andrey

Путь к Файлу: /Buh. oblik / 4_Praktizni zanjttj / Zbirnik Zadach / Dodatki_1_3.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   316.4 КБ
СКАЧАТЬ

Додаток 1


К О Д И

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Дата (рік, місяць, число)      

 

Підприємство ........................................................................................................................за ЄДРПОУ

Територія ..............................................................................................................................за КОАТУУ

Форма власності ...................................................................................................................за КФВ

Орган державного управління.............................................................................................за  СПОДУ

Галузь ....................................................................................................................................за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності .................................................................................................за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                                    Контрольна сума

Адреса .........................................................

 

Баланс

на______________________20___р.

 

Форма № 1   Код за ДКУД  1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

знос

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

Незавершене будівництво

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

 

 

залишкова вартість

 

 

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

360

(    )

(    )

знос

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

(    )

(    )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

Усього за розділом І

380

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська за-боргованість

050

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

420

 

 

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

 

 

Ш. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

Усього за розділом І

080

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

[І. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

 

Усього за розділом Ш

480

 

 

 

 

товари

140

40

 

 

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Векселі одержані

150

50

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

60

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

 

 

первісна вартість

161

61

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

з бюджетом

170

ЙО

 

 

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

90

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

 

'Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції рошові кошти та їх еквіваленти:

220

 

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

з оплати праці

580

 

 

в національній валюті

230

 

 

 

 

з учасниками

З учасниками

590

 

 

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

 

 

IIІ. Виграти майбутніх періодів

270

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

Баланс

280

 

 

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 


Додаток 2

 


К О Д И

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Дата (рік, місяць, число)      

 

Підприємство ........................................................................................................................за ЄДРПОУ

Територія ..............................................................................................................................за КОАТУУ

Форма власності ...................................................................................................................за КФВ

Орган державного управління.............................................................................................за  СПОДУ

Галузь ....................................................................................................................................за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності .................................................................................................за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.                                                                                    Контрольна сума

Адреса .........................................................

 

 

 

Звіт про фінансові результати

за _____________20___ р.

 

     Форма № 2   Код за ДКУД   1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

 

2

 

3

 

4

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

 

 

 

025

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

 

 

Валовий:

прибуток

 

050

 

 

 

 

 збиток

055

 

 

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

 

 

Адміністративні витрати

070

 

 

 

 

Витрати на збут

080

 

 

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

 

100

 

 

 

збиток

105

 

 

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

 

170

 

 

 

 

збиток

175

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

 


Продовження форми № 2

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

 

2

 

3

 

4

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

 

190

 

 

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

доходи

 

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

прибуток

 

220

 

 

збиток

225

 

 

 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

 

2

 

3

 

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

 

2

 

3

 

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток 3

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від ЗО листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 892/4185

ПЛАН РАХУНКІВ

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій  підприємств і організацій

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

10

 

 

 

 

 

Основні засоби

 

 

 

 

 

101

102

 

103

104

105

106

107

108

109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення

земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

Усі види діяльності

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

111

112

 

113

114

115

116

117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні

активи

Тимчасові (нетитульні) споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

 

 

 

12

 

 

 

 

Нематеріальні

активи

 

 

 

121

122

123

124

125

126

127

Права користування природними ресурсами Права користування майном

Права на знаки для товарів і послуг

Права на об'єкти промислової власності

Авторські та суміжні з ними права

Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

 

 

 

 

13

 

 

 

Знос необоротних активів

 

 

131

132

 

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

 

 

 

 

 


Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

 

142

143

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Інші інвестиції пов'язаним сторонам Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

151

152

 

153

 

154

 

155

Капітальне будівництво

Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Усі види діяльності

 

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

 

162

163

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Довгострокові векселі одержані

Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

17

Відстрочені податкові активи

 

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

КЛАС 2. ЗАПАСИ

20

Виробничі запаси

201

202

 

203

204

205

206

207

208

 

209

Сировина й матеріли

Купівельні напівфабрикати

та комплектуючі вироби

Паливо

Тара й тарні матеріали

Будівельні матеріали

Матеріали, передані в переробку

Запасні частини

Матеріали сільськогосподарського

призначення

Інші матеріали

Усі види діяльності

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

212

213

214

215

216

217

 

218

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім'ї бджіл

Доросла худоба, що вибракувана

з основного стада

Худоба, що прийнята від населення

для реалізації

Сільське господарство, підприємства інших галузей

з підсобним сільськогосподарським виробництвом

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей

з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281

282

283

284

285

Товари на складі

Товари в торгівлі

Товариша комісії

Тара під товарами

Торгова націнка

Усі види діяльності

29

................................

 

 

 

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

311

312

313

 

314

Поточні рахунки в національній валюті Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

32

..................................

 

 

 

33

Інші кошти

331

 

332

333

 

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

45

Вилучений капітал

451

452

453

Вилучені акції

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат

і платежів

471

472

473

474

Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зобов'язань

Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

48

 

Цільове фінансування

і цільові надходження

 

За об'єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

 

491

492

493

494

 

495

 

496

 

497

 

498

Резерви незароблених премій

Резерви збитків

Інші страхові резерви

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах збитків

Частка перестраховиків в інших

страхових резервах

Результат зміни резервів незароблених премій

Результат зміни резервів збитків

Страхова діяльність

 

 

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

50

 

 

 

 

 

 

Довгострокові позики

 

 

 

 

 

 

501

 

502

 

503

 

504

 

505

 

506

 

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Довгострокові кредити банків

в іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

 

 

 

 

 

 

51

 

Довгострокові векселі видані

511

 

512

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

 

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

34

Короткострокові векселі одержані

341

 

342

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

351

352

Еквіваленти грошових коштів

Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

362

Розрахунки з вітчизняними покупцями Розрахунки з іноземними покупцями

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

372

373

374

375

 

376

 

377

Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за нарахованими доходами Розрахунки за претензіями

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

 

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

40

Статутний капітал

 

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

422

423

424

425

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

 

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

442

443

Прибуток нерозподілений

Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

522

523

Зобов'язання за облігаціями

Премія за випущеними облігаціями Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531

532

Зобов'язання з фінансової оренди Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов'язання

 

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

56

.....................................

 

 

 

57

.....................................

 

 

 

58

.....................................

 

 

 

59

.....................................

 

 

 

КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

60

 

 

 

Короткострокові позики

 

 

 

601

 

602

 

603

 

604

 

605

606

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Прострочені позики в національній валюті Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

 

 

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

621

 

622

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

 

632

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Розрахунки з іноземними постачальниками

Усі види діяльності

 

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

64

Розрахунки за податками й платежами

641

642

643

644

Розрахунки за податками

Розрахунки за обов'язковими платежами Податкові зобов'язання

Податковий кредит

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхуванням

 

651

652

653

654

655

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

Усі види діяльності

66

Розрахунки з оплати праці

661

662

Розрахунки за заробітною платою Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

671

672

Розрахунки за нарахованими дивідендами Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68

 

 

Розрахунки за іншими операціями

 

 

681

682

683

684

685

Розрахунки за авансами одержаними Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарські розрахунки Розрахунки за нарахованими відсотками Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

 

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

 

За видами доходів

Усі види діяльності

КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

70

Доходи від реалізації

701

702 703

704

Дохід від реалізації готової продукції

Дохід від реалізації товарів

Дохід від реалізації робіт і послуг Вирахування з доходу

Усі види діяльності

71

Інший операційний

дохід

711 712

 

713 714

715 716

Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці Одержані штрафи, пені, неустойки Відшкодування раніше списаних активів

Усі види діяльності

 

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

 

 

 

717

 

718

719

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Одержані гранти та субсидії

Інші доходи від операційної діяльності

 

 

72

Дохід від участі

в капіталі

721

 

722

723

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Дохід від спільної діяльності

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

731

732

733

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74

Інші доходи

741

 

742

743

744

745

746

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації необоротних активів Дохід від реалізації майнових комплексів Дохід від неопераційної курсової різниці Дохід від безоплатно одержаних активів

Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

 

752

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

 

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

....................................

 

 

 

78

....................................

 

 

 

79

Фінансові результати

791

792

793

794

Результат основної діяльності

Результат фінансових операцій

Результат іншої звичайної діяльності Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

80

Матеріальні витрати

801

802

Витрати сировини й матеріалів

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Усі види діяльності

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

 

 

 

803

804

805

806

807

 

808

809

Витрати палива й енергії

Витрати тари й тарних матеріалів Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

 

 

81

Витрати на оплату праці

811

812

813

814

815

816

Виплати за окладами й тарифами

Премії та заохочення

Компенсаційні виплати

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

821

822

823

824

Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соціальне страхування Страхування на випадок безробіття Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83

Амортизація

831

832

 

833

Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

 

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

 

За видами затрат

Усі види діяльності

86

....................................

 

 

 

87

....................................

 

 

 

88

....................................

 

 

 

89

....................................

 

 

 

КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

90

Собівартість реалізації

901

 

902

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Усі види діяльності

 

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

 

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

 

91

 

Загальновиробничі

витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

 

Адміністративні

витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

941

942

 

943

 

944

945

 

946

947

948

949

Витрати на дослідження і розробки Собівартість реалізованої іноземної

валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової

різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

 

95

Фінансові витрати

951

952

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96

 

 

 

Втрати від участі в

капіталі

 

961

 

962

963

 

Втрати від інвестицій в асоційовані

підприємства

Втрати від спільної діяльності

Втрати від інвестицій в дочірні

підприємства

Усі види діяльності

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

971

 

972

 

973

 

974

 

975

 

976

977

978

 

979

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Собівартість реалізованих

майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

Перестрахування

Усі види діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

98

Податки на прибуток

981

 

982

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

Усі види діяльності

99

Надзвичайні витрати

 

991

992

 

993

Втрати від стихійного лиха

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

01

Орендовані необоротні активи

 

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

022

023

 

024

025

Устаткування, прийняте для монтажу Матеріали, прийняті для переробки Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію

Майно в довірчому управлінні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов'язання

041

042

Непередбачені активи

Непередбачені зобов'язання

 

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

 

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071

072

Списана дебіторська заборгованість Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

 

 

За видами бланків

Усі види діяльності

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика