andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 10-Литература / Василик / 20-Видатки_на_охрану_природы.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   64.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

Розділ  20.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

20.1. Видатки бюджету на природоохоронні заходи

З метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення створено Фонд охорони навколишнього природного середовища, який існує з 1991 року. Він не має статусу юридичної особи, розпорядником його коштів є Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки. Фонд діє на державному, обласному і місцевому рівнях. Нині нараховується близько 1,5 тисячі підрозділів фонду. Коштами місцевих підрозділів фонду розпоряджаються місцеві державні адміністрації.

Джерелами формування фонду є:

—        збір за забруднення навколишнього природного середовища;

— штрафи за порушення норм і правил охорони навколишнього середовища;

— добровільні внески і пожертвування підприємств, організацій, громадян.

Головним джерелом є збір за забруднення навколишнього природного середовища, який встановлюється за:

— викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

— скиди забруднюючих речовин у водні ресурси і підземні горизонти;

— розміщення відходів у навколишньому природному середовищі.

Ставки збору запроваджуються урядом Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування на підставі лімітів викидів та скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, а також нормативів плати за них.

20-Видатки_на_охрану_природы20-Видатки_на_охрану_природыЛіміти викидів стаціонарними джерелами забруднення встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України у формі видачі дозволів на викиди і скиди терміном на 5 років. Об'єктами обчислення збору є:

— обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього об'єктах для стаціонарних джерел забруднення;

— обсяги фактично спожитих видів пального, через використання яких утворюються забруднюючі речовини — для пересувних джерел забруднення.

Нормативи збору встановлюються Кабінетом Міністрів України як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщення відходів.

За викиди пересувними джерелами забруднення нормативи збору встановлюються залежно від виду пального та транспорту.

За надлімітні обсяги викидів (скидів) забруднюючих речовин та розміщення відходів, а також за відсутності у платника затверджених лімітів збір обчислюється і сплачується у п'ятиразовому розмірі.

Суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення обчислюються платниками самостійно щоквартально наростаючим підсумком з початку року як добуток затверджених лімітів, фактичних обсягів викидів, нормативів збору, коригувальних коефіцієнтів.

Загальна сума збору визначається як сума збору у межах ліміту і за надлімітні викиди, враховуючи названі чинники.

Збір перераховується платниками у співвідношенні: 30 відсотків — до державного бюджету; 70 відсотків — до місцевих бюджетів.

У подальшому збір розподіляється між фондами охорони навколишнього природного середовища у складі відповідних бюджетів:

— до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється в складі державного бюджету, — ЗО відсотків;

— до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;

—   до   відповідних   місцевих   фондів,   що   утворюються у складі міських, сільських та селищних бюджетів.

Використання коштів на природоохоронні заходи здійснюється за кількома бюджетними програмами. Враховуючи, що для України є актуальними зменшення забруднення навколишнього  природного   середовища,   на  бюджетні  програми "Очищення стічних вод", "Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами", "Підвищення якості атмосферного повітря" і "Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища" виділяється понад 70 відсотків загального обсягу коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Водночас здійснюються заходи щодо формування національної екологічної мережі. Бюджетні кошти виділяються на такі програми, як "Розроблення та упровадження інструментів політики у сфері охорони довкілля та формування умов екологічно збалансованого сталого розвитку", "Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації", "Забезпечення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства", "Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації".

Бюджетом передбачаються також видатки на програму " Розроблення технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану". Вилучення і використання метану приводить до оздоровлення довкілля та, найголовніше, гарантує безпеку людей при розробці вугільних родовищ. Потреба в такій програмі пов'язана з виконанням завдань, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. № 1463 "Про заходи розвитку промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу".

 

20.2. Видатки бюджету на охорону й раціональне використання водних, земельних і лісових ресурсів

 

Однією з актуальних проблем для народного господарства України та населення є питання, пов'язані з використанням водних ресурсів. На вирішення цих питань спрямовані бюджетні програми "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь", "Комплексний20-Видатки_на_охрану_природы20-Видатки_на_охрану_природы20-Видатки_на_охрану_природы протипаводковий захист у басейні ріки Тиса у Закарпатській області", "Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами".

За бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" враховано необхідність у проведенні заходів, передбачених Комплексною програмою захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001—2005 роках та прогноз до 2010 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 р. № 1173 та Національною програмою екологічного оздоровлення басейну Дніпра і поліпшення якості питної води. Це дасть змогу забезпечити введення в дію 11,1 км захисних дамб, розчищення 105 км русел річок, проведення берегоукріплень та реконструювати 37 гідротехнічних споруд, що дасть можливість забезпечити захист 5 тис. га сільськогосподарських угідь.

З метою подолання наслідків паводків 1998 та 2001 років та недопущення у подальшому масштабних виявів і тяжких наслідків повені у Закарпатті Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.01 № 1388 затверджена Програма комплексного протипаводкового захисту басейну ріки Тиси в Закарпатській області. За цією програмою передбачається побудувати захисні дамби, провести берегоукріплення, розчистити й відрегулювати русла річок, що дасть змогу захистити 10 населених пунктів та 1200 га сільськогосподарських угідь.

За рахунок бюджетних коштів здійснюється також ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами. В цілому видатки бюджету на охорону і раціональне використання водних ресурсів передбачено у 2003 році на суму 425,4 млн. грн.

У державному бюджеті передбачаються кошти на охорону і раціональне використання земельних ресурсів та проведення земельної реформи (на 2003 рік — 321,6 млн. грн.). Видатки за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" спрямовуються на упорядкування земельних відносин у ринкових умовах, закріплення права власності громадян на землю, що визначено Конституцією України та земельним кодексом, збільшення доходів бюджету шляхом встановлення реальніших ставок земельного податку. З метою регулювання відносин під час передачі землі у власність, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди передбачаються кошти на проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на виготовлення бланків й видачу державних актів на право приватної власності на землю.

За рахунок бюджетної програми "Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивацію порушених земель" будуть створені протиерозійні гідротехнічні споруди, що дасть змогу захистити понад 1000 га найбільш ерозійно небезпечних земель, буде повернено до сільськогосподарського використання близько 500 га земель.

Видатки бюджету на охорону і раціональне використання лісових ресурсів у 2003 році було передбачено на суму

106,7 млн. грн.

За бюджетною програмою " Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів у держлісфонді" кошти спрямовуватимуться на охорону, захист та відновлення лісів і мисливських тварин, збільшення лісистості території до оптимальної (нині лісистість території становить лише 15,9 відсотка), підвищення стійкості лісових систем до негативних чинників середовища, раціональне і невиснажливе використання

лісових ресурсів.

З метою запобігання ерозійним процесам, зменшення впливу засух, суховіїв, вітрової та водної ерозії ґрунтів виділяються кошти на бюджетну програму "Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг". Реалізація бюджетної програми "Збереження природно-заповідного фонду" спрямована на поліпшення умов для збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду як національного надбання, забезпечення подальшого науково обґрунтованого розвитку заповідної справи в Україні. Кошти передбачаються на утримання 9 об'єктів природно-заповідного фонду (заповідників, природних національних парків та дендропарку).

Бюджетні кошти спрямовуються також на виконання програм "Фундаментальні дослідження у сфері економічної безпеки в лісовому господарстві" та "Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства".

 

 

20-Видатки_на_охрану_природы20.3. Видатки бюджету на попередження

та ліквідацію надзвичайних ситуацій

і ядерну безпеку

З метою попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій передбачається виконання бюджетних програм: "Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій", "Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни", "Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні", "Функціонування аварійно-рятувальних формувань на воді", "Керівництво та управління у сфері створення страхового фонду документації", "Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях", "Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів".

Бюджетною програмою "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій" передбачається здійснення робіт для забезпечення безперебійної регламентованої роботи спецпідприємства УкДО "Радон", планове приймання радіоактивних відходів від підприємств-виробників, моніторинг довкілля. Результатами цієї програми є приймання, переробка, тимчасове зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

За бюджетною програмою "Підтримка екологічного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" кошти спрямовуються на попередження виносу радіонуклідів за межі зони відчуження і безумовного відселення повітряним, водним і наземними шляхами. Від виконання зазначеної програми очікується забезпечення показників виробничої діяльності, стабільний радіаційний стан території.

У державному бюджеті передбачаються видатки на виконання програми "Фізичний захист ядерних матеріалів". У 2001 — 2002 роках ці видатки були заплановані у межах бюджетних програм "Виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації" та "Підготовка фахівців для підприємств ядерно-паливного комплексу". Водночас у процесі подальшого упровадження програм-но-цільового методу при формуванні державного бюджету у подальшому для асигнування цільових коштів на реконструкцію і підтримання в належному стані інженерно-технічних засобів охорони атомних електростанцій прийнято рішення виділити окремо вищеназвану бюджетну програму.

За бюджетною програмою "Забезпечення безпечної експлуатації об'єкта "Укриття" кошти мають спрямовуватися на експлуатацію цього об'єкта, забезпечення захисту населення та довкілля від впливу радіоактивних матеріалів, розташованих на ньому та на його майданчику. Досі цей об'єкт залишається одним із найнебезпечніших не лише в Україні, а й за її межами. Проведення таких робіт обов'язкове, тому очікуваний результат від упровадження зазначеної програми в наступних, як і в минулих роках, — забезпечення безпечної експлуатації

об'єкта "Укриття".

У рамках виконання програми "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості" функціонують 8 санітарно-епідеміологічних станцій, які здійснюють спеціальний санітарний нагляд безпосередньо за об'єктами атомної енергетики й виконують усі функції територіальних СЕС у містах-супутниках об'єктів атомної енергетики.

Запитання й завдання для самостійної роботи:

1. Чому виникає необхідність витрат на збереження довкілля?

2. Які джерела фінансування витрат на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха?

3. Назвіть склад видатків бюджету на охорону і раціональне використання водних, земельних та лісових ресурсів.

Дайте визначення таких понять:

стихійне лихо; заповідний фонд; водні й лісові ресурси; природні й техногенні катастрофи.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика