andrey

Путь к Файлу: /Analis modeluvan.i upr. ruzukom / 4_Samostiyna robota / МР до самостіїної роботи по АМіУР 2004-2005..doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   226.0 КБ
СКАЧАТЬ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ)

 

                              

                                 

                              Кафедра обліку і фінансів

Методичні рекомендації

до організації самостійної роботи з курсу

"Аналіз моделювання і управління ризиками"

                         для студентів усіх спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2006


Піскунов Р.О.

Методичні рекомендації до самосійної роботи з дисципліни "Аналіз моделювання і управління ризиками" для студентів усіх спеціальностей. - Харків: ХФ УАБС, 2002.-16 с

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і фінансів протокол № З, 24 жовтня 2002 р.

 


ВСТУП

 

Більшість економічних процесів, особливо в ринковій економіці, проходить в умовах невизначеності і ризику. Менеджери або керівники фірм можуть приймати рішення по зменшенню ризику, але не в силах цілком його усунути. Мова йде про характеристику ризику як діяльності по прийняттю рішень, зв'язаних із подоланням невизначеності в умовах неминучого вибору.

Метою курсу є оволодіння та засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання економічних процесів в умовах невизначеності та ризику, а також розвиток логічного мислення у студентів щодо пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в ринковій економіці

Предметом курсу є теоретичні і практичні питання аналізу економічного ризику, математичні методи і моделювання економічних систем із обліком ризику.

Основними задачами курсу являються:      

- розширення і поглиблення знань якісних і кількісних особливостей економічних процесів;

- оволодіння методологією і методикою побудови, аналізу і використання економіко-математичних методів, що враховують ризик;

- вивчення ряду типових прийомів моделювання і виміру економічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень.

Методологія і методика, що використовується в курсі, базується на роботах вітчизняних і закордонних учених із питань теоретичної економіки і менеджменту, математичного моделювання поведінки економічних систем в умовах ризику і невизначеності.

Виховна мета полягає у розвитку    творчої    активності студентів, у вихованні громадських і професійно вагомих якостей майбутнього фахівця.

Розвиваючою метою є розвиток творчого, логічного мислення, формування умінь і навичок самостійної розумової праці.

Досягнення мети вивчення дисципліни передбачається за рахунок організації й проведення занять у формі лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Методичні рекомендації, призначені для використання студентами при підготовці до семінарських занять та виконанні самостійної роботи.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ

Самостійна робота - основний засіб оволодіння студентом навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

Зміст самостійної роботи над конкретною темою навчальної дисципліни визначається програмою курсу та методичними рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів з дисципліни забезпечується конспектом лекцій, підручниками і посібниками, методичними рекомендаціями до вивчення окремих тем, періодичною літературою.

Навчальний матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на заліку поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студентів спрямована на оволодіння ними навичками самостійного аналізу, відбору необхідного матеріалу з різних джерел інформації, його систематизації й умінь робити відповідні висновки.

При виконанні самостійних робіт необхідно враховувати соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні на сучасному етапі розвитку економіки.

Особливу увагу слід приділяти проблемам аналізу економічного ризику, математичні методи і моделювання економічних систем із обліком ризику у зв'язку з формуванням ринкових відносин в Україні.

Етапи виконання самостійної роботи:

пошук джерел інформації;

обробка матеріалів та написання конспектів, рефератів, науково-дослідних робот.

Пошук та робота з літературними джерелами

Пошук та робота з літературою - це дуже важливий етап самостійної роботи студента.

Літературні джерела:

література, рекомендована викладачем (посібники, підручники та інше);

статті з газет та журналів;

географічні карти й атласи;

довідники;

статистичні збірники та інше.

Статистичні збірники дадуть необхідну інформацію про основні дані розвитку галузей в цілому народного господарства країни, його окремих регіонів.

Основні джерела інформації:      

бібліотека і читальна зала академії;

бібліотека імені Короленка;

бібліотека Харківського державного університету;

бібліотека Харківського державного економічного університету.

Замовлення на літературу сторонніх організацій виконується через бібліотеку академії.

До кожної теми самостійної роботи надається перелік ретроспективної літератури. Крім цього, для отримання інформації по теми самостійної роботи рекомендується залучати такі періодичні видання:

журнали: Економіка України; Фінанси. Право. Економіка;        

газети: Урядовий кур'єр; Голос України; Бізнес;

інші видання, які можна отримати у читальній залі академії.

 

Обробка матеріалів та написання конспектів, рефератів.

Перевірка роботи, її оцінювання

При вивченні навчальної та наукової літератури необхідно робити виписки на окремих картках чи листках паперу, при цьому лише з одного боку, що значно полегшить процес подальшої роботи.

Зверху на кожній картці вказують усі вихідні дані використаної книжки чи статті

(прізвище та ініціали автора, повна її назва, місце видання, видавництво, рік видання). У той же час ці дані заносяться у спеціальний перелік, який ведуть з початку роботи над відібраними джерелами. Таким чином, разом з вивченням і конспектуванням літературних джерел поступово заповнюється перелік використаної літератури. В конспекті витяг чи фразу беруть у лапки і вказують джерело та сторінку, звідки вони взяті.

На картці можна робити копії графічних матеріалів, які є в літературному джерелі, що конспектується (діаграми, схеми, графіки, таблиці). І в цьому випадку необхідно вказати, звідки взято матеріал.

Після обробки матеріалів та їх достатнього накопичення приступають до написання конспекту реферату.    

Реферат - коротке аналітичне викладання змісту книг, статей тощо.

Конспект - докладний письмовий виклад якоїсь роботи (лекції, частини посібника, монографії тощо).

  При написанні конспекту слід поділити його на окремі питання, які необхідно винести у вигляді змісту на початок конспекту.

  Вимоги до оформлення конспектів (рефератів):

роботу виконують чорнилами або друкують;

          на кожній сторінці необхідно залишати поля для зауважень;

усі сторінки роботи нумеруються;

наприкінці, після текстової частини реферату (конспекту), дається перелік використаної літератури;

рекомендована кількість сторінок для реферату до 20 сторінок, конспекту -3-7 сторінок;

Виконані реферати (конспекти) надаються викладачу у визначений строк.

Оцінюється робота викладачем шляхом її перевірки або усну доповідь студента на семінарському занятті.

Перевірена й оцінена робота повертається виконавцю, відповідна оцінка виставляється в журнал.

Форми виконання самостійної роботи:

1. Конспектування, підготовка письмового повідомлення на запропоновані теми.

2.       Написання рефератів.

Форми контролю самостійної роботи:

3.  Усне опитування.

4.  Включення відповідних запитань та завдань до модульного контролю.

5.  Включення відповідних запитань та завдань до екзамену.

Питання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання

Самостійна робота студентів спрямована на отримання і закріплення студентами теоретичних знань. Завдання торкаються важливіших проблем аналізу економічного ризику, математичного  моделювання економічних систем із обліком ризику і розміщені у послідовності викладанням тем курсу.

Перед виконанням завдань кожному студенту необхідно зафіксувати у вигляді письмових приміток теоретичний матеріал із питань теми. Дня цього, слід звернутися до відповідних тем підручника, методичним посібникам наданих у списку допоміжної літератури.

Виконанню завдань попереджує постановка викладачем задачі ( в усній формі або на листах).

Завдання виконуються студентами самостійно як домашнє завдання індивідуально, можливе виконання у складі груп (реферати) із подальшим обговоренням виконаної роботи на семінарських заняттях.


ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ

 

Самостійна робота № 1 (2 год.)

 

Тема №1.  Ризик як економічна категорія

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

Основні поняття:

   1. Причини виникнення економічного ризику, його об'єктивні і суб'єктивні джерела: ризик и невизначеність, передумови  виникнення ризику, трактування ризику в економічної літературі, об'єктивні і суб'єктивні джерела виникнення ризику, об'єкт і суб'єкт ризику

2. Політика управління ризиком, її основні напрямки. Принципи управління ризиком:  визначення стратегії ризику, визначення меж ризику, оцінку ризику, принципи керування ризиком, область ризику, коефіцієнт ризику

       3. Історія виникнення поняття «економічний ризик», підходи до його вивчення: автори, які розробляли теорію ризику,  теорія вибору раціонального портфеля інвестицій, основи  теоретичної моделі рівноваги  на ринку капіталовкладень (Capіtal Asset Prіcіng Model, CAPM), структура оптимального портфель, премія за ризик, систематичний ризик , несистематичний ризик

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

   1. Причини виникнення економічного ризику, його об'єктивні і суб'єктивні джерела.

   2. Політика управління ризиком, її основні напрямки. Принципи управління ризиком

  3. Історія виникнення поняття «економічний ризик»

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

 законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 або реферат за темами:

1. Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом (зв'язок з менеджментом організації).

                             2. Визначення ризик-менеджменту і актуальність ризик-менеджменту.

                             3. Взаємозв'язок ризику і підприємництва.

                             4. Еволюція ризик-менеджменту.

                             5. Переваги ризик-менеджменту.

6. Організація управління ризиком на підприємстві.

 

Форма контролю: доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                 тестування).перевірка конспекту.

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними поняттями ризику, невизначеності, визначеності.

Особливу увагу слід надати об'єктивним і суб'єктивним джерелам виникнення ризику, які розкривають основи  дисципліни: "Аналіз моделювання і управління ризиками" .

При опрацюванні першого питання слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

 2.  Одне з основних питань в дисципліні "Аналіз моделювання і управління ризиками" приділяється політиці управління ризиками, та на її основніми напрямки , які розкривають методологічні засади моделювання ризиків. При вивченні  другого питання необхідно звернути увагу а також слід занотувати і вивчити загальні положення та основні поняття (див. вище).

3. При опрацюванні третього питання необхідно звернути увагу а також слід занотувати і вивчити загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Питання для самоконтролю знань:

1. Проаналізуйте та обґрунтуйте, у яких умовах (визначеність, ризик, невизначеність) функціонують підприємства національної економіки.

2. Якщо менеджер розглядає ситуацію недовиконання плану по доходу підприємства, що в цьому випадку виступає об'єктом і суб'єктом ризику?

3. Що є стратегічними напрямками запобігання ризику діяльності посередницької фірми?

4. Визначите об'єктивні й суб'єктивні джерела виникнення ризику діяльності українського,  американського та німецького підприємств.

5. Укажіть найбільш доцільні шляхи зниження невизначеності при ухваленні управлінського рішення.

6. Що означає "визначити обсяг ризику, що може собі дозволити виробник"?

7. Чому робота у вільній зоні може створити об'єктивні передумови виникнення ризикових ситуацій на підприємстві?

 

Література: [1; 4; 5; 7; 11; 22-27]

 

Самостійна робота № 2 (3 год.)

 

Тема №2.  Класифікація економічних ризиків

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

Основні поняття:

  1. Аналіз спектра ризиків, що впливають на діяльність підприємців. Зовнішні і внутрішні ризики: класифікаційний признак ризику, внутрішні і зовнішні економічни ризики, рівень економічного керування, тривалість впливу ризику, характер прояву ризику, сфера діяльності виробника, систематичність прояву.

2. Внутрішні економічні ризики як відбиток діяльності господарюючих суб'єктів: галузевий ризик, ризик ліквідності, ризик упущеної фінансової вигоди, процентний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик кредитний ризик

3. Поняття систематичних     і несистематичних ризиків: ризик інфляції, - ринковий ризик (ризик падіння загально ринкових цін), процентний ризик (ризик зміни процентних ставок), галузеві і фінансові ризики.

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

           1. Аналіз спектра ризиків, що впливають на діяльність підприємців. Зовнішні і внутрішні ризики.

    2. Внутрішні економічні ризики як відбиток діяльності господарюючих суб'єктів.

    3. Поняття систематичних  і несистематичних ризиків.

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

або реферат за темами:

                   1. Ризики: суть і їх класифікація (базова та інші).

                   2. Суть і види ринкових ризиків. Неприйняття ризику.

                   3. Суть і види операційних ризиків.

                   4. Суть і види бізнес-ризиків.

                   5. Суть і види кредитних ризиків.

                             6. Загальна схема управління ризиками організації.

                             7. Базова класифікація ризиків.

                             8. Інші, крім базового, критерії класифікації ризиків.

 

Форма контролю: доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування).перевірка конспекту.

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними питаннями: класифікаційний признак ризику, внутрішні і зовнішні економічні ризики,

 При опрацюванні першого питання слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

 2. При опрацюванні другого питання необхідно звернути увагу на внутрішні економічні ризики як відбиток діяльності господарюючих суб'єктів; занотувати  такі терміни, як: галузевий ризик, ризик ліквідності, ризик упущеної фінансової вигоди, процентний ризик, ринковий ризик, портфельний ризик кредитний ризик, а також слід  вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

3. При опрацюванні третього питання необхідно звернути увагу а також слід занотувати і вивчити загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Питання для самоконтролю знань:

1. Розробіть стратегію вибору найбільш привабливого українського підприємства з погляду мінімізації ризику.

2. Визначите, для яких підприємств національної економіки найбільш високий галузевий, процентний, ринковий і кредитний ризики. Проаналізуйте можливості зниження даних ризиків.

3. Які ризики особливо впливають на діяльність іноземних підприємств на ринку України?

4. Проаналізуйте, які ризики впливають на діяльність підприємств у розвинених ринкових країнах.

5. Чому систематичним ризиком не можна управляти?

6. Чим процентний ризик відрізняється від ринкового ризику?

7. Чому валютний ризик розглядається як зовнішній економічний ризик?

 

Література: [1-4; 5; 7; 11; 16; 18; 22; 27; 47]

 

Самостійна робота № 3 (2 год.)

 

Тема №3.  Теорія корисності й прийняття рішень в умовах ризику 

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

Основні поняття:

          1. Зниження ризику за допомогою статистичної теорії прийняття рішень: дерево рішень, вилка шансу, вилка рішень    

   2. Максимізація очікуваної корисності. Побудова функцій корисності: співвідношення ризику і доходу, нейтральне відношення до ризику прицільність суб’єкта до ризику

          3. Аксіоми Неймана – Моргенштерна: аксіома транзитивності, аксіома байду-жості, аксіома незалежності, аксіома раціональності

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

          1. Зниження ризику за допомогою статистичної теорії прийняття рішень

    2. Максимізація очікуваної корисності.

3. Аксіоми Неймана - Моргенштерна.

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                                  тестування).перевірка конспекту.

 

Методичні рекомендації до питань самостійного вивчення

 

1. На початку виконання практичних занять необхідно самостійно ознайомитись з основними методом зниження ризику: - це дерево рішень

Особливу увагу слід надати розташуванню, не розташуванню і нейтральності відношення суб'єкта до ризику, які розкривають основи  дисципліни: "Аналіз моделювання і управління ризиками".

При опрацюванні першого питання слід занотувати і вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

2. При підготовки  другого питання необхідно звернути увагу на схильність суб’єкта до ризику,  а також слід  вивчити  загальні положення та основні поняття (див. вище).

3. Одне з основних питань в дисципліні "Аналіз моделювання і управління ризиками" приділяється аксіомам Неймана – Моргенштерна, які розкривають методологічні засади моделювання ризиків. При вивченні  третього питання необхідно звернути увагу а також слід занотувати і вивчити загальні положення та основні поняття (див. вище).

 

Питання для самоконтролю знань:

1. Чим відрізняється вилка рішень від вилки шансу?

2. Які Ви знаєте групи людей по схильності їх до ризику?

3. Що таке корисність певного управлінського рішення?

4. Які критерії можуть застосовуватися при виборі ЛПР деякого управлінського рішення?

5. Перелічите аксіоми Неймана - Моргенштерна.

6. Як будується функція корисності?

 

Література: [1-4; 5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 47; 88]

 

Самостійна робота № 4 (2 год.)

 

Тема №4. Методи виміру ризику, їх класифікація

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

          1.

          2.

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                        тестування).перевірка конспекту.

 

Питання для самоконтролю знань:

1. У чому відмінність між об'єктивною й суб'єктивною ймовірностями? Як вони визначаються?

2. Що є абсолютною оцінкою ризику й що виступає відносною його оцінкою?

3. Які величини використаються для визначення ризику інвестицій в умовах невизначеності ?

4. Якщо дисперсія прибутковості проекту А ширше, ніж проекту Б,| який проект ризикованіше?

5. Чому для оцінки достоїнств одного із двох різних проектів використають коефіцієнт варіації?

6. Що таке коефіцієнт ризику, у яких межах змінюється його значення?

        7. Що таке функція віддачі?

 

 

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 52; 69]

 

Самостійна робота № 5 (4 год.)

 

Тема №5. Фінансування інвестиційних проектів

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

5. У якому методі виміру ризику використається область нормальної стабільності?

        6. Чим характеризується безризикова область?

7. Який показник більш точно визначає період окупності інвестицій?

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                        тестування).перевірка конспекту.

Література: [11;12; 16; 18; 20; 23; 47; 59; 72]

 

Самостійна робота № 6 (4 год.)

 

Тема №6.  Основні засади та способи управління економічним ризиком

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Розробіть анкету для опитування експертів з метою визначення найбільш вагомих факторів, що впливають на одержання прибутку підприємства.    

2. Виступаючи в ролі експертів, проставте бали, що вказують на значимість впливи виділених раніше факторів на одержання прибутку підприємством і розрахуйте коефіцієнт конкордації. Зробіть висновки про ступінь погодженості ваших думок.                        

3. Користуючись індексом БЕРИ й виступаючи в ролі експертів, дайте висновок про економічну стабільність вашого регіону

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

                         тестування).перевірка конспекту.

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 58; 69; 71]

 

Самостійна робота № 7 (4 год.)

 

Тема №7. Моделювання економічного ризику

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. З якою матрицею працює критерій Сэвиджа?

2. У яких критеріях використаються ймовірності настання  станів природи?

3. Які модифікації має критерій Байеса

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

 тестування).перевірка конспекту.

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 40; 61]

 

Самостійна робота № 8 (4 год.)

 

Тема №8. Оцінка норми дисконту з урахуванням ризику  

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Що таке аналіз чутливості реагування?

2. Як можна використати МОКА для оцінки доцільності інвестицій з урахуванням ризику?

3. Як визначається β проект?

4. Як можна вирішити проблему інфляції, якщо оцінювати доцільність інвестицій?

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

 тестування).перевірка конспекту.

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 73; 102]


Самостійна робота № 9 (2 год.)

 

Тема №9. Методи зниження ризику в різних сферах економічної діяльності   

ризику  

 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, формування навичок

           самостійної роботи з літератури

 

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Назовите основные методы снижения валютных рисков.

2.  Сформулируйте методы снижения производственных рисков.

3. Раскройте сущность методов снижения банковских рисков.

4. При составлении какого договора используется франшиза?

 

Форма виконання самостійної роботи:

Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, ознайомитись з

законодавчими документами, інструктивними матеріалами та скласти конспект

 

Форма контролю:  доповідь, опитування усні (індивідуальні), письмові (задача,

 тестування).перевірка конспекту.

Література: [5; 7; 11; 16; 18; 20; 23; 88 - 107]

 


Список використаної і рекомендованої літератури

 

1. Альгин А.П. Грани экономического риска. - М.: Знание, 1991, 64.

2. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989,187.

                   3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с.

                   4. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экс-пертных оценок. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 160 с.

                    5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс.-К.:Ника-Центр, Эльга, 2001. - 528 с.

                   6. Бовкун Анатолий. На страховом рынке Украины без структурных перемен // Галицькі контракти. - 2003. - № 20.

                   7. Води 3., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. - 984 с.

                   8. Води 3., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2000. - 592 с.

                    9. Бочарников В.П., Репецкий С.М. Захаров К. В. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий. - К.: Интергид, 1997. -124с.

                    10. Бююль А., Цефель П.  SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических   данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. - Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. - 608 с.

                    11. Ван Хорн Дж.  К.,   Вахович Джон  М.   Основы   финансового менеджмента: Пер. с англ. - 11-е изд. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2001.-992 с.

                12. Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 354с.

                   13. Гольдштейн Г. Я., Гуц А. Н. Экономический инструментарий принятия управленческих ешений: Учеб. пособие для магистрантов направления 521500 «Менеджмент» (МВА). - Таганрог: ТРТУ, 1999. - 175 с. http://www.aup.ru/books/m69

                    14. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. - М.: Изд-во «Дело и сервис», 1999. - 112 с.

                   15. Грачева М. А. Анализ проектных рисков. - М.: ЗАО «Финстатин - форм», 1999.-216 с.

                   16. Григорьев А. Ю. Хотели как лучше... и что нужно сделать, чтобы не «получилось как всегда»: Социально-экологические проблемы лесного       сектора России и пути их  решения. http://www.forest.ru/rus/publications/how/04 .html

                   17. Заславская Ольга. Крупные личные состояния потекли на фондовый рынок, http://www.izvestia.ru/economic/article40105

                    18. Зовнішня торгівля товарами - ключовий фактор нинішнього прискорення економічного зростання, http://www.kmu.gov.ua/controiyuk/publish/printable _article?art_id=3069977

                   19. /nferner-трейдинг. Полное руководство: Пер. с англ. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2003. - 320 с.

                   20. КамінськийА. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посіб. - К.: Вид. дім «Козаки», 2002. - 120 с.

              21. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься: Пер. с англ. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2003. - 208 с.

               22. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Вена. -1980 г., A/CONF.97/18, Annex 1) [httpy/wwwjnmpravoju/laws/OJitm

               23. Конузин Василий. Расчет RAROC для банковских учреждений http://www.finrisk.ru/article/bankrapoc/index.html

               24. Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской дея- тельности. -М.: ИНФРА-М, 1998. -224 с.

               25. Лозовая Г. Ф., Генералова Е. М. Риск-менеджмент и прикладной маркетиниг фармацевтической организации: Учеб. пособие. - М.: МЦФЭР, 2001. -280с.

               26. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, тех- ника вычислений. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.

          27. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практич. рук.: Пер. с англ. - 3-е изд. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2002. - 960 с.

         28. Мельников А. В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. - М.: Анкил, 2001. - 140 с.

          29. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» / Уклад.: А. О. Сгаростіна, В. І. Кривда. - К.: ГОЦ „Видавництво «Політехніка», 2002. -16 с.

          30. Методологические аспекты управления банковскими рисками // Финансовый менеджмент. - 2001 .-№!.- http://www.dkru/fm/arhiv/,2001/l/2.html

               31. Миль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. - М.,1980.-Т. 2.-400 с.

               32. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев; Под ред. Б. А. Лагоши. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 176 с.

          33. Морозов Д. С. Проектное финансирование: управление рисками / Под ред. проф. В. Ю. Катасонова. - М.: Анкил, 1999. - 120 с.

   34. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. - М. Изд-во «Дело», 2003. - 360 с.

   35. Ожегов С. И. Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1981.

   36. Позитивный результат и туманные перспективы. - Экономика и жизнь (Сибирь). - 2002. - 18 сент. (№ 173). http://www.ecolife.krsleru/archive/rubrics.

   37. Полный список услуг Донецкой Т1111. http://www.cci.donbass.com/ services/ index. html

    38. Предоставление бизнес-справок, http://rus.nnac.com.ua/extensions/ busdovidka

         39. Про  підприємництво:  Закон України  від  26.02.91  №785-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168.

          40. Програма стимулювання експорту продукції. Схвалено розпоряд-женням Кабінету Міністрів України від 26.10.2001  №498-р. http://www.rada.kiev.ua

          41. Ринок     котирувань     ПФТС.     http://www.pfts.com/ukr/tsystem/ sstatsl.php

          42. Риск-менеджмент:  Учебник / В.  Н.  Вяткин,  Й.  В.  Вяткин, В. А. Гамза,  Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон;  Под. ред. И. Юргенса. - М.: Издательскс-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.-512 с.

          43. Рогов М. А. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 120с.

          44. Серов В. Отраслевой обзор производителей виноматериалов и тихих вин // Бизнес. - 2001. - № 48. - с. 10.

          45. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М., 1962. - 420 с.

          46. Справочник ИНКОТЕРМС - 2000. http://www.kmkmeat.ru/refer. asp? Part = 13

          47. Старостина А. А. Маркетинговые исследования. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2001. - 284 с.

          48. Старостина А. А., Кравченко В. А. Риск-менеджмент в маркетинге // http:// www. 4p. com.Ua/som/9.html

          49. Східноєвропейський форум з ризик-менеджменту. [http://www.fas. com.ua/event. php?id=82

          50. Тэпман Л. Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. В. А. Швандара. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 379 с.

          51. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє. Виступ Президента України Л. Д. Кучми на науковій конференції 16 листопада 2000 року // Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 листопада.

               52. Управление риском в рыночной экономике / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. - М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»», 2002. - 195 с.

           53. Финансы // БСЭ. http://encycl.yandex.ni/yandsearch?enc_abe=%CO&rpt= =encyc&how=enc_abc_rev&encpage=bse

        54. Хохлов Н. В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 239с.

        55. Черников А. Еще одна строка расходов // Киевские ведомости. - 2003. - 26 февраля. http://www.kv.com.ua/index.php?rab=38«fenumber_old=2847

        56. Чернова Г. В. Практика управления рисками на уровне предприятия. - СПб.: Ин-т страхования, 2000. - 170 с.

        57. Шахов В. В., Миллерман А. С., Медведев В. Г. Теория и управление рисками в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 224 с.

        58. Шелудъко Олександр. Некерована криза // Agriukraine 22.07.2003. http://www.agriukraine.com

        59. Шумпетер И. Теория экономического развития. - М.: Прогресс,1982.-370 с.

        60.Эхо планети.-2002.-№7. http://www.explan.ru/archive/2002/07/s2.htm

         61. A Conceptual Framework for Integrated Risk Management» A Confer ence Board of Canada report, September 1997.

         62. Alden D. L, Stayman D. M. and Hoyer W. D. (1994) Evaluation strate gies of American and Thai consumers, Psychology & marketing, Vol. 11 No. 2, pp. 145-161.

          63. American Society for Healthcare Risk Management http://www.hospitalconnectcom/DesktopServlet

         64. AS/NZS Risk Management Standard 4360:1999. http://www.riskmanagement.com.au/

        65. Bauer, R. A. (1960), «Consumer behavior as risk taking» in Hancock, R.S. (Ed.), Dynamic Marketing for a Changing World, Proceedings of the 43rd Conference of the American Marketing Association, pp. 389-398.

        66. British  Bankers  Association Loss  Factor  Categorisation  scheme (November 2000). http://www.bba.org.uk/

        67. Coleman, W., Warren, W.E. and Huston, R. (1994), «Factors influenc ing the choice of a new dental service», Health Marketing Quarterly, Vol. 11 No. 3/4, pp. 145-160.

       68. Consumer perceived risk: conceptualisations and models. Vincent- Wayne Mitchell Manchester School of Management, UMIST, Manchester, UK European Journal of Marketing, Vol. 33 No. 1/2, 1999, pp. 163-195, MCB University Press.

        69. Economic Capital and RAROC. http://www.erisks.com/LearningCenter/EconCap/econcap4.asp

       70. Enhancing Shareholder Wealth by Better Managing Business Risk. Inter-national Federation of Accountants New York, USA 54 p. - 28 p.

        71. Enterprise-wide risk management: special report December 2000, Risk magazine,   Risk   Waters   Group   Ltd.   2000.   http://www.risk.net/ supple-ments/ewrmOO

       72. Frewer L. J., Shepherd R. and Sparks P. (1994) Biotechnology and food production: knowledge and perceived risk. - British Food Journal, Vol. 96 No. 9, pp. 26-32.

        73. Gibson Jack. Terrorism Insurance Update 2003 June 2003 http://www. irmi!com/ insights/articles/gibson015.asp

         74. Global Association of Risk Professionals. http-V/www.garp.com/insidegarp/

        75. Ho, Simon, S.M. and Victor, T.F. (1994), «Customers' risk perceptions of electronic payment systems», International Journal of Bank Market ing, Vol. 12 No. 8, pp. 26-38.

         76. http://dai.multexmvestor.com/Charts.aspx?ticker=ENRNQ&target=

%2fstocks%2fquickinfo%2fhistoricalchart

        77. http://rrm.rea.ru

        78. http://www.cfin.ru/

        79. http://www.irmi.com/expert/articles/shah005.asp

        80. http://www.jpmorgan.com;

        81. http://www.riskcontrol.ru/

        82. http://www.riskcontrol.ru/currency.shtml

        83. http://www.riskcontrol.ru/stocks.shtml

        84. http://www.riskmetrics.com/

        85. Investor's Business Daily Links Sudan Oil Development, U.S. Capital Markets Access 21 February 2001 Publications of the Casey Institute of the Center for Security Policy No. 01-F 16. http/www.security- policy.org/papers/2001/01-F16.html

       86. Jasper, C. R. and Ouellette, S. J. (1994), «Consumers' perception of risk and the purchase of apparel from catalogs», Journal of Direct Marketing, Vol. 8 No. 2, pp. 23-36.

       87. Measuring and Managing Operational Risks April 2002 by Satnir Shah Tillinghast. http://www.irmi.com/expert/articles/shah004.asp

        88. Miccolis J., Shah S. Enterprise Risk Management. An Analytic Approach A Tillinghast - Towers Perrin Monograph. Parsippany, N.J. 2001. - 38 p.

       89. Monash University. Audit & Risk ManagemenbOfice. Risk Management Policy Statement, http://www.adm.monash.eau.au/audit/risk/ index.html

      90. Office of the Under Secretary of Defense (Acquisition, Technology and Logistics)  /  Defense  Systems.   Generic   risk  management  plan. http://www.acq.osd.mil/io /se/risk _ management/papers_speeches_briefe/generic_risk_management_plan.htm;

      91. 0pe«/atfrisk.http://www.erisk.c»m/Leamin

       92. Operational Risk. British Bankers' Association (BBA). http://wvvw.bbeLorg.uk/ public / corporate /35477/?version=l  

      93. Public Risk Management Association, http://www.primacentral.org/

      94. Risk Jigsaw. http^/www.erisk.com/LearningCenter/RiskJigsaw.asp

      95. Risk management & insurance, Seventh Edition, C. Arthur C. Williams, Jr., Peter C. Young, Michael L. Smith, McGraw-Hill, Inc. 1995. - 680 p,

      96. Risk management Forecast: 2001 //PWNC, 2001.

      97. Risk Management Milestones: 1900 to 1999 March 2001 by H. Felifc: Kloman Risk Management Reports, December 1999, Volume ,No. 12. http://www. irmi.com/ expert/ articles /kloman001a.asp 

     98. Risk  Management  Standard  AS/NZS  4360:1995.  http://www.risk* management. com.au/      

     99. Risk Management. A Standards Australia Portal. http://www.risk* management. com.au/

       100. Risk Management Andrew Holmes. Capstone Publishing, 2002. 122 p, pp. 37-45.

       101. Shah S. Measuring Operational Risk Using Fuzzy Jogic ModeliB September 2003.

      102. State Risk & Insurance Management Association, http://www.st ma.org/

       103. Strategic Risk Management. New Disciplines, new opportunities. CFCl research Services, 2002.    

      104.The Benchmark for Corporate Risk Management. Corporate Metric First Edition (April 1999). Risk Metrics Group. P.S. http://www.risfc*1 metrics.com/techdoc.html

      105. The     Dot     Com     RIMS     Conference.     http://www.irmi.coiB insights/ articles /gibson002.asp

     106. Transparency   International   Corruption   Perceptions   Index   2003 http://www. transparency. org / pressreleases_archive/2003/2003.10.07.c0i.en.html   

     107.University     Risk     Management     and     Insurance     Association http: // www. urmia. org/ 

     108. www.erisk.com.

     109. www.iao.ch

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика