andrey

Путь к Файлу: /Analiz investuciynuh proektiv / 2_Конспект Лекций / 2006-2007 / Конспект лекцій 2006-2007 / Тема № 1 / питання5.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   64.5 КБ
СКАЧАТЬ

 

1.5. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ

питання5

Практика господарювання, розробка та реалізація загальнодержавних програм і заходів щодо стабілізації економічної ситуації свідчать про те, що надмірна централізація управління, усунення від реального впливу на вирішення цих питань регіонів, недооцінка їх інтересів та економічних можливостей - гальмо на шляху ринкового реформування економіки, ефективного використання природного та економічного потенціалу України. Водночас необхідність посилення ролі територіального управління, підвищення впливу місцевих органів влади на соціально-економічну ситуацію вимагає обґрунтованої та виваженої регіональної економічної політики, визначення цілей, пріоритетів розвитку регіону, розробки та застосування засобів реалізації наміченого.

           

Забезпечення економічного й соціального розвитку регіону потребує значних інвестицій та проведення активної інвестиційної діяльності. Інвестиційний процс, активність, спрямованість інвестиційної діяльності залежать від того, яка інвестиційна політика проводиться в регіонах.

Ключові проблеми регіональної політики та її завдання полягають у слідуючому:

- відсутності умов активного залучення населення до соціально-економічного життя;

- загостренні рерівності умов соціально-економічного життя;

- відсутності мотивів і стимулів до ефективного використання регіонами їх потенціалу;

- незабезпеченні комплексного підходу з боку держави до вирішення регіональних проблем.

питання5

Регіональна інвестиційна програма

 
Регіональні інвестиційна політика – це сисетма довгострокових цілей, основних напрямів і заходів для забезпечення інвестиційної діяльності в інтересах економічного і соціального розвитку території, одна з головних складових частин її економічної політики [10] (рис.5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Розробка інвестиційної регіональної програми [10]

В основу розробки регіональних інвестиційних програм необхідно покласти законодавчо-нормативну базу щодо інвестиційно-інновацйної діяльності в Україні.

Для інвестиційної програми необхідно конкретизувати напрямки та визначити обсяги реальних інвестицій, які необхідно залучити до регіону для забезпечення його життєдіяльності та належного розвитку. Тому другою складовою частиною регіональної інвестиційної програми логічно вважати основні напрямки сфер вкладення інвестицій та їх обсяги. Інвестиційна політика регіонів має краще враховувати їх інвестиційну привабливість, сприяти їй.

Інвестиційна привабливість - це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позицій інвестиційного клімату, рівня розвитку продуктивних сил, інвестиційної інфраструктури, можливості залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які суттєво впливають на формування дохідності інвестицій і зменшення інвестиційних ризиків. Таким чином, оцінка й прогнозування інвестиційної привабливості та комплексні заходи щодо її підвищення - складовий елемент регіональної інвестиційної програми.

При розрахунку потрібного для регіону обсягу інвестицій слід виходити з необхідності вирішення двох завдань:

1) мінімально необхідне завдання - забезпечення простого відтворення виробничого та соціального потенціалу регіону. В цьому випадку обсяг валових інвестицій повинен дорівнювати сумі амортизації об'єктів виробничої й соціальної сфери;

2) більш складне завдання - розрахунок обсягу інвестиційних ресурсів, необхідних для забезпечення розширеного відтворення, тобто чистих інвестицій. Слід передусім визначитися з пріоритетними напрямами розвитку економіки регіону, конкретними галузями та підприємствами, де розширення виробництва найефективніше й відловідає інтересам регіону (наприклад, з точки зору забезпечення зайнятості населення, збільшення його доходів, прибутковості діяльності підприємства тощо), а також із додатковою потребою в будівництві, розширенні або модернізації об'єктів соціальної та виробничої сфери.

Обчислення потрібного для регіону обсягу чистих інвестицій доцільно здійснювати, виходячи з даних бізнес-планів інвестиційних проектів конкретних визначених підприємств, або об'єктів, яких слід залучити як додатки до регіональної інвестиційної програми (безперечно, у скороченому, стислому вигляді). Валовий обсяг (SBІ) реальних інвестицій, необхідних регіону для забезпечення його життєдіяльності й розвитку у визначених межах і строках, розраховується за формулою:

 

питання5                                               (5.1)

 

де   SАВВ - амортизаційні відрахування об'єктів виробничої сфери;

       SАВс - амортизаційні відрахування об'єктів соціальної сфери;

       S ЧІв - чисті інвестиції в об'єкти виробничої сфери;

       S ЧІс - чисті інвестиції в об'єкти соціальної сфери.

Третьою складовою частиною інвестиційної програми, без якої її реалізація практично неможлива, є визначення наявності інвестиційних ресурсів і джерел їх залучення. Основними джерелами фінансування інвестиційної програми регіону можуть бути: кошти місцевих бюджетів; кошти державного бюджету; кошти позабюджетних фондів; амортизаційні відрахування; прибуток, що реінвестуеться; грошові заощадження населення; кошти українських інвесторів з регіону; кошти іноземних інвесторів.

Показники цього розділу інвестиційної програми доцільно щорічно коригувати, виходячи з розрахунків програми економічного та соціального розвитку та бюджету регіону.

Отож, інвестиційний проект може бути реалізований у тих регіонах, де  створено найкращі умови. Важливу роль у процесі обґрунтування стратегії інвестиційної діяльності банків, компаній та фірм відіграє оцінка й прогнозування інвестиційної привабливості регіонів.

Дослідження економічного розвитку окремих регіонів проводиться |в багатьох країнах світу. Починаючи з 1980 p., Інститут менеджменту в Лозанні (Швейцарія) щорічно публікує відповідний рейтинг країн У США на основі так званих статистичних карт розроблено рейтинг штатів. У Росії створюються бізнес-карти окремих територій, за допомогою яких можна оцінити інвестиційну привабливість адміністративно-теритоальних одиниць країни.

В Україні ж ініціатором та головним фінансовим спонсором дослідження й створення системи оцінки інвестиційної привабливості регіонів стала компанія “ОМЕТА Інвест”. Нею за відповідними показниками була визначена інвестиційну привабливість усіх регіонів України. Запропоноване компанією коло показників не є вичерпним; воно може змінюватися та доповнюватися залежно від завдання конкретного статистичного дослідження.

Оцінку інвестиційної привабливості регіонів було проведено в формі їх ранжування за такими п'ятьма узагальнюючими (синтетичними) показника,  які наведені в табл. 5.1.

 

Таблиця 5.1.

Групи показників для визначення інтегральної оцінки регіонів

 

 

Рівень загально-економічного розвитку

Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону

Демографічна характеристика регіону

Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної структури регіону

Рівень кри-міногенних, економічних, ін. ризиків

1. Питома вага регіону у ВВП і НД.

2. Обсяг виробленої продукції на душу на-селення.

3. Рівень самозабезпе-ченості регіону основ-

 ними продуктами харчування.

4. Середжній рівень заробітної плати у 

 працівників в регіоні.

5. Обсяг і динаміка  

  капіталовкладень в

  регіоні на чоловіка.

6. Кількість компаній та фірм усіх форм власності.

7. Питома вага збитко-вих підприємств.

1.Число підрядних будівельних компа-ній усіх форм влас-ності.

2.Обсяз місцевого виробництва основ-них видів будівель-них матеріалів.

3.Виробництво енер-гетичних ресурсів на одного чоловіка.

4.Щільність залізни-чних шляхів сполу-чення.

5. Щільність автомо-більних доріг з твер-дим покриттям.

1. Питома вага в за-

 гальній кількості 

 жителів України.

2. Співвідношення міських та сільських жителів.

3. Питома вага насе-лення в суспільному виробництві.

4. Рівень каліфікації рентабельного ви-робництва.

 1. Питома вага при-ватизованих підпри-ємств у загальній кількості підприєм-ств комунальної власності.

 2. Питома вага ком-паній і фірм недер-жавної форми  влас-ності.

 3. Кількість СП та фірм із закордон-ними партнерами.

 4. Кількість бан-ківських установ.

1. Кількість СК.

2. Кількість товар-них бірж.

 1.Рівень еко-номічних зло-чинів зі шкідли-вими викидами, які перевищу-ють межу гра-нично припус-тимих норм.

2. Середній ра-діаційний фон у містах регіону.

3. Питома вага незавершених будівельних об’єктів за останні 3 роки.

 

Згідно з показниками рівня загальноекономічного розвитку найвищий рейтинг мають Дніпропетровська, Запорізька та Київська області. Саме ці області, на думку багатьох фахівців, мають найпотужнішу промисловість [10].

Вивчення рівня розвитку інвестиційної інфраструктури дає підставу стверджувати, що кращі умови для розвитку ринкових відносин (зокрема, швидке проникнення товарів на ринки збуту та реалізацію інвестиційних проектів) мають Донецька, Львівська та Харківська області.

За блоком аналітичних показників щодо демографічної ситуації в регіонах найвищий рейтинг мають м. Київ та Київська область, Харківська, Донецька й Дніпропетровська області.

Дослідження розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури показало, що належні передумови для функціонування ринкових відносин створено в м. Києві та Київській області, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Донецькій та Львівській областях.

Визначення рівнів криміногенних та екологічних ризиків базується на вивченні безпеки інвестиційної діяльності. Аналіз показників свідчить, що головні позиції тут займають області, які є аутсайдерами за іншими синтетичними показниками (Закарпатська область ,АР Крим, Сумська, Хмельницька та Черкаська області). Це пояснюється тим, що вказані регіони не володіють таким економічним потенціалом, як північно-східні області держави, а отже, економічний та криміногенний ризики для інвесторів тут незначні,

На основі запропонованих у табл. 5.1 показників вченими-економістами були розраховані синтетичні оціночні показники привабливості регіонів і встановлено їх середнє значення по Україні з урахуванням вагомості:

- рівень економічного розвитку регіону - 35%;

- рівень розвитку інвестиційної інфраструктури - 15%;

- демографічна характеристика регіону - 15%;

- рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури-25%;

- рівень криміногенних економічних та інших ризиків - 10%.

За даними запропонованого інтегрального показника та проведених розрахунків було визначено конкретне місце кожного регіону з інвестиційної привабливості в загальному складі регіонів України. А в підсумку згруповані групи інвестиційної привабливості:

1) пріоритетна - інвестиційно найпривабливіших - це м. Київ і Київська область, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька  та Полтавська області;

2) досить високої привабливості — Львівська, Сумська, Миколаївська, Одеська, Луганська, Чернігівська області;

3) середньої та низькою привабливості — Хмельницька, Херсонська Тернопільська, Черкаська області, Автономна Республіка Крим.

            Одним з механізмів підвищення інвестиційної привабливості регіонів країни є спеціальний режим інвестування  та ТПР, що відноситься і до м. Харків. Це сприяло притоку інвестицій у Харківський регіон за 1999 - 2005 pp. Харківський регіон займає вигідне географічне положення і має потужний потенціал розвитку.

Дослідження та досвід свідчать про те, що необхідно доповнити та уточнити деякі показники визначення привабливості регіонів. Враховуючи особливості окремих областей (їх промислового, ресурсного, кадрового потенціалу) України, зокрема Луганської, Донецької та Дніпропетровської, розглянута методика потребує доповнення іншими показниками щодо визначення привабливості районів, міст району. Насамперед це пов'язано з гострою необхідністю відкриття нових виробництв та створенням робочих місць.

В умовах економічної та інвестиційної кризи в Україні після визначення привабливості адміністративно-територіальних одиниць області наступним короком є визначення привабливості окремих підприємств, компаній та фірм району, міста, селища й т. ін. Це допоможе розробити необхідні заходи та рекомендації щодо більш активного залучення вітчизняних та зарубіжних інвесторів у регіони України.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика