andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / Загальна інформація / ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   103.0 КБ
СКАЧАТЬ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

ЕТАПИ

ТЕМА

ЗМІСТ

 

Заняття 1

1 тиждень

Організаційні

моменти.

Знайомство.

Знайомство з організацією роботи з курсом. Знайомство з комп’ютером, зі слухачами. Знайомство слухачів за допомо-гою листування у списку розсилки (резюме слухачів).

 

Заняття 2

2 тиждень.

Тема № 1. Ін-вестиції в рин-ковій економіці

Поняття інвестицій, інвестиційні товари, інвестиційні ресур-си, інвестування, інвестиційний клімат. Концепція проекту в системі проектного аналізу. Його види та класифікація.

 

Заняття 3

3 тиждень

Тема № 1. Ін-вестиції в рин-ковій економіці

Інвестиційні теорії як методологічні основи інвестуваня.Роз-виток інвестиційних теорій. Вплив виробництва та обігу на інвестиційну політику, структуру та накопичення капіталу.

 

Заняття 4

4 тиждень

Тема № 2. Вимірювання вартості

Поняття вартісті грошей з урахуванням фактору часу та ін-фляції. Чинники зміни вартості грошей у часі. Операції дис-контувания і нарощування як особливий вид фінансових розрахунків.

 

Заняття 5

5 тиждень

Тема № 2. Вимірювання вартості

Методи обчислення ставки дисконту. Майбутня вартість і складний відсоток. Теперішня вартість та ставка дисконту. Теперішня вартість грошових потоків. Вплив амортизації на величину грошових коштів у інвестиційних проектах

Заняття 6

6 тиждень

Тема № 3. Концепція інвестиційного проектування.

Стадій життєвого циклу: народження, зростання, розширен-ня, зрілість, спад. Визначення життєвого циклу проекту. Класифікація діяльності за проектом.

 

Заняття 7

7 тиждень

 

Тема № 3. Концепція інвестиційного проектування

 

Фази життєвого циклу проекту: перед інвестиційна, інвести-ційна і експлуатаційна фаза. Етапи і структура передінвести-ційної фази: виникнення ідеї проекту, визначення цілей про-екту, вибір найкращих варіантів і відбір ідей проекту, попе-редній аналіз здійснимості проекту. Розробка проекту, екс-пертиза, переговорів, реалізація, ретроспективність, завер-шальна оцінки.

 

 

 

Заняття 8

8 тиждень

 

 

Тема № 4. Ризик та оцінювання інвестицій

Поняття проектних ризиків. Мета і завдання аналізу про-ектних ризиків. Причини виникнення, класифікація та засо-би зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування. Методи оцінки власного ризи-ку: аналіз чутливості, сценарний аналіз, імітаційне моделю-вання методом Монте-Карло. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень: методи еквівалента впев-неності та визначення дисконтної ставки з урахуванням ри-зику. Управління проектними ризиками.

 


ЕТАПИ

ТЕМА

ЗМІСТ

 

Заняття 9

9 тиждень

Тема № 5. Оці-нювання інвес-тицій та умов обмежених можливостей.

Інвестиції із залученням позик: майбутні грошові потоки, грошові відтоки, аннуітет, сума кредиту. Сутість поняття фінансовий ліверидж.

 

Заняття 10

10 тиждень

Тема № 5. Оці-нювання інвес-тицій та умов обмежених можливостей.

Використання операційного лівериджу для прийняття про-ектних рішень. Розрахунок ефективності залучення інвес-тиційних коштів на практиці

 

 

 

МОДУЛЬ 1

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПО ВИВЧЕНОМУ МАТЕРІАЛУ. ТЕСТУВАННЯ. ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ. (ТЕМИ 1-5)

 

Заняття 11

11 тиждень

Тема № 6. Інвестиційне оцінювання на практиці

Принципи оцінки ефективності проектних рішень Методи оцінки інвестицій, галузь їх використання. Основні критерії, що використовуються при оцінці інвестиційних проектів: чистий приведений ефект (NPV); індекс рентабельності інвестицій (PІ).Використання описаних методів.

 

Заняття 12

12 тиждень

Тема № 6. Інвестиційне оцінювання на практиці

Внутрішня і модифікована норма прибутку (IRR, MIRR), строк окупності інвестицій (РР), внутрішня норма окуп-ності, поточна окупність; розрахункова норма прибутку (ARR). Оцінка інвестицій за умов дефіциту фінансових ре-сурсів. Використання описаних методів.

 

Заняття 13

13 тиждень

 

Тема №7. Процес інвестування капіталу

Вартість інвестованих коштів. Джерела фінансувавня і структура капіталу. Аналіз поширених засобів залучення джерел фінансування інвестиційних проектів. Типи інвес-торів в інвестиційному проектуванні.

 

Заняття 14

14 тиждень

Тема №7. Процес інвестування капіталу

Вартість позикових коштів, існуючого і знов залучаемого капіталу. Середньозважена вартість капіталу (WACC).  Особливості здійснення інвестицій у сучасній вітчизняній практиці. Засоби та інструменти залучення зовнішніх інвес-тицій. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень

Заняття 15

15 тиждень

 

 

Тема № 8. Мо-делювання про-цесів аналізу інвестиційних проектів

Поняття і види інвестиційних проектів. Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Базові фінансові моделі бізнес-процесів.

 

Заняття 16

16 тиждень

Тема № 8. Мо-делювання про-цесів аналізу інвестиційних проектів

Бізнес-план інвестиційного проекту. Моделювання при прийнятті управлінських рішень: показники та підходи. Модель аналізу вигід і витрат

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПО ВИВЧЕНОМУ МАТЕРІАЛУ. ТЕСТУВАННЯ. ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ. (ТЕМИ 6-8)

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ. ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ. ЗАЛІК.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика