Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   152.5 КБ
СКАЧАТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

  ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ         

 

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

для підготовки до складання письмового іспиту

з дисципліни  “Облік на підприємствах малого бізнесу"

для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2004

 

Методичні  рекомендації  для  підготовки  до  складання  письмового іспиту   з дисципліни   “Облік    на    підприємствах   малого   бізнесу"   для   студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

   / Укл. Н.М. Самородова; М.О. Катречко – Харків: ІВВ  УАБС ХБІ,  2004. – 19с.

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

обліку і фінансів

 24 грудня 2004 р., протокол № 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Н.М. Самородова

М.О. Катречко, 2004

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

 

 

ТЕМА 1. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

 

 

Поняття „мале підприємство”, „суб’єкт малого підприємства”. Загальні питання та нормативно-правові аспекти організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу. Формування облікової політики на підприємствах малого бізнесу відповідно до Закону України: „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва та особливості його використання малими підприємствами. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку для малих підприємств. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

 

 

ТЕМА 2. Облік грошових коштів, розрахунків з дебіторами і кредиторами

 

 

Систематизація інформації про грошові кошти, їх еквіваленти та грошові документи на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах. Облік грошових коштів в касі малого підприємства та на рахунках в банках. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами (постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, підзвітними особами і працівниками, за податками і платежами). Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного та спрощеного Плану рахунків.

 

 

ТЕМА 3. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів

 

 

Методологічні засади організації бухгалтерського обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Систематизація інформації про запаси на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах. Облік виробничих запасів на малих підприємствах. Облік готової продукції та її реалізації на малих підприємствах. Облік наявності та руху товарів на підприємствах малого бізнесу. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного та спрощеного Плану рахунків.

ТЕМА 4. Облік необоротних активів, капітальних і фінансових інвестицій

 

 

Методологічні засади організації бухгалтерського обліку необоротних активів, капітальних та фінансових інвестицій відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи” та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”. Систематизація інформації про наявність та рух об’єктів необоротних активів, капітальних та фінансових інвестицій малого підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного та спрощеного Плану рахунків.

 

 

ТЕМА 5. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності

 

 

Методологічні засади організації бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств малого бізнесу відповідно до  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”. Особливості бухгалтерського обліку доходів і витрат діяльності на малих підприємствах. Систематизація інформації про доходи, витрати і фінансові результати малого підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного та спрощеного Плану рахунків.

Облік доходів і витрат діяльності при використанні спрощеної системи оподаткування на підприємствах малого бізнесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

з дисципліни  “Облік на підприємствах малого бізнесу"

 

1.  Основи побудови бухгалтерського обліку на МП.

2.  Фактори, які впливають на побудову бухгалтерського обліку на МП.

3.  Форми обліку для МП.

4.  Особливості використання Плану рахунків бухгалтерського обліку на МП.

5.  Особливості складання фінансової звітності МП.

6.  Облік формування та змін статутного капіталу МП.

7.  Облік власного капіталу МП.

8.  Облік грошових коштів в касі МП.                                                          

9.  Облік грошових коштів МП на рахунках в банках.

10. Облік акцій власної емісії на МП.

11. Облік фінансових інвестицій на МП.

12. Облік вексельних операцій на МП.

13. Облік розрахунків з бюджетом на МП.

14. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками на МП.

15. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

16. Облік кредитних операцій та позикових коштів на МП.

17. Особливості побудови обліку праці та її оплати на МП.

18. Облік персоналу на МП.

19. Облік використання робочого часу на МП.

20. Облік виробітку на МП різних видів діяльності.

21. Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі на МП.

22.Синтетичний облік розрахунків по заробітній платі на МП.

23.Облік операцій по  розрахунках з фондами соціального захисту працівників.

24.Особливості побудови обліку виробничих запасів в малому бізнесі.

25.Особливості обліку розрахунків з бюджетом на МП, які перейшли на скорочену форму оподаткування.

25а. Облік розрахунків з бюджетом на МП за загальною системою оподаткування. 

26.Оцінка виробничих запасів на МП.

27.Облік наявності та руху виробничих запасів у матеріально-відповідальних осіб (за місцями зберігання).

28.Документальне оформлення руху виробничих запасів.

29.Облік виробничих запасів у бухгалтерії МП.

30.Особливості     обліку     наявності     та     руху     оборотних     малоцінних     та швидкозношуваних предметів на МП.

31.Особистості побудови обліку основних засобів на МП.

32.Облік наявності та руху основних засобів.

33.Документальне оформлення руху основних засобів на МП.

34.Облік витрат на ремонт основних засобів.

35.Особливості синтетичного обліку руху основних засобів на МП. 36.Особливості обліку нематеріальних активів на МП.

37.Особливості обліку малоцінних необоротних матеріальних активів на МП. З8.Особливості обліку зносу необоротних активів на МП.

39.Особливості обліку капітальних інвестицій на МП.

40.Особливості обліку фінансових інвестицій на МП.

41.Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості на МП. 42.Особливості побудови обліку затрат на МП.

43.Аналітичний облік затрат на МП.

44.Синтетичний облік затрат на МП.

45.Особливості калькулювання собівартості продукції на МП.

46.Особливості обліку загальновиробничих затрат на МП.

47.Особистості обліку адміністративних затрат на МП.

48.Особливості обліку затрат на збут продукції на МП.

49.Облік випуску продукції і здачі робіт (послуг) замовникам.

50.Особливості обліку готової продукції та її реалізації на МП.

51.Особливості обліку наявності та руху готової продукції у місцях зберігання на МП.

52.Аналітичний і синтетичний облік готової продукції в бухгалтерії МП. 53.Особливості обліку реалізації продукції (робіт, послуг) на МП.

54.Особливості побудови обліку в торгівельних підприємствах малого бізнесу.

55.Облік наявності та руху товарів на МП.

56.Облік  витрат на збут,  їх розподіл  і  списання в торгівельних підприємствах малого бізнесу.

57.Особливості побудови обліку фінансових результатів діяльності на МП. 58.Аналітичний та синтетичний облік формування фінансових результатів діяльності на МП.

59.Особливості обліку довгострокових зобов'язань на МП. .

60.Облік додаткового капіталу на МП.

61.Особливості побудови процесу узагальнення даних бухгалтерського обліку на МП.

62.Особливості складання бухгалтерського балансу на МП.

63.Особливості складання звіту про фінансові результати діяльності на МП. 64.Організація робіт по складанню бухгалтерської фінансової звітності на МП. 65.Порядок   ведення   книги   обліку   доходів   і   витрат   господарських   операцій суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які використовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

66.Нормативні документи, які регламентують ведення обліку на підприємствах

малого бізнесу.

67.Нормативні документи, які регламентують складання звітності підприємствами

малого бізнесу.

68.Нормативно - правове визначення суб’єктів малого підприємництва, в тому числі для цілей оподаткування.

69.Облік доходів і витрат при спрощеній системі оподаткування МП. 70.Особливості використання Плану рахунків бухгалтерського обліку для обліку затрат виробництва на МП.

71.Методика і техніка складання книги обліку господарських операцій (ф. К-1). 72.Методика і техніка складання Відомості обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань, зносу (ф. В-1).

73.Методика і техніка складання Відомості обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів (ф. В-2).

74. Методика  і  техніка  складання   Відомості  обліку  витрат  на  виробництво

(ф.В-3).

75.Методика і техніка складання Відомості обліку грошових коштів і фондів (ф.В-4).

76.Методика і техніка складання Відомості обліку розрахунків та інших операцій (ф.В-5).

77.Методика і техніка складання Відомості обліку реалізації (ф.В-6 відвантаження).

78.Методика і техніка складання Відомості обліку розрахунків з постачальниками (ф.В-7).

79.Методика і техніка складання Відомості обліку заробітної плати (ф.В-8). 80.Методика і техніка складання Відомості накладної (ф.В-9).

81 .Проста форма обліку для МП.

82.Суттєвість форми бухгалтерського обліку з використанням регістрів, обліку

майна підприємства для МП.

83.Основні принципи використання спрощеної форми бухгалтерського обліку на МП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ

 

а) Відобразити на бухгалтерських рахунках наступні господарські операції, вказати регістри спрощеної форми обліку, у яких ця операція відображається:

1.Списана  безнадійна дебіторська заборгованість, по якій минув термін позовної давності — 100 грн.

2.Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу МП —5600 грн.

3. Нарахована амортизація основних засобів по об’єктах загальновиробничого призначення — 6000 грн.

4.  Зроблені відрахування на соціальне страхування і до Пенсійного фонду по виробничому персоналу МП —2500 грн.

5. Відображено дохід від реалізації оборотних активів (матеріалів) — 9000 грн.

6. Віднесено на витрати собівартість реалізованих оборотних активів (матеріалів) —7000 грн.

7. Списано   витрати   на   модернізацію   основних   засобів   на   збільшення   їх балансової вартості — 20 000 грн.

8.Одержано на поточний  рахунок   від  покупців  виручка  від  реалізації продукції — 8000 грн.

9.  Адміністративні витрати списані на фінансові результати — 25000 грн. 10.Списана собівартість відвантаженої готової продукції— 15000 грн.

11.Зарахована на поточний рахунок сума матеріалів, одержаних від інших підприємств — 400 грн.

12. Списано з поточного  рахунку  суми  штрафів, які  були  сплачені  нашим

підприємствам — 300 грн.

13. Прийняті до оплати рахунки постачальників за отримані від них матеріали — 30000 грн.

14. Зараховано  на  поточний  рахунок  кошти   які   надійшли  від  покупців  за  реалізовану їм продукцію — 50200 грн.

15. Відпущені зі складу та списані сировина та матеріали, використані основним виробництвом — 5200 грн.

16. Передано в експлуатацію МШП з терміном користування до 1 року — 700 грн.

17.Оплачені банком за рахунок короткострокових позик рахунки постачальників за отримані від них матеріали — 500 грн.

18.Оприбуткована випущена із виробництва готова продукція — 36000 грн. 19.Виплачено із каси допомогу по тимчасовій непрацездатності — 300 грн. 20.Нараховано допомогу при тимчасовій непрацездатності — 300 грн. 21.Визначено дохід від реалізації продукції —55000 грн.

22.Дохід від реалізації продукції віднесено на фінансовий результат – 555000 грн.

23.Нараховано податок на прибуток — 8400 грн.

24. Сума податку на прибуток відноситься на фінансовий результат — 8400 грн. 25. Відноситься на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції — 15000 грн.

26. Списується   вартість  ліквідованого  об’єкту   основному  засобів  за рахунок нарахованого зносу — 600 грн.

27. Списується залишкова вартість   ліквідованого   об’єкту   основних   засобів  — 200 грн.

28. Нараховано резерв сумнівних боргів — 200 грн.

29. Списано на доходи кредиторську заборгованість по розрахункам з покупцями, по якій минув термін позовної давності — 600 грн.                

30. Перераховано до пенсійного фонду нараховані суми — 500 грн.

 

б) Визначити зміст господарських операцій та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку за наступними даними:

1. ВАТ одержало рахунок постачальника за придбаний токарний верстат, який потребує монтаж, вартістю 9 250 грн. у т.ч. ПДВ. Транспортні витрати склали 1 200 грн. у т.ч. ПДВ. За його розвантаження нараховано працівникам 820 грн. Відрахування на соціальні заходи відповідно до діючого законодавства. Верстат введено в експлуатацію.

 

2. Оклад працівника – 300 грн. Робочих днів у місяці – 20.

Відпрацьовано 15 днів, 5 днів працівник хворів; лікарняний лист – 100%. За попередні два місяці нараховано 640 грн., відпрацьовано 40 днів.

Розрахунок відрахувань на соціальне страхування від нещасного випадку здійснювати виходячи з того, що підприємство відноситься до сфери матеріального виробництва, до 2 класу галузей економіки за рівнем професійного ризику; страховий тариф – 0,86%.

 

3. На підставі даних приведених у журналі 4 сформулювати господарські операції.

Журнал № 4 за вересень звітного року

 

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи

№п/п

Підстава

З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків

разом по кредиту рахунка

13

16

37

42

94

97

99

1

Акт інвентаризації

 

 

 

 

350

 

 

350

2

Акт ліквідації

 

 

 

 

 

 

300

300

3

Акт переоцінки

 

 

 

600

 

 

 

600

4

Акт на списання

450

 

 

 

 

 

 

450

5

Акт прийому-передачі

 

 

 

 

 

295

 

295

6

Акт прийому-передачі

 

300

 

 

 

 

 

300

7

Претензія

 

 

500

 

 

 

 

500

 

Разом

450

300

500

600

350

295

300

2795

III. ТИПОВІ ТЕСТИ

 

Визначити бухгалтерську проводку по приведеній господарській операції:

 

1. Введено в експлуатацію основні засоби:

1) Д-т 10     К-т 6З

2) Д-т 15     К-т 63

3) Д-т 10     К-т 15

4) Д-т 20     К-т 15.

2. Одержано від постачальників обладнання, яке потребує монтажу:             

1) Д-т 10     К-т 15                    

2) Д-т 10     К-т 63                        

3) Д-т 15     К-т 63                           

4) Д-т 20     К-т 63.

3. Нарахована працівнику МП за дні непрацездатності:

1) Д-т 61     К-т 65

2) Д-т 23     К-т 66               

3) Д-т 23     К-т 65

4) Д-т 65     К-т 66.

4.Утримано із заробітної плати працівника МП прибутковий податок:

1) Д-т 65   К-т 64

2) Д-т 66   К-т 64

3) Д-т 61   К-т 65

4) Д-т 66   К-т 68.

5. Одержано від постачальників сировину для виробництва:

1) Д-т 20     К-т 63                                                                                          

2) Д-т 20     К-т 68

3) Д-т 26     К-т 63

4) Д-т 15     К-т 63.                                       

6. Нараховано заробітну плату працівнику МП за виготовлену продукцію:

1) Д-т 23     К-т 64

2) Д-т 23     К-т 65

3) Д-т 20     К-т 66

4) Д-т 23     К-т 66.

7. Проведені відрахування до Пенсійного фонду:

1) Д-т 65     К-т 23

2) Д-т 23     К-т 64                                    

3) Д-т 23     К-т 65

4) Д-т 20     К-т 65.

8. Нараховано амортизацію основних засобів:

1) Д-т 13     К-т 23                                                                                

2) Д-т 20     К-т 13

3) Д-т 23     К-т 13                      

4) Д-т 23     К-т 10.

9. Списується    вартість   ліквідованого   об’єкту    основних   засобів   за   рахунок нарахованого зносу:

1) Д-т 13     К-т 20

2) Д-т 15     К-т 10                                                                                          

3) Д-т 97     К-т 10

4) Д-т 13     К-т 10.

10. Списується залишкова  вартість   ліквідованого   об’єкту   основних   засобів:

1) Д-т 94     К-т 10

2) Д-т 97     К-т 10                                                              

3) Д-т 15     К-т 10

4) Д-т  94     К-т 20.

11. Списано на витрати виробництва вартість використаного палива:

1) Д-т 23     К-т 68                

2) Д-т 23     К-т 63                       

3) Д-т 26     К-т 20

4) Д-т 23     К-т 20.

12. Списано на витрати виробництва вартість ремонту основних засобів виконані підрядчиком:

1) Д-т 23     К-т 68                          

2) Д-т 26     К-т 63                       

3) Д-т 23     К-т 62

4) Д-т 23     К-т 63.

13. Одержано з банку готівку для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності:

1) Д-т 30     К-т 31                        

2) Д-т 65     К-т 31                                              

3) Д-т 30     К-т 65                                  

4) Д-т 61     К-т 31.

14. Віднесено в банк депоновану заробітну плату:

1) Д-т 31    К-т 61

2) Д-т 61    К-т 30

3) Д-т 31    К-т 30

4) Д-т 31    К-т 68.

15. Видано аванс на службове відрядження працівнику МП:

1) Д-т 63     К-т 30

2) Д-т 37     К-т 31                        

3) Д-т 68     К-т 30

4) Д-т 37     К-т 30.                    

16. Списано на витрати виробництва вартість витрат на відрядження директора МП:

1) Д-т 23     К-т 68

2) Д-т 23     К-т 37

3) Д-т 92     К-т 37                                                         

4) Д-т 92     К-т 68.

17. Одержано від замовника за реалізовану продукцію вексель з терміном оплати більше 12 місяців:

1) Д-т 34     К-т 68                                              

2) Д-т 16     К-т 68

3) Д-т 16     К-т 36

4) Д-т 34     К-т 36.

18. Згідно статутних документів відображається в обліку формування статутного капіталу,  новоствореного МП:

1) Д-т 42  К-т 40

2) Д-т 46  К-т 40

3) Д-т 40  К-т 46

4) Д-т 40  К-т 42.

19. Одержано банківський кредит з терміном погашення 1 рік  1 місяць:

1) Д-т 31 К-т 60

2) Д-т 30 К-т 60

3) Д-т 31 К-т 50

4) Д-т 31 К-т 53.

20. Одержано аванс від замовників за виготовлену продукцію:

1) Д-т 31 К-т 37

2) Д-т 31 К-т 68

3) Д-т 37 К-т 31

4) Д-т 31 К-т 64.

21. Випуск продукції по фактичній собівартості її виготовлення:

1) Д-т 79     К-т 23

2) Д-т 26     К-т 23

3) Д-т 90     К-т 23                     

4) Д-т 79     К-т 26.                                      

22. На фінансові результати відноситься фактична собівартість реалізованої продукції:

1) Д-т 79     К-т 23

2) Д-т 79     К-т 26

3) Д-т 79     К-т 90

4) Д-т 90     К-т 26.

23. Відвантажена продукція замовнику по фактичній собівартості її виготовлення:

1) Д-т 79     К-т 23

2) Д-т 90     К-т 26

3) Д-т 26     К-т 23

4) Д-т 79     К-т 90.

24. Відвантажено матеріали покупцям:

1) Д-т 94     К-т 20

2) Д-т 84     К-т 20

3) Д-т 92     К-т 20                                   

4) Д-т 84     К-т 23.     

                 

25. Одержано виручку за реалізовані матеріали:

1) Д-т 30    К-т 37                                                 

2) Д-t 30     К-т 68

3) Д-т 31    К-т 71                                                                

4) Д-т 31     К-т 63.

26. Одержано дивіденди від фінансових інвестицій до статутного капіталу СП:

1) Д-т 31      К-т 67                  

2) Д-т 31      К-т 73

3) Д-т 31      К-т 72                                   

4) Д-т 31      К-т 79.                                        

27.  Списуються на фінансові результати адміністративні витрати:

1) Д-т 90     К-т 23

2) Д-т 90     К-т 92

3) Д-т 23     К-т 91                                      

4) Д-т 79     К-т 92.                                            

28.  На фінансові результати відносяться доходи від реалізації продукції:

1) Д-т 90     К-т 26                                            :

2) Д-т 70     К-т 79                                                  

3) Д-т 79     К-т 26                                                   

4) Д-т 79     К-т 26.

29. На фінансові результати відносяться доходи від реалізації основних засобів:

1) Д-т 36     К-т 74

2) Д-т 31     К-т 74

3) Д-т 74     К-т 79                                                                

4) Д-т 70     К-т 79.                                                            

30. Одержано штрафи від інших підприємств:

1) Д-т 31     К-т 72

2) Д-т 31     К-т 71

3) Д-т 31     К-т 68

4) Д-т 37     К-т 71. 

31. Ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, називають:

а) зобов'язаннями;

б) активами;

в) економічною вигодою.

32. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, називається:

а) складанням облікової політики;

б) заповненням первинного документу;

в) господарською операцією.

33. Облік розрахунків з покупцями та замовниками регламентується:     а)П(С)БО10; б)П(С)БО11; в) П(С)БО 9.

 

34. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) сума  доходу   (виручки)   від   реалізації  готової  продукції,   робіт, послуг.

б) сума отриманих грантів, асигнувань та субсидій;

в) сума   податку   на   додану   вартість,   акцизів,   інших   податків   і обов'язкових   платежів,   що   підлягають   перерахуванню   до   бюджету   і позабюджетних фондів.

35.  Якщо первинні документи неможливо скласти під час здійснення господарських операцій, то:

а)   вони  взагалі  не  складаються   і  операції не  відображаються  в регістрах бухгалтерського обліку;

б) вони складаються після закінчення господарської операції;

в)  господарська операція відразу знаходить відображення в регістрах бухгалтерського обліку без складання первинного документу.                

36.   Які  установи  зобов'язані   оприлюднювати  річну  фінансову  та консолідовану звітність:                                                                           

а) довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій;

б) валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди;

в) страхові та інвестиційні компанії;

г) всі вище перераховані варіанти правильні.

37.   Підприємство, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" самостійно:

а) визначає облікову політику підприємства;

б) може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення;

в) визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

г) всі наведені вище варіанти правильні.

38. З метою ведення бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

а) довгострокові,    поточні,    відстрочені     податкові    зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

б)   довгострокові, поточні непередбачені  зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання;

в) довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання та забезпечення.

39. До поточних зобов'язань відносяться:

а) короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

б) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в) відстрочені   податкові  зобов'язання,   поточна  заборгованість   за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

 


IV. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

Екзаменаційний білет включає:

– Теоретичні питання – 3

– Тестові завдання – 10

– Задачі – 2

 

 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Загальне оцінювання знань студентів здійснюється за 100 бальною системою із подальшим переведенням у традиційну 4 – бальну систему:

"2" (незадовільно) – до 60 балів

"3" (задовільно) – 61 – 70 балів

"4" (добре) – 71 – 85 балів

"5" (відмінно) – 86 – 100 балів

 

 

Загальна сума балів

 

Теоретичні питання – 30 балів ( 3 х 10 балів)

 

Задачі – 40 балів ( 2 х 20 балів)

 

Тести – 30 балів ( 3 х 10 балів)

 

 

Загальну суму балів студенти отримують із оцінок відповідей за різними складовими екзаменаційного білету.

 

Критерії оцінки теоретичних питань

 

10 балів студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників.

 

 

 

5   балів студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди  і дати; питання викладено недостатньо глибоко, у занадто стислій формі.

0   балів студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загальновизначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

 

 

Критерії оцінки задач

 

20 балів студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з правильного оформлення бухгалтерських записів; доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

10 балів студент розв`язує задачу без теоретичного обґрунтування виконаних операцій; теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв`язання вірний, але є помилки у розрахунках.

0     балів студент зовсім не розв`язує задачі або розв`язує її невірно; опис та розв`язок є повністю ідентичним опису і розв`язку задачі іншим студентом.

 

 

Критерії оцінки тестових завдань

 

Кожне тестове завдання оцінюється як 3 (три) бали за вірну відповідь та 0 (нуль) балів за невірну.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №25.

2. Закон України „Про власність” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №20.

3. Закон України „Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №49.

4. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 7 лютого 1991, №698-12.

5. Закон України „Про підприємcтво в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 27 березня 1991, №887-12.

6. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. – 1996, №12.

7. Закон України „Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997.

8. Закон України „Про податок на додану вартість” // Відомості Верховної Ради України – 3 квітня 1997, №167/97-ВР.

9.  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України – 2002, №283/02.

10.  Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 16 липня 1999, №996-14.

11.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

12.  Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів: Затв. спільним наказом Мінфіну та Мінекономіки України від 5 липня 1993 р. №414/401. – К., 1993.

13.  Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88. – К., 1995.

14. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473. – К., 1996.

15.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. №72. –К., 2001.

16.  Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 6 липня 1995 р. №265/95 (зі змінами і доповненнями). – К., 1995.

17.  Порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Затв. спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25 лютого 1997 р. №48/53. – К., 1997.

18.  Порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. №21. – К., 1998.

19.  Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419. – К., 2000.

20.  Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 – 1 – 2000): Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. №174. – К., 2000.

21.  Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 3 лютого 1999 р. №414-14, з наступними змінами і доповненнями – К., 2000.

22.  Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві: Затв. спільним наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 червня 2002 р. №237/5. – К., 2002.

23.  План рахунків бухгалтерського обліку та порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затв. наказом Головного управління державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. №114 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 грудня 1999 р., №890/4183. – К., 1999.

24.  План рахунків та інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 грудня 1999 р., №892/4185. – К., 1999.

25.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 5 травня 2001 р., №389/5580. – К., 2001.

26.  Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. № 49. – К., 2001.

27.  Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р.  №69. – К., 1994.

28.  Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356. – К., 2000.

29.  Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. №189. – К., 2001.

30.  Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 лютого 2001 р. №65. – К., 2001.

31.  Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. №132. – К., 2001.

32.  Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. №49. – К., 2001.

33.  Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. №145. – К., 2002.

34.  Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно монтажних робіт: Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 р. №81. – К., 2002.

35.  Журавель Г.П., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцай люк Л.О., Фаріон Т.І. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Екон. думка, 1999.

36.   Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /за ред. Ф.Ф. Бутинця/ – Житомир: ЖІТІ, 2000.

37.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. – Д.: ТОВ „Баланс-клуб”, 2000.

38.  Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горечка Л.Л., Дави дюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. посіб. для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

39.  Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

40.  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: А.С.К., 2001.

41.  Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти.: Навч. посібник. / 2-е вид., доп. та виправлене. – Суми: видавництво „Університетська книга”, 2001.

42.  Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

43.  Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. Дисципліни. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

44. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

САМОРОДОВА Н.М.

КАТРЕЧКО М.О.

 

 

 

 

Методичні  рекомендації  для  підготовки  до  складання  письмового іспиту з дисципліни “Облік  на підприємствах  малого бізнесу" для  студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: Богатіщев О.М.

Технічний редактор: Нечепуренко О.О.

Коректор: Головаш Л.М.

Комп’ютерна верстка: Нечепуренко О.О.

 

 

 

 

Формат 21x29,7/2. Гарнітура Times New Roman

Умовн. друк. арк.        Обл.-вид.арк. 

Друк ризографічний.

 

 

 

Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

 

 

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Тел.(0572) 337-98-83

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика