andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 4_Самостоятельная робота / МР до самостіїної роботи по АІП 2004-2005.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   182.5 КБ
СКАЧАТЬ

             НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

                              

                                 

                              Кафедра обліку і фінансів

Методичні рекомендації

до організації самостійної роботи з курсу

"Аналіз інвестиційних проектів"

                   для студентів усіх спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2005


Піскунов Р.О.

Методичні рекомендації до самосійної роботи з дисципліни "Аналіз інвестиційних проектів" для студентів усіх спеціальностей. - Харків: ХФ УАБС, 2005.-18 с.

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і фінансів протокол № 6, від 27 лютого 2005 р.

 


ВСТУП

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи складені відповідно до програми курсу "Аналіз інвестиційних проектів"  та призначені для самостійної роботи студентів над курсом.

Методичні розробки містять перелік теоретичних питань з окремих тем курсу, їх ме-тою являється засвоєння теоретичних основ курсу та набуття практичних навичок опрацю-вання документів, складання бізнес-плану, бюджетів проектів;планування підприєм-ства; оцінка ефективності інвестиційних проектів студентами всіх спеціальностей.

Зазначені нижче теоретичні питання необхідно опрацювати з використанням рекомендованої літератури шляхом написання конспекту або аналітичних викладів з визначеного викладачем питання. З цього питання студент відповідає на практичному занятті. Для виконання кожного практичного завдання студент повинен ознайомитися з вихідними даними, опрацювати рекомендовану літературу, що визначена окремо для кожного завдання, зробити певні розрахунки, розглянути певні нормативні акти, (там, де це передбачено умовою завдання) та зробити необхідні висновки.

Кожне     завдання               супроводжується               методичними рекомендаціями.

Номери теоретичних питань і варіанти практичних завдань визначає викладач індивідуально для кожного студента.

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота - основний засіб оволодіння студентом навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

Зміст самостійної роботи над конкретною темою навчальної дисципліни визначається програмою курсу та методичними рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів з дисципліни забезпечується конспектом лекцій, підручниками і посібниками, методичними рекомендаціями до вивчення окремих тем, періодичною літературою.

Навчальний матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на письмовий іспит поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на оволодіння ними навичками самостійного аналізу, відбору необхідного матеріалу з різних джерел інформації, його систематизації й умінь робити відповідні висновки.

При виконанні самостійних робіт необхідно враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні на сучасному етапі розвитку економіки.

Особливу увагу слід приділяти проблемам залучення інвестицій у зв'язку з формуванням ринкових відносин в Україні.

Етапи виконання самостійної роботи:

- пошук джерел інформації;

- обробка матеріалів та написання конспектів, рефератів, науково-дослідних робот.

Пошук та робота з літературними джерелами

Пошук та робота з літературою - це дуже важливий етап самостійної роботи студента.

Літературні джерела:

література, рекомендована викладачем (посібники, підручники та інше);

статті з газет та журналів;

довідники;

статистичні збірники та інше.

Статистичні збірники дадуть необхідну інформацію про основні дані розвитку галузей в цілому народного господарства країни, його окремих регіонів.

Основні джерела інформації:      

 бібліотека і читальна зала Харківського банківського інституту

бібліотека імені Короленка;

бібліотека Харківського Національного  університету;

бібліотека Харківського Національного економічного університету.

Замовлення на літературу сторонніх організацій виконується через бібліотеку академії.

До кожної теми самостійної роботи надається перелік ретроспективної літератури. Крім цього, для отримання інформації по теми самостійної роботи рекомендується залучати такі періодичні видання:

журнали: Економіка України; Фінанси. Право. Економіка; 

газети: Урядовий кур'єр; Голос України; Бізнес;

інші видання, які можна отримати у читальній залі Харківського банківського інституту


Обробка матеріалів та написання конспектів, рефератів.

Перевірка роботи, її оцінювання

При вивченні навчальної та наукової літератури необхідно робити виписки на окремих картках чи листках паперу, при цьому лише з одного боку, що значно полегшить процес подальшої роботи.

Зверху на кожній картці вказують усі вихідні дані використаної книжки чи статті

(прізвище та ініціали автора, повна її назва, місце видання, видавництво, рік видання). У той же час ці дані заносяться у спеціальний перелік, який ведуть з початку роботи над відібраними джерелами. Таким чином, разом з вивченням і конспектуванням літературних джерел поступово заповнюється перелік використаної літератури. В конспекті витяг чи фразу беруть у лапки і вказують джерело та сторінку, звідки вони взяті.

На картці можна робити копії графічних матеріалів, які є в літературному джерелі, що конспектується (діаграми, схеми, графіки, таблиці). І в цьому випадку необхідно вказати, звідки взято матеріал.

Після обробки матеріалів та їх достатнього накопичення приступають до написання конспекту та аналітичних викладів.        

конспект - докладний письмовий виклад якоїсь роботи (лекції, частини посібника, монографії тощо).

  При написанні конспекту слід поділити його на окремі питання, які необхідно винести у вигляді змісту на початок конспекту.

  Вимоги до оформлення конспектів:

роботу виконують чорнилами або друкують;

                на кожній сторінці необхідно залишати поля для зауважень;

усі сторінки роботи нумеруються;

наприкінці, після текстової частини конспекту, дається перелік використаної літератури;

рекомендована кількість сторінок для  конспекту -5-7 сторінок, для аналітичних викладів 3-5 сторінок;

Виконані конспектів надаються викладачу у визначений строк.

Оцінюється робота викладачем шляхом її перевірки або усну доповідь студента на практичному занятті.

Перевірена й оцінена робота повертається виконавцю, відповідна оцінка виставляється в журнал.

Форми виконання самостійної роботи:

1. Конспектування, підготовка письмового повідомлення на запропоновані теми.

2.             Аналітичних викладів.

Форми контролю самостійної роботи:

3.  Усне опитування.

4.  Включення відповідних запитань та завдань до модульного контролю.

5.  Включення відповідних запитань та завдань до екзамену.

Питання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання

Самостійна робота студентів спрямована на отримання і закріплення студентами теоретичних знань. Завдання торкаються важливіших проблем залучення інвестиції і розміщення у послідовності викладання  тем курсу.

Перед виконанням завдань кожному студенту необхідно зафіксувати у вигляді письмових приміток теоретичний матеріал із питань теми. Дня цього, слід звернутися до відповідних тем підручника, методичним посібникам наданих у списку допоміжної літератури.

Виконанню завдань попереджує постановка викладачем задачі ( в усній формі або на листах).

Завдання виконуються студентами самостійно як домашнє завдання індивідуально, можливе виконання у складі груп аналітичних викладів із подальшим оцінюванням  виконаної роботи на практичних заняттях.


ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

 

Самостійна робота № 1 (2 год.)

 

Тема №1. Інвестиції в ринковій економіці

 

Мета: ознайомитися з нормативно-правовими актами, щодо  регулювання інвестиційної

  діяльності.

 

Основні поняття:

                1. Закону України “Про інвестиційну діяльність“: сутність інвестиції, інвестиційна інноваційна діяльність, об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності, законодавство про інвестиційну діяльність, права і обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності, відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, джерела фінансування інвестиційної діяльності, цілі державного регулювання інвестиційної діяльності, форми державного регулювання інвестиційної діяльності, порядок прийняття рішень щодо республіканських державних інвестицій, порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві, державна експертиза інвестицій, регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Кримської АРСР та місцевими Радами народних депутатів, ціноутворення в інвестиційній  діяльності, гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій, Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності, умови припинення інвестиційної діяльності

         2. Закону України “Про режим іноземного інвестування”: види іноземних інвестицій

форми здійснення іноземних інвестицій, об'єкти іноземного інвестування, оцінка інозем-них інвестицій, законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України, правовий режим інвестиційної діяльності, гарантії у разі зміни законодавства, гарантії    щодо   примусових  вилучень,  а  також незаконних дій державних органів та  їх  посадових осіб, компенсація   і  відшкодування  збитків  іноземним інвесторам, гарантії    в   разі   припинення   інвестиційної діяльності, гарантії переказу  прибутків,  доходів  та  інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій, державна реєстрація іноземних інвестицій, відмова   в   державній   реєстрації   іноземних інвестицій, статистична звітність про іноземні інвестиції, організаційно-правові   форми   підприємств    з  іноземними інвестиціями, установчі  документи  підприємств  з   іноземними інвестиціями, обкладення митом, умови реалізації продукції (робіт, послуг), оподаткування, права інтелектуальної власності, концесійні договори, договори (контракти) про інвестиційну діяльність, регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами), регулювання іноземних  інвестицій  у  спеціальних (вільних) економічних зонах, порядок розгляду спорів

                3. Інвестиційної політики України та фактори, які на її впливають: розвиток теорії регулювання інвестиційної діяльності, регулювання інвестиційної діяльності в Україні, координуючі органи інвестиційної діяльності в Україні, консультативна рада з питань іноземних інвестицій, організаційна структура та діяльність інвестиційних компаній, промислово - фінансові групи та їх діяльність           

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

           1.Закон України “Про інвестиційну діяльність”

           2. Закон України “Про режим іноземного інвестування”.

           3. Інвестиційна політика України та фактори, які на її впливають


Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними нормативно - правовими документами, які регулюють організацію інвестиційній діяльності на Україні.

 Особливу увагу слід надати Закону України “Про інвестиційну діяльність” та

Закону України  “Про режим іноземного інвестування”, які розкривають методологічні засади інвестиційної діяльності.

 При опрацюванні нормативно – правових документів слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

2. При опрацюванні третього питання необхідно звернути увагу на економічну сутність інвестиції та механізми інвестування, оборот інвестиції та проблеми їх прискорення, проблеми залучення інвестиції в економіку України та шляхи їх подолання, визначення пріоритетних напрямів інвестування в економіку  України та зробити оцінку привабливості регіонів для інвестицій. А також занотувати і вивчити основні (див. вище).

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами  скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

                 1. Розкрийте сутність стратегії діяльності підприємства.

 2. У чому різниця між стратегією та інвестиційною стратегією підприємства?

 3. На які цілі зорієнтовано інвестиційну стратегію підприємства?

 4. На основі яких напрямків базується формування інвестиційної стратегії підприємства?

 5. Назвіть умови визначення періоду формування інвестиційної стратегії підприємства.

 6. Які напрямки має інвестиційна стратегія підприємства?

 7. Які критерії використовують під час визначення ефективності інвестиційної стратегії підприємства?

 8. Що слід відносити до інвестиційних ресурсів підприємства?

 9. Які напрямки класифікації інвестицій ви знаєте?

 

Форма контролю: відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                 тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Литература: [1; 4; 5; 7; 11]

 

Самостійна робота № 2 (3 год.)

 

Тема №2. Концепція інвестиційного проектування

 

Мета: ознайомитися з нормативно-правовими актами, щодо  регулювання інвестиційної

  діяльності.

 

Основні  поняття:

                1. Закону України  “Про  загальні  питання  створення  та  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”: визначення  і мета  створення спеціальної економічної зони, статус, строк і територія спеціальної (вільної) економічної зони, типи спеціальних (вільних) економічних зон, законодавство,  що  діє  на  території спеціальної (вільної) економічної зони, порядок створення спеціальної (вільної) основні принципи управління спеціальною (вільною) економічною зоною, органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони, функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними зонами, функції та повноваження органу господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони, принципи митного, податкового та  валютно-фінансового регулювання у спеціальній (вільний) економічний зоні, державні гарантії інвесторам, матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції, свобода економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні, тимчасове припинення економічної діяльності у спеціальній (вільній) економічній зоні, трудові ресурси спеціальної (вільної) економічної зони, заробітна плата у спеціальній (вільній) економічній зоні, гарантія переведення доходів іноземних працівників, діяльність профспілкових організацій, в'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону іноземних  осіб з-за кордону, в'їзд у спеціальну (вільну) економічну зону з території України і виїзд з неї громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, порядок ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони, гарантії забезпечення інтересів суб'єктів економічної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони при її ліквідації

     2. Указу  Президента  України від  18.08.1999р.  “Про  основні  напрямки інвестиційної діяльності”: Основні напрями інвестиційної політики, сучасний стан інвестиційної діяльності, цілі та завдання інвестиційної політики, стратегічними цілями інвестиційної політики, джерела інвестиційних ресурсів, заходи і механізми стимулювання інвестиційної діяльності

3. Режиму іноземного інвестування в Україні: Визначення пріоритетних напрямів інвестування в економіку України, Оцінка привабливості регіонів  і планування інвестицій, Спеціальні (вільні)економічні зони України: проблеми та перспективи

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

     1. Закон України “Про загальні питання створення та функціонування спеціаль - них( вільних ) економічних зон”.

     2. Указ Президента України від 18.08.1999р. “Про основні напрямки інвестиційної діяльності”

            3. Режими іноземного інвестування в Україні на прикладах

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними нормативно - правовими документами, які регулюють організацію інвести -ційній діяльності на Україні.

   Особливу увагу слід надати Закону України “Про загальні питання створення та функціонування спеціальних( вільних ) економічних зон” та Указу Президента України від 18.08.1999р. “Про основні напрямки інвестиційної діяльності” які розкривають методологічні засади інвестиційної діяльності.

При опрацюванні нормативно – правових документів слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

2. При опрацюванні третього питання необхідно звернути увагу на визначення пріоритетних напрямів інвестування в економіку України, оцінку привабливості регіонів  і планування інвестицій та зробити аналіз слабких та сильних сторін спеціальних (вільних) економічних зони України

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст поняття «проект» та якими основними ознаками він характеризується?

 2. Розкрийте сутність інвестиційного проекту. Чи усі проекти є інвестиційними?

 3. Схарактеризуйте основні ознаки проекту.

 4. Обґрунтуйте необхідність застосування класифікації проектів та охарактеризуйте основні напрямки класифікації проектів.

 5. Що таке оточення проекту? Як впливає оточення на реалізацію проекту?

 6. Визначте та схарактеризуйте чинники зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на проект.

 7. Чому виникає необхідність у встановленні генеральної та інших цілей проекту?

 8. У яких випадках існує потреба у застосуванні стратегічного аналізу?

 9. Які аспекти треба враховувати при визначенні стратегії проекті?

 

Форма контролю: відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

Литература: [1- 4; 5; 7; 11; 16]

Самостійна робота № 3 (2 год.)

                                                                                 

Тема №3. Грошові потоки, що викликаються інвестиціями

 

Мета: ознайомитися з нормативно-правовими актами, щодо  регулювання інвестиційної

  діяльності.

 

Основні  поняття:

                1. Закону України “Про банки і банківську діяльність”: загальні положення, визначення термінів, визначення термінів, створення банківських установ, державна реєстрація, ліцензування діяльності та реорганізація банків, капітал, управління, вимоги до діяльності банків, ліквідація банків, оскарження рішень Національного банку України, прикінцеві положення

2. Закону України “Про лізинг”: визначення лізингу, об'єкт і суб'єкти лізингу, види та форми лізингу, законодавство про лізинг, договір лізингу, істотні умови договору лізингу, строки договору лізингу, передача та повернення об'єкта лізингу, право власнос-ті на об'єкт лізингу, права та обов'язки лізингодавця і лізингоодержувача, порядок ре-єстрації об'єкта лізингу, ризик  випадкового  знищення  або  випадкового пошкодження об'єкта лізингу та його страхування, витрати на утримання лізингового майна, лізинго-ві платежі, розв'язання  спорів,  що  виникають  з  договорів лізингу, амортизаційні від-рахування, бухгалтерський облік та звітність, порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного  збору  при ввезенні об'єктів лізингу на митну територію Украї-ни, реєстрація договорів лізингу, прикінцеві положення

   3. Грошових потоків в інвестиційному проектуванні: відтоки і надходження під-приємства, релевантні та додаткові грошові потоки, традиційний, чистий, операцій-ний, інвестиційний, фінансовий, загальний грошовий потік

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

2. Закон України “Про лізинг”.

3. Традиційний, чистий, операційний, інвестиційний, фінансовий, загальний грошовий потік.

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними нормативно - правовими документами, які регулюють організацію інвести -ційній діяльності на Україні.

    Особливу увагу слід надати Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

та Закону України “Про лізинг”, які розкривають методологічні засади інвестиційної діяльності.

 При опрацюванні нормативно – правових документів слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

   2. При опрацюванні третього питання необхідно звернути увагу і занотувати  такі терміни, як: відтоки і надходження підприємства, традиційний, чистий, операційний, інвестиційний, фінансовий, загальний грошовий потік

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Визначте сутність життєвого циклу проекту.

 2. З яких фаз складається життєвий цикл проекту? Дайте їм характеристику.

 3. Які грошові потоки є на підприємстві?

 4. Які є загальні грошові потоки на підприємстві?

 5. Які підходи використовують у практиці проектного аналізу?

 6. Назвіть причини відхилення варіантів проекту від плану.

 

Форма контролю:  відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Литература: [1-4; 5; 7; 11; 16; 19; 23]

 

Самостійна робота № 4 (2 год.)

 

Тема №4. Часова вартість грошей в інвестуванні

 

Мета: ознайомитися з методологічними засадами обчислення ставки дисконту з ураху-

           ванням грошових потоків на підприємстві

 

Основні  поняття:

                1. Методів обчислення ставки дисконту: Прості відсотки, формула нарощення, погашення заборгованості вроздріб , нарощення відсотків у споживчому кредиті, дисконтування по простих процентних ставках, нарощення по дисконтній ставці, прямі й зворотні завдання при нарахуванні відсотків і дисконтування по простих ставках, визначення строку позички й величини процентної ставки, Конверсія валюти й нарощення відсотків.

                Складні відсотки, нарахування складних річних відсотків, порівняння росту по складних і простих відсотках, нарощення відсотків m раз у рік, номінальна й ефективна ставка, дисконтування по складній ставці, операція зі складною дисконтною ставкою, порівняння інтенсивності процесів нарощення й дисконтування  по різним видам процентних ставок, визначення строку позички й розміру процентної ставки, безперервне нарощення й дисконтування, безперервні відсотки.

2. Грошових потоків інвестиційних проектів: релевантні грошові потоки, не релевантні грошові потоки, оцінка проектів з нерівними термінами дії, інфляція та вартість грошових потоків, вплив податків на грошові потоки

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Методи обчислення ставки дисконту.

2. Грошові потоки інвестиційних проектів: аналіз і оцінка.

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. При вивченні першого питання слід звернути увагу на основні методи обчислення ставки дисконту (складний і простий відсоток) а також скласти конспект занотувати і вивчити основні питання (див. вище).

   2. При опрацюванні другого питання необхідно звернути увагу і занотувати  такі терміни, як: грошові потоки інвестиційних проектів: аналіз і оцінка; релевантні грошові потоки, не релевантні грошові потоки, оцінка проектів з нерівними термінами дії,

вплив податків на грошові потоки, інфляція та вартість грошових потоків

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які методологічні принципи застосовуються при розрахунку грошових потоків проекту?

3. Що слід розуміти під безповоротними витратами та неявними вигодами?

4. Які чинники впливають на зміну вартості грошей у часі?

5. У чому полягає сутність процесу дисконтування? У яких випадках застосовують дисконтування?

6. Які види грошових потоків використовують у практиці проектного аналізу?

7. Як впливає амортизація на грошові потоки проекту?

8. Які методи нарахування амортизації застосовуються у проектному аналізі?

9. У чому полягає сутність рівномірного нарахування амортизації та методу

прискореної амортизації? Розкрийте їх позитивні та негативні риси.

10. Як впливає інфляція на грошові потоки проекту? Як можна врахувати вплив інфляції на проект? Що визначає формула Фішера?

 

Форма контролю:  відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Литература: [ 5; 7; 11; 13; 16]

 

Самостійна робота № 5 (4 год.)

 

Тема №5. Фінансування інвестиційних проектів

 

Мета:  Ознайомитися з основними критеріями, що використовуються при оцінці

            інвестиційних проектів, щодо управління фінансовими інвестиціями

 

Основні  поняття:

1. Основних критеріїв, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів:   загальні підходи до визначення ефективності інвестиційних проектів, статичні методи оцінки окупності інвестицій (Payback Perіod, PP), коефіцієнт ефективності інвестиції

(Accountіng Rate of Return, ARR), динамічні методи оцінки, чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість - Net Present Value, NPV), індекс рентабельності інвестиції (Profіtabіlіty Іndex, PІ), внутрішня норма рентабельності (Іnternal Rate of Return, ІRR), модифікована внутрішня норма рентабельності (Modіfіed Іnternal Rate of Return, MІRR), дисконтований строк окупності інвестиції  (Dіscounted Payback Perіod, DPP)

                2. Управління фінансовими інвестиціями: фінансовий ринок та його розвиток в Україні, класифікація та особливості інструментів ринку цінних паперів, характери -тика інвестиційних якостей основних цінних паперів, управління портфелем фінансових інвестицій, короткострокове банківське кредитування як спосіб фінансування ізвести -ційних проектів, лізинг як спосіб середньострокового фінансування інвестицій, досвід іпотечного кредитування в закордонних країнах, визначення ефективності іпотечного кредитування, поняття іпотечного кредитування, історія й перспективи його розвитку в Україні, основні поняття лізингу, види лізингу, переваги й недоліки лізингу, іпотечне кредитування як спосіб довгострокового фінансування інвестицій

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Основні критерії, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів

2. Управління фінансовими інвестиціями

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. При вивченні першого питання слід звернути увагу на основні критерії, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів а також скласти конспект та занотувати і вивчити основні питання (див. вище).

2. При опрацюванні другого питання необхідно звернути увагу і занотувати  такі основні питання, як: фінансування інвестиційних проектів та управління фінансовими інвестиціями а також скласти конспект та занотувати і вивчити основні питання (див. вище).

 

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

 1. На чому заснована оцінка результатів проекту? Що вона характеризує?

 2. Що дозволяє виявити аналіз результатів проекту?

 3. У чому полягає ефективність проекту?

 4. Які види ефективності проекту ви знаєте?

 5. За допомогою яких критеріїв та показників вимірюють ефективність проекту?

 6. Які методи застосовують при оцінці ефективності інвестування?

 7. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування - чистий приведений дохід.

 8. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування - індекс рентабельності.

 9. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування - норма рентабельності.

 11. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування – внутрішня норма прибутковості.

 12. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування – строк окупності проекту.

 13. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування – коефіцієнт ефективності інвестицій.

 14. У яких випадках проект можна вважати ефективним?

 

Форма контролю: відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Литература: [11;12; 16; 18; 20; 23;]

 

Самостійна робота № 6 (4 год.)

 

Тема №6. Прийняття рішень по інвестиційним проектам

 

Мета: Ознайомитися з плануванням ресурсів і витрат на підприємстві та складанням

           проектного бюджету

 

Основні  поняття:

1. Планування ресурсів і витрат. Складання проектного бюджету: джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір, планування витрат, структура витрат проекту, капітальні та поточні витрати, управління структурою витрат проекту, оптимізація недостатньої кількості ресурсів

2. Вартості і структури капіталу: складові капіталу і їхня ціна, ціна джерела "позиковий капітал", ціна джерела "привілейовані акції", ціна джерела "нерозподілений прибуток", реінвестування частини прибутку, додаткова емісія звичайних акцій, ціна інших джерел фінансування проектів, ціна джерела "амортизаційний фонд", ціна джерела "відстрочені до виплати податки", визначення оптимального бюджету капіталовкладень

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

                1. Планування ресурсів і витрат. Складання проектного бюджету

          2. Вартість і структура капіталу


Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. При вивченні першого питання слід звернути увагу на основні критерії, що використовуються при складанні проектного бюджету і плануванні ресурсів і витрат

а також скласти конспект та занотувати і вивчити основні питання (див. вище).

2. При опрацюванні другого питання необхідно звернути увагу а також слід занотувати і вивчити загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке ресурси проекту?

 2. Що включає в себе процес планування ресурсів?

 3. Які існують джерела фінансування проектів?

 4. Проведення яких етапів включає процес планування ресурсів?

 5. Що таке управління контрактами? Які типи контрактів Ви знаєте?

 6. Яка основна мета планування витрат?

 7. Що таке кошторис витрат проекту? Для чого його складають?

 8. Що розуміють під згладжуванням ресурсів?

 9. Що таке бюджет проекту? Який порядок його складання?

 10. З якою метою складають плановий баланс грошових надходжень і витрат?

 

Форма контролю:  відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Литература: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23;]

 

Самостійна робота № 7 (4 год.)

 

  Тема №7. Методи оцінки інвестиційних проектів. Система показників ефективності інвестиційних проектів

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

Основні  поняття:

1. Оцінки та прогнозування інвестиційного ринку: макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку, оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки інвестиційна привабливість регіонів, оцінка інвестиційної привабливості підприємства

2. Особливостей оцінки ефективності деяких типів інвестиційних проектів: оцінка інвестиційних проектів, що передбачають виробництво продукції для державних потреб, регіональна ефективність інвестиційних проектів, галузева ефективність інвестиційних проектів, оцінка бюджетної ефективності інвестиційних проектів, оцінка ефективності інвестиційних проектів, реалізованих на основі угод про розділ продукції, особливості оцінки інвестиційних проектів по лізингових операціях

               

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку

2. Особливості оцінки ефективності деяких типів інвестиційних проектів

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. При вивченні першого питання слід звернути увагу на основні критерії, що використовуються при оцінки та прогнозування інвестиційного ринку а також скласти конспект та занотувати і вивчити основні питання (див. вище).

2. При опрацюванні другого питання необхідно звернути увагу на основні питання, які використовуються при оцінки ефективності інвестиційних проектів в регіонах і галузях економіки  а також слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

     1. Основні складові інвестиційного ринку?

     2. Стадії вивчення та аналізу інвестиційного ринку?

     3. Показники розвитку інвестиційного ринку?

          4. Необхідність врахування фаз економічного розвитку держави для інвестиційної

              привабливості інвестиційного ринку.

          5. Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей.

         6. Вплив стадій життєвого циклу галузей на інвестиційну при вабливість галузі.

    7. Методика визначення інвестиційної привабливості підприємства.

         8. Життєвий цикл підприємства та його інвестиційна привабливість.

    9. Можливі джерела інвестиційних ресурсів підприємства.

    10. Етапи розробки стратегії інвестиційних ресурсів.

    11. Необхідні умови формування інвестиційної стратегії підприємства.

        12. Вплив загальної стратегії розвитку підприємства на його інвестиційну  

              стратегію.

 

Форма контролю:  відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

 

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23;]   

 

Самостійна робота № 8 (4 год.)

 

  Тема №8. Ризики в інвестиційних проектах

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору з питань оцінки

           інвестиційних проектів в умовах невизначеності й ризику.

 

Основні  поняття:

1. Оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності й ризику: поняття ризику й невизначеності, якісний підхід, кількісний підхід, вимір і кількісна оцінка ризику, методи оцінки ризиків без обліку розподілів ймовірностей, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв,  методи оцінки ризиків з урахуванням розподілів ймовірностей,

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

          1. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності й ризику

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. При вивченні цього питання слід звернути увагу на основні поняття, які використовуються при оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику й ризику  а також слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Форма виконання самостійної роботи:

Опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з  законодавчими документ-тами, інструктивними матеріалами скласти конспект або зробити аналітичні викладки.

 

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте сутність поняття «проектний ризик».

 2. У чому полягає різниця між поняттями «невизначеність» і «ризик» в проекті?

 3. Які класифікаційні ознаки проектного ризику ви знаєте?

 4. Дайте характеристику різним видам ризику в проекті.

 5. Які завдання поставлені перед аналізом проектного ризику?

 6. Назвіть методи аналізу та прогнозування проектних ризиків і невизначеності, які ви знаєте.

 7. У чому полягає сутність аналізу чутливості проектного ризику?

 8. Розкрийте зміст аналізу сценаріїв проектного ризику.

 9. Дайте характеристику аналізу моделей за методом «Монте-Карло» проектного ризику.

10. Розкрийте сутність хеджування як методу зниження ризику проекту.

11. Розкрийте сутність страхування як методу зниження ризику проекту

 

Форма контролю:  відповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування), перевірка конспекту та аналітичних викладів.

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23;]


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність”.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

3. Закон України “Про лізинг”.

4. Закон України “Про режим іноземного інвестування”.

5. Закон України “Про загальні питання створення та функціонування спеціальних

( вільних ) економічних зон”.

       6.Указ Президента України від 18.08.1999р. “Про основні напрямки інвестиційної діяльності”

       7. Береш В., ХавранекП. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ., перераб. и доп. - М.: АЗОТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995.-528с.                         

8. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л. П. Белых. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: ИТЕМ, 1995. - 448 с.

         10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: Т. 2. - К.: Ника-центр, 1999.-448с.                                                  

11. Ван Хори Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996.

12. Волков И. М, Грачева М. В. Проектный анализ. - М.: ЮНИТИ, 1998.

13. Гитман Л. Дж„ ДжонкМ.Д. Основы инвестирования. — М.: Дело, 1999.- 992 с.

14. Горохов М. Ю., МалевВ.В. Бизнес-планирование и инвестиционный

анализ: Как привлечь деньги. - М.: Филинъ, 1998. - 202с.

15. Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. - М.: Эксперспектива, 1998.

16. Инвестирование, финансирование, кредитование: Стратегия и тактика предприятия / Под ред. Н. Н. Ушаковой. - К.: КГТЭУ, 1997. - 191 с.

17. Инвестиционное проектирование: Практ. руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. С. И. Шумилина. - М.: Финстатинформ, 1995.-240с.

18. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный процесс: Методы подготовки и анализа: Учеб.-справ. пособие. - М.: БЕК, 1996. - 304 с.

19. Меркулов Л. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. - М: ИИЦ ДИЛ, 1997. - 160 с.

20. Проектний аналіз: Навч. посіб. / Під ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1999.

21. СавчукВ. П., Пршипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. - 304 с.

22. Смирнов А. Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. - М.: Консалтбанкир, 1996.

23. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. - М.: Высшая школа, 1998.

23. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., БейлиД. В. Инвестиции. - М.: Инфра, 1998.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика