andrey

Путь к Файлу: /Analis modeluvan.i upr. ruzukom / 3_Praktizni zanyt / Додаток / Збірнік задач / ВСТУП.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   23.10.2014
Размер:   1.9 МБ
СКАЧАТЬ

ВСТУП

 

Збірник задач для практичних занять розроблено відповідно до програми курсу "Антикризове управління підприємством" для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.

Головною метою збірника є закріплення на практичних заняттях теоретичних знань із курсу "Антикризове управління підприємством". Розв'язання запропонованих задач дозволяє набути навичок діагностики кризового стану та загрози банкрутства, оцінити потенціал виживання, спрогнозувати наслідки банкрутства підприємства.

Окремі завдання можуть використовуватись для студентів заочної форми навчання.

Збірник задач охоплює теми 4 та 5 курсу "Антикризове управління підприємством", містить додатки з інформаційним забезпеченням для розв'язання завдань.

Деякі завдання збірника сформульовані як відкриті, тобто вони можуть розв'язуватися на основі самостійно підібраних матеріалів будь-якого підприємства.

 

ЗАДАЧІ

 

Задача 1

Експрес-діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства

 

На основі даних балансу (ф. № 1) та звіту про фінансові результати (ф. № 2) провести експрес-діагностику кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

З цією метою:

1.  Розрахувати систему показників рівня поточної та майбутньої загрози банкрутства: показники ліквідності, структури капіталу, ділової активності та рентабельності підприємства. Проаналізувати динаміку розрахованих показників.

2.  Визначити оптимальні межі або оптимальний напрям зміни кожного показника, користуючись нормативними актами та спеціальною літературою.

3.  На основі порівняння фактичних значень показників рівня поточної та майбутньої загрози банкрутства, підприємства з рекомендованими зробити діагностичний висновок щодо кожного оцінного показника.

Результати оформити у вигляді табл. А1, А2, A3, що наводяться у дод. А.                   

Зробити узагальнюючий висновок щодо наявності ознак кризового стану та рівня загрози банкрутства підприємства.

Вказати можливі фактори, що вплинули на фактичне значення показників рівня поточної загрози банкрутства оцінюваного підприємства (для кожного показника окремо). Запропонувати управлінські рішення, спрямовані на досягнення оптимальних значень оцінних показників.

Підготувати аналітичну записку за результатами проведеного аналізу. Оцінити перелік показників-індикаторів кризового стану, діагностичні можливості окремих оцінних показників.

 

Задача 2

Ідентифікація фінансового стану та виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

 

На основі даних балансу (ф. № 1) оцінити фінансовий стан підприємства та виявити ознаки неплатоспроможності відповідно до "Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства" (Наказ міністерства економіки України № 10 від 17.01.01).

З цією метою:

1.  Розрахувати  рекомендовані   методичними   рекомендаціями економічні показники, що ідентифікують різні рівні неплатоспроможності (поточна, критична, надкритична).

2.  Визначити рівень неплатоспроможності конкретного підприємства та виявити наявність ознак фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Результати оформити у вигляді табл. 1.

Підготувати аналітичну записку за результатами проведеної роботи.

Провести критичну оцінку чинної державної методики діагностики неплатоспроможності. Визначити напрями її удосконалення.

 

Таблиця 1

Ідентифікація фінансового стану та виявлення ознак неплатоспроможності

Показники

Нормативне значення

Фактично станом на

Діагностичний висновок

Показник поточної неплатоспроможності

 

 

 

Загальний коефіцієнт покриття

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

 

 

 

Коефіцієнт Бівера

 

 

 

 


Задача З

Оцінка фінансового стану та загрози банкрутства підприємства на основі балансових моделей

На основі даних балансу (ф. № 1) підприємства здійснити оцінку фінансового стану та загрози банкрутства підприємства, використовуючи балансові моделі фінансової стійкості (моделі В.В. Ковальова).

Для виконання завдання необхідно:

1.  Визначити значення наступних оцінних показників (агрегатів): власні обігові кошти, нормальні джерела формування запасів, запаси.

2.   На основі співвідношення оцінних показників  (агрегатів) визначити тип поточної фінансової стійкості підприємства.

Результати оформити у вигляді табл. А4, що наводиться у дод. А.

Проаналізувати зміни типу поточної фінансової стійкості підприємства (якщо такі мають місце) та прокоментувати їх можливі причини.

Запропонувати управлінські рішення, спрямовані на досягнення абсолютної фінансової стійкості підприємства.

 

Задача 4

Діагностика фінансового стану та загрози банкрутства

підприємства на основі застосування матричних моделей

фінансової рівноваги

 

На основі даних звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) підприємства здійснити оцінку фінансового стану та загрози банкрутства підприємства шляхом побудови матриці фінансової рівноваги.

Для виконання завдання необхідно:

1.  Визначити значення наступних оцінних показників (агрегатів): результатів господарської, фінансової господарсько-фінансової діяльності. Прокоментувати отримані значення оцінних показників (агрегатів). Результати оформити у вигляді табл. 1.

2.   Побудувати матрицю  фінансової рівноваги та визначити квадранти, у яких знаходиться підприємство у різні періоди.

3. Дослідити положення та рух підприємства в межах окремих квадрантів матриці в динаміці та визначити фактори, що їх обумовили.

Зробити діагностичний висновок щодо поточного та перспективного місцезнаходження підприємства у матриці фінансової рівноваги. Розробити пропозиції щодо переміщення підприємства у квадранти успіху.

 

Таблиця 1

Ідентифікація фінансового стану на основі застосування матричних моделей фінансової рівноваги

Показник

1999

2000

2001

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

 

 

Сплачені проценти

 

 

 

Продовження табл. 1

Сплачений податок на прибуток

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                              і

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

 

 

Результат господарської діяльності (РГД)

 

 

 

Результат фінансової діяльності (РФД)

 

 

 

Результат господарсько-фінансової діяльності (РФГД)

 

 

 

Діагностичний висновок

 

 

 

 

Задача 5

Фундаментальний аналіз кризових явищ та загрози банкрутства, підприємства

 

На основі даних балансу (ф. № 1), звіту про фінансові результати (ф. № 2) та звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) провести фундаментальну діагностику кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

З цією метою:        

1.   Розрахувати  систему  показників поглибленої діагностики кризового стану та загрози банкрутства: рівень поточного дефіциту грошових коштів, коефіцієнт кратності відсотків, диференціал фінансового важеля підприємства, рівень загрози ініціювання банкрутства, оборотність  ліквідних   коштів,   тривалість   вивільнення   грошових коштів, економічна прибутковість, запас фінансової стійкості.

Проаналізувати динаміку розрахованих показників.

2.  Визначити оптимальні межі або оптимальний напрям зміни кожного показника, користуючись спеціальною літературою.

3.  На основі порівняння фактичних значень показників поглибленої діагностики загрози банкрутства підприємства з рекомендованими    зробити діагностичний висновок щодо кожного оцінного показника.

Надати узагальнюючий висновок щодо наявності ознак кризового стану та рівня загрози банкрутства підприємства.

Визначити можливі фактори, що вплинули на фактичне значення показників поглибленої діагностики кризового стану оцінюваного підприємства (для кожного показника окремо).

Запропонувати управлінські рішення, спрямовані на досягнення оптимальних значень оцінних показників.

Підготувати аналітичну записку за результатами проведеного аналізу.

Оцінити перелік показників-індикаторів кризового стану, діагностичні можливості окремих оцінних показників.

 

Задача 6

Застосування багатофакторного дискримінантного аналізу при прогнозуванні банкрутства підприємства

 

Розробити трифакторну статистичну модель прогнозування банкрутства, використовуючи багатофакторний дискримінантний аналіз (БДА).

Для виконання завдання необхідно:

1. На основі інформації, наведеної у табл. В1 (дод. В), та з використанням математичного  апарату БДА виявити  кореляційну залежність між показниками фінансового стану українських підприємств та фактом їх банкрутства.

2. Побудувати трифакторну статистичну модель прогнозування банкрутства у вигляді рівняння дискримінантної межі при Z=0.       

3. На основі даних балансу (ф. № 1) конкретного підприємства розрахувати оцінні показники, що використовуються у трифакторній статистичній моделі прогнозування банкрутства. Сформувати Z-рахунок підприємства та зробити прогноз щодо ймовірності банкрутства підприємства в майбутньому.

Підготувати пояснювальну записку за результатами проведеної роботи. Визначити відмітні особливості та недоліки даного методу діагностування.

 

Задача 7

Оцінка фінансового стану та загрози банкрутства на основі застосування розпливчастого методу аналізу ієрархій

 

Здійснити оцінку загрози банкрутства підприємства, використовуючи розпливчастий метод аналізу ієрархій (на основі математичного апарату, запропонованого В.В. Вітлінським).

Для виконання завдання необхідно:

1.  На основі інформації щодо фінансового стану українських підприємств, наведеної у табл. В1 (дод. В), обґрунтувати критеріальні межі    окремих    оцінних     показників:     коефіцієнта    абсолютної ліквідності, загального коефіцієнта покриття та коефіцієнта забезпеченості власними коштами.

2.  На основі даних балансу (ф. № 1) конкретного підприємства розрахувати оцінні показники та ідентифікувати клас стану підприємства (криза не діагностується, легка криза, середня криза, тяжка криза).

Результати оформити у вигляді табл. А5, що наводиться у дод. А.

Підготувати, пояснювальну записку за результатами проведеної роботи. Визначити переваги та недоліки даного методичного прийому діагностування:

 

 

 

Задача 8

Рейтингова (балова) оцінка фінансового стану та загрози :                         банкрутства підприємства

 

Здійснити рейтингову оцінку фінансового станутазагрози банкрутства підприємства (на основі методики, запропонованої Д.Ф. Чанглі).

Для виконання завдання необхідно:      

1.  На основі даних балансу (ф. № 1) та звіту про фінансові результати (ф. Ш 2) конкретного підприємства розрахувати необхідні оцінні показники, включені до авторської методики діагностики.

2.  Використовуючи інформацію про нормативні значення оцінних показників,  наведену у табл.  В2  (дод.  В),  провести  балове оцінювання значень кожного оцінного показника підприємства та ідентифікацію класу надійності за окремими напрямами (показниками) оцінки.

3.  На основі даних, наведених у табл. ВЗ (дод. В),. ідентифікувати фінансовий стан підприємства, виходячи із загальної кількості балів.

Результати оформити у вигляді табл. А6, що наводиться у дод. А.

Підготувати пояснювальну записку за результатами проведеної роботи, критично проаналізувати методику Д.Ф; Чанглі, визначити напрями її вдосконалення.

 

Задача 9                         

Дослідження стану грошового обороту в процесі діагностики загрози банкрутства підприємства

На основі аналітичної інформації про формування та використання грошових коштів підприємства ТОВ "Гермес" (аналіз рахунку 311 "Поточний рахунок"), наведеної у табл. В4 (дод. В), провести аналіз стану його грошового обороту з метою оцінки загрози банкрутства.

Під час дослідження стану грошового обороту. підприємства необхідно:

1.  Використовуючи аналітичну інформацію та план рахунків, розробити модель грошового обороту ТОВ "Гермес" (табл. А7, дод. А).

2.  Визначити розмір щомісячних вхідних та вихідних грошових потоків.

3.  Провести аналіз джерел формування та напрямів використання грошових коштів підприємством. Результати оформити у вигляді табл. А8, що наводиться у дод. А.

4.  Здійснити оцінку ритмічності та рівномірності грошових потоків підприємства. Дослідити   динаміку   їх   зміни   та  порівняти   з оптимальними тенденціями змін. Зробити висновки щодо стану динамічної платоспроможності підприємства.

5.  Провести аналіз достатності грошових активів підприємства ТОВ "Гермес", шляхом:    

  -оцінки показників швидкості обороту грошових коштів підприємства та дослідження їх динаміки;

 -оцінки достатності формування грошових активів підприємства. 

6.  Провести дослідження миттєвої та перспективної можливостей виконання   термінових   зобов'язань   (пріоритетних   платежів), використовуючи інформацію табл. 1.

7.   Провести   діагностику   показника   перспективного   виконання боргових зобов'язань та запропонувати необхідні управлінські

заходи щодо його підвищення.

 

Таблиця 1

Інформація щодо термінових зобов'язань ТОВ "Гермес"

                                                                                    тис.грн.

№ пор.

Термінові зобов'язання

термін сплати яких припадає на поточний місяць

термін сплати яких минув

1

Короткострокові та довгострокові кредити, у т.ч.:

 

 

1.1

банківські кредити

-

-

1.2

кредиторська   заборгованість   за товари та послуги

1282,738

283,598

1.3

заборгованість перед бюджетом

617,650

18,403

1.4

зобов'язання зі страхування

22,843

5,532

1.5

зобов'язання з оплати праці

85,189

10,054

2

Відсотки з усіх видів кредитів

 

 

3

Штрафні санкції за порушення термінів сплати

Х

5,31

              

Результати оформити у вигляді табл. А 7, А 10, що наводяться у дод. А.

Підготувати узагальнюючий висновок щодо стану грошового обороту ТОВ "Гермес" та загрози банкрутства підприємства.

Визначити переваги даного методичного прийому порівняно з статичними методами діагностування.

 

Задача 10

Прогнозування ліквідаційної вартості майна підприємства

 

На основі даних балансу (ф. № 1) конкретного підприємства, відомостей про його основні засоби та за визначеними межами коефіцієнта співвідношення між ліквідаційною та балансовою вартістю активів провести оцінку прогнозної (попередньої) ліквідаційної вартості майна підприємства.

Для виконання завдання необхідно:

1.  Експертно визначити значення коефіцієнта співвідношення між ліквідаційною та балансовою вартістю окремо для кожного виду активів   конкретного   підприємства,   враховуючи   їх   матеріально-речовий склад, специфіку, формування, використання.

2.  Визначити ліквідаційну вартість кожного виду активу без податку на додану вартість (ПДВ).

3. Спрогнозувати очікувану виручку від ліквідації майна підприємства (з ПДВ).

Результати оформити у вигляді таб. А11, що наводиться у дод. А.

Підготувати пояснювальну записку за результатами проведеної роботи. Охарактеризувати методи оцінки ліквідаційної вартості активів, які можуть використовуватися для її більш точного і коректного визначення.

 

Задача 11

Розробка календарного графіка реалізації активів         ' підприємства в прогресі ліквідаційної процедури

 

На основі інформації щодо експертної прогнозної оцінки ліквідаційної вартості активів підприємства, наведеної в попередній задачі, та визначеного терміну експозиції (середнього часу реалізації) розробити календарний графік ліквідації активів.

Результати оформити у вигляді табл. А12, що наводиться у дод. А.

Підготувати пояснювальну записку за результатами проведеної роботи. Визначити управлінські заходи, що дозволяють прискорити час продажу майна підприємства.

 

Задача 12

Ранжирування зобов'язань підприємства згідно з державними вимогами щодо черговості їх погашення в процесі ліквідаційної процедури

 

На основі даних балансу (ф. № 1) та додаткової інформації щодо особливостей складу зобов'язань конкретного підприємства, наведеної в інформаційних додатках, та додаткової інформації стосовно середнього обсягу- (рівня витрат), пов'язаних із впровадженням справи про банкрутство (табл. 1), та керуючись законодавчими вимогами (Закон України "Про відновлення платоспроможності та визнання банкрутом" № 2343-ХІІ зі змінами та доповненнями) визначити обсяг та здійснити групування зобов'язань підприємства, виходячи з черговості їх погашення.

 

Таблиця 1

Додаткова інформація стосовно обсягу (рівня) витрат, пов'язаних із провадженням справи про банкрутство

Стаття витрат

Середнє значення

Заробітна плата арбітражного керуючого, % від ФОТ

0,75

Витрати на публікацію оголошення про провадження справи про банкрутство, грн

1000

Витрати на утримання підприємства, збереження майна, % від вартості майна

1,8

Витрати на проведення аудиту, грн

1500-2500

Витрати на проведення аукціону, % від вартості майна

2,5

 

Результати оформити у вигляді табл. А13, що наводиться у дод. А.

Підготувати пояснювальну записку. Розробити перелік інформації, для визначення окремих складових витрат по конкретному підприємству методом техніко-економічних розрахунків.

 

Задача 13

Прогнозування та оцінка фінансових наслідків ситуації банкрутства підприємства

 

На основі інформації щодо очікуваного часу та обсягу отримання виручки від реалізації активів підприємства (задача 11) та результатів ранжирування зобов'язань підприємства за черговістю їх погашення (задача 12) розробити імітаційну модель грошових коштів у ході проведення ліквідаційної процедури.

Провести експертну оцінку фінансових наслідків виникнення ситуації банкрутства шляхом розрахунку системи спеціальних показників: фінансового результату виникнення ситуації банкрутства, коефіцієнта задоволення претензій кредиторів, обсягу примусових втрат кредиторів, коефіцієнта збереження власного капіталу (статутного фонду, статутних внесків власників підприємства), рівня втрат власного капіталу (статутного фонду або реальних внесків), коефіцієнта можливості продовження функціонування підприємства.

Сформулювати узагальнюючий висновок на основі проведених розрахунків.

Підготувати пояснювальну записку, в якій оцінити наслідки виникнення ситуації банкрутства для кредиторів та власників підприємства, можливості його подальшого функціонування. Визначити сферу використання отриманих результатів діагностики.       

Результати оформити у вигляді табл. А 14, що наводиться у дод. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

ФОРМИ АНАЛІТИЧНИХ ТА ДІАГНОСТИЧНИХ ТАБЛИЦЬ

Таблиця А1

Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства

№ пор.

Показники

На

01.01.99

На 01.01.00

На 01.01.01

На 01.01.02

Абсолютне відхилення, +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ланцюгове                   | базисне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 01.01.00

на

01.01.01

на 01.01.02

на 01.01.02

1

Показники платоспроможності

1.1

Коефіцієнт негайної (абсолютної) ліквідності

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

^Проміжний коефіцієнт покриття

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Рівень операційної платоспроможності

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Середній період трансформації обігових коштів у ліквідну форму, дні

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Показники структури та стану капіталу

2.1

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

иКоефіцієнт заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Коефіцієнт фінансового левериджу

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

Таблиця А2

№ . пор.

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Абсолютне ланцюгове відхилення, +/-

Абсолютне базисне відхилення, +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 р.

2001 р.

2001 р.

1

Показники оборотності (ділової активності)

1 1

Оборотність обігових коштів, рази

 

 

 

 

 

 

1.2

Оборотність товарно-матеріальних цінностей, рази

 

 

 

 

 

 

1.3 1.4

Оборотність дебіторської заборгованості, рази

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривалість операційного циклу, дні

 

 

 

 

 

 

Оборотність кредиторської заборгованості, рази

 

 

 

 

 

 

1.6

Тривалість фінансового циклу, дні

 

 

 

 

 

 

2

Показники прибутковості

2.1

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

22

Рівень втрати власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

7,3

Рентабельність (збитковість) активів, %

 

 

 

 

 

 

2.4

Рентабельність (збитковість) обороту (продажів), %

 

 

 

 

 

 

2.5

Рентабельність (збитковість) операційних витрат. %

 

 

 

 

 

 

2.6

Звичайна рентабельність (збитковість) власного капіталу (до оподаткування), %

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Таблиця A3

Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства

№ пор.

Показники

Оптимальні межі (оптимальна тенденція змін)

Середнє значення або напрям зміни показника підприємства

Діагностичний висновок

Фактори, які обумовили значення і напрям зміни

Управлінські рішення

1

2

3

4

5           

6

7

1

Показники платоспроможності

1.1

Коефіцієнт негайної (абсолютної) ліквідності

 

 

 

 

 

1.2

 

Загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності)

 

 

 

 

 

1.3

 

Проміжний коефіцієнт покриття

 

 

 

 

 

1.4

 

Рівень операційної платоспроможності

 

 

 

 

 

1.5

Середній період трансформації обігових коштів у ліквідну форму, дні

 

 

 

 

 

2

Показники структури та стану капіталу

2.1

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

 

 

 

 

 

2.2

Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності)

 

 

 

 

 

2.3

Коефіцієнт заборгованості

 

 

 

 

 

2.4

Коефіцієнт фінансового левериджу

 

 

 

 

 

2.5

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

3

 

Показники оборотності (ділової активності)

 

3.1

 

Оборотність обігових коштів, рази

 

 

 

 

 

 

3.2

 

Оборотність товарно-матеріальних цінностей, рази

 

і

 

 

 

 

3.3

Оборотність дебіторської заборгованості, j3a3H

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Тривалість операційного циклу, дні

 

 

 

 

 

 

3.5

Оборотність кредиторської заборгованості, рази

 

 

 

 

 

 

3.6

Тривалість фінансового циклу, дні

 

 

 

 

 

 

4

Показники прибутковості

 

4.1

Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

4.2

Рівень втрати власного капіталу, %

 

 

 

 

 

 

4.3

Рентабельність (збитковість) активів, %.

 

 

 

 

 

 

4.4

Рентабельність (збитковість) обороту (продажів), %

 

 

 

 

 

 

4.5

Рентабельність (збитковість) операційних витрат, %

 

 

 

 

 

 

4.6

Звичайна рентабельність (збитковість) власного капіталу (до оподаткування), %

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Таблиця А4

Оцінка типу поточної фінансової стійкості підприємства

№ пор.

 

 

Показники

Фактично на

01.01.99

01.01.00

01.01.01

01.01.02

1

Запаси

 

 

 

 

2

Власний оборотний капітал

 

 

 

 

3

Нормальні джерела фінансування, всього

 

 

 

 

3.1

власні обігові кошти

 

 

 

 

3.2

банківські кредити для формування обігових коштів

 

 

 

 

3.3

 

кредиторська заборгованість товарного характеру

 

 

 

 

4

 

Кредити та позики, не погашені у встановлений термін

 

 

 

 

5

Тип поточної фінансової стійкості

 

 

 

 

6

Діагностичний висновок                     

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

 Таблиця А5

Обґрунтування критеріальних меж оцінних показників кризового стану та загрози банкрутства підприємства

№ пор.

Показники

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Загальний коефіцієнт покриття

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

1.1

max f(x)

 

 

 

1.2

max f(y)

 

 

 

1.3

avT f(x)

 

 

 

1.4

avr f(y)

 

 

 

1.5

min f(x)

 

 

 

1.6

min f(y)

 

 

 

2.1

min (max f(x); max f(y))

 

 

 

2.2

avr (avr f(x); avr f(y))

 

 

 

2.3

max ( min f(x); min f(y))

 

 

 

3.1

а1 = max (min (max f(x); max f(y)); avr (avr f(x); avr f(y)); max (min f(x); min f(y))

 

 

 

3.2

a2 = avr (min (max f(x); max f(y)); avr (avr f(x); avr f(y)); max (min f(x); min f(y))

 

 

 

3.3

a3 = min (min (max f(x); max f(y)); avr (avr f(x); avr f(y)); max (min f(x); min f(y))

 

 

 

 

 

КРИТЕРІАЛЬНІ МЕЖ

Клас кризового стану

min

max

тій

max

min

max

4.1

1 клас (f > a;)

X

 

X

 

X

 

4.2

2 клас (a2 > f > ai)

 

 

 

 

 

 

4.3

3 клас ( a3 > f > a2 )

 

 

 

 

 

 

4.4

4 клас (f<a3)

 

X

 

X

 

X

Продовження дод. А

 Таблиця А6

Рейтингова оцінка фінансового стану та загрози банкрутства підприємства

пор.

Показники

Фактично на 01.01.02

Клас надійності

Кількість балів

1

Ділова активність підприємства

1.1

1.2

Приріст чистого прибутку, %

 

 

 

 

 

Рентабельність активів, %

 

 

 

1.3

Оборотність активів, рази

 

 

 

1.4

Оборотність обігового капіталу, рази

 

 

 

1.5

Тривалість операційного циклу, дні

 

 

 

2

Економічний потенціал

2.1

Питома вага чистого прибутку, рефінансованого у виробництво, %

 

 

 

2.2

Коефіцієнт накопиченої амортизації, %

 

 

 

2.3

Рентабельність обороту (продажів), %

 

 

 

2.4

Приріст обсягу реалізації у зіставних цінах, %

 

 

 

2.5

Оборотність інвестованого капіталу, рази

 

 

 

2.6

Співвідношення між основним та обіговим капіталом

 

 

 

2.7

Співвідношення темпів приросту чисельності та продуктивності праці, %

 

 

 

3

Фінансова стійкість та платоспроможність

3.1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, %

 

 

 

3.2

Коефіцієнт фінансової незалежності, %

 

 

 

3.3

Загальний коефіцієнт покриття

 

 

 

Продовження дод. А

 Таблиця А7

Модель грошового обороту ТОВ "Гермес" за ВСТУП

грн.

Показники

Дні місяця

Всього за місяць

 

 

1

2

3

4

31

 

 

Залишок грошових коштів на поточному рахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження

Від реалізації товарів, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Від засновників

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредити (займи)

 

 

 

 

 

 

 

 

Від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання

Розрахунки з постачальниками товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за надані послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за придбані основні засоби та інші матеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки із засновниками

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний податок

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Закінчення табл. А 7

... Показники

Дні місяця

Всього за місяць

 

 

1

2

3

4

 

 

31

 

 

Обов'язкові відрахування на:

 

 

 

 

 

 

 

 

- пенсійне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

- соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

- страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

- у разі нещасного випадку і профзахворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податкові платежі

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання торгового патенту

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок грошових коштів на кінець періоду

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Таблиця А8

Аналіз джерел формування та напрямів використання грошових коштів підприємства

Напрями

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

Абсолютне ланцюгове відхилення, %

 

 

сума, грн

питома вага, %

сума, грн

питома вага, %

сума, грн

питома вага, %

січень

лютий

Надходження усього, у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Від реалізації товарів, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Від засновників

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредити (займи)

 

 

 

 

 

 

 

 

Від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

 Закінчення табл. А8

 

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

Абсолютне ланцюгове відхилення, %

Напрями

сума, грн

питома вага,%

сума, грн

питома вага, %

сума, грн

питома вага, %

січень

лютий

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання усього, у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за надані послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за придбані основні засоби та інші матеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки із засновниками

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний податок

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкові відрахування:

 

 

 

 

 

 

 

 

на пенсійне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

на соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

на страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

у разі нещасного випадку і профзахворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податкові платежі

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання торгового патенту

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Таблиця А9

 

Оцінка ритмічності та рівномірності грошових потоків підприємства

№ пор.

Показники

грудень

січень

лютий

Абсолютне ланцюгове відхилення, %

Оптимальна тенденція зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

лютий

 

 

1

ступінь регулярності надходжень грошових коштів

 

 

 

 

 

 

2

шдносна частка негативних відхилень рівномірності позитивного грошового потоку від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

3

Рівень поточного дефіциту грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів

 

 

 

 

 

 

5

Коефіцієнт рівномірності витрат грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А10

Аналіз швидкості обороту грошових коштів

№ пор.

Показники

грудень

січень

лютий

Абсолютне ланцюгове відхилення, %

Оптимальна тенденція зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

лютий

 

 

1

Період обороту грошових коштів, дні

 

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт обіговості грошових активів, рази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. А

Таблиця А11

Оцінка ліквідаційної вартості майна підприємства

ВСТУП

Продовження дод. А

 Таблиця А 12

Календарний графік реалізації активів підприємства в ході ліквідаційної процедури

тис.гр

Види активів

Термін експозиції,

МІСЯЦІ

Разом

 

 

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

Основні засоби:

1.1

пасивна частина: приміщення та споруди

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

активна частина: машини та обладнання

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Нематеріальні активи

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Довгострокові фінансові інвестиції

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Довгострокова дебіторська заборгованість

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Виробничі запаси

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Незавершене виробництво

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Готова продукція

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Товарні запаси

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Короткострокові фінансові вкладення

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші активи

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод.

А Таблиця А13

Ранжирування зобов'язань підприємства, згідно з черговістю їх погашення у процесі ліквідаційної процедури

№ пор.

Показники            

Сума, тис. грн

1

Перша черга:

 

1.1

вимоги, забезпечені заставою

 

1.2

виплата вихідної допомоги працівникам підприємства-банкрута

 

1.3

витрати, пов'язані із провадженням у справі про банкрутство та роботою ліквідаційної комісії

 

2

Друга черга:

 

2.1

погашення зобов'язань підприємства-банкрута перед працівниками

 

2.2

погашення зобов'язань перед довірителями (вкладниками)

 

3

Третя черга:

 

3.1

погашення податкової заборгованості

 

3.2

погашення заборгованості по відрахуваннях у позабюджетні фонди

 

4

Четверта черга

 

4.1

задоволення вимог кредиторів, не забезпечених заставою, що виникли до порушення справи про банкрутство

 

4.2

виконання вимог кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном чи санації

 

5

П'ята черга (повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду)

 

6

Шоста черга

 

6.1

інші вимоги

 

6.2

повернення внесків до статутного фонду

 

 

 

 

Продовження дод.

А Таблиця А14

Імітаційна модель руху грошових коштів підприємства в процесі ліквідаційної процедури

№ пор.

Показники

Місяці

Разом

 

 

 

 

січень

лютий

березень

 

грудень

 

 

1

2

3

4

5

6

14

15

1

Виручка від продажу майнових цінностей

 

 

 

 

 

 

2

Витрати, пов'язані з реалізацією майнових цінностей

 

 

 

 

 

 

3

Чиста ліквідаційна вартість підприємства

 

 

 

 

 

 

Використання грошових коштів на задоволення вимог кредиторів

4

Першої черги:

4.1

вимоги, забезпечені заставою

 

 

 

 

 

 

4.2

виплата вихідної допомоги працівникам підприємства-банкрута

 

 

 

 

 

 

4.3

витрати, пов'язані із провадженням у справі про банкрутство та роботою ліквідаційної комісії

 

 

 

 

 

 

5

Другої черги:

5.1

погашення зобов'язань підприємства-банкрута перед працівниками

 

 

 

 

 

 

5.2

погашення зобов'язань перед довірителями (вкладниками)

 

 

 

 

 

 

6

Третьої черги:

6.1

погашення податкової заборгованості

 

 

 

 

 

 

6.2

погашення заборгованості по відрахуваннях у позабюджетні фонди

 

 

 

 

 

 

 

7

Четвертої черги:                                                                                         

 

 

7.1

задоволення вимог кредиторів, не забезпечених заставою, що виникли до порушення справи про банкрутство

 

 

 

 

 

 

 

7.2

виконання вимог кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном чи санації

 

 

 

 

 

 

 

8

П'ятої черги (повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

9

Шостої черги:

 

 

9.1

інші вимоги

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Залишок грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 

ВАТ "Зміївський машинобудівний завод"

ТаблицяБ1

Баланс

Форма №1     Код за ДКУД 1801002

ВСТУП

Продовження дод. Б

 Продовження табл. Б1

1.

2

3

4

5

6

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

796

804,7

779,3

771,7

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

ПО

 

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

726

591,8

569,5

843,3

 

готова продукція

130

610

216,6

275,8

209

 

товари

140

 

 

3,3

 

 

Векселі одержані

150

5

3,8

3,8

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

172

320,1

256,7

138,2

 

первісна вартість

161

172

320,1

256,7

138,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

49

 

 

0,8

 

за виданими авансами

180

 

 

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

41

50,7

57,6

162,1

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

у національній валюті

230

9

13

70,7

1,6

 

у іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

144,4

266,8

295,7

 

Усього за розділом II

260

2408

2145,1

2283,5

2422,4

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

 

270

 

9,8

0,2

 

 

Баланс

280

12633

11746,1

11381

11045,6

 

ПАСИВ

Код рядка

На 01.01.99р.

На

01.01.00р.

На

01.01.01р.

На

01.01.02р.

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

2686,6

2686,6

2686,6

2686,6

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

9829

9935,8

9931,2

9999,2

 

Резервний капітал

340

32,9

32,9

32,9

32,9

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1872

-3123,8

-4191,6

-4572,6

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

380

10676,5

 9531,5

8459,1

8146,1

 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

 

 

 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

 

ліні довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

470

53

50,7

38,7

 

 

Усього за розділом III

480

53

50,7

38,7

 

 

IV ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

300

100

Векселі видані

520

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

57

179,3

91,4

253,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

114,7

324,3

192,1

з бюджетом

550

493

550,6

625,9

481,4

з позабюджетних платежів

560

17

 

 

 

зі страхування

570

325

282,7

281,3

339,7

з оплати праці

580

702

632,2

606,3

733,1

з учасниками

590

 

 

 

0,8

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

308

404,4

654

798,5

Усього за розділом IV

620

1904

2163,9

2883,2

2899,5

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

 

 

 

 

Баланс

640

12632

11746,1

11381

11045,6

 

Продовження дод. Б

Таблиця Б2

Звіт про фінансові результати

Форма № 2   Код за ДКУД 1801003

І.   ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Одиниця виміру: тис. грн.

Найменування показника

Код рядка

1999 р.

 

2000 р.

2001 p.

1

2

3

4

6

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

4051,5

4834,4

4843

Податок на додану вартість

015

586,9

843,1

769,1

Акцизний збір

020

 

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3464,6

3991,3

4073,9

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4451,1

4345,6

4221,3

Валовий прибуток

050

 

 

 

Валовий збиток

055

986,5

354,3

147,4

Інші операційні доходи

060

340,7

38,9

239,8

Адміністративні витрати

070

383,5

 

398,2

Витрати на збут

080

18,8

32,3

26,4

Інші операційні витрати

090

203,8

90,1

99.2

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

 

 

 

збиток                                        

105

1251,9

1141,2

431,4

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

88

179,4

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати                                 

160

 

14,9

10.2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:            

прибуток

170

 

 

 

збиток

175

1251,9

1068,1

381

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

 

 

 

збиток

195

1251,9

1068,1

381

Надзвичайні доходи

200

 

 

 

Надзвичайні витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий прибуток

220

 

 

 

Чистий збиток

225

1251,9

1068,1

381

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

1999 р.

2000 р.

2001р.

Матеріальні затрати

230

2485,6

3290,2

3093,3

Витрати на оплату праці

240

749,2

895,6

937,8

Відрахування на соціальні заходи

250

280,9

335,9

348,7

Амортизація

260

605

522,6

489,5

Інші операційні витрати

270

174,9

164,1

82,8

Разом

280

4295,6

5208,4

4952,1

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

2000 р.

2001 р.

Середньорічна кількість простих акцій

300

1535204

1535204

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1535204

1535204

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію, грн

340

 

 

 

Продовження дод. Б

Таблиця БЗ

Звіт про рух грошових коштів                                             

Форма № 3   Код за ДКУД 1801004

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Найменування показника

 

Код рядка

 

1999 р

2000 р.

2001 р.

надходження

видаток

надходження

видаток

надходження

 

видаток

1

2

3

4

5

6

7

 

 

8

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайних діяльності до оподаткування

010

 

1251,9

 

1068,1

 

381

Коригування:

 

на амортизацію необоротних активів

020

605

X

522,6

X

, 489,5

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

73,1

 

169,2

Витрати на сплату відсотків

060

 

Х

 

X

118,8

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

 

646,9

 

618,6

58,1

 

Зменшення (збільшення):

 

 

оборотних активів

080

324,4

 

 

80,8

 

207,2

витрат майбутніх періодів

090

 

 

9,6

 

0,2

 

Збільшення (зменшення):

 

поточних зобов'язань

100

2603

 

418,4

 

360,4

89746

доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. Б

Продовження табл. БЗ

ВСТУП

 

Продовження дод. Б

Закінчення табл. БЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

66,2

 

29,1

 

45,9

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

66,2

 

29,1

 

45,9

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

 

X

 

X

 

X

Отримані позики

320

 

X

300

X

100

X

Інші надходження

330

 

X

 

X

 

X

Погашення позик

340

X

 

X

 

X

300

Сплачені дивіденди

350

X

 

X

 

X

 

Інші платежі

360

X

 

X

 

X

 

Чистий рух конітів до надзвичайних подій

370

 

 

300

 

 

200

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

300

 

 

200

Чистий рух коштів за звітний період

400

4,4

 

57,7

 

 

69,1

Залишок коштів на початок року

410

8,6

X

13

X

70,7

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

Х

X

70,7

X

1,6

X

 

Продовження дод. Б

Таблиця Б4

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ

№ пор.

Групи основних засобів

На 01.01.2002 р.

Первісна вартість

Знос

Залишкова вартість

1

Земельні ділянки

 

 

 

2

Будинки, споруди та передавальні пристрої

18613,7

12475,3

6138,4

3

Машини та обладнання

6928,1

4571,7

2356,4

4

Транспортні засоби

375,2

283,3

91,9

5

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

96,3

163,2

-66,9

6

Багаторічні насадження

295

191,6

103,4

 

РАЗОМ

26308,3

8623,2

8623,2

 

Таблиця Б5

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО БОРГОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

№ пор.

Показники

V, тис. грн

1

Обсяг прострочених боргових зобов'язань

225,5

2

Відсотки за користування позиковими ресурсами

40

3

Штрафні санкції за несвоєчасне погашення боргових зобов'язань

25,1

4

Кредити забезпечені заставою

100

 

Кількість кредиторів — 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б6

 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ

ВСТУП

 

Продовження дод. Б

ВАТ "Овруцький льонозавод"

Таблиця Б7

Баланс

Форма №1   Код за ДКУД1801002

ВСТУП

 

Продовження дод, Б

Продовження табл. Б7

1

2

3

4

5

6

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

101

19,4

36,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

 

готова продукція

130

133

1,6

 

 

товари

140

17

24,4

9,4

7,3

Векселі одержані

150

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

84

197,5

81,2

136,4

первісна вартість

161

84

197,5

81,2

.   136,4

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

29

 

 

 

за виданими авансами

180

74

230,2

162,2

63,4

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3

1,2

4,4

1,7

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

1

1,7

0,1

іноземній валюті

240

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

25

23,6

17,7

5,8

Усього за розділом II

260

466

498,9

312,8

214,7

 

Продовження дод. Б

Продовження табл. Б7

ВСТУП

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. Б

Таблиця Б8

Звіт про фінансові результати

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Одиниця виміру: тис. грн.

Найменування показника

Код рядка

1999 р.

2000 р.

2001 р.

1

2

3

4

6

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

375,8

 

 

Податок на додану вартість

015

62,6

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

Інші вирахування з доходу

030

313,2

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

621,6

400,9

410

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

 

Валовий прибуток

050

 

 

 

Валовий збиток

055

308,4

400,9

410

Інші операційні доходи

060

15,7

6,1

8,6

Адміністративні витрати

070

4,7

3,5

2,1

Витрати на збут

080

 

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

 

 

 

збиток

105

297,4

398,3

403,5

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

6,6

31,5

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160  

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

 

 

 

збиток

175

290,8

366,8

403,5

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

 

 

 

 

збиток

195

290,8

366,8

403,5

 

Надзвичайні доходи

200

 

 

 

 

Надзвичайні витрати

205

 

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

 

Чистий прибуток

220

 

 

 

 

Чистий збиток

225

290,8

366,8

403,5

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Матеріальні затрати

230

154

19

7

Витрати на оплату праці

240

67

47

50

Відрахування на соціальні заходи

250

24

17

19

Амортизація

260

239

313

326

Інші операційні витрати

270

10

8

8

Разом

280

494

404

410

 

ПІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

2000 р.

2001 р.

Середньорічна кількість простих акцій

300

5907243

5907243

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

5907243

5907243

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію, грн

340

 

 

 

Продовження дод. Б

Таблиця  Б9

Звіт про рух грошових коштів

Форма№3   Код за ДКУД1801004 

Одиниця виміру: тис. грн

Найменування показника

Код рядка

2000 р.

2001 р.

 

 

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

 

366,8

 

403,5

Коригування:

 

 

 

 

 

на амортизацію необоротних активів

020

313

X

326

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

31,5

 

0,1

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

X

 

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

 

85,3

 

77,6

Зменшення (збільшення):

 

 

 

 

оборотних активів

080

656,2

 

98,1

 

витрат майбутніх періодів

090

0,1

 

 

 

Збільшення (зменшення):

 

 

 

 

 

поточних зобов'язань

100

 

30,4

 

764,5

доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

540,6

 

 

744

Сплачені:

 

 

 

 

 

відсотки

130

X

 

X

 

податки на прибуток

140

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

540,6

 

 

744

Рух коштів від операційних подій

160

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

540,6

 

 

744

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

Реалізація:                                                                                                         

 

 

 

 

фінансових інвестицій

108

 

X

 

X

необоротних активів

190  

 

X

 

X

майнових комплексів

200

 

X

 

X

Отримані:

 

 

 

 

відсотки

210

 

X

 

X

дивіденди

220

 

X

 

X

Інші надходження

230

 

X

 

X

Придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

240

X

 

X

 

необоротних активів

250

X

 

X

 

майнових комплексів

260

X

 

X

 

Інші платежі

270

Х

 

Х

 

Чистий рух коштів до надзвичайних полій

280

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

 

 

 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження власного капітал}

310

 

X

 

X

Отримані позики

320

 

X

 

X

Інші надходження

330

 

X

742,3

X

Погашення позик

340

X

 

X

 

Сплачені дивіденди

350

 

 

 

 

Інші платежі

360

X

 

X

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

742,3

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

0,1

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

 

742,4

 

Чистий рух коштів за звітний період

400

540,6

 

 

1,6

Залишок коштів на початок року

410

 

X

1,7

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

430

540,6

X

0,1

X

 

Продовження дод. Б

Таблиця Б10

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ

тис. грн.

№ пор.

Групи основних засобів

На 01.01.2002 р.

 

 

 

 

Первісна вартість

Знос

Залишкова вартість

1

Земельні ділянки

 

 

 

2

Будинки, споруди та передавальні пристрої

11482,8

4809,6

6673,2

3

Машини та обладнання

869,8

 

164,1

4

Транспортні засоби                  

60,0

46,4

13,6

5

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)           

 

 

 

6

Багаторічні насадження

 

 

 

7

Інші основні засоби

 

 

 

8

Бібліотечні фонди

 

 

 

 

РАЗОМ

12412,6    | 5561,7

6850,9

 

Таблиця Б11

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БОРГОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

Показники

∑, тис. грн

1

Обсяг прострочених боргових зобов'язань                      

158,9

2

Відсотки за користування позиковими ресурсами

22,3

3

Штрафні санкції за несвоєчасне погашення боргових зобов'язань

2,38

4

Кредити забезпечені заставою

-

 

Кількість кредиторів -15

 

 

Таблиця Б12

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЩ

№ пор.

Показники

Фактично

за 2001р.

У процесі ліквідаційної процедури

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

20

20

2

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників, осіб

0

0

3

Фонд оплати праці - всього, тис. грн

50

50         

 

Продовження дод. Б

ВАТ "Київський ЦУМ"

Таблиця   Б13

Баланс

Форма №1     Код за ДКУД1801002

Одиниця виміру: тис. грн.

А К Т И В

Код рядка

На 01.01.99р.

На 01.01.00р.

На 01.01.01р.

На 01.01.02р.

 

1

2

3

4

5

6

 

1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

010

37,3

41,5

35,3

29,2

 

первісна вартість

011

62,1

72,6

72,6

73

 

знос                                                                          

012

24,8

31,1

37,3

43,8

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

10782,6

10518,1

11537,2

12203,9

 

первісна вартість

031

18360,4

18341,6

19499,4

20815,9

 

знос

032

7577,8

7823,5

7962,2

8612

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

214,1

219,1

224,4

224,3

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

080

11034

10778,7

11796,9

12457,4

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

виробничі запаси

100

162,2

269,2

190,2

336,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

 

готова продукція

1     130

 

 

 

 

товари

140

9055,2

13682,9

20428,6

26559,7

Векселі одержані

150

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0,9   

 

 

 

первісна вартість

161

0,9

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

з бюджетом

170

641,3

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

265,4

325,5

з нарахованих доходів

190

158

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

375,7

90,2

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

198,7

63,1

101,2

159,5

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

в національній валюті

7230

3639,3

7380,7

9664

15871,6

іноземній валюті

240

132

200,4

208,6

 

Інші оборотні активи

250

 

2,7

 

 

Усього за розділом II

260

 

13987,6

21974,7

32250,6

43253,1

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

 

 

 

 

 

 

Баланс

280

25021,6

32753,4

44047,5

55710,5

 

ПАСИВ

Код рядка

На

01.01.99р.

На 01.01.00р.

На 01.01.01р.

На

01.01.02р.

 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

252

252

252

252

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

11023,1

10991

10991

10991

 

Резервний капітал

340

63

63

63

63

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2170

3582,6

7039

11691,2

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

35,5

0,5

 

 

Усього за розділом І

380

13508,1

14853,1

18344,5

22997,2

 

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

 

 

 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440