andrey

Путь к Файлу: /Budgetnii menedgment / Budjet Systems / 10-Литература / Пасечник / 10_роздил.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   200.5 КБ
СКАЧАТЬ

Частина III.

СУЧАСНІ БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Розділ 10. Сутність та призначення бюджету

 

10.1. Сутність бюджету

 

Становлення сучасних бюджетних відносин. Як зазначалося в попередніх розділах, прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлюватись у держави. Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет став невід'ємним атрибутом держави, а необхідність його формування була усвідомлена людьми. Цьому передувала тривала еволюція товарно-грошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких життєво важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціально-економічного розвитку країни тощо. Усе це у відносно дієздатному варіанті було сформовано протягом XIX ст.

Фінанси як самостійна сфера людської діяльності й економічна категорія сформувались на кілька століть раніше, але поступово бюджетні відносини стали головними у фінансових.

Бюджетні відносини почали виділятись в окрему ланку фінансових, коли ускладнився процес перерозподілу частини суспільного продукту й управління цим процесом стало складнішим. Так, у другій половині XIX ст., коли відзначався бурхливий розвиток економік Англії, Франції, Німеччини, дещо нижчими темпами розвивалась економіка царської Росії, почали істотно зростати надходження до бюджетів. Окремі локальні війни, які в цей час відбувалися в Європі, також вимагали значного обороту грошових коштів. Для збалансування витрат і доходів вводились нові форми забезпечення надходжень. Так, у Росії кінця XIX ст. до ЗО % усіх надходжень забезпечувала винна монополія. Ще більше посилились ці процеси на початку XX ст., особливо в країнах, що воювали.

Потрібно також відзначити характерну особливість суспільних відносин, що почали формуватись у середині XIX ст. Це — становлення і зростання чисельності робітничого класу, який почав відігравати помітну роль і, відповідно, вимагав задоволення своїх потреб, передусім соціальних — медичного, освітнього, духовного напрямів.

Отже, наприкінці XIX — на початку XX ст. бюджетні відносини стали вагомою складовою фінансових і фактично виділились в окрему галузь науки та практичної діяльності.

Визначення терміну "бюджет". Сьогодні під терміном "бюджет" розуміють кілька понять. Крім того, налічується приблизно п'ятдесят його похідних значень. Зважаючи на таку багатозначність цього терміна, звернемося до його витоків.

Слово "бюджет" походить від старонормандського bougette (шкіряний мішок). З нього надалі утворилось англійське слово budget, яке пізніше в такому ж написанні перейшло й у французьку мову 1.

У Франції тривалий час цей термін не вживали. Так, в усіх трьох томах книги "Управління фінансами" Неккера, опублікованих у 1784 p., він жодного разу не згадується. У книзі міністра фінансів де Раммеля "Фінанси Франції" цей термін також не вживається. У доповіді Трибунату на 11-му році Республіки Ж.-Б. Сей говорив: "Бюджет — варварське слово, навіть в англійській мові його первісне значення перекручено, і тому ми маємо замінити його своїми іменами — рівновага між державними потребами і коштами". Маркіз Одіфре один із розділів своєї шеститомної книги "Фінансова система Франції" називає "Бюджет", проте визначення цього терміна не дає. Це стосується і статті Павла Буато у "Фінансовому словнику": незважаючи на загальний заголовок "Бюджет" і підзаголовок "визначення", тлумачення поняття, про яке йде мова, у статті немає2.

Слід зазначити, що походження цього терміна можна простежити і за своєрідною історичною процедурою: коли в Англії палата громад у XVI—XVII ст. затверджувала субсидії королю, перед закінченням засідання канцлер казначейства відкривав портфель, в якому були папери з відповідним законопроектом. Це називалось "відкриттям бюджету", пізніше назву портфеля (шкіряна сумка) було перенесено на цей законопроект. З кінця XVII ст. в Англії законопроект, який включав план доходів і видатків і який мав затверджуватись парламентом дістав назву "бюджет".

У літературних джерелах на початку XIX ст. чіткого визначення терміна "бюджет", попри існування цього явища на практиці, не було.

1                      Цит. за: Энциклопедический словарь Русского библиографического института "Гранат". — 13-е изд. — Т. 7. — М.: Редакция и экспедиция Русского библиографического института "Гранат" (Подготовлено до Октябрьской революции по матрицам).

2                      Цит. за: Штурм Р. Цитована праця. — С. 1—4.

 

Але, як відзначив Ж.-Б. Сей, "часте вживання будь-якої формальності примушує знайти для неї короткий вислів".

Словник Французької академії вже супроводжує термін "бюджет" таким тлумаченням: "Бюджет — слово, яке запозичене з англійської мови, використовується в адміністративному житті для позначення щорічної відомості передбачуваних витрат і сум, або доходів, передбачених для покриття цих витрат". Словник Літтре також визначає "бюджет" як "щорічно визначену відомість державних надходжень та витрат". При цьому як епіграф він подає вірші Віктора Гюго: "Бюджет — чудовисько велике, риба дивна, гачки якій з усіх сторін кидають". Поль Леруа-Больє в "Трактаті про фінансову науку" відзначає: "Бюджет є відомість, яка включає передбачення доходів та витрат протягом визначеного часу; це таблиця, яка обчислює та порівнює надходження, що мають надійти, з витратами, які необхідно здійснити". У Кодексі державної звітності поняттям "бюджет" визначається так: "Бюджет є акт, який передбачає і дозволяє щорічні надходження і витрати держави або інші повинності, які підпорядковуються законам, тим же правилам" (Ст. 5 декрету від 31.05.1862 p.).

Отже, протягом XIX ст. відбулося оформлення терміна "бюджет" у відносно зрозуміле поняття.

Рене Штурм відзначає, що "офіційні акти могли використовувати термін "бюджет" тільки на початку XIX ст.", а професор М. І. Бо-голєпов підтверджує, що "держбюджет у сучасних його формах не бере початок пізніше, ніж перші десятиріччя XIX ст."1.

Протягом XX ст. тлумачення цього поняття стали чіткішими та всеохоплюючими. Так, Ф. Нітті підкреслює, що "в бюджеті повинні бути показані всі доходи і всі витрати без усіляких приховувань або таємничих визначень"2.

Одним із перших планову природу бюджету відзначив німецький фінансист Шанц. Вагомий вклад у фінансову науку, в тому числі і з бюджетних питань, внесли російські й радянські вчені І. X. Озеров, С. Ю. Вітте, М. І. Боголєпов, Д. Боголєпов, Ф. О. Меньков, М. І. Фрід-ман. Так, у Д. Боголєпова знаходимо: "У сфері державного господарства під бюджетом розуміємо передусім сукупність доходів і витрат протягом певного періоду, по-друге, визначений у цифрах план ведення державного господарства, установлений на прийдешній бюджетний період, і закон, згідно з яким стягуються доходи і здійснюються витрати"3.

1                      Боголєпов М. И. Финансы, правительство и общественные интересы. — СПб.: Изд-во О. Н. Поповой, б. р. — С. 5.

2                      Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. — М., 1904. — С. 563.

3                      Боголєпов Д. Краткий курс финансовой науки. — М.: Пролетарий, 1929. — С. 53.

 

Наприкінці XX ст. у перекладених зарубіжних посібниках знаходимо визначення С. Фішера: бюджет — це "детальний опис витрат, а також фінансових планів окремих людей, компаній або урядів"1.

Помітний внесок у розбудову бюджетних питань зробили також і українські вчені. Серед тих, чиї праці виходили наприкінці XIX — на початку XX ст., слід назвати М. І. Туган-Барановського, І. І. Янжула, М. Яснопольського, М. X Бунгше, М. М. Олексієнко, І. Мирнікова, X. Лебедя-Юрчика.

Серед сучасних учених, які плід но досліджують бюджетну проблематику, — Й. Бескид, С. Буковинський, С. Булгакова, О. Василик, 3. Васильченко, В. Геєць, М. Деркач, Л. Єрмошенко, М. Єрмошенко, A.            Єпіфанов, В. Кравченко, В. Краснова, І. Лукінов, І. Лунін, У. Огонь, B.Опарін, М. Пабат, К. Павлюк, Д. Полозенко, І. Сало, С. Слухай, Т. Токарева, В. Федосов, О. Чернявський, М. Чумаченко, С. Юрій та ін.

Так, відомі вчені в галузі фінансів професори О. Д. Василик та В. М. Федосов зазначають: "Державний бюджет України — централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України"2. "Державний бюджет виражає фінансові відносини, пов'язані з ціноутворенням та використанням фонду грошових ресурсів держави"3.

В офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: "Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду".

Звернемося до словників, зокрема до "Словника іншомовних слів": "Бюджет (англ, budget, букв. — торба, гаманець) — 1) затверджений у законодавчому порядку розпис, кошторис грошових доходів і видатків держави, міста, які передбачається одержати і витратити у майбутньому; 2) план доходів і видатків особи, сім'ї на певний період"4.

Розглянувши можливі значення терміна "бюджет", подаємо їх у вигляді схеми (рис. 10.1.1).

Отже, можемо зробити висновок, що в сучасних умовах термін "бюджет" охоплює широкий спектр понять. Надалі в цьому посібнику розглядається бюджет держави.

Завдання дисципліни "Бюджетна система". Ця дисципліна є досить важливою майже для кожної людини, адже відносини з бюджетом супроводжують її від народження (допомога при народженні дитини) до самої смерті (можлива допомога при похованні). Протягом життя людина (громадянин, житель) є надавачем або отримувачем бюджетних коштів, перебуваючи на керівних постах у державних органах влади або на господарських об'єктах, повинна орієнтуватись у бюджетних питаннях, досить професійні знання необхідні депутатам усіх рівнів, адже одним із основних завдань депутатів є затвердження реального й оптимального бюджету.

1                      Фишер С.,Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. — М., 1993. — С. 513.

2                      Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 1997. — С. 28.

3                      Государственные финансы / Под ред. В. М. Федосова. — К., 1991. — С. 158.

4 Словник іноземних слів. — К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 2000. — С. 196.

10_роздил

Рис. 10.1.1. Схема можливих значень терміна "бюджет

 

Цей посібник написаний для студентів історичних, економічних і юридичних спеціальностей кваліфікації "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" і має на меті дати комплекс знань і навичок з бюджетних відносин України та окремих зарубіжних розвинених держав.

 

1.         Теоретичні завдання дисципліни:

 

• пояснити історичні процеси зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних державах, у тому числі й античного світу;

• викласти основи законодавства з бюджетних питань;

• ознайомити з основами функціонування бюджетної системи України та окремих зарубіжних держав;

• ознайомити з бюджетними процесами;

• формувати знання з питань державного кредиту та державного боргу.

 

2.         Практичні завдання дисципліни:

• засвоїти порядок фінансування установ невиробничої сфери;

• вивчити порядок планування видатків установ невиробничої сфери;

• засвоїти механізм бюджетних розрахунків на макро- та мікрорівні.

Майбутній фахівець повинен знати:

• основи побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн;

• законодавчі й інструктивні матеріали бюджетного напряму;

• форми і методи планування в бюджетних організаціях;

• етапи бюджетного процесу;

• організацію функціонування органів управління бюджетною системою.

Майбутній фахівець повинен уміти:

• виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи;

• складати проекти кошторисів бюджетних установ;

• складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;

• знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету.

 

10.2. Бюджет як економічна категорія

 

Ознаки категорії. Бюджет як самостійна економічна категорія є формою існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільних відносин, які виконують специфічне призначення — задоволення потреб як суспільства в цілому, так і його адміністративно-територіальних структур у фінансових ресурсах.

Бюджет як економічна категорія має такі ознаки (рис. 10.2.1).

1. Історичність

10_роздил

Бюджет як категорія склався історично, мав свої специфічні риси зародження в різних країнах, вони проявляються і в сучасних умовах

 

 

 

2. Плановість

10_роздил

Основою функціонування бюджету є його плановий характер

 

 

 

3. Юридичний характер

10_роздил

Бюджет має силу нормативного акта

 

 

 

4. Термін дії

10_роздил

Бюджет складається і функціонує протягом певного терміну

Рис. 10.2.1. Ознаки бюджету

 

Бюджет також має такі особливості (рис. 10.2.2)1.

 

 

1

10_роздил

Бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, що пов'язані з відокремленням у розпорядження держави частини національного доходу та її використанням для задоволення потреб усього суспільства й окремих його державно-територіальних формувань

 

 

 

2

10_роздил

За допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями народного господарства, територіями країни, сферами суспільної діяльності

 

 

 

3

10_роздил

Пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку

 

 

 

4

10_роздил

Галузь бюджетного розподілу посідає центральне місце у складі державних фінансів, що обумовлено провідною роллю бюджету порівняно з іншими ланками

Рис. 10.2.2. Особливості бюджету  Цит. за: Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В. Цитована праця. — С. 5.

 

 

Сутність категорії. Сутність бюджету, його економічну природу відображають певні економічні відносини. Учасниками цих відносин є держава, суб'єкти господарювання всіх форм власності та населення:

• держава має потребу у фінансових ресурсах для виконання своїх функцій;

• суб'єкти господарювання всіх форм власності та напрямів діяльності як постачають грошові ресурси державі, так і можуть їх отримувати від неї залежно від місця і ролі в системі економічних відносин;

• населення, яке може бути як платником податків (переважно особи працездатного віку), так і отримувачем грошових коштів (допомога дітям, матерям, інвалідам, пенсіонерам тощо).

Сутність бюджету проявляється також у тому, що він є основною ланкою державних фінансів. На рис. 10.2.3 відображено рівні та ланки державних фінансів, серед яких бюджет держави відіграє провідну роль1.

 

 

 

Ланки

Бюджет  держави

Цільові фонди

Державний кредит

Фінанси підприємств

Рівні

Загально-державні фінанси

Державний бюджет

Загальнодержавні фонди

Державні позики

Фінанси державного сектору

Місцеві фінанси

Місцеві бюджети

Регіональні фонди

Місцеві позики

Фінанси муніципального господарства

Рис. 10.2.3. Система державних фінансів

 

Функції бюджету. Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних, чітко структурованих функцій є дві — розподільна і контрольна. В економічній літературі називаються також і додаткові функції — економічної безпеки держави, забезпечення існування держави тощо.

Через розподільну функцію держава зосереджує у своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю. Жодна з інших ланок фінансів не здійснює такого багатопрофільного перерозподілу як по вертикалі, так і по горизонталі економіки. Це перерозподіл між міністерствами, відомствами, напрямами між блоками галузей, територіальний розподіл.

1 Опарін В. М., Малька В. І., Кондратюк С. Я. Бюджетна система. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 10.

 

Сфера дії розподільної функції досить значна. Це пояснюється тим, що в бюджетних відносинах беруть участь практично всі члени суспільства. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється в суспільстві.

Сутність контрольної функції полягає в тому, що суспільство в особі специфічних державних або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл. Виконання контрольної функції сприяє оптимальному рухові бюджетних ресурсів як в частині їх збирання, так і розподілення.

Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особливих форм — доходів і видатків, кожна з яких має специфічне суспільне призначення.

За рахунок доходів формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок видатків забезпечуються економічні та соціальні потреби всіх членів суспільства.

 

10.3. Призначення бюджету в ринковій економіці

 

Бюджет і ринкова економіка. Ринкова економіка суттєво відрізняється від попередніх господарських систем. Причому в кожній країні ця форма господарювання має певні особливості, які є відбитком національних ознак. Водночас ринковій економіці притаманні загальні характерні риси, які проявляються в усіх державах з цією формою господарювання. Такими рисами є відносно самостійне господарювання підприємств, організацій без суттєвого втручання держави у виробничий процес, конкуренція між товаровиробниками за ринки збуту тощо.

Однак ринковий механізм повною мірою не може вирішити таких важливих для держави питань економічного характеру, як розвиток наукомістких технологій, фундаментальних досліджень, малорентабельних, але суспільно важливих виробників, підтримання функціонування складних і ризикованих програм (океанографічні, космічні дослідження). Ринкові процеси не завжди можна спрогнозувати, й інколи вони призводять до суттєвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів. Прикладом може бути фінансова криза, яка в 1998 р. охопила приблизно 40 % країн світової спільноти.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Як зазначалось, плановість бюджету є однією з його основних ознак. В Україні, яка трансформує свою соціально-економічну систему, здійснює перехід до ринкових умов господарювання, бюджет (як загальнодержавний, так і його місцеві частини) виконує роль основного регулятора цих процесів. Як фінансовий план він має передбачати виконання всіх функцій держави на загальнодержавному і місцевих рівнях — економічної, соціальної, управлінської, військової, міжетнічної, судової, міжнародної тощо.

В Україні бюджет як фінансовий план має певні відмінності від бюджету як економічної категорії, оскільки до нього включаються фонди цільового призначення. Тому для оцінювання реальної бюджетної політики необхідно проаналізувати статті доходів і видатків "чистого" бюджету (без цільових фондів).

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

• рівновага доходів і видатків;

• бюджетний надлишок (профіцит) — перевищення доходів над нормативними видатками;

• бюджетний дефіцит — перевищення видатків над постійними доходами (податкові та неподаткові надходження).

За наявності бюджетного дефіциту встановлюються джерела його покриття (державна позика, емісія грошей)1.

 

10.4. Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

 

Вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Сучасний ринковий механізм господарювання в основному спрямований на розвиток економічного аспекту діяльності людини і суттєво не зачіпає соціального аспекту. Але ж суспільство є єдиним організмом, і його існування пов'язано з оптимальним вирішенням як економічних питань у повному обсязі, так і соціальних. Ось чому ті питання, які неповною мірою може вирішити ринковий механізм, бере на себе держава, використовуючи різні методи, що дістали назву державного регулювання. Бюджетні питання держава регулює за допомогою бюджетної політики.

Бюджетна політика — сукупність заходів держави з організації та використання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного і соціального розвитку. Розробляється бюджетна політика органами влади — законодавчою, виконавчою відповідного рівня із залученням фахівців — науковців, практиків як вітчизняних, так і зарубіжних.

Сутність бюджетної політики й основні її напрями зображені на схемах (рис. 10.4.1 та 10.4.2)2.

1                      Цит. за: Опарін В. М., Малька В. І., Кондратюк С. Я. Цитована праця. — С. 12.

2                      Цит. за: Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В. Цитована праця. — С. 20.

 

 

Відображається в статтях доходів і видатків бюджету, у джерелах їх формування і напрямах використання

Бюджетна політика:

 

 

Виявляється у формах і методах мобілізації  бюджетних коштів та їх використанні на державні потреби

Рис. 10.4.1. Сутність бюджетної політики

 

 

Напрями бюджетної політики :

10_роздил

1. Сприяння процесу збалансованої макроекономічної стабілізації, подоланню інфляційних процесів та структурній перебудові

10_роздил

2. Здійснення податкової політики в напрямі стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів та послуг усіх форм власності та зменшення податкового тиску на них

10_роздил

3. Здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки України

10_роздил

4. Формування взаємовідносин у бюджетній системі в напрямі забезпечення самостійності місцевих бюджетів

10_роздил

5. Оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування

10_роздил

6. Пошук додаткових джерел доходів бюджету

Рис. 10.4.2. Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі

 

Бюджетна політика має реалізовуватися за допомогою двох органічних складових — бюджетної стратегії та бюджетної тактики. Бюджетна стратегія — це довгостроковий курс бюджетної політики, а бюджетна тактика — методи реалізації бюджетної політики на коротший термін.

Для практичної реалізації бюджетної політики в державі створюється бюджетний механізм, який відображає конкретну спрямованість бюджетних відносин у складній соціально-економічній системі держави. Потрібно зазначити, що бюджетна політика — це органічна складова фінансової політики держави і відповідно бюджетний механізм є складовою фінансового механізму.

Бюджетний механізм — сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення належних умов для економічного і соціального розвитку. Характеристика бюджетного механізму подана в табл. 10.4.1і.

 

Таблиця 10.4.1. Характеристика бюджетного механізму

 

Складові бюджетного механізму

Сутність

Бюджетне планування і регулювання

Визначаються фінансові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки і соціальної сфери

Фінансові показники

Узагальнюючі. Доходи і видатки, державний борг (зовнішній і внутрішній), рівень інфляції

Індивідуальні. Рівень витрат бюджету на одного жителя, розмір податків, що сплачуються одним працюючим

Нормативи

Характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів

Ліміти

Є певними обмеженнями на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина

Резерви

Покликані нейтралізувати дію непередбачуваних факторів, що можуть виникнути в майбутньому

Система управління бюджетними коштами

Держава в особі її виконавчих і законодавчих органів влади встановлює методи розподілу національного доходу, форми грошових заощаджень, регулює види платежів, визначає принципи і напрями використання бюджетних коштів

Цит. за: Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В. Цитована праця. — С. 19.

 

Отже, бюджет може на основі виробленої бюджетної політики, використовуючи бюджетний механізм, впливати на соціально-економічні процеси. Умовно це можна зобразити у вигляді схеми (рис. 10.4.3).

10_роздил

Рис. 10.4.3. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси

 

Розглянемо детальніше вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Цей вплив може здійснюватися прямими та непрямими методами.

До прямих методів можна віднести законодавчі та інші нормативні акти, які безпосередньо регулюють "правила гри" всіх учасників економічних відносин — держави, суб'єктів господарювання, населення. Саме цими методами визначаються ставки податків, інших зборів, механізм їх стягнення, відповідальність за порушення "правил гри". Такі акти є основою здійснення господарської діяльності.

До непрямих методів належать дії державних органів щодо перерозподілу бюджетних ресурсів, визначення складових бюджетних ресурсів, основні напрями їх використання.

Вагомим є значення бюджету і в соціальному напрямі. Це досягається відповідно до законодавчо закріпленого механізму в кожній конкретній державі. Залежно від особливостей державного устрою, національних традицій, правлячої коаліції партійних об'єднань, рівня економічного розвитку держави та інших факторів через бюджет фінансуються складові соціальної сфери — наука, культура, спорт, охорона здоров'я, освіта, забезпечується утримання інвалідів, пенсіонерів тощо.

Досягти оптимального співвідношення між економічним та соціальним напрямами — значить задовольнити інтереси всіх соціальних груп населення. Як правило, повною мірою це питання не вирішено в жодній країні світу, можна лише говорити про задоволення потреб більшої частини суспільства.

Бюджет також впливає на ефективність господарювання підприємств і організацій. Використовуючи такі бюджетні важелі, як ставки податків, процентні ставки, бюджетний контроль та штрафні санкції, держава має вагомий вплив на цих суб'єктів економічних відносин.

Фактори впливу на бюджет. Зв'язок бюджету із зовнішнім середовищем взаємний — не лише він має вплив на соціально-економічні процеси, а й сам зазнає впливу конкретних факторів. Ці фактори розглядають з позицій об'єктивності й суб'єктивності та за напрямами — економічні, соціальні, політичні. Для наочності подамо їх у вигляді схем (рис. 10.4.4 та рис. 10.4.5)1.

 

 

Об'єктивні фактори

10_роздил

1. Характер виробничих відносин  та рівень  розвитку продуктивних сил, які безпосередньо впливають на зміст бюджету

2. Природні особливості країни

3. Економічні особливості країни

4. Соціальні особливості країни

5. Традиції, специфіка розвитку на певному історичному етапі

 

 

 

Суб'єктивні фактори

10_роздил

1. Тип держави

2. Політика уряду у відповідний період

3. Пріоритети розвитку

4. Зовнішня і внутрішня економічна ситуація

 

Рис. 10.4.4. Об'єктивні й суб'єктивні фактори впливу на бюджет

1 Цит. за: Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В. Цитована праця. — С. 13—15.

 

 

Напрями впливу на бюджет :

10_роздил

Економічні

1. Валовий внутрішній продукт

2. Національний дохід

3. Економічне зростання (спад) виробництва

4. Продуктивність суспільної праці

5. Співвідношення в розвитку підприємств, які виготовляють продукцію споживання і розвитку

6. Розвиток важливих галузей науки і техніки

7. Фінансова політика

10_роздил

 

Соціальні

1. Обсяг та рівень заробітної плати різних категорій працівників

2. Розмір споживчого кошика

3. Товарообіг державної та комерційної торгівлі

4. Мережа лікарень, поліклінік тощо

5. Мережа дошкільних, шкільних закладів, ВУЗів

10_роздил

 

Політичні

1. Забезпечення обороноспроможності країни

2. Підтримання внутрішнього правопорядку

3. Раціональна організація управління державою

4. Ефективна діяльність законодавчої та виконавчої влади

Рис. 10.4.5. Фактори, що впливають на формування і використання бюджету

 

Висновки

1. Термін "бюджет" походить від старонормандського слова, фінансовий зміст отримав на початку XIX ст., у сучасних умовах має широкий спектр значень.

2. Вивчення дисципліни "Бюджетна система" є об'єктивною необхідністю для студентів історичних, економічних та юридичних спеціальностей.

3. Бюджет як економічна категорія є формою існування реальних розподільних відносин у суспільстві.

4. У ринковій економіці бюджет відіграє роль особливого регулятора соціально-економічних процесів у державі.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Що було поштовхом для розвитку бюджетних відносин у Росії та інших зарубіжних державах у другій половині XIX ст.?

2. Назвіть українських учених, які працювали над бюджетними проблемами наприкінці XIX — на початку XX cm.

3. Назвіть можливі значення терміна "бюджет".

4. Перелічіть ознаки й особливості бюджету як економічної категорії.

5. Назвіть основні функції бюджету.

6. У чому полягає сутність бюджетної політики України?

7.  Назвіть складові бюджетного механізму.

8. Які об'єктивні й суб'єктивні фактори впливають на бюджет?

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика