andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 03-Лекции / Презентации / БС_лек_08_Держ Борг.ppt

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   1.1 МБ
СКАЧАТЬ

Наверх страницы

Содержимое презентации:

Слайд 1

Тема 8. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу План : 1. Сутність, чинники та форми державного кредиту. 2. Державний борг. 3. Бюджетний дефіцит. 4. Сутність державних цільових фондів. 5. Характеристика окремих цільових фондів. Література: [1-4]

Слайд 2

Питання 1. Сутність, чинники та форми державного кредиту Державний кредит — це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником та гарантом. • Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. В окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Державний кредит може бути у двох формах: 1. Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету. 2. Державні позики є основною формою державного кредиту

Слайд 3

Класифікація державних позик

Слайд 4

Залучення позик ґрунтується на двох чинниках — 1) мінімізації вартості позики та 2) стабільності державних цінних паперів на фондовому ринку. Відносини державного кредиту на загальнодержавному рівні врегульовані статтями 16 і 17 Бюджетного кодексу. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх позик у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, має держава в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, належать до платежів за боргом.

Слайд 5

У разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених державою або під державні гарантії, застосовують механізм стягнення заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників

Слайд 6

Питання 2. Державний борг • Боргові зобов'язання держави та органів місцевого самоврядування врегульовані Бюджетним кодексом. • Державний борг (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань, включаючи боргові зобов'язання, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору (ст. 2 БКУ) • Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП України. У разі перевищення граничної величини, визначеної частиною другою ст. 2 БКУ, КМУ зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у відповідність з положеннями кодексу. • Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів. • Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Слайд 7

Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 % видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів на його обслуговування, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіка погашення з вини позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові запозичення протягом п'яти наступних років. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів установлюється КМУ відповідно до умов, визначених БКУ. У ст. 12 кодексу передбачена класифікація боргу. Ця класифікація систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, АРК, місцевого самоврядування. Борг класифікується : 1) за типом кредитора та 2) за типом боргового зобов'язання.

Слайд 8

Слайд 9

Існують таки методи управління державним боргом: 1. Конверсія — зміна дохідності позик. Вона відбувається внаслідок зміни ситуації на фінансовому ринку (наприклад, рівня облікової ставки НБУ) чи погіршення фінансового стану держави. 2. Консолідація — перенесення зобов'язань за раніше випущеною позикою на нову позику з метою продовження терміну позики. Проводиться у формі обміну облігацій попередніх позик. 3. Уніфікація — об'єднання кількох позик в одну. Це спрощує управління державним боргом. 4. Обмін за регресним співвідношенням. Облігації попередніх позик на нові проводиться з метою скорочення державного боргу. Це не є оптимальним шляхом, оскільки означає часткову відмову держави від своїх боргів. 5. Відстрочка погашення. Перенесення термінів виплати заборгованості. При цьому у даний період виплата доходів не проводиться. 6. Анулювання боргу. Означає повну відмову держави від своїх зобов'язань.

Слайд 10

У законах про держбюджет України на 31 грудня кожного року визначають: граничний розмір державного внутрішнього боргу; граничний розмір державного зовнішнього боргу. • Звітність за державним боргом складається Міністерством фінансів. • Відмінність обліку державного боргу - в його складі не враховується обсяг зобов'язань, гарантованих державою, до моменту настання гарантійного випадку. Такі зобов'язання є умовними й обліковуються окремо.

Слайд 11

Слайд 12

Питання 3. Бюджетний дефіцит • Бюджетний дефіцит як економічна категорія відображає співвідношення між доходами і видатками бюджету з перевищенням видатків. • Він є наслідком певного стану економічних відносин, які виникають між учасниками суспільного виробництва в процесі використання фінансових ресурсів понад їх наявну величину. • Для покриття витрат понад наявну масу фінансових ресурсів застосовують грошову емісію, внутрішні й зовнішні позики

Слайд 13

Слайд 14

Причинами дефіциту бюджету в Україні є: 1. Зменшення приросту національного доходу. 2. Збільшення бюджетних витрат. 3. Зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками. 4. Відсутність чіткої фінансової стратегії. 5. Інфляційні процеси.

Слайд 15

Бюджетний дефіцит в Україні має два основні джерела покриття — внутрішні джерела та зовнішні запозичення. Основні заходи, які застосовувались щодо зменшення бюджетного дефіциту: 1. Налагодження системних зв'язків між платниками податків та державою, проведення роз'яснювальної роботи, застосування штрафних санкцій до злісних порушників. Це дало змогу істотно поповнити бюджети всіх рівнів. 2. Поступове зниження податкового тиску, що сприяло частковому виведенню економіки із тіньового сектору. 3. Зниження витрат держави, насамперед на управління. 4. Поступове зменшення, аж до відміни, дотацій і пільг збитковим підприємствам. 5. Розширення приватизаційних процесів. 6. Реформування міжбюджетних відносин. 7. Контроль рівня інфляції.

Слайд 16

Питання 4. Сутність державних цільових фондів Цільові державні фонди — один із методів перерозподілу національного доходу держави. За своєю економічною сутністю вони: • відображають грошові відносини з розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту та частини національного багатства, • пов'язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядження держави та використанням державних коштів для витрат на розширене виробництво, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, матеріального стимулювання членів суспільства щодо пенсійного, соціального захисту, розвитку науково-технічного потенціалу країни. Функціонування цільових фондів відбувається згідно із законодавством України. Регламентування діяльності, джерела доходів тих фондів, які формуються під безпосереднім контролем держави, щорічно визначаються Законом України про Державний бюджет на поточний рік.

Слайд 17

Класифікація фондів

Слайд 18

Слайд 19

Питання 5. Характеристика окремих цільових фондів Завдання до СРС . Дати характеристику (законодавча база, основні завдання, джерела формування, напрями використання коштів): 1. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 2. Пенсійний фонд. 3. Фонд загальнобов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 6. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям".


Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика