andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 10-Литература / опорний конспект-2.docx

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   5
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   13.4 МБ
СКАЧАТЬ

ЗМІСТ

Вступ        4

Тема 1. Бюджетна система та її принципи   5

Тема 2. Сутність та значення державного бюджету     11

Тема 3. Бюджетна політика та бюджетний механізм    26

Тема 4. Бюджетний процес та його учасники          34

Тема 5. Система доходів державного бюджету.  43

Тема 6. Система видатків державного бюджету  49

Тема 7. Формування та використання місцевих бюджетів   54

Тема 8. Міжбюджетні відносини        65

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення

і соціальну сферу       71

Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність держави, науку,

оборону та управління          89

Тема 11. Виконання Державного бюджету України    103

Список використаної літератури.                   


ВСТУП

Опорний конспект лекцій з курсу "Бюджетна система України" призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Майбутній фахівець з економіки та фінансів повинен володіти глибокими теоретичними та практичними знаннями щодо провідної ланки державних фінансів - бюджетної системи.

Метою вивчення дисципліни "Бюджетна система України" є формування у майбутніх фахівців спеціальних знань щодо функціонування бюджетної системи України, вивчення бюджетних відносин, характеру їх впливу на суспільство та опанування студентами практичних розрахункових методів бюджетного планування.

Дисципліна входить до комплексу дисциплін, які формують фахівця з фінансів. Вивченню цього курсу передують дисципліни: "Фінанси", "Основи економічної теорії", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Статистика". її вивчення є основою для успішного оволодіння курсів "Податкова система України", "Казначейська система виконання бюджету", "Бухоблік в бюджетних установах".

Опорний конспект складений відповідно із затвердженою програмою курсу.


Тема 1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ

 

Програмна анотація:

1. Сутність та складові бюджетної системи України.

2. Принципи бюджетної системи України.

3. Бюджетна класифікація.

 

Мінілексикон: бюджетна система України; державний бюджет; місцевий бюджет; бюджет місцевого самоврядування; зведений бюджет України; принципи бюджетної системи; бюджетна класифікація; доходи від операції з капіталом; трансферти.

Ш 8, 10, 13-17, 30, 31, 34, 40, 44, 57, 58, 60, 61, 93, 104-107.

 

 

1. Сутність та складові бюджетної системи України

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2


2. Принципи бюджетної системи України

опорний конспект-2


 

3. Бюджетна класифікація

опорний конспект-2

 

Бюджетна класифікація України застосовується:

ð Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю розпорядників бюджетних коштів;

ð Для проведення аналізу в розрізі доходів та видатків бюджету;

ð Для забезпечення порівняльності бюджетних показників

 

Бюджетна класифікація України використовується:

=>на всіх стадіях бюджетного процесу;

=> при складанні органами виконавчої влади зведених бюджетів.

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

Контрольні питання:

 

1. Що таке бюджетна система?

2. Назвіть складові бюджетної системи.

3. Які історичні аспекти формування бюджетної системи України?

4. Які бюджети визнаються місцевими?

5. Назвіть бюджети місцевого самоврядування.

6. Що таке зведений бюджет?

7. Назвіть складові зведеного бюджету України.

8. Назвіть складові зведених бюджетів: області, району, місту з районним поділом.

9. У чому сутність кожного із принципів бюджетної системи?

 

10. Що таке бюджетна класифікація?

11. У чому призначення бюджетної класифікації?

12. Назвіть складові частини бюджетної класифікації.

13. Які складові бюджетного законодавства?

14. Яким чином здійснюється управління бюджетною системою?


Тема 2. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

БЮДЖЕТУ

 

Програмна анотація:

 

1. Призначення, роль державного бюджету, його функції.

2. Державний бюджет як економічна категорія.

3. Державний бюджет як головний фінансовий план держави.

4. Фактори, що впливають на формування та використання державного бюджету.

5. Державний дефіцит і методи його оптимізації.

6. Державний борг та його види.

 

Мінілексикон: державний бюджет; функції державного бюджету; бюджетний дефіцит; бюджетний профіцит; доходи державного бюджету; видатки державного бюджету; цільові фонди; структура бюджету; фактори впливу на бюджет; фінансовий план; державний борг.

 

8, 9, 12-14, 18, 19, 30, 31, 33, 40, 42, 44, 47, 48, 53, 58, 61, 65-73, 98, 103, 105-107.

 

 

1. Призначення, роль державного бюджету, його функції

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

Сутність бюджету реалізується через його функції:

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

опорний конспект-2опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

Головна Головна частина  бюджетних відносин виникає в процесі розподілу та перерозподілу вартості національного доходу

 

.

ФУНКЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА СТАДІЯХ РОЗПОДІЛУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ

 

1. Стадія первинного розподілу національного доходу

Концентрація деякої маси прибуткового продукту в централізованому фонді фінансових ресурсів

2, Стадія вторинного перерозподілу національного доходу

Перерахуванні частини доходу підприємств, установ, населення в централізований фонд фінансових ресурсів з наступним перерозподілом для забезпечення загальнодержавних потреб

 

 

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм:

4 доходів - формується фінансова база діяльності держави;

4 видатків - забезпечуються економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства.

 

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

3. Державний бюджет як головний фінансовий план держави

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

1. Рівновагою доходів і видатків.

2. Бюджетним надлишком (профіцит) — перевищення доходів над нормативними видатками.

3. Бюджетний дефіцит — перевищення видатків над постійними доходами (податкові та неподаткові надходження).

 

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

4. Фактори, що впливають на формування та використання державного бюджету

опорний конспект-2


опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

5. Державний дефіцит і методи його оптимізації

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

Причинами дефіциту бюджету є:  

1) зменшення приросту національного доходу;

2) збільшення бюджетних витрат;

3) зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками;

4) відсутність чіткої фінансової стратегії; 

5) інфляційні процеси.

 

 

 

Джерела фінансування дефіциту бюджету:

1) державні внутрішні та зовнішні запозичення;

2) внутрішні запозичення органів влади Автономної Республіки Крим;

3) внутрішні та зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом.

 

 

 

опорний конспект-2

 

 

6. Державний борг та його види

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

Контрольні питання

1. Що таке бюджет?

2. У чому суть бюджету як економічної категорії?

3. Які функції виконує державний бюджет?

4. Назвіть прояви кожної з функцій бюджету.

5. Які складові бюджету?

6. У чому особливості спеціального фонду бюджету?

7. Чому державний бюджет є головним фінансовим планом?

8. Дайте визначення дефіциту (профіциту) державного бюджету.

9. Що таке запозичення?

 

10. Яка залежність валового внутрішнього продукту та державного бюджету?

11. Що таке поточний бюджет і бюджет розвитку?

12. Яким чином проявляється взаємозв'язок бюджету з галузевими фінансовими планами?

13. Яке призначення бюджету держави?

14. Яка роль бюджету в соціально-економічному розвитку держави?

15. Дайте визначення державного боргу та назвіть його види.

 

10.


Тема 3. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА БЮДЖЕТНИЙ

МЕХАНІЗМ

Програмна анотація:

1. Зміст, значення та основні завдання бюджетної політики.

2. Бюджетний механізм, його складові.

3. Сутність і завдання, етапи бюджетного планування.

4. Бюджетне прогнозування, його етапи і методи.

 

Мінілексикон: бюджетна політика; бюджетний механізм; бюджетне планування; бюджетне прогнозування; фінансові показники; нормативи; ліміти; резерви; бюджетні відносини; бюджетне регулювання.

1, 8,12-14,18, ЗО, 31,37,40,47,53,58,61,84-S8,98,100,103,107.

 

1. Зміст, значення та основні завдання бюджетної

політики

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2опорний конспект-2

 

 

2. Бюджетний механізм, його складові

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

4. Сутність і завдання, етапи бюджетного  планування

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

ЗАВДАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

 

1. Організація складання фінансових планів у народному господарстві, їх взаємозв'язок із загальною фінансовою програмою держави і з відповідними показниками проекту плану соціально-економічного розвитку країни

2. Встановлення загального обсягу фінансових ресурсів та їх розподіл по окремих міністерствах, відомствах, визначення розмірів власних ресурсів господарства, які можуть бути направлені на його розвиток

3. Визначення та обґрунтування бюджету по всіх джерелах надходження

4. Визначення всіх напрямів витрат бюджету за цільовим призначенням у загальному обсязі та за видами витрат згідно з бюджетною класифікацією

5. Встановлення загальних фінансових зв'язків у народному господарстві, встановлення ступеня участі кожного з фінансових планів у фінансовому забезпеченні потреб виробництва

6. Мобілізація грошових надходжень для фінансування галузей економіки, які знаходяться на бюджетному фінансуванні

7. Здійснення державного фінансового контролю за ходом виконання бюджету

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

4. Бюджетне прогнозування, його етапи і методи

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

Контрольні питання

1. Що таке бюджетна політика?

2. На чому ґрунтуються Основні напрями бюджетної політики?

3. Які складові Основних напрямів бюджетної політики?

4. У чому особливості Основних напрямів бюджетної політики поточному році?

5. Що таке бюджетний механізм?

6. Назвіть складові бюджетного механізму.

7. Що таке бюджетне планування?

8. Назвіть етапи бюджетного планування.

9. Які основні завдання зведеного планування?

10. Що таке прогнозування, його етапи?

11. Що таке бюджетне регулювання?

Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 

Програмна анотація:

1. Сутність бюджетного процесу, його стадії.

2. Організаційні засади складання проекту бюджету.

3. Складання проекту Державного бюджету України та підготовка закон про державний бюджет.

4. Розгляд проекту закону та прийняття закону про державний бюджет.

 

Мілілексикон: бюджетний процес; державний борг; бюджети запит; бюджетна установа; бюджетний розпис; бюджетне призначені бюджетне асигнування; складання проекту бюджету; розгляд та затведження бюджету; виконання бюджету; розгляд звіту про виконай бюджету.

 

8, 13, 21, 25, 26, 30, 35, 40, 61, 65-73, 97, 103, 106, 107.

 

 

1. Сутність бюджетного процесу, його стадії

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

2. Організаційні засади складання проекту бюджету

 

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

Контрольні питании

1. Що таке бюджетний процес?

2. Що таке бюджетний період?

3. Назвіть стадії бюджетного процесу.

4. Хто є учасниками бюджетного процесу?

5. Який порядок і строки складання проекту державного бюджету?

6. Визначте роль і завдання Міністерства фінансів у складанні проекту державного бюджету.

7. Які матеріали додаються до проекту закону про Державний бюджет України?

8. Дайте характеристику Першого читання проекту бюджету.

9. У чому заключається процедура Другого читання проекту бюджету?

 

10. Яким чином приймається закон про Державний бюджет України?

11. Яким чином здійснюється виконання державного бюджету?

12. Що таке бюджетний розпис?


Тема 5. СИСТЕМА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

Програмна анотація

1. Економічний зміст і методи формування доходів бюджету.

2. Класифікація доходів бюджету.

3. Склад, структура доходів державного бюджету.

 

Мінілексикон: державний бюджет; доходи бюджету; формування доходів; загальний та спеціальний фонд; класифікація доходів; прямі податки; непрямі податки; податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; трансферти.

З, 4, 7-9, 12-14, 18-20, 30, 31, 33, 38-40, 42, 44, 46-48, 53, 58, 59, 61, 65-73, 80, 82, 93, 95, 98, 103, 105, 107.

 

1. Економічний зміст і методи формування доходів бюджету

 

опорний конспект-2

 

Методи формування доходів бюджету

опорний конспект-2

 

2. Класифікація доходів бюджету

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

3. Склад, структура доходів державного бюджету

 

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

Контрольні питання

1. У чому сутність державних доходів?

2. Як поділяються державні доходи залежно від порядку формування, методів акумулювання грошових ресурсів?

3. Назвіть методи формування доходів бюджету?

4. У чому сутність податкового методу?

5. Яка структура доходної частини бюджету?

6. Назвіть розділи доходів бюджету відповідно до бюджетної класифікації.

7. Охарактеризуйте кожний із розділів у класифікації доходів бюджету.

8. Назвіть фактори, які впливають на формування доходів бюджету.

9. Що таке доходи бюджету як економічної категорії?

 

 

 

1.


Тема 6. СИСТЕМА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

Програмна анотація:

1. Поняття видатків бюджету, їх класифікація.

2. Склад і структура видатків бюджету.

 

Мінілексикон: видатки бюджету; видатки державного бюджету; суб'єкти фінансування; класифікація видатків бюджету; функціональна класифікація видатків; економічна класифікація; відомча класифікація; програмна класифікація; види видатків на основі принципів субсиді-арності; видатки, що здійснюються з державного бюджету України.

 

 3, 4, 7, 8, 12-14, 27, 29, ЗО, 33, 36, 39, 40, 50, 52, 53, 61, 64-71, 89, 93,97,103, 105, 107.

 

1. Поняття видатків бюджету, їх класифікація

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

2. Склад і структура видатків бюджету

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

Контрольні питання

1. У чому полягає економічний зміст видатків бюджету?

2. Дайте визначення видатків бюджету згідно з Бюджетним кодексом,

3. Що таке поточні видатки? Видатки розвитку?

4. Що дає якісна характеристика видатків?

5. Яка класифікації видатків бюджету?

6. Яким чином поділяються видатки бюджетів на здійснення повноважень?

7. Охарактеризуйте кожну з груп розподілу видатків. "

8. Яким чином поділяються видатки відповідно до бюджетної класифїкації?

9. Охарактеризуйте кожен із розділів класифікації видатків бюджету,

10. Назвіть методи планування видатків бюджету.

11. Які видатки здійснюються з Державного бюджету України?

 

 


Тема 7. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Програмна анотація:

1. Сутність місцевих бюджетів.

2.       Джерела доходів місцевих бюджетів.

3,       Видатки місцевих бюджетів,

 

Мінілексикон: місцеві фінанси; структура місцевих фінансів; складові системи місцевих бюджетів; бюджети місцевого самоврядуванні; поточний бюджет; бюджет розвитку; власні доходи; закріплені доходи; міжбюджетні трансферти.

 

б, % 11, ІЗ, 14, 20» 22, 23, 28, 30, 34, 38» 40» 41, 45, 46» 49-53» 55» 57, 60, 61, 63, 65-71» 83, 94, 96, 97, 99, 101, 107, 108,

 

 

1. Сутність місцевих бюджетів

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

2. Джерела доходів місцевих бюджетів

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

3. Видатки місцевій бюджетів

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

Контрольні питання

1. Що таке місцеві бюджети?

2. Які економічні відносини вони характеризують?

3. Які види бюджетів визнаються місцевими?

4. Які бюджети відносяться до бюджетів місцевого самоврядування?

5. Визначте роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України.

6. Які особливості бюджетного процесу в місцевих бюджетах?

7. Визначте порядок формування дохідної частини місцевих бюджетів.

8. Яким чином формується видаткова частина місцевих бюджетів?

 


Тема 8. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

 

Програмна анотація:

1. Поняття та мета міжбюджетних відносин.

2. Розмежування видатків між бюджетами.

3. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.

4. Міжбюджетні трансферти, їх види.

5. Формула розподілу міжбюджетних трансфертів.

 

Мінілексикон: економічна політика держави; бюджетна політика; макроекономічна політика; бюджетний механізм; бюджетні відносини; інвестиційна політика; забезпечення умов для економічного і соціального розвитку; реальне відтворення бюджетної політики; бюджетне планування; бюджетне регулювання.

 

1, 7, 8, 12-14, 20, 28, ЗО, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 61, 80, 82, 83,97,103,107.

 

1. Поняття та мета міжбюджетних відносин

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

 

 

 

 

 

2. Розмежування видатків між бюджетами

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

Групи видів видатків відповідно до критеріїв

Джерела здійснення видатків

I

Видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів

Бюджети сіл, селищ, міст та їх об'єднань, бюджети міст Києва та Севастополя

II

Видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України

Бюджети міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районні бюджети, бюджети міст Києва та Севастополя

III

Видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, що забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України

Бюджет Автономної Республіки Крим та обласні бюджети, бюджети міст Києва та Севастополя

 

опорний конспект-2

 

 

 

3. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

Коригуючий коефіцієнт фінансових нормативів фінансових нормативів бюджетної забезпеченості затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

опорний конспект-2

 

4.   Міжбюджетні трансферти, їх види

 

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

5. Формула розподілу міжбюджетних трансфертів

 

 

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів затверджується Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРИ ФОРМУЛИ:

4 фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнти до них;

4 кількість мешканців та кількість соціальних послуг;

4 індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;

4 прогнозний показник кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування;

4 коефіцієнт вирівнювання.

 

 

 

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

Контрольні питання

 

1. Сутність та мета міжбюджетних відносин.

2. Дайте визначення міжбюджетних трансфертів.

3. Як поділяються міжбюджетні трансферти?

4. Що таке дотація вирівнювання, її призначення?

5. Що таке субвенція?

6. Які трансферти надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам?

7. Назвіть умови ефективного управління бюджетними відносинами.

8. Які параметри враховуються при розподілі міжбюджетних трансфертів?

9. Що таке кошик доходів місцевого самоврядування?

 

10. Який порядок надання міжбюджетних трансфертів?

11. Що таке індекс відносної податкоспроможності?


Тема 9. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

 

Програмна анотація:

 

1. Структура та структура видатків у соціально-культурній сфері.

2. Кошторисне фінансування.

3. Видатки бюджету на соціальне забезпечення населення.

4. Видатки на освіту, професійну підготовку кадрів.

5. Видатки на охорону здоров'я.

 

Мінілексикон: соціальний захист населення; система соціального страхування; види соціального страхування; джерела соціального страхування; джерела формування фондів захисту населення; фонд соціального страхування; фонд пенсійного страхування; державна допомога сім'ям.

 

2, 8, 13, 14, 24, 27, 29,30, 32, 36, 40, 41, 43, 50, 52, 53, 54, 56, 61-71, 74, 77-79, 89, 90, 92, 102, 107, 108.

 

у соціально-культурній сфері

 

опорний конспект-2

Ці цілі досягаються групами видатків на:

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

 

МОДЕЛІ  ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

№ пор.

Джерела фінансового забезпечення соціальної сфери

Категорії населення

Галузі соціальної сфери

1.

Плата за послуги

Забезпечені прошарки населення

Житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, частково охоронна здоров'я, освіта, культура

2.

Бюджетне фінансування

Громадяни, що з об'єктивних причин не можуть оплатити мінімум соціальних послуг

Освіта (загальна середня), дошкільне виховання, частково охоронна здоров'я, культурна, вища освіта, соціальне забезпечення

3.

Фінансові ресурси підприємств

Як правило» працівники цих підприємств

Будь-які об'єкти соціальної сфери, що перебувають на балансі підприємств (заклади культури, санаторії, будинки відпочинку)

4.

Спонсорство, меценатство, доброчинність

Малозабезпечені прошарки населення

Освіта, фізична культура і спорт, охорона здоров'я, культура, мистецтво, соціальне забезпечення

5.

Страхування

Зайняте населення

Соціальне страхування, охорона здоров'я

6.

Кредитування

Кредитоспроможні

Освіта, житлове господарство

 

опорний конспект-2

 

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

ВИДИ НОРМ ВИТРАТ

Види норм

Зміст

1. Матеріальна

Витрати матеріальних ресурсів на одиницю виміру витрат (кількість продуктів на одного хворого, кількість електроенергії для освітлення 1 м (кв)

площі

2. Грошова а) фінансова б) бюджетна

Це матеріальна норма, переведена в грошову оцінку за державними цінами

3. Індивідуальна

За індивідуальними фінансовими нормами складаються кошториси установ

4. Комбінована

Об'єднує групу індивідуальних норм, перерахованих на розрахункову одиницю, що характеризує виробничу діяльність установи даного типу (наприклад, при визначенні витрат на забезпечення школи-класу, на забезпечення лікарні-ліжка)

5. Типові норми

Складаються в цілому в установі з розрахунку на 1 рік (наприклад на бібліотеку, на сільраду)

6. Обов'язкові

Встановлюються урядом (ставка заробітної плати, норми витрат на штатний склад у лікарнях)

7. Розрахункові

Середні витрати, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи

 

опорний конспект-2


3. Видатки бюджету на соціальне забезпечення населення

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

 

 

4. Видатки на освіту, професійну підготовку кадрів

 

опорний конспект-2

 

5. Видатки на охорону здоров'я

 

 

Видатки на утримання установ охорони здоров'я – за рахунок бюджетів усіх рівнів за винятком приватних лікувальних закладів

 

 

Установи охорони здоров'я поділяються на три основні групи:

F лікувально-профілактичні установи, до яких належать лікарні, поліклініки, лікарські й фельдшерські пункти, станції швидкої допомоги, переливання крові та інші аналогічні заклади;

F санітарно-профілактичні установи, тобто санітарно-епідеміологічні, дезинфекційні станції та заходи щодо боротьби з епідеміями;

F інші установи й заходи з обслуговуванням інвалідів війни, постраждалих від стихійного лиха, по проведенню судово-медичних експертиз.

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

Заклади

Показники

Лікарні та інші лікувальні заклади (госпіталі)

Кількість ліжок

Амбулаторно-поліклінічні установи

Кількість лікарняних посад

Фельдшерські пункти

Кількість установ

Поліклініки

Кількість лікарняних відвідувань, річна навантаженість лікаря, кількість лікарняних посад

 

опорний конспект-2

 

Контрольні питаним

 

1. 1.Який склад видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення?

2. Визначте склад видатків на соціальну сферу.

3. У чому сутність кошторисного фінансування?

4. Назвіть принципи кошторисного фінансування.

5. На чому ґрунтується визначення обсягів кошторисного фінансування?

6. Які показники відносяться до оперативно-сітьових?

7. Що характеризують загальні показники?

8. Що таке норми витрат?

9. Що таке кошторис?

 

10. Які види кошторисів існують?

11. Згідно з якою класифікацією видатків бюджету проводиться складання кошторису?

12. Охарактеризуйте видатки бюджету на освіту, порядок планування, склад і структуру?

13. Дайте характеристику видаткам бюджету на охорону здоров'я, склад і структуру.

14. У чому особливості планування видатків на культуру, мистецтво, засоби масової інформації?

15. Яким чином здійснюється бюджетне фінансування фізичної культури і спорту?

16. Які форми фінансування включають видатки на економічну діяльність держави?

 

 


Тема 10. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, НАУКУ, ОБОРОНУ ТА УПРАВЛІННЯ

 

Програмна анотація:

1. Склад видатків на економічну діяльність держави, їх зміст.

2. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм.

3. Порядок фінансування державних капітальних вкладень.

4. Видатки бюджету на науку.

5. Склад видатків на оборону.

6. Видатки бюджету на управління.

 

Мінілексикон: видатки бюджету; інструменти, за допомогою яких держава впливає на економіку; бюджетне фінансування; принципи бюджетного фінансування; форми бюджетного фінансування; форми фінансування видатків бюджету; сутність інвестицій; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; капітальні вкладення.

 

5, 8, 11, 13, 14, 23, 30, 40, 41, 52, 53, 58, 61, 65-71, 73, 84-88, 98, 100, 107, 108.

 

1. Склад видатків на економічну діяльність держави, їх зміст

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

2. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

 

опорний конспект-2

 

3. Порядок фінансування державних капітальних  вкладень

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

 

4. Видатки бюджету на науку

 

 

опорний конспект-2

 

5. Склад видатків на оборону

опорний конспект-2

6. Видатки бюджету на управління

 

опорний конспект-2

 

 

Контрольні питаний

 

1. Визначте роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2. За якими напрямами може здійснюватися фінансуванні капіталом вкладень?

3. Що таке операційні витрати?

4. Що включають операційні витрати?

5. Яким чином виділяються бюджетні кредити?

6. Коли виділяється державна дотація?

7. Як розрізняються напрями наукових досліджень?

8. Порядок формування видатків на фундаментальні дослідження.

9. У чому полягають особливості складання кошторису науковий установ?

 

 


Тема 11. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 

Програмна анотація:

 

1. Структура державного казначейства та його функції.

2. Сутність казначейської системи виконання бюджету,

3. Єдиний казначейський рахунок.

 

Мінілексикон: державне казначейство; структура державного казначейства; порядок касового виконання державного бюджету; завдання казначейства; єдиний казначейський рахунок; функціонування ЄКР.

 

8, 13, 14, ЗО, 36, 40, 41, 53, 61, 75, 76, 91, 97, 107.

 

1. Структура державного казначейства та його функції

 

 

опорний конспект-2

 

27 квітня 1995 р. Президент України видав Указ № 335/95 "Про Державне казначейство України"

 

 

 

опорний конспект-2

 

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 

 

опорний конспект-2

 

 

опорний конспект-2

 

 

 

ФУНКЦІЇ КАЗНАЧЕЙСТВА

 

1.

Розроблення   довготермінових   та   оперативних   прогнозів   щодо надходження коштів

2.

Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання держбюджету, надходження коштів до державних цільових фондів

3.

Здійснення контролю над касовим виконанням держбюджету за доходами та видатками

4.

Організація роботи з ведення обліку доходів держбюджету на основі складання реєстрів

5.

Організація проведення аналітичної роботи з основних напрямів

6.

Регулювання фінансових взаємовідносин між державними і місцевими бюджетами та платниками податків

7.

Підготовка пропозицій із збільшення доходної частини державного бюджету

8.

Підготовка інформації до звітів про виконання бюджетів

9.

Розроблення методичних рекомендацій та організація методологічного забезпечення відповідних структурних підрозділів

10.

Надання практичної допомоги відповідним підрозділам

 

опорний конспект-2


2. Сутність казначейської системи виконання бюджету

Етапи створення системи Державного казначейства

 

Рік

Етапи

Квітень 1995

Указ Президента України. Постанова Кабінету Міністрів України

1996

Створення трирівневої структури органів Державного казначейства л

1997

Початок запровадження казначейської системи виконання державного бюджету за видатками на кінець року через органи Державного казначейства здійснювалось 45% операцій щодо виконання Державного бюджету

1998

Рік переведення на казначейську систему виконання Державного бюджету майже всіх міністерств і відомств.

Запроваджено нову бюджетну класифікацію та План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

1999

Переведення на казначейське обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ.

Як експеримент у двох областях запроваджено касове обслуговування місцевих органів Державного казначейства.

Надання Державному казначейству статусу учасника Системи електронних платежів Національного банку України

2000

Консолідація всіх коштів Державного бюджету на рахунках Казначейства у Національному банку України

2001

Фактична зміна статусу Держказначейства: із клієнта банку Казначейство стало учасником Системи електронних платежів Національного банку України.

Запровадження обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах казначейства

2002

Розпочато процес запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахунками міжбюджетних трансфертів


3. Єдиний казначейський рахунок

 

Згідно з положенням від 26 червня 2002 р. № 122 про "Єдиний казначейський рахунок"

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

опорний конспект-2

опорний конспект-2

 

Контрольні питання

1. Назвіть причини створення Державного казначейства України.

2. Коли були створено Державне казначейство?

3. Які основні функції Державного казначейства?

4. Назвіть структуру системи Державного казначейства.

5. Як поділяються розпорядники бюджетних коштів?

6. Назвіть основні функції головних розпорядників бюджетних коштів.

7. Що таке бюджетне призначення?

8. Що таке бюджетне асигнування?

9. Охарактеризуйте сутність єдиного казначейського рахунку.

10. Яким чином відкриваються реєстраційні рахунки?

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Астапов К.Л. Новые тенденции в бюджетной и налоговой политике // Финансы. - 2002. - № Ю. - С. 19-23.

2. Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Методика аналізу розвитку соціальної сфери села // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С. 63-68.

3. Бесєдін   В.   Створення,   становлення   і   трансформування   системи планування в Україні // Економіка України. - 2002. - № 5. - С. 4-9.

4. Бесєдін   В.   Створення,   становлення   і   трансформування   системи планування в Україні // Економіка України. - 2002. - № 4. - С. 4-10.

5. Боднарчук Р.  Оборонно-промисловий комплекс  України:  причини невдач та перспективи розвитку // Економіка України. - 2002. - № 10. - С 25-30.

6. Братута О. Удосконалення механізму управління депресивними регіонами // Економіка України. - 2002. - № 10. - С. 43-48.

7. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 24-33.

8. Булгакова CO., Єрмошенко Л.В. Бюджетна система України: Опорний конспект лекцій. - К. КДТЕУ, 1999. - 109 с

9. Буряк П.Ю., Лондар С.Л. Вплив, зміни податкової ставки на доходи бюджету // Фінанси України. - 2002. - № 1. - С. 41-44.

 

10. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С 139-146.

11. Бутко М. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні // Економіка України. - 2002. - № 11.

12. Бюджет и межбюджетные отношения в 2003 году (семинар "Практические проблемы реализации бюджетной политики на 2003 год") // Финансы. - 2002. - № 10. - С. 3-7.

13. Бюджетний кодекс України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38. - С. 476-478.

14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: ШОС, 2002.-608 с.

15. ВасиликО.Д. Фінансова наука//Фінанси України. -2001.- № 1.-С. 3-10.

16. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Державні фінанси України за часів Володимира Великого // Фінанси України. - 2002. - № 1. - С. 138-141.

17. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князювання Ярослава Мудрого // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С 141-145.

18. Вахненко  Т.  Напрямки  вдосконалення  боргової  політики  держави // Економіка України. - 2002. - № 5. - С. 16-24.

19. Галабурда М.К. Обґрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С 65-70.

20. 20. Галушко О.С. Формування державного та місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 51-57.

21.Горегляд В.П. Об особенностях современного бюджетного процесса // Финансы. - 2002. - № 10. - С. 14-18.

22. Григораш Т.Р.  Фінансові  чинники  формування  місцевих  бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 62-64.

23. Гудзь  П.В.  Управління  фінансами у  курортних містах //  Фінанси України. - 2002. - № 2. - С 69-75.

24. Гушта  О.В.   Фінансове   забезпечення   охорони   здоров'я   в   Україні // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С 87-92.

25. Дерлиця    А.Ю.    Інституційне    регулювання    бюджетного    процесу // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 29-33.

26. Дєєва Н.М. Стабільність і ефективність бюджетного процесу // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С 41-44.

27. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С 13-18.

28. Дроздовська   О.С.    Теоретичні    засади    фінансової   децентралізації // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С 19-25.

29. Дяченко Я. Державне споживання у бюджетних програмах регулювання економіки // Економіка України. - 2002. - № 9. - С. 17-21.

30. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. - К.: Наук, думка, 1997. - 303 с

ЗІ.Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К.: КНТЕУ, 2001. - 309 с

32. Загребной В. Проблемы развития здравоохранения в Украине: бюджет но-страховая модель // Финансовые услуги. - 2002. - № 7-8. - С. 37.

33. Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С. 65-69.

34. Зятковський   І.В.   Бюджет  підприємства  як   інструмент  управління фінансовими ресурсами // Фінанси України. - 2001. -№ 7. - С .75-79.

35. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрямки його удосконалення // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С. 26-28.

36. Казначейська   система   виконання   бюджету:   Підручник   /   За   ред. CO. Булгакової. - К.: КДТЕУ, 2000. - 250 с.

37. Колесов А.С. Финансовая политика: цели и задачи // Финансы. - 2002. -№Ю.-С. 8-13.

38. Колодій  СЮ.   Децентралізація  бюджетної  системи  та  економічне зростання // Фінанси України. - 2001. - № 3. - С. 63-68.

39. Коляда Т.  Про ефективність використання коштів від приватизації державного майна // Економіка України. - 2002. - № 7. - С 42-47.

40. Конституція України // Закони України:  В   11  т.  / Верховна Рада України; Інститут законодавства. - К., 1997. - Т. 10. - С 3-41.

41. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Знання, 1999. - 487 с

42. Крижалівьска    О.Ю.    Бюджетний    дефіцит    у    макроекономічній стабілізації // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С. 26-29.

43. Крупка М.І. Фінансові методи активної соціальної політики // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С. 3-13.

44. Кулик В.В. Бюджет як інструмент розвитку внутрішнього ринку // Фінанси України. - 2001.- № 7. - С 119-124.

45. Кульчанський М.І. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні розвитку регіонів України // Фінанси України. - 2000. - № 3. - С. 87-91.

46. Кульчицький М.В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 7. - С 25-29.

47. Лагутін В.  Монетарна політика  і  державні  фінанси  // Економіка України. - 2002. - № 7. -€. 10-16.

48. Лебеда Г.Б. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету і державного боргу // Фінанси України. - 2000. - № 3. - С. 102-106.

49. Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. - 2002. - № 6. - С 30-35.

50. Лилик О.Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах //Фінанси України. -2002.-№1.-С. 130-137.

51. Луніна І. Міжбюджетні відносини в Україні: концептуальні підходи до реформування // Економіка України. - 2002. - № 5. - С. 10-16.

52. Луніна І.О. Державні видатки: тенденції і фактори зростання // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С 104-110.

53. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки: Підручник / За ред. І.Р. Михасюка; Львів, нац. ун-т І. Франка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: АТЖА: Ельга-Н, 2000. - 592 с

54. Москаленко В., Поляченко Ю., Педченко Т. Основные этапы внедрения в Украине системы общеобязательного государственного социального медицинского страхования // Финансовые услуги. - 2002. - № 7-8. - С. 22-23.

55. Новикова  М.М.   Удосконалення  взаємодії  бюджетів  різних  рівнів // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С. 84-88.

56. Нонко В. Замечания и предложения к проекту закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании" // Финансовые услуги. - 2002. -№ 7-8. - С. 27-28.

57. Огонь Ц.Г. Бюджет як основа розвитку місцевого самоврядування // Вісн. КНТЕУ. - 2001. -№ 1. - С. 24-29.

58. Опарін В., Федосов В. Концептуальні основи фінансової стратегії економічного зростання в Україні // Економіка України. - 2002. - № 2. -С. 10-20.

59. Падалка В.М., Красноступ Н.І., Крапивка В.І. Економетриче прогнозування бюджетних надходжень // Фінанси України. - 2002. - № 10. - С. 89-98.

60. Папаика  А.   Бюджет  Донецької  області   в  умовах  активізації регіональної інвестиційної та виробничої політики // Економіст. — 2001. - №1.-С 54-56.

61. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навч. посіб. - Черкаси: Відлуння, 1999.-376 с

62. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 01.03.01 р.№ 121/2001.

63. Полозенко Д.В. Соціальна інфраструктура села та джерела її фінансування // Фінанси України. - 2002. - № 1. - С 3-12.

64. Порядок складання, розгляду, затвердження та основі вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 р. № 228.

65. Про Державний бюджет на 1997 рік: Закон України // Офіційн. вісн. України.-1997.-№31.-С 1-15.

66. Про Державний бюджет на  1998 рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 21. - Ст. 109. - С. 330-348.

67. Про Державний бюджет на  1999 рік:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 8. - Ст. 59. - С. 132-147.

68. Про Державний бюджет на 2000 рік:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 14, 15, 16. - С 121-180.

69. Про Державний бюджет на 2001  рік:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 2-3. -С. 26-28.

70. Про Державний бюджет України на 2002 рік: Закон України // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С 16-57.

71. Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України // Уряд, кур'єр. - 2003. - № 4. - С 7-12.

72. Про державний внутрішній борг України: Закон України // Закони України: В 11т./ Верховна Рада України; Інститут законодавства. - К., 1996.-Т. 4.-С 43-44.

73. Про державний  матеріальний  резерв:  Закон  України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 13. - Ст. 112. - С. 195-205.

74. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України; Інститут законодаіства. - К., 1996.-Т. 4.- С. 247-266.

75. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Закони України: В  11  т. / Верховна Рада України; Інститут законодавства. - К., 1996. - Т. 5. - С. 13-20.

76. Про державну податкову службу: Закон України // Закони України: В 11т.- Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К., 1996. - Т.1.-С. 37-47.

 

77. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного  випадку  на  виробництві та професійного  захворювання,  які призвели до втрати працездатності: Закон України // Бухгалтерія. - 2000.-№52. -С. 39-61.

78. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України // Все про бух. облік. — 2001. - № 21. - С. 25-36.

79. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням чи похованням: Закон України // Все про бух. облік. - 2001. - №21. -С. 9-21.

80. Про затвердження порядку розрахунку міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів розрахунку від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2000 р. № 1932.

81. Про затвердження Порядку складання  прогнозу  надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна: Постанова Кабінету Міністрів від 17.08.02 р. № 1141 // Держ. інформ. бюлетень про приватизацію. - 2002. - № 11. - С. 27.

82. Про затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються од державного бюджету) між державними бюджетами та місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.01 р. № 1195.

83. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С 379-429.

84. Про основні напрями бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 38- С 513-515.

85. Про основні напрями бюджетної політики на 1998 рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 37- С 661-663.

86. Про основні напрями бюджетної політики на 1999 рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 43-44. - С 867-872.

87. Про основні напрямки бюджетної політики на 2001 рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 38. - С 326-330.

88. Про основні напрямки бюджетної політики на 2002 рік: Постанова Верховної Ради України. - 2001. - № 40. - С. 820-824.

89. Про основні напрямки соціальної політики на період до 2004 р.: Указ Президента України від 24.05.2000 р. № 717/2000.

90. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Закони України: В 11 т. - Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К., 1996. - Т. 2. - С. 254-285.

91. Про Рахункову палату України: Закон України // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К., 1997. - Т. 11. - С. 60-76.

92. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності: Закон України // Бухгалтерия. - 2001. - № 14/2. - С. 4-8.

93. Про стружїдіу іщщжеш#ї иашфікації: Пдешода JategttM»! України // Відомості Вірхоіяої Ради Уіф^вш. - 1996. - JCi 42. - СГ.2О8.-С.58Ф-601.

94. П|^еэсо В.В., Здерш ЦЯ, Осоіш»ш формуішші бщдшшв міщ^- вого еашоірщуішіня на ШШ рж // ФІшнщ ¥^аїящ. - 2002. - Ш 9. - С. 71-73.

95. Дрлдаж єжіадшші шрогюзу щджоджеаа* да щтыя&яъ Штмшшу коштів іід щшвяіїеш&і щшвтжъ тшШшш // Дерь іафо^. Бюлетень нро орщшшзщіш» *~ ШШ* - ШІІ * ^ С» 27.

96. Слудай СВ. Особяввосіі фш«ісоіеї підаршкі мішрі» // Фі»«» ¥жр€ий, ~ 2§§2. - М 9. - С. 41-55.

97. Сшшт ВХ Жюиачейська шетеіш йжковшш €»джейа #1 Уіраіжщ, - 2Ш2» -Л 9, ~ С, 56-44

98. Судшж# OJ, Кощшгушші засаді двржаівої яроірами шшошш0То щтетшяшш ш Уіфаіні // Акїушж&т мроІлеми еконошііі» - imt-mio.-c. is-в.

99. Сухорірша О.і. Фащшіі ресурсі місц©»шж ©ргшів ішдр // Фінанси УірвШ.-2»2.-fit 11.-С. 61-67.

100,Т«ач«яжв ПСА Формувавші держ»тої ішесші$#твІ шшшш // Фі* нанси України. - 2002. - Ife 1, - С, 8^-91»

101.Толуб'як B.C. Удосконаленні форгршш дожодії мшщешж

// Фінанси України. - 2Ш% - Ife 11.

102.Фролов Е., Божко Э. Вопроси ф«т«еір#»ша* уір«щщш здоровья // Економіка, фіншш, яра», - ШЩЬ +~ Л #. ** С» f-*#»

103 .Чечетов М.»  Жадан І. 0е#8ія»вс*гі ыш^ошешшйщ мування в умовах перехідіюі екоіомікя // Еюявміш У^аїя*,

104.Чугунов І. Бюджет Уіртїія у сваді вюджетисА* ізявшш f $sif в жінці ШЖ ~ на довджу ЖХ cTOaitti // Еюішщііі України» - 2001. * Ife 11. -

105*Шевчук В.О. Державні фіадася лруііжшт ^А ##ішжси У країн, -

2002.-№2.-С 3-12.

106. Юрій СІ. Концептуальяі защдя сушосіі Ішдщету ff Щттт -2001.-№10.-С 3-10,

107.Юрій С.І., Бескід Й.М, Бюджетів сшсїємі Уі^рвІйШ Йші, НЮС,2000.-400с

108. Наука І престиж уирашдаш  і^гіону // Ешвемш Ушрїяя. - 2002. - Л 11. - С. 4-10.

 

 

 

 

6. Видатки бюджету на управління

опорний конспект-2

 

Контрольні питання

1. Визначте роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2. За якими напрямами може здійснюватися фінансування капіталовкладень?

3. Що таке операційні витрати?

4. Що включають операційні витрати?

5. Яким чином виділяються бюджетні кредити?

6. Коли виділяється державна дотація?

7. Як розрізняються напрями наукових досліджень?

8. Порядок формування видатків на фундаментальні дослідження.

9. У чому полягають особливості складання кошторису наукових установ?

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика