Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   165.1 КБ
СКАЧАТЬ

            НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

        ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

 

 

 

Кафедра обліку і фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

(теорія)

для студентів спеціальностей

6.050100

“Банківська справа”, “Фінанси”, “Облік і аудит”

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2006

 

 

Програма курсу “Бухгалтерський облік” (теорія) для студентів спеціальностей

6.050100 “Банківська справа”, “Фінанси”, “Облік і аудит” усіх форм навчання

/ Укладач: Н.М. Самородова – Харків: ХФУАБС,   2003. – ___ с.

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

обліку і фінансів

      18 червня 2003 р., протокол № 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Бухгалтерській  облік - це  система  безперервного,  взаємопов’язаного і документального спостереження та відображення  господарської діяльності підприємств, організацій та установ  різних форм власності та різних галузей економіки України, в умовах яких працюють суб'єкти господарювання.

Навчальна дисципліна "Бухгалтерський облік"  -  це  одна  із нормативних дисциплін підготовки бакалаврів і спеціалістів за напрямом “Економіка і підприємництво”.

Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет – загальна теорія бухгалтерського обліку.

Зміст дисципліни тісно пов'язаний з іншими дисциплінами навчального плану: з них попереднєю є "Економіка  підприємств", а наступними – “Бухгалтерський облік”,   "Економічний  аналіз", та інші.

Вивчення навчального матеріалу ведеться на підставі  національних  положень  (стандартів) бухгалтерського  обліку та фінансової звітності  з  використанням  журнально-ордерної та комп’ютерної форми бухгалтерського обліку.

Для кращого засвоєння матеріалу передбачено  виконання  студентами практичних задач та завдань для самостійної  роботи,  які охоплюють основні господарські операції промислових підприємств з обробкою бланків  первинних документів, заповненням облікових регістрів, головної книги і балансу.  Практичні  заняття та самостійна робота студентів  забезпечені  Збірником ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів.  СРС  має практичне направлення  тобто  студенти  відпрацьовують  лекційний

матеріал,  знайомляться  з  законодавчими  та  інструктивними матеріалами і виконують завдання та вправи практичного характеру.

          Контроль за роботою студентів здійснюється  шляхом  поточної оцінки за результатами усних та  письмових  опитувань,  перевірки самостійної роботи,  контрольних робiт та екзамену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

 

Навчальна мета дисципліни - забезпечити відповідні  сучасним вимогам знання студентів з методології, організації та  техніки ведення бухгалтерського  обліку,  як основного засобу  надання інформації  про господарюючий  суб'єкт,  та  сформувати  необхідні навички  і уміння застосовувати  їх  в  майбутній    практичній діяльності.

Виховна  мета  полягає  у  розвитку    творчої    активності студентів, у вихованні громадських і професійно  вагомих  якостей майбутнього фахівця.

Розвиваючою метою є розвиток творчого, логічного мислення,

формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

Завдання дисципліни - навчити студентів ефективно використовувати облікову інформацію в управлінні, оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Предмет дисципліни – загальна теорія бухгалтерського обліку.

Пiсля вивчення дисциплiни студенти повиннi знати  основи методологiї та практики органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку на підприємствах рiзних форм власностi та рiзних галузей економiки України.

Студенти повиннi вмiти повно i безперервно відображати на рахунках господарськi операцiї,  якi вiдбулися на пiдприємствах у пiдзвiтний перiод та складати фiнансову звiтнiсть (баланс).


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З РОЗПОДІЛОМ ГОДИН

 ЗА ТЕМАМИ КУРСУ

денна форма навчання

№ п. п

Назва розділів, тем

Кількість годин

 

Всього

в тому числі:

 

заняття з викладачем, в т.ч.

лекції

практичні

заняття,

семінари

самостійна робота

1.

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

13

4

2

7

2.

Предмет і метод бухгалтерського обліку

15

4

2

9

3.

Бухгалтерський баланс

15

4

6

5

4.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

15

4

6

5

5.

План рахунків бухгалтерського обліку

13

2

2

9

6.

Облік господарських процесів

17

6

6

5

7.

Первинне спостереження документів інвентарізації

15

4

2

9

8.

Форми бухгалтерського обліку

15

4

6

5

9.

Основи бухгалтерської звітності

17

4

4

9

 

Всього

135

36

36

63

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З РОЗПОДІЛОМ ГОДИН

 ЗА ТЕМАМИ  КУРСУ

(спеціальність “Банківська справа”)

заочна форма навчання

№ п.  п

Назва розділів, тем

Кількість годин

 

Всього

в тому  числі:

 

заняття з викладачем, в т.ч.

лекції

практичні

заняття,

семінари

самостійна робота

1.

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

13

-

-

13

2.

Предмет і метод бухгалтерського обліку

15

2

-

13

3.

Бухгалтерський баланс

15

1

4

10

4.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

15

1

4

10

5.

План рахунків бухгалтерського обліку

13

-

-

13

6.

Облік господарських процесів

17

-

-

17

7.

Первинне спостереження документів інвентарізації

15

-

-

15

8.

Форми бухгалтерського обліку

15

-

-

15

9.

Основи бухгалтерської звітності

17

-

2

15

 

Всього

135

4

10

121


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1.   БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ

І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

     Загальні поняття про облік і його роль в системі управління. Види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський,  статистичний. Види бухгалтерського обліку:  фінансовий,  управлінський, податковий. Взаємозв'язок між видами обліку і обумовленість їх існування в умовах ринкових відносин відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

     Функції та принципи побудови бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства.

 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

     Поняття про предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. Характеристика складових частин предмету та методу з урахуванням вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

ТЕМА 3.   БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  БАЛАНС

 

     Поняття балансу, його значення і використання в  управлінні. Побудова балансу, зміст статей активу і пасиву, їх групування та оцінка відповідно до П(С)БО-1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО-2 “Баланс”. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

 

ТЕМА 4.  РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 

     Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, взаємозв'язок між  рахунками і балансом. Подвійний запис, його суть і контрольне значення. Бухгалтерські проводки. Порядок записів на рахунках, поняття сальдо  та  оборотів. Порядок виведення сальдо на активних, пасивних  і  активно-пасивних рахунках. Рахунки синтетичного і  аналітичного  обліку.  Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості,  їх  види, порядок складання. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

 

ТЕМА 5. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Новий план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, його суть,  будова  і  значення. Економічний зміст розрахунків відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків.

Відповідність Плану рахунків показникам фінансової звітності.

 

ТЕМА 6. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

 

Господарські факти та їх ділення на явища та процеси. Бухгалтерський облік процесів діяльності: придбання ресурсів діяльності, випуск продукції та калькулювання собівартості продукції; реалізація продукції (виробів, робіт, послуг) облік фінансових результатів в господарської діяльності

 

 

 

ТЕМА 7.   ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

 

Правові засади регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

     Визначення первинного документа.  Документування  як  складова частина  методу бухгалтерського  обліку. Класифікація документів, їх структура, вимоги  до  заповнення.  Документообіг,  його  організація. Порядок прийняття, перевірки  і  обробки  документів. Суть  і значення  інвентаризації.  Види  інвентаризації.  Порядок проведення  інвентаризацій,  виведення  та  відображення  їх  результатів  у бухгалтерському обліку.

 

ТЕМА 8.   ФОРМИ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО   ОБЛІКУ

 

     Облікові регістри, їх класифікація та значення в  бухгалтерському обліку, порядок заповнення та виправлення помилок.  Поняття  про   форми  бухгалтерського  обліку,  що  використовуються  в Україні: спрощена, меморіально-ордерна, журнально-ордерна,  автоматизована. Методологічне, інформаційне та технічне  забезпечення ведення  обліку на підприємствах України згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 

ТЕМА 9.  ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

 

     Мета, склад і принципи підготовки   бухгалтерської (фінансової)  звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів згідно П(С)БО-1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Порядок складання звітності і подання  за  призначенням.  Склад  і форми фінансової звітності відповідно до П(С)БО-2 “Баланс”, П(С)БО-3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО-4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО-5 “Звіт про власний капітал”, порядок виправлення помилок, внесення інших змін у фінансовій звітності згідно П(С)БО-6.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

1. Господарський кодекс України // із змінами, доповненнями від 13.05.2006,  Відомості Верховної Ради України, 2005, №74.

2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України – 2001, №5-6, ст.30. Документ 3541-4, чинний, остання редакція від 15.03.2006. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

3. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, ст.249. Документ 697-12, чинний, остання редакцiя вiд 11.05.2005 http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про господарські товариства» ».//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991,  № 1576-XII Документ 2801-4, чинний, поточна редакцiя вiд 17.11.2005 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

5. Закон України „Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України – 7 лютого 1991, №698-12. ( Закон  втрачає  чинність  з  01.01.2004  року, крім статті 4,на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144 )Документ 3502-4, чинний, остання редакцiя вiд 23.02.2006  - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

6. Закон України „Про податок з доходів з фізичних осіб” // Відомості Верховної Ради України-2003, №79

7. Закон України «Про систему оподаткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510. Документ 3456-4, чинний, поточна редакцiя вiд 22.02.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

8. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Документ 3370-4, чинний, поточна редакцiя вiд 19.01.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

9. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 3235-4, чинний, поточна редакцiя вiд 12.01.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

10. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 37, ст.308. Документ 3424-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

11. Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

12.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1 – 25, затверджені наказами Міністерства фінансів України.

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88. – К., 1995.

14. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473. – К., 1996.

15.  Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. №72. –К., 2001.

16. План рахунків бухгалтерського обліку та порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Затв. наказом Головного управління державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. №114 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 грудня 1999 р., №890/4183. – К., 1999, зі змінами і доповненнями від 02.12.2002, №1012.

17.  План рахунків та інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 грудня 1999 р., №892/4185. – К., 1999, зі змінами і доповненнями від 02.12.2002, №1012.

18.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 і і зареєстровано Міністерством юстиції України 5 травня 2001 р., №389/5580. – К., 2001.

19.  Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 7 березня 2001 р. № 49. – К., 2001.

20.  Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р.  №69. – К., 1994.

21.  Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356. – К., 2000.

22.  Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів. – К.: Знання, 2005 – (Вища освіта ХХІ століття).

23. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. Дисципліни. – К.: Знання, 2004. – (Вища освіта ХХІ століття).

24. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000.

25. Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студентів вузів / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2002.

26. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖГИ, 2000.

27.  Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. – Д.: ТОВ „Баланс-клуб”, 2004.

28.   Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /за ред. Ф.Ф. Бутинця/ – Житомир: ЖІТІ, 2002.

29. Документальне забезпечення основ бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №3, березень, 2005р.

30. Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти.: Навч. посібник. / 2-е вид., доп. та виправлене. – Суми: видавництво „Університетська книга”, 2001.

31. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №4, квітень, 2005р.

32. Напрями вдосконалення обліку та аудиту фінансових результатів. // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №6, червень, 2005р.

33. Норми робочого часу в 2006 році. // Газета Української бухгалтерії «Бухгалтерія: Право. Податки. Консультації.», №46, листопад, 2005р. (Лист Мінпраці, № 7881 від 04.10.2005).

34. Облік, аналіз та аудит основних засобів. // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік», №28, травень, 2005р.

35. Облікова політика підприємства: структура, формування, зміна // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік», №11, грудень, 2004р.

36. Організаційно-методичні засади формування облікової політики підприємства // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №3, березень, 2006р.

37. Податок на прибуток. Податок на додану вартість – знайди свої відповіді // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік», №56, червень, 2005р.

38. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №3, березень, 2005р.

39. Принципи формування облікової політики // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №4, квітень, 2005р.

40. Про теорії та підходи до бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №7, липень, 2006р.

41. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №2, лютий, 2006р.

42. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №11, листопад, 2005р; №12, грудень, 2005р; №1, січень, 2006р.

43. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту на пострадянському просторі // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №7, липень, 2006р.

44. Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту на пострадянському просторі // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №8, серпень, 2006р

45. Сахарцеві І.І., Семенов Г.А., Безкоста Г.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник  з виховання практичних завдань – К.: Кондор, 2005.

46. Сучасні інформації технології обліку й аудиту в управлінні підприємством // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №10, жовтень, 2005р.

47. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №7, липень, 2005р.

48. Що таке система бухгалтерського обліку // Науково-практичний журнал «Бухгалтерський облік і аудит», №6, червень, 2006р.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика