andrey

Путь к Файлу: /Опекунство и пиклування / Методичка-Опикунство та пиклування.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   843.5 КБ
СКАЧАТЬ

Упорядник: В.В. Костіна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

 

 

Рецензенти: Рижанова Алла Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури;

 

Дмитренко Тамара Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

 

 

Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Опікунство та піклування» за вимогами кредитно-модульної системи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна педагогіка» / Упоряд. В.В. Костіна. – Харків: ХНПУ, 2006. – 76 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

©

Методичка-Опикунство та пиклування
Методичка-Опикунство та пиклування

ЗМІСТ

 


Передмова                 5

 

1.         Програма курсу      6

 

2.         Література:  для самостійної роботи за тематичними

розділами лекційного курсу         18

Лекція №1 Соціальні складові опікунства та піклування          18

Лекція №2 Забезпечення опікунства та піклування у службах соціальної допомоги           19

Лекція №3 Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні    21

Лекція №4 Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування та опікунства     23

Лекція №5 Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні   24

Лекція №6 Сутність і особливості опікунства та піклування    26

Лекція №7 Використання соціальних технологій при опікунстві та піклуванні       27

Лекція №8 Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї 29

Лекція №9 Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику та хворих соціально небезпечними хворобами     30

Лекція №10 Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування            32

 

3.         Матеріали для підготовки до семінарських занять (С/З)     34

С/З №1           Теоретичні засади опікунства та піклування       34

С/З №2-3        Діяльність соціальних інституцій щодо здійснення опікунства та піклування          35

С/З №4 Умови встановлення опікунства та піклування  37

С/З №5           Правові основи опікунства та піклування           37

С/З №6           Соціально-психологічні характеристики людей, що потребують опіки та піклування        39

С/З №7-8        Історичні традиції опікунства та піклування      40

С/З №9           Соціальна робота з дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями        41

С/З №10         Технологія створення прийомних сімей  42

С/З №11         Влаштування дітей у прийомну сім’ю      44

С/З №12         Соціальний супровід прийомних сімей та прийомних дітей    45

С/З №13         Прийомні сім’ї, що виховують дитину з функціональними обмеженнями    46

С/З №14         Особливості фостерних сімей у Великій Британії          47

С/З №15         Дитячий будинок сімейного типу як ефективна форма опіки та піклування над дітьми в Україні           47

С/З №16         Захист навчальних проектів           49

 

4.         Методичні рекомендації до виконання ІНДЗ   50

4.1       Правила написання реферату і навчального проекту    50

4.2       Правила оформлення ІНДЗ            52

 

5.         Основні рекомендації з виконання самостійної роботи студентів  57

5.1       Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  57

5.2 Організація змісту та оформлення методичної папки          59

 

Додатки                     60

Додаток А     Словник термінів   61

Додаток Б     Основна література до дисципліни        65

Додаток В     Титульний аркуш ІНДЗ    68

Додаток Г     Перелік тем для здійснення реферативних досліджень        69

Додаток Д     Контрольні питання до іспиту з дисципліни «Опікунство та піклування»          71

Додаток Е     Практичні завдання з курсу «Опікунство та піклування»   73


передмова

 

За умов впровадження кредитно-модульної системи організації навчання кількість годин, що відводиться на самостійну роботу студентів, збільшується, тому потребує розробки питання методичного забезпечення студентів щодо здійснення відповідного виду діяльності.

Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Опікунство та піклування», що допоможе студентам у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу.

Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт.

У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних методичних знань і умінь. Маємо надію, що це сприятиме підвищенню якості знань, а також набуттю професійної компетентності студентами у процесі навчання.

Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено підготовці рефератів та навчальних проектів дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у студентів, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких студенти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проектом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання.

Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь студентів здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів самостійної роботи, а також пояснення щодо самостійної роботи.

У додатковій частині можна знайти інформацію щодо змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу.

Сподіваємося, що викладені рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню студентів у процесі самостійної роботи з курсу «Опікунство та піклування». Будемо особливо вдячні за конструктивну співпрацю студентам і викладачам.


1 Програма курсу

 

Опис предмета навчального курсу

Предмет: опікунство і піклування

 

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

0101. Педагогічна освіта

Обов’язковий рік підготовки –1, 2

Модулів: 4 (аудиторна робота, ІНДЗ: навчальний проект+реферат, самостійна робота)

Освітній рівень – базова вища освіти

Семестр – 2, 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр педагогічної освіти, педагог соціальний

Лекції (теоретична підготовка – 22 год., семінари – 32 год., самостійна робота – 32 год.

Змістовних модулів: 3

Бакалавр

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат;

навчальний проект

Загальна кількість годин – 108

 

Кількість годин – 16

Тижневих годин – 4

 

Вид контролю – іспит , 3 семестр

 

Мета курсу:

Опанувати теорію та історію опікунства та піклування як важливого складника соціально-педагогічної діяльності, а також засвоїти технології здійснення опікунства та піклування в сучасних умовах.


 

Вступ

Опікунство та піклування – важливі юридично-виховні форми соціальної роботи. Вони застосовуються для захисту особистих і майнових прав дітей, які залишилися без батьківського піклування, та громадян, які мають проблеми дієздатності. Об’єктивні умови розвитку цих форм соціальної роботи зумовлені особливостями соціального розвитку дитини або дорослої людини, які потрапили у несприятливі соціальні ситуації.

Програма дисципліни передбачає ознайомлення з досвідом роботи інституту піклування й опікунства. Програма курсу «Опікунство та піклування» складається з трьох розділів: «Теоретичні основи опікунства та піклування», «Досвід здійснення опікунства та піклування» і «Практичні аспекти діяльності з опікунства та піклування», що розраховано на 22 години лекційних та 32 години семінарсько-практичних занять.

Провідними завданнями пропонованого курсу є:

· розкриття теоретичних основ здійснення опікунства та піклування;

· обґрунтування змісту й методів діяльності інституту опікунства та піклування;

· засвоєння основних форм захисту особистих і майнових прав дітей, які залишились без батьківського піклування та громадян, що мають певні проблеми дієздатності;

· опанування технологіями здійснення опікунства та піклування.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом виконання ІНДЗ, проведенням поточного оцінювання знань, тестування, заліку, семестрового іспиту.

У процесі вивчення дисципліни «Опікунство та піклування» студенти мають засвоїти:

знання щодо сутності, змісту та особливостей технологій здійснення опіки та піклування за різними категоріями клієнтів в різних формах опіки (традиційні та інноваційні);

уміння застосовувати на практиці знання з надання соціально-педагогічної допомоги клієнтам, що потребують опіки та піклування, проводити діагностику ресурсів прийомних сімей; розробляти засоби, що дозволяють здійснювати профілактику, корекцію поведінки соціально дезадаптованої особистості, а також сприяти її соціальній реабілітації.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних педагогів. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів з працівниками соціальних служб, а також серед громадськості.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з приблизного структурного змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи опікунства та піклування

Тема 1. Соціальні складові опікунства та піклування

Соціальні ситуації у житті громадян України, які потребують опікунства та піклування. Види соціальної захищеності дітей і дорослих на етапі демократичних перетворень. Основні групи населення, що потребують піклування й опікунства. Тенденції щодо піклування й опікунства в структурі соціальної роботи.

Література: [1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 30, 41, 44, 45, 48].

 

Тема 2. Забезпечення опікунства та піклування у службах соціальної допомоги

Значення системи служб соціальної роботи у вирішенні проблем опікунства та піклування. Структура та типологія опікунства та піклування у соціальній роботі. Державні і недержавні організації опікунства та піклування. Система відомств і установ опікунства та піклування в Україні. Органи опікунства та піклування. Система опікунства дітей, позбавлених батьківського піклування. Зміст і форми роботи установ, які зайняті опікунством та піклуванням. Система соціального захисту прав дитини.

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 44, 45, 48].

 

Тема 3. Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні

Роль Конвенції про права людини і Конвенції про права дитини у забезпеченні належного рівня опікунства та піклування. Нормативно-правова система забезпечення опікунства та піклування в Україні. Основні підходи до забезпечення належного рівня опікунства та піклування в сучасних умовах. Роль медико-педагогічних комісій у встановленні форм соціального піклування. Правові питання врегулювання проблеми соціального сирітства.

Література: [1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 41, 42, 44, 45, 46, 48].

 

Тема 4. Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування й опікунства

Соціально-психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства. Проблема ранньої втрати батьків, захворювань та психічних розладів. Проблеми, пов’язані з недієздатністю людини. Психологічні особливості соціалізації людей, які опинилися у кризовому становищі. Проблеми дітей, які залишилися без піклування. Безпритульність як соціальне явище. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

Література: [1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45].


Змістовий модуль 2. Досвід здійснення опікунства та піклування

Тема 5. Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні

Історичні тенденції розвитку. Місце та роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих. Значення християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство і піклування. Соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи. Розвиток традицій опікунства та піклування в умовах різних етнічних культур у сучасних умовах.

Література: [4, 5, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 48].

 

Тема 6. Сутність і особливості опікунства та піклування

Соціальні умови опікунства та піклування. Юридичні підстави визначення опікунства та піклування. Медико-соціальні комісії. Морально-правові обов’язки опікунів і усиновителів. Матеріальні ресурси забезпечення опікунства.

Література: [1, 2, 5, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 30, 41, 44, 45, 48].

 

Змістовий модуль 3. Практичні аспекти діяльності опікунства та піклування

Тема 7. Соціальні технології при опікунстві і піклуванні

Поняття про соціальні технології у соціальній роботі. Види соціальних технологій. Етапи соціальних технологій. Соціально-педагогічний аспект забезпечення опікунства та піклування. Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41,45].

 

Тема 8. Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї

Місце і роль сім’ї та оточення в опікунстві та піклуванні. Виховання як соціальне піклування. Вплив психологічних механізмів сімейного виховання на соціалізацію дітей і молоді. Бездоглядність як соціальне явище. Соціальне сирітство. Рання інвалідизація як соціальна проблема. Соціальний розвиток неповнолітніх, які не можуть користуватися своїми правами. Психолого-педагогічні умови виховання дітей-інвалідів у сім’ї. Фостерні сім’ї.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 41, 45].

 

Тема 9. Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику і хворих соціально небезпечними хворобами

Сучасні тенденції соціальної інвалідизації. Проблеми наркоманії і ВІЛ/СНІДу в Україні. Особливості соціального пристосування осіб груп ризику і хворих на наркоманію і СНІД. Ресоціалізація як вид соціального піклування про осіб груп ризику. Стратегія зниження шкоди. Особливості піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

Література: [1, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 45, 46].


Тема 10. Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування

Соціальне сирітство як світовий феномен. Превентивні форми роботи з цільовими групами. Обсерваційні служби короткострокового утримання дітей. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти). Система соціальних установ для утримання цільових груп: дитячі будинки, будинки безпеки, напівнезалежні установи, спеціалізовані інтернати, хоспіси, комуни реабілітації.

Література: [1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 45].

 

Структура залікових кредитів

 

№ п/п

Теми

Лекції (год.)

Семінарські заняття (№ зан./год.)

Самостійна робота (№ завд./год.)

Індивідуальна робота (год.)

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи опікунства та піклування

1

Соціальні складові опікунства та піклування

2

1/2

1/2

2

Забезпечення опікунства та піклування в соціальних інституціях

2

2-3/4

2/4

3

Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні

2

4-5/4

3-4/4

4

Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування й опікунства

4

6/2

5/2

Змістовий модуль 2. Досвід здійснення опікунства та піклування

5

Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні

2

7-8/4

6-7/4

Реферат з історії або теорії здійснення опіки та піклування

6

Сутність і особливості опікунства та піклування

2

9/2

8/2

Змістовий модуль 3. Практичні аспекти діяльності опікунства та піклування

7

Соціальні технології при опікунстві і піклуванні

2

10-11/4

9-13/4

Навчальний проект

8

Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї

2

12-13/4

14-15/4

9

Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику і хворих соціально небезпечними хворобами

2

10

Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування

2

14-16/6

16-17/6

Всього

22

32

32

16


Теми семінарських занять

Змістовий модуль 1

Тема 1: Теоретичні засади опікунства та піклування

Питання:

1. Охарактеризуйте основні категорії опікунства та піклування.

2. Опікунство та піклування – форми соціальної роботи.

3. Характеристика клієнтів, що потребують опіки та піклування.

Література:  [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 28, 30, 36, 38].

 

Тема 2-3: Діяльність соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування

Питання:

1. Система соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування (державні інституційні заклади МОН України, державні інституційні заклади МОЗ України, державні інституційні заклади Міністерства праці та соціальної політики України, заклади Міністерства внутрішніх справ).

2. Органи опіки та піклування.

3. Модель діяльності служб у справах неповнолітніх.

4. Основи соціального захисту дітей, що залишилися без батьківського піклування.

5. Зміст і напрями роботи комітетів з опіки і піклування.

6. Зміст і напрями роботи служб у справах неповнолітніх.

Література:  [1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 31, 38, 39].

 

Тема 4: Умови встановлення опікунства та піклування

Питання:

1. Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

2. Правові гарантії забезпечення опікунства та піклування.

3. Умови припинення опікунства та піклування.

4. Поняття про подвійне опікунство.

Література:  [2, 10, 17, 19, 26, 32, 36, 37].

 

Тема 5: Правові основи опікунства та піклування

Питання:

1. Роль Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людини у забезпеченні належного рівня опіки та піклування.

2. Правові питання врегулювання проблем соціального сирітства.

3. Сімейний кодекс про здійснення опіки та піклування.

Література:  [9, 10, 12, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 36, 42].

 

Тема 6: Соціально-психологічні характеристики людей, що потребують опіки та піклування

Питання:

1. Психологічний портрет дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

2. Соціальні проблеми дітей, які залишилися без піклування батьків.

3. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

4. Проблеми дорослих людей, що потребують опіки та піклування.

Література:  [8, 9, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 44, 45].

 

Змістовий модуль 2

Тема 7-8: Історичні традиції опікунства та піклування

Питання:

1. Опікунство та піклування за часів Київської Русі.

2. Традиції опікунства та піклування в усній народній творчості.

3. Традиції опікунства та піклування в українському козацтві.

4. Традиції опікунства та піклування в радянські часи.

5. Сучасні тенденції щодо здійснення опікунства та піклування.

Література:  [1, 20, 38, 42].

 

Тема 9: Соціальна робота з дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями

Питання:

1. Діти-сироти з функціональними обмеженнями у різних формах опіки.

2. Особливості і проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями в сім’ях та інтернатних закладах.

3. Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

Література:  [1, 4, 8, 10, 18, 28, 30, 38, 44].

 

Змістовий модуль 3

Тема 10: Технології створення прийомних сімей

Питання:

1. Залучення кандидатів у прийомні батьки.

2. Оцінювання потенційних прийомних батьків.

3. Порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки.

Література:  [2, 10, 16, 17, 19, 23, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 45, 47, 48, 49].

 

Тема 11: Влаштування дітей у прийомну сім’ю

Питання:

1. Процес взаємодобору: оцінювання чинників розвитку дитини; оцінювання ресурсів та резервів прийомної сім’ї; документи для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

2. Влаштування дитини в сім’ю: підготовчий етап (для дитини та для прийомних батьків); етап знайомства дитини та прийомних батьків.

3.         Форми та методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

4.         Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

5.         Умови припинення опікунства та піклування.

Література:  [1, 2, 3, 5, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 30, 38, 44, 45, 48].

 

Тема 12: Соціальний супровід прийомних сімей та прийомних дітей

Питання:

1. Завдання, форми та план соціального супроводу прийомних дітей та прийомних сімей.

2. Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях.

3. Форми соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.

Література:  [2, 10, 19, 26, 27, 28, 44].

 

Тема 13: Прийомні сім’ї, що виховують дитину з функціональними обмеженнями

Питання:

1. Досвід прийомних сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

2. Прийомні сім’ї тимчасового перебування як нова форма піклування про дітей-сиріт з функціональними обмеженнями.

Література:  [10, 19, 26, 27, 28, 30, 44].

 

Тема 14: Особливості фостерних сімей у Великій Британії

Питання:

1. Поняття про фостерні сім’ї.

2. Особливості виховання дитини у фостерній сім’ї.

3. Проблеми фостерних сімей.

Література:  [33].

 

Тема 15: Дитячий будинок сімейного типу як ефективна форма опіки та піклування в Україні

Питання:

1. Нормативна база щодо створення дитячих будинків сімейного типу.

2. Виховання дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу.

3. Проблеми та перспективи розвитку системи дитячих будинків сімейного типу на Україні.

Література:  [4, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 42, 47].

 

Тема 16: Захист навчальних проектів

Питання:

1. Виступ зі стендовою доповіддю.

2. Обговорення навчальних проектів у процесі круглого столу.


Завдання для самостійної роботи

1. Дайте порівняльну характеристику опіки та пуклування. Заповніть таблицю 6.1.

Таблиця 6.1

№п/п

Ознаки порівняння

Опіка

Піклування

1

Характеристика клієнтів

 

 

2

Основні поняття

 

 

 

2. Заповніть таблицю 6.2: Робота соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування

Таблиця 6.2

Назва інституції

Напрями роботи

Зміст роботи

Відповідальні

 

 

 

 

 

3. Визначте умови встановлення та припинення опіки. Складіть опорний конспект (алгоритм).

4. Законспектуйте основні положення документів, що є основою в соціальній роботі зі здійснення опіки та піклування:

а) Конвенції ООН про права дитини;

б) Конвенції ООН про права людини;

в) сімейного кодексу України;

г) Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

д) Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. за №226 «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

е) Постанови № 868 від 6 квітня 2005 зміни до постанови №226.

5. Заповніть таблицю 6.3: Психологічні та соціальні особливості людей, що потребують опіки та піклування.

Таблиця 6.3

№ п/п

Особи, що потребують опіки та піклування

Психологічний портрет

Соціальні характеристики

 

 

 

 

 

6. Складіть таблицю 6.5: Порівняльна характеристика опіки та піклування в різні часи.

Таблиця 6.5

Історичний період

Особливості й традиції опіки та піклування

 

 

 

7. Складіть таблицю 6.4: Порівняльна характеристика роботи соціальних інституцій з дітьми вулиць (див. літературу: 11, с. 45-55, 67-85).

Таблиця 6.4

Назва інституції

Мета діяльності

Завдання діяльності

Об’єкт діяльності

Основні напрями

Форми роботи

Ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Підготуйте доповідь (групове завдання), про різні форми опіки над дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями за планом:

а) особливості розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

б) проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

в) соціальна підтримка осіб у даній формі опіки.

Оформити у вигляді інформаційної листівки, журналу або таблиці.

9. Зберіть пакет документів для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

10. Зберіть матеріали для оцінювання стану розвитку дітей, які зазнали травм та дериваційних впливів (див. літературу: 2, с. 32–38).

11. Визначте ресурси та резерви прийомної сім’ї (див. літературу: 2, с. 46–54).

12. Охарактеризуйте методи оцінювання кандидатів у прийомні батьки (див. літературу: 2, с. 54-73).

13. Скласти таблицю 6.6: Порівняльна характеристика методів оцінювання кандидатів у прийомні батьки

Таблиця 6.6

Назва методу

Мета

Етапи проведення

Характеристика методу

Що дозволяє виявити метод

 

 

 

 

 

 

14. Зберіть методичне забезпечення, яке необхідне для здійснення моніторингу опіки дітей у прийомних сім’ях, а також соціальної підтримки у разі необхідності.

15. Зберіть пакет документів та методичне забезпечення для створення прийомної сім’ї тимчасового перебування.

16. Заповніть таблицю 6.7: Особливості виховання у фостерних сім’ях.

Таблиця 6.7

№ п/п

Особливості

Характеристики впливу на особистість

 

 

 

 

17. Зберіть методичне забезпечення, що необхідно для створення дитячого будинку сімейного типу, а також його соціального супроводу.

 


Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

Завдання №1. Написання реферату з історії або теорії влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання завдання студент має зібрати матеріал щодо певної форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, зробити його аналіз, а також передбачити можливості його використання у сучасних умовах розвитку України. Реферат має містити два розділи: теоретичний розділ (аналіз джерельної бази); пропозиційний розділ (власні пропозиції щодо можливостей використання матеріалу в сучасних умовах).

Структура написання реферату (обсяг реферату – 10 – 15 сторінок):

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження);

б) аналіз літературних джерел;

в) зміст діяльності, специфіка діяльності, напрями, методи, форми та засоби соціальної діяльності з опікунства та піклування;

г) пропозиції щодо використання методів та форм соціальної діяльності з опікунства та піклування у сучасних умовах (оформіть у вигляді таблиці або схеми-моделі);

д) висновки;

є) список використаних джерел.

Перелік тем для здійснення реферативних досліджень наведено у додатку Г.

 

Завдання №2. Розробка проекту соціально-педагогічної діяльності щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання індивідуального науково-дослідного завдання студент має на основі матеріалу, зібраного під час виконання реферату, створити модель соціально-педагогічної діяльності щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, а також розробити методичні матеріали щодо реалізації запропонованого проекту.

 

Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, робота в Інтернеті, індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язування творчих завдань, написання звітів.

 

Методи оцінювання

Поточне оцінювання, оцінка за реферат, оцінка за проект, підсумкова контрольна робота (тест), іспит.

 


Розподіл балів, що надаються студентам

 

Модуль 1

(поточне оцінювання)

Модуль 2

Тест 1

Модуль 3

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 1

Методична папка

11+3=14

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

11

6

31

2

3

3

3

 

Модуль 4

(поточне оцінювання)

Активність

Модуль 5

(ІНДЗ)

Модуль 6

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 2

Реферат

Методична папка

5+1=6

Т 5

Т 6

10

12

2

30

3

2

 

Модуль 7

(поточне оцінювання)

Тест 2-3

Модуль 8 (ІНДЗ)

Модуль 9

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 3

Проект

Методична папка

10

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

11

12

6

39

3

3

1

3

 

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), відеофільми.


2 Література для самостійної роботи за тематичними розділами лекційного курсу

 

Змістовий модуль 1

Лекція № 1

Тема: Соціальні складові опікунства і піклування

 

Питання:

1. Соціальні ситуації у житті громадян України, які потребують опікунства і піклування.

2. Види соціальної захищеності дітей і дорослих на етапі демократичних перетворень.

3. Основні групи населення, що потребують піклування й опікунства.

4. Тенденції щодо піклування й опікунства в структурі соціальної роботи.

 

&  Література:

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.       /Ж/

4. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведеним: Учеб.-метод. пособие/ Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.          /К/

5. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

6. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

7. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти. / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

8. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

9. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

10. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

11. Конституція України.          /К/

12. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

13. Національна програма «Діти України».          /І/

14. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

15. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103-222.          /М/

16. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

17. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

18. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

19. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Опіка як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

2. Піклування як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

3. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Усиновлення як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

 

 

Лекція № 2

Тема: Забезпечення опікунства і піклування у службах соціальної допомоги

 

Питання:

1. Значення системи служб соціальної роботи у вирішенні проблем опікунства і піклування. Основні нормативні документи з опікунства і піклування.

2. Система відомств і установ опікунства і піклування в Україні. Органи опікунства і піклування.

3. Державні і недержавні організації опікунства і піклування.

4. Зміст і форми роботи установ, які зайняті опікунством та піклуванням.

 

&  Література: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.      /Ж/

4. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

5. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

6. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

7. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти. / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

8. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

9. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

10. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

11. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

12. Мати і дитина – разом (Відкрито обласний Центр соціально-психологічної допомоги) // Освіта України. – №34. – 2006 (12 травня). – С. 3.

13. Національна програма «Діти України».          /І/

14. Нормативно правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

15. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

16. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103-222.          /М/

17. Работа с детьми улиц. Пособие для социальных работников. – М.:

ООО «Комментарий», 2005. – 192 с.

18. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

19. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.  /Ж/

20. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

21. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.         /К/

22. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

23. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

24. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

2. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

3. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України.

4. Зміст та напрями діяльності міжвідомчої комісії з підтримки сімейних форм опіки.

5. Робота спеціалізованої служби супроводу сімейних форм опіки.

 

 

Лекція № 3

Тема: Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні

 

Питання:

1. Система правового захисту населення в Україні щодо здійснення опіки та піклування.

2. Нормативно-правова база захисту дітей, що залишилися без батьківського піклування.

3. Система соціального захисту прав дитини.

 

&  Література: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.       /Ж/

3. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

4. Інформаційно-методичний посібник з соціального та правового захисту молоді (нормативна база та коментарі). – Харків: б.в., 2005. – 38 с.

5. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

6. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

7. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

8. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1-2. – С. 6–8. /Ж/

9. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

10. Національна програма «Діти України».          /І/

11. Нормативні акти стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. – Харків: б.в., 2005. – 32 с.           /К/

12. Нормативно-правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

13. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

14. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

15. Работа с детьми улиц. Пособие для социальных работников. – М.:

ООО «Комментарий», 2005. – 192 с.

16. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

17. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.         /К/

18. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

19. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

20. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – 2-е вид. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.           /К/

21. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 


Теми рефератів для самостійної роботи

1. Опіка як форма державної турботи про недієздатних осіб.

2. Піклування як форма державної турботи про осіб з обмеженою дієздатністю.

3. Використання нормативної бази (актів) щодо функціонування прийомної сім’ї та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Нормативна база соціального супроводу прийомної дитини.

 

 

Лекція № 4

Тема: Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування й опікунства

 

Питання:

1. Соціально-психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства. Проблема захворювань та психічних розладів. Проблеми, пов’язані з недієздатністю людини. Психологічні особливості соціалізації людей, які опинилися у кризовому становищі.

2. Проблеми дітей, які залишилися без піклування. Безпритульність як соціальне явище.

3. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

 

&  Література: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.       /Ж/

4. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

5. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

6. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

7. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

8. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

9. Конституція України.          /К/

10. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. – С. 6–8. /Ж/

11. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

12. Національна програма «Діти України».          /І/

13. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

14. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

15. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.   /Ж/

16. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  /К/

17. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

18. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді /Упоряд.: І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.

19. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (розумово-відсталих).

2. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (з вадами фізичного розвитку).

3. Особливості психосоціального розвитку дітей, що виховуються в спеціальних закладах для дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

Змістовий модуль 2

Лекція № 5

Тема: Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні

 

Питання:

1. Турбота про сиріт та знедолених як один з основних напрямів соціальної діяльності.

2. Місце та роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих.

3. Значення християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство та піклування.

4. Соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи.

5. Розвиток традицій опікунства та піклування в умовах різних етнічних культур у сучасних умовах.

 


&  Література:  

1. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

2. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.       /Ж/

3. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

4. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

5. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

6. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

7. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

8. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

9. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Довіра і надія.

Вип. 2. – Київ, 2001.           /К/

10. Психология социальной работы: Учебное пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103-222.          /М/

11. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

12. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259-275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  /К/

13. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. –576 с.          /К/

14. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

15. Стефанюк С.К. Козацька педагогіка. – Харків: Крок. – 144 с.    /К/

16. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

17. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

18. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 


Теми рефератів для самостійної роботи

1. Історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

2. Творче використання досвіду А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Творче використання досвіду Т.С. Шацького щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Становлення піклування в історії української державності.

5. Роль християнства у розвитку соціальних традицій опікунства та піклування.

6. Історичний досвід здійснення опікунства та піклування в радянські часи.

 

 

Лекція № 6

Тема: Сутність і особливості опікунства та піклування

 

Питання:

1. Соціальні умови опікунства та піклування.

2. Юридичні підстави визначення опікунства та піклування.

3. Медико-соціальні комісії. Морально-правові обов’язки опікунів та усиновителів.

4. Ресурси забезпечення опікунства.

 

&  Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.            /І/

4. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

5. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

6. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

7. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

8. Національна програма «Діти України».          /І/

9. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

10. Психология социальной работы: Учебное пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

11. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

12. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

13. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

14. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Особливості роботи органів опікунства та піклування.

2. Зміст та організаційні основи роботи медико-соціальної комісії в сучасних умовах.

 

 

Змістовий модуль 3

Лекція № 7

Тема: Використання Соціальних технологій при опікунстві та піклуванні

 

Питання:

1. Поняття про соціальні технології.

2. Класифікація соціальних технологій, що використовують в опікунстві та піклуванні.

3. Методи соціально-педагогічної діяльності при опікунстві та піклуванні.

4. Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

 

&  Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.       /Ж/

4. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17-25.          /Ж/

5. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

6. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

7. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

8. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

9. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1-2. – С. 6–8. /Ж/

10. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

11. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

12. Національна програма «Діти України».          /І/

13. Нормативно правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

14. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

15. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

16. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

17. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.   /Ж/

18. Ситягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: 001. – 96 с.           /К/

19. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259-275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  /К/

20. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

21. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

22. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

 

 


Лекція № 8

Тема Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї

 

Питання:

1. Місце і роль сім’ї та оточення у створенні виховного середовища для дитини.

2. Виховання як соціальне піклування.

3. Вплив психологічних механізмів сімейного виховання на соціалізацію дітей і молоді.

4. Бездоглядність як соціальне явище. Соціальне сирітство.

5. Рання інвалідизація як соціальна проблема. Соціальний розвиток неповнолітніх, які не можуть користуватися своїми правами.

6. Психолого-педагогічні умови виховання дітей-інвалідів у сім’ї.

Фостерні сім’ї.

 

&  Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Безпалько О.Г. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

4. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

5. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128-135.       /Ж/

6. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

7. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

8. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

9. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

10. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

11. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

12. Конституція України.          /К/

13. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1-2. – С. 6–8. /Ж/

14. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

15. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

16. Національна програма «Діти України».          /І/

17. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266-271.          /К/

18. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

19. Работа с детьми улиц. Пособие для социальных работников. – М.:

ООО «Комментарий», 2005. – 192 с.

20. Романовська О.О. Особливості дитячої опіки у Великій Британії: Монографія/ За заг. ред. І.М. Ковчиної. – К.: 2002. – 153 с.           /К/

21. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.  /Ж/

22. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).     /К/

23. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

24. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Прийомна сім’я тимчасового перебування для дітей з вадами розвитку як форма турботи про дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

Лекція № 9

Тема: Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику і хворих соціально небезпечними хворобами

 

Питання:

1. Сучасні тенденції соціальної інвалідизації.

2. Проблеми наркоманії і ВІЛ/СНІДу в Україні.

3. Особливості соціального пристосування осіб груп ризику і хворих на наркоманію і СНІД.

4. Ресоціалізація як вид соціального піклування про осіб груп ризику.

5. Стратегія зниження шкоди у піклуванні про осіб групи ризику.

6. Особливості піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

 

&  Література:

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.      /К/

2. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.      /Ж/

4. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

5. Інформаційно-методичний посібник з соціального та правового захисту молоді (нормативна база та коментарі). – Харків: б.в., 2005. – 38 с.

6. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

7. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

8. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

9. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

10. Конституція України.          /К/

11. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. – С. 6–8.           /Ж/

12. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

13. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

14. Національна програма «Діти України».          /І/

15. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

16. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

17. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Довіра і надія. Вип. 2. – Київ, 2001.           /К/

18. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

19. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.  /Ж/

20. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  /К/

21. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

22. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України/ Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – 2-е вид. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.           /К/

 


Теми рефератів для самостійної роботи

1. Досвід здійснення піклування про хворих на наркоманію та алкоголізм.

2. Досвід здійснення піклування про хворих на СНІД.

 

 

Лекція № 10

Тема: Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування

 

Питання:

1. Соціальне сирітство як світовий феномен.

2. Превентивні форми роботи з цільовими групами.

3. Обсерваційні служби короткострокового утримання дітей.

4. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти).

5. Система соціальних установ для утримання цільових груп: дитячі будинки, будинки безпеки, напівнезалежні установи, спеціалізовані інтернати, хоспіси, комуни реабілітації.

 

&  Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.  /К/

2. Безпалько О.Г. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

3. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

4. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.      /Ж/

5. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

6. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

7. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

8. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

9. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. – С. 6–8.           /Ж/

10. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

11. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

12. Національна програма «Діти України».          /І/

13. Нормативно правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

14. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

15. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

16. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

17. Романовська О.О. Особливості дитячої опіки у Великій Британії: Монографія/ За заг. ред. І.М. Ковчиної. – К.: 2002. – 153 с.           /К/

18. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.   /Ж/

19. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

20. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді /Упоряд.: І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.

21. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

 

Теми рефератів для самостійної роботи

1. Зарубіжний досвід здійснення державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування (фостерна опіка).

2. Етнокультурні традиції щодо здійснення опіки та піклування (Схід, Захід).

 

 

 

 

 

 


3 Матеріали для підготовки до семінарських занять (С/З)

 

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття №1

Тема: Теоретичні засади опікунства та піклування

 

Мета: вивчити основні категорії опікунства та піклування, визначити спільні та відмінні характеристики клієнтів, що потребують опіки та піклування.

Питання:

1. Охарактеризуйте основні категорії опікунства та піклування.

2. Опікунство та піклування – форми соціальної роботи.

3. Характеристика клієнтів, що потребують опіки та піклування.

@ Вивчіть поняття: опіка, піклування, патронат, усиновлення, опікун, піклувальник, підопічний, малолітня дитина, неповнолітня дитина, недієздатна особа, особа з обмеженою дієздатністю.

1 Виконайте завдання:

J дайте порівняльну характеристику опіки та пуклування. Заповніть таблицю 6.1.

Таблиця 6.1

№п/п

Ознаки порівняння

Опіка

Піклування

1

Характеристика клієнтів

 

 

2

Основні поняття

 

 

 

& Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.     /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе// Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135. /Ж/

4. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведеним: Учеб.-метод. пособие/ Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.          /К/

5. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

6. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

7. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

8. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти. / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

9. Інформаційно-методичний посібник з соціального та правового захисту молоді (нормативна база та коментарі). – Харків: б.в., 2005. – 38 с.

10. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с.        /К/

11. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.       /К/

12. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

13. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

14. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

15. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).     /К/

16. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. –576 с.          /К/

 

 

Семінарське заняття №2-3

Тема: Діяльність соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування

 

Мета: ознайомитися з досвідом діяльності соціальних інституцій, що здійснюють опікунство та піклування.

Питання:

1. Система соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування (державні інституційні заклади МОН України, державні інституційні заклади МОЗ України, державні інституційні заклади Міністерства праці та соціальної політики України, заклади Міністерства внутрішніх справ).

2. Органи опіки та піклування.

3. Модель діяльності служб у справах неповнолітніх.

4. Основи соціального захисту дітей, що залишилися без батьківського піклування.

5. Зміст і напрями роботи комітетів з опіки і піклування.

6. Зміст і напрями роботи служб у справах неповнолітніх.

@ Вивчіть поняття: соціальні інституції, соціальний захист, права дитини, служби у справах неповнолітніх, органи опіки та піклування, будинок-інтернат, дитячий будинок змішаного типу, притулок, санаторно-лісна школа, будинок дитини, дитячий будинок, школа-інтернат.

1 Виконайте завдання:

JKL заповніть таблицю 6.2: «Робота соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування».


Таблиця 6.2

№ п/п

Напрями роботи

Зміст роботи

Відповідальні

 

 

 

 

 

& Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.   /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

4. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

5. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

6. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К/

7. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

8. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. – С. 6–8.  /Ж/

9. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

10. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

11. Нормативні акти стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. – Харків: б.в., 2005. – 32 с.           /К/

12. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

13. Работа с детьми улиц. Пособие для социальных работников. – М.: ООО «Комментарий», 2005. – 192 с.

14. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

15. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді /Упорядн. І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.


Семінарське заняття №4

Тема: Умови встановлення опікунства та піклування

 

Мета: визначити умови встановлення опікунства та піклування та їх принципи.

Питання:

1. Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

2. Правові гарантії забезпечення опікунства та піклування.

3. Умови припинення опікунства та піклування.

4. Поняття про подвійне опікунство.

@ Вивчіть поняття: правові гарантії, умови встановлення та припинення опікунства, подвійне опікунство, безвісно відсутня особа, безпритульні діти; діти, позбавлені батьківського піклування; особа, оголошена судом померлою.

1 Виконайте завдання:

J визначте умови встановлення та припинення опіки. Складіть опорний конспект.

 

& Література:  

1. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

2. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

3. Конституція України.          /К/

4. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

5. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

6. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

7. Сімейне право України: Підручник/ За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  /К/

8. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. Робота психолога// Практична психологія та соціальна робота, №6. – 2000. – С.        .             /К/

 

 

Семінарське заняття №5

Тема: Правові основи опікунства та піклування

 

Мета: засвоїти правові основи опікунства та піклування

Питання:

1. Роль Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людини у забезпеченні належного рівня опіки та піклування.

2. Правові питання врегулювання проблем соціального сирітства.

3. Сімейний кодекс про здійснення опіки та піклування.

@ Вивчіть поняття: Конвенція ООН про права дитини, Конвенція ООН про права людини, Сімейний кодекс, законодавча база здійснення опіки та піклування.

1 Виконайте завдання

JKL законспектуйте основні положення документів, що є основою в соціальній роботі зі здійснення опіки та піклування:

– Конвенції ООН про права дитини;

– Конвенції ООН про права людини;

– сімейного кодексу України;

– закони, підзаконні акти щодо здійснення опіки та піклування.

 

& Література:  

1. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

2. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

3. Інформаційно-методичний посібник з соціального та правового захисту молоді (нормативна база та коментарі). – Харків: б.в., 2005. – 38 с.

4. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

5. Конституція України.          /К/

6. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

7. Нормативні акти стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. – Харків: б.в., 2005. – 32 с.           /К/

8. Нормативно правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

9. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

10. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Довіра і надія.

Вип. 2. – Київ, 2001.           /К/

11. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).    /К/

12. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.      /К/

 

 


Семінарське заняття №6

Тема: Соціально-психологічні характеристики людей, що потребують опіки та піклування

 

Мета: визначити соціальні проблеми та психологічні особливості людей, що потребують опіки та піклування.

Питання:

1. Психологічний портрет дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

2. Соціальні проблеми дітей, які залишилися без піклування батьків.

3. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

4. Проблеми дорослих людей, що потребують опіки та піклування.

@ Вивчіть поняття: ситуація соціального розвитку дитини, дисфункціональна сім’я, психологічний портрет, соціальні особливості людей, що потребують опіки та піклування, дитина-інвалід, дитина-сирота.

1 Виконайте завдання:

1. J Заповніть таблицю 6.3: «Психологічні та соціальні особливості людей, що потребують опіки та піклування».

Таблиця 6.3

№ п/п

Особи, що потребують опіки та піклування

Психологічний портрет

Соціальні характеристики

 

 

 

 

 

2. JKL Складіть таблицю 6.4 (тема 8): «Порівняльна характеристика роботи соціальних інституцій з дітьми вулиць».

Таблиця 6.4

Назва інституції

Мета діяльності

Завдання діяльності

Об’єкт діяльності

Основні напрями

Форми роботи

Ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

& Література:  

1. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

2. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

3. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

4. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

5. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. –С. 6–8.           /Ж/

6. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник/ За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

7. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

8. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

9. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Довіра і надія.

Вип. 2. – Київ, 2001.           /К/

10. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103-222.          /М/

11. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. – № 9/10. – С. 205–215.   /Ж/

12. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

13. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

 

 

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття №7–8

Тема: Історичні традиції опікунства та піклування

 

Мета: визначити етапи, напрями та сутність діяльності зі здійснення опікунства та піклування в різні часи.

Питання:

1. Опікунство та піклування за часів Київської Русі.

2. Традиції опікунства та піклування в усній народній творчості.

3. Традиції опікунства та піклування в українському козацтві.

4. Традиції опікунства та піклування в радянські часи.

5. Сучасні тенденції щодо здійснення опікунства та піклування.

@ Вивчіть поняття: традиції опікунства та піклування, об’єкти опікунства та піклування, суб’єкти опікунства та піклування.

1 Виконайте завдання:

JKL складіть таблицю 6.5: «Порівняльна характеристика опіки та піклування в різні часи».

Таблиця 6.5

Період

Суть діяльності з опіки та піклування

Об’єкти

Суб’єкти

 

 

 

 

 

& Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.          /К/

2. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

3. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

4. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.     /К/

5. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 176 с.

6. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 440 с.

7. История социальной педагогики: Хрестоматия – учеб.: Учеб. пособие / Под ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 544 с.

 

 

Семінарське заняття №9

Тема: Соціальна робота з дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями

 

Мета: визначити особливості та проблеми розвитку дітей з особливими потребами, а також ознайомитися з методами роботи соціальних педагогів з дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями.

Питання:

1. Діти-сироти з функціональними обмеженнями у різних формах опіки.

2. Особливості і проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями в сім’ях та інтернатних закладах.

3. Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

@ Вивчіть поняття: діти-сироти, діти-сироти з функціональними обмеженнями, діти з особливими потребами, середовище інтернатного закладу, соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями, будинок-інтернат, школа-інтернат.

1 Виконайте завдання:

JKL підготуйте доповідь про різні форми опіки над дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями за планом:

а) особливості розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

б) проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

в) соціальна підтримка осіб в даній формі опіки.

Оформіть у вигляді інформаційної листівки, журналу або таблиці.

 

& Література:  

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.    /К/

2. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

3. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.  /І/

5. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1–2. – С. 6–8.   /Ж/

6. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

7. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

8. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

9. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

 

 

Змістовий модуль 3

Семінарське заняття №10

Тема: Технології створення прийомних сімей

 

Мета: засвоїти етапи та зміст діяльності зі створення прийомних сімей.

Питання:

1. Залучення кандидатів у прийомні батьки.

2. Оцінювання потенційних прийомних батьків.

3. Порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки.

@ Вивчіть поняття: прийомна сім’я, кандидати у прийомні батьки, потенційні прийомні батьки.

1 Виконайте завдання:

1. J Зберіть пакет документів для створення прийомної сім’ї. Складіть схему підготовки до влаштування дитини у прийомну сім’ю.

2. J Зберіть матеріали для оцінювання стану розвитку дітей, які зазнали травм та дериваційних впливів.

3. Визначіть ресурси та резерви прийомної сім’ї.

4. Охарактеризуйте методи оцінювання кандидатів у прийомні батьки.

5. JKL Складіть таблицю 6.6: «Порівняльна характеристика методів оцінювання кандидатів у прийомні батьки».

Таблиця 6.6

Назва методу

Мета

Етапи проведення

Характеристика методу

Що дозволяє виявити метод

 

 

 

 

 

 

& Література:  

1. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

2. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

3. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

4. Конституція України.          /К/

5. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник /За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

6. Національна програма «Діти України».          /І/

7. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін.. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

8. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

9. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

10. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259-275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).  К/

11. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

12. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді /Упорядн. І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.

13. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

14. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос.  /К/

15. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

16. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології / Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луганськ: Альма-матер, 2005.  – 552 с. (С. 278–347)         /К/

 


Семінарське заняття №11

Тема: Влаштування дітей у прийомну сім’ю

 

Мета: засвоїти етапи та засоби діяльності з влаштування дитини у прийомну сім’ю.

Питання:

1. Процес взаємодобору:

– оцінювання чинників розвитку дитини;

– оцінювання ресурсів та резервів прийомної сім’ї;

– документи для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

2. Влаштування дитини в сім’ю:

– підготовчий етап (для дитини та для прийомних батьків);

– етап знайомства дитини та прийомних батьків.

3.         Форми та методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

4.         Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

5.         Умови припинення опікунства та піклування.

@ Вивчіть поняття: подвійне опікунство, правові гарантії, умови припинення опікунства та піклування.

1 Виконайте завдання:

1. J Зберіть пакет документів для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

2. JKL Складіть схему етапів діяльності щодо оформлення дитини у прийомну сім’ю.

 

& Література: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.          /К/

2. Безпалько О.Г. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

3. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.     /Ж/

4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

5. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

6. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

7. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

8. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник /За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

9. Національна програма «Діти України».          /І/

10. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

11. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

12. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

13. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

14. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

15. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

16. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

 

 

Семінарське заняття №12

Тема: Соціальний супровід прийомних сімей та прийомних дітей

 

Мета: ознайомитися зі змістом та організацією соціального супроводу прийомних дітей.

Питання:

1. Завдання, форми та план соціального супроводу прийомних дітей та прийомних сімей.

2. Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях.

3. Форми соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.

@ Вивчіть поняття: соціальний супровід, моніторинг опіки, соціальна підтримка, форми соціальної роботи, план соціального супроводу.

1 Виконайте завдання:

JKL зберіть методичне забезпечення, яке необхідне для здійснення моніторингу опіки дітей у прийомних сім’ях, а також їх соціальної підтримки у разі необхідності.

 

& Література:  

1. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

2. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

3. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник /За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

4. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

5. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

6. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

7. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін.. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

 

 

Семінарське заняття №13

Тема: Прийомні сім’ї, що виховують дитину з функціональними обмеженнями

 

Мета: ознайомитися з досвідом виховання прийомної дитини з функціональними обмеженнями.

Питання:

1. Досвід прийомних сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

2. Прийомні сім’ї тимчасового перебування як нова форма піклування про дітей-сиріт з функціональними обмеженнями.

@ Вивчіть поняття: прийомна сім’я тимчасового перебування, діти-сироти з функціональними обмеженнями, батьки-спеціалісти.

1 Виконайте завдання:

JKL зберіть пакет документів та методичне забезпечення для створення прийомної сім’ї тимчасового перебування.

 

& Література:  

1. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

2. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

3. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

4. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

5. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями/ О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

6. Психология социальной работы: Учебное пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др.; Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

7. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник/ С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

 

 

Семінарське заняття №14

Тема: Особливості фостерних сімей у Великій Британії

 

Мета: ознайомитися з досвідом створення фостерних сімей у Великій Британії.

Питання:

1. Поняття про фостерні сім’ї.

2. Особливості виховання дитини у фостерній сім’ї.

3. Проблеми фостерних сімей.

@ Вивчіть поняття: фостерні сім’ї, фостерна опіка.

1 Виконайте завдання:

J заповніть таблицю 6.7: «Особливості виховання у фостерних сім’ях».

Таблиця 6.7

№ п/п

Особливості

Характеристики впливу на особистість

 

 

 

 

& Література:  

1. Романовська О.О. Особливості дитячої опіки у Великій Британії: Монографія/ За заг. ред. І.М. Ковчиної. – К.: 2002. – 153 с.           /К/

 

 

Семінарське заняття №15

Тема: Дитячий будинок сімейного типу як ефективна форма опіки та піклування в Україні

 

Мета: засвоїти особливості опіки та виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу.

Питання:

1. Нормативна база щодо створення дитячих будинків сімейного типу.

2. Виховання дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу.

3. Проблеми та перспективи розвитку системи дитячих будинків сімейного типу на Україні.

@ Вивчіть поняття: дитячий будинок сімейного типу, батьки-вихователі.

1 Виконайте завдання:

JKL зберіть методичне забезпечення, що необхідне для створення дитячого будинку сімейного типу, а також його соціального супроводу.

 

& Література:  

1. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

2. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведеним: Учеб.-метод. пособие/ Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.          /К/

3. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах // Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.          /І/

5. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. /К

6. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

7. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник /За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

8. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

9. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

10. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін.. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

11. Психология социальной работы: Учеб. пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. //Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

12. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259–275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).     /К/

13. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. Робота психолога// Практична психологія та соціальна робота, №6. – 2000. – С.     .  /К/

14. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді/ Упоряд. І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.

15. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.     /К/

16. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос.  /К/

 

 

Семінарське заняття №16

Тема: Захист навчальних проектів

 

Мета: набути вміння публічного захисту творчої роботи.

Хід заняття:

3. Виступ зі стендовою доповіддю.

4. Обговорення навчальних проектів у процесі круглого столу.


4 Методичні рекомендації Щодо виконання індивідуального науково-дослідного завдання

 

Мета здійснення індивідуального науково-дослідного завдання полягає в подальшій систематизації, засвоєнні та поглибленні теоретичних знань з даного курсу, а також у набутті досвіду реалізації умінь зі здійснення опікунства та піклування на практиці.

Одним з найважливіших надбань, що набувають студенти, є розвиток навичок самостійного пошуку оптимальних рішень з урахуванням сучасних суспільних вимог, використанням досягнень вітчизняного й зарубіжного досвіду в галузі здійснення опікунства та піклування, а також засвоєння загальних методів й технологій соціального захисту.

ІНДЗ з дисципліни «Опікунство та піклування» є реферат та навчальний проект. Тему роботи студенти вибирають самостійно.

 

4.1 Правила написання реферату та навчального проекту

 

Реферат є самостійним теоретичним дослідженням, що містить ґрунтовний аналіз літературних джерел, які розкривають сутність наробок в галузі обраної автором проблематики, а також власні пропозиції щодо використання проаналізованого (накопиченого) досвіду для розв’язання проблеми в сучасних умовах.

Роботу над написанням реферату починають з вибору напряму (теми) дослідження, який має бути проблемним в науці або в практиці роботи соціальних педагогів або соціальних працівників.

Наступним кроком є робота в бібліотеці (Інтернеті) над ознайомленням зі ступенем розробленості проблеми в науці (виявлення різних аспектів проблеми в підручниках, посібниках, монографіях та наукових виданнях), а також в практиці роботи (періодичні видання, методики, методичні рекомендації для проведення діяльності в галузі соціальної допомоги тощо). Результатом цієї роботи є складання анотованого опису літературних джерел.

Далі іде коректування та чітке визначення теми власного реферату, а також написання апарату дослідження (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання, практичне значення дослідження), який допоможе більш чітко та повно висвітлити тему реферативного дослідження.

Тема – назва ІНДЗ, що локально відображає проблему і складається з трьох компонентів: об’єкта, суб’єкта і предмета дослідження. Орієнтовні теми реферативних робіт з дисципліни «Опікунство та піклування» наведені у Додатку Г.

Актуальність дослідження – обґрунтування необхідності й потрібності певного наукового дослідження: а) для суб’єкта; б) для оточення; в) для суспільства; г) для науки.

Проблема – виявлення певного питання, на яке має дати відповідь наукове дослідження, або дечого, що невідомо в науці і потребує дослідження.

Об’єкт дослідження – це сфера дійсності, де накопичуються важливі проблеми, які потребують свого розв’язання.

Предмет дослідження – частина об’єкта дослідження, за допомогою творчої розробки якої передбачається розв’язання проблеми дослідження.

Мета дослідження – загальний передбачуваний результат наукового пошуку.

Завдання дослідження – виділення етапів діяльності в досягненні мети (тобто конкретизація загальної мети).

Гіпотеза – обґрунтоване теоретичне передбачення за рахунок якого можна одержати шуканий результат наукового дослідження.

Практичне значення – визначення сфер, де можуть бути використані результати даного наукового дослідження, а також суб’єктів, яким дана інформація може бути корисною.

Правильне й своєчасне визначення апарату наукового дослідження є першим етапом на шляху здобуття успішних наукових результатів, що допоможе автору уникнути помилок загального характеру.

Потім має бути описано структуру роботи, виділено розділи та підрозділи дослідження, пам’ятаючи, що виділення інформації в певний підрозділ вимагає чітке виділення її за змістом та кількістю (підрозділ має бути не меншим за три аркуші). Якщо інформація за змістом та стилем не відповідає вимогам основного тексту (анкети, таблиці, рисунки тощо), але є потрібною для уточнення змісту, то її розміщують у додатках, зробивши відповідне посилання.

Робота над змістом першого розділу реферативного дослідження передбачає проведення ґрунтовного аналізу об’єкта та предмета дослідження. У цьому розділі може бути наведено також історико-логічний підрозділ, в якому розглянуто етапи розвитку визначеної проблеми, наведено відомості про дослідників та проаналізовано їхній внесок у розв’язання наукової проблеми.

Матеріали другого розділу реферату мають містити власні пропозиції стосовно використання проаналізованого в літературі матеріалу у вигляді таблиці, схеми, моделі, які можуть бути корисними у практичній діяльності з розв’язання певної соціальної проблеми.

Останньою частиною реферату є написання загальних висновків, де студент має проаналізувати, як він розв’язав поставлені у вступі завдання, а також, на основі проведеної роботи, сформулювати власні теоретичні узагальнення (висновки).

Навчальний проект є самостійним науково-методичним дослідженням, яке складається з двох розділів: теоретичного (що містить матеріали стосовно об’єкта та предмета дослідження, власну модель соціально-педагогічної діяльності з розв’язання проблеми) та методичного (це методичні матеріали, що потрібні для реалізації запропонованої моделі діяльності з соціальної допомоги).

Робота над теоретичним розділом передбачає ознайомлення з роботами, які висвітлюють вітчизняні методики та зарубіжний досвід здійснення діяльності з опіки та піклування.

Написання другого методичного розділу передбачає створення власних методичних матеріалів, які можна використовувати під час розв’язання зазначеної проблеми.

 

4.2 Правила оформлення ІНДЗ

 

Оформлення результатів дослідження, а також формулювання загальних висновків потребують дотримання вимог для будь-якого наукового дослідження: точність, логічність, послідовність, доказовість, аргументованість, вірогідність.

ІНДЗ виконують у комп’ютерний спосіб і роздруковують на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Текст та інші надруковані і вписані елементи за насиченістю мають бути чорними, контури літер і знаків чіткими, без ореола і розшиту фарби. Насиченість літер і знаків має бути однаковою в межах усього оригіналу. При комп’ютерному набиранні тексту дозволяється використовувати всі можливості редактора Word (версії 6.0, 7.0).

Основний текст набирається на сторінці формату А4 з полями зверху 2,0 см, знизу 2,0 см, зліва 2,0 см, справа 1,0 см, поле для колонцифри 1,5 см. Для набору використовується шрифт Times New Roman, 14 кегль. Рядки вирівнюють за шириною, абзацний відступ 1,2 см; міжрядковий інтервал – полуторний). Обов’язково має бути включений перенос слів.

Іноземні імена і назви. Прізвища іноземних вчених, назви зарубіжних фірм, компаній і установ пишуть в українській транскрипції, але при першому згадуванні наводять у дужках назву мовою оригіналу. Назви фірм, компаній, установ пишуть у лапках (за виключенням назв, які є літерною абревіатурою).

Скорочення в тексті. Скорочують слова, які стоять перед цифрою і позначають посилання на той чи інший елемент у тексті: том – т.; випуск – вип.; видання – вид.; розділ – розд.; додаток – дод.; частина – ч.; сторінка – с.; рисунок – рис.; таблиця – табл.; номер – №, пункт – п.

Скорочують пояснювальні слова і словосполучення: та інше – та ін.; таке інше – т.ін.; дивись – див.; порівняй – пор. Але ці ж слова всередині речення не скорочують.

В тексті, включаючи таблиці та ілюстрації, можна використовувати тільки скорочення слів та словосполучень, встановлених правилами орфографії та нормативними документами, зокрема, стандартом. Інші способи скорочення не припускаються.

В тексті використовують тільки ті абревіатури, які попередньо пояснені.

При поділенні тексту на розділи, підрозділи, пункти і підпункти кожний з них нумерують арабськими цифрами, наприклад, 1 – перший розділ, 1.1 – перший підрозділ першого розділу, 1.1.1 – перший пункт першого підрозділу, 1.1.1.1 – перший підпункт першого пункту. Після номера розділу, підрозділу, пункту, підпункту крапку не ставлять.

Заголовки розділів необхідно розміщувати по центру рядка і набирати прописними літерами без крапки в кінці, без підкреслення. Переноси слів у заголовках не дозволяються.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і набирати рядковими літерами, крім першої прописної, без крапки в кінці. Відстань між заголовками і наступним або попереднім текстом дорівнює одному пустому рядку.

Розміщують таблиці у науковій праці безпосередньо після посилання на них у тексті. Коли таблиця займає багато місця, тоді її виконують на окремій сторінці і розміщують відразу після тієї сторінки, де є посилання на неї. Якщо таблиця безпосередньо з текстом не пов’язана, то її можна навести у додатках. Над таблицею пишуть її назву, яка стисло характеризує значення зібраних у таблиці даних. Назву таблиці розміщують симетрично до тексту та друкують рядковими літерами (окрім першої прописної) і розміщують справа над таблицею.

Таблиця 4.1

назва таблиці (зразок)

 

Методи соціальної допомоги сім’ям

Кількісний показник

Індивідуальна матеріальна допомога

73

Психологічний тренінг для батьків

8

 

Таблиці нумерують в межах розділу, номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.

.

Слово «Таблиця _____» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці ____» та вказують її номер.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, які розділені крапкою. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рис. 4.1 – Порівняльна діаграма втрат часу». Розмір ілюстрацій має бути мінімальним, але з урахуванням зменшення в масштабі 1:2.

Наприклад:

Методичка-Опикунство та пиклування

А – відрядження; Б – незаплановані зустрічі; В – засідання, інструктивні наради, збори ; Г – робота з документацією; Д – розмови по телефону.

 

Рис. 4.1 – Порівняльна діаграма витрат часу

Додатки оформлюють як продовження тексту навчальної книги, що позначаються прописними буквами української абетки (за виключенням Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Якщо у додатку є рисунки, таблиці і формули, вони нумеруються наскрізною нумерацією у межах кожного додатка.

Список літературних джерел є обов’язковим елементом ІНДЗ. Зміст списку дає уявлення про те, наскільки його автор зумів вивчити стан досліджуваної проблеми, а також наскільки він володіє інформацією щодо об’єкта й предмета власного дослідження.

До списку літератури до ІНДЗ включають тільки використані або цитовані інформаційні джерела. Розміщують список у кінці роботи, після загальних висновків.

Оформлення списку літературних джерел виконують одним із таких варіантів:

1) за алфавітом (найбільш бажаний варіант);

2) у послідовності першого згадування робіт;

3) у хронологічному порядку.

Обсяг списку літературних джерел не враховується в загальну кількість обсягу роботи, але не може перебільшувати 5% від її загального обсягу. Відомості про кожне літературне джерело записують відповідно до існуючих правил бібліографічного опису друкованих праць, встановлених стандартом ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», а також зміни до ГОСТу 7.1-84, ДСТУ 358297 «Інформація та документація. Скорочення слів в бібліографічному описі», та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись сокращения слов на русском языке».

Залежно від кількості опис бібліографічного документа може бути: стислим, розширеним та повним. Для ІНДЗ опис бібліографічного документа може бути розширеним, тобто включати тільки запис обов’язкових та деяких факультативних елементів.

· Бібліографічний опис книги одного автора включає прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості, що уточнюють зміст, призначення та повторність видання книги, місце видання, рік видання і кількість сторінок у книзі.

Приклад:

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения: Монография. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

· Бібліографічний опис словника виконують за правилами бібліографічного опису книги.

Приклад:

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психо-диагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

· Зведений бібліографічний опис багатотомного видання подібний до опису книги. Відомості про те, із скількох томів складається видання, вказують безпосередньо після назви видання, відокремивши його двома крапками (:). Якщо багатотомне видання вийшло з друку протягом кількох років, то наводять рік виходу першого і через тире рік останнього тому.

Приклад:

Український Радянський Енциклопедичний Словник. / Редкол.: Ф.С. Бабичев та ін. 2-ге вид. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986–1987; – Т. 1–3.

· Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання може бути складений за двома варіантами. За першим з них опис окремого тому може складатися із загальних відомостей про все видання, доповнене відомостями про окремий том:

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти томах / Гл. ред. А.В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982–1984. – Т. 3. Проблемы развития психики / Под ред. А.М. Матюшкина. 1983. – 367 с.

· Бібліографічний опис частини видання включає відомості як про саму складову частину, так і про документ, у якому її вміщено. Відомості про складову частину відокремлюють від відомостей про сам документ двома похилими лініями (//).

Складова частина видання може бути самостійною працею (наприклад, стаття у журналі, матеріали виступу на конференції) або певною частиною праці, що має самостійний заголовок (це може бути розділ книги).

· У бібліографічному описі статті з періодичного видання спочатку наводять відомості про статтю, а потім про видання, у якому її вміщено. Відомості про статтю включають прізвище (у називному відмінку) автора статті та її повну назву. Відомості про видання включають його назву (в лапки назву журналу не беруть), рік виходу журналу і його номер (число). Елементи відомостей про видання відокремлюють між собою крапкою і тире (. –). У кінці опису вказують сторінки, на яких розміщена стаття у даному журналі (її початок і кінець), відокремлені від попередніх відомостей крапкою з тире. Для позначення кількості сторінок застосовують літеру «С» і арабські цифри.

Бочарова В.Г. Социальные службы: состояние и тенденции // Педагогика. – 1992. – № 3–4. – С. 20–27.

· Бібліографічний опис статті з неперіодичного видання має містити відомості про саму статтю та відомості про видання, виконані за правилами опису книги:

Якиманская И.С. Некоторые вопросы повышения уровня развития пространственных представлений у школьников // Повышение эффективности и качества преподавания черчения: Сб. статей / Сост. А.Д. Ботвинников. – М: Просвещение, 1981. – С. 44–55.

· У бібліографічному описі окремої частини книги спочатку наводять відомості про працю в цілому, а потім – про відповідну частину:

Ломов Б.Ф. Вопросы общей и педагогической психологии. – М.: Педагогика, 1991. Часть ІІІ. Педагогическая психология. Раздел 1. Научно-технический прогресс и средства умственного развития человека, С. 129–156.

Коли бібліографічні описи у списку пронумеровані, то щоб зробити посилання, у тексті після згадування про конкретний документ (або після наведення цитати з нього) у квадратних дужках вказують порядковий номер документа арабськими цифрами, за яким його наведено у списку літературних джерел: [17]. За необхідності вказують конкретні сторінки згадуваного джерела (особливо коли наводять цитату): [24, с. 72]. Для багатотомних видань може бути вказаний і номер тому: [32, т. 3, с. 232].

· Електронні документи:

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1977 –.– Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный.

Цветков В.Я. Компьютерная графика: рабочая программа: [Электронный ресурс]. : для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГА и К, 1999. – 1 дискета. – Систем. требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0.

 

 


5 Основні рекомендації з виконання самостійної роботи студентів

 

5.1 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 

5.1.1 Критерії оцінювання відповіді студентів на теоретичне питання іспиту з дисципліни «Опікунство та піклування».

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів відбувається у 2 етапи. Спочатку викладач встановлює, до якого з чотирьох рівнів належить діяльність студентів, потім у межах даного рівня визначає повноту діяльності студентів.

I рівень – незадовільний (1-3 бали)

Студент демонструє окремі елементи знань з курсу «Опікунство та піклування», затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними. Розкриває лише окремі елементи теорії і практики з даного питання. Під час відповіді помиляється в оцінюванні проблем.

II рівень – середній (4-6 бали)

Студент демонструє окремі знання з курсу «Опікунство та піклування», затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними, у поясненні їх сутності. Пояснюючи питання, не може це зробити при його переформулюванні. Показники якості знань (глибина, повнота, оперативність, системність) низькі. У процесі відповіді виявляє проблеми, але аналізує їх однобічно, пропонує лише деякі відомі йому способи їх вирішення. Розглядає елементи теоретичного і практичного аспекту даної проблеми, демонструє при цьому оволодіння деякими методами здійснення діяльності з опікунства та піклування. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до вирішення соціальних проблем.

III рівень – достатній (7-9 бали)

Студент демонструє наукові знання з курсу «Опікунство та піклування», а також знання з деяких інших дисциплін (соціально-педагогічних, психологічних, правових). Як правило, демонструє добрі знання окремих питань і затрудняється у встановленні взаємозв’язків між ними. У процесі відповіді виявляє проблеми, аналізує їх, пропонує відомі йому способи їх вирішення. Розглядає не лише теоретичний аспект даної проблеми, але й практичний, демонструє оволодіння методами здійснення діяльності з опікунства та піклування. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до вирішення соціальних проблем.

IV рівень – високий (10-12 бали)

Студент демонструє наукові знання з курсу «Опікунство та піклування», а також знання з інших соціально-педагогічних, психологічних, правових дисциплін, встановлюючи взаємозв’язки між ними. У процесі відповіді виявляє проблеми, аналізує їх з різних сторін, генерує нові ідеї, підходи, гіпотези щодо їх вирішення. Розглядаючи проблему, здійснює різнорівневий аналіз – на методологічному рівні, теоретичному, практичному. Розкриваючи практичний аспект даної проблеми, демонструє оволодіння методами здійснення діяльності з опікунства та піклування, пропонує свої способи вирішення проблеми. Розуміє ймовірнісний характер результатів діяльності з опікунства та піклування. Під час відповіді виявляє гуманний підхід до вирішення соціальних проблем, а також здійснює рефлексію щодо своєї можливої діяльності з їх вирішення.

 

5.1.2 Критерії оцінювання розв’язання студентами завдання на іспиті

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів відбувається у 2 етапи. Спочатку викладач встановлює, до якого з чотирьох рівнів належить діяльність студентів, потім у межах даного рівня визначає повноту діяльності студентів.

I рівень – незадовільний (1-3 бали)

Студент намагається розв’язати типове завдання, встановлює лише деякі з його елементів (об’єкт, суб’єкт, мета, засоби, результат). Аналізує завдання однобічно, як статичний об’єкт, не визначаючи протиріччя і проблеми. Розв’язує завдання він, як правило, на підставі свого власного досвіду, застосовуючи лише окремі елементи знань з курсу «Опікунство та піклування» й інших соціально-педагогічних дисциплін. В процесі вирішення проблеми помиляється у визначенні діяльності суб’єктів.

II рівень – середній (4-6 бали)

Студент розв’язує типове завдання, встановлює проблему, об’єкт і суб’єкт діяльності з опікунства та піклування, визначає мету, пропонує засоби і прогнозує результат діяльності. У процесі розв’язання завдання він застосовує окремі знання з курсу «Опікунство та піклування» й інших соціально-педагогічних дисциплін. У процесі вирішення проблеми визначає діяльність суб’єктів та об’єктів, виражає гуманне ставлення до підопічних.

III рівень – достатній (7-9 бали)

Студент розв’язує нове для себе завдання, виявляючи при цьому протиріччя на підставі аналізу дії декількох факторів, чітко формулює проблему, встановлює об’єкт і суб’єкт, визначає мету, пропонує засоби і прогнозує результат діяльності з опікунства та піклування. У процесі розв’язання завдання він застосовує наукові знання з курсу «Опікунство та піклування», а також знання з інших соціально-педагогічних, психологічних дисциплін. Аналізує проблему з різних сторін, із застосуванням декількох факторів. У процесі виконання завдання оцінює діяльність з опікунства та піклування і можливі наслідки, виражає гуманне ставлення до підопічних.

IV рівень – високий (10-12 бали)

Студент розв’язує нове для себе завдання, виявляючи при цьому протиріччя на підставі аналізу дії багатьох факторів, чітко формулює проблему, встановлює об’єкт і суб’єкт, обґрунтовано визначає мету діяльності, пропонує декілька можливих засобів і прогнозує результат діяльності з опікунства та піклування. У процесі розв’язання завдання він застосовує наукові знання з курсу «Опікунство та піклування», а також знання з інших соціально-педагогічних, психологічних дисциплін; генерує нові ідеї, підходи, гіпотези щодо вирішення проблеми. Аналізує проблему різнобічно, із застосуванням багатьох факторів. Розуміє імовірнісний характер результатів діяльності з опікунства та піклування. У процесі розв’язання завдання оцінює діяльність її учасників і прогнозує можливі наслідки, виражає гуманне ставлення до підопічних, а також використовує вітчизняний та зарубіжний історичний досвід для ефективного вирішення проблеми. Здійснює рефлексію щодо своєї можливої діяльності у цієї ситуації.

 

5.1.3 Критерії оцінювання якості виконання ІНДЗ

 

Оцінювання ІНДЗ студентів із соціальної роботи відбувається за трьома напрямами:

1. За виконане теоретичне дослідження. Оцінюється зроблений аналіз літературних джерел, вміння самостійно викладати матеріал, використання категорій роботи з опікунства та піклування.

2. За пропозиційну частину. Оцінюється новизна, самостійність роботи автора, можливість практичного застосування розроблених засобів.

3. За доповідь. Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв, наведених у таб. 5.1.

 

5.2 Організація змісту та оформлення методичної папки

 

Методична папка є скарбничкою самостійного доробку студента з дисципліни «Опікунство та піклування». До змісту методичної папки входять як обов’язкові матеріали для здійснення відповідного виду діяльності, так і додаткові методичні наробки, аналіз яких дає можливість викладачеві об’єктивно визначити рівень опанування знаннями та вміннями, необхідними для виконання діяльності з опікунства та піклування.

До методичної папки мають бути оформлені усі індивідуальні та групові завдання.

До основних матеріалів відносяться усі завдання, що позначено J та JKL, а також словник термінів.

Допоміжними матеріалами є завдання, що не мають позначок біля тексту.

Матеріали методичної папки оформлюють на аркушах формату А4 окремо для кожного семінарського заняття, визначаючи його тему, та збирають у вигляді папки.

 

 

 

 


Таблиця 5.1

Критерії оцінювання якості доповіді з захисту ІНДЗ

 

Характеристики якості доповіді

Критерії якості доповіді

1 рівень

2 рівень

3 рівень

4 рівень

Актуальність

Актуальність дослідження не обґрунтовано.

Актуальність дослідження обґрунтовано недостатньо, лише з однієї сторони.

Актуальність дослідження обґрунтовано з різних сторін.

Актуальність дослідження обґрунтовано різнобічно, з урахуванням сучасних тен-денцій розвитку освіти і соціальної політики.

Практична значущість

Матеріал дослідження не можна використати у практичній діяльності.

Після доробки деякі матеріали дослідження можна використати у практичній діяльності.

Усі матеріали дослідження під-готовлено до використання у практичній діяльності.

Подано методичні рекомендації із застосування наведених матеріалів

Особистий внесок автора дослідження

Автором наведено окремі з існуючих теоретичних досліджень та методичних матеріалів

Автором наве-дено велику кількість існую-чих теоретич-них досліджень, а також зроб-лено спробу їх класифікації

Автором зроблено узагальнення теоретичних досліджень з даної проблеми, здій-снено обробку існуючих методичних матеріалів

Автором самостійно зроблено теоретичний аналіз даної проблеми, розроблено власні методичні матеріали

Обґрунтованість

Основні положення доповіді не обґрунтовано.

Положення доповіді обґрунтовано недостатньо.

Окремі положення доповіді обгрунтовано недостатньо

Всі положення доповіді обґрунтовано.

Культура доповіді

У доповіді відсутні основні її частини (постанова проб-леми, шляхи її вирішення, вис-новки). Мова доповідача неграмотна, наукові терміни і категорії не вико-ристовуються. Неправильно використано час, відведений для доповіді.

У доповіді недостатньо виділено основні її частини (постанова проблеми, шляхи її вирішення, висновки). Доповідач неправильно використовує наукові терміни і категорії. Нераціонально використано час, відведений для доповіді.

У доповіді поставлено проблему, визначено шляхи її вирішення. Окремі терміни і наукові категорії використано неправильно, але зроблено правильні висновки. Мова доповідача в цілому грамотна

У доповіді по-ставлено проб-лему, визначено шляхи її вирішення, зроблено вис-новки. Мова доповідача грамотна, правильно використано наукові терміни і категорії. Правильно використано час, відведений для доповіді.

 


Додаток А

Словник термінів з дисципліни «Опікунство та піклування»

 

Аліменти – утримання, що надається неповнолітнім і непрацездатним особам, які його потребують, громадянами, що зобов’язані до цього згідно закону.

Амбулаторія – заклад, що надає медичну допомогу хворим з однієї або декількох основних лікарських спеціальностей. (Амбулаторія і поліклініка можуть надавати медичну допомогу хворим і вдома.)

Багатодітна сім’я – сім’я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей.

Батьківство – факт походження дитини від одного чоловіка, юридично посвідчений записом в державних органах РАЦСу.

Безвісно зникла особа – фізична особа, яку визнано в судовому порядку, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. На підставі рішення суду нотаріус за останнім місцем проживання описує належне фізичній особі майно та встановлює над ним опіку.

Безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або родину, заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

Будинки-інтернати для дітей-інвалідів – спеціалізовані заклади компенсуючого типу для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, що підпорядковано Міністерству праці та соціальної політики України.

Будинок дитини – форма утримання, навчання і виховання дітей віком від дня народження до 3-х років, що належать до Міністерства охорони здоров’я (може бути на вихованні від 50 до 200 дітей).

Будинок для людей похилого віку – установа для поодиноких людей літнього віку, що підпорядковано Міністерству праці та соціальної політики.

Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше.

Дитина-інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою, або вродженими вадами розумового або фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної життєдіяльності та необхідність у додатковій соціальній допомозі і захисті.

Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки (або батьки позбавлені батьківських прав).

Дитинство – період розвитку людини до осягнення повноліття.

Дитячий будинок змішаного типу – форма утримання, навчання, виховання дітей від 3-х до 16-17 років, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, і бере на виховання та для спільного проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти, позбавлені батьківського піклування – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням останніх батьківських прав, відбиранням у батьків без позбавлення батьківських прав (розшук батьків органами внутрішніх справ, тривала хвороба, відбування батьками покарання або знаходження під вартою), а також покинуті діти, діти, від яких відмовилися батьки, безпритульні діти.

Інвалід – особа, що частково або повністю втратила працездатність через порушення здоров’я, внаслідок хвороби, травми або вродженого дефекту розвитку.

Лікарня – лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання стаціонарної медичної допомоги хворим.

Лікарня «Хоспіс» – лікувально-профілактичний заклад для надання медичної допомоги невиліковним хворим, що функціонує за рахунок місцевого бюджету, додаткового фінансування підприємствами, спонсорами, добродійних пожертвувань організацій, фізичних та юридичних осіб.

Лікарня багатопрофільна – лікарня, де надається стаціонарна медична допомога з декількох лікарських спеціальностей. (Багатопрофільні і спеціалізовані лікарні у своєму складі можуть мати поліклініку або амбулаторію.)

Лікарня спеціалізована – лікарня, де надається стаціонарна медична допомога з однієї лікарської спеціальності.

Малолітня дитина – дитина до досягнення нею 14 років.

Материнство – це забезпечена законом можливість народжувати здорових дітей, належним чином утримувати їх та виховувати їх у дусі поваги до свого народу, своєї Батьківщини.

Медико-психолого-педагогічна консультація – установа, що встановлює стан розвитку дитини з особливими потребами та надає рекомендації щодо її подальшого навчання в спеціалізованих установах.

Медико-соціальна комісія – медична установа, що встановлює групу інвалідності особи та надає рекомендації установам соціального захисту щодо надання їй соціальної допомоги з боку держави.

Наркологічний диспансер – лікувальна установа, що здійснює медичний огляд, профілактичну та реабілітаційну діяльність щодо хворих з різноманітними видами залежностей (наркоманія, токсикоманія, алкоголізм), яка підпорядкована Міністерству охорони здоров’я України.

Недієздатна особа – фізична особа, яку визнано у судовому порядку, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров’я не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Над недієздатною особою встановлюється опіка і вона не має права вчиняти будь-яких правочинів.

Неповна сім’я – сім’я, що складається з матері або батька і дітей (дитини).

Неповнолітня дитина – дитина віком від 14 до 18 років.

Опіка та піклування (1) – це такі форми передачі дітей, які внаслідок тих чи інших обставин лишилися без батьківського піклування, іншим особам, що має на меті їх виховання, захист їх особистих і майнових прав, охорону інших інтересів.

Опіка та піклування (2) – це міжгалузеві інститути адміністративного, цивільного та сімейного права.

Опікун (піклувальник) – особа, яка здійснює опіку (піклування) над підопічною дитиною.

Особа з обмеженою дієздатністю – фізична особа, яку визнано в судовому порядку, якщо вона: а) страждає психічним розладом, який суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними; б) зловживає спиртними напоями, токсичними речовинами тощо, і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Над фізичною особою, яка обмежена у дієздатності, встановлюється піклування, і вона сама може вчиняти лише дрібні побутові правочини, але вона сама несе відповідальність за невиконання своїх договірних зобов’язань або за заподіяння шкоди.

Особа, оголошена судом померлою – фізична особа, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, або якщо вона пропала за обставин, що загрожували смертю протягом шести місяців.

Охорона дитинства – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

Патронат – це форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, яка передбачає передачу за договором дитини на виховання у сім’ю іншої особи (патронатного виховтеля) до досягнення дитиною повноліття.

Піклування – соціально-правова форма захисту особистих і майнових прав та інтересів громадян, що встановлюється над неповнолітніми у віці від 15 до 18 років, які не мають батьків або позбавлені батьківського піклування, а також над дієздатними повнолітніми громадянами, котрі за станом здоров’я не можуть самостійно захищати власні інтереси й права.

Поліклініка – заклад, що надає медичну допомогу хворим з багатьох спеціальностей лікарських спеціальностей. (Амбулаторія і поліклініка можуть надавати медичну допомогу хворим і вдома.)

Прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання.

Притулок – благодійна установа, що надає виховання й освіту сиротам та безпритульним дітям, забезпечує проживання й догляд людям похилого віку, інвалідам та знедоленим.

Санаторно-лісна школа – переважно для дітей, які часто хворіють на простудні захворювання.

Соціальний супровід прийомних сімей – вид соціальної роботи, система комплексних заходів підтримки нормальних соціально-економічних та психологічних умов функціонування сім’ї, збереження її здатності до виховання прийомних дітей.

Усиновлення – юридичний акт, внаслідок якого між усиновлювачем та усиновленою дитиною установлюються правовідносини, які є аналогічними, що існують між кровними батьками й дітьми.

Школа-інтернат – для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розрахована на здорових дітей, які виховуються і навчаються з 7 до 14-15 або 16-17 років (9-11 класи), що підпорядковано Міністерству освіти і науки України.

Шлюб – сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі РАЦСу.

Шлюбний договір – угода щодо вирішення питань життя сім’ї, в якій передбачено регулювання майнових відносин між подружжям.


Додаток Б

Основна література до дисципліни «Опікунство та піклування»

 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с. // Соціальна робота. Книга 1.             /К/

2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). – К.: Главник, 2006. – 112 с.

3. Безпалько О.Г. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

4. Бех І.Д Принципи організації виховного процесу у спеціальних школах// Початкова школа, 1995. – № 2. – С. 6–8.           /Ж/

5. Бехнер П., Крюгер Г., Дюбуа М. «Современный ребенок» в Западной Европе // Социологические исследования, 1996. – № 4. – С. 128–135.      /Ж/

6. Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – 144 с.

7. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведеним: Учеб.-метод. пособие / Под ред. М.И. Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с.          /К/

8. Галигузова Л.К, Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и в детских домах //Вопр. психологии, 1990. – № 6. – С. 17–25.          /Ж/

9. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки. – К.: ДЦССМ, 2002. – 236 с.

10. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: 36 документів. – Мін-сім’я молодь, Український інститут соціальних досліджень, 1997. – Ч. 1, 2. – 215 с.            /І/

11. Діти вулиці: хто вони і як їм допомогти. / Упоряд.: О. Главник, Н. Комарова. – К.: Главник, 2006. – 112 с.

12. Інформаційно-методичний посібник з соціального та правового захисту молоді (нормативна база та коментарі). – Харків: б.в., 2005. – 38 с.

13. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с.         /К/

14. Кащенко В. «Берізка» з вулиці імені сироти: Недитячі проблеми будинку дитини // Україна молода, 1996. – 27 лип. – С. 5.          /Г/

15. Коваленко О. Педагогическое общение как необходимая составляющая процесса социализации детей, лишенных родительской опеки // Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2005. – №1. – С. 51–56.          /К/

16. Конвенція ООН про права дитини.          /К/

17. Конституція України.          /К/

18. Кочерга Ф., Супрун Н. Всегда ли милосердие милосердно? Работа сиротских интернатов // Воспитание школьников, 1992. – №1-2. – С. 6–8.                  /Ж/

19. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. Академії правових наук України В.П. Нагребельного. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 325–346, 402–404.          /К/

20. Лукашевич М.П., Мигович М.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади – К.: УДЦССМ-МАУП, 2001. – 126 с.

21. М’ясоїд II.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладах для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія, 1997. № 1.–С. 80–88.          /Ж/

22. Мати і дитина – разом (Відкрито обласний Центр соціально-психологічної допомоги) // Освіта України. – №34. – 2006 (12 травня). – С. 3.

23. Національна програма «Діти України».          /І/

24. Нормативні акти стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї. – Харків: б.в., 2005. – 32 с.           /К/

25. Нормативно правові документи та внутрішньоорганізаційна робота служб у справах неповнолітніх Харківської області: Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій. / Автор-упорядник Ф.В. Гриценко. – Харків: Право, 2004. – 224 с.

26. Правова деонтологія / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1999. –С. 266–271.          /К/

27. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково-методичний посібник / Г.М. Бевз, В.О. Кузьміновський, О.І. Нескучаєва та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с.       /К/

28. Прийомні сім’ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Р.Я. Левін та ін. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.          /К/

29. Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. Довіра і надія. Вип. 2. – Київ, 2001.           /К/

30. Психология социальной работы: Учебное пособие/ О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильева и др.; Под общ. ред. М.А. Гулиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 103–222.          /М/

31. Работа с детьми улиц. Пособие для социальных работников. – М.:

ООО «Комментарий», 2005. – 192 с.

32. Рабочая тетрадь социального педагога / Сост. Г.С. Семенов. //Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 13–15, 51–57.        /К/

33. Романовська О.О. Особливості дитячої опіки у Великій Британії: Монографія/ За заг. ред. І.М. Ковчиної. – К.: 2002. – 153 с.           /К/

34. Седнев В. Страшные истории детей: символизация необходимости //Философская и социологическая мысль, 1995. –№ 9/10. – С. 205–215.   /Ж/

35. Ситягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. – М.: 001. – 96 с.           /К/

36. Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 259-275. (Глава 5. Опіка, піклування та патронаж над дітьми).     /К/

37. Сімейні проблеми хворих на наркоманію та алкоголізм. Робота психолога// Практична психологія та соціальна робота, №6. – 2000. – С. .  /К/

38. Социальная работа /Под общ. ред. В.Й. Курбатова. Серия «Учебники и учебные пособия» – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 576 с.          /К/

39. Соціальна підтримка сиріт: Інформ.-метод. бюлетень Українського державного центру соціальних служб для молоді /Упоряд. І.Б. Іванова, ІД. Звєрєва. – К., 1996. – № 2. – С. 52.

40. Соціальна робота: Збірник навчальних програм // Соціальна робота. Книга 5. – К.: ДЦССМ, 2002. – 332 с.          /К/

41. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с. //Соціальна робота. Книга 3.          /К/

42. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (збірник нормативних актів). – Харків: б.в., 2005. – 34 с.         /К/

43. Стефанюк С.К. Козацька педагогіка. – Харків: Крок. – 144 с.               /К/

44. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 18–39, 63–68.          /К/

45. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.          /К/

46. Україна. Закони. Основні чинні кодекси і закони України/ Уклад. Ю.П. Єлісовенко. – 2-е вид. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.           /К/

47. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос.  /К/

48. Харахандюк Г. Тайна усыновления в Украине может быть снята // Закон и бизнес, 1996. – 28 февр. – С. 6.          /Ж/

49. Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології / Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луганськ: Альма-матер, 2005.  – 552 с. (С. 278–347)        /К/


Додаток В

Титульний аркуш індивідуального навчально-дослідного завдання

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

 

 

 

Кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

 

реферат (навчальний проект)

 

 

Тема: ___________________________________________

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент ________ групи

факультету ___________________

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студента)

 

 

Перевірив: ___________________

(науковий ступінь, вчене звання викладача)

                   _____________________________

                   (прізвище, ім’я та по батькові викладача)

 

 

 

 

Харків 2004


Додаток Г

Перелік тем для здійснення реферативних досліджень

 

1. Історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

2. Опіка як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

3. Піклування як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

5. Усиновлення як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

6. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

7. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

8. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України.

9. Опіка як форма державної турботи про недієздатних осіб.

10. Піклування як форма державної турботи про осіб з обмеженою дієздатністю.

11. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (розумово-відсталих).

12. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (з вадами фізичного розвитку).

13. Творче використання досвіду В.М. Сороки-Росинського щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Творче використання досвіду А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

15. Творче використання досвіду Т.С. Шацького щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

16. Становлення піклування в історії української державності.

17. Зарубіжний досвід здійснення державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування (фостерна опіка).

18. Використання нормативної бази (актів) щодо функціонування прийомної сім’ї та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

19. Нормативна база соціального супроводу прийомної дитини.

20. Зміст та напрями діяльності міжвідомчої комісії з підтримки сімейних форм опіки.

21. Робота спеціалізованої служби супроводу сімейних форм опіки.

22. Особливості психосоціального розвитку дітей, що виховуються в спеціальних закладах для дітей, позбавлених батьківського піклування.

23. Прийомна сім’я тимчасового перебування для дітей з вадами розвитку як форма турботи про дітей, позбавлених батьківського піклування.

24. Роль християнства у розвитку соціальних традицій опікунства та піклування.

25. Історичний досвід здійснення опікунства та піклування в радянські часи.

26. Особливості роботи органів  опікунства та піклування.

27. Зміст та організаційні основи роботи медико-соціальної комісії в сучасних умовах.

28. Досвід здійснення піклування про хворих на наркоманію та алкоголізм.

29. Досвід здійснення піклування про хворих на СНІД.

30. Етнокультурні традиції щодо здійснення опіки та піклування (Схід, Захід).

 


Додаток Д

Контрольні питання до іспиту з дисципліни «Опікунство та піклування»

 

1. Соціальні складові опікунства та піклування.

2. Соціальні ситуації, за яких громадяни України потребують опікунства та піклування.

3. Види соціальної захищеності дітей і молоді.

4. Категорії осіб, які потребують піклування й опікунства.

5. Форми і методи забезпечення опікунства та піклування в службах соціальної роботи.

6. Форми і методи вирішення проблем опікунства та піклування.

7. Основні нормативні документи щодо здійснення діяльності з опікунства та піклування.

8. Структура та типологія опікунства та піклування у соціальній роботі.

9. Зміст і форми роботи установ і спеціалістів, які займаються опікунством і піклуванням.

10.  Історичний досвід і традиції опікунства та піклування в Україні.

11. Роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих.

12. Роль християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство та піклування.

13. Соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи. Етнічні особливості піклування.

14. Особливості правового забезпечення опікунства та піклування. Статті Конвенції про права людини і Конвенції про права дитини про забезпечення належного рівня опікунства та піклування про незахищені категорії населення.

15. Нормативно-правова система забезпечення опікунства та піклування в Україні.

16. Особливості роботи органів опікунства та піклування.

17. Основні підходи до забезпечення належного рівня опікунства та піклування в сучасних умовах.

18. Психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства та піклування.

19. Соціальні причини безпритульності.

20. Види дисфункціональних сімей.

21. Види опікунства та піклування.

22. Система відомств і установ опікунства та піклування.

23. Система опікунства дітей, позбавлених батьківського піклування. Система соціального захисту прав дитини.

24. Юридичні підстави визначення опікунства та піклування.

25. Зміст роботи медико-соціальної комісії.

26. Правові обов’язки опікунів і усиновителів.

27. Правові обов’язки патронатних вихователів.

28. Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

29. Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

30. Умови припинення опікунства та піклування.

31. Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

32. Види соціальних технологій опікунства та піклування.

33. Сутність бездоглядності.

34. Види соціального сирітства.

35. Психологічні проблеми ранньої інвалідизації.

36. Поняття про фостерні сім’ї.

37. Категорії груп ризику.

38. Види соціально небезпечних хвороб.

39. Проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні.

40. Особливості поведінки осіб, які належать до груп ризику і хворих на наркоманію та СНІД.

41. Сутність стратегії зниження шкоди.

42. Правила піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

43. Обсерваційні служби короткострокового утримання дітей.

44. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти).

45. Форми і методи роботи з наркоманами і ВІЛ-інфікованими.

46. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

47. Історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

48. Досвід В.М. Сороки-Росинського щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

49. Досвід А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

50. Досвід Т.С. Шацького щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

51. Зарубіжний досвід виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

52. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

53. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України.

54. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству праці та соціальної політики України.

55. Прийомні сім’ї.

56. Дитячі будинки сімейного типу.

57. Прийомні сім’ї, що виховують дитину з особливими потребами.

58. Поняття про подвійне опікунство.

59. Методи роботи з дітьми вулиць.

60. Особливості вуличної роботи з дітьми, позбавленими батьківської опіки та догляду.


Додаток Е

Практичні завдання з курсу «Опікунство та піклування»

 

1. Розробити проект роботи з сім’єю, якщо:

– батьки двох дітей від’їжджають у довготривале відрядження;

– мати, що виховує двох дітей на одинці серйозно захворіла і потребує довготривалого лікування у стаціонарі;

– батьки дитини загинули в авіакатастрофі;

– батьки трьох дітей хворі на алкоголізм;

– батьки трьох дітей хворі на наркоманію;

– мати, що була ІВЛ-інфікована і сама виховувала дитину, раптом помирає;

– мати, що виховує дітей на одинці, веде аморальний спосіб життя, діти жебракують, не відвідують школу;

– батьки дитини знаходяться під арештом;

– прийомні батьки не виконують обов’язків щодо виховання дитини, жорстоко з нею поводяться;

– неповнолітня мати, що виховує дитину на одинці, не має можливості здійснювати належним чином свої обов’язки (має закінчити середню школу), сім’я не допомагає.

 

2. Розробити проект діяльності з соціальної адаптації:

– дитини-сироти до умов прийомної сім’ї;

– дитини-сироти до умов інтернатного закладу;

– дітей прийомних батьків до спільного проживання з усиновленою дитиною;

– прийомних батьків до здійснення функцій по вихованню прийомної дитини;

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з вадами розумового розвитку);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з порушеннями слуху та мови);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з порушеннями функції зору);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (туб-інфіковані та ВІЛ-інфіковані);

– дитини-інваліда до умов інтернатного закладу;

– безпритульної дитини до умов дитячого притулку.

 

3. Розробити проект соціального супроводу:

– молодої сім’ї, що взяла на виховання дитину (патронаж);

– дітьми, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу;

– дитини-інваліда, що знаходиться в прийомній сім’ї тимчасового перебування;

– сім’ї, один з подружжя якої стає опікуном дитини-сироти;

– сім’ї, один з подружжя якої стає опікуном дитини, батьки якої позбавлені батьківського піклування;

– сім’ї, що усиновила дитину-інваліда;

– сім’ї з недієздатною особою;

– сім’ї з особою з обмеженою дієздатністю;

– сім’ї, до якої повернулася «дитина з вулиці».

 

4. Розробіть проект соціальної роботи з «дітьми вулиці» з:

– профілактики ВІЛ-інфекцій та ЗПСШ;

– профілактики нарко- і токсикоманії;

– профілактики алкоголізму;

– запобігання торгівлі людьми;

– повернення з вулиці дітей, які мають обмежений досвід вуличного життя;

– повернення з вулиці дітей, які мають значний досвід вуличного життя.


 

Навчальне видання

 

 

 

Методичні рекомендації

для виконання самостійної роботи

з дисципліни

«Опікунство та піклування»

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Соціальна педагогіка»

 

 

 

 

 

Упорядник     КОСТІНА Валентина Вікторівна

 

Методичка-Опикунство та пиклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальний випусковий К.В. Яресько

Редактор Б.П. Косіковська

Комп’ютерна верстка Л.Ю. Свєтайло

 

 

 

 

 

План 2006, поз _____

Підп. до друку ________      Формат 60х841/16       Спосіб друку – ризографія.

Умов.-друк. арк. 4,5 Облік.-вид. арк. 4,0  Тираж 100 прим.

Зам. №                   .   Ціна договірна.

 

ХНУРЕ, Україна, 61166, Харків, просп. Леніна, 14.

Віддруковано в навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166, Харків, просп. Леніна, 14

 

Методичка-Опикунство та пиклування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи з дисципліни «опікунство та піклування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків   2006

Методичка-Опикунство та пиклування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи з дисципліни

«опікунство та піклування»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичка-Опикунство та пиклуванняХарків 2006

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика