andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 03-Лекции / Презентации / БС_лек_07_оборона -управление.ppt

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   13
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   243.5 КБ
СКАЧАТЬ

Наверх страницы

Содержимое презентации:

Слайд 1

Тема 7. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА НАЦІОНАЛЬНУ ОБОРОНУ ТА УПРАВЛІННЯ План: 7.1. Видатки на державне управління і судову владу 7.2. Планування видатків бюджетів на державне управління і судову владу 7.3. Видатки на національну оборону 7.4. Планування видатків бюджету на оборону 7.5. Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави Література: 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України , с. 249- 270. 2. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система, с. 54-56. 3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн, с. 381-383.

Слайд 2

7.1. Видатки на державне управління і судову владу Видатки на державне управління включають витрати: • на функціонування законодавчої влади (апарату Верховної Ради України, апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечення діяльності народних депутатів, апарату Рахункової палати Верховної Ради України, інші видатки); • на функціонування виконавчої влади (апарату Кабінету Міністрів України, апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та її місцевих органів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування); • на утримання Президента України та його апарату; • на утримання фінансових і фіскальних органів (Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових органів, Головного контрольно-ревізійного управління України, Головного управління Державного казначейства України, місцевих органів Головного управління Державного казначейства України, Митної служби України, на створення державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів, витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів, витрати на виготовлення марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби); • на загальне планування і статистичні служби (проведення статистичних досліджень і переписів, ведення записів щодо сімейних бюджетів); • інші видатки на загальнодержавне управління (виготовлення орденів, медалей, документів до них; виготовлення та перевезення національної валюти, придбання устаткування для виробництва цінних паперів і монет; виробництво бланків цінних паперів і документів суворого обліку; утримання Пробірної палати України, утримання центру правових реформ і законопроектних робіт; утримання Фонду сприяння становленню місцевого та регіонального самоврядування; видатки на паспортизацію населення України; видатки на запровадження нового податкового і бюджетного законодавства); • на утримання судової влади (Конституційного Суду України, Верховного суду України, обласних судів, районних (міських) судів, Вищого арбітражного суду, арбітражних судів, військових судів).

Слайд 3

На державне управління спрямовуються кошти бюджетів усіх рівнів. • З Державного бюджету України фінансуються видатки на функціонування законодавчої, виконавчої і судової влади, утримання Президента України та його апарату, фінансових і фіскальних органів, загальне планування і статистичні служби. • З республіканського бюджету АРК утримуються органи влади і управління АРК. • З обласних, районних і бюджетів самоврядування здійснюються видатки на утримання відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування

Слайд 4

• У складі видатків на державне управління найбільшу частку становлять кошти на оплату праці (близько 75 відсотків). • Працівники органів державного управління мають статус державних службовців, • Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. • Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов'язків. • Чисельність державних службовців в Україні — 230 тис. чоловік.

Слайд 5

Адміністративна реформа • Система органів державного управління в Україні є структурно невизначеною та малоефективною. • Адміністративна реформа в Україні — це комплекс заходів, розрахованих на тривалу перспективу розвитку держави. • Державній комісії з адміністративної реформи та Кабінету Міністрів України доручено організувати розроблення науково обґрунтованих критеріїв визначення оптимальної структури та чисельності працівників апаратів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. • Зміни у структурі центральних органів виконавчої влади передбачають перерозподіл функцій управління шляхом ліквідації зайвих органів державного управління або уточнення функцій чи статусу решти з них. Зміни стосуються також якісної сторони управління. • Для реформування потрібен системно-функціональний підхід, який дасть змогу визначити оптимальну для нашої держави структуру органів виконавчої влади і їх чисельність. • Слід мати на увазі, що в складних економічних умовах різке скорочення апарату управління без вирішення проблеми суттєвого підвищення продуктивності праці державних службовців може призвести до подальшого погіршення керованості державою.

Слайд 6

7.2. Планування видатків бюджетів на державне управління і судову владу • Планування здійснюється у формі складання індивідуальних і зведених кошторисів доходів і видатків. • Разом із кошторисом затверджується штатний розпис органів державного управління, включаючи їхні структурні підрозділи.. Порядок затвердження кошторисів • Кошториси центральних органів виконавчої влади незалежно від джерел утримання, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджуються Міністерством фінансів України. • Кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. • Кошториси управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій затверджуються відповідно обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями після попередньої перевірки в обласних, Київському та Севастопольському міських фінансових управліннях. • Кошториси управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних адміністрацій затверджуються районними державними адміністраціями після попередньої перевірки у районних фінансових відділах. Планування витрат на утримання органів державного управління за категоріями видатків економічної класифікації здійснюється у такому ж порядку, як і по інших бюджетних установах.

Слайд 7

Планування видатків на управління здійснюється на основі формульних розрахунків. Обсяг видатків обласного бюджету (Vyi ), бюджету міст Києва і Севастополя на утримання органів управління (Vy kyiv(sev)) визначається на підставі : • чисельності працівників цих органів, • чисельності наявного населення області (міста) та • співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів:

Слайд 8

Обсяг видатків з обласного бюджету на управління де • Нуі - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету; • Аi-чисельність працівників апарату обласної ради; • Vyu-розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в цілому по Україні на утримання органів управління в планованому бюджетному періоді; • Куоb - частка видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами; • Au-загальна чисельність працівників апарату обласної ради.

Слайд 9

Обсяг видатків з бюджетів міст Києва та Севастополю на управління де • Akyiv(sev) - чисельність працівників апарату міської ради міст Києва і Севастополя; • Ку kyiv(sev) - частка видатків бюджету міст Києва і Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами; • Vadm kyiv - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів, обчислений за окремим розрахунком в обсязі, затвердженому у Державному бюджеті України.

Слайд 10

Обсяг видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування : де • Hyri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів; • Vyu - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на планований бюджетний період; • Vyrg - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків бюджетів районів, визначений за окремим розрахунком; • Куr-частка видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.; • КУ2 - коригувальний коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7 значень — залежно від чисельності населення району; • Nri - чисельність наявного населення району на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду; Vyri = Hyri * Nri * КУ2 + Vyrg ; Hyri = Vyu* Куr / Nru ,

Слайд 11

7.3. Видатки на національну оборону Оборона України згідно із Законом України "Про оборону України — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Оборонні видатки — це грошові витрати на підготовку оборони держави, що включають утримання збройних сил, розвиток оборонної промисловості, воєнні дослідження, а також видатки на ліквідацію їхніх наслідків. Ці видатки, 1) забезпечують умови виживання держави; 2) це розвиток вітчизняних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 3) підготовка висококваліфікованих спеціалістів найвищого рівня; 4) забезпечення робочих місць; 5) експорт озброєнь, який дає можливість збільшити потенціал держави; 6) співробітництво у військово-політичній сфері; 7) запорука стабільності в регіоні, що є необхідною умовою для міжнародної торгівлі та інших добросусідських відносин.

Слайд 12

Склад видатків на оборону Оборонні видатки поділяються на три групи: 1. Прямі витрати - це витрати оборонних міністерств та відомств на утримання та навчання особового складу збройних сил, придбання, утримання та експлуатацію озброєння, воєнної техніки та майна, воєнні науково-дослідні та дослідно- конструкторські роботи, видатки на цивільну оборону, воєнну допомогу іноземним державам та деякі інші. 2. Побічні витрати - це витрати, пов'язані з утриманням збройних сил, гонкою озброєнь, ліквідацією наслідків війн (відсотки та погашення державного боргу, пенсії та допомога ветеранам війни, інвалідам, сім'ям загиблих, витрати щодо відбудови руйнувань, спричинених війною, виплати репарацій тощо) 3. Приховані витрати – це видатки, що проходять за кошторисами цивільних міністерств і відомств за своїм характером та значущістю належать до оборонних видатків.

Слайд 13

Склад прямих видатків на оборону Прямі оборонні видатки поділяються на поточні та капітальні. • Поточні видатки - це витрати, пов'язані з підтримкою бойової могутності збройних сил на досягнутому рівні (грошове утримання військовослужбовців та заробітна плата цивільного вільнонайманого персоналу, витрати на медичне обслуговування, транспортування та інші види забезпечення діяльності особового складу, витрати, пов'язані з експлуатацією та ремонтом військової техніки). • Капітальні видатки – це витрати на матеріально- технічного переоснащення збройних сил та розвиток оборонної інфраструктури (витрати на воєнні НД і ДКР, закупівля озброєння та військової техніки, військове будівництво).

Слайд 14

Склад видатків на оборону за функціональною класифікацією видатків бюджету 1. Утримання збройних сил України; 2. Закупівля озброєння та військової техніки. 3. Капітальне будівництво: капітальне будівництво і придбання устаткування в системі Міністерства оборони України; будівництво житла для військовослужбовців. 4. Фінансування науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт. 5. Інші видатки в галузі оборони: забезпечення участі у міжнародних миротворчих заходах; утримання науково- координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас; утримання Головної військової інспекції; фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь; фінансування підготовки призовників для Збройних сил України та інших військових формувань у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України; забезпечення оборонних видатків за рахунок надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна, передачі в оренду основних фондів Збройних сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги.

Слайд 15

Думка про те, що оборонні видатки в Україні надто великі, є хибною. Дані стокгольмського Міжнародного інституту з вивчення проблем миру свідчать, що оборонні видатки більшості країн близького та далекого зарубіжжя значно вищі, ніж в Україні.

Слайд 16

Порядок фінансування видатків на оборону • Фінансування здійснюється через Державне казначейство України. Для цього розпорядникам бюджетних коштів у органі Державного казначейства відкриваються особові та реєстраційні рахунки. Розпорядники бюджетних коштів можуть бути трьох ступенів. Для установ Міністерства оборони України: 1) головним розпорядником коштів є міністр оборони України; 2) розпорядниками коштів другого ступеня є командувачі оперативних командувань і видів збройних сил; 3) розпорядниками коштів третього ступеня є командири (начальники) військових частин, установ та організацій. Особові рахунки відкриваються головним розпорядникам коштів і розпорядникам коштів другого ступеня. На особових рахунках відображаються кошти, надані для використання на утримання своєї установи, на централізовані заходи і для перерахування підвідомчим установам. Реєстраційні рахунки відкриваються розпорядникам коштів усіх ступенів для обліку витрат, передбачених їхніми кошторисами доходів і видатків. Кошти на здійснення видатків Міноборони України перераховуються Головним управлінням Державного казначейства на рахунки обласних управлінь Державного казначейства. Розподіл коштів на обласному рівні здійснює розпорядник другого ступеня. Фінансування органів і установ, які забезпечують національну оборону, проводиться на підставі кошторисів доходів та видатків. Зведені кошториси розглядаються в Міністерстві фінансів України та включаються до проекту Державного бюджету України.

Слайд 17

7.4. Планування видатків бюджету на оборону Планування видатків на оборону з державного бюджету здійснюється за програмно-цільовим методом. Розроблені таки державні програми реструктуризації оборонно-промислового комплексу України 1) "Державна програма реформування та розвитку Збройних сил України", 2) "Закупівля озброєння та військової техніки", 3) "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави", 4) "Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт та озброєння військової техніки". Видатки на ці програми: • здійснюються за рахунок загального фонду державного бюджету і • становлять незначну частину від його загальної суми — близько 12%. 5) "Утримання особового складу Збройних сил України" (45%) 6) "Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним силам України” (8%) 7) "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України" 8) "Закупівля озброєння та військової техніки", 9) "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави", 10) "Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки“ 11) "Реформування та розвиток ЗСУ" 12) "Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері". 13) "Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях". 14) "Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація проведення призову молодого поповнення на військову службу", 15) "Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів", 16) "Забезпечення живучості та вибухо-пожежо-безпеки арсеналів, баз і складів, озброєння ракет і боєприпасів” 17) програми "Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або відставку". 18) Інші програми.

Слайд 18

Склад видатків відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету: 1. Видатки на утримання органів внутрішніх справ: матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів з боротьби із організованою злочинністю; підрозділів органів внутрішніх справ; підрозділів державно-патрульної служби та дорожнього нагляду; інспекції у справах неповнолітніх; приймальників-розподільників для неповнолітніх; спеціальних приймальників- розподільників; 2. Видатки на внутрішні війська: поточне утримання внутрішніх військ МВС України; 3. Видатки на утримання прокуратури: генеральної прокуратури України; місцевих органів прокуратури; 4. Видатки на кримінально-виправні системи: установи і підприємства України з виконання покарань; 5. Видатки на прикордонні війська України: утримання прикордонних військ України; комплексну програму розбудови державного кордону України; 6. Видатки на службу безпеки України: поточне утримання служби безпеки України і антитерористичного центру служби безпеки України; матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю; 7. Видатки на пожежну охорону: державну пожежну охорону; професійну пожежну охорону; 8. Видатки на утримання головного управління урядового зв'язку; 9. Видатки на утримання інших правоохоронних органів: управлінь державної охорони; спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підрозділів; 10.Видатки на утримання розвідувальних органів; 11.Витрати, пов'язані із зміцненням правопорядку за рахунок реалізації конфіскованого митними органами майна, товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними й іншими уповноваженими органами, а також конфіскованої валюти; 12.Видатки на утримання національного бюро розслідувань 7.5. Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави

Слайд 19

Планування видатків на правоохоронну діяльність із державного бюджету здійснюється за програмно-цільовим методом. Плануються видатки за програмами: 1. "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку", 2. "Охорона та оборона особливо важливих державних об'єктів і супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України", 3. "Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів", 4. "Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" та ін.

Слайд 20

За рахунок місцевих бюджетів плануються видатки на утримання підрозділів місцевої міліції Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції (Vmi) складається з: 1) розрахункового показника обсягу видатків бюджету АРК та обласних бюджетів на утримання спеціальних приймальників-розподільників та приймальників- розподільників для неповнолітніх та 2) розрахункового показника видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів на утримання підрозділів ДПС та дорожнього нагляду, патрульно- постової служби, дільничних інспекторів міліції та адресно-довідкового бюро (визначаються залежно від чисельності населення на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду).

Слайд 21

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання приймальників визначається формулою: Vm obi(ark) = Н1m * Р1mi , де • Н1m - норматив витрат на 1 ліжко-місце на рік; • Р1mi - розрахунковий показник кількості ліжко-місць, виходячи із нормативу навантаження на 1 працівника та чисельності працівників, затвердженої на бюджетний період, що передує планованому. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання підрозділів місцевої міліції для бюджетів міст республіканського АРК та обласного значення і бюджетів районів визначається за такою формулою: Vm(r)i = (Vpu / Nu )* Ni , де • Vpu-загальний обсяг видатків на утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду патрульно-постової служби, дільничних інспекторів міліції та адресно-довідкових бюро.

Слайд 22

Завдання до СРС 1. Ознайомитися з матеріалами теми у рекомендованих посібниках та доповнити конспект. 2. Підготуватися до семінару та практичному заняттю за темою. 3. За даними проекту Державного бюджету України на 2007 рік визначити загальну суму витрат на державне управління, судову владу та оборону.


Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика