Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   231.0 КБ
СКАЧАТЬ

Тести

Завдання 2.14

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1.  Ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, називають:

а) зобов'язаннями;

б) активами;

в) економічною вигодою.

 

2. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, називається:

а) складанням облікової політики;

б) заповненням первинного документу;

в) господарською операцією.

 

3. Фінансова    звітність    відповідно    до    Закону    України    Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":                             

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) не є комерційною таємницею підприємства;

в) не є комерційною таємницею, крім випадків, передбачених законодавством.

 

4. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" період новоствореного підприємства може бути:

а) не більш як 15 місяців;

б) не більш як 12 місяців;

в) в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не передбачається.

 

5.  Якщо первинні документи неможливо скласти під час здійснення господарських операцій, то:

а)   вони  взагалі  не  складаються   і  операції не  відображаються  в регістрах бухгалтерського обліку;

б) вони складаються після закінчення господарської операції;

в)  господарська операція відразу знаходить відображення в регістрах бухгалтерського обліку без складання первинного документу.                

 

6.   Які  установи  зобов'язані   оприлюднювати  річну  фінансову  та консолідовану звітність:                                                                            

а) довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій;

б) валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди;

в) страхові та інвестиційні компанії;

г) всі вище перераховані варіанти правильні.

 

10.   Підприємство, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" самостійно:

а) визначає облікову політику підприємства;

б) може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення;

в) визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

г) всі наведені вище варіанти правильні.

 

11. Нормативи    з    бухгалтерського    обліку,    які    видаються    для використання всередині країни називаються:

а) обліковою політикою підприємства;

б) міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

в) національними стандартами бухгалтерського обліку.

 

12. Під міжнародними стандартами бухгалтерського обліку розуміють:

а)  стандарти з бухгалтерського обліку, які розробляються комітетом з міжнародних   стандартів   обліку   та  рекомендуються   до   застосування   в світовій практиці;

б) сукупність   правил,   методів   і   процедур   обліку,   розроблених професійними  організаціями з метою застосування доступних методів  і процедур країнами світу, які носять рекомендаційний характер;

в) рекомендовані документи, на підставі яких кожна країна розробляє свої власні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

г) всі наведені вище варіанти правильні.

 

13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - це:

а) сукупність прийомів і процедур організації і методології бухгалтерського обліку та звітності, вироблених практикою і узагальнених наукою;

б)   сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних методик, форм і техніки бухгалтерського обліку;

в) наведені варіанти правильні.

 

14.   Заповнити   пропущене   місце   правильною   відповіддю:   "Рахунки __________є активними і призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій":

а) класу 2;

б) класу 3;

в) класу 1;

г) класу 5.

 

 

15. Клас 2 Плану рахунків призначений для узагальнення інформації про:

а) наявність і рух грошових коштів;

б) наявність   і  рух  належних  підприємству предметів  праці,  що передбачені для обробки,. переробки, використання у виробництві і для господарських потреб;

в) стан і рух коштів різновидів власного капіталу.

 

16. Рахунки класу 3 є:                                                   

а) активними;

б) пасивними;

в) однозначної відповіді дати не можна.

 

17.  Узагальнення інформації про грошові документи, короткострокові векселі одержані і фінансові інвестиції здійснюється:

а) в класі 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

б) в класі 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

в) в класі 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

18. Рахунки наступних класів є пасивними:

а) класу 7 і класу 8;

б) класу 4 і класу 6;

в) класу 3 і класу 9.

 

19.  Рахунки, призначені для обліку інформації про заборгованість підприємства банкам за отримані від них кредити, знаходяться:

а) в класі 1;

б) в класі 3;

в) в класі 5.

 

20.  Рахунки, які в кінці звітного періоду закриваються і сальдо в балансі не відображається, відносяться:

а) до класу 7;

б) до класу 8;

в) до класу 9;

г) всі наведені варіанти правильні.

 

21.  Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

а) цінностей,    які    не    належать    підприємству,    але    тимчасово перебувають у його використанні, розпорядженні або на зберіганні;

б) бланків суворого обліку;

в) списаних активів;

г) всі наведені варіанти правильні.

 

Завдання 4.11

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1.  Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань, називається:

а) дебіторською заборгованістю;

б) власним капіталом;

в) чистим прибутком.

 

2. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, складає:

а) статутний капітал;

б) власний капітал;

в) пайовий капітал.

 

3. Облік вилученого капіталу у разі викупу власних акцій з метою їх анулювання ведеться на рахунку:

а) 40;

б) 41;

в) 45.

 

4. Збільшення статутного капіталу ТзОВ в бухгалтерському обліку відображається проводкою:

а)Д-т 46   К-т 40;

б)Д-т 40   К-т 46;

в)Д-т 40   К-т 31.

 

5. Сума повернення внесків до статутного капіталу в бухгалтерському обліку відображається проводкою:

а)Д-т 672   К-т 31;

б)Д-т  40   К-т 672;

в)Д-т  31    К-т 40.

 

6. 3 метою ведення бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

а) довгострокові,    поточні,    відстрочені     податкові    зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

б)   довгострокові, поточні непередбачені  зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання;

в) довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання та забезпечення.

 

7. До поточних зобов'язань відносяться:

а) короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

б) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в) відстрочені   податкові  зобов'язання,   поточна  заборгованість   за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

 

8. Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою:

а) пайового капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) резервного капіталу.

 

9. Списання   збитків   товариства   за   рахунок   внесків   учасників відображається проводкою:

а) Д-т 40  К-т 672 і, одночасно, Д-т 672 К-т 443;

б)Д-т40    К-т443;                                                           

в) Д-т 40  К-т 46.

 

10. Сума грошей, отриманих як добровільні внески жителів району на будівництво школи, відображається проводкою:

а) Д-т 15 К-т 48;                                                               

б) Д-т 30 К-т 48;

в) Д-т 63 К-т 48.

 

11. Зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу називається:

а) непередбаченим зобов'язанням;

б) поточним зобов'язанням; .   

в) забезпеченням.

 

Завдання 5.21

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1.  Вид кредиту, що надається в національній або іноземній валюті в порядку, передбаченому чинним законодавством, називається:

а) товарним;

б) комерційним;

в) короткостроковим;

г) грошовим.

 

 

 

 

 

2.  Вид кредиту, що надається на поточний рахунок позичальника з стійким  фінансовим  станом  на  певний  період  часу для  фінансування господарської діяльності підприємства, називається:

а) ломбардним; б)овердрафтом;

в) консорціумним;

г) споживчим.

 

3. Письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ  боржника сплатити  певну  суму грошей  у  визначений  строк  і  у визначеному місці:

а) тратта;

б) індосамент;

в) соло;

г) казначейський вексель.

 

4.   Цінний папір, що засвідчує внесення    його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску, називається:

а) акцією;

б) переказним векселем;,

в) облігацією;

г) депозитним сертифікатом.

 

5. Загальна сума мінімальних орендних платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням незаробленого фінансового доходу складає:

а) незароблений фінансовий дохід;

б) дебіторську заборгованість;

в) чисті інвестиції в оренду.

 

6. Відображення суми премії по випущених облігаціях на строк більше одного року в обліку здійснюється записом:

а)Д-т31 К-т522;

б)Д-т522 К-т684;

в)Д-т31     К-т521.

 

7.    В    балансі    виділяють   такі    види   довгострокової   кредиторської заборгованості:

а) довгострокові    кредити    банків,    інші    фінансові    зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання;

б) довгострокові фінансові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання;

в) довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання.

8. Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, призначений рахунок:

а) 51; б) 52; в) 53; г) 54.

9. Відстрочені податкові активи - це:

а)   тимчасова різниця  у  сумі  податку  на  прибуток,  яка  виникає внаслідок невідповідності суми прибутку за даними бухгалтерського обліку і прибутку, що підлягає оподаткуванню;

б)   сума податку на прибуток,  яка належить до відшкодування в наступних   періодах   внаслідок   тимчасової   різниці   між   обліковою   і податковою базами оцінки.

 

Завдання 8.34

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1.   Заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином, через придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування:

а) купівля в кредит;

б) поточна заборгованість;

в) зобов'язання;

г) кредиторська заборгованість.

 

2. Який первинний документ свідчить про придбання товару:

а) касовий чек;

б) договір купівлі-продажу;

в) товарно-транспортна накладна;                       .

г) акт прийнятих робіт.

 

3. Який документ складається при виявленні нестачі або дефекту товарів:

а) рекламаційний акт;                                                                                        

б) договір купівлі-продажу;

в) товарно-транспортна накладна;

г) акт приймання-передачі.

 

4. Придбання товарів, послуг за дорученням замовника або з метою продажу:

а) купівля в кредит;

б) постачальницька діяльність; в)закупівля;

г) посередницька діяльність.

 

5. Пропозиція укласти договір на поставку сировини має назву:

а) акцепт;

б) опціон;

в) оферта;

г) цесія.

 

5. Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату:

а) товарів;

б) продукції, робіт, послуг;

в) процентів банку за кредит, за рахунок якого придбані товари.

 

6.  Спосіб впливу за порушення строків оплати платежів, встановлений законодавством,   що   обчислюється   у   відсотках   від   суми   невиконаного зобов'язання і сплачується за кожен прострочений день, має назву:

а) неустойка;

б) пеня;

в) штрафна неустойка;

г) гарантія.

 

7.   Дванадцятирозрядний  числовий  код,  структуру якого  встановлює центральний податковий орган України, має назву:

а) ідентифікаційний код;

б) індивідуальний податковий номер для юридичних осіб;

в) поштовий індекс;

г) номер банківського рахунку.

 

8.  На підставі якого документу ведеться облік придбаних товарів (робіт, послуг) на митній території України у осіб, зареєстрованих як платники податку на додану вартість:

а) Декларація про податок на додану вартість;

б) товарно-транспортна накладна;

в) Декларація про прибуток;

г) податкова накладна.

 

9.  При придбанні виробничих запасів для потреб основної діяльності у підприємства виникає:

а) податковий кредит;

б) податкове зобов'язання;

в) податок на прибуток.

 

10. Непрямий податок на високорентабельні товари — це:

а) акцизний збір;

б) ПДВ;

в) прибутковий податок.

 

11. До обов'язкових утримань із заробітної плати працівника належить:

а) збір до Пенсійного фонду;

б) збір на обов'язкове соціальне страхування;

в) суми на індивідуальне соціальне страхування .

 

12. Надходження    матеріальних    цінностей     від    постачальника    до пред'явлення розрахункових документів, називається:

а) матеріальними цінностями в дорозі;

б) невідфактурованими поставками;

в) товарними операціями.

 

13. Операції називаються товарними, якщо мова йде про оплату:

а) товарів;

б) продукції, робіт, послуг;

в) процентів банку за кредит, за рахунок якого придбані ТМЦ.

 

14. До заходів доарбітражного врегулювання договорів відноситься:

а) позовна заява;

б) претензія;

в) акт рекламації.

 

15. Основна заробітна плата це:

а) винагорода за роботу згідно з встановленими нормами праці;

б) винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм.

 

16.   Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки, це:

а) відрядна оплата праці;

б) погодинно-преміальна;

в) погодинна оплата праці.

 

17. Годинами нічної роботи вважається час:

а) з 21 до 6 години;

б) з 22 до 6 години;

в) з 22 до 5 години.

 

18. Непряма відрядна оплата праці:

а) передбачає преміювання працівників з урахуванням результатів роботи підприємства;

б) встановлюється коли ту чи іншу роботу здійснює колектив (бригада);

в) застосовується для оплати праці допоміжних працівників.

 

19. Тривалість щорічної основної відпустки не може бути менше:

а) 22 календарних днів;

б) 24 робочих днів;

в) 24 календарних днів.

 

20.   Працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка тривалістю:

а)  10 календарних днів;

б) 7 календарних днів;

в) 7 робочих днів.

 

21. Утримання    з   заробітної   плати    працівника   внаслідок   дефекту матеріалу здійснюються:

а) в розмірі 2/3 тарифної ставки працівника;

б) за звичайними відрядними розцінками.

 

22. Визначити бухгалтерську проводку на підставі наведеної господарської операції: "Нараховані відпускні за рахунок резерву майбутніх відпусток":

а)   Д48    К 661;

б) Д 471   К 661;

в) Д 941    К 661.

 

Завдання 13.19

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. До основних засобів відносяться:

а)  об'єкти, що використовуються в процесі виробництва, а також для цілей управління протягом періоду менше, ніж 1 рік незалежно від їх вартості;

б) активи, які утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством;

в) матеріальні    активи,    якими    підприємство    володіє    з    метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання   в  оренду  іншим  особам   або  для   цілей   управління  та  які,  як очікується,  будуть  використовуватись  протягом  більш  одного  року  (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

 

2. За якою вартістю здійснюється облік основних засобів підприємства в бухгалтерії:

а) за купівельною вартістю, вказаною в рахунку постачальника;

б) за первісною вартістю в сумі фактичних витрат підприємства на придбання;

в) в межах сум, сплачених за придбання основного засобу.

 

3. Зміна первісної вартості основних засобів відбувається при:

а) проведені переоцінки основних засобів;

б) передачі об'єкта основного засобу в оренду;

в) здійсненні ремонту для збереження вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта основних засобів.

 

4. Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об'єкту основних засобів:

а) з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкту на облік;

б) з дня введення об'єкта в експлуатацію;

в) через місяць після введення об'єкта в експлуатацію;

г) з моменту оплати цього об'єкту.

 

5. Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення строку його корисного використання за вирахуванням витрат, пов'язаних з його ліквідацією, називається:

а) чистою вартістю реалізації;     

б) ліквідаційною вартістю;

в) відновлюваною вартістю;

г) балансовою вартістю.

 

6. При проведенні переоцінки об'єкту основних засобів   переоцінка балансової вартості інших об'єктів класу:

а) проводиться обов'язково;

б) проводиться за рішенням керівника;

в) не проводиться.

 

7. У   яких   випадках   не   проводиться   зміна   терміну   корисного використання основних засобів:

а) у разі зміни технології виробництва;

б) при   зміні   попиту   на   ринку   продукції,   що   виготовляється   за допомогою цього активу;

в) при збільшенні первісного ресурсу основного засобу;

г) при збільшенні витрат, пов'язаних з використанням активу, що покращують його стан.

 

8. Господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, який не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди, називається:

а) фінансовою орендою;

б) операційною орендою;

в) фінансовим лізингом;

г) операційним лізингом.

 

9. Орендодавцем можуть виступати:

а) тільки юридичні особи;                                                          .

б) тільки фізичні особи;

в) і юридичні, і фізичні особи;

г) тільки резиденти України;

д) тільки нерезиденти України;

є) як резиденти, так і нерезиденти.

 

10. Об'єктом операційної оренди можуть бути:

а) запаси; 

б) нематеріальні активи;

в) малоцінні необоротні активи;

г) основні засоби;

д) товари;

є) інші необоротні матеріальні активи.

 

11. Об'єкти, передані в операційну оренду:

а) переходять на баланс орендарю;

б) залишаються на балансі орендодавця;

в) обліковуються орендарем на позабалансовому рахунку.

 

12. Орендар обліковує об'єкти, отримані в операційну оренду, на рахунку:

а) 01 "Орендовані необоротні активи";

б)  10 "Основні засоби";

в)  11 "Інші необоротні матеріальні активи";

г)  12 "Нематеріальні активи".

13. У орендодавця, для якого передача майна в операційну оренду є основним   видом   діяльності,   дохід,   одержаний   в   результаті   орендних операцій, відображається на субрахунку:

а) 713 "Дохід від операційної оренди активів";

б) 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

в) 719 "Інші доходи від операційної діяльності";

г) 732 "Відсотки одержані".

 

14. Витрати,   пов'язані   з   утриманням   та   експлуатацією   об'єкта, переданого в оренду, орендодавець, для якого передача майна в операційну оренду не є видом діяльності, відображає на рахунку (субрахунку):

а) 23 "Виробництво";

б) 91 "Загальновиробничі витрати";

в) 92 "Адміністративні витрати";

г) 949 "Інші витрати операційної діяльності".

 

 

 

15.   Нарахування  амортизації нематеріальних  активів  здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:

а) 20 років;

б) 25 років;

в)  15 років.  

 

16. В якому з варіантів перераховані умови, за яких нематеріальні активи, отримані в результаті розробки, відображаються в балансі:

а) підприємство має намір довести нематеріальний актив до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

б) підприємство має технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

в) є можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

г) об'єкт повинен бути відокремленим від підприємства;

д)  1, 2 і 3 варіант;

є) 2, 3 і 4 варіант.

 

17. Згідно   з   П(С)БО   8   не   визнаються   активами,   а   підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

а) витрати на дослідження;

б) витрати на підвищення гудвілу;

в) сума непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;

г) витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

д) сума сплаченого мита.

 

18. До  собівартості   фінансових  інвестицій,   придбаних  за  грошові кошти, не включається:

а) комісійна винагорода;

б) вартість придбання;

в) мито;

г) дивіденди.

 

19. Фінансові   інвестиції,   що   утримуються   підприємством   до   їх погашення, відображаються на дату балансу за:

а) амортизованою собівартістю;

б) справедливою собівартістю;

в) собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції;

г) вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.

 

 

 

 

20. Дисконт - це:

а) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку;    

б) різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій;

в) вартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності.

 

21. Частка учасника  спільної діяльності   без  створення  юридичної особи в спільно контрольованих активах відображається в бухгалтерському обліку цього учасника у складі:

а) витрат;

б) доходів;              

в) активів;                                                                                 

г) власного капіталу;

д) зобов'язань.

 

22. До   довгострокової   дебіторської   заборгованості   відноситься   сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та:

а) буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

б) буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

в) не буде погашена.

 

23.  Сумнівним боргом визнається:

а) прострочена заборгованість з оплати праці;

б)  поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником;

в)  кредиторська заборгованість підприємства, яка не погашена в терміни, що встановлені договором і не забезпечена відповідними гарантіями.

 

24. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з:

а) фактичної    суми    безнадійної    дебіторської    заборгованості    за продукцію, товари, роботи, послуги за попередні звітні періоди;

б) платоспроможності окремих дебіторів;

в) термінів непогашення дебіторської заборгованості.

 

25. Виправлення у векселях:

а) здійснюються коректурним способом;

б) здійснюються методом "червоного сторно";

в) не допускаються.

 

 

 

Завдання 18.24

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. Облік МШП ведеться в:

а) зведеній відомості руху матеріалів в грошовому вираженні;

б) лімітно-забірних картках;

в) картках (книгах) кількісного обліку;

г) реєстрах   на   здачу   первинної  документації  про   витрачання   та надходження товарно-матеріальних цінностей.

 

2. Допоміжне виробництво - це виробництво, призначене для:

а) виконання    робіт    по    обслуговуванню    обладнання    основного виробництва;

б) забезпечення безперервної роботи основного виробництва;

в) задоволення        соціально-культурних        потреб        працівників підприємства.

 

3. Наявність взаємних послуг (зустрічних послуг) притаманна:

а) цехам основного виробництва;

б) обслуговуючим виробництвам та господарствам;

в) допоміжним виробництвам.

 

4. До прямих матеріальних витрат відноситься:                                      

а) вартість комплектуючих матеріалів;

б) основні матеріали;

в) допоміжні матеріали.

 

5. До прямих витрат на оплату праці відносяться:

а) витрати на оплату праці майстра цеху;

б) оплата відпусток адміністративного персоналу;

в) заробітна плата, нарахована за нарядом на відрядну роботу.

 

6. До інших прямих витрат відносяться:

а) знос спеціального обладнання;

б) цехові витрати;

в) непрямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці.

 

7. Вибір методу обліку витрат і калькулювання не залежить від:

а) рішення керівництва;

б) особливостей технологічного процесу;

в) кількості облікових працівників.

 

 

 

 

8. Для індивідуальних виробництв характерним є метод обліку витрат і калькулювання:

а) попередільний;

б) позамовний;

в) змішаний.

 

9. Витрати, зібрані на калькуляційних рахунках розподіляються між:

а) видами виробництв;

б) цехами підприємства;

в) готовою продукцією та незавершеним виробництвом по кожній аналітичній позиції.

 

10. До собівартості реалізації не включаються:

а) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

б) адміністративні витрати;

в) інші прямі витрати.

 

11. Кінцевим вважається брак, який:

а) виявлений у кінцевого споживача продукції;

б) не підлягає виправленню або виправлення його не є доцільним;

в) виправлений після додаткової обробки.

 

12. Брак у виробництві оформлюється:

а) листком про брак;

б) нормативною калькуляцією браку;

в) лімітно-забірною карткою.

 

13. До статті калькуляції "Втрати від браку" включаються:

а) вартість зворотних відходів;

б) утримання з винуватців браку;

в) витрати по виправленню браку.

 

14. Зовнішній брак оцінюється за:

а) виробничою собівартістю забракованих виробів;

б) повною собівартістю забракованих виробів;

в) повною собівартістю плюс витрати на демонтаж та повернення забракованих виробів.

 

15. Втрати від браку до складу незавершеного виробництва:

а) не включаються;

б) включаються тільки в собівартість незавершених замовлень при позамовному методі обліку витрат;

в) включаються.

 

 

16.  Рахунок 25 "Напівфабрикати" ведуть тільки ті підприємства, які:

а) застосовують напівфабрикатний варіант обліку витрат;

б) реалізують напівфабрикати власного виробництва на сторону;

в) застосовують безнапівфабрикатний варіант обліку витрат.

 

17. Аналітичний облік напівфабрикатів власного виробництва ведеться в розрізі:

а) видів напівфабрикатів;

б) матеріально-відповідальних осіб;

в) за напрямками.

 

18. Первісною вартістю запасів називається:

а) сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;

б) сума майбутніх витрат на виготовлення запасів;

в) витрати, які пов'язані з реалізацією та придбанням запасів.

 

19. Запаси визнаються активом якщо:

а)  існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;

б) їх вартість може бути достовірно визначена;

в) їх сума не перевищує 250 грн.

 

20. Метод ФІФО базується на:

а) оцінці запасів за середніми цінами;

б) оцінці запасів за цінами перших надходжень;

в) оцінці запасів останніх надходжень.

 

21. Під виробничими запасами розуміються:

а) основні засоби, що складають активи підприємства;

б) матеріальні цінності, які призначені для подальшої реалізації;

в) активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва робіт, послуг, а також управління підприємством.

 

22. Надходження виробничих запасів оформлюється:

а) товарно-транспортними накладними;

б) авансовим звітом;

в) актом про приймання матеріалів;

г) розрахунково-платіжною відомістю.

 

23. Відпуск виробничих запасів у виробництво оформлюється:

а) лімітно-забірною карткою;

б) прибутковим касовим ордером;

в) видатковим касовим ордером;

г) накладною на відпуск матеріалів на сторону.

 

Завдання 18.25

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі:

а) сортів виробничих запасів;

б) однорідних груп виробничих запасів;

в) найменуваннями та однорідними групами.

 

2. Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти відображається проводкою:

а)Д-т23 К-т 31;

б)Д-т91 К-т20;

в)Д-т20 К-т372.

 

3. Готовою продукцією називається:

а) вироби, які призначені для подальшої реалізації;

б) товарно-матеріальні    цінності,    які    не    піддаються    подальшій переробці та призначені для продажу;

в)  продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання,  укомплектування згідно з умовами  договорів  відповідають затвердженим стандартам, пройшли технічний контроль підприємства.

 

4. Як класифікується готова продукція за її характером:

а) за формою;

б) за ступенем готовності;

в) за технологічною складністю;

г) за формою, за ступенем готовності, за технологічною складністю.

 

5. Супутньою продукцією називається:

а)   продукція,   яка   вироблена   на   підприємстві   і   призначена  для реалізації;

б)   продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною;

в) продукція, придбана для подальшої переробки та реалізації.

 

6. Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбуткована як матеріали відображається проводкою:

а) Д-т 26 К-т 34;

б)Д-т20К-т261;                                                                            

в) Д-т 20 К-т 26.

 

7. Виявлення лишків при інвентаризації відображається проводкою:

а) Д-т 26 К-т 25;

б) Д-т 23 К-т 23;

в) Д-т 26 К-т 719.

8. Списання    собівартості   реалізованої   продукції   відображається проводкою:

а) Д-т 901 К-т 26;  

б) Д-т 84   К-т 26; 

в) Д-т 26   К-т 22.

 

9. Товаром називається:

а)    матеріальні   цінності,   які   придбані   (отримані)   і   утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

б) готова продукція, що призначена для продажу;

в) річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності.

 

10.  Оприбуткування товарів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти, без ПДВ відображається проводкою:

а) Д-т 28 К-т 64;

б) Д-т 28 К-т 372;

в) Д-т 644 К-т 28.

 

11. Списання різниці між доходом (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ відображається проводкою:

а) Д-т 70   К-т 791;

б) Д-т 791 К-т 23;

в) Д-т 641 К-т 70.

 

12. Надходження  на поточний рахунок передоплати  від покупців відображається проводкою:

а) Д-т 641 К-т 23;

б) Д-т 311 К-т 361;

в) Д-т 361 К-т 641.

 

13. Уцінці підлягають:

а) товари широкого вжитку;

б) товари і продукція, що частково втратили свою первісну якість;

в) надмірні товарно-матеріальні цінності.

 

Завдання 22.23

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

1. Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні поширюється на:

а) всіх юридичних і фізичних осіб;

б) тільки на фізичних осіб;

в) на юридичних осіб, крім  банків та підприємств зв'язку,  та на фізичних осіб.

 

 

2. Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється для:

а) військових частин, установ і організацій Збройних Сил України;

б) індивідуальних підприємців;

в) колективних сільськогосподарських підприємств.

 

3. Працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися протягом:

а) 3 робочих днів;

б)  10 робочих днів;

в) до наступної видачі підзвітної суми.

 

4. Каса повинна знаходитись в:

а) окремому приміщенні;

б) приміщенні бухгалтерії;

в) приміщенні розрахункової групи бухгалтерії.

 

5.  Гроші в касі повинні видаватись та прийматись від відвідувачів:

а) за окремими столами в приміщенні каси;

б) через спеціальне вікно;

в) в приміщенні бухгалтерії.

 

6. Вікна в приміщенні каси повинні бути:

а) обладнаними гратами;

б) чисто вимитими;

в) заклеєними.

 

7. Двері в приміщенні каси повинні бути:

а) обладнані спеціальними замками;

б) подвійні: вхідні - оббиті листовою сталлю, другі - металеві;

в) дубові;

г) металеві.

 

8. Гроші в касі повинні зберігатися в:

а) закритому на ключ столі касира;

б) сейфі;

в) спеціальних ящиках, встановлених на стелажах.

 

9.  Ключі від сейфу повинні знаходитись у:

а) головного бухгалтера;

б) касира;

в) директора.

 

 

 

 

10. З касиром повинен бути укладений договір:

а) доручення;

б) зберігання;

в) про повну матеріальну відповідальність.

 

11. Щоденний залишок готівки в касі підприємства:

а) обмежений;

б)  необмежений.

 

12. Ліміт залишку готівки в касі встановлює:

а) головний бухгалтер;

б) керівник підприємства;

в) керівник за узгодженням з головним бухгалтером;

г) керуючий банком.

 

13. Оформлення касових операцій здійснюється:

а) прибутковим касовим ордером;

б) лімітпо-забірною карткою;

в) видатковим касовим ордером.

 

14.  Приймання і видача грошей за касовими ордерами здійснюється:

а) протягом 3-х робочих днів, включаючи день складання;

б) протягом   строку,   встановленого   керівником   за   узгодженням   з обслуговуючим банком;                                        

в) тільки в день складання.

 

15. Касові ордери можуть заповнюватись:

а) олівцем від руки;

б) на друкарській машинці;

в) від руки кульковою ручкою;

г) в комп'ютері.

 

16. Виправлення в Касовій книзі проводяться шляхом:

а) підчистки лезом;

б) заклеювання;

в) коректурним способом за підписом касира і бухгалтера;

г) знищення аркуша з помилкою;

д) перекреслення аркуша з помилкою з поміткою "аркуш зіпсований" і здійснення правильного запису на наступному аркуші.

 

17. Контроль за правильним веденням Касової книги здійснює:

а) касир;

б) бухгалтер;

в) керівник підприємства.

18. Лишки готівки в касі, виявлені при інвентаризації, відносяться на збільшення:

а) кредиторської заборгованості;

б) фінансового результату;

в) статутного капіталу;

г) зарплати касира.

 

19. Нестачі в касі, виявлені при інвентаризації, списуються на:

а) фінансовий результат;

б) витрати виробництва;

в) винних осіб.

 

Завдання 22.24

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. Розпорядження обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформлене на спеціальному бланку, називається:

а)  об'ява на внесок готівкою;

б)  виписка банку;

в)  платіжне доручення;

г) платіжна вимога-доручення.

 

2.   Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:

а)  грошовий чек;

б)  виписка банку;

в) відомість № 2 та журнал-ордер № 2;

г) платіжне доручення.

 

3.  Курсова різниця - це:

а)   сумарна  різниця  в  еквіваленті  національної грошової одиниці України однієї і тієї ж кількості іноземної валюти на різні дати в результаті зміни курсу іноземних валют по відношенню до гривні;

б)     співвідношення   між   грошовими   одиницями   двох   країн,   яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій.

 

7. Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості, - це:

а) поточні фінансові інвестиції;

б) довгострокові фінансові інвестиції;

в) еквіваленти грошових коштів.

8. Цінні папери, які може випускати тільки банк в письмовій формі; вони не можуть бути розрахунковим або платіжним засобом; не випускаються без повної передоплати їх номінальної вартості; суворо формалізовані і, називаються:

а) акціями;

б) казначейськими векселями;

в) депозитними сертифікатами.

 

9. На рахунку 34 ведеться облік:

а) короткострокових векселів одержаних;

б) короткострокових векселів виданих;

в) довгострокових векселів одержаних.

 

10. На рахунку 35 ведеться облік:

а) довгострокових фінансових інвестицій:

б) поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів;

в) довгострокових фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів.

 

11. При придбанні поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку:

а) за номінальною вартістю;

б) за фактичною собівартістю;

в) за амортизованою собівартістю.

 

12. Інвестиції в асоційовані підприємства на дату балансу обліковуються:

а) за методом участі в капіталі;

б) за методом ефективної ставки відсотка;

в) за ринковою вартістю фінансової інвестиції.

 

13. За справедливою вартістю на дату балансу оцінюються:

а) всі фінансові інвестиції;

б) всі фінансові інвестиції, крім інвестицій в спільні підприємства;

в) всі    фінансові    інвестиції,    крім    інвестицій,    що    утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі.

 

14. Облік розрахунків з покупцями та замовниками регламентується: а)П(С)БО10;

б)П(С)БО11;

в) П(С)БО 9.

 

 

 

 

15. До товарних належать операції з:

а) виплати відсотків банку;

б) продажу продукції власного виробництва;

в) нарахування і виплати заробітної плати.

 

16.  Безнадійна дебіторська заборгованість відноситься до:

а) поточної;

б) довгострокової.

 

17. При наданні послуг іншим підприємствам оформлюється:

а) рахунок-фактура;

б) акт виконаних робіт (послуг);

в) податкова накладна.

 

18. Аналітичний облік по рахунку 37 ведеться:

а) за термінами виникнення і погашення заборгованості;

б) за країнами розташування кредиторів;

в) за валютою розрахунків.

 

19. Суми пред'явлених, але не визнаних претензій, в бухгалтерському обліку відображаються:

а) на субрахунку 374;

б) на субрахунку 377;

в) на відображаються.

 

20. Підставою для відрядження працівника є:

а) посвідчення про відрядження;

б) наказ керівника про відрядження;

в) авансовий звіт.

 

Завдання 24.25

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. Норми П(С)БО 15 поширюються на:

а) доходи від отриманого цільового фінансування;

б) доходи за договорами оренди;

в) доходи від страхової діяльності.

 

2. Необхідною умовою визнання доходів є:

а) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства;

б) достовірна оцінка доходів;

в) збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення капіталу.

 

 

 

3. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) сума  доходу   (виручки)   від   реалізації  готової  продукції,   робіт, послуг.

б) сума отриманих грантів, асигнувань та субсидій;

в) сума   податку   на   додану   вартість,   акцизів,   інших   податків   і обов'язкових   платежів,   що   підлягають   перерахуванню   до   бюджету   і позабюджетних фондів.

 

4.  У    бухгалтерському    обліку    та    фінансовій    звітності    доходи відображаються відповідно до принципу:

а) послідовності;

б) нарахування та відповідності;

в) періодичності.

 

5. Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації необоротних активів у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок:

а) 70 "Доходи від реалізації";

б) 71 "Інший операційний дохід";

в) 74 "Інші доходи".

 

6. Вартість поверненого товару відображається проводкою:

а)Д-т361 К-т702;

б)Д-т702 К-т791;

в)Д-т704 К-т361.

 

7. Доходи від реалізації майнових комплексів є доходами:

а) інвестиційної діяльності;

б) фінансової діяльності;

в) операційної діяльності підприємства.

 

8. Доходи від відшкодування раніше списаних активів:

а) не визнаються доходами згідно вимог П(С)БО;

б) відносяться до інших доходів;

в) відносяться до інших операційних доходів.

 

9. В бухгалтерському обліку згідно вимог П(С)БО доходи оцінюються за:

а) звичайною ціною;

б) чистою вартістю реалізації;

в) справедливою вартістю.

 

 

 

 

10.  У складі інших операційних доходів відображаються доходи від реалізації:

а) продукції (товарів, робіт та послуг);

б) майнових комплексів;

в) іноземної валюти.

 

11. Яке з тверджень правильне:

а)  за рахунок резервного капіталу не можна виплачувати дивіденди, якщо у даному періоді понесені збитки;

б)  валовий прибуток включає в себе тільки прибуток від реалізації виробничих запасів;

в) надходження виручки ще не означає отримання доходу.

 

12. Господарський  зміст  операції,  записаної по дебету рахунку  94 "Інші операційні витрати" та кредиту рахунку 79 "Фінансові результати":

а) оприбутковані надлишки товарів, виявлених при інвентаризації;

б) відображено збиток від реалізації товарів;

в) списано    на    фінансові    результати    собівартість    реалізованих виробничих запасів.

 

13. Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді:

а) дивідендів, роялті, відсотків;

б) авансових платежів;

в) передоплат.

 

14. При здійсненні обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, дохід:

а) визнається повністю;

б) визнається частково (на суму переданих або отриманих грошових коштів);

в) не визнається.

 

15. Як закривається в кінці відповідного звітного періоду рахунок 70 "Дохід від реалізації":

а) не закривається;

б) закривається шляхом списання його кредитового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати";

в) закривається шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати";

г) закривається шляхом  списання його дебетового сальдо в дебет рахунку 79 "Фінансові результати", а кредитового сальдо в кредит рахунку 79 "Фінансові результати".

 

16. Яка проводка відповідає операції: "Відвантажено готову продукцію покупцям"?

а) Д-т 36 К-т 70;

б) Д-т 26 К-т 70;

в) Д-т 90 К-т 26.

 

17. Рахунок   71    "Інший   операційний   дохід"   за   призначенням   і структурою відноситься:

а) до групи операційно-результативних рахунків;

б) до групи регулюючих рахунків;

а) до групи фінансово-результативних рахунків.

 

18. Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:

а) в розділі 2 активу балансу;

б) в розділі 1 пасиву балансу;

в) в балансі не наводиться.

 

19. На рахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" відображають:

а) по дебету і кредиту купівельну вартість проданих товарів;

б) по дебету - суму податку на додану вартість, що включена у виручку; по кредиту - суму торгової виручки;

в) по дебету - товарооборот; по кредиту - купівельну вартість товару.

 

20. Вставте пропущене слово: "____________протилежні доходам":

а) витрати;

б) податки;

в) прибутки.

 

21. Між поняттями "виручка", "витрати", "прибуток" існує такий зв'язок:

а) виручка = прибуток - витрати;

б) прибуток складається з виручки і витрат;

в) прибуток = виручка - витрати.

 

22. До    прибутку,     отриманого    від    операційної    діяльності    до оподаткування, відноситься:

а)   прибуток,  отриманий  від  розміщення  на депозитних  рахунках

тимчасово вільних коштів;

б) прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів;

в) прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжних виробництв.

 

23. Дохід від неопераційних курсових різниць відображається у Звіті про фінансові результати в статті:

а) "Інші операційні доходи";

б) "Інші доходи";

в) "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".

24. У Звіті про фінансові результати згорнуто відображаються доходи і

витрати від:

а) звичайної діяльності;                                       

б) інвестиційної діяльності;

в) надзвичайних подій.

 

Завдання 25.14

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. До елементу матеріальних витрат не відноситься:

а) готова продукція, що використовується для подальшої обробки;

б) товари, що використовуються для потреб операційної діяльності;

в) оплата послуг з водопостачання.

 

2. До елементу "Витрати на оплату праці" не відносять;

а) оплату відпусток;

б) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати;

в) непряму заробітну плату.

 

3. Групування витрат за елементами дозволяє:

а) провести аналіз використання ресурсів на виробництво продукції;

б) обчислити собівартість конкретної продукції;

в) повністю заповнити форму 2 "Звіт про фінансові результати".

 

4. Рахунки класу 8 "Витрати за елементами":

а) є обов'язковими для ведення всіма підприємствами та організаціями;

б) можуть вестися будь-яким підприємством замість рахунків класу 9;

в)  обов'язкові тільки для малих підприємств, які не використовують рахунки класу 9.

 

5. Рахунок 85 "Інші витрати" призначений для обліку:

а) витрат фінансової та інвестиційної діяльності;

б) витрат операційної діяльності;

в) адміністративних та збутових витрат для підприємств, які не ведуть рахунки класу 9.

 

6. Для   складання   другої   частини   форми   2   "Звіт   про   фінансові результати" необхідно:

а) визначити обороти по рахунках 80 - 84;

б) визначити обороти по рахунках 80 - 85;

в)  обороти по рахунках 80 - 84 зменшити на суми незавершеного виробництва та залишку готової продукції на складі.

 

 

 

7. Собівартість проданих основних засобів відноситься;

а) до матеріальних витрат;

б) до інших витрат;                                                              

в) до інших операційних витрат.

 

8. Рахунки класу 8:

а) мають сальдо;

б) мають сальдо, яке відображається у "Звіті про фінансові результати";

в) не мають сальдо.

 

9. До елементів операційних витрат включаються:

а) всі витрати, які знаходять відображення у звіті про фінансові результати;

б) тільки операційні витрати;

в) тільки витрати від звичайної діяльності.

 

10. Підприємство може вести облік витрат лише на рахунках класу 8:

а) при наявності невеликої кількості операцій та одного виду діяльності;

б) за наказом керівництва;

в) якщо є платником єдиного додатку.

 

Завдання 28.24

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1. Не визнаються витратами і не включаються до Звіту про фінансові результати:

а) нарахування заробітної плати;

б) погашення одержаних позик;

в) амортизаційні відрахування.

 

2. Залежно   від   можливості   віднесення   витрат   безпосередньо   до конкретного об'єкту економічно доцільним шляхом розрізняють:

а) прямі та непрямі витрати;

б) основні та накладні витрати;

в) продуктивні та непродуктивні витрати.

 

3. В залежності від обсягів виробництва розрізняють:

а) змінні та постійні витрати;

б) прямі та непрямі витрати;

в) прості та комплексні витрати.

 

 

 

 

 

4. Витрати, що пов'язані з виробництвом декількох видів продукції та відносяться    на   об'єкти    калькуляції   шляхом   розподілу    пропорційно відповідній базі - це:

а) основні та накладні витрати;

б) постійні та змінні витрати;

в) одноелементні та комплексні витрати.

 

5. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

а) виробничої  собівартості   реалізованої  продукції  (робіт,   послуг), наднормативних виробничих витрат, адміністративних витрат;

б) виробничої  собівартості   реалізованої  продукції  (робіт,   послуг), розподілених    постійних    загальновиробничих    витрат,    наднормативних виробничих витрат;

в) виробничої  собівартості  реалізованої  продукції  (робіт,   послуг), нерозподілених   постійних   загальновиробничих   витрат,   наднормативних виробничих витрат.

 

6. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) складається з:

а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат;

б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат;

в) прямих   матеріальних   витрат,   прямих   витрат  на  оплату  праці, загальновиробничих витрат.

 

7. Змінні загальновиробничі витрати:

а) розподіляються  на  кожен  об'єкт витрат  з   використанням  бази розподілу виходячи з фактичної потужності підприємства за звітний період;

б) розподіляються  на  кожен   об'єкт  витрат  з   використанням   бази розподілу виходячи з нормальної потужності підприємства;

в) не  розподіляються,   а  списуються   всією   сумою   на  зменшення фінансового результату від операційної діяльності.

 

8. Нерозподілені загальновиробничі витрати списуються проводкою:

а) дебет 901 кредит 91;

б) дебет 23 кредит 91;

в) дебет 791 кредит 91.

 

9. Адміністративні витрати та витрати на збут є:

а) витратами інвестиційної діяльності;

б) витратами фінансової діяльності;

в) витратами операційної діяльності підприємства.

 

 

 

10. Податки та передбачені законодавством обов'язкові платежі, окрім тих, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг):

а) не визнаються витратами згідно вимог П(С)БО;

б) відносяться до адміністративних витрат;

в) відносяться до інших операційних витрат.

 

11. Адміністративні витрати:

а) розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно виробничій собівартості продукції (робіт, послуг);

б) розподіляються   на   кожен   об'єкт   витрат   пропорційно   прямим витратам на оплату праці;

в) не   розподіляються,   а   списуються   в   усій   сумі   на   зменшення фінансового результату.

 

12. Витрати на рекламу та дослідження ринку відносяться до:

а) витрат, що формують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

б) витрат на збут;

в) інших операційних витрат.

1

3. Витрати на створення резерву сумнівних боргів відносяться до:

а) адміністративних витрат;

б) витрат на збут;

в) інших операційних витрат.

 

14. Погашення позик:

а) не визнаються витратами згідно П(С)БО;

б) включаються до інших операційних витрат;

в) включаються до фінансових витрат.

 

Завдання 29.8

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту.

 

1.   Вартість списаних активів відображається на рахунку:

а) "Відшкодування раніше списаних активів";

б) "Списання необоротних активів";

в) "Списані активи".

 

2.   Активи на відповідальному зберіганні - це:

а) активи, що тимчасово знаходяться на території підприємства;

б) активи, які не є власністю підприємства, але знаходяться на його території відповідно до укладеного належним чином договору;

в) активи, щодо яких визначені певні особи, відповідальні за їх зберігання.

 

3.   Основні засоби передаються орендарю на підставі:

а) договору оренди;

б) договору консигнації;

в) інвентарної картки.

 

4.   Регістрами аналітичного обліку орендованих необоротних активів є:

а) інвентарна картка;

б) копія інвентарної картки;

в) інвентарна книга.

 

5.   Облік матеріалів, прийнятих для переробки, ведеться:

а) в ринкових цінах;

б) в цінах, зазначених в договорах або приймально-передавальних актах;

в) за середньогалузевими цінами.

 

6.   Субрахунок "Товари, прийняті на комісію" використовують:

а) промислові підприємства;

б) будівельні організації;

в) торговельно-посередницькі підприємства.

 

7.   Первинним документом при отриманні товарів на комісію є:

а) товарно-транспортна накладна;

б) приймальний акт;

в) комітентська квитанція;

г) прибутковий ордер.

 

8.   Облік контрактних зобов'язань ведеться на рахунку;

а) "Довгострокові зобов'язання з оренди";

б) "Непередбачені зобов'язання";

в) класу 0, шифр 03.

 

9.   Дебіторська заборгованість списується на позабалансовий рахунок:

а) при встановленні неплатоспроможності боржників;

б) якщо    дебітор    через    місяць    після    виникнення    дебіторської заборгованості відмовився її повертати;

в) при встановленні, що причиною недостачі матеріалів є природний убуток.

 

10.      Свідоцтва, трудові книжки, посвідчення обліковуються на рахунку:

а) "Грошові документи в національній валюті";

б) "Активи на відповідальному зберіганні";

в) "Бланки суворого обліку".

 

 

Тести

 

1.  Інвентаризація це:

а)  діяльність, що пов'язана з підрахунками і визначенням вартості майна і зобов'язань;

б) перевірка наявності і стану матеріальних цінностей, грошових коштів;

в) перевірка наявності засобів з метою виявлення розкрадання;

г)  перевірка відповідності фактичної наявності засобів в натурі даним бухгалтерського обліку.

 

2.  Зміст інвентаризації складають наступні елементи:

а) наявність розпорядчого документу, застосування органолептичних прийомів, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів прийняття рішень;

б) наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів нормативно-правового  регулювання,  лічильна  та  бухгалтерська  обробка документів прийняття рішень;

в) наявність   розпорядчого - документу,   здійснення   дій   колегіальним органом, застосування органолептичних прийомів, реєстрація та оцінка фактів, узагальнення та реалізація результатів  нормативно-правового регулювання, лічильна та бухгалтерська обробка документів, прийняття рішень;

г) застосування органолептичних прийомів фактичного контролю.

 

3.  Мета інвентаризації полягає в:

а) забезпеченні реальності бухгалтерської звітності і балансу;

б) доповненні відображення господарських операцій;

в)    обліку   тих   коштів,    що    не    були    відображені    в    системі бухгалтерського обліку;

г) порівнянні фактичної наявності господарських засобів з даними бухгалтерського обліку;

д) доведенні того, що баланс правильно відображає стан господарства, в перевірці діяльності підзвітних і відповідальних за цінності посадових осіб;

е) виявленні фактичної наявності майна, співставленні фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку, перевірці повноти відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань;

є) визначенні кількості, стану і вартості майна;

ж) виявленні фактичної наявності і стану об'єкту, що перевіряється, виявленні відхилень від тих нормативних, планових і багатьох інших характеристик, у відповідності з якими він може функціонувати, та їх нормативно-правовому регулюванні.

 

 

 

4.   Проведення інвентаризації є необхідним:

а) перед виплатою дивідендів;

б) при зміні головного бухгалтера;

в) перед модернізацією виробництва;

г) перед переобранням правління AT.

 

5.   Об'єкти інвентаризації це:

а) активи, зобов'язання;

б) власний капітал;

в) доходи, витрати;

д) майно, зобов'язання;                                            

е) господарські операції і процеси;

є) діяльність МВО і робітників бухгалтерії.

 

6.   Суб'єкт інвентаризації-це:

а) носії прав і обов'язків - особи та органи, наділені повноваженнями по   здійсненню   контролю   за   виробничою   та   фінансово-господарською діяльністю підприємства;

б)  державні і недержавні органи контролю, права яких закріплені в статті 19 Конституції України;

в) структурні підрозділи підприємства;

г) власник, менеджер та головний бухгалтер.

 

7.   За організацію, проведення та за загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний інженер;

г) головний економіст.

 

8.   Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) приписом судово-слідчих органів;

г) установчими документами.

 

9.   До складу внутрішньої інвентаризаційної комісії входять:

а) заступник керівника, незалежний аудитор, бухгалтер;

б)  головний інженер, головний енергетик, матеріально відповідальна особа;

в) головний бухгалтер, майстер цеху;

г) заступник   головного   бухгалтера,   ревізор   Міністерства   фінансів України, юрист-консультант.

 

 

10. До складу інвентаризаційної комісії не можуть включатися:

а) особи, що притягувалися до адміністративної відповідальності;

б) порушники трудової дисципліни;

в) МВО.

 

11. Інвентаризаційний процес складається з наступних стадій:

а) підготовчої, організаційної, технологічної, документальної;

б) попередньої, підготовчої, результативної, технологічної;

в) організаційної, підготовчої, технологічної, результативної.

 

12. До складу організаційної стадії не входять наступні процедури:

а) вибір об'єктів інвентаризації;

б) підбір і комплектування інвентаризаційної комісії;

в) видача розпорядження про проведення інвентаризації;

г) інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

д) пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації; є) огляд місця зберігання.

 

13. До складу технологічної стадії не входять наступні процедури:

а) підготовка ТМЦ до визначення їх фактичної наявності;

б) перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації;

в) оцінка стану об'єктів інвентаризації;

г) документування (складання інвентаризаційних описів);

д) складання порівняльних відомостей;

є) проведення розрахунку по зарахуванню пересортування.

 

14. До складу підготовчої стадії не включаються наступні процедури:

а) інструктаж членів інвентаризаційної комісії;

б) пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації;

в) огляд місця зберігання цінностей;

г) отримання розписки від МВО;

д) підготовка ТМЦ до визначення їх фактичної наявності; є) перевірка наявності і стану об'єктів інвентаризації.

 

15. До складу результативної стадії не входять наступні процедури:

а) документування і складання інвентаризаційних описів;

б) складання порівняльних відомостей;

в) проведення розрахунку по списанню природного убутку;

г) відображення даних по зарахуванню пересортування в порівняльній відомості;

д) отримання від МВО розписки;

є) відображення даних на списання природного убутку в порівняльній відомості;

є) визначення кінцевих результатів інвентаризації.

 

16. До      інвентаризаційного      опису      кількісні      характеристики перевіреного об'єкту записуються за:

а) даними перерахунку, переважування, обмірювання;

б) зі слів матеріально відповідальної особи;

в) даними інвентарних карток;

г) даними добового звіту матеріально відповідальної особи.

 

17. Підготовка   до   визначення   фактичної   наявності   матеріальних цінностей здійснюється:

а) напередодні проведення інвентаризації;

б) самостійно МВО після оповіщення про проведення інвентаризації;

в) згідно оперативного плану проведення інвентаризації, комплексно за участю МВО і членів інвентаризаційної комісії.

 

18. Записи     про     фактичну     наявність     матеріальних    цінностей, визначених попередньо, записуються в:

а) інвентаризаційний опис;

б) інвентарні картки;

в) порівняльну відомість;

г) робочий зошит члена інвентаризаційної комісії.

 

19. Причинами виникнення недостач можуть бути:

а) завищене списання на витрати виробництва;

б) зниження  якості,   виявлене  при   прийманні  товарів   порівняно  з документами постачальника;

в) псування;

г) розкрадання;

д) неповне оприбуткування ТМЦ від постачальника, з виробництва.

 

20. Списання    недостач    матеріальних    цінностей,    що    утворились внаслідок їх природного убутку проводиться за наявності наступних умов:

а)  у разі виявлення недостачі після проведення технологічної стадії інвентаризаційного процесу;

б) при наявності затверджених норм природного убутку;

в)   у  випадку непричетності   матеріально  відповідальної особи  до утворення недостачі матеріальних цінностей;

г) у випадку розкрадання матеріальних цінностей МВО;

д) коли недостача відноситься до розряду дрібних.

 

 

 

 

 

 

 

21. Колективна матеріальна відповідальність впроваджується у випадках:

а) наявності великого обсягу робіт по оприбуткуванню та відпуску ТМЦ;

б) неможливості розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника;

в) наявності декількох місць зберігання ТМЦ;

г)   неможливості  укладання  з  кожним  працівником  персонального договору про повну матеріальну відповідальність.

 

Завдання 33.16

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту

 

1. Бухгалтерська звітність,  яка містить  інформацію  про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за  звітний період, називається:

а) фінансовою:

б) статистичною;

в) оперативною.

 

2. Фінансова   звітність   підприємства    формується    з   дотриманням наступних принципів:

а) компетентності;

б) конфіденційності;

в) доцільності вибору методики та техніки;

г) превалювання змісту над формою;

д) всіх вище перерахованих.

 

3.  Принцип обачливості передбачає, що;

а)  оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі:

б)   оцінка,   що   застосовується   в   бухгалтерському   обліку,   повинна запобігати заниженню оцінки зобов'язань  і  витрат та завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

в)   вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці.

 

4.  Квартальна звітність підприємства складається і:

а)  Балансу, Звіту про фінансові результати. Звіту про рух грошових коштів;

б) Балансу, Звіту про фінансові результати;

в)  Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів. Звіту про власний капітал.

 

 

 

5. Метою    складання    звітності    є    надання    інформації    про    стан підприємства:

а) інвесторам та кредиторам;

б) менеджерам та управлінському персоналу;  

в) робітникам підприємства;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Підприємство   повинно   висвітлювати   обрану   облікову   політику шляхом описування:

а) принципів оцінки статей звітності;

б) методів обліку відносно окремих статей звітності.

в) всі відповіді правильні.

 

7. Операційний цикл - це:

а) проміжок часу, за який виконується певна господарська операція;

б)  проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням  коштів  від реалізації виробленої на них продукції, товарів, послуг;

в) проміжок часу між відпуском у виробництво сировини і матеріалів та отриманням готової продукції.

 

8. Яке твердження правильне?

а)  період, за який складається фінансова звітність, може відрізнятись від звітного періоду;

б)   валюта звітності може відрізнятись від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік;

в) обидва твердження правильні;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

9. Які з перерахованих реквізитів повинен містити баланс підприємства:

а) стаж роботи бухгалтера, який складав баланс;

б) назву підприємства;

в) наявність дочірніх підприємств;

г) дату подання до вищестоящих органів.

 

10. Поточні зобов'язання - це:

а)  зобов'язання, які будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу;

б) зобов'язання, які виникали протягом поточного звітного періоду;

в)  заборгованість, яка виникла протягом минулих подій і погашення якої у  майбутньому  призведе до  зменшення  ресурсів  підприємства,  які містять в собі економічні вигоди.

 

 

11. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють:

а)   акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах;

б) акціонерні товариства, які знаходяться в процесі випуску простих або потенційно простих акцій;

в) всі відповіді правильні;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

12. Операції,   пов'язані   з   виробництвом   та  реалізацією   продукції, (товарів, послуг, робіт), які є головною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу - це:

а) звичайна діяльність;

б) операційна діяльність;

в) основна діяльність.

 

13. Материнське     (холдингове)     підприємство    та     його     дочірні підприємства складають:

а) групу;

б) асоційоване підприємство;

в) консорціум;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

14. В Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів в процесі:

а) операційної діяльності підприємства;

б) інвестиційної діяльності підприємства;

в) фінансової діяльності підприємства;

г) правильної відповіді не запропоновано;

д) всіх вище перерахованих.

 

15. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про:

а) внутрішні зміни в складі грошових коштів підприємства;

б) надходження активів шляхом емісії акцій;                                 

в) всі відповіді правильні;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

16. В примітках до Звіту про власний капітал наводиться інформація про:

а) розподілення частин статутного капіталу між власниками;

б)  акції, які належать материнському підприємству та його дочірнім підприємствам;

в) зміни в складі частин власників в статутному капіталі;

г) всі відповіді правильні.

 

17. Попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілення  доходів   та  витрат   між   відповідними   звітними   періодами називається:

а) обліковою;

б) розподільчою;

в) експертною.

 

18. Облікова політика може змінюватись:

а) при зміні основних статутних вимог;

б)    на   вимогу   органу,   який   затверджує   положення   (стандарти) бухгалтерського обліку;

в) якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства;

г) у всіх перерахованих випадках.

 

19. Консолідовану фінансову звітність складає:

а) материнське підприємство;

б) дочірнє підприємство;

в) асоційоване підприємство.

                                                

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика