andrey

Путь к Файлу: /Buh.oblik v galuzyah nar. gosp / 4_Praktizni zanjttj / MR до пр. та сем. ГНГ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   854.5 КБ
СКАЧАТЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять та самостійної роботи

студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

з дисципліни “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2005

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і фінансів

26 січня 2005 р., протокол № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самородова Н.М., Катречко М.О.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”. – Харків: УАБС ХБІ, 2005. – 55с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Самородова Н.М., Катречко М.О., 2005

                                                            УАБС ХБІ, 2005

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Бухгалтерській  облік – це  система  безперервного,  взаємопов’язаного і документального спостереження та відображення  господарської діяльності підприємств, організацій та установ  різних форм власності та різних галузей економіки України, в умовах яких працюють суб'єкти господарювання.

Завершення переходу бухгалтерського обліку в Україні на міжнародні стандарти вимагає перегляду старих підходів до формування облікової інформації в окремих галузях економіки. Навчальна дисципліна „Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” – це одна із професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю „Облік і аудит”.

Навчальна мета дисципліни – формування системи знань та вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей  економіки України.

Завдання дисципліни – вивчення найбільш специфічних особливостей найважливіших об’єктів обліку в сільському господарстві, торгівлі, будівництві, автомобільному транспорті та страхової діяльності, відображення їх впливу на організацію бухгалтерського обліку в цих галузях економіки з урахуванням сучасних підходів до ведення бухгалтерського обліку.

Предметом дисципліни є доходи і витрати підприємств різних галузей економіки України.

Виховна  мета  полягає  у  розвитку    творчої    активності студентів, у вихованні громадських і професійно  вагомих  якостей майбутнього фахівця.

Розвиваючою метою є розвиток творчого, логічного мислення, формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

Зміст дисципліни точно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, з яких попередньою є „Теорія бухгалтерського обліку”, „Бухгалтерський облік”, а наступними – „Економічний аналіз”, „Аудит” та інші. Вивчення навчального матеріалу ведеться на підставі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності з використанням різних форм бухгалтерського обліку.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу передбачено виконування практичних задач та завдань для самостійної роботи, які охоплюють основні господарські операції, що відбуваються на підприємствах різних галузей України, з обробкою бланків первинних документів, заповненням облікових регістрів за різними формами обліку, в тому числі з використанням ПЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги в галузі знань та вмінь після вивчення дисципліни:

– студенти повинні знати: особливості організації та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій на підприємствах різних галузей економіки, порядок їх документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

–   студенти повинні вміти: правильно відображати фінансово-господарські процеси та операції в системі бухгалтерських рахунків, в обліково-правових межах та на підставі первинних документів.

Практичне заняття – форма навчального процесу, при якій викладач організує обговорення питань та виконання практичних завдань відповідно до теми курсу.

На кожному практичному занятті викладач оцінює відповіді студентів щодо їх підготовки до заняття, а також організує їх самостійну роботу над виконанням практичних облікових завдань згідно наданих методичних рекомендацій.

При підготовці до практичних занять рекомендується використовувати лекційний матеріал, а також періодичні джерела інформації згідно переліку рекомендованої літератури.

Самостійна робота студента з дисципліни передбачає виконання завдань спрямованих на поширення знань та вмінь  щодо кожної теми курсу.

Основними формами самостійної роботи студентів є:

–   опрацювання лекційного матеріалу;

– знайомство з законодавчими та нормативними документами, що регулюють організацію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

–   виконання завдань практичного характеру.

Практичні заняття та самостійна робота студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” забезпечені завданнями та даними методичними рекомендаціями, що сприяє удосконаленню знань та практичних навичок студентів спеціальності “Облік і аудит”.                             

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань за результатами усних та письмових опитувань, перевірки самостійної роботи, модульних контрольних робіт та заліку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

 

 

ТЕМА 1.   БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

 

Сільськогосподарське виробництво, його особливості, Їх вплив на організацію бухгалтерського обліку та плану рахунків. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, доходи і витрати сільськогосподарських підприємств визначені П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”. Особливості бухгалтерського обліку основних і оборотних засобів. Облік витрат сільськогосподарського виробництва. Особливості калькулювання собівартості продукції. Облік реалізації продукції сільськогосподарських підприємств в і фінансових результатів. Особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком та його облік.

 

 

ТЕМА 2.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОРГІВЛІ

 

 

Торгівельна  діяльність,  особливості  плану   рахунків    в торгівлі.  Торгівельні знижки і націнки. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, доходи і витрати сільськогосподарських підприємств визначені П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід”, П(С)БО 16 “Витрати”. Облік наявності та  руху товарів. Облік  оптового  та  роздрібного  товарообігу.   Облік витрат на збут та підрахування фінансового результату  від  продажу товарів. Інвентаризація товарів, відображення  її  результатів  в обліку. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування.

 

 

ТЕМА 3.   Бухгалтерський облік будівельного виробництва

 

 

Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Методично-організаційна основа здійснення обліку в підрядних будівельних організаціях, П(С)БО 18 „Будівельні контракти”. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва. Витрати від звичайної та надзвичайної діяльності. Облік витрат на будівельно-монтажні роботи. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із замовниками.

 

 

 

 

 

ТЕМА 4.  Бухгалтерський облік НА автомобільнОМУ ТРАНСПОРТІ

 

 

Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку. Облік перевезень вантажів, пасажирських перевезень та експедиційних послуг. Облік документів суворої звітності. Облік доходів і витрат діяльності. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень.

 

    

 

ТЕМА 5.   Бухгалтерський облік страхової діяльності

 

 

Особливості страхової діяльності та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку. Обліково-правові аспекти страхової діяльності згідно Закону України „Про страхування” та Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Облік розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками. Види страхових резервів, принципи їх формування та відображення в обліку. Облік резервів із страхування життя. Облік операцій перестрахування. Облік доходів, витрат та фінансових результатів страхової діяльності. Спеціалізована звітність страховика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Самостійна робота:

 

Питання:

 

1. П(С)БО 9, 15, 16.

2. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції.

 

Форма виконання: опрацювання лекційного матеріалу, знайомство з законодавчими документами, інструктивними матеріалами, виконання завдань та вправ.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача).

Література: [1-12; 14; 23; 26; 27; 34; 35; 39; 45; 48, с. 63–92; 49, с. 229–251, 332 –334; СРС № 1].

 

Завдання 1

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдання - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Бухгалтерський облік у сільському господарстві"

 

Завдання: Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями.

 

№ п/п

Документ і зміст господарських операцій

Сума за варіантами (гривень)

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1.

Виробничий звіт

Витрачено насіння ярової пшениці

6500

-

-

4000

-

2.

Виробничий звіт

Витрачено кормів на утримання основного стада

-

21000

-

-

18700

молодняк тварин

-

-

17000

-

-

3.

Виробничий звіт

Нараховано заробітну плату робітникам за вирощування:

 

 

 

 

 

- ярової пшениці

20000

-

-

18000

-

- основного стада

-

15000

-

-

15000

- молодняка тварин

-

-

12000

-

-

- працівникам рослинництва

4000

-

-

5000

-

- працівникам тваринництва

-

3000

2000

-

2000

- загальногосподарському персоналу

5000

4000

3000

4000

6000

4.

Виробничий звіт

Нараховано відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати (суми визначити)

?

?

?

?

?

5.

Виробничий звіт

Нараховано до резерву чергових відпусток  у розмірі 10% від нарахованої зарплати робітників (суми визначити)

?

?

?

?

?

6.

Виробничий звіт

Витрачено паливо на роботу машин, які зайняті на полях під урожай пшениці

7000

-

-

9000

-

7.

Виробничий звіт

Витрачені мінеральні добрива, які внесені на поля під урожай пшениці

10000

-

-

8000

-

8.

Виробничий звіт

Нарахована амортизація основних засобів:

 

 

 

 

 

- зайнятих на полях

8000

-

-

10000

-

- зайнятих у тваринництві

-

4000

3000

-

6000

9.

Виробничий звіт

Списані послуги допоміжних виробництв на потреби галузей рослинництва і тваринництва

2000

1000

1000

1000

2000

на загальногосподарські потреби

3000

2000

2000

2000

3000

10.

Розрахунок бухгалтерії

У кінці року списані:

 на собівартість продукції

 

 

 

 

 

- загальновиробничі витрати

?

?

?

?

?

- на фінансові результати і адміністративні витрати

?

?

?

?

?

    (суми визначити)

 

 

 

 

 

11.

Виробничий звіт, путівки

Отримано урожай звітного року за плановою собівартістю (суми визначити)

 

 

 

 

 

- зерно 15000 ц - 5 гр. за 1ц.

?

-

-

?

-

- солома 10000 ц – 1 гр. за 1ц.

?

-

-

?

-

12.

Виробничий звіт, журнал обліку надою молока,  акт прибуття приплоду

Надійшло молоко за плановою собівартістю 7000 ц - 7 гр. за 1ц.

-

?

-

-

?

приплід 500 голів по 10 гр. за 1 голову (суми визначити)

-

?

-

-

?

13.

Виробничий звіт, відомість зважування тварин

Отримано привіс молодняка тварин за плановою собівартістю 5000 ц по 10 гр. за 1ц.  (суми визначити)

-

-

?

-

-

14.

Накладні

Здана заготівельним підприємствам продукція за плановою собівартістю

 

 

 

 

 

- зерно - 5000 ц по 5 гр. за 1ц.

?

-

-

?

-

- молоко - 5000 ц по 7 гр. за 1ц. (суми визначити)

-

?

-

-

?

15.

Приймальні квитанції

Здана заготівельним підприємствам продукція за договірними цінами

30000

45000

-

35000

-50000

16.

Розрахунок бухгалтерії

Визначте фактичну собівартість одиниці продукції,  спишіть калькуляційні різниці на відповідні рахунки (суми визначити)

?

?

?

?

?

Примітка: витрати на збирання та скиртування соломи склали

12000

-

-

12000

-

Фактична собівартість 1 кормодня утримання дорослої тварини

-

2

-

-

2

17.

Розрахунок бухгалтерії

У кінці року визначений фінансовий результат від реалізації продукції (суму визначити)

?

?

-

?

?

 

Методичні рекомендації:

 

1. Завдання виконується за окремим варіантом, який надано викладачем.

2.  Результати роботи оформити за журналом реєстрації господарських операцій.

         3. Суми розрахунків до операцій оформити бухгалтерськими довідками.

 

Самостійна робота з викладачем:

 

Питання:

 

1. Особливості бухгалтерського обліку основних і оборотних засобів.

2. Калькулювання собівартості, продукції рослинництва.

3. Калькулювання собівартості, продукції тваринництва.

4. Особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком та його облік.

 

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: [1-12; 14; 23; 26; 27; 34; 35; 39; 45; 48, с. 63–92; 49, с. 229–251, 332 –334].

 

Практичне заняття № 1:

 

Питання:

 

1. Облік витрат на виробництво продукції та її реалізації.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування), перевірка СРС.

Література: [зад. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

 

Задача 1

Облік формування основного стада

 

На сільськогосподарському підприємстві "Зоря" протягом року відбулися операції з формування основного стада:

1. Придбані дорослі тварини від постачальників.

Витрати на придбання тварин становлять (грн.):

- купівельна вартість тварин -       1 000;

- витрати на доставку власним транспортом -          170;

- облікова вартість витрачених у дорозі кормів -    130.

         2. Молодняк тварин переведено до основного стада за обліковою вартістю

планова собівартість їх утримання (грн.) -      2 000.

 

   Завдання:

а) Скласти бухгалтерські проводки за операціями;

б) облікувати придбані тварини та молодняк тварин у складі основних засобів підприємства, якщо:

- фактична собівартість витрачених у дорозі кормів -                150 грн.;

    - фактична собівартість утримання молодняка тварин -          1800 грн.;

в) витрати на формування основного стада списати за рахунок джерел фінансування.

 

Задача 2

Облік та розподіл непрямих витрат

 

Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціями; заповнити виробничі звіти.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Нарахована заробітна плата працівникам галузі рослинництва

7 500

2.

Зроблені відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати

суми визначити

3.

Нарахована амортизація на основні засоби галузі рослинництва

500

4.

Витрачено паливо на потреби галузі рослинництва

300

5.

Списання МШП, які використані у галузі рослинництва

100

6.

У кінці року списані загальновиробничі витрати і розподілені на собівартість окремих видів продукції пропорційно сумі прямих витрат, які надані в таблиці

суми визначити

 

 

Назва культур:

Зарплата

Амортизація

Поточний ремонт

Всього:

Озима пшениця

25000

18000

7000

?

Ярова пшениця

15000

25000

5000

?

Картопля

15000

13000

2000

?

Всього

 

 

 

 

 

Задача 3

 

Скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки за операціми, заповнити виробничі звіти.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Нарахована зарплата управлінському персоналу господарства

20000

2.

Зроблені відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати

суму визначити

3.

Перераховано з поточного рахунку поштово-телеграфні витрати

300

4.

Нарахована амортизація на загальногосподарські основні засоби

250

5.

Списані витрати на відрядження

1200

6.

У кінці року списані загальногосподарські витрати на фінансові результати

суми визначити

 

Задача 4

Облік витрат на виробництво продукції

 

На сільськогосподарському підприємстві "Зоря" протягом року відбулися операції з вирощування ярової пшениці. За даними первинних документів витрати становлять (грн.):

 

1. Вартість витраченого насіння

8000

2. Заробітна плата робітників

10000

3. Відрахування на соціальні заходи

5100

4. Вартість витраченого палива на роботу техніки

6000

5. Амортизація техніки 

3900

6. Вартість витрачених мінеральних добрив та засобів захисту         1рослин

7000

 

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями, підрахувати суму прямих витрат на вирощування пшениці.

 

Задача 5

 

На підприємстві "Зоря" протягом року відбулися операції з утримання основного стада молочного напряму. За даними первинних документів витрати становлять (грн.):

 

1. Вартість витрачених кормів

20000

2. Заробітна плата робітників 

12000

3. Відрахування на соціальні заходи

6120

4. Амортизація основних засобів

1880

5. Послуги допоміжних виробництв

10000

 

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями, підрахувати суму прямих витрат на утримання основного стада.

 

Задача 6

 

На підприємстві "Зоря" протягом року відбулися операції з управління та обслуговування виробництва. За даними первинних документів витрати становлять         (грн.):

 

1. Заробітна плата управлінського персоналу 

5000

2. Відрахування на соціальні заходи

2550

3. Витрати на відрядження

550

4. Амортизація основних засобів

2000

5. Послуги допоміжних виробництв

2300

 

Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями, підрахувати суму адміністративних витрат і списати її на фінансові результати.

 

Задача 7

 

      На підприємстві "Зоря" за даними первинних документів протягом року обліковано вихід готової продукції за обліковими цінами (грн.):

 

1. Зерно пшениці в кількості 1 000 ц за плановою собівартістю 1 ц - 50 грн.;

2. Солома в кількості 500 ц за плановою собівартістю 1 ц - 20 грн.;

3. Молоко в кількості 1 000 ц за плановою собівартістю 1 ц - 30 грн.;

4. Приплід у кількості 100 голів за плановою собівартістю 1 голови - 80 грн.

 

    Завдання: скласти бухгалтерські проводки за операціями, визначити суми планової та фактичної собівартості готової продукції. Порівняти, списати відхилення.

 

Задача 8

 

Використовуючи дані попередніх задач (4-7), визначити фактичну собівартість основної та побічної продукції рослинництва (1 ц зерна і 1 ц соломи) і тваринництва (1 ц молока і 1 голови приплоду), якщо витрати на збирання, пресування і скиртування соломи за рік становлять 7500 грн., витрати на приплід - 10000 грн., вартість гною - 1000 грн.

 

Задача 9

 

На підприємстві "Зоря" протягом року відбулися операції з реалізації продукції за обліковими цінами (грн.):

1. Відвантажено зерно державі в кількості 500 ц

- за плановою собівартістю 1 ц - 50 грн.; - за державними цінами 1 ц - 60 грн.;

2. Відвантажено молоко заготівельним підприємствам у кількості 600 ц

- за плановою собівартістю 1 ц - 30 грн.,

- за договірними цінами 1 ц - 50 грн.

У кінці року списано відхилення фактичної собівартості реалізованої продукції від облікових цін.

 

Завдання: Скласти бухгалтерські проводки за операціями, визначити фінансовий результат від реалізації продукції, використовуючи дані задач (4-8).

 

Методичні рекомендації:

 

      1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сільському господарстві згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; Методичним рекомендаціям з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

2. При  виконанні  завдань   практичного  характеру   необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку витрат на виробництво сільськогосподарської

продукції та її реалізації зверніть увагу на порядок обліку прямих та операційних витрат, порядок розподілу загальновиробничих витрат на собівартість окремих видів продукції згідно П(С)БО 16 “Витрати”.   

 

Практичне заняття  № 2:

 

Питання:

 

1. Облік обчислення калькуляції собівартості продукції.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування), перевірка СРС.

Література: [зад. 10, 11].

 

 Задача 10

 

Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями, заповнити виробничі звіти.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Витрачено насіння на посів ярової пшениці

10000

2.

Нараховано зарплату робітникам,  які зайняті на полях

20000

3.

 Нараховано відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати

суми визначити

4.

Витрачено паливо на роботу техніки, яка зайнята на полях

8000

5.

Нарахована амортизація основних засобів, які зайняті на полях

6000

6.

Внесено мінеральні добрива на поля

5000

7.

Списані послуги допоміжних виробництв на вирощування пшениці

4500

8.

Списані у кінці року на фінансові результати на собівартість пшениці  загальновиробничі витрати

4000

 

адміністративні витрати

6000

9.

Надійшло урожаю поточного року: зерно 10000 ц (планова собівартість 1 ц - 5 гр.)

50000

 

солома 20000 ц (планова собівартість 1 ц - 1 гр.)

20000

10.

Здано зерно заготівельним підприємствам за плановою собівартістю (8000 ц)

40000

11.

Витрачено соломи як корму за плановою собівартістю (10000 ц)

10000

12.

Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна і 1 ц соломи, списати калькуляційні різниці на відповідні рахунки

суми визначити

 

Примітка:Витрати на збирання та скиртування соломи -22000 грн.        

 

 

Задача 11

 

Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціми, заповнити виробничі звіти.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Нарахована заробітна плата робітникам , які обслуговують основне стадо молочного напрямку продуктивності

20000

2.

Нараховано відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати

суми визначити

3.

Витрачені корми на утримання основного стада

55000

4.

Нарахована амортизація корівників

12000

5.

Списані послуги допоміжних виробництв на утримання основного стада

5000

6.

Списані на собівартість основного стада:

 

- загальновиробничі витрати

4500

- списані на фінансові результати адміністративні витрати

5500

7.

Отримано молоко від надою 15000 ц (планова собівартість1 ц - 5 гр.)

75000

8.

Отримано приплоду 100 голів (планова собівартість 1 голови - 10 гр.)

1000

9.

Здано 10000 ц молока заготівельним підприємствам за плановою собівартістю    

50000

10.

Визначити фактичну собівартість 1 ц молока і 1 голови приплоду, списати калькуляційні різниці на відповідні рахунки.

Примітка: Фактична собівартість 1 кормодня утримання дорослої тварини склала 2 грн.

суми визначити

 

Методичні рекомендації:

 

1. При визначенні фактичної собівартості готової продукції зверніть увагу на різні методи калькулювання собівартості продукції згідно Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, та необхідність визначення і порядок списання калькуляційних різниць на собівартість готової та реалізованої продукції, що впливає на достовірність визначення фінансового результату від реалізації.

         2. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

ТЕМА 2.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОРГІВЛІ

 

Самостійна робота:

 

Питання:

 

1. П(С)БО 9, 15, 16.

2. Облік та розподіл торгівельних націнок і витрат на збут.

 

Форма виконання: опрацювання лекційного матеріалу, знайомство з законодавчими документами, інструктивними матеріалами, виконання завдань та вправ.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування).

Література: [1-14; 18-19; 26-28; 32; 36; 39; 44; 48, с. 92–129; 49, с. 251–263, 334 –344; СРС № 2].

 

Завдання 2

для самостійної роботи студентів

 

Мета завдання - перевірка засвоєння матеріалу з теми "Бухгалтерський облік у торгівлі"

 

Завдання: скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за господарськими операціями в роздрібній торгівлі.

 

№ п/п

 

Зміст операцій, які відбулися в магазині протягом місяця

Сума за варіантами (гривень)

I

II

1.

Придбані товари від постачальника з наступною оплатою:

 

 

- купівельна вартість товарів

322000

250000

- транспортні витрати

2000

4000

- ПДВ 120% (суму визначити)

?

?

2.

Нараховано торгова націнка, 25% (суму визначити)

?

?

3.

Перераховано постачальнику з поточного рахунку в погашення боргу (суму визначити)

?

?

4.

Продано товарів в кредит з розстрочкою платежів на суму зобов'язань

20000

40000

5.

Надійшли до каси першопочаткові платежі за товари, які продані в кредит

5000

10000

6.

Надійшли до каси суми процентів за відстрочку платежів за товари, які продані в кредит

100

1000

7.

Надійшла до каси виручка за реалізовані товари

200000

160000

8.

Списані з підзвіту товари, які продані в кредит (суму визначити)

?

?

9.

Списані з підзвіту товари, які продані за готівку (суму визначити)

?

?

10.

Списано реалізовану торгову націнку (суму визначити)

?

?

 

Примітка: залишки на рахунках на початок місяця склали

 

 

- рах. – “Товари”  (покупна вартість)

20000

30000

- рах. – “Торгова націнка”

2000

3000

11.

Нараховано заробітну плату робітникам і службовцям

12000

10000

12.

Проведено відрахування на соціальні заходи від нарахованої зарплати за встановленими процентами (суми визначити)

?

?

13.

Списано нестачу товарів у межах норм природних збитків

500

800

14.

Сплачені готівкою витрати на рекламу

400

200

15.

Списані витрати на збут (суму визначити)

?

?

16.

Списано результат від продажу товарів (суму визначити)

?

?

 

Методичні рекомендації:

 

1. Завдання виконується за окремим варіантом, який надано виікладачем.

2. Результати роботи оформити  журналом реєстрації господарських операцій.

3. Суми розрахунків за операціями оформити бухгалтерськими довідками.

 

Самостійна робота з викладачем:

 

Питання:

 

1. Інвентаризація товарів, відображення  її  результатів  в обліку.

2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування.

 

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: [1-14; 18-19; 26-29; 32; 36; 39; 44; 48, с. 129–140; 49, с. 251–263, 334–344].

 

Практичне заняття № 1:

 

Питання:

 

1. Облік оптового товарообігу, витрат на збут та підрахування фінансового результату від продажу товарів.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування), перевірка СРС.

Література: [зад. 12; 13; 14].

 

Задача 12

Облік наявності та руху товарів

 

1. Провести облік надходження товарів, що обліковуються за купівельними цінами, з передоплатою їх постачальнику за такими даними:

а) підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ - 104 грн.;

б) одержано товари від постачальника. За товарними документами значиться: (грн).

 

Товари за купівельними цінами

500

Торгова  націнка, 4%

суму визначити

Відпускна вартість товарів за угодою

суму визначити

Податок на додану вартість, 20%

суму визначити

До оплати постачальнику

суму визначити

 

2. Використовуючи попередні дані, проведіть облік надходження товарів від постачальника, якщо оплата товарів здійснюється після їх надходження.

 

Задача 13

 

1. Провести облік надходження товарів, що обліковуються за цінами продажу, з передоплатою їх постачальнику за такими даними:

а) підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою повинно бути отримано товарів на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ - 104 грн.;

б) одержано товари від постачальника. За товарними документами значиться :

(грн).

 

Товари за купівельними цінами

500

Торгова націнка, 4%

суму визначити

Відпускна вартість товарів за угодою

суму визначити

Податок на додану вартість, 20%

суму визначити

До оплати постачальнику

суму визначити

 

в) нарахована торгова націнка в розмірі 25% від вартості товарів - ? суму визначити;

г) товари оприбутковані до складу -   суму визначити.

 

2. Використовуючи попередні дані, провести облік надходження товарів від постачальника, якщо оплата товарів здійснюється після їх надходження.

 

Задача 14

Облік оптового товарообороту

 

Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціями, використовуючи такі дані:

1. Залишки за синтетичними рахунками на 1 жовтня 2... року.

 

Назва рахунків

Сума (гривень)

дебет

кредит

 Товари (покупна вартість)

90000

 

 Торгова націнка

 

10000

 Дохід (прибуток)

 

20000

 

2. Господарські операції за жовтень.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Нарахована заробітна плата працівникам торговельного підприємства

10000

2.

Зроблені відрахування на соціальні заходи за встановленими процентами від нарахованої зарплати

суми визначити

3.

Списані матеріали на упакування товарів

500

4.

Надійшли товари від постачальників за договірними цінами (покупна вартість)

300000

5.

Нарахована торгова націнка в розмірі 20% від покупної вартості товару

суму визначити

6.

Сплачено з поточного рахунку за доставку товарів

4000

7.

Відвантажені товари покупцям за договірними цінами (вартість продажу)

240000

         в т.ч. торговельна націнка

40000

8.

Отримана на поточний рахунок виручка за реалізовані товари за договірними цінами

240000

9.

Списані реалізовані товари (покупна вартість)

суму визначити

10.

Списана реалізована торгова націнка

суму визначити

11.

Списано на фінансовий результат  дохід від реалізації товарів

суму визначити

12.

Списані на фінансовий результат витрати на збут

суму визначити

13.

Списано чистий фінансовий результат від операційної  діяльності

суму визначити

 

Методичні рекомендації:

 

           1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в торгівлі згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; Методичним рекомендаціям з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності, Положенню про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів. 

 2. При  виконанні завдань практичного характеру необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку операцій з придбання та продажу товарів в оптовій торгівлі необхідно використовувати особливі субрахунки до рахунку 28 “Товари”. 

 

Практичне заняття № 2:

 

Питання:

 

1. Облік роздрібного товарообігу, витрат на збут та підрахування фінансового результату від продажу товарів.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування), перевірка СРС.

Література: [зад. 15; 16; 17].

 

Задача 15

Облік роздрібного товарообороту

 

Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціми, використовуючи такі дані:

1. Залишки за синтетичними рахунками на 1 жовтня 2... року.

 

Назва рахунків

Сума (гривень)

дебет

кредит

Товари (покупна вартість)

70 000

 

Торгова націнка

 

7 000

Дохід (прибуток)

 

10 000

 

2. Господарські операції за жовтень.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Акцептована платіжна вимога постачальника за товар, який надійшов за договірними цінами до магазину (покупна вартість)

400000

2.

Нарахована торгова націнка в розмірі 25% від покупної вартості товару

суму визначити

3.

Сплачено з поточного рахунку витрати з доставки товарів

6000

4.

Надійшла до каси виручка від продажу товарів за роздрібними цінами

200000

5.

Здана до банку виручка від реалізації товарів

200000

6.

Списані реалізовані товари (покупна вартість)

суму визначити

7.

Списана реалізована торговельна націнка

суму визначити

8.

Списаний на фінансовий результат дохід від реалізації товарів

суму визначити

9.

Нарахована заробітна плата робітникам магазину

12000

10.

Витрачені матеріали на упакування товарів

500

11.

Нарахована амортизація основних засобів торговельного підприємства

200

12.

Списані на фінансовий результат витрати на збутвитрати обігу на реалізовані товари

суму визначити

13.

Списано чистий фінансовий результат від операційної  діяльності

суму визначити

 

Задача 16

Особливості обліку на підприємствах громадського харчування

 

Скласти бухгалтерські проводки, виконати необхідні розрахунки за операціми, використовуючи такі дані.

1. Залишки за синтетичними рахунками на 1 жовтня 2... року.

 

Назва рахунків

Сума (гривень)

дебет

кредит

Товари (покупна вартість)

120000

 

Торговельна націнка

 

6000

Дохід (прибуток)

 

10000

 

2. Господарські операції за жовтень.

 

№ п/п

Зміст господарських операцій

Сума (гривень)

1.

Надійшов товар до ресторану від постачальників за договірними цінами (покупна вартість)

60000

2.

Нарахована торгова націнка в розмірі 10% від покупної вартості товару

суму визначити

3.

Нарахована націнка підприємства громадського харчування в розмірі 10% від роздрібної вартості товарів

суму визначити

4.

Відпущені з кладової товари за покупними цінами:

 

-  до кухні на виробництво

50000

- до буфету на реалізацію

12000

5.

Надійшла до каси виручка за реалізовані товари:

 

- власного виробництва

65000

- покупних товарів (буфет)

10000

6.

Списані витрачені продукти за покупними  цінами на кухні та реалізовані товари в буфеті

суми визначити

7.

Списані реалізовані торгові націнки

суми визначити

8.

Списаний фінансовий результат від реалізації товарів та продуктів (звіт бухгалтерської проводки)

суму визначити

 

Задача 17

 

На підприємстві роздрібної торгівлі на початок підзвітного періоду залишки товарів склали 1100 грн., у т.ч. торгова націнка 100 грн.

У підзвітному періоді відбулися такі господарські операції:

1. Придбано товарів від постачальників на суму 12000 грн.

    (в т.ч. ПДВ - 2000 грн.).

2. Нараховано торгова націнка на товар у сумі 1000 грн.

3. Продано товар за  цінами продажу на суму 3000 грн.

4. Залишки товарів на кінець підзвітного періоду склали 9100 грн.

 

Навести бухгалтерські проводки за операціями у фінансовому та податковому обліку, визначити суми валових доходів та валових витрат, суму прибутку, який підлягає оподаткуванню. Відповіді надати у таблицях 1 і 2.

 

Таблиця 1. Фінансовий облік

 

№ п/п

Господарські операції

Д

K

Сума (гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Податковий облік

 

№ п/п

Господарські операції

Валові доходи

Валові витрати

Сума

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Методичні рекомендації:

 

1. При відображенні в обліку операцій з придбання та продажу товарів в роздріб необхідно використовувати особливі субрахунки до рахунку 28 “Товари”. 

2. При визначенні фінансового результату діяльності торгівельних підприємств необхідно визначити реалізовану торгівельну націнку, витрати на збут та адміністративні витрати. 

         Визначення фінансового результату діяльності здійснюється на рахунку 79 “Фінансові результати” шляхом порівняння оборотів та закриття цього рахунку на рахунок 44 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”.

3. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

ТЕМА 3.  Бухгалтерський облік будівельного виробництва

 

Самостійна робота:

 

Питання:

 

1. П(С)БО 9, 15, 16, 18.

2. Витрати від звичайної та надзвичайної діяльності у будівельному виробництві.

 

Форма виконання: опрацювання лекційного матеріалу, знайомство з законодавчими документами, інструктивними матеріалами, виконання завдань та вправ.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування).

Література: [1-14; 22; 24; 26; 33; 37; 39; 43; 48, с. 9–60; СРС № 3].

 

Завдання 3

для самостійної роботи студентів

 

ВАРІАНТ 1

На підставі залишків по рахунках станом на 31.03. ц.р. та журналу реєстрації господарських операцій:

а) проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

б) підрахувати підсумок журналу операцій.

 

Залишки на рахунках на 31.03.200- р.

 

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Дебет

Кредит

10

Основні засоби , в т.ч.:

45200

 

104

Машини і обладнання

35000

 

105

Транспортні засоби

10200

 

131

Знос основних засобів

 

4406

201

Сировина і матеріали

500

 

311

Поточний рахунок в банку в національній валюті

35460

 

37

Інша дебіторська заборгованість

174

 

374

Розрахунки за претензіями

174

 

40

Статутний капітал

 

50600

42

Додатковий капітал

 

10000

44

Нерозподілені прибутки (збитки)

 

708

48

Цільове фінансування і цільове надходження

 

500

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті 

 

12000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

 

3120

 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ „Будсервіс” за ІІ – й квартал ц. р. (цифри умовні)

 

№ оп.

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

01.04

Придбано комп'ютерну програму "1С :Бухгалтерия" у фірмі „Елтокс”, без ПДВ

2000

2

02.04

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

?

3

02.04

Оприбутковано придбану комп’ютерну програму

2000

4

03.04

Погашено заборгованість перед ВАТ "Будівлі" за цемент

2400

5

30.04

Погашено заборгованість перед фірмою "Елтокс" за придбану комп'ютерну програму

?

6

0404

Придбано у ВАТ "Забудовник" арматуру 20 т по 500 грн. за 1 т, без ПДВ

?

7

04.04

Відображено суму ПДВ

?

8

05.04

Придбано  у  ВАТ  "Забудовник"  щебінь  7 т  по 300 грн. за 1 т, без ПДВ

?

9

05.04

Відображено суму ПДВ

?

10

06.04

Відпущено щебінь 4 т на виробництво фундаментних блоків

?

11

06.04

відпущено   щебінь   3   т   на   виробництво   залізобетонних плит

?

12

07.04

Відпущено    арматуру     1,2    т    на    виробництво фундаментних блоків

?

13

08.04

Отримано кошти в касу для господарських потреб

200

14

08.04

Видано під звіт кошти Павленку П.О. для придбання цементу

200

15

08.04

Придбано цемент марки 400 Павленком П.О. 300 кг по 0,5 грн.

?

16

08.04

Списано арматуру на виробництво залізобетонних плит

500

17

08.04

Повернуто в касу залишок підзвітних сум

?

18

09.04

Безоплатно отримано складське приміщення

4000

19

09.04

Оприбутковано   цемент   марки   100   в   погашення раніше виставленої претензії ВАТ "Будівлі"

?

20

10.04

Погашено заборгованість перед постачальником за щебінь

2520

21

10.04

Списано цемент марки 400 300 кг по 0,5 грн. на виробництво фундаментних блоків

?

22

11.04

Списано цемент марки 100 1000 кг по 0,4 грн. на виробництво залізобетонних плит

400

23

12.04

Проведено дооцінку вантажного автомобіля

300

24

12.04

Проведено дооцінку зносу вантажного автомобіля

20

25

14.04

Оприбутковано придбаний товар, без ПДВ

1000

26

14.04

Відображено суму ПДВ

?

27

15.04

Нараховано заробітну плату продавцю

102

28

15.04

Проведено  відрахування   на  соціальні  заходи   від заробітної плати продавця

?

29

22.04

Погашено заборгованість перед постачальником за арматуру

12000

30

25.04

Нараховано     заробітну      плату      робітникам     за виготовлення фундаментних блоків

1100

31

25.04

Нараховано заробітну плату робітникам за виготовлення залізобетонних плит

1900

32

25.04

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виготовленням фундаментальних блоків

?

33

25.04

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виготовленням залізобетонних плит

?

34

26.04

Нараховано заробітну плату загально виробничому персоналу

950

35

26.04

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати загально виробничому персоналу

?

36

27.04

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

720

37

27.04

Проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників адміністративного персоналу

?

38

30.04

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються при виробництві фундаментальних блоків

1230

39

30.04

Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються при виробництві залізобетонних блоків

1230

40

30.04

Нараховано знос вантажного автомобіля

600

41

02.05

Розподілено та списано загально виробничі витрати на собівартість фундаментних блоків

?

42

02.05

Розподілено та списано загально виробничі витрати на собівартість залізобетонних плит

?

43

05.05

Оприбутковано фундаментні блоки на склад 20 шт. по 250 грн.

?

44

05.05

Оприбутковано фундаментні блоки на склад 20 шт. по 275 грн.

?

45

08.05

Визначено собівартість фундаментальних блоків (20 шт.), призначено для реалізації

?

46

08.05

Визначено собівартість фундаментальних блоків (20 шт.), призначено для реалізації

?

47

10.05

Реалізовано фундаментальні блоки (20 шт.)

6000

48

10.05

Нараховано ПДВ

?

49

11.05

Реалізовано залізобетонні плити

9000

50

11.05

Нараховано ПДВ

?

51

12.05

Собівартість фундаментальних блоків

?

52

13.05

Собівартість залізобетонних плит

?

53

20.05

Списано адміністративні витрати

?

54

25.05

Визначено чистий дохід від реалізації фундаментних блоків та залізобетонних плит

?

55

05.06

Закрито рахунки витрат та доходів на рахунок фінансових результатів

?

56

05.06

За результатами діяльності за 11-иіі квартал ц.р. нараховано податок на прибуток

?

57

05.06

Списано фінансовий результат та визначено прибуток (непокритий збиток)

?

 

ВАРІАНТ 2

 

На підставі журналу реєстрації господарських операцій:

а) проставит кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

б) підрахувати підсумок журналу операцій.

 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ "Віком "за січень ц. р.

 

№ on.

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

04.01

Оголошено розмір статутного капіталу згідно

173000

2

05.07

Внесено засновником Чередниченко Ч.О. грошові кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу

120000

3

05.01

Прийнято від засновника Троценко Т.О. приміщення теплиці (площа 250 м2) як внесок до статутного капіталу

35000

4

05.01

Оприбутковано автомобіль Opel Astra як внесок до статутного капіталу від засновника Громадченко Г.О.

17000

5

06.01

Внесено в касу готівку засновником Громадченко Г.О. як внесок до статутного капіталу

1000

6

06.01

Придбано патент для вирощування грибів за готівку (строк 1 рік)

240

7

06.01

Придбано технічний регламент по вирощуванню грибів з оплатою готівкою (1 рік)

120

8

08.01

Оприбутковано будівельні матеріали для проведення ремонту теплиці від ВАТ "Балцем"

600

9

08.01

Відображено суму ПДВ

120

10

09.01

Відпущено зі складу будівельні матеріали для ремонту теплиці

300

11

09.01

Акцептовано рахунок ТзОВ "Монтаж-Сервіс" за ремонт та переоснащення теплиці

600

12

09.01

Відображено податковий кредит на суму ПДВ

120

13

10.01

Погашено заборгованість перед ТзОВ "Монтаж-Сервіс" за рахунок короткострокової позики банку

720

14

10.01

Списано витрати по переоснащенню теплиці на загальновиробничі витрати

?

15

10.01

Оприбутковано пастерилізаційну камеру для субтрату від ТзОВ "Перс"

2200

16

10.01

Відображено суму ПДВ

440

17

10.01

Нараховано заробітну плату Радченко Р. О. за монтаж пастерілізаційної камери

100

18

10.01

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати Радченка P.O.

?

19

10.01

Проведено утримання із заробітної плати Радченко P.O.

?

20

11.01

Введено в експлуатацію пастерилізаційну камеру після монтажу

?

21

12.01

Оприбуковано        матеріали        від        ТзОВ "Домінус"субстрат для вирощування грибів 2 т за ціною 3 грн без ПДВ за 1 т

?

22

12.01

Відображено суму ПДВ

?

23

15.01

Виставлено з поточного рахунку акредитив

8200

24

16.01

 Погашено  акредитивом  заборгованість  перед ТзОВ "Домінус" 

7200

25

17.01

Оприбутковано від ВАТ "Селектор" матеріали-міцелій для вирощування грибів:

вешенки, 50 кг ціна 4 грн. без ПДВ  печериць, 40 кг ціна 8 грн. без ПДВ 

?

?

26

17.01

Відображено суму ПДВ

?

27

18.01

Видано    з    каси    підзвіт    грошові    кошти Іваненко І.О. на господарські потреби

500

28

18.01

Оприбутковано    поліетиленові    пакети    для вирощування грибів придбані з підзвітних сум

 

200

29

18.01

Відображено суму ПДВ

40

30

19.01

Повернуто  в  касу  залишки  невикористаних підзвітних сум Іваненком І.О.

?

31

19.01

Перераховано  з   поточного  рахунку  грошові кошти   в   погашення   заборгованості   перед ТзОВ "Перс"

2640

32

20.12

Відпущено субстрат для вирощування грибів:

 - вешенка (500 кг)                                                               

 - печериць (500 кг)

 

1500

1500

33

20.12

Відпущено пакети для вирощування грибів:

-вешенка                                                                               

- печериць

 

100

70

34

20.12

 Відпущено міцелій для вирощування:

- грибів вешенка, 50 кг                                                    

- грибів печериць, 40 кг

 

200

320

35

21.01

Акцептовано рахунок за опалення приміщення теплиці

50

36

21.01

 Акцептовано рахунок житомирського РЕС за освітлення приміщення теплиці

20

37

22.01

Зараховано         на         поточний         рахунок короткостроковий кредит банку

2000

38

22.01

Нараховано   заробітну   плату   робітникам   за вирощування:

- грибів вешенка                                                               

- грибів печериць

 

300

400

39

22.01

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної       плати       робітників,       зайнятих вирощуванням грибів:

- вешенка

 - печериць

 

 

?

?

40

22.01

Проведено   утримання   від   заробітної   плати робітників         відповідно        до        діючого законодавства

?

41

23.01

Нараховано   знос   виробничого   приміщення (теплиці)

150

42

23.01

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

500

43

23.01

Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу

187,5

44

23.01

Проведено   утримання   від   заробітної   плати адміністративного персоналу

?

45

24.01

Отримано сертифікат якості на гриби:

 - вешенка

 - печериці

 

50

50

46

24.01

Списано частину витрати майбутніх періодів на загальновиробничі потреби

?

47

25.01

Розподілено та  списано загальновиробничі витрати

?

48

25.01

Оприбутковано на склад готову продукцію:

- гриби вешенка (700 кг)

 - гриби печериці (750 кг)

 

?

?

49

25.01

Відвантажено готову продукцію ВАТ "Тинк":

 - гриби вешенка (700 кг, ціна 5,70 грн.)

 - гриби печериць (750 кг, ціна 10,50 грн.)

 

?

?

50

25.01

Нараховано ПДВ

?

51

26.01

Визначено.собівартість реалізованої продукції:

 - грибів вешенка

- грибів печериць

 

?

?

52

26.01

Визначено чистий дохід від реалізації:

- грибів вешенка

- грибів печериць

 

?

?

53

26.01

Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції:

 - грибів вешенка

 - грибів печериць

 

?

?

54

31.01

Закрито рахунки доходів та витрат

?

55

31.01

Нараховано та списано податок на прибуток

?

56

31.01

Списано  фінансовий результат та визначено суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

?

57

31.01

Зараховано грошові кошти від ВАТ "Тинк" за реалізовану продукцію

11865

 

Методичні рекомендації:

 

1. Завдання виконується за окремим варіантом, який надано викладачем.

2.  Результати роботи оформити за журналом реєстрації господарських операцій.

     3.Суми розрахунків до операцій оформити бухгалтерськими довідками.

 

Самостійна робота з викладачем:

 

Питання:

 

1. П(С)БО 9, 15, 16, 18.

2. Склад та класифікація витрат будівельного виробництва.

 

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: [1-14; 22; 24; 26; 33; 37; 39; 43; 48, с. 9–60].

 

Практичне заняття № 1:

 

Питання:

 

1. Облік витрат на будівельно-монтажні роботи, облік здачі (реалізації) підрядних робіт і розрахунків із замовниками.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування, задача), перевірка СРС.

Література: [зад. 18; 19 20; 21; 22].

Задача 18

 

  111Скласти бухгалтерські проводки по наступних господарських операціях:

 

Зміст операцій

Сума

грн.

п/п

 

 

1

Нарахована зарплата працівникам заготовчо-складського апарату

600

2

Проведені відрахування від зарплати

9

3

Списуються витрати на відрядження заготовчого апарату

120

4

Належить органам внутрішніх справ за позавідомчу охорону складів

80

5

Нарахована амортизація на будівлі складів і інші види основних засобів

50

 

обслуговуючих складське господарство

 

6

Списана недостача матеріальних цінностей в межах норм природного спаду

250

7

Нарахований знос МБП, переданих для потреб контори МТС 

20

8

Відпущені з складу матеріали для змісту контори МТС

50

 

складів

30

9

Відпущені з складу МБП вартістю до 10 грн. за одиницю для змісту складу

10

10

Списані заготовчо-складські витрати

9

 

Задача 19

 

        1) Залишок по рахунках на початок місяця:

 

Шифр

Найменування рахунку

 Сума

рахунку

 

грн.

205

Будівельні матеріали і устаткування до установки, в т.ч.:

7000

 

а) за планово-обліковими цінами

7200

 

6) відхилення фактичної собівартості

-200

 

заготовляння від планово - облікової оцінки

 

232

Допоміжне виробництво

9500

311

Розрахунковий рахунок

 50000

631

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

8000

371

Розрахунки з підзвітними лицями.

250

44

Прибули і збитки (прибуток)

71000

 

       2) Скласти бухгалтерські проводки і провести необхідні розрахунки по наступних господарських операціях:

 

Зміст операцій

Сума

п/п

 

грн.

1

Акцептується рахунок постачальника за будівельні конструкції і деталі, що надійшли

 

 

- вартість конструкцій і деталей за оптовими цінами

25000

 

- залізничний тариф включений в рахунок постачальником

700

 

Разом

25700

2

Акцептується рахунок автотранспортної організації за доставку матеріалів

1050

3

Придбані різні матеріали через підзвітних осіб

 250

4

Оприбутковувані матеріали виготовлені підсобним виробництвом (за фактичною собівартістю виготовлення)

 

- всього фактична собівартість заготовляння матеріалів

32800

- планово-облікова оцінка

32745

5

Списані витрачені в звітному місяці матеріальні цінності:

 

а) на виробництво будівельно-монтажних робіт

(суму визначити, якщо за планово-обліковими цінами витрата склала 18000 грн.);

?

б) на виготовлення продукції допоміжних виробництв (суму визначити, якщо за планово- обліковими цінами витрата склала 800 грн.);

 

 

в) на зміст і експлуатацію устаткування (суму визначити, якщо за планово-обліковими цінами витрата склала 600 грн.);

?

г) на виправлення браку (суму визначити, якщо за планово- обліковими  цінами витрата склала 200 грн.);

?

6

Відпущені матеріальні цінності за фактичною собівартістю заготовляння (суму визначити, витрата по планово – обліковій оцінці 400 грн.)

?

7

Списуються недостачі матеріальних цінностей

а) в межах норм природного спаду при зберіганні (2 проводки, витрата по планово – обліковим цінам 80 грн.);

?

б) понад норми спаду і втрати від псування цінностей за відсутності винних осіб, дозволені до списання (2 проводки, витрата за планово-обліковими цінами 150 грн.);

?

в) з вини матеріально відповідальних, осіб (суму визначити, витрата за планово обліковими цінами 30 грн.).

?

8

Списуються фактична собівартість знищених цінностей і втрати від псування матеріальних цінностей унаслідок стихійних бід (витрата за планово обліковими цінами 190 грн.)

?

Задача 20

 

      Будівельна фірма «Комфорт» зводить для замовників два об'єкти. № 1 і № 2. Для виробництва будівельно-монтажних робіт використовуються купувальні будівельні матеріалу і що виготовляються у власному допоміжному цеху. Бухгалтеру необхідно відобразити проводками операції по руху матеріалів, в грн.:

    1.   Акцептуються рахунки постачальників за будівельний кирпич- 36800

    2. Оприбутковувані матеріали, виготовлені в допоміжному виробництві 2600

    3. Витрачені будівельні матеріали на потреби допоміжного виробництва 8000

    4.  Оприбутковувані відходи від допоміжного виробництва 240

    5. Відпущено на будівництво:

об'єкту №1                                                                                     14000

об'єкту №2                                                                           12000

 

Задача 21

 

      Скласти бухгалтерські проводки по господарських операціях.

      Початкові дані:

      Бухгалтером будівельної фірми «Комфорт» по актах приймання-здачі робіт визначена кошторисна вартість виконаних за поточний місяць робіт:

 

Найменування об'єктів

Вартість грн.

Об'єкт № 1

Об'єкт № 2

Разом

68000

42000

110000

 

      В поточному місяці вироблені господарські операції:

 

Зміст операцій

Сума

п/п

 

грн.

1.

Списується фактична собівартість виконаних за місяць робіт

102360

2.

Зараховано на розрахунковий рахунок від замовників по проміжних рахівницях за виконані роботи в першій і другій декадах поточного місяця

50000

3.

Пред'явлені рахунки замовникам за виконані роботи в поточному місяці (по кошторисній вартості)

110000

4.

В остаточний розрахунок за виконані роботи поступили від замовників платежі

9

5.

Проведений залік сум по проміжних платежах

50000

6.

Визначити результат від здачі робіт в поточному місяці

9

 

Задача  22

 

      Скласти бухгалтерські проводки за господарським операціям:

 

Зміст операцій

Сума

п/п

 

грн.

1.

Відпущені будівельні матеріали для зведення тимчасових споруд:

 

 

тимчасового огорожі біля житлового будинку (об'єкт №3)

400

 

тимчасового складу біля житлового будинку (об'єкт №3)

300

 

тимчасового огорож біля будівлі інституту (об'єкт №2)

600

2

Нарахована зарплата будівельним робітником, зайнятих зведенням тимчасових споруд:

 

 

огорожі при об'єкті №3

400

 

складу при об'єкті №3

100

 

огорож при об'єкті №2

200

3

Надані послуги власним автотранспортом по зведенню:

 

 

огорожі при об'єкті №3

30

 

складу при об'єкті №3

40

 

огорожі при об'єкті №2

20

4.

Оприбутковувана закінчене будівництвом тимчасова огорожа при об'єкті №2

?

 

(будівництво огорожі і складу при об'єкті №3  не закінчено)

?

5.

Нарахувати знос по тимчасових (не титульним) спорудах, якщо передбачуваний термін використовування закінченої тимчасової огорожі

 

 

при об'єкті №2 шість місяців (від розбирання його планується отримати матеріалів на 110 грн.)

?

 

Методичні рекомендації:

 

           1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в будівельних організаціях згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; 18; Правилам визначення вартості будівництва; Методичним рекомендаціям з формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

 2. При  виконанні завдань практичного характеру необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку у будівництві, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку витрат на будівельно-монтажні роботи зверніть увагу на порядок обліку прямих та операційних витрат, порядок розподілу загальновиробничих витрат на собівартість окремих будівельних об’єктів згідно П(С)БО 16 “Витрати”.

4. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

ТЕМА 4. Бухгалтерський облік НА автомобільнОМУ ТРАНСПОРТІ

 

Самостійна робота:

 

Питання:

 

1. П(С)БО 9, 15, 16.

2. Обробка первинних документів і запис інформації в облікові регістри з обліку операцій на автотранспортних підприємствах.

 

Форма виконання: опрацювання лекційного матеріалу, знайомство з законодавчими документами, інструктивними матеріалами, виконання завдань та вправ.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування).

Література: [1-14; 20; 26; 43; 48, с. 141–179; СРС № 4].

 

Завдання 4

для самостійної роботи студентів

 

  Нафтопродуктопостачальне підприємство ЗАТ “Міраж” уклало договір купівлі-продажу з ТзОВ “Автомобіліст”. Згідно договору ЗАТ “Міраж” зобов'язане через АЗС, що йому належить, реалізувати ТзОВ “Автомобіліст” бензин марки А-95 на суму 4320 грн. (в тому числі ПДВ - 720 грн).

  Умови договору наступні:

         1. Бензин  відпускається  ТзОВ “Автомобіліст” по талонах, в  яких зазначена марка і вартість бензину.

         2. Термін дії талонів - 1 місяць, по закінченні якого неотоварені талони підлягають поверненню продавцю.

         3. Акт приймання-передачі бензину, фактично відвантаженого з резервуарів  підприємства в  баки  автотранспорту  ТзОВ  “Автомобіліст”, складається в останній день місяця (по закінченні терміну дії талонів).

        4. Видача рахунку-фактури покупцю проводиться при складанні акту приймання-передачі.

        5. ТзОВ “Автомобіліст” проводить стопроцентну передоплату суми, що вказана в договорі.

  6. Облікова  вартість  палива  по балансових даних ЗАТ “Міраж” складає

2520 грн.

Протягом місяця ТзОВ “Автомобіліст” забезпечило отримання бензину А-95 на всю суму, вказану в договорі.

Визначте кореспонденцію рахунків за наведеними нижче господарськими операціями.

 

 

оп

 

 

Зміст господарської операції

 

 

Коресп. рахунки

Сума, грн.

MR до пр. та сем. ГНГ 


          I                 II   

MR до пр. та сем. ГНГ 

 


II

Д-т

К-т

ЗАТ “Міраж”

 

1

Оприбутковано   талони   на   бензин  (180 шт.)  із зазначенням марки і кількості бензину

 

 

29736

25800

2

Оприбутковано  талони  на  бензин  за  фактичною вартістю

 

 

?

?

3

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

 

 

?

?

4

Отримано авансові платежі від ТзОВ “Автомобіліст” в рахунок оплати ПММ

 

 

49500

48000

5

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

 

 

?

?

 

 

 

6

Видано талони (180 шт.) на бензин ТзОВ   “Автомобіліст”

 

 

49500

48000

7

Списано талони на бензин за фактичною вартістю

 

 

?

?

8

Відображено вартість реалізованого за місяць палива (згідно акту приймання-передачі)

 

 

49500

48000

9

Відображено розрахунки по податкових зобов'язаннях

 

 

825

800

10

Проведено  замір авансових  платежів     ТзОВ “Автомобіліст” в рахунок оплати відпущеного по талонам бензину

 

 

?

?

11

Списано облікову вартість бензину

 

 

?

?

12

Відображено чистий дохід від реалізації палива

 

 

?

?

13

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого палива

 

 

?

?

MR до пр. та сем. ГНГТзОВ “Автомобіліст”

 

 

 

 

 

1

Проведено авансові платежі ЗАТ “Міраж” в рахунок оплати бензину

 

 

49500

48000

2

Відображено розрахунки по податковому кредиту

 

 

?

?

3

Отримано талони на бензин (із зазначенням марки бензину і його вартісного вираження)

 

 

49500

48000

4

Видано талони на бензин під звіт водіям

 

 

3600

4800

 

5

Оприбутковано бензин  після  здачі  авансових  звітів водіями на підставі акту приймання-передачі бензину

 

 

3600

4800

 

6

Відображено розрахунки по податковому кредиту

 

 

?

?

 

7

Проведено залік авансових платежів на  рахунок оплати вартості бензину

 

 

?

?

 

8

Списано вартість бензину (згідно авансових звітів водіїв, подорожніх листів)

 

 

3600

4800

 

Методичні рекомендації:

 

1. Завдання виконується за окремим варіантом, який надано викладачем.

2.  Результати роботи оформити за журналом реєстрації господарських операцій.

         3. Суми розрахунків до операцій оформити бухгалтерськими довідками.

 

Самостійна робота з викладачем:

 

Питання:

 

1. Облік документів суворої звітності.

2. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень.

 

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: [1-14; 20; 26; 43; 48, с. 160–179].

 

Практичне заняття № 1:

 

Питання:

 

1. Облік доходів і витрат на автомобільному транспорті.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування, задача), перевірка СРС.

Література: [зад. 23; 24; 25].

 

Задача 23

 

За бартерним договором придбано легковий автомобіль в обмін на готову продукцію. Автомобіль отримано в I-му кварталі звітного року, готова продукція відвантажена у II-му кварталі того ж року.

Визначте кореспонденцію рахунків за наведеними нижче господарськими операціями. 

 

Придбаний автомобіль

Сума, грн.

Відвантажена продукція

Сума, грн.

Договірна вартість

10310

Фактична собівартість

8816

ПДВ

2062

Договірна ціна

10310

Продажна вартість

12372

ПДВ

2062

 

 

Продажна вартість

12372

 

№ оп.

 

 

Зміст господарської операції

 

 

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

 

 

Дебет

Кредит

1-й квартал звітного року

1

Відображено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з придбанням автомобіля

 

 

100

2

Внесено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з придбанням автомобіля

 

 

 

 

 

 

100

3

Оприбутковано на склад автомобіль, отриманий за бартером

 

 

10310

4

Відображено суму податкових розрахунків по ПДВ

 

 

 

 

2062

2-й квартал звітного року

 

 

5

Введено в експлуатацію автомобіль

 

 

10410

6

Списано фактичну собівартість відвантаженої продукції

 

 

8816

7

Відображено реалізацію (продаж) продукції

 

 

12372

8

Відображено суму  податкового  зобов'язання  по ПДВ

 

 

2062

9

Відображено чистий дохід від реалізації товарів

 

 

10310

10

Проведено взаємозалік

 

 

12372

 

Задача 24

 

Продавець  реалізував  для  власних  потреб  покупця  (для  легкових автомобілів) паливно – мастильні матеріали (ПММ) на суму 1284 грн. (у т.ч. ПДВ-214 грн.).

Яким чином буде відображено цю ситуацію у  бухгалтерському обліку?

 

№ оп

Зміст господарської операції

 

 

Кореспондуючі рахунки

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

 

У продавця

 

 

 

1

Відпущено ПММ покупцю

 

 

1284

2

Нараховано суму податкових зобов'язань щодо ПДВ

 

 

214

3

Відображено чистий доход від реалізації

 

 

1070

4

Списано собівартість ПММ

 

 

1284

5

Списано собівартість ПММ на фінансовий результат

 

 

1284

6

Відображен коригування  фінансових  результатів на суму нарахованих податкових зобов'язань щодо ПДВ складає 214 грн.

 

 

214

7

Списано суму товарної надбавки, яка припадає на реалізовані ПММ

 

 

400

8

Списано суму витрат на збут, які припадають на реалізовані ПММ

 

 

50

9

Отримано грошові  кошти від покупця  в оплату ПММ

 

 

1284

 

У покупця

 

 

 

1

Відображено суму ПДВ, сплаченого при купівлі ПММ

 

 

214

2

Списано суму ПДВ, сплаченого при купівлі ПММ

 

 

214

3

Оплачено рахунок постачальника

 

 

1284

 

Задача 25

 

Внаслідок ліквідації автомобіля підприємство А оприбуткувало запаси частини, придатні  для   подальшого   використання,   за  ціною   “можливо реалізації" - 70 грн. У цьому ж звітному періоді підприємство А реалізувало підприємству Б такі матеріальні цінності за ціною 100 грн. плюс ПДВ - 20 грн. на умовах передоплати.

Визначте кореспонденцію рахунків за наведеними нижче господарськими операціями в регістрах бухгалтерського обліку підприємства А?

 

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

рахунки

Сума,

  грн. 

Дебет

Кредит

1

На  поточний  рахунок  надійшла  передоплата  від покупця

 

 

120

2

Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ

 

 

20

3

Відображено реалізацію запчастин

 

 

100

4

Списано облікову вартість запчастин

 

 

70

5

Списано податкові зобов'язання в сумі ПДВ

 

 

20

6

Визначено чистий дохід від реалізації запчастин

 

 

80

7

Списано   собівартість   реалізованих   запчастин   на

фінансовий результат

 

 

70

8

Відображено фінансовий результат

 

 

10

 

Методичні рекомендації:

 

 

           1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності на автомобільному транспорті згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; Методичним рекомендаціям з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на автомобільному транспорті.

 2. При  виконанні завдань практичного характеру необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку на автомобільному транспорті, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку витрат на перевезення зверніть увагу на порядок обліку прямих та операційних витрат, порядок розподілу загальновиробничих витрат на собівартість окремих заказів згідно П(С)БО 16 “Витрати”.

4. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

ТЕМА 5.  Бухгалтерський облік страхової діяльності

 

Самостійна робота:

 

Питання:

 

1. Закон України „Про страхування”.

2. Закон України: „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

3. Обробка первинних документів і запис інформації в облікові регістри з обліку доходів, витрат і фінансових результатів страхової діяльності.

 

Форма виконання: опрацювання лекційного матеріалу, знайомство з законодавчими документами, інструктивними матеріалами, виконання завдань та вправ.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (задача, тестування).

Література: [1-14; 26; 30; 31; 38; 42; 47, с. 7–122; СРС № 5].

 

Завдання 5

для самостійної роботи студентів

 

         На підставі даних оборотно-сальдової відомості скласти Баланс, Звіт про фінансові результати та Звіт про рух грошових коштів.

 

Оборотно-сальдова ввідомість за січень 200- р.

 

ВАРІАНТ 1

№ рахунка

Сальдо на початок

Обороти за місяць

Сальдо на кінець

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

103

206696

 

 

 

206696

 

104

191750,44

 

1250,7

 

193001,14

 

113

6395,59

 

227

 

6622,59

 

114

 

 

 

 

0,0

 

131

 

22337,25

 

4410,84

 

26748,09

133

 

 

 

 

0,0

 

152

 

 

1477,7

1477,7

0,0

 

201

5949,98

 

1408,16

2112,93

5245,21

 

206

1393,93

 

177

1260,4

310,53

 

301

7,37

 

 

 

7,37

 

311

352583,6

 

88438,47

408778,5

32243,57

 

313

120000

 

300000

 

420000

 

3331

11,94

 

15,3

1,2

26,04

 

4 3771

15650

 

3055

900

17805

 

372

 

90,12

 

1574,64

 

1664,76

392

111144,43

 

 

381,47

762,96

 

40

 

542000

 

 

0,0

542000

441

115347,59

 

 

63083,39

52264,2

 

491

 

433223,5

433223,5

404013,1

 

404013,1

494

9782

 

16210,65

9782

16210,65

 

497

 

 

449434,15

449434,15

0,0

 

36

11568,49

 

89291,28

80996,28

119863,49

 

76

 

 

89291,28

89291,28

0,0

 

6411

 

3150,59

3650

4531,18

 

4031,77

6412

76,17

 

 

3962,05

 

3885,88

6415

 

 

 

17

 

17

6416

 

9,32

209,32

200

 

 

6511

13,45

 

 

3647,23

 

3633,78

6512

15,12

 

 

226,41

 

211,29

652

4124,64

 

 

341,56

3783,08

 

6522

5,41

 

 

95,74

 

90,33

653

13,7

 

 

342,06

 

328,36

Д 685

6961,11

142874,68

97694,41

30904,16

9301,43

78424,75

703

 

 

135530,33

135530,33

0,0

 

661

 

 

5756,2

14612,6

 

8856,4

6417

 

 

447

913

 

466

710

0,0

0,0

778,91

778,91

0,0

 

742

 

 

 

 

0,0

 

791

 

 

124930,33

124930,33

0,0

 

792

 

 

6793,28

6793,28

0,0

 

793

 

 

44,9

44,90

0,0

 

903

 

 

28540,83

28540,83

0,0

 

92

 

 

2092,37

2092,37

0,0,

 

93

 

 

 

 

0,0,

 

9490

 

 

8364,45

8364,45

0,0

 

9811

 

 

2479,75

2479,75

0,0

 

9812

 

 

2051,45

2051,45

0,0

 

979

 

5805,50

6633,75

10600

 

9771,75

978

 

 

15335,2

15335,20

0,0

 

Всього:

1149490,96

1149490,96

1914832,67

1914832,67

1084143,26

1084143,26

 

ВАРІАНТ 2

№ рахунка

Сальдо на початок

Обороти за місяць

Сальдо на кінець

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

103

206696

 

 

 

206696

 

104

193001,14

 

14294,5

 

207295,64

 

113

6622,59

 

144

 

6766,59

 

114

 

 

2592

 

2592

 

131

 

26748,09

 

3287,48

 

30035,57

133

 

 

 

108

 

108

152

 

 

17030,5

17030,5

0,0

 

201

5245,21

 

484,22

1703,42

4026,01

 

206

310,53

 

1593

1096,53

807

 

301

7,37

 

13320

13279,82

47,55

 

311

32243,57

 

169280,04

138789,41

62734,2

 

313

420000

 

 

50000

370000

 

3331

26,04

 

 

10,74

15,3

 

4 3771

17805

 

 

900

16905

 

372

 

1664,76

2830,8

2042,02

 

875,98

392

762,96

 

 

381,48

381,48

 

40

 

542000

 

 

0,0

542000

441

52264,20

 

 

91476

 

39211,8

491

 

404013,10

404013,10

631625,1

 

631625,1

494

16210,65

 

 

 

16210,65

 

497

 

 

631625,10

631625,1

0,0

 

36

119863,49

 

424029,06

112287,96

431604,59

 

76

 

 

424029,06

424029,06

0,0

 

6411

 

4031,77

4500

14752,32

 

14284,09

6412

 

3885,88

3965

3782,35

 

3703,23

6415

 

17

17

15,30

 

15,3

6416

 

 

 

 

 

 

6511

 

3633,78

4021

3701,38

 

3314,16

6512

 

211,29

241

230,86

 

201,15

652

3783,08

 

342

379,28

3745,8

 

6522

 

90,33

105

97,16

 

82,49

653

 

328,36

689,54

656,5

 

295,32

Д 685

9301,43

78424,75

110990,74

88320,35

41114,29

87567,22

703

 

 

651641,06

651641,06

0,0

 

661

 

8856,4

15454,26

14757,8

 

8159,94

6417

 

466

 

 

 

466

710

0,0

0,0

 

 

0,0

 

742

 

 

 

 

0,0

 

791

 

 

424029,06

424029,06

0,0

 

792

 

 

6785,08

6785,08

0,0

 

793

 

 

63,9

63,9

0,0

 

903

 

 

28031,85

28031,85

0,0

 

92

 

 

2808,35

2805,35

0,0,

 

93

 

 

38784,86

38784,86

0,0,

 

9490

 

 

2369,04

2369,04

0,0

 

9811

 

 

12697,62

12697,62

0,0

 

9812

 

 

2054,7

2054,7

0,0

 

979

 

9771,75

775

 

 

8996,75

978

 

 

25043,62

25043,62

0,0

 

Всього:

1084143,26

1084143,26

3440675,06

3440675,06

1370942,1

1370942,1

ВАРІАНТ 3

№ рахунка

Сальдо на початок

Обороти за місяць

Сальдо на кінець

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

103

206696

 

 

 

206696

 

104

207295,64

 

2162,43

5148

204310,07

 

113

6766,59

 

 

 

6766,59

 

114

2592

 

 

 

2592

 

131

 

30035,57

 

3403,06

 

33438,63

133

 

108

 

108

 

216

152

 

 

2162,43

2162,43

 

 

201

4026,01

 

910,04

1804,82

3131,23

 

206

807

 

860

1270

397

 

301

47,55

 

12620

12641,83

25,72

 

311

62734,2

 

983111,53

99457,52

946388,21

 

313

370000

 

 

300000

70000

 

3331

15,3

 

 

1,14

14,16

 

3771

169,05

 

3055

900

19060

 

372

 

875,98

1169,83

294,85

 

1

392

381,48

 

 

381,48

0,0

0,0

40

 

542000

 

 

 

542000

441

 

39211,8

 

-13441,48

 

25770,32

491

 

631625,1

631625,1

816848,15

 

816846,15

494

16210,65

 

13984,55

16210,65

13984,55

 

497

 

 

833058,8

833058,8

0,0

0,0

36

431604,59

 

280505,9

647463,9

64646,59

 

76

 

 

280505,9

280505,9

0,0

0,0

6411

 

14284,09

14750

10102,72

 

9636,81

6412

 

3703,23

3705

3989,91

 

3988,14

6415

 

15,3

15,3

15,3

 

15,3

6416

 

 

 

12,15

 

12,15

6511

 

3314,16

3960

4005,12

 

3359,28

6512

 

201,15

231

249,99

 

220,14

652

3745,8

 

380

425,44

3700,36

 

6522

 

82,49

104,72

105,13

 

82,9

653

 

295,32

315

325,41

 

305,73

Д 685

41114,29

87567,22

60638,73

108251,68

18324,51

112390,39

703

 

 

417455,05

417455,05

0,0

0,0

661

 

8159,94

14888,89

15680

 

8951,05

6417

 

466

 

 

 

466

710

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

742

 

 

5148

 

5148

 

791

 

 

280505,9

280505,9

0,0

0,0

792

 

 

6114,53

6114,53

0,0

0,0

793

 

 

12

12

0,0

0,0

903

 

 

30644,29

30644,29

0,0

0,0

92

 

 

1193,67

1193,67

0,0,

0,0

93

 

 

27888,5

27888,5

0,0,

0,0

9490

 

 

9673,56

9673,56

0,0

0,0

9811

 

 

8264,76

8264,76

0,0

0,0

9812

 

 

1837,96

1837,96

0,0

0,0

979

 

8996,75

5013,75

3500

 

7483

978

 

 

29621,72

29621,72

0,0

0,0

Всього:

1370942,1

1370942,1

3968093,84

3968093,84

1565184,99

1565184,99

 

Методичні рекомендації:

 

1. Завдання виконується за окремим варіантом, який надано викладачем.

2.  Результати роботи оформити за журналом реєстрації господарських операцій.

         3. Суми розрахунків до операцій оформити бухгалтерськими довідками.

 

Самостійна робота з викладачем:

Питання:

 

1. Види страхових резервів, принципи їх формування та відображення в обліку.

2. Облік резервів із страхування життя.

 

Форма роботи: обговорення питання, складання конспекту.

Форма контролю: перевірка на заліку.

Література: [1-14; 26; 30; 31; 38; 42; 47, с. 100–122].

 

Практичне заняття № 1:

 

Питання:

 

1. Облік розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування, задача), перевірка СРС.

Література: [зад. 26; 27; 28; 29; 30].

 

Задача 26

 

У першому кварталі 20.. року відповідно до укладеної агентської угоди та наданого агентом звіту отримано страхових платежів на суму 280 тис. грн. На рахунок страховика надійшло 220 тис. грн. Решта страхових платежів, отриманих страховим посередником в останній день місяця на суму 60 тис грн, надійшла у другому кварталі.

Зробіть необхідні бухгалтерські записи за цими операціями та визначте необхідні суми.

 

 

Задача 27

 

Протягом січня 20.. року страховий агент за дорученням страховика отримав у касу 15 тис. гри страхових платежів, які належать страховику. Відповідно до агентської угоди агенту належить комісійна винагорода в розмірі 20% зібраних страхових платежів, яку він залишає в себе.

Зробіть необхідні бухгалтерські записи за цими операціями та визначте необхідні суми.

 

Задача 28

 

Договір страхування з нерезидентом набрав чинності 20 лютого. Належні за цим договором страхові платежі $1000 / курс $ - 5 грн. за $1. Перерахування страхових платежів відбулося у березні / курс - 5 грн. 20 коп. за $1.

Зробіть необхідні бухгалтерські записи за підсумками лютого та визначте відповідні суми.

 

Задача 29

 

Об'єкт вартістю 1 тис. грн. застрахований у трьох страховиків. Згідно з укладеними договорами страхування розмір страхової суми становить 300, 500 і 600 тис. грн. Внаслідок страхового випадку страхувальник зазнав збитків на суму 700 тис. грн.

Розрахуйте суму страхового відшкодування за зазначеними договорами страхування.

 

Задача 30

 

У січні страховик прийняв рішення щодо страхових виплат:

-  фізичним особам з каси страхової організації на суму 8 тис. грн;

-  юридичним особам за договорами страхування життя, страхові внески за якими здійснюються частками протягом усього терміну їхньої дії на суму 24 тис. грн.

Зробіть необхідні бухгалтерські записи за цими операціями та визначте необхідні суми.

 

Методичні рекомендації:

 

           1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності у страховій діяльності згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; Положенню про порядок формування, розміщення та обліку резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя та обліку розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками.

 2. При  виконанні завдань практичного характеру необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку у страховій діяльності, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку витрат на ведення страхової діяльності зверніть увагу на порядок розподілу ціх витрат, згідно П(С)БО 16 “Витрати”.

При обліку розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками використовуйте особливі рахунки з повного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

4. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

Практичне заняття № 2:

 

Питання:

 

1. Облік операцій перестрахування.

2. Документальне оформлення господарських операцій та особливості їх відображення в обліку з використанням повного Плану рахунків.

 

Форма виконання: використання комп¢ютерних програм „Парус”, „Інфо-бухгалтер”.

Форма контролю: опитування усні (індивідуальні), письмові (тестування, задача), перевірка СРС.

Література: [зад. 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37].

 

Задача 31

 

         Скласти бухгалтерські проводки проведених страхових операцій станом на 01.04.20.. року на основі таких даних:

         1.Частки страхових платежів, сплачених перестраховикам з розрахункового рахунку страхової компанії:

         а) за ризикові види страхування  - 43000 тис. грн.;

         б) за страхування життя               -  17000 тис.грн.

         2. Повернуті від перестраховиків частки страхових платежів у касу страхової компанії:

         а) за ризикові види страхування   - 5200 тис. грн.;

         б) за страхування життя                - 1400 тис. грн.

 

Задача 32

 

Визначити результат зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій та відобразити його за допомогою бухгалтерських проводок на основі таких даних:

         1. Величина часток перестраховиків у резерві незароблених премій станом на 01.06.20..року - 8700 грн.;

         2. Величина часток перестраховиків у резерві незароблених премій станом на 01.07.20.. року - 7800 грн.

 

Задача 33

 

Визначити результат зміни частки перестраховиків у резервах збитків та відобразити його за допомогою бухгалтерських проводок на основі таких даних:

1. Величина вимог страхувальників станом на 01.02.20..року                        - 210 тис. грн.;

2. Величина вимог страхувальників станом на 01.03.20..року                        - 90 тис. грн.;

         3. Частка перестраховиків у резервах збитків станом на 01.03.20..року                        - 40 грн.

 

Задача 34

 

         Скласти бухгалтерські проводки для таких страхових операцій:

         1. Відповідно до договору перестрахування перестрахувальник повинен сплатити перестраховику частину страхових платежів  - 200 тис. грн.;

         2. Перестраховик має сплатити перестрахувальнику комісійну винагороду  - 40 тис. грн.

         Розрахунки операцій перестрахування здійснюються у формі заліку взаємної заборгованості.

 

Задача 35

        

Визначити частку перестраховиків у резервах незароблених премій станом на 01.01.200..року та відобразити результат її зміни за допомогою бухгалтерських проводок:

1. Частка страхових платежів, сплачена перестраховикам у:

I кварталі 20..року     - 135 тис. грн.;

         II кварталі 20..року   - 185 тис. грн.;

III кварталі 20..року  - 215 тис. грн.;

2. Величина частки пере страховиків у резервах незароблених премій станом на 01.01.20.. року   - 240 тис. грн.

 

Задача 36

 

         Відобразити вказані операції відповідними бухгалтерськими записами.

         У січні 20.. року відповідно до договорів перестрахування життя сплачені частки страхових платежів:

         а) страхувальнику Сидоренко О.Б. - 40 грн.;

         б) страхувальнику Шматько Е.А.   - 60 грн. 

         У жовтні у зв’язку з настанням страхового випадку страховик здійснив зазначеним застрахованим страхові виплати в сумі 100 грн. та 150 грн.

         Перестраховик здійснив відшкодування першому застрахованому- 50 грн, а другому - 70 грн.

Задача 37

 

Відобразити нижченаведену ситуацію в бухгалтерському обліку.

У липні 20.. року  перестрахувальник в особі ЗАТ “Здоров’я та краса” перерахував страховій компанії “Лотос” частку страхових платежів з метою укладання договору перестрахування в сумі 800 тис. грн. Договір страхування набув чинності з серпня 20.. року.

Примітка: до рахунку другого порядку 36.1 відкрито субрахунок 36.1.3 “Розрахунки по договорам перестрахування”.

 

Методичні рекомендації:

 

           1. На початок виконання практичних завдань необхідно самостійно ознайомитися з нормативно-правовими актами, які регулюють організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності у страховій діяльності згідно переліку рекомендованої літератури.

Особливу увагу слід надати Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”; П(С)БО № 9, 15, 16; Положенню про порядок формування, розміщення та обліку резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя.  

 2. При  виконанні завдань практичного характеру необхідно  враховувати

особливості організації бухгалтерського обліку у страховій діяльності, які визначені у лекційному матеріалі та навчальних посібниках.

3. При відображенні в обліку витрат на ведення страхової діяльності зверніть увагу на порядок розподілу ціх витрат, згідно П(С)БО 16 “Витрати”.

При обліку операцій перестрахування  використовуйте особливі рахунки з повного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

4. При документальному оформленні господарських операцій користуйтеся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та реквізитами навчально-тренувальних фірм.

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №25.

2. Закон України „Про власність” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №20.

3. Закон України „Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України – 1991, №49.

4. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 7 лютого 1991, №698-12.

5. Закон України „Про підприємcтво в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 27 березня 1991, №887-12.

6. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. – 1996, №12.

7. Закон України „Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997.

8. Закон України „Про податок на додану вартість” // Відомості Верховної Ради України – 3 квітня 1997, №167/97-ВР.

9.  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України – 2002, №283/02.

10. Закон України „Про фіксований сільськогосподарський податок” // Відомості Верховної Ради України – 3 лютого 1999, №414-14.

11. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради України – 16 липня 1999, №996-14.

12.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

13.  Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів: Затв. спільним наказом Мінфіну та Мінекономіки України від 5 липня 1993 р. №414/401. – К., 1993.

14.  Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88. – К., 1995.

15. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473. – К., 1996.

16.  Положення про порядок формування, розміщення та обліку резервів з відів страхування, інших ніж страхування життя. Наказ Кабінету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.1997 р. №41.

17.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. №72. –К., 2001.

18.  Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 6 липня 1995 р. №265/95 (зі змінами і доповненнями). – К., 1995.

19.  Порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Затв. спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25 лютого 1997 р. №48/53. – К., 1997.

20.  Порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. №21. – К., 1998.

21.  Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419. – К., 2000.

22.  Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1 – 1 – 2000): Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. №174. – К., 2000.

23.  Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 3 лютого 1999 р. №414-14, з наступними змінами і доповненнями – К., 2000.

24.  Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві: Затв. спільним наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 червня 2002 р. №237/5. – К., 2002.

25.  План рахунків бухгалтерського обліку та порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затв. наказом Головного управління державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. №114 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 грудня 1999 р., №890/4183. – К., 1999.

26.  План рахунків та інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 грудня 1999 р., №892/4185. – К., 1999.

27.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 5 травня 2001 р., №389/5580. – К., 2001.

28.  Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. № 49. – К., 2001.

29. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р.  №69. – К., 1994.

30. Форми спеціалізованої звітності страховика. Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2002 р. №210.

31.  Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356. – К., 2000.

32.  Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. №189. – К., 2001.

33.  Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті: Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 лютого 2001 р. №65. – К., 2001.

34.  Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. №132. – К., 2001.

35.  Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. №49. – К., 2001.

36.  Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності: Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22 травня 2002 р. №145. – К., 2002.

37.  Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно монтажних робіт: Затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 р. №81. – К., 2002.

38.  Базидевич В.Д., Базидевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 1997.

39.  Журавель Г.П., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцай люк Л.О., Фаріон Т.І. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Екон. думка, 1999.

40.  Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /за ред. Ф.Ф. Бутинця/ – Житомир: ЖІТІ, 2000.

41.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. – Д.: ТОВ „Баланс-клуб”, 2000.

42.  Дубовина Т.А. Бухгалтерский учет в страховых организациях. – М., „Издательство ЮНИТИ – ДАИИ”, 2000.

43.  Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горечка Л.Л., Дави дюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. посіб. для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

44.  Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

45.  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: А.С.К., 2001.

46.  Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти.: Навч. посібник. / 2-е вид., доп. та виправлене. – Суми: видавництво „Університетська книга”, 2001.

47.  Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності. Навчальний посібник. – 2-ге видання, доповнене й перероблене. – Київ: Лібра, 2002.

48.  Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

49.  Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

50. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

САМОРОДОВА Н.М.

КАТРЕЧКО М.О.

 

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” з дисципліни “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства”. – Харків: УАБС ХБІ, 2005. – 45 с.

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: Богатіщев О.М.

Технічний редактор: Нечепуренко О.О.

Коректор: Головаш Л.М.

Комп’ютерна верстка: Нечепуренко О.О.

 

 

 

 

Формат 21x29,7/2. Гарнітура Times New Roman

Умовн. друк. арк.        Обл.-вид.арк. 

Друк ризографічний.

 

 

 

Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі

Харківського банківського інституту

Української академії банківської справи НБУ

 

 

 

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55

Тел.(0572) 337-98-83

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика