати на матеріали, основну заробітну плату, експлуатацію будівельної техніки і т. д.). Вказану класифікацію покладено в основу системи обліку і управління виробничими витратами "директ-костінг", яка може використовуватися будівельними організаціями.

 

 

3.3 Облік витрат будівельної організації забезпечує формування повної, достовірної інформації для визначення виробничої собівартості робіт і витрат періоду, понесених під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також виробництва продукції та надання послуг підсобними виробництвами будівельної організації, не виділеними на окремий баланс.

Організація обліку витрат передбачає такі складові:

—  єдиний підхід до відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій;

—  розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання;

—  застосування типових форм первинних документів. Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт

залежно від видів об'єктів обліку може бути організований за замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку і контролю за економічним і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Основним методом обліку на виконання будівельно-монтажних робіт є облік витрат на замовлення, якщо замовлення відкривається на кожний об'єкт будівництва (вид робіт) відповідно до підрядного договору (контракту). Облік витрат на замовлення ведеться наростаючим підсумком до закінчення його виконання.

Як метод обліку витрат будівельно-монтажних організацій може застосовуватися система " директ-костіпг". Суть цієї системи полягає в тому, що в собівартість продукції включаються тільки змінні витрати (прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці робітників, змінна частина непрямих витрат), які залежать від обсягів виробництва. Постійні витрати за цієї системи покриваються за рахунок прибутку підприємства.

Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюється за кожним об'єктом калькулювання, що визначається будівельною організацією, виходячи з її технологічного спрямування (окремі об'єкти, види робіт).

Регістром обліку виконання будівельно-монтажних робіт у натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконання робіт, дані якого використовуються для складання звітності про виконання будівельно-монтажних робіт, використання основних матеріалів, здійснення контролю за обсягом робіт, виконаних будівельними машинами та автотранспортом, а також для нарахування заробітної плати робітникам.

Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ведеться на субрахунку 231 "Основне виробництво" рахунка 23 "Виробництво" безпосередньо в Журналі 5 або 5А чи машинограмі, що його заміняє, в яких об'єднані аналітичний і синтетичний Ьбліки витрат, а також відображається вартість робіт, виконаних власними силами будівельної організації й вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій. На субрахунку "Основне виробництво" у журналі 5 витрати групуються відповідно до визначених об'єктів калькулювання. Вартість реалізованих БМР, виконаних власними силами, списується наприкінці місяця записом — Д-т 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" — К-т 231 "Основне виробництво". Вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій, можна відображати записом Д-т 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" — К-т 63 "Розрахунки з постачальниками й підрядчиками" (за умови щомісячних розрахунків із замовниками за виконані БМР), або Д-т рахунка 231 "Основне виробництво" і К-т рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" у випадку наявності незавершеного будівельного виробництва.

Витрати допоміжних підсобних виробництв обліковуються на окремих аналітичних рахунках, що відкриваються у бухгалтерії до субрахунка 232 "Допоміжні виробництва" у Журналі 5 або 5А чи машинограмі, яка його заміняє в розрізі видів цих виробництв або видів їх продукції.

Фактичні витрати па будівельно-монтажні роботи групуються за статтями витрат. Прямі витрати (матеріали, основна заробітна плата робітників, відрахування на соціальні заходи, втрати від браку) щомісячно відносяться на окремі об'єкти калькулювання за прямими ознаками згідно з первинними обліковими документами. Уся первинна документація складається з обов'язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об'єктами калькулювання. Первинні документи складаються на момент здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

Вартість використаних матеріалів, деталей і конструкцій включається до собівартості будівельно-монтажних робіт з кредиту аналітичних рахунків 2010 "Матеріали" і 2011 "Деталі і конструкції" до субрахунка 201 "Сировина й матеріали", вартість продукції підсобних виробництв — з кредиту рахунка 232 "Допоміжні виробництва", а вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, — з кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Облік матеріалів, деталей і конструкцій здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси" [44] за первісною вартістю з використанням таких видів оцінок при відпуску запасів, у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

—  ідентифікованої собівартості відповідної одиниці і запасів;                                                                            

—  середньозваженої собівартості;

—  собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

— собівартості останніх за часом надходження запасів і (ЛІФО);                                                                            

— нормативних затрат;

— ціни продажу.                                                         

Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних робіт щодо об'єктів обліку відображаються в облікових реєстрах на підставі матеріальних затрат.

Витрати на основну і додаткову заробітну плати робітників включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт із кредиту рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" і відносяться на витрати за окремими об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі документів, що визначають витрати праці. Якщо неможливо | віднести окремі види надбавок, доплат, заохочувальних і | компенсаційних виплат за прямою ознакою, розподіл їх за об'єктами відбувається пропорційно сумам заробітної плати без цих надбавок, доплат і компенсаційних виплат або іншими методами, що застосовуються у будівельній • організації. Відрахування на соціальні заходи включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за прямою ознакою з кредиту рахунка 4>5 "Розрахунки за страхуванням" у розрізі перших трьох субрахунків (651 "За пенсійним забезпеченням, 652 "За соціальним страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття").

 

Втрати від браку в роботі будівельних організацій відображаються на рахунку 24 "Брак у виробництві" окремо за браком, допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, і браком, допущеним у підсобних виробництвах будівельної організації, не відокремлених на окремий баланс. Облік браку ведеться за окремими об'єктами будівництва, видами робіт та підсобними виробництвами в Журналі 5 або 5А чи машинограмі, яка його заміняє.

 

До витрат від браку належать вартість остаточно забракованої будівельної продукції та витрати на виправлення браку за вирахуванням; остаточно забракованої будівельної продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби, тощо.

 

До витрат на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, належать витрати на перероблення неякісно виконаних робіт із вини будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у зведених конструкціях, допущених під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт.

Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених із вини замовника і ним оплачених, не належать до витрат від браку.

 

До витрат на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаються вартість додатково витрачених матеріалів, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на експлуатацію будівельних машин і механізмів, а також частина загальнодільничних витрат.

Витрати на утримання та експлуатацію власних й орендованих машин і механізмів у будівельній організації відображаються на субрахунку 911 "Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин та обладнання" за їх видами чи групами і відносяться на витрати за окремими об'єктами калькулювання пропорційно до вартості відпрацьованих машино-змін, машино-годин, обсягів виконаних робіт на цих об'єктах, або, за можливістю, за прямою ознакою на підставі первинних документів.

 

У табл. 1 наведено кореспонденцію рахунків з обліку витрат, що пов'язані з експлуатацією будівельних машин та механізмів (субрахунок 911) з використанням і без використання восьмого класу Плану рахунків [35].

 

 

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків з обліку витрат з експлуатації будівельних машин та механізмів (субрахунок 911)

 

Зміст господарської операції

3 використанням

рахунків

8 класу

Без використання

рахунків

8 класу

Дт

Кт

Дт

Дт

1

2

3

4

5

6

1

Витрати на оплату праці за вико-

нану   роботу  робітників,   які   зай-

няті    управлінням,    обслуговуван-

ням,   проведенням   ремонтів,   тех-

оглядів   і   техобслуговувань,   влас-

них і орендованих будівельних ма-

шин і механізмів, нараховану згід-

но з формами й системами оплати

праці,   що  застосовуються  у  буді-

вельній організації

81

911

66

81

911

66

2

Обов'язкові  нарахування  на  заро-

бітну плату  працівників,  зазначе-

них у пункті 1:

— у Пенсійний фонд

— у фонд соціального страхування

— у фонд соціального страхування

на випадок безробіття

 

 

 

82

911

82

911

82

911

 

 

 

651

82

652

82

653

82

 

 

 

911

911

911

 

 

 

651

652

653   

3

Витрати   на  обов'язкове   індивіду-

альне  страхування  робітників,   за-

йнятих експлуатацією будівельної

техніки

82

911

654

82

911

654

 

 

4

Витрати на службові відрядження працівників, зазначених у пункті 1, у межах норм, передбачених законодавством

 

84

911 911

372

84

80

911

372

5

Вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та-інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонтів, техогляду та техобслуговування власної та орендованої будівельної техніки, включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати

 

80

911

201, 203, 207

80

911

201,

203,

207

6

Витрати на перебазування будівельної техніки з об'єкта на об'єкт, а також на утримання та ремонт рейкових та безрейкових колій

80, 81 82, 84 39

911

20, 66, 65, 63 та ін. 80, 81, 82,84 39

39

 

 

911

20, 66, 65, 63, 232 та ін. 39

7

Знос будівельної техніки, устаткування ремонтних майстерень, гаражів та інших споруд, які обслуговують будівельну техніку

 

83

911

131

83

911

131

8

Знос інших необоротних матеріальних актів, які використовуються при утриманні в обслуговуванні будівельної техніки

83

911

132

83

911

132

9

Сума нарахованих відсотків за користування орендованою будівельною технікою

 

84

911

684

84

911

684

10

Вартість послуг, наданих управліннями механізації або іншими спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт

 

911

84

 

 

11

Витрати на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика

80—84 911

20, 66, 65 та ін. 80—84

911

20, 66, 65 та ін.

 

12

Витрати   на   сплату   податків   і платежів, пов'язаних з витратами на експлуатацію будівельної

84

911

64

84

911

64

13

Інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельної техніки (крім витрат на експлуатацію   машин   і   механізмів, які використовуються на роботах, що     належать     до     будівельно-монтажних   а   також   витрат  на експлуатацію   машин,   зданих   в оренду стороннім організаціям)

80—84

 

911

20, 66 65 та ін. 80—84

911

20, 66

65 та

ін.

14

Списання витрат з експлуатації будівельних  машин  на  собівартість об'єктів будівництва

 

 

231

911

15

Списання витрат з експлуатації будівельних   машин   у   частині послуг, наданих на сторону

 

 

903

79

911 

903

16

Списання витрат з експлуатації будівельних  машин  на  вартість робіт із виправлення браку

 

 

24

911

17

Списання   витрат   з   експлуатації Зудівельних машин на собівартість тослуг допоміжних виробництв

 

 

232

911

 

 

У табл. 2 наведено кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку з відображенням основних видів витрат з використанням і без використання восьмого класу Плану* рахунків [35]. 

 

Витрати, що належать до статті "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати", визначаються в розрізі будівельних майданчиків і відносяться з кредиту субрахунків 912 "Загальновиробничі витрати" у дебет субрахунка 231 "Основне виробництво".

                                              

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на проведення будівельно-монтажних робіт, субрахунок 231 "Основне виробництво"

 

 

Зміст господарської операції

 

 

3використанням рахунків 8 класу

Без використання рахунків 8 класу

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

1

Витрачання основних матеріалів

80 231

2010 80

231

2010

2

Витрачання деталей і конструкцій

80 231

2011

 80

231

2011

3

Нарахування   основної   заробітної плати робітникам

81 231

66 81

231

66

4

Нарахування   додаткової   заробітної плати робітникам

81 231

66 81

231

66

5

Проведення  відрахувань  на  соціальні заходи

82 231

65 82

231

65

6

Списання втрат від браку

 

 

231

24

7

Списання витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки

 

 

231

911

8

Віднесення  на собівартість об'єктів   будівництва  загальнодільничних витрат

 

 

231

912

9

Віднесення   на   вартість   об'єктів послуг субпідрядних організацій

84 231

63 84

231 або903

63

Витрати, що належать до статті "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати", визначаються в розрізі будівельних майданчиків і відносяться з кредиту субрахунків 912 "Загальновиробничі витрати" у дебет субрахунка 231 "Основне виробництво".

При цьому генеральні підрядники щомісяця зменшують величину окремих статей за-гальновиробничих (загальнодільничних) витрат на суму, витрат на обслуговування субпідрядників відповідно до' контрактів між ними, списуючи їх із субрахунка 912 "Загальновиробничі витрати" на субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт,  послуг".  Одночасно вказана сума разом з ПДВ (за умови, що роботи не звільнені від цього податку) відображається за дебетом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" і кредитом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг", а на суму ПДВ складається запис за дебетом субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і кредитом субрахунка 641 "Рахунки за податками". Субпідрядні організації збільшують величину відповідних статей (загально-дільничних) витрат за дебетом субрахунка 912 "Загальновиробничі витрати" і відображають їх за кредитом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

    Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати підлягають розподілу за об'єктами калькулювання із застосуванням встановлених у будівельній організації способів, виходячи зі специфіки виконуваних робіт, пропорційнодо прямих витрат, обсягів підрядних робіт виконання власними силами будівельної організації, заробітної платні робітників плюс витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів тощо. У табл.3 наведено кореспонденцію рахунків з об-І ліку загальновиробничих (загальнодільничних) витрат' (аналітичні рахунки 9121 і 9122) з використанням і без< використання восьмого класу Плану рахунків [35].    

Таблиця. 3 Кореспонденція рахунків з обліку загальновиробничих (загальнодільничих) витрат (аналітичні рахунки 9121 і 9122)

 

 

 

 

Зміст господарської операції

3 використанням рахунків 8 класу

Без використання ра-хунків  8 класу

 

 

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6    і

Загальновиробничі (продуктивні) витрати  (аналітичний рахунок 9121)

1

Заробітна плата (основна і додаткова) лінійного персоналу (старших виконавців робіт, начальників дільниць), виконавців робіт, начальників допоміжних цехів, майстрів, механіків будівельних дільниць, крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обслуговуючого персоналу

81 9121

66

81

9121

66  

2

Обов'язкові нарахування на заробітну плату робітників, зазначених у пункті 1:

— у Пенсійний фонд — у фонд соціального страхування

— у фонд соціального страхування на випадок безробіття

82 9121

82 9121

82 9121

651

82

652 82

653

82

9121 9121 9121

651 652    653

3

Витрати на обов'язкове індивідуальне страхування працівників, зазначених у пункті 1

82 9121

654

82

9121

654

4

Витрати на службові відрядження працівників, зазначених у пункті 1 у межах норм, передбачених законодавством

84 9121

372 84

9121

372 

5

Витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовується апаратом управління структурних підрозділів:

— витрати на оплату праці водіїв і обов'язкові нарахування на неї

 

— витрати на проведення ремонтів у межах 5 % балансової вартості груп основних засобів на початок року

 

— витрати на техогляд і техобслуговування

 

 

— знос легкового автотранспорту

 

 

 

 

81,82 9121

 

80,81, 82,84 9121

 

 

80,21,

82,84 9121

 

83 9121

 

 

 

 

66, 65 81,82

 

20, 66, 65,63 та і н.

 

 

80—84 20, 66, 65,63 та ін. 80—84

131

83

 

 

 

 

9121 9121

9121 9121

 

 

 

 

66, 65

 

 

20,66, 65,63, 232 та ін.

 

20, 66, 65, 63, 232 та ін.

131

 

6

Витрати на дотримання техніки безпеки праці, протипожежної й сторожової охорони будівельних майданчиків, цехів допоміжних і підсобних виробництв, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання будівельно-монтажних робіт і робіт в інших виробничих структурних підрозділах

84 9121

20, 66, 65, 63 та ін. 84

9121

20, 66, 65, 63, 232 та ін.

 

7

Витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно підприємствам громадського харчування для обслуговування працівників будівельних дільниць та інших структурних підрозділів або використовуються ними самостійно на зазначені цілі, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення ремонтів, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також пн паливо для приготування їжі

84 9121

20,66, 65,63 та ін. 84

9121

20, 66, 65, 63, 232 та ін.

 

8

Витрати на обладнання та утримання  загороджень   для   машин   та їхніх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру,

що гарантують техніку безпеки

80—84

9121

131, 20,

66, 65, 63

та ін.

80—84

9121

131, 20,

66, 65, 63,

232

та ін.

 

9

Забезпечення працівників спеціальним   одягом,   взуттям   та   іншими  засобами  індивідуального захисту та лікувально-профілактичним   харчуванням,   а   також матеріально-технічне забезпечення  дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку

84

9121

131,20

66, 65,

63

та ін.

84

9121

131, 20

66, 65,

63,

та ін.

 

10

Амортизаційні    відрахування    й витрати на проведення ремонтів основних засобів загальновиробничого призначення:

— приміщень цехів допоміжних виробництв, автомайстерень

— мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком призначених для санітарно-побутового обслуговування)

— триног, пристосувань для намотування  та очищення  зварювального дроту, центруючих пристроїв для  зварювання труб,  насосів  та пресів ручних гідравлічних

— переносних металевих і дерев'яних      драбин,       інвентарних металевих   верстатів   та   риштувань

—такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час виконання будівельних та монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів тощо

— бункерів для бетонів і розчинів,  тачок;  апаратів для зварювання дротів, повітроводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вихонебезпечних мастик та мерних   матеріалів,   електросушарок    для    сушіння    будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються під час монтажу устаткування)

— обгороджувальної техніки для небезпечних зон  проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогол, прожекторів тощо

 

 

 

83

9121

83

9121

 

83

9121

 

83

9121

83

9121

 

83

9121

 

 

 

 

 

83

9121

 

 

 

131

83

131

83

 

131

83

 

131

83

131

83

 

131

83

 

 

 

 

 

131

83

 

 

 

9121

 

9121

 

 

9121

 

 

9121

 

9121

 

 

9121

 

 

 

 

 

 

9121

 

 

 

 

131

 

131

 

 

131

 

 

131

 

131

 

 

131

 

 

 

 

 

 

131

 

 

 

11

Знос та витрати на ремонт інших необоротних   матеріальних   активів, що використовуються під час виконання      будівельно-монтажних робіт і  не  належать до основних фондів

80—84

9121

132,

20, 66,

65, 63

та ін.

80—84

9121

132,

20, 66,

65, 63

та ін.

 

12

Знос та витрати, пов'язані з ремонтом, утриманням і розбиранням   тимчасових    (не титульних) споруд,  пристосувань і пристроїв, до яких належать:

— приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів

— складські  приміщення та навіси на об'єкті будівництва

— помости,   драбини,   перехідні містки,   ходові   дошки,   загороди під час розпланування будівлі

— пристосування для техніки безпеки: інвентарні уніфіковані засоби   підмощування   типу   колисок,    інвентарних    майданчиків, риштування    тощо;    паркани    й огорожі,    необхідні    для    проведення робіт (крім охоронних козирків,   сховищ   під   час   проведення буровибухових робіт), тимчасових розведень від магістральних і розвідних  мереж електроенергії,   води,   пари,   газу  та  иовітря в межах робочої зони

— витрати,  пов'язані  з пристосуванням    будівель,    що    споруджуються чи існують на будівельних майданчиках,  замість будівництва  тимчасових  (нетитульних) будівель та споруд

80—84

9121

132,

20, 66,

65, 63

та ін.

80—84

9121

132,

20, 66,

65, 63,

232

та ін.

 

13

Витрати на геодезичні роботи, що проводяться  під час  виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи:  оплату  працівників,   які проводять     геодезичні     роботи, вартість матеріалів, амортизаційні  відрахування,   знос,   витрати на всі види ремонту і на переміщення геодезичного устаткування, інструментів і приладів

80—84 9121

13, 20,

66, 65, 63

та ін. 80—84

9121

13, 20 66,65 63,

232 та ін

 

14

Витрати   на   упорядкування   та утримання  будівельних  майданчиків:

— оплата праці робітників, зайнятих на упорядкуванні та утриманні будівельних майданчиків

—   витрати   на   прибирання   та очищення (із вивезенням сміття) території   будівництва,   влаштування доріжок, містків та інші роботи, пов'язані з упорядкуванням територій будівельних майданчиків

— витрати на електроенергію (в тому числі від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових    електромонтерів    та    інші витрати, пов'язані з освітленням території будівництва

 

 

81

9121

 

84

 9121

 

80—82 9121

 

 

66

81

 

63

84

 

63, 65, 66 80—82

 

 

9121

 

 

9121

 

 

9121

 

 

66

 

 

63,

232

 

63,65 66,

232

 

15

Витрати на перебазування лінійних      підрозділів      будівельних організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та механізмів, врахованих у вартості машинозмін)

84

9121

63

84

9121

63,232 911

 

16

Платежі з обов'язкового страхування   майна   структурних   під розділів   будівельної   організації та цивільної відповідальності

82,84 9121

63,65 82, 84

9121

63,65

 

17

Платежі за викиди й скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне    середовище    та    інші впливи    шкідливого    характеру в межах лімітів;   оплата   послуг сторонніх організацій  з очищення стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо

84

9121

63

84

9121

63

 

18

Витрати на перевезення: — працівників будівельної організації до місця роботи та у зворотному напрямку, якщо ці маршрути не обслуговуються пасажирським транспортом    загального    користування,    включаючи    додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту,   організовані   відповідно   до угод, укладених із транспортними   підприємствами   (понад   вартість,     сплачену     працівниками підприємства   за   діючими   тарифами  на відповідний вид транспорту  або  віднесену  за  рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства)

 — працівників будівельної організації — інвалідів І і II  групи до місця роботи та у зворотному напрямку,  незалежно  від  наявності маршрутів   пасажирського   транспорту загального користування

84

9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

9121

63

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

84

9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9121

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

19

Передбачені законодавством додаткові витрати, пов'язані з виконанням    робіт    вахтовим    методом, включаючи  транспортні  витрати на    перевезення    робітників    від місця    знаходження    будівельної організації або пункту збору до місця   роботи   та   у   зворотному напрямку    та    від    місця    проживання у вахтовому селищі до місця    роботи    й    у    зворотному напрямку,   а   також   витрати   на експлуатацію та утримання вахтового    селища,    не    компенсовані платою працівників  за  користування    житлом    та    комунальні послуги;  оплата  працівникам  за дні    відпочинку    (відгули),     що надаються у зв'язку з роботою в надурочний  час   при   організації робіт вахтовим методом, у разі підсумкового обліку робочого часу та в   інших   випадках,  установлених законодавством.

84

 

9121

63

та ін. 84

9121

63

та ін.

 

20

Витрати на оплату податків і платежів, пов'язаних із загально-виробничими витратами

84

9121

64

 84

9121

64

 

21

Витрати від простоїв не з вини стихійних лих за відсутності винних осіб

81,82,

 9121

65, 66

81, 82

9121

65,66

 

 

22

Списання загальновиробничих (продуктивних) витрат на собівартість об'єктів будівництва

 

 

231

9121

23

Списання загальновиробничих (продуктивних) витрат на собівартість продукції допоміжних виробництв

 

 

232

9121

24

Списання нерозподіленої частини загальновиробничих (продуктивних) витрат

 

 

903 79

9121 903

25

Віднесення на субпідрядні організації частини загальновиробничих (продуктивних)витрат

 

 

903

79

9121 903

Загально виробничі витрати (рахунок 9122)

1 1.1

Витрати  на транспортне обслуговування начальників цехів, виконробів,  майстрів  будівельної організації: Витрати   на   утримання   та   експлуатацію    службових    легкових автомобілів,   що  перебувають  на балансі    будівельної    організації (орендуються)    та     обслуговують начальників    цехів,    виконробів, майстрів, у тому числі:

 —   вартість   паливно-мастильних та інших матеріалів

 

— витрати на стоянку легкових автомобілів, їх паркування

 

 

 

 

 

 

 

80 9122

 

84 9122

 

 

 

 

 

 

 

203, 201

80

63, 347

84

 

 

 

 

 

 

 

9122

 

9122

 

 

 

 

 

 

 

203,

201

63,

372

2

Інші    загальновиробничі    витрати, які не належать  до валових витрат у    податковому    обліку    (службові відрядження   понад  норми,  передбачені законодавством, затрати на підготовку кадрів понад установлений ліміт (2 % від фонду оплати праці звітного періоду) та ін.)

84 9122

372,

63

84

9122

372,

63

3

Списання загальновиробничих (продуктивних) витрат на собівартість об'єктів будівництва

 

 

231

9122

4

Списання загальновиробничих (продуктивних) витрат на собівартість продукції допоміжних виробництв

 

 

232

9122

5

Списання нерозподіленої частини загальновиробничих (продуктивних) витрат

 

 

903

79

9122

903

 

 

Виробничі витрати включаються в собівартість будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому їх було проведено, незалежно від часу оплати — попередньої або наступної. Непродуктивні витрати й втрати відображаються в обліку того звітного періоду, в якому вони виявлені.

     До незавершеного будівельного виробництва належать незакінчені й не прийняті замовником об'єкти (будівельно-монтажні роботи), що є об'єктами обліку. Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на виконання будівельно-монтажних робіт, що виконуються власними силами будівельної організації, а також із вартості робіт субпідрядних організацій, прийнятих і сплачених генеральним підрядником.

 Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами будівельної організації, що належать до незавершеного будівельного виробництва, обліковується на окремому аналітичному рахунку субрахунка 231 "Основне виробництво". Виконані субпідрядними організаціями роботи, прийняті й оплачені генеральним підрядником, до їх здачі замовнику підлягають обліку в договірних цінах на спеціальному аналітичному рахунку субрахунка 231 "Основне виробництво" і не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт генерального підрядника.

Адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати та інші операційні витрати, які є витратами періоду, обліковуються відповідно за рахунками 92, 93, 94, 95 97 і списуються наприкінці місяця безпосередньо на зменшення фінансових результатів у дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

У табл.4 наведено кореспонденцію рахунків з об ліку адміністративних витрат, витрат на збут, фінансова;) витрат, інших операційних витрат та інших витрат з використанням і без використання восьмого класу План рахунків [35].

 

Таблиця 4 Кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат, витрат зі збуту, фінансових витрат, інших операційних витрат та інших витрат

 

Зміст господарської операції

3    

  використан

рахунків

      Дт

 

ням

8 класу

        Кт

Без  викорис

       Рахунків

 

          Дт

тання

8 класу

 

        Кт

1

2

3

4

5

6

 

Адміністративні (продуктивні) витрати, субрах

унок  921

 

 

 

1

Витрати   на   основну   й   додаткову заробітну   плату,   включаючи   будь-які види  грошових  і  матеріальних доплат відповідно до штатного розкладу та встановлених будівельною організацією системи оплати праці:

 —   працівників   апарату  управління (керівників, спеціалістів, службовців)

 — робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку, операторів електронно-обчислювальних  машин, двірників,   прибиральниць,   гардеробників, кур'єрів та ін.)

 

 

 

 

 

81

921

81

921

 

 

 

 

 

66

81

66

81

 

 

 

 

 

921

 

921

 

 

 

 

 

66

 

66

2

Обов'язкові нарахування на заробітну плату робітників, зазначених у пункті 1:

— у Пенсійний фонд

 

— у фонд соціального страхування

 

— у фонд соціального страхування на випадок безробіття

 

 

82

921

82

921

82

921

 

 

651

82

652

82

653

82

 

 

921

 

921

 

921

 

 

651

 

652

 

653

 

3

Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації:

 

 

 

 

3.1

Витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку й звітності

84

921

71,63

84

921

71, 63

3.2

Витрати на утримання, експлуатацію та всі види ремонтів будинків, споруд, приміщень, що використовуються апаратом управління

80,81,

82,84

921

20,66,

65,63

80—84

921

20, 66,

65, 63

3.3

Амортизаційні відрахування за основними засобами, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)

83

921

131

 83

921

131

3.4

Знос і ремонт інших необоротних матеріальних активів, що використовуються в управлінні виробництвом

83, 84

921

132, 63

83, 84

921

132,

 63

3.5

Витрати на утримання, експлуатацію всіх видів зв'язку та радіо, що використовуються апаратом управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління

81 — 84

 

921

66, 65,

13, 63

81—84

921

66,65,

13, 63

3.6

Витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам та засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку)

84

 921

63

84

921

63

3.7

Витрати на утримання, ремонт, експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації

81—84

 921

66, 65,

13, 63

 81—84

921

66,65,

13,63

3.8

Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні виробництвом, якщо у штатному розкладі будівельної організації не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи

84

921

63

84

921

63

 

3.9

Оплата   консультаційних   та   інформаційних послуг, якщо вони пов'язані з забезпеченням виконання будівельно-монтажних робіт,  зберіганням  та  реалізацією будівельної продукції, включаючи послуги щодо змін структури управління приватизованої будівельної    організації,     а    також аудиторських перевірок

84

 921

63

84

921

63

3.10

Оплата вартості ліцензій та інших державних   дозволів   для   провадження   господарської   діяльності будівельної організації; оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацією будівельної організації  в   органах  державної  виконавчої влади

84

 921

63

84

921

63

3.11

Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових       установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, здійснення факторингових   і   довірчих   операцій, обліком боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, надання         поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим обігом

84

921

63 84

921

63

3.12

 

4

Витрати   на  оприлюднення   річного звіту

 

Витрати на утримання легкового автотранспорту,   який   використовується   апаратом   управління будівельної організації:

— витрати на оплату праці водіїв і обов'язкові нарахування на неї

— витрати на проведення ремонтів у межах 5 %  балансової вартості   груп   основних   засобів   на початок року

84

921

 

 

 

81, 82

921

81—84

921

63

84

 

 

 

66, 65

81, 82

20, 66

65, 63

81—84

921

 

 

 

 

921

 

921

63

 

 

 

 

66, 65

 

20,66

65,63

 

 

— витрати на техогляд і техобслуговування;

 

 

— знос за легковим автотранспортом

81—84 921

 

83

921

20, 66

65, 63

81—84

131

84

921

 

 

921

20, 66,

 65, 63

 

131

5

Витрати на службові відрядження працівників апарату управління та робітників, зайнятих господарських обслуговуванням у межах норм, передбачених законодавством

84

921

372

84

921

372

6

Одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно із законодавством під час переведення, прийняття і направлення на роботу в іншу місцевість

82

921

66

82

921

66

7

Відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації

84

921

682

84

921

682

8

Витрати, пов'язані з набором робочої сили, а саме: оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі та середні спеціальні заклади освіти, а також вартість їх проїзду до місця роботи

84

921

30

84

921

ЗО

9

Витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів, які належать до валових витрат

84 921

63,

685

84

921

63,

685

10

Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захпорюван-ням на будівництві, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з техніки безпеки; витрати на організацію доповідей і лекцій з техніки безпеки

84

 

 921

372,

63

84

921

372,

63

11

Утримання протипожежної та сторожової охорони адміністративних приміщень:

— витрати на оплату праці робітників,   які   перебувають   у   штаті зудівельної організації

 

 

81

921

 

 

66

81

 

 

921

 

 

66

 

 

—   послуги   з   протипожежної   та сторожової   охорони,   надані   сторонніми організаціями в установленому законодавством порядку

— придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування

84

921

 

83

921

63

84

 

13

83

921

 

 

921

63

 

 

13

12

Витрати  некапітального  характеру, пов'язані   з  забезпеченням   якості будівництва:

 — витрати на утримання виробничих   лабораторій,   що   входять   до складу      будівельної      організації, включаючи оплату пращ працівників,    утримання,    амортизацію    та витрати   на   проведення   поточного ремонту   приміщень,   устаткування та   інвентарю  лабораторії;   вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат на випробування споруд у цілому (середніх та великих мостів, резервуарів тощо,  оплачуваних  за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво)

— витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з результатами   випробувань  матеріалів та конструкцій; оплата послуг з     випробування     матеріалів     та конструкцій,  що надаються  лабораторіями інших організацій

 

 

80—84

921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

921

 

 

13, 20, 66, 65

63

та ін. 80—84

 

 

 

 

 

 

63, 68

та ін.

84

 

 

921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

 

 

13, 20,

66, 65

63

та ін.

 

 

 

 

 

 

 

63, 68

та ін.

13

Витрати  некапітального  характеру, пов'язані  з  удосконаленням  технологій    та   організації   будівельного виробництва,    нормативними   роботами,   включаючи   послуги,   надані сторонніми організаціями з розробки проектів виконання робіт, креслень конструкцій, металевих деталей,   технологічних   деталей,   розширення передових методів організації     праці,     нормування     праці тощо, а також оплату праці працівників   проектно-кошторисних   груп, груп  проектування виконання ро-

84

921

63 та ін. 84

921

63 та ін.

 

 

біт, економічних лабораторій, нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельних організацій

 

 

 

 

14

Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в операційну оренду (лізинг) для загальногосподарських потреб

84

921

63, 31 та ін.

 84

921

63, 31

та ін.

15

Відрахування нп спорудження тп розбирання тимчасових (титульних) будівель і споруд від їхньої кошторисної вартості у разі, коли кошти на ці цілі передбачені в договірній ціні

84

921

48

84

921

48

16

Податки до Державного інноваційного фонду, до позабюджетних фондів фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України та Декретами Кабінету Міністрів України

84

921

64

84

921

64

17

Витрати на перебазування будівельно-монтажних організацій

84

921

63 та ін. 84

921

63

та ін.

18

Інші накладні витрати, які є витратами періоду і підлягають відшкодуванню замовниками згідно із законодавством

84

 921

63

та ін. 84

921

63

та ін.

19

Списання адміністративних (продуктивних) витрат

 

 

79

921

 

Адміністративні (непродуктивні) витрати, субрахунок 922

 

1 1.1

Витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної організації,    пов'язане   з   управлінням виробництвом, у тому числі: Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів,   що  перебувають  на  балансі будівельної організації (орендуються)   та   обслуговують   працівників апарату управління, включаючи:

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

— вартість паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів

 

— витрати на стоянку та паркування легкового автотранспорту

80

922

 

84

 922

203,

201

80

63,

372

84

922

 

 

922

203,

201

 

63,

372

2

Інші адміністративні витрати, які не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норму, передбачені чинним законодавством, затрати на підготовку кадрів понад встановлений ліміт (2 % від фонду оплати праці звітного періоду) та ін.).

84

922

372,

63

84

922

372,

63

3

Списання адміністративних (непродуктивних) витрат

 

 

79

922

Витрати па збут (продуктивні), субрахунок 931

1

Витрати    на    підготовку    об'єктів будівництва до здачі:

— витрати на оплату праці чергових    слюсарів-сантехніків,    ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу та вікна   й   обов'язкові   нарахування на неї

 

— вартість миючих засобів та інших матеріалів, що використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею

 

— витрати на опалення та освітлення в період здачі об'єктів

 

81,82

931

 

 

80

931

 

80

931

 

66, 65

81, 82

 

 

20

80

 

20, 63

80

 

931

 

 

 

931

 

 

931

 

66, 65

 

 

 

20

 

 

20,

63

2

Відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безплатно переданих зразків і макетів, на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та інших організаційних заходів) у межах, які належать до валових витрат

84

931

63,

372 та ін. 84

931

63,

372 та ін.

3

Витрати на рекламування будівельної продукції, включаючи розробки і видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, плакатів тощо) і рекламу в засобах масової інформації

84

931

63,

372 та ін. 84

931

63,

372

та ін.

 

1

Витрати    пакувальних    матеріалів для затарювання готової продукції допоміжних підсобних виробництв на складах готової продукції

80

 931

20

80

931

20

5

Витрати на ремонт тари

 

80—82 931

20, 66,

65

80—82

931

20, 66,

65

6

Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг)

81, 82,

 84

931

66, 65,

63 та ін. 81,82,

84

931

66, 65,

63 та ін.

7

Витрати на передпродажну підготовку      продукції      допоміжних підсобних виробництв і товарів

81,82, 84

931

66, 65, 63 та ін. 81,82, 84

931

66, 65, 63

та ін.

8

Витрати на службові відрядження працівників,  зайнятих  збутом,   у межах   норм,   передбачених   чинним законодавством

84

931

372

84

931

372

9

Витрати  на утримання  основних засобів,   інших   матеріальних   необоротних активів,  пов'язаних зі збутом  продукції,  товарів,  робіт, послуг (операційна оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона)

80—84 931

13, 20, 66, 65, 63 та ін. 80—84

931

13, 20, 66, 65, 63

та ін.

10

Витрати на утримання легкового автотранспорту,  який  використовується працівниками відділу збуту будівельної організації:

— витрати на оплату праці водіїв та обов'язкові нарахування на неї

 

— витрати на проведення ремонтів у межах 5 %  балансової вартості   груп   основних   засобів   на початок року

 

—  витрати  на  техогляд  і  техобслуговування

 

 

— знос за легковим автотранспортом

 

 

81, 82 931

81—84 931

 

81—84 931

 

83

 931

 

 

66, 65, 81,82

20, 66, 65, 63 81—84

20, 66, 65, 63 81—84

131

83

 

 

931

 

931

 

 

931

 

 

931

 

 

66, 65

 

20, 66, 65, 63

 

20, 66, 65, 63 131

 

11

Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки

84

931

63

та ін. 84

931

63,

232 та ін.

 

12

Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг

84

931

63

та ін. 84

931

63,

232 та ін.

13

Снисання витрат на збут (продуктивних)

 

 

79

931

Витрати на збут (непродуктивні), субрахунок 932

1

Витрати на транспортне обслуговування працівників відділу збуту будівельної організації

 

 

 

 

1.1

Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів,   що   перебувають   на   балансі будівельної організації (орендуються)   та   обслуговують   працівників апарату управління, включаючи:

— вартість паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів

 

— витрати на стоянку та паркування легкового автотранспорту

 

 

 

 

80

932

 

84

932

 

 

 

 

203,

 201

80

63,

372

84

 

 

 

 

932

 

 

932

 

 

 

 

203, 201

 

63,

372

2

Інші адміністративні витрати, які не належать до валових витрат у податковому обліку (службові відрядження понад норми, передбачені чинним законодавством, затрати на підготовку кадрів понад встановлений ліміт (2 % від фонду оплати праці звітного періоду), та ін.)

84

932

372,

63

84

932

372,

 63

3

Списання витрат на збут (непродуктивних)

 

 

79

932

Інші операційні витрати, рахунок 94

1

Витрати на дослідження і розробки

84

941

63 та ін. 84

941

63

2

Собівартість реалізованої іноземної валюти

84

 942

312

84

942

312

 

3

Собівартість реалізованих виробничих запасів

84

 943

20

84

943

20

4

Сумнівні та безнадійні борги (списання безнадійної дебіторської заборгованості)

84

 944

36, 37

та ін. 84

944

36, 37 та ін.

5

Витрати від операційної курсової різниці

84

 945

36, 37 та ін. 84

945

36, 37 та ін.

6

Витрати від знецінення запасів

84

946

20, 22, 28 84

946

20, 22, 28

7

Нестачі та втрати від псування цінностей

84

 947

20, 22, 28 84

947

20, 22, 28

8

Штрафи, пені, неустойки, визнані та інші непродуктивні витрати операційної діяльності (витрати на утримання соціальної сфери, благодійні платежі за мінусом тих, які можна включати у валові витрати, створення резерву на покриття резерву сумнівних боргів, недостачі та втрати товарно-матеріальних цінностей понад межі природних втрат, якщо вони є сумнівними, та ін.)

84

948

31, 38, 39, 63, 64, 66, 65 та ін. 84

948

31, 38, 39, 63, 64, 66, 65 та ін.

9

Інші витрати операційної діяльності на утримання соціальної сфери, які включаються до валових витрат (опалення, освітлення і т. ін.), та ін.

84

949

63, 31 та ін. 84

949

63, 31

та ін.

10

Списання інших операційних витрат

 

 

79

94

Фінансові витрати, рахунок 95

1

Витрати на сплату відсотків банкам за фінансові кредити, одержані для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування

85

31

95

31

2

Витрати на сплату відсотків іншим юридичним та фізичним особам за фінансові кредити, одержані для поповнення     власних     оборотних

85

31,

684

95

31,

684

 

 

коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування

 

 

 

 

3

Витрати на сплату відсотків за облігаціями випущеними

85

31,

684

95

31,

 684

4

Витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів

85

31, 34, 685

95

31, 34, 685

5

Витрати на сплату відсотків за фінансову оренду

85

31.

684

95

31,

684

6

Списання фінансових витрат

792

85

792

95

 

Інші витрати, рахунок 97

 

 

 

 

1

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій)

85

14, 35

971

14, 35

2

Собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів)

85

10,11, 12

972

10, 11, 12

3

Собівартість реалізованих майнових комплексів

85

10,11, 12

973

10,11,12

4

Втрати від неопераційних курсових різниць

85

302, 312, 314, 332, 334, 342

974

302, 312, 314, 332, 334, 342

5

Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

85

10, 11, 12, 14, 15, 35

975

Ю, 11, 12, 14, 15, 35

6

Витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)

85

66, 65, 63 та ін.

976

66, 65, 63

та ін.

7

Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів

85

10, 11, 12, 15

976

10, 11, 12, 15

8

Списання зносу за ліквідованими (списаними) необоротними активами

 

12

 

12

9

Інші витрати звичайної діяльності

85

10, 11, 63 та

ін.

977

10, 11, 63 та ін.

10

Списання інших витрат

793

85

793

971-

977

 

 

Витрати на спорудження тимчасових (титульних) споруд і будов включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за умови включення до кошторису на будівництво об'єктів коштів на їх спорудження. Включення таких витрат до собівартості будівельно-монтажних робіт здійснюється у складі загальновиробничих (загальнодільничих) витрат шляхом відрахувань, що визначаються виходячи з кошторисної вартості будівництва цих об'єктів.

Облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) споруд і будов ведеться будівельною організацією на окремому субрахунку 233 "Некапітальні роботи " окремо за кожним з таких об'єктів у порядку, в становленому  для обліку будівельно-монтажних робіт.

        Після завершення будівництва та введення тимчасових (титульних) споруд і будов в експлуатацію витрати на їх будівництво, віднесені на субрахунок 233 "Некапітальні роботи", списуються за рахунок коштів, накопичених на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", а стосовно будов і споруд, що належать до основних засобів (у випадку використання тимчасових титульних) споруд понад один рік, — у дебет рахунка 10 "Основні засоби"). Одночасно на повну вартість цих споруд і будов нараховується знос, який відображається за кредитом субрахунку 131 "Знос основних засобів". Стосовно тих споруд, які не належать до основних засобів, списують у дебет рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Одночасно на повну вартість цих споруд нараховується знос, який відображається за кредитом субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

Відрахування на спорудження тимчасових (титульних) споруд і будов включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт за статтею "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати" та елементом "Інші Операційні витрати".

Податок на прибуток обліковується на рахунку 98 аналогічної назви і є витратами будівельної організації, але він не зменшує бухгалтерський прибуток до оподаткування у формі звітності № 2 "Звіт про фінансові результати", а впливає лише на загальний фінансовий результату від звичайної діяльності та чистий прибуток.

Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку 91 "Надзвичайні витрати". До таких витрат належать втрати і витрати, пов'язані з. подіями або операціями, як відрізняються від звичайної діяльності підприємства, я не очікується, що вони повторюватимуться періодично аб| в кожному звітному періоді. За дебетом цього рахунку відображається сума визначених витрат, за кредитом -І їх списання на рахунок 79 "Фінансові результати".      І До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням таким наслідкам та ліквідацією їх (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата робітників, зайнятих на відновлю вальних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі суб рахунки:

—  991 "Втрати від стихійного лиха";

—  992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"

—  993 "Інші надзвичайні витрати".

На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лихо] ведеться облік втрат від стихійного лиха (повені, землетрусу, граду тощо). На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, яких зазнало підприємство у результаті техногенних катастроф і аварій,  що сталися на цьому чи на іншому підприємстві.

На субрахунках 993 "Інші надзвичайні витрати"

ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій. У табл. 5 наведено кореспонденцію рахунків з ліку надзвичайних витрат (рахунок 99) з використання і без використання восьмого класу Плану рахунків [35)

 

Таблиця 5. Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних витрат будівельно-монтажно, організації

 

Зміст господарської операції

3 використанням рахунків 8 класу

Без використання рахунків 8 класу

   Д-т               К-т

   Д-т        К-т

1

Списання залишкової вартості необоротних активів, втрачених внаслідок стихійних лих, техногенних ситуацій та інших надзвичайних подій

85 ГНГ Т-310, 11,           

                   12

ГНГ Т-399               10,11,

                      12

2

Списання незакінчених будівництвом об'єктів капітальних інвестицій внаслідок стихійних лих, техногенних ситуацій та інших надзвичайних подій

85                      15

99                   15

3

Списання виробничих запасів, втрачених внаслідок стихійних лих, техногенних ситуацій та інших надзвичайних подій

85                20, 22,           

                   26,28 та      

99                 20, 28,       

                   26, 22 та

4

Понесення витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків стихійних лих, техногенних ситуацій та інших надзвичайних подій

85                20, 22,     

                  66, 65, 63    

                     та ін.

99                20, 22,            

                    66, 65 

                       63

5

Списання надзвичайних витрат на фінансові результати

794                 85

794                  99

 

 

 

3.4  Основним документом, що регулює взаємовідносини між  замовником і підрядником на виконання підрядних робіт та здійснення між ними розрахунків є будівельний контракт (договір про будівництво), який може бути складений у вигляді контракту звичайного підряду і контракту підряду на капітальне будівництво. Як правило, звичайним контрактом підряду оформляється виконання різного роду ремонтних, монтажних та інших подібних робіт, переважно за рахунок матеріалів замовника. За цим контрактом замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану підрядником роботу.

За контрактом підряду на капітальне будівництві оформляється, як правило, виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт "під ключ". За цим договором підрядник повинен в установлений термін виконати весь обсяг робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації,  а замовник прийняти закінчені будівництвом об'єкти і провести кінцеві розрахунки згідно з умовами контракту.

За умовами контракту може бути передбачено здійснення розрахунків за контрактом з фіксованою ціною абоза контрактом за ціною "витрати плюс" (див. розд. 1.1).

При цьому в контракті обумовлюються способи розрахунків за виконані роботи, які можуть бути проведені повністю за весь об'єкт або частково шляхом проміжних) платежів за окремі етапи, комплекси, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг тощо. Але проміжної розрахунки не повинні перевищувати 95 % загальної суми  укладеного будівельного контракту. У контракті може бути передбачено внесення замовником авансу в розмір; не більше ЗО %  від вартості річного обсягу підрядиш робіт. У всіх випадках кінцеві розрахунки мають бути здійснені у двотижневий термін після підписання за актом приймання об'єкта.

Згідно з наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету будівництва та архітектури України від 21 червня 2002 р. № 237/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" [86] виконання підрядних робіт має оформлюватися такими документами: № КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт"; № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт". Акт про приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в поширюється на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності, а Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за формою № КБ-3 — на усі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування.

Облік розрахунків у підрядника за виконані підрядні роботи та здані будівельні об'єкти здійснюється на синтетичному рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За дебетом цього рахунка відображають контрактну вартість підрядних робіт або об'єкта згідно з умовами контракту за фіксованою ціною або контракту за ціною "витрати плюс", включаючи ПДВ, та кредитом рахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". Одержання авансів від замовників або оплата окремих етапів робіт, конструктивних елементів чи комплексів згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і кредитом рахунка 681 "Розрахунки за авансами одержаними". Зарахування раніше одержаного авансу відображається таким записом: дебет рахунка 681 і кредит рахунка 36. Нарахування ПДВ відображається записом: дебет рахунка 703 та кредит рахунка 643 "Податкові зобов'язання".

Списання фактичних витрат за підрядом (об'єктом) або витрат за окремими етапами робіт, конструктивними елементами або комплексами згідно з умовами контракту відображається записом за дебетом рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" та кредитом рахунка 23 "Виробництво".

Закриття рахунків доходів і витрат від здачі (реалізації) підрядних робіт (об'єктів) та їхньої собівартості відображається на рахунках бухгалтерського обліку так. Закриття рахунка доходів від реалізації робіт і послуг записом — дебет рахунка 791 "Результат основної діяльності" і кредит рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг", а закриття рахунка доходів записом - дебет рахунка 703 і кредит рахунка 791. Таким чином на рахунку 791 шляхом порівняння кредитових і дебетових оборотів визначається фінансовий результат від реалізації підрядних робіт (об'єктів), тобто при перевищенні кредитового обороту над дебетовим буде отримано прибуток, а при перевищенні дебетового обороту на; кредитовим — збиток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГНГ Т-3Висновки

 

Організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність безцехової структури виробництва .Облік виробничих запасів у будівельних організаціях ведеться, як і в промиловості, на рахунку "Виробничі запаси". Облік витрат будівельної організації забезпечує формування повної, достовірної інформації для визначення виробничої собівартості робіт і витрат періоду, понесених під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також виробництва продукції та надання послуг підсобними виробництвами будівельної організації, не виділеними на окремий баланс.

Методично-організаційною основою для здійснення обліку в підрядних будівельних організаціях є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [78], П(С)БО 18 "Будівельні контракти" [53], П(С)БО 16 "Витрати" [51], Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт [21] та інші законодавчі та нормативні документи [21, 23, 36—60, 63, 72, 81, 87, 101, 113, 114,116].

 

 

Питання для самоперевірки та контролю знань:

 

                1.    Які види інвестицій належать до капітальних?

2. Яку проектно-кошторисну документацію необхідно підготувати до початку будівництва?

3. Що таке проектне завдання, зведений кошторисно-фінансовий рахунок і кошторис будівництва?

4.)У чому полягає сутність контрактів з фіксованою ціпок і контрактів з ціною "витрати плюс"?

5. Виділіть найбільш характерні особливості, властиві дм будівельного виробництва. Який вплив вони мають на організацію бухгалтерського обліку?

6.  Як впливає безцехова структура у будівництві на побудову рахунка 91 "Загальновиробничі витрати"?

7. Яка особливість відображення в обліку тимчасових будівель, огорож тощо?

8. На яких рахунках і субрахунках ведеться облік виробничих запасів у будівництві?

9.  У чому полягає сутність контракту з фіксованою ціною й контракту за ціною "витрати плюс"?

10.  Які особливості планування й обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт за договорами (контрактами)?

11.  Як формується собівартість будівельно-монтажних робіт будівельної організації, що має статус юридичної особи і до складу якої входять структурні підрозділи?

12. Які витрати в будівельних організаціях відносять до витрат звичайної й надзвичайної діяльності?

13.  Як групуються в плануванні й обліку витрати операційної діяльності за елементами?

14. Схарактеризуйте склад окремих елементів витрат операційної діяльності.

15. Які види витрат відносять до елементу "Інші операційні витрати"?

16.  Як групуються витрати за характером участі в процесі будівельного виробництва та за способом включення у собівартість об'єктів будівництва?

17.  За якими статтями витрат групують основні та накладні витрати?

18.  Які види витрат включає стаття "Матеріали"?

19.  Яка методика обліку й розподілу транспортно-заготівельних витрат між сумою залишку матеріалів на кінець місяця й матеріалами, що вибули?

20. Які види витрат включає стаття "Деталі й конструкції?

21. З яких витрат формується первісна вартість деталей І конструкцій?

22. Які витрати включають до статті "Експлуатація будівельних машин і механізмів"?

23.  Які витрати включають до статті "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати"?

24.  Які витрати включають до статті "Загальновиробничі непродуктивні витрати"?

25. Які витрати відносять до операційних і фінансових, що не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт?

 

Відпрацювання лекційного матеріалу

 

1. Який основний метод обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт застосовується в будівництві та в чому його сутність?

2.  У чому полягає сутність системи "директкостінг"?

3.  Яке призначення журналу обліку виконаних робіт?

4. На якому рахунку й субрахунку ведеться облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ?

5. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку вартість реалізованих будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами, а також вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій?

6.  Як обліковуються витрати допоміжних підсобних виробництв?

7. Які види оцінок застосовуються при відпуску матеріалів у виробництво, продажу чи іншому вибутті та в чому їх сутність?          

8.  Як відображаються в обліку витрати на основну й додаткову заробітну плату, а також відрахування на соціальні заходи?

9. Які особливості обліку втрат від браку в будівництві

10.  Як обліковуються й розподіляються між об'єктами об ліку витрати на утримання й експлуатацію будівельних мі шин та обладнання?

11. Які особливості обліку й розподілу між об'єктами об ліку загальновиробничих (загальнодільничих) витрат?

12. Які особливості оцінки й обліку незавершеного будівельного виробництва?

13. Які особливості обліку витрат на спорудження тимчасових (не титульних) споруд і будов?

14. Як обліковується у будівництві податок на прибуток

15.  Які види витрат належать до надзвичайних?

16.  Як відображаються на рахунках бухгалтерського об ліку надзвичайні витрати?

17.  Який основний документ регулює взаємовідносини ми замовником і підрядником на виконання підрядних робіт та здійснення між ними розрахунків?

18.  Які форми первинних документів передбачено для об ліку виконання підрядних робіт?

19.  Які бухгалтерські рахунки використовуються для об ліку розрахунків підрядників із замовниками за виконані підрядні роботи та за здані будівельні об'єкти і які бухгалтерські записи при цьому складаються?

20. Як відображається на рахунках бухгалтерського облік списання фактичних витрат за підрядом (об'єктом) або витрат за окремими етапами робіт, конструктивними елемента ми або комплексами згідно з умовами контракту?

21. Як відображається на рахунках бухгалтерського облік закриття рахунків доходів і витрат від здачі підрядних робіт

22.  На якому рахунку визначається фінансовий результат від реалізації підрядних робіт?

23. Яка методика виявлення прибутку або збитку від реалізації підрядних робіт?                                                      

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика