Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   295.5 КБ
СКАЧАТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКА БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма державного екзамену

ДЛЯ   СТУДЕНТІВ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ    6.050106 “ОБЛІК І АУДИТ”   ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР”

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2004

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і фінансів

Протокол № 2 від 27 вересня 2004 р.

 

Зав. кафедрою                          Г.М.Азаренкова

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради інституту

Протокол № __  від __________2004 р.

 

Укладачі: Калініченко О.О.

Шубіна С.В.

Самородова Н.М.

Журавель Т.М.

Бровко В.М.

 

 

 


ВСТУП

 

Сучасні умови ринкової економіки України, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють велике значення подальшого вдосконалення як системи управління підприємством в цілому так і окремих її підсистем – обліку, контролю і аудиту. Бухгалтерський облік являє собою важливу частину економічної науки, яка забезпечує поточне функціонування підприємства та відображення результатів виробничо-господарської діяльності, дозволяє підвищити її ефективність та отримати необхідні для вищого керівництва дані. Отже, облік став обов’язковою передумовою для встановлення стратегічних альтернатив розвитку кожного підприємства.  Водночас  розвиток аудиту тісно пов’язаний з поглибленням досліджень, метою яких є покращення організаційних форм і вдосконалення способів впливу на економічні об’єкти в попередньому, поточному й підсумковому режимах, вдосконалення системи економічної інформації підприємства.

Недоліки організації бухгалтерського обліку і аудиту викликають відставання обліку, затримання подання звітних даних та іншої обліково-економічної інформації призводять до заплутаності обліку, створення умов для розкрадання матеріальних цінностей та інших зловживань, збільшення витрат на утримання облікового персоналу.  Наявність великих розривів між моментом одержання обліково-економічної інформації і моментом її використання перешкоджає підвищенню економічної ефективності діяльності підприємства. 

Підготовка фахівців з обліку і аудиту ведеться для підприємств промисловості, інших галузей економіки, бюджетних організацій, контрольно-ревізійних управлінь, казначейств, фінансових органів тощо. Випускник  здатен працювати економістом, головним бухгалтером, ревізором, бухгалтером-аналітиком, інспектором податкових і контрольно-ревізійних установ, аудитором, викладачем вищих навчальних закладів, методистом з економічної освіти, науковим співробітником. Отримані знання дозволять йому виконувати функції керівників відповідних служб на підприємствах, установах та здійснювати ефективне управління на будь-якому рівні державного устрою.

Вирішення стратегічних питань розвитку підприємств вимагає залучення широкого кола  професіоналів, і не в останню чергу бухгалтерів-економістів, працівників обліково-аналітичного, фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю. Це буде сприяти забезпеченню кадрами як управлінського обліку, який повинен стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень, так і фінансового обліку і звітності на підприємствах різних галузей, дані яких повинні допомагати налагодженню тісних взаємин між підприємством та його ринковими контрагентами. Відношення підприємств з аудиторськими фірмами також повинні піднятись на якісно новий рівень – це надання підприємствам комплексу  послуг по управлінському консультуванню, впровадженню дієвих систем внутрішньої звітності та контролю, оптимізації оподаткування тощо. Своєчасне вирішення усіх цих задач вимагає від студентів якісних знань із взаємозв’язаних дисциплін: “Аудит”, “Бухгалтерський облік  у галузях народного господарства”,   “Економічний аналіз”, “Контроль і ревізія”, “Управлінський облік”.

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ.

 

Готуючись до екзамену, пам’ятайте, що вивчення теоретичного курсу повинно бути послідовним. Це досягається за допомогою навчальних програм. Навчальні програми складаються з тем, кожна тема розбита на питання, вивчення яких є обов’язковим.

Важливим елементом у процесі підготовки до державного екзамену є самостійна робота та її планування. Студент повинен не просто керуватись програмними пунктами, а виробити власне розуміння опрацьованої теми чи окремого питання. Для цього йому необхідно детально спланувати свою роботу, розбивши теми на питання, а окремі питання – на підпитання. При вивченні літературних джерел рекомендується скласти для себе так званий поширений план, який включає вузлові питання теми, підпитання окремих питань, виділяє найбільш істотну інформацію, цифровий та статистичний матеріал, посилання на джерела. Необхідно забезпечити єдність теми, взаємозв’язок її окремих питань та підпитань, логічність викладання інформації.

Добре спланована самостійна робота студента допоможе глибоко осмислити матеріал.

Спланувавши роботу, студент вивчає законодавчі та нормативні акти (зі змінами та доповненнями), наукову, навчально-методичну та спеціальну літературу (в тому числі газетні і журнальні статті). У процесі вивчення літературних та інших джерел корисно робити робочі нотатки з кожного пункту плану. На полях конспекту або на окремому аркуші треба виписувати незрозумілі слова та питання, щоб надалі уточнити їх значення, використовуючи довідкову літературу або консультації викладача. Важливо уважно прочитати книгу. Це допоможе зорієнтуватися і знайти відповіді на необхідні питання.

При вивченні джерел слід дотримуватися таких правил:

- читайте з олівцем у руках, роблячи нотатки;

- обов’язково конспектуйте прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане забувається;

- не кидайте вибраний розділ чи книгу, не дочитавши: головне може бути попереду;

- подумайте над тим, які знання Ви отримали, прочитавши книгу, розділ, тему;

- прочитане намагайтеся зіставити з досвідом, життям, посилаючись на приклади;

- читаючи нове, не забудьте про раніше вивчене, приведіть все в єдину систему;

- не поспішайте звертатися за допомогою до інших, якщо щось не розумієте. Спробуйте розібратися самостійно;

- намагайтеся, щоб кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілими.

Після вивчення літератури та інших джерел, слід перечитати конспекти лекцій та конспекти самостійної роботи, приводячи таким чином отримані знання в єдину систему.

Для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу необхідно вирішити комплексні ситуаційні практичні завдання з дисциплін програми державного екзамену (наведені у збірниках вправ).

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

1. Програма державного екзамену визначає необхідний мінімум знань, обов’язкових для кожного студента.

2. Екзамен сприяє визначенню вмінь студентів правильно застосовувати здобуті знання для аналізу сучасних явищ, а також для своєї практичної діяльності.

3. Екзамен демонструє, наскільки студент володіє не тільки знаннями, а й практичними навичками, методами самостійної роботи.

Оцінка “5” (відмінно) ставиться, якщо відповіді студента на теоретичні питання білета вірні, точні, вичерпні; студент своєю відповіддю демонструє глибоке розуміння матеріалу, підкріплюючи  прикладами; відповіді побудовані логічно, грамотно; в практичній частині всі дії виконані вірно, акуратно, зроблені висновки до виконаної роботи.

У відповідях та задачах можливі несуттєві помилки, що не впливають на кінцевий результат.

Оцінка “4” (добре) ставиться, якщо відповіді студента на теоретичні питання білета вірні, логічні, грамотні, але допущені неточності, що несуттєво впливають на повноту та правильність викладеного матеріалу; в практичній частині (задачі) допускаються деякі неточності, що суттєво не впливають на кінцевий результат.

Оцінка “3” (задовільно) ставиться, якщо відповіді студента на теоретичні питання неповні, є суттєві помилки, побудовані нелогічно, не ув’язані з практикою, практична частина виконана неакуратно, допущені суттєві помилки, які впливають на кінцевий результат, виникають складнощі з висновками до виконаної задачі.

Оцінка “2” (незадовільно) ставиться, якщо у відповідях на теоретичне питання не розкривається їх зміст, студент не володіє спеціальною термінологією, виявлені слабі знання програмного матеріалу, практична частина виконана з великою кількістю помилок або з грубими помилками, що привело до помилкового результату, студент не може зробити висновки щодо отриманих результатів.

 

 

 

 

 

 

 


3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ”

 

Розвиток ринкових відносин створює реальні передумови для формування нової системи контролю в Україні, основу якої складають:

· чітке відокремлення об'єктів контролю по формах власності, джерелах фінансування і видах діяльності;

· поділ суб'єктів контролю на державний, відомчий і аудиторський;

· регламентація контрольованих питань – правильність формування доходів і витрат бюджету, дотримання податкового законодавства, перевірка правильності формування і використання державних цільових фондів, вірогідність звітності, контроль і аналіз фінансових результатів, виявлення й оцінка резервів підприємства;

· розмежування сфер діяльності центральних державних і місцевих органів.

У процесі вивчення курсу студенти повинні сформувати систему теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг, а також придбати практичні навички з організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

Будь-які економічні рішення звичайно базуються на інформації, яка доступна для осіб, що приймають ці рішення. Щоб рішення були оптимальними і приносили найбільшу вигоду, інформація повинна бити конкретною, достовірною і відбивати сутність економічних явищ. Потреба в конкретній і достовірній економічній інформації викликає необхідність ведення бухгалтерського обліку й організації аудиторських служб.

Бухгалтерський облік на основі суцільної, безупинної і документальної реєстрації господарських операцій забезпечує органи управління фінансовою інформацією, необхідною для прийняття економічних рішень. Головна мета аудиту – перевірка правильності бухгалтерських даних. У той час як бухгалтер створює економічну інформацію у формі бухгалтерської звітності, аудитор підвищує вірогідність цих даних шляхом незалежних перевірок. Кінцевим результатом аудиторської діяльності є думка аудитора про правильність і вірогідність звітності, що представляється, і її відповідності встановленим принципам ведення бухгалтерського обліку.

На державному екзамені студент повинен знати:

- суть аудиту і його значення в сучасних умовах реформування економіки України, взаємозв'язок аудиту з іншими формами контролю і його роль у системі управління, задачі аудиту як специфічної контрольної діяльності;

- процес проведення аудиторських перевірок і надання аудиторських послуг, основні принципи аудиторської діяльності;

- норми і стандарти аудиту;

- планування аудиту і його стадії, робочі документи аудитора;

- порядок сертифікації аудиторської діяльності;

- джерела доказів при проведенні аудиторських перевірок;

- методи перевірки звітності підприємств і основних статей балансу, способи перевірки використання активів підприємства, оцінки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві;

- оцінку ризику аудиту;

Студент повинен уміти:

- складати договір на проведення аудиту і надання аудиторських послуг;

- складати програми і методики проведення аудиту;

- вести робочі документи аудитора;

- збирати і одержувати різні аудиторські свідчення;

- уміти проводити перевірки різних сфер діяльності підприємства;

- оцінювати вірогідність представленої інформації і форм звітності;

- складати заключні звіти аудиторської діяльності;

- розробляти заходи щодо удосконалення економічної роботи на підприємстві.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ "АУДИТ"

 

1. Планування аудиту і вивчення діяльності економічного суб'єкта.

2. Оцінка матеріальності (істотності) помилки.

3. Прогнозування й оцінка можливого банкрутства підприємства.

4. Аудит пасивів підприємства.

5. Основні положення загального плану аудиту і програми аудиту.

6. Фактори, які спричиняють появу перекручень бухгалтерської звітності.

7. Контроль якості проведення аудиту.

8. Основні положення договору про надання аудиторських послуг.

9. Предмет і метод аудиту.

10. Фактори, які впливають на величину аудиторського ризику.

11. Аудиторські ризики і методика їх визначення.

12. Порядок підготовки аудиторського звіту й аудиторського висновку.

13. Програма проведення аудиту.

14. Дії аудитора при виявленні перекручень (шахрайства, помилки).

15. Міжнародні і національні нормативи аудиту та їхня порівняльна характеристика.

16. Методи визначення аудиторського ризику (інтуїтивний, розрахунковий).

17. Сутність аудиту і його роль в управлінні.

18. Етапи проведення аудиторської перевірки.

19. Аудит ліквідності і платоспроможності.

20. Види аудиторських перевірок.

21. Аудит фінансового стану підприємства.

22. Функції Аудиторської палати України.

23. Програма проведення аудиту.

24. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

25. Загальні принципи планування аудиторської перевірки

26. Міжнародні правила (стандарти) аудиту.

27. Порядок складання робочих документів аудитора.

28. Склад і зміст аудиторського висновку.

29. Аудиторські звіти і методика їх складання.

30. Структура і види аудиторських висновків.

31. Правове регулювання аудиту в Україні.

32. Класифікація робочих документів аудитора.

33. Кодекс професійної етики аудитора.

34. Концепції, постулати і принципи аудиту.

35. Процедури і методи аудиторської перевірки.

36. Джерела аудиторських доказів.

37. Класифікація організаційно-правових форм аудиторських перевірок.

38. Загальний огляд бухгалтерської звітності.

39. Етапи аудиторської перевірки.

40. Робочі документи аудитора.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон Украины "Об аудиторской деятельности" //Голос Украины. – 1991. – 21 ноября.

2. Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 68 (371). – С.6-14.

3. Закон Украины "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине" // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 68 (371). – С.14-15.

4. Закон Украины "О предприятиях в Украине". – // Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 29 (332). – С.8-17.

5. Положение о сертификации аудиторов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. - №1. – С. 66-72.

6. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. В. И. Подольского. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 655 с.

7. Білуха М. Т. Аудит. Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – 574с.

8. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник. – Житомир: “Рута”, 2002. – 672с.

9. Лушкин В. А., Поникоров В. Д. и др. Аудит: Учебное пособие. – Житомир, 1999. – 240с.

10. Мултановская Т. В. Аудит: Учебное пособие. – Х.: ХГЭУ, 2000. – 91с.

11. Поникаров В. Д., Серикова Т. Н. Аудит: Учеб. пос. для самост. изуч. дисциплины. – Х.: Изд. «ИНЖЕК», 2003. –256 с.

12. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. – 576 с.

13. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. – М.: Инфра-М, 2001. – 351с.

14. Алборов Р.А., Хоружий Л.И. Концевая С.М. Основы аудита. – М.: ИНФРА, 2001. – 555 с.

15. Аудит: общий, банковский, страховой. Под ред Шуйц В.П., К.И. Ахметбеков, Т.А. Дубровина. - М.: Инфра-М, 2001. – 556с.

16. Богомолов А. М., Голощанов Н. А. Внутренний аудит. – М.: Экзамен, 2000. – 191с.

17. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб. для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Новий світ”, 2000. – 504 с.

18. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

19. Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Преса, 2003. – 223с.


4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ "УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК"

 

Процес  управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою вже декілька десятиріч існує розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський. В останні роки планується подальший розподіл обліку для управління: на управлінський та виробничий облік. Облік все більше стає мовою бізнесу, до підсумків роботи підприємств та фірм все більш проявляють зацікавленість не тільки адміністрація та трудові колективи, а й акціонери та інші користувачі облікової інформації. Якщо перших більше цікавлять доходи та чинники, що сприяють їх зростанню (відмінно налагоджене виробництво, яке сприяє зниженню собівартості і, відповідно, збільшенню прибутків), то останні - більш зацікавлені в кінцевих атрибутах діяльності підприємства та розмірах дивідендів на вкладені акції.

З розвитком ринкової економіки до функцій бухгалтерів входить не тільки ведення бухгалтерського обліку, а й керівництво і координація роботи щодо складання кошторисів витрат виробництва, підготовки звітної інформації та її інтерпретація при прийнятті рішень, аналізу даних та участь у виборі рішень на базі різноманітних варіантів.

А це вимагає використання окремих методів обліку витрат і собівартості продукції, калькулювання собівартості окремих видів продукції в умовах комплексного виробництва, різноманітних галузей промисловості, складання калькуляцій скороченої собівартості і повним розподілом витрат, використання методик аналізу беззбитковості виробництва, короткострокового та довгострокового планування випуску продукції, її собівартості, складання різноманітних кошторисів тощо.

В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти теоретичними основами управління і обліку, сутністю механізму управління, уміння будувати партнерські стосунки та придбати навички з питань управлінських рішень для покращення роботи підприємств.

На державному екзамені студент повинен знати:

- яку роль і місце займає управлінський облік у системі сучасного менеджменту;

- поведінку витрат, вплив керівництва на витрати;

- функції витрат та надійність функції витрат;

- розподіл витрат обслуговуючих підрозділів;

- визначення точки беззбитковості;

- визначення прибутку певного обліку діяльності.;

- визначення релевантних витрат і доходів;

- застосування моделей прийняття рішень за умов невизначеності.

Студент повинен уміти:

- пояснювати взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку, описувати підходи до побудови системи рахунків управлінського обліку;

- застосовувати норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку;

- класифікувати витрати за різними ознаками, визначити функцію витрат за допомогою різних методів, оцінювати надійність функції витрат, розуміти поведінку витрат;

- застосовувати систему калькулювання витрат за замовленням;

- визначити маржинальний дохід;

- пояснювати сутність та переваги калькулювання на основі діяльності, розрахувати собівартість продукції шляхом калькулювання на основі діяльності;

- застосовувати калькулювання змінних витрат для прийняття управлінських рішень.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 ДИСЦЛІНИ

"УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК".

 

1. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.

2. Основа управлінського обліку відповідно до вимог Міжнародної федерації бухгалтерів.

3. Організація управлінського обліку. Управлінський облік у структурі управління підприємством.

4. Управлінський облік у системі рахунків. Загальна система обліку. Інтегрована система обліку. Переплетена система обліку.

5. Облік і калькуляція за нормативними витратами.

6. Класифікація витрат  за різними напрямами.

7. Зв'язок бухгалтерського обліку з плануванням,  прогнозуванням, бюджетуванням та контролінгом.

8. Визначення і характеристика витрат для прийняття рішень.

9. Моделі поведінки витрат. Змінні, постійні, напівзмінні витрати.

10. Визначення функції витрат. Методи визначення функції витрат.

11. Переваги та види методу вищої-нижчої точки та методу візуального пристосування.

12. Сутність і переваги регресійного аналізу.

13. Мета і сутність калькулювання витрат.

14. Характеристика розподілу виробничих накладних витрат.

15. Розподіл накладних витрат на основі аналізу діяльності (операцій).

16. Розподіл непрямих витрат на виробництво спільних (послуг). Метод натуральних одиниць. Метод вартості продажу.

17. Метод чистої вартості реалізації. Метод валового прибутку. Калькулювання побічних продуктів при розподілі непрямих витрат на виробництво спільних продуктів.

18. Системи калькулювання за замовленням та процесами.

19. Калькулювання за процесами з використанням середньозваженої собівартості. Особливості калькулювання за наявності браку.

20. Калькулювання нових і змінних витрат.

21. Методи взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток".

22. Маржинальний метод визначення точки беззбитковості.

23. Суть системи стандарт-кост. Еволюції стандартності. Переваги стандарт-косту.

24. Облік операційних витрат. Облік витрат від інвестиційної діяльності.

25. Відображення доходів та фінансових результатів у обліку. Облік формування фінансових результатів.

26. Результати діяльності центрів відповідальності. Типи центрів відповідальності.

27. Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів інвестицій.

28. Управлінський облік у системі стратегічного менеджменту.

29. Управління на основі аналізу діяльності. Облік в управлінні постачальницько-заготівельною діяльністю.

30. Облік в управлінні інвестиційною і фінансовою діяльністю. Період окупності капіталовкладення. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України "Про оподаткування доходів підприємств І організацій" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – С. 669 – 690.

2. Анташов В., Уварова Г. Экономический советник менеджера. Пособие по управлению предприятием. -Минск: Финансы, учет, аудит, 1996.

3. Бахрушина  М.А.   Бухгалтерский  управленческий  учет:   Учеб.   пособие /ВЗФЭИ. -М.:ЗАО «Финстатинформ», 1999.

4. Бородкин О. "Внутрішньогосподарський (управлінській ) облік": концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001.-№2.

5. Бутинець   Ф.Ф.,   Чижевська   Л.В.,   Герасимчук   Н.В.    Бухгалтерський управлінський облік. -Житомир:ЖІТІ, 2000.

6. Голов   С.Ф.,   Єфіменко   В.І.   Фінансовий   та   управлінський   облік:   -К.:ТОВ"Автоінтерсервіс", 1996.

7. Голов С.Ф. – "Управлінський облік". Підручник.- К.: Лібра .2003.-704 с.

8. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. -К.:Скарбы, 1998.

9. Друри   К.   Введение   в   управленческий   и   производственный   учет.   -М.:Аудит-ЮНИТИ, 1997.

10. Друри К. "Управленческий и производственный учет". – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002.

11. Друри, Колин.  Введение в управленческий и производственный учет: [Учеб. пособие для вузов] / Пер. с англ. под ред Н.Д. Эрнашвили. -3. изд. перераб. и доп. -М.:Аудит-ЮНИТИ, 1998.

12. Карпова Т.П. Управленческий учет. -М.:Аудит-ЮНИТИ, 1998.

13. Навчальні завдання з курсу "Управлінський облік і аналіз" для магістрів спеціальності 0106 / Укл.: Є.І. Свідерський, В.І. Єфіменко. -К.:КДЕУ, 1995.

14. Нападовська Л. Управлінський облік. – Дніпропетровськ. 2000.

15. Пацюк Є.Ф. Аналіз фінансового стану підприємства та перспективи його розвитку. – К. МІМ-Київ, 2000.

16. Смолякова Г.А. Фінансовий аналіз підприємства. – К.: МІМ – Київ. 2001.

17. Сухарева Л.А., Петренко С.Н.  Контролінг - основи управління бізнесом. – Донецьк. Норд-комп'ютер. 2001.

18. Управленческий учет / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.:ФБК-ПРЕСС, 1999.

19. Шульженко В.А. Аналіз діяльності з метою підвищення його рентабельності. – К.: МІМ – Київ 1999.

20.  Ю.Лучко   Т.Р.   Бухгалтерський  облік  в  управлінні   бізнесом:   зарубіжний досвід. -К.Юблікінформ, 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА                    З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

 

Реалізація планів  і задач економіки України на сучасному етапі розвитку невід'ємно пов'язані з максимальною мобілізацією резервів для підвищення продуктивності праці, забезпеченості основними фондами, зниженням витрат на виробництво та підвищенням якості продукції.

Управління господарством різноманітних форм власності та підвищення ефективності виробництва неможливе без оволодіння досконалими економічними знаннями. Тому дисципліна “Економічний аналіз” займає одне провідних місць у підготовці спеціалістів з економіки  та підприємництва.

Метою курсу є оволодіння та засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання результатів діяльності підприємств, а також розвиток логічного мислення у студентів щодо пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в умовах трансформаційних зрушень в економіці України.

Курс  “Економічний аналіз” є одним із провідних у процесі підготовки фахівців зі спеціальності “Облік і аудит” і допоможе майбутнім спеціалістам впевнено орієнтуватися у питаннях фінансово-економічної системи.

В процесі вивчення курсу студент повинен оволодіти теоретичними основами економічного аналізу, сутністю поетапного проведення аналізу діяльності підприємства, придбати практичні навички з питань оцінки фінансово-економічної діяльності підприємства та управлінських рішень щодо підвищення ефективності роботи підприємства в сучасних умовах господарювання.

На державному екзамені студент повинен знати:

- інформаційну базу економічного аналізу для оцінки стану і динаміки розвитку підприємства, діяльність якого аналізується;

- головні етапи проведення економічного аналізу;

- сутність та значення системи методів дослідження економічних явищ і процесів;

-  елімінування як метод розрахунку впливу факторів моделювання і використання його в економічному аналізі;

- взаємозв’язок і взаємозумовленість показників діяльності підприємства;

- визначення основних факторів, що впливають на фінансово-економічну діяльність підприємства;

- методику обчислювання економічних показників і використання їх при оцінці господарської діяльності, управлінні й контролі  виробництва.

Студент повинен уміти:  

- оцінювати та аналізувати роботу господарських підприємств і організацій;

- визначати  доцільність використання ресурсів;

- визначати внутрішньогосподарські резерви зростання обсягів виробництва, зниження собівартості продукції та підвищення ефективності роботи підприємства;

- обчислювати резерви для підвищення рівня ефективності виробництва;

- використовувати здобуті знання та інформацію для розв'язування економічних проблем і формування на цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ

"ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ"

       

1. Економічний аналіз як галузь економічної науки, основні етапи його розвитку та місце в системі управління господарством в умовах трансформаційних зрушень в економіці України.

2. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу: зміст та система показників.

3. Основні категорії економічного аналізу та сучасна їх класифікація.

4. Види та напрямки економічного аналізу, визначення  його методології та класифікація методів.

5. Елімінування  як  основний метод розрахунку факторів в економічному аналізі.

6. Статистичні, економіко-математичні методи  та їх застосовування в  економічному аналізі.

7. Інформаційна база економічного аналізу, її характеристика й класифікація найважливіших видів інформації.

8. Організація та етапи економічного аналізу в сучасних умовах господарювання.

9. Загальна схема й послідовність проведення аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.

10. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників обсягу виробництва продукції.

11. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.

12. Аналіз якості продукції та робіт. Характеристика та аналіз головних показників якості.

13. Аналіз виробничого браку підприємства та головні напрямки щодо його зниження.

14. Аналіз ритмічності роботи підприємства щодо випуску та реалізації продукції.

15. Аналіз виконання договірних зобов'язань підприємства по поставках основних видів продукції: обсяг, строки, асортимент, якість.

16. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами і використання робочої сили.

17. Аналіз продуктивності праці і використання робочого часу.

18. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається.

19. Аналіз резервів продуктивності праці й випуску продукції.

20. Аналіз показників складу, структури й технічного стану довгострокових активів підприємства. Оцінка інвестиційної активності підприємства.

21. Аналіз використання основних фондів. Класифікація показників їх використання.

22. Аналіз фондовіддачі за головними факторами, виявлення резервів щодо її підвищення.

23. Аналіз використання виробничого устаткування й освоєння виробничих потужностей.

24. Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання.

25. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткості та матеріаловіддачі).

26. Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції.

27. Аналіз матеріальних витрат та витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці.

28. Аналіз комплексних статей витрат та собівартості окремих виробів.

29. Сутність та головні напрямки оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції.

30. Прибуток і його значення в системі узагальнюючих вартісних показників оцінки економічної ефективності роботи підприємства.

31. Аналіз чистого прибутку та його складових.

32. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

33. Аналіз розподілу прибутку і визначення суми чистого прибутку.

34. Аналіз показників рентабельності. Фактори зміни рентабельності, резерви її зростання.

35. Взаємозв'язок фінансового стану підприємства з результатами його виробничої та збутової діяльності.

36. Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення його платоспроможності.

37. Аналіз майна підприємства, джерел його покриття та  співвідношення основного й оборотного капіталу.

38. Аналіз структури основних і оборотних активів та фінансової стійкості підприємства.

39. 39.Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості  підприємства.

40. Аналіз пасивів підприємства.

41. Аналіз джерел формування власного капіталу і його змін.

42. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.

43. Аналіз ділової активності та прибутковості підприємства.

44. Узагальнення результатів аналізу підприємства й визначення шляхів фінансового оздоровлення.

               

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „ Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91р. та з доповненнями від 20.12.2001.р.

2. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 – 1 – 2000): Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. №174. – К., 2000.

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория экономического анализа. -М.: Финансы и статистика, 1997

4. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория экономического анализа. –М.: Финансы и статистика, 1996

5. Заруба О.Д., Основи фінансового аналізу та менеджменту. –Київ: УФІМБ, 1995

6. Ковалёв А.И., Привалов В.П., анализ финансового состояния предприятия. –М.: Центр экономики и маркетинга, 1997

7. Ковалёв В.В., Сборник задач по финансовому анализу. –М.: Финансы и статистика, 1997

8. Попович П.Я., Економічний аналіз та аудит на підприємстві.                            –Тернопіль:Економічна думка, 1998

9. Русак Н.А., Русак В.А., Финансовый анализ субъекта хозяйствования.  –Минск: Вишейшая школа, 1998

10. Стражева В.И., Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.   –Минск: Вышейшая школа, 1997

11. Тарасенко Н.В., Волохата К.О., Економічний аналіз, підручник ч.I.            –Харків: ХБК, 1997

12. Тарасенко Н.В., Волохата К.О., Економічний аналіз, збірник вправ ч.I. –Харків: ХБК, 1997

13. Тарасенко Н.В., Смовженко Т.С., методи економічного аналізу фінансової діяльності підприємства. –К.: УКРНТІ, 1994

14. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Методика финансового анализа. –М.: ИНФРА –М, 1996

15. Шубіна С.В. Конспект лекцій  з курсу  «Економічний аналіз» для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. – Харків: ХФ УАБС, 2003. -118 с.

16. Шубіна С.В., Торяник Ж.І. Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  “Економічний аналіз” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання. - Харків: ХБІ  УАБС, 2004. –  190  с.

 

 


6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА”

 

Завершення переходу бухгалтерського обліку в Україні на міжнародні стандарти вимагає перегляду старих підходів до формування облікової інформації в окремих галузях економіки. Навчальна дисципліна „Бухгалтерський облік у народного господарства” – це одна із професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю „Облік і аудит” і зорієнтована визначити найбільш специфічні особливості найважливіших об’єктів обліку в сільському господарстві, торгівлі, будівництві, автомобільному транспорті та страхової діяльності, відображення їх впливу на організацію бухгалтерського обліку в цих галузях економіки з урахуванням сучасних підходів до ведення бухгалтерського обліку.

В процесі вивчення курсу студенти повинні сформувати систему знань та вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки України, придбати практичні навички з  особливостей організації та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки, порядок їх документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

На державному екзамені студент повинен знати:

- законодавчі акти та нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки України;

- економічну характеристику ресурсів, власного капіталу і зобов’язань підприємств різних галузей економіки України, особливості плану рахунків;

- методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, доходи, витрати і фінансові результати діяльності;

- особливості бухгалтерського обліку основних і оборотних засобів.

- особливості складу витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг;

- спеціалізовану звітність підприємств різних галузей економіки України.

Виходячи з обліково-правових норм діяльності підприємств різних галузей економіки України студент повинен вміти здійснювати бухгалтерський облік господарських операцій та:

- визначати первинну вартість придбаних запасів;

- визначати суму затрат на виробництво продукції, робіт, послуг;

- здійснювати калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг;

- визначати суму доходів і витрат за різними видами діяльності;

- визначати і списувати фінансові результати за різними видами діяльності.

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 КУРСУ

"БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ".

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Сільськогосподарське виробництво, його особливості, їх вплив на організацію бухгалтерського обліку та плану рахунків.

2. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, доходи і витрати сільськогосподарських підприємств визначені П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”.

3. Облік витрат сільськогосподарського виробництва.

4. Облік реалізації продукції сільськогосподарських підприємств і фінансових результатів.

5. Особливості бухгалтерського обліку основних і оборотних засобів.

6. Калькулювання собівартості, продукції рослинництва.

7. Калькулювання собівартості, продукції тваринництва.

8. Особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком та його облік.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОРГІВЛІ

1. Торговельна  діяльність,  особливості  плану   рахунків    у торгівлі.  Торгівельні знижки і націнки. 2. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, доходи і витрати сільськогосподарських підприємств визначені П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”.

2. Облік наявності та  руху товарів. Облік  оптового  та  роздрібного  товарообігу.

3. Облік витрат на збут та підрахування фінансового результату  від  продажу товарів.

4. Інвентаризація товарів, відображення  її  результатів  в обліку.

5. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування.

 

Бухгалтерський облік будівельного виробництва

1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

2. Методично-організаційна основа здійснення обліку в підрядних будівельних організаціях, П(С)БО 18 „Будівельні контракти”.

3. Облік витрат на будівельно-монтажні роботи.

4. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із замовниками.

5. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва.

 

Бухгалтерський облік НА автомобільнОМУ ТРАНСПОРТІ

1. Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку.

2. Облік перевезень вантажів, пасажирських перевезень та експедиційних послуг.

3. Облік доходів і витрат діяльності на автомобільному транспорті.

4. Облік документів суворої звітності.

5. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень.

 

Бухгалтерський облік страхової діяльності

1. Особливості страхової діяльності та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

2. Обліково-правові аспекти страхової діяльності згідно з Законом України „Про страхування” та Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

3. Облік розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками.

4. Облік операцій перестрахування.

5. Облік доходів, витрат та фінансових результатів страхової діяльності.

6. Спеціалізована звітність страховика.

7. Види страхових резервів, принципи їх формування та відображення в обліку.

8. Облік резервів із страхування життя.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997.

2. Закон України „Про податок на додану вартість” // Відомості Верховної Ради України – 3 квітня 1997, №167/97-ВР.

3.  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України – 2002, №283/02.

4. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок” // Відомості Верховної Ради України – 3 лютого 1999, №414-14.

5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 16 липня 1999, №996-14.

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

7. Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів: Затв. спільним наказом Мінфіну та Мінекономіки України від 5 липня 1993 р. №414/401. – К., 1993.

8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88. – К., 1995.

9. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473. – К., 1996.

10. Положення про порядок формування, розміщення та обліку резервів з відів страхування, інших ніж страхування життя. Наказ Кабінету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.1997 р. №41.

11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. №72. –К., 2001.

12. Порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Затв. спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25 лютого 1997 р. №48/53. – К., 1997.

13. Порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. №21. – К., 1998.

14. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 – 1 – 2000): Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. №174. – К., 2000.

15. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 3 лютого 1999 р. №414-14, з наступними змінами і доповненнями – К., 2000.

16. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві: Затв. спільним наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 червня 2002 р. №237/5. – К., 2002.

17. План рахунків бухгалтерського обліку та порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затв. наказом Головного управління державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. №114 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 грудня 1999 р., №890/4183. – К., 1999.

18. План рахунків та інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 грудня 1999 р., №892/4185. – К., 1999.

19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 5 травня 2001 р., №389/5580. – К., 2001.

20. Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. № 49. – К., 2001.

21. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р.  №69. – К., 1994.

22. Форми спеціалізованої звітності страховика. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2002 р. №210.

23. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356. – К., 2000.

24. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. №189. – К., 2001.

25. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 лютого 2001 р. №65. – К., 2001.

26. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. №132. – К., 2001.

27. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. №49. – К., 2001.

28. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. №145. – К., 2002.

29. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно монтажних робіт: Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 р. №81. – К., 2002.

30. Журавель Г.П., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцай люк Л.О., Фаріон Т.І. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Екон. думка, 1999.

31. Дубовина Т.А. Бухгалтерский учет в страховых организациях. – М., „Издательство ЮНИТИ – ДАИИ”, 2000.

32. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горечка Л.Л., Дави дюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. посіб. для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

33. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

34. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: А.С.К., 2001.

35. Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності. Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене й перероблене. – Київ: Лібра, 2002.

36. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

37. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

 


7.КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА                            З ДИСЦИПЛІНИ „КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ”

 

В нових умовах господарювання зростає відповідальність підприємств за результати своєї фінансово-господарської діяльності. Контроль є одним із основних інструментів при створенні інформаційної бази для прийняття подальших управлінських рішень. Контроль також організує зворотній зв’язок  між суб’єктом і об’єктом управління.

У відповідності до діючого законодавства  України державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.

Мета курсу – навчити студентів вміло застосовувати знання по контролю і ревізії на практиці,  кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю для запобігання і ліквідації  порушень та недоліків, виявлення резервів ефективного використання ресурсів виробництва.

Значення курсу “Контроль і ревізія” визначається тим,   що спеціалісти даної спеціальності працюють у різних галузях народного господарства бухгалтерами, економістами, контролерами-ревізорами, аудиторами, менеджерами, управлінцями.  В зв’язку з цим вони повинні бути озброєні знаннями в області контролю і ревізії з тим, щоб організувати  і вести бухгалтерський облік, здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності.

В процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками організації, планування ревізій та перевірок суб’єктів господарювання, здійснення попередньої та заключної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств, її відповідності діючому законодавству, складання робочих програм  контрольно-ревізійної діяльності  господарюючих суб’єктів.

На державному  екзамені студент повинен знати :

- суть контрольно-ревізійної діяльності, її значення, напрямки розвитку в  сучасних  умовах економіки України, поняття: ревізія, перевірка, контрольно-ревізійний процес, контрольно-ревізійна діяльність;

- задачі контролю як функції управління в сучасних умовах, класифікацію контролю, права, обов’язки і відповідальність контролерів – ревізорів , органів контролю, суб’єктів господарювання;

- методичні рекомендації по контролю і ревізії випуску і реалізації продукції, собівартості товарної продукції;

- методичні рекомендації по контролю і ревізії праці і заробітної плати;

- методичні рекомендації по контролю і ревізії основних фондів та нематеріальних активів;

- методичні рекомендації по контролю і ревізії касових і розрахункових операцій;

- методичні рекомендації по контролю і ревізії  прибутку і фінансового стану підприємств;

- основні принципи систематизації і узагальнення матеріалів ревізій  та перевірок , складання актів ревізій та перевірок;

 

Студент повинен уміти:

- класифікувати контроль по видах і формах проведення;

- зібрати необхідну інформацію по об’єктах контролю;

- на основі діючого законодавства за допомогою контролюючої системи оптимізувати податкові відрахування та інші податкові платежі в державні та місцеві бюджети;

- аналізуючи зовнішні умови та фінансово-господарський стан підприємства , вносити необхідні корективи в контрольно-ревізійний процес з метою оптимізації господарської діяльності підприємства;

- здійснювати контрольно-ревізійну роботу,  вести оперативно-комунікаційну роботу з усіма  функціональними підрозділами виробництва  та управління підприємством;

- слідкувати за здійсненням контрольно-ревізійного процесу , вести оперативно-комунікаційну роботу з усіма зовнішніми контролюючими органами;

- контролювати договірну дисципліну, формування відпускних цін , порядку розрахунків та ін. , вносити свої пропозиції щодо покращення  фінансово-господарської діяльності підприємства;

- проводити контроль, калькулювання собівартості  продукції, послуг  з урахуванням обов’язкових платежів у бюджет;

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ

“КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ”

 

1. Поняття    фінансово-господарського контролю, його сутність та функції. Контроль у системі управління.

2. Сучасний стан контролю в Україні. Цілі та задачі контролю.

3. Організаційні форми та види фінансово-господарського контролю в Україні. 

4. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю.

5. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби.

6. Права, обов’язки і відповідальність ревізорів. 

7. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика.

8. Послідовність ревізійного процесу, його планування  й процедури здійснення. Організація та порядок проведення інвентаризацій.

9. Завдання, послідовність, джерела ревізії. Раптова ревізія каси.

10. Контроль за дотриманням порядку ведення  операцій з готівкою.

11. Документальна ревізія касових операцій.

12. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю стану та збереження основних засобів.

13. Ревізія використання основних засобів. Ревізія надходження основних засобів. Ревізія вибуття основних засобів.

14. Перевірка правильності нарахування зносу та амортизації, використання амортизаційних відрахувань за призначенням.

15. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю ТМЦ.

16. Перевірка наявності та збереження ТМЦ.

17. Ревізія вибуття ТМЦ: реалізація на сторону, внутрішнє переміщення, відпуск у переробку, відпуск у виробництво.

18. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю використання трудових ресурсів та фондів оплати праці.

19. Ревізія виконання плану по праці. Перевірка правильності нарахування та використання фонду оплати праці. Перевірка штатів та посадових окладів.

20. Ревізія розрахунків з робітниками та службовцями: реальність заборгованості, вірогідність депонованих сум. Методичні прийоми для розкриття можливих порушень та зловживань.

21. Джерела інформації контролю розрахунків з підзвітними особами.

22. Контроль розрахунків з бюджетом, органами соціального страхування. Перевірка розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку.

23. Перевірка виконання плану виробництва продукції - задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю.

24. Контроль собівартості продукції.

25. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю обґрунтованості плану реалізації продукції.

26. Достовірність облікових показників реалізації продукції.

27. Задачі, джерела інформації, нормативні акти та напрямки контролю фондів та фінансових результатів.

28. Контроль фінансового стану підприємства: стан дебіторської та кредиторської заборгованості; мобілізація коштів; ліквідність балансу; стан матеріальних запасів. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

29. Планування розвитку та удосконалення обліку; раціональність вибору форми та методу обліку; ступінь централізації та автоматизації обліку.

30. Наявність положення про організацію внутрішньогосподарського контролю, ефективність контролю в цілому по підприємству.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про аудиторську діяльність: Закон України: Прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №23 ( з наступними змінами та доповненнями).

2. Про оплату праці: Закон України: Прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993 р. // Завгородній В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: ЧП “Диски”, 1997.

3. Про відпустки: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 15.11.96 р. // Інформаційний вісник – 1997. - №14.

4. Закон України “Про систему оподаткування”

5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”  від 22.05.97 р.

6. Закон України “ Про акцизний збір”

7. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р.

8. Закон України “ Про банки і банківську діяльність”

9. Положення про порядок проведення санації державних підприємств. /Постанова Кабінету Міністрів України від 08.01.94., №67/

10. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 250 // Галицькі контракти – 1996. - №19.

11. Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України: Постанова Правління НБУ від 02.02.95 р. №21 // Галицькі контракти – 1995. - №6, Баланс – 1997. - №50.

12. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною КРС в Україні: Затв. Наказом Голов. КРУ від 03.11.97 р. №121. // Галицькі контракти. – 1997. - №50.

13. Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія: Практикум: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ,  2000. – 384 с.

14. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 245 с.

15. Контроль і ревізія: Підручник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”,  2002. – 544 с.

16. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу – К.: КНЕУ, 2000.

17. Усач Б.В. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с.

 


8. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА СИТЕМА”

 

Дисципліна “Податкова система” передбачає засвоєння студентами теоретичних знань в області функціонування фінансового механізму, принципів організації фінансів у різних сферах діяльності, основ формування і використання цільових грошових фондів, можливих напрямків удосконалення фінансів при зміні економічних і соціальних умов розвитку суспільства впливу фінансів на суспільний прогрес.

В процесі вивчення курсу студенти повинні сформувати систему знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики, з розподілу і перерозподілу вартості створеного в суспільстві валового внутрішнього продукту (ВВП), а також придбати практичні навички з методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб.

На державному екзамені студент повинен знати:

- економічну сутність податків, їх роль і значення в умовах переходу до ринкової економіки;

- поняття податкової системи та сформульовані наукою та практикою основні принципи її побудови, критерії ефективності податкової системи;

- роль податкової політики при переході до ринкової економіки;

- організація податкової служби України, функції державної податкової адміністрації країни та районних податкових інспекцій;

- механізм обчислення окремих видів податків та застосування податкових пільг;

- міри відповідальності суб'єктів господарювання та громадян за недотримання податкового законодавства;

- порядок застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства;

- механізм обчислення та сплати різних загальнодержавних платежів та зборів.

Студент повинен вміти:

- організувати та вести податковий облік відповідно до чинного законодавства;

- складати податкові декларації та розрахунки на підставі даних податкового обліку та звітності;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення податкової роботи;

- розробляти заходи щодо усунення виявлених порушень та недоліків в організації обліку об'єктів оподаткування;

- аналізувати стан розрахунків з бюджетом.

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 КУРСУ

"ПОДАТКОВА СИСТЕМА".

 

1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.

2. Податкова система України: склад і структура.

3. Принципи побудови податкової системи України.

4. Податкова політика держави та її основні принципи.

5. Сутність та напрямки перекладання податків.

6. Спрощена система оподаткування фізичних осіб-суб`єктів малого підприємництва.

7. Податок з доходів фізичних осіб.

8. Оподаткування доходів громадян від здійснення підприємницькою діяльністю за фіксованим податком.

9. Сутність та значення ПДВ, платники ПДВ, порядок їх реєстрації.

10. Пільги щодо ПДВ. Ставки податку.

11. Порядок обчислення, сплати та складання звітності з ПДВ.

12. Економічна сутність акцизного збору.

13. Види підакцизних товарів та порядок визначення об’єкта оподаткування. Ставки акцизного збору. Порядок обчислення та сплати акцизного збору.

14. Єдиний  податок. Платники податку. Ставки податку. Cтроки оплати податку до бюджету

15. Економічна сутність податку на прибуток. Платники податку на прибуток.

16. Визначення бази оподаткування щодо податку на прибуток.

17. Порядок сплати податку на прибуток до бюджету.

18. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.

19. Плата (податок) за землю.

20. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

21. Економічна сутність та значення мита та митних зборів.

22. Порядок обчислення та сплати митних зборів.

23. Характер, призначення та бюджетна роль неподаткових платежів.

24. Ухилення від податків і подвійне оподаткування.

25. Проблеми оподаткування у міжнародному бізнесі.

26. Податковий менеджмент.

27. Державний податковий менеджмент.

28. Функції Державної податкової адміністрації України та державних податкових адміністрацій в областях.

29. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби.

30. Права, обов’язки і відповідальність платників податків.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – С. 42–88.

2. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – С. 443 – 475.

3. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – С. 1099 – 1123.

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – С. 378 – 390.

5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – С. 1143 – 1174.

6. Закон України "Про податок на добавлену вартість" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 14. – С. 382 – 386.

7. Закон України "Про оподаткування доходів підприємств І організацій" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – С. 669 – 690.

8. Закон України "Про деякі зміни та доповнення до Закону” Про оподаткування прибутку  підприємств" // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – С. 30 – 51.

9. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" // Відомості Верховної Ради України . – 1995 – № 40. – С. 837 – 845.

10. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 45. – С. 650 – 658.

11. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб ” // Все про бухгалтерський облік . – 2003. - №20. – с. 15 -29.

12. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" //Вісник податкової служби. – 1998. – №4. – С.3 – 11.

13. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" // Податки і бухгалтерський облік. – 1998. – № 11. – С. 3 – 9.

14. Закон України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного /фіксованого/ податку для сільськогосподарських товаровиробників" // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – С.442 – 448.

15. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №45. – С.58 – 62.

16. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" // Урядовий кур'єр. – 1999. – № 228. – С.2.

17. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 14, 15, 16. – С. 178 – 248.

18. Закон України "Про податок на додану вартість" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №72. – С. 2 – 20.

19. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 76. – С.10.

20. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №96. – С.3 – 44.

21. Закон України "Про внесення змін до Водного кодексу України" // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 45. – С. 924 – 928.

22. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів /продукції/ " // Урядовий кур'єр. – 2000. – №231. – С. 10.

23. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 1. – С. 4.

24. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 2. – С.6.

25. Постанова Верховної Ради України "Про Основні положення податкової політики в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – № 1997. – № 5. – С. 71 – 75.

26. Постанова Верховної Ради України "Про податкову політику в Україні та заходи щодо удосконалення податкового законодавства" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 27. – С. 535 – 536.

27. Указ Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" // Урядовий кур'єр. – 1996. – № 161, 162. – С. 2.

28. Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" // Вісник податкової служби України. – 1998. – № 16. – С. 3 – 6.

29. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему  оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 103. – С. 5 – 7.

30. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" // Урядовий кур'єр. – 1993. – № 48, 49. – С. 3.

31. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" // Податки І бухгалтерський облік. – 2000. – № 7. – С. 43 – 46.

32. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – № 67. – С. 3 – 11.

33. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" // Урядовий кур'єр. – 1998. – № 134, 135. – С. 6.

34. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" // Урядовий кур'єр. – 1999. – №65, 66. – С. 7 – 11.

35. Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка взимания сбора за специальное использование водных ресурсов, за пользование водами для нужд гидроэнергетики и водного транспорта" // Налоги и бухгалтерский учет. – 1999. – № 35. – С. 19 – 21.

36. Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення індексації грошової оцінки земель" // Урядовий кур'єр". – 2000. – № 88. – С. 4.

37. Постановление Кабинета Министров Украины "О плате за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых" // Все о бухгалтерском учете. – 2000. – № 107. – С. 31 – 33.

38. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 51. – С. 4.

39. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом" // Урядовий кур'єр. – 2001. – № 180. – С. 6.

40. Постанова Кабінету Міністрів України "Про списання заборгованості державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася на 1 січня 2001 року" // Офіційний вісник України. – 2002. – №10. – С.185.

41. Білик М.Д. , Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 192 с.

42. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. / За науковою ред, В.М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 656 с.

43. Бюджетний і податковий огляд. – К.: 2000. – квітень. – 102 с.

44. Бюджетний і податковий огляд. - К.: 2001. – квітень. – 98 с.

45. Гензель П.И. Система налогов Советской России// Экономическая жизнь. – 1924.

46. Государственная налоговая служба в цифрах й фактах: 2001 год // Вестник налоговой службы. – 2002. – № 12. – С. 8 – 10.

47. Дадалко В.А. и др. Налогообложение в системе международных экономических отношений: Учеб. пособие / В.А. Дадалко, Е.Е. Румянцева, Н.Н.Демчук. – Мн.: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 359 с.

48. Інструкція про порядок обчислення і сплати плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Затв. наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства фінансів України, ДПА України від ІЗ.06.00 № 5І / І28 / 307 / І28  // Вісник податкової служби. – 2000. – № 28. – С.24 – 46.

49. Каждый специалист налоговой службы обеспечил поступление в казну 626 тисяч гривен  // Вестник налоговой службы Украины. – 2002. – №3. – С. 5.

50. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2000. – 584 с.

51. Маневич В.Е. Налоговая система нэпа и современные проблемы налоговой реформы // Экономико -математические методы. – 1989. – Выпуск 4.

52. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Курс лекций, – М.: ИНФРА-М, 1999. – 348 с.

53. Міністерство фінансів України. Моніторинг // Економіст. – 2002. – № 2. – С. 20 – 25.

54. Налоги в развитых странах / Под ред. И.Г. Русаковой, – М.: "Финансы и статистика", 1991. – 288 с.

55. Налоги и налоговое право /Под ред, А.В. Брызгалина. – М.: Аналитика. – Пресс, 1998. – 608 с.

56. Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. 2-е изд, / Под ред. Е.Н. Евстигнеевой. – СПб: Питер, 2001. – 336 с.

57. Налоги: Учебное пособие [В.В. Буряковский, В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет О.А. Водолазская / Под ред. В.В. Буряковского. – Днепропетровск:: Пороги, 1998. – 614 с.

58. Податкова система України: Підручник [В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.]; За ред. В.Д. Федосова. – К.: ЛибІдь, І994. – 404 с.

59. Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору. Затв. наказом ДПА України від І9.03.0І № III. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 14. – С. 322 – 337.

60. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 192 с.

61. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный зкономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

62. Современные проблемы предпринимательской деятельности / Е.Б. Бережной, Т.С. Воинова, Л.В. Дикань и др. Под общей ред. проф. Дикань Л.В. – Харьков: Гриф, 2000. – 380 с.

63. Сомоев Р.Г, Общая теория налогов и налогообложения: Учебное пособие. – М.: Изд. ПРИОР, 2000. – 176 с.

64. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. / Пер.с англ. – М.: Изд. МГУ: ИНФРА -М, 1997. – 720 с.

65. Твердохлебов В. Финансовые очерки. – М.: 1916.

66. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін, 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000, – 460 с.

67. Фурман А, Общая характеристика результатов введения Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий" и основные направления усовершенствования администрирования налога на прибыль // Вестник налоговой службы Украины. – 2001. – №1,2. – С. 38 – 47.

68. Цветкова В. Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами в 2001 году и анализ экономической эффективности поступления единого налога // Вестник налоговой службы Украины. – 2002. – №13. – С. 8 – 10.

69. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. – М: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 383 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПИТАННЯ І ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ “ЦІНОУТВОРЕННЯ”

 

Ціни завжди відігравали провідну роль в економічному розвитку країни. Перехід від централізованої  до ринкової економіки зумовив суттєві зміни як у принципах ціноутворення, так i в методах формування моделі ціни.

В умовах конкурентної економіки на рівень цін впливає не тільки співвідношення між попитом i пропозицією, а й витрати, платоспроможність населення, психологія споживача, ціни світового ринку, міра втручання держави в цінові процеси та багато інших чинників. Ускладнення процесу ціноутворення та відсутність у багатьох випадках у суб’єктів господарювання теоретичних та практичних навичок встановлення цін призводить до серйозних помилок при їхньому визначенні, що негативно відбивається на фінансових результатах діяльності підприємств.

Прикладний аспект процесу ціноутворення вимагає від економістів вміння поєднувати теоретичні знання із практичними навичками формування цін на товари (послуги, вироби); врахування як зовнішніх, так i внутрішніх факторів у даному процесі. Зміна ринкової кон’юнктури — складний динамічний процес, який впливає на ціноутворення i зумовлює необхідність постійного аналізу ринку, досконалого володіння методикою розрахунку цін та знання існуючих принципів регулювання процесу ціноутворення в Україні.

На державному екзамені студент повинен знати:

- сутність ціноутворення, його значення в сучасних умовах економіки України та світового ринку;

- історія розвитку ціноутворення для більш глибокого розуміння цілей, задач та функцій системи цін в економіці;

- вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін;

- класифікація цін та їх функціонування в різних економічних умовах;

- вплив конкуренції та факторів, що її визначають, на формування та динаміку цін;

- функції цін, їх економічну сутність та взаємозв’язок;

- склад та структура ціни;

- роль витрат у формуванні ціни;

- формування в ціні товарних податків

- процес ціноутворення, що здійснюється у відповідності з принципами маркетингу;

- конкуренція і монополізм, їх вплив на формування та динаміку ринкових цін;

- методи ринкового ціноутворення;

- наукові рекомендації по формуванню товарної та цінової політики підприємства;

- цінова стратегія підприємства та її види;

- особливості ціноутворення у зовнішньоекономічній сфері;

- система державного контролю за цінами в Україні;

- державне регулювання ринку та цін, світовий досвід.

 

Студент повинен уміти:

- збирати, аналізувати інформацію про функціонування ринку (про товари, конкуренцію та конкурентів, покупцях та продавцях, цінах, цінової політики конкурентів, інше);

- на підставі ринкової та внутрівиробничої інформації обґрунтовувати пропозиції по оптимізації цінової політики підприємства;

- обирати найбільш сучасні форми, способи, методи формування споживчого попиту для стимулювання цін на товари;

- слідкувати за здійсненням цінової стратегії, вести роботу з усіма функціональними підрозділами виробництва та управління підприємством;

- складати калькуляцію собівартості продукції, визначати ціну товару з урахування податків та інших обов’язкових платежів в бюджет;

- на підставі діючого законодавства за допомогою цінового фактору оптимізувати податкові відрахування та інші обов’язкові платежі в державний та місцевий бюджети;

- аналізувати існуючі ринкові умови та фінансово-господарський стан підприємства, вносити необхідні коригування в ціноутворення з метою оптимізації господарської діяльності підприємства.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 3 КУРСУ “ЦІНОУТВОРЕННЯ”

 

1. Теорії ціноутворення.   

2. Ціноутворення в умовах ринкової економіки.

3. Вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін.

4. Загальна класифікація цін.

5. Зв’язок між цінами, що функціонують в економіці.

6. Функції цін та їх роль в економіці країни.

7. Склад та структура ціни.

8. Витрати та їх роль у формуванні ціни.

9. Визначення прибутку в ціні.

10. Формування в ціні товарних податків.

11. Посередницькі надбавки (знижки) в ціні.

12. Витратні методи ціноутворення.

13. Методи ціноутворення, що спитаються на попит.

14. Методи ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію.

15. Види цін у зовнішній торгівлі.

16. Правила “Інкотермс”.

17. Установлення цін на експортно-імпортну продукцію.

18. Цінова політика підприємства: цілі, завдання та формування.

19. Аналіз умов беззбитковості та його завдання.

20. Цінова стратегія підприємства та її види.

21. Система цінових знижок.

22. Цілі та методи державного регулювання цін.

23. Органи державного регулювання цін.

24. Вплив державного регулювання цін на економічні процеси.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА

 

1. Про цiни та цiноутворення: Закон УкраЇни вiд З груд. 1990 р. // Закони УкраЇни. — К., 1996.— Т. 1.—с. 32.

2. Про податок на додану вартiсть: Закон УкраЇни вiд З квiт. 1997 р. // Закони УкраЇни. — К., 1997. — Т. 12.—с. 119.

3. Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на окремi товари (продукцiю): Закон України вiд 11 лип. 1996 р.// Закони України — К., 1996.—Т. 11.—с. 55.

4. Про єдиний митний тариф: Закон України вiд 5 лют. 1992 р. // Закони України. — К., 1992.—т. 3.— 5 с.

5. Положения про державне регулювання цiн (тарифiв) на продукцiю виробничо-технiчного призначення, товари народного споживання, роботи i послуги монопольних утворень: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лют. 1995 р. // Зiбрання постанов Уряду України. — К., 1995, № 5.—ст. 128.

6. Положення про державну iнспекцiю з контролю за цiнами: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 груд. 2000 р. // Зiбрання законодавства України — К., 2001, № 2.— ст. 67.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” // “Бухгалтерський облік і аудит” №2, 2000 р.

8. Про встановлення повноважень орган виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв): Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 груд. 1996 р. 1/ Зiбрання постанов Уряду України— К., 1997, № 21.— ст. 596.

9. Про iндикативнi цiни на товари при здiйсненнi суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експортно-iмпортних операцiй: Указ Президента України вiд 18 листоп. 1994 р. //Голос України. 1994, 11, № 226.

10. Про ставки митних зборiв: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 січ. 1997 р. // Зiбрання законодавства України. — К., 1997, № 2. — ст. 35.

11. Про удосконалення порядку формування цiн: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 груд. 1998 р. // Зiбрання законодавства України — К., 1999, № 2.— ст. 112.

12. Герасименко Н В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 1995.— 192 с.

13. Гладких Д. Держава як суб’єкт цiнового регулювання // Банкiвська справа. — 1998.— №4.

14. Голощапов Н. А. Организация ценообразования на предприятии: Учеб.-практ. пособие. — М.: ГЕЛАН, 2000.— 360 с.

15. Голощапов Н А. Цена и ценообразование: Словарь-справочник / Ред. В. И. Осипов. — Обинск: ВИКИНГ, 2000.— 262 с.

16. Гребенников П. К, Леусский А. К. Микроэкономика. — СП6.: УЭФ, 1998.— 447 с.

17. Есипов В., Маховикова И. Ценообразование на мировом рынке. — М.:ЛФЭИ, 1991.— 144с.

18. Козлова И. Е., Энтов Р.М. Теория цены. — М.: Прогресс, 1990. —239 с.

19. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

20. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. —М.; СП6.; К.: Вильямс, 1999.— 1056 с.

21. Липсиц И.К. Коммерческое ценообразование. — М.: БЕК, 1997. —368 с.

22. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

23. Лузанов I. I., Лисiкова Л. Е. Цiни та цiноутворення у зовнiшній торгiвлi // Фiнанси України. — 1996.— № 11.

24. Мiжнароднi правила по тлумаченню термiнiв «Iнкотермс» / Уряд. кур’єр.— 1994. - № 177—178.

25. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования. — СП6.: Питер, 2001.— 544 с.

26. Овчинников Г П. Микроэкономика. Макроэкономика. — СП6.: Изд-во Михайлова В. А., 1997.— 751 с.

27. Слепов В. А., Лавров С. И. Цены мирового рынка. Особенности ценообразования. —СП6.: ЛфЭИ, 1991.—240 с.

28. Тормоса Ю. Г. Ціна та цінова політика. – К.: КНЕУ, 2001. – 211 с.

29. Управлiння зовнiшньоекономічною дiяльнiстю / За ред. А. І. Кредiсова — К.: ВIРА-Р, 2000.— 448 с.

30. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. — М.:ЭКМОС, 1999. —224 с.

31. Фомичев В. М. Международная торговля: Учебник. — М.: ИНФ РА-М, 2000.— 446 с.

32. Цаулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Флинт, 1997—448 с.

33. Ценообразование и рынок / Под ред. Е. И. Пунина — М.: Прогресс, 1992. —318 с.

34. Цены и ценообразование: Учебник дня вузов / Под ред. И. К. Салимжанова. —М.: Финстатинформ, 1999.— 304 с.

35. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. — СП6.: Интер, 1999.— 464 с.

36. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1995. —224 с.

37. Шим Дж., Сигел Дж. Методы управления стоимостью и анализа затрат. — М.: Филинъ, 1996.— 344 с.

38. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.

39. Шуляк П. Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие. — М.: Маркетинг, 1998.— 152 с.

40. Економiка України: потенцiал, реформи, перспективи. У 5-ти Т., Т. 5. Ціни, цiноутворення i грошовий обiг за ринкової трансформацiї економiки / За заг. ред. В. Ф. Беседiна та iн. — К.: НДЕІ, 1998.— 422 с.

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика