andrey

Путь к Файлу: /Опекунство и пиклування / програма-Опикунство та пиклування.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   230.5 КБ
СКАЧАТЬ

Структура програми навчального курсу

«Опікунство та піклування»

 

1. Опис предмета навчального курсу

Предмет: опікунство і піклування

 

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

0101. Педагогічна освіта

Обов’язковий рік підготовки –1, 2

Модулів: 4 (аудиторна робота, ІНДЗ: навчальний проект+реферат, самостійна робота)

Освітній рівень – базова вища освіти

Семестр – 2, 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр педагогічної освіти, педагог соціальний

Лекції (теоретична підготовка – 22 год., семінари – 32 год., самостійна робота – 32 год.

Змістовних модулів: 3

Бакалавр

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат;

навчальний проект

Загальна кількість годин – 108

 

Кількість годин – 16

Тижневих годин – 4

 

Вид контролю – іспит , 3 семестр

 

2. Мета курсу:

Опанувати теорію та історію опікунства та піклування як важливого складника соціально-педагогічної діяльності, а також засвоїти технології здійснення опікунства та піклування в сучасних умовах.


3. Програма

Вступ

Опікунство та піклування – важливі юридично-виховні форми соціальної роботи. Вони застосовуються для захисту особистих і майнових прав дітей, які залишились без батьківського піклування, та громадян, які мають проблеми дієздатності. Об’єктивні умови розвитку цих форм соціальної роботи зумовлені особливостями соціального розвитку дитини або дорослої людини, які потрапили у несприятливі соціальні ситуації.

Програма дисципліни передбачає ознайомлення з досвідом роботи інституту піклування й опікунства. Програма курсу “Опікунство та піклування” складається з трьох розділів: “Теоретичні основи опікунства та піклування”, “Досвід здійснення опікунства та піклування” та “Практичні аспекти діяльності з опікунства та піклування”, що розраховано на 22 години лекційних та 32 години семінарсько-практичних занять.

Провідними завданнями пропонованого курсу є:

· розкриття теоретичних основ здійснення опіки та піклування;

· обґрунтування змісту й методів діяльності інституту опіки та піклування;

· засвоєння основних форм захисту особистих і майнових прав дітей, які залишились без батьківського піклування та громадян, що мають певні проблеми дієздатності;

· опанування технологіями здійснення опікунства та піклування.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом виконання ІНДЗ, проведенням поточного оцінювання знань, тестування, заліку, семестрового іспиту.

У процесі вивчення дисципліни “Опікунство та піклування” студенти повинні засвоїти:

знання щодо сутності, змісту та особливостей технологій здійснення опіки та піклування за різними категоріями клієнтів в різних формах опіки (традиційні та інноваційні);

уміння застосовувати на практиці знання з надання соціально-педагогічної допомоги клієнтам, що потребують опіки та піклування, проводити діагностику ресурсів прийомних сімей; розробляти засоби, що дозволяють здійснювати профілактику, корекцію поведінки соціально дезадаптованої особистості, а також сприяти її соціальній реабілітації.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних педагогів. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів з працівниками соціальних служб, а також серед громадськості.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з приблизного структурного змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи опікунства та піклування

Тема 1. Соціальні складові опікунства та піклування

Соціальні ситуації у житті громадян України, які потребують опікунства та піклування. Види соціальної захищеності дітей і дорослих на етапі демократичних перетворень. Основні групи населення, що потребують піклування й опікунства. Тенденції щодо піклування й опікунства в структурі соціальної роботи.

Література: [1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 30, 41, 44, 45, 48].

 

Тема 2. Забезпечення опікунства та піклування у службах соціальної допомоги

Значення системи служб соціальної роботи у вирішенні проблем опікунства та піклування. Структура та типологія опікунства та піклування у соціальній роботі. Державні і недержавні організації опікунства та піклування. Система відомств і установ опікунства та піклування в Україні. Органи опікунства та піклування. Система опікунства дітей, позбавлених батьківського піклування. Зміст і форми роботи установ, які зайняті опікунством та піклуванням. Система соціального захисту прав дитини.

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 44, 45, 48].

 

Тема 3. Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні

Роль Конвенції про права людини і Конвенції про права дитини у забезпеченні належного рівня опікунства та піклування. Нормативно-правова система забезпечення опікунства та піклування в Україні. Основні підходи до забезпечення належного рівня опікунства та піклування в сучасних умовах. Роль медико-педагогічних комісій у встановленні форм соціального піклування. Правові питання врегулювання проблеми соціального сирітства.

Література: [1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 41, 42, 44, 45, 46, 48].

 

Тема 4. Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування й опікунства

Соціально-психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства. Проблема ранньої втрати батьків, захворювань та психічних розладів. Проблеми, пов’язані з недієздатністю людини. Психологічні особливості соціалізації людей, які опинилися у кризовому становищі. Проблеми дітей, які залишилися без піклування. Безпритульність як соціальне явище. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

Література: [1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45].


Змістовий модуль 2. Досвід здійснення опікунства та піклування

Тема 5. Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні

Історичні тенденції розвитку. Місце та роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих. Значення християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство і піклування. Соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи. Розвиток традицій опікунства та піклування в умовах різних етнічних культур у сучасних умовах.

Література: [4, 5, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 48].

 

Тема 6. Сутність і особливості опікунства та піклування

Соціальні умови опікунства та піклування. Юридичні підстави визначення опікунства та піклування. Медико-соціальні комісії. Морально-правові обов’язки опікунів і усиновителів. Матеріальні ресурси забезпечення опікунства.

Література: [1, 2, 5, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 30, 41, 44, 45, 48].

 

Змістовий модуль 3. Практичні аспекти діяльності опікунства та піклування

Тема 7. Соціальні технології при опікунстві і піклуванні

Поняття про соціальні технології у соціальній роботі. Види соціальних технологій. Етапи соціальних технологій. Соціально-педагогічний аспект забезпечення опікунства та піклування. Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41,45].

 

Тема 8. Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї

Місце і роль сім’ї та оточення в опікунстві та піклуванні. Виховання як соціальне піклування. Вплив психологічних механізмів сімейного виховання на соціалізацію дітей і молоді. Бездоглядність як соціальне явище. Соціальне сирітство. Рання інвалідизація як соціальна проблема. Соціальний розвиток неповнолітніх, які не можуть користуватися своїми правами. Психолого-педагогічні умови виховання дітей-інвалідів у сім’ї. Фостерні сім’ї.

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 41, 45].

 

Тема 9. Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику і хворих соціально небезпечними хворобами

Сучасні тенденції соціальної інвалідизації. Проблеми наркоманії і ВІЛ/СНІДу в Україні. Особливості соціального пристосування осіб груп ризику і хворих на наркоманію і СНІД. Ресоціалізація як вид соціального піклування про осіб груп ризику. Стратегія зниження шкоди. Особливості піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

Література: [1, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 45, 46].

 

Тема 10. Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування

Соціальне сирітство як світовий феномен. Превентивні форми роботи з цільовими групами. Обсерваційні служби короткострокового утримання дітей. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти). Система соціальних установ для утримання цільових груп: дитячі будинки, будинки безпеки, напівнезалежні установи, спеціалізовані інтернати, хоспіси, комуни реабілітації.

Література: [1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 45].


4. Структура залікових кредитів

 

№ п/п

Теми

Лекції (год.)

Семінарські заняття (№ зан./год.)

Самостійна робота (№ завд./год.)

Індивідуальна робота (год.)

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи опікунства та піклування

1

Соціальні складові опікунства та піклування

2

1/2

1/2

Реферат з історії або теорії здійснення опіки та піклування (4 год.)

2

Забезпечення опікунства та піклування в соціальних інституціях

2

2-3/4

2/4

3

Соціально-правовий зміст забезпечення опікунства та піклування в Україні

2

4-5/4

3-4/4

4

Соціально-демографічні і психологічні особливості людей, які потребують піклування й опікунства

4

6/2

5/2

Змістовий модуль 2. Досвід здійснення опікунства та піклування

5

Розвиток традицій опікунства та піклування в Україні

2

7-8/4

6-7/4

Навчальний проект (12 год.)

6

Сутність і особливості опікунства та піклування

2

9/2

8/2

Змістовий модуль 3. Практичні аспекти діяльності опікунства та піклування

7

Соціальні технології при опікунстві і піклуванні

2

10-11/4

9-13/4

 

8

Сучасні підходи до опікунства та піклування про дітей і молодь у сім’ї

2

12-13/4

14-15/4

9

Особливості опікунства та піклування про осіб груп ризику і хворих соціально небезпечними хворобами

2

10

Вітчизняний та зарубіжний досвід соціального догляду за особами, які потребують опікунства та піклування

2

14-16/6

16-17/6

Всього

22

32

32

16

 


5. Теми семінарських занять

 

Змістовий модуль 1

Тема 1: Теоретичні засади опікунства та піклування

Питання:

1. Охарактеризуйте основні категорії опікунства та піклування.

2. Опікунство та піклування – форми соціальної роботи.

3. Характеристика клієнтів, що потребують опіки та піклування.

Література:  [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26, 28, 30, 36, 38].

 

Тема 2-3: Діяльність соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування

Питання:

1. Система соціальних інституцій зі здійснення опікунства та піклування (державні інституційні заклади МОН України, державні інституційні заклади МОЗ України, державні інституційні заклади Міністерства праці та соціальної політики України, заклади Міністерства внутрішніх справ).

2. Органи опіки та піклування.

3. Модель діяльності служб у справах неповнолітніх.

4. Основи соціального захисту дітей, що залишилися без батьківського піклування.

5. Зміст і напрями роботи комітетів з опіки і піклування.

6. Зміст і напрями роботи служб у справах неповнолітніх.

Література:  [1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 27, 31, 38, 39].

 

Тема 4: Умови встановлення опікунства та піклування

Питання:

1. Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

2. Правові гарантії забезпечення опікунства та піклування.

3. Умови припинення опікунства та піклування.

4. Поняття про подвійне опікунство.

Література:  [2, 10, 17, 19, 26, 32, 36, 37].

 

Тема 5: Правові основи опікунства та піклування

Питання:

1. Роль Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людини у забезпеченні належного рівня опіки та піклування.

2. Правові питання врегулювання проблем соціального сирітства.

3. Сімейний кодекс про здійснення опіки та піклування.

Література:  [9, 10, 12, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 36, 42].

 


Тема 6: Соціально-психологічні характеристики людей, що потребують опіки та піклування

Питання:

1. Психологічний портрет дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

2. Соціальні проблеми дітей, які залишилися без піклування батьків.

3. Ситуація соціального розвитку неповнолітніх з дисфункціональних сімей.

4. Проблеми дорослих людей, що потребують опіки та піклування.

Література:  [8, 9, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 44, 45].

 

Змістовий модуль 2

Тема 7-8: Історичні традиції опікунства та піклування

Питання:

1. Опікунство та піклування за часів Київської Русі.

2. Традиції опікунства та піклування в усній народній творчості.

3. Традиції опікунства та піклування в українському козацтві.

4. Традиції опікунства та піклування в радянські часи.

5. Сучасні тенденції щодо здійснення опікунства та піклування.

Література:  [1, 20, 38, 42].

 

Тема 9: Соціальна робота з дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями

Питання:

1. Діти-сироти з функціональними обмеженнями у різних формах опіки.

2. Особливості і проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями в сім’ях та інтернатних закладах.

3. Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

Література:  [1, 4, 8, 10, 18, 28, 30, 38, 44].

 

Змістовий модуль 3

Тема 10: Технології створення прийомних сімей

Питання:

1. Залучення кандидатів у прийомні батьки.

2. Оцінка потенційних прийомних батьків.

3. Порядок схвалення кандидатів у прийомні батьки.

Література:  [2, 10, 16, 17, 19, 23, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 45, 47, 48, 49].

 

Тема 11: Влаштування дітей у прийомну сім’ю

Питання:

1. Процес взаємодобору:

– оцінка чинників розвитку дитини;

– оцінка ресурсів та резервів прийомної сім’ї;

– документи для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

2. Влаштування дитини в сім’ю:

– підготовчий етап (для дитини та для прийомних батьків);

– етап знайомства дитини та прийомних батьків.

3.      Форми та методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

4.      Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

5.      Умови припинення опікунства та піклування.

Література:  [1, 2, 3, 5, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 30, 38, 44, 45, 48].

 

Тема 12: Соціальний супровід прийомних сімей та прийомних дітей

Питання:

1. Завдання, форми та план соціального супроводу прийомних дітей та прийомних сімей.

2. Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях.

3. Форми соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми.

Література:  [2, 10, 19, 26, 27, 28, 44].

 

Тема 13: Прийомні сім’ї, що виховують дитину з функціональними обмеженнями

Питання:

1. Досвід прийомних сімей, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

2. Прийомні сім’ї тимчасового перебування як нова форма піклування про дітей-сиріт з функціональними обмеженнями.

Література:  [10, 19, 26, 27, 28, 30, 44].

 

Тема 14: Особливості фостерних сімей у Великій Британії

Питання:

1. Поняття про фостерні сім’ї.

2. Особливості виховання дитини у фостерній сім’ї.

3. Проблеми фостерних сімей.

Література:  [33].

 

Тема 15: Дитячий будинок сімейного типу як ефективна форма опіки та піклування в Україні

Питання:

1. Нормативна база щодо створення дитячих будинків сімейного типу.

2. Виховання дитини в умовах дитячого будинку сімейного типу.

3. Проблеми та перспективи розвитку системи дитячих будинків сімейного типу на Україні.

Література:  [4, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 42, 47].

 

Тема 16: Захист навчальних проектів

Питання:

1. Виступ зі стендовою доповіддю.

2. Обговорення навчальних проектів у процесі круглого столу.


6. Завдання для самостійної роботи

 

1. Дайте порівняльну характеристику опіки та пуклування. Заповніть таблицю 6.1.

Таблиця 6.1

№п/п

Ознаки порівняння

Опіка

Піклування

1

Характеристика клієнтів

 

 

2

Основні поняття

 

 

 

2. Заповніть таблицю 6.2: Робота соціальних інстьитуцій зі здійснення опікунства та піклування

Таблиця 6.2

Назва інституції

Напрями роботи

Зміст роботи

Відповідальні

 

 

 

 

 

3. Визначте умови встановлення та припинення опіки. Складіть опорний конспект (алгоритм).

4. Законспектуйте основні положення документів, що є основою в соціальній роботі зі здійснення опіки та піклування:

а) Конвенції ООН про права дитини;

б) Конвенції ООН про права людини;

в) сімейного кодексу України;

г) Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

д) Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. за №226 «Про поліпшення виховання, навчання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

е) Постанови № 868 від 6 квітня 2005 зміни до постанови №226.

5. Заповніть таблицю 6.3: Психологічні та соціальні особливості людей, що потребують опіки та піклування.

Таблиця 6.3

№ п/п

Особи, що потребують опіки та піклування

Психологічний портрет

Соціальні характеристики

 

 

 

 

 

6. Складіть таблицю 6.5: Порівняльна характеристика опіки та піклування в різні часи.

Таблиця 6.5

Історичний період

Особливості й традиції опіки та піклування

 

 

 

7. Складіть таблицю 6.4: Порівняльна характеристика роботи соціальних інституцій з дітьми вулиць (Див. літературу: 4а, с. 45-55, 67-85).

Таблиця 6.4

Назва інституції

Мета діяльності

Завдання діяльності

Об’єкт діяльності

Основні напрями

Форми роботи

Ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Підготуйте доповідь (групове завдання), про різні форми опіки над дітьми-сиротами з функціональними обмеженнями за планом:

а) особливості розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

б) проблеми розвитку дітей з функціональними обмеженнями;

в) соціальна підтримка осіб в даній формі опіки.

Оформити у вигляді інформаційної листівки, журналу або таблиці.

9. Зберіть пакет документів для оформлення дитини у прийомну сім’ю.

10. Зберіть матеріали для оцінки стану розвитку дітей, які зазнали травм та дериваційних впливів (Див. літературу: 1б, с. 32-38).

11. Визначте ресурси та резерви прийомної сім’ї (Див. літературу: 1б, с. 46-54).

12. Охарактеризуйте методи оцінки кандидатів у прийомні батьки (Див. літературу: 1б, с. 54-73).

13. Скласти таблицю 6.6: Порівняльна характеристика методів оцінки кандидатів у прийомні батьки

Таблиця 6.6

Назва методу

Мета

Етапи проведення

Характеристика методу

Що дозволяє виявити метод

 

 

 

 

 

 

14. Зберіть методичне забезпечення, яке необхідне для здійснення моніторингу опіки дітей у прийомних сім’ях, а також соціальної підтримки у разі необхідності.

15. Зберіть пакет документів та методичне забезпечення для створення прийомної сім’ї тимчасового перебування.

16. Заповніть таблицю 6.7: Особливості виховання у фостерних сім’ях.

Таблиця 6.7

№ п/п

Особливості

Характеристики впливу на особистість

 

 

 

 

17. Зберіть методичне забезпечення, що необхідно для створення дитячого будинку сімейного типу, а також його соціального супроводу.

 

 


7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Завдання №1. Написання реферату з історії або теорії влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання завдання студент має зібрати матеріал щодо певної форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, зробити його аналіз, а також передбачити можливості його використання у сучасних умовах розвитку України. Реферат має містити два розділи: теоретичний розділ (аналіз джерельної бази); пропозиційний розділ (власні пропозиції щодо можливостей використання матеріалу в сучасних умовах).

Структура написання реферату (обсяг реферату – 10 – 15 сторінок):

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження);

б) аналіз літературних джерел;

в) зміст діяльності, специфіка діяльності, напрями, методи, форми та засоби соціальної діяльності з опікунства та піклування;

г) пропозиції щодо використання методів та форм соціальної діяльності з опікунства та піклування у сучасних умовах (оформіть у вигляді таблиці або схеми-моделі);

д) висновки;

є) список використаних джерел.

 

Теми рефератів

1. Історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

2. Опіка як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

3. Піклування як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

4. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

5. Усиновлення як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

6. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

7. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

8. Інституційні установи державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування, що підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України.

9. Опіка як форма державної турботи про недієздатних осіб.

10. Піклування як форма державної турботи про осіб з обмеженою дієздатністю.

11. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (розумово-відсталих).

12. Особливості виховання дітей-сиріт з особливими потребами (з вадами фізичного розвитку).

13. Творче використання досвіду В.М. Сороки-Росинського щодо виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Творче використання досвіду А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

15. Творче використання досвіду Т.С. Шацького щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

16. Становлення піклування в історії української державності.

17. Зарубіжний досвід здійснення державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування (фостерна опіка).

18. Використання нормативної бази (актів) щодо функціонування прийомної сім’ї та захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

19. Нормативна база соціального супроводу прийомної дитини.

20. Зміст та напрями діяльності міжвідомчої комісії з підтримки сімейних форм опіки (с. 75. Д. 17).

21. Робота спеціалізованої служби супроводу сімейних форм опіки. (Д. 16)

22. Особливості психосоціального розвитку дітей, що виховуються в спеціальних закладах для дітей, позбавлених батьківського піклування.

23. Прийомна сім’я тимчасового перебування для дітей з вадами розвитку як форма турботи про дітей, позбавлених батьківського піклування.

24. Роль християнства у розвитку соціальних традицій опікунства та піклування.

25. Історичний досвід здійснення опікунства та піклування в радянські часи.

26. Особливості роботи органів  опікунства та піклування.

27. Зміст та організаційні основи роботи медико-соціальної комісії в сучасних умовах.

28. Досвід здійснення піклування про хворих на наркоманію та алкоголізм.

29. Досвід здійснення піклування про хворих на СНІД.

30. Етнокультурні традиції щодо здійснення опіки та піклування (Схід, Захід).

 

Завдання №2. Розробка проекту соціально-педагогічної діяльності щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання індивідуального науково-дослідного завдання студент має на основі матеріалу, зібраного під час виконання реферату, створити модель соціально-педагогічної діяльності щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, а також розробити методичні матеріали щодо реалізації запропонованого проекту.

 


Контрольні питання до іспиту:

1. Соціальні складові опікунства та піклування.

2. Соціальні ситуації, за яких громадяни України потребують опікунства та піклування.

3. Види соціальної захищеності дітей і молоді.

4. Категорії осіб, які потребують піклування й опікунства.

5. Форми і методи забезпечення опікунства та піклування в службах соціальної роботи.

6. Форми і методи вирішення проблем опікунства та піклування.

7. Основні нормативні документи з опікунства та піклування.

8. Структура та типологія опікунства та піклування у соціальній роботі.

9. Зміст і форми роботи установ і спеціалістів, які займаються опікунством і піклуванням.

10.  Історичний досвід і традиції опікунства та піклування в Україні.

11. Роль народних традицій в опікуванні сиріт і хворих.

12. Роль християнства у розвитку соціальних поглядів на опікунство і піклування.

13. Соціально-правові засади опікунства та піклування в радянські часи. Етнічні особливості піклування.

14. Особливості правового забезпечення опікунства та піклування. Статті Конвенції про права людини і Конвенції про права дитини про забезпечення належного рівня опікунства та піклування про незахищені категорії населення.

15. Нормативно-правова система забезпечення опікунства та піклування в Україні.

16. Особливості роботи органів опікунства та піклування.

17. Основні підходи до забезпечення належного рівня опікунства та піклування в сучасних умовах.

18. Психологічні особливості категорій осіб, які потребують опікунства та піклування.

19. Соціальні причини безпритульності.

20. Види дисфункціональних сімей.

21. Види опікунства та піклування.

22. Система відомств і установ опікунства та піклування.

23. Система опікунства дітей, позбавлених батьківського піклування. Система соціального захисту прав дитини.

24. Юридичні підстави визначення опікунства та піклування.

25. Зміст роботи медико-соціальної комісії.

26. Правові обов’язки опікунів і усиновителів.

27. Поняття про подвійну опіку.

28. Форми і методи підготовки опікунів до виконання своїх обов’язків.

29. Правові гарантії забезпечення належного рівня опікунства та піклування.

30. Умови припинення опікунства та піклування.

31. Соціальні програми опікунства та піклування у системі служб соціальної роботи.

32. Види соціальних технологій опікунства та піклування.

33. Сутність бездоглядності.

34. Види соціального сирітства.

35. Психологічні проблеми ранньої інвалідизації.

36. Поняття про фостерні сім’ї.

37. Категорії груп ризику.

38. Види соціально небезпечних хвороб.

39. Проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні.

40. Особливості поведінки осіб, які належать до груп ризику і хворих на наркоманію та СНІД.

41. Сутність стратегії зниження шкоди.

42. Правила піклування про хворих на наркоманію і СНІД.

43. Обсерваційні служби короткострокового утримання дітей.

44. Види прийомних сімей (короткострокові, довгострокові, сім’ї-спеціалісти).

45. Форми і методи роботи з наркоманами і ВІЛ-інфікованими.

46. Патронат як форма державної турботи про дітей, які залишилися без батьківського піклування.

47. Історичні передумови виникнення інституту опіки та піклування.

48. Досвід В.М. Сороки-Росинського щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

49. Досвід А.С. Макаренка щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

50. Досвід Т.С. Шацького щодо виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

51. Зарубіжний досвід виховання дітей, позбавлений батьківського піклування.

52. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

53. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України.

54. Виховання дітей-сиріт в державних інституційних закладах, підпорядкованих Міністерству праці та соціальної політики України.

55. Прийомні сім’ї.

56. Дитячі будинки сімейного типу.

57. Прийомні сім’ї, що виховують дитину з особливими потребами.

58. Поняття про подвійне опікунство.

59. Методи роботи з дітьми вулиць.

60. Особливості вуличної роботи з дітьми, позбавленими батьківської опіки та догляду.

 

Завдання для білетів з курсу “Опіка та піклування”:

1. Розробити проект роботи з сім’єю, якщо:

– батьки двох дітей від’їжджають у довготривале відрядження;

– мати, що виховує двох дітей на одинці, серйозно захворіла і потребує довготривалого лікування у стаціонарі;

– батьки дитини загинули в авіакатастрофі;

– батьки трьох дітей хворі на алкоголізм;

– батьки трьох дітей хворі на наркоманію;

– мати, що була ІВЛ-інфікована і сама виховувала дитину, раптом помирає;

– мати, що виховує дітей на одинці, веде аморальний спосіб життя, діти жебракують, не відвідують школу;

– батьки дитини знаходяться під арештом;

– прийомні батьки не виконують обов’язків щодо виховання дитини, жорстоко з нею поводяться;

– неповнолітня мати, що виховує дитину на одинці, не має можливості здійснювати належним чином свої обов’язки (має закінчити середню школу), сім’я не допомагає.

2. Розробити проект діяльності з соціальної адаптації:

– дитини-сироти до умов прийомної сім’ї;

– дитини-сироти до умов інтернатного закладу;

– дітей прийомних батьків до спільного проживання з усиновленою дитиною;

– прийомних батьків до здійснення функцій по вихованню прийомної дитини;

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з вадами розумового розвитку);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з порушеннями слуху та мови);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (з порушеннями функції зору);

– прийомних батьків до виховання дитини-сироти з особливими потребами (туб-інфіковані та ВІЛ-інфіковані);

– дитини-інваліда до умов інтернатного закладу;

– безпритульної дитини до умов дитячого притулку.

3. Розробити проект соціального супроводу:

– молодої сім’ї, що взяла на виховання дитину (патронаж);

– дітьми, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу;

– дитини-інваліда, що знаходиться в прийомній сім’ї тимчасового перебування;

– сім’ї, один з подружжя якої стає опікуном дитини-сироти;

– сім’ї, один з подружжя якої стає опікуном дитини, батьки якої позбавлені батьківського піклування;

– сім’ї, що усиновила дитину-інваліда;

– сім’ї з недієздатною особою;

– сім’ї з особою з обмеженою дієздатністю;

– сім’ї, до якої повернулася “дитина з вулиці”.

4. Розробіть проект соціальної роботи з “дітьми вулиці” з:

– профілактики ВІЛ-інфекцій та ЗПСШ;

– профілактики нарко- і токсикоманії;

– профілактики алкоголізму;

– запобігання торгівлі людьми;

– повернення з вулиці дітей, які мають обмежений досвід вуличного життя;

– повернення з вулиці дітей, які мають значний досвід вуличного життя.


8. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, робота в Інтернеті, індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язування творчих завдань, написання звітів.

 

9. Методи оцінювання

Поточне оцінювання, оцінка за реферат, оцінка за проект, підсумкова контрольна робота (тест), іспит.

 

10. Розподіл балів, що надаються студентам

 

Модуль 1

(поточне оцінювання)

Тест

Модуль 2

(ІНДЗ)

Модуль 3

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 1

Реферат

Методична папка

35+10=45

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

10

20

22+3

100

6

11

11

7

 

Модуль 4

(поточне оцінювання)

Тест

Модуль 5

(ІНДЗ)

Модуль 6

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 2

Реферат

Методична папка

27+10=37

Т 5

Т 6

10

40

13

100

11

6

 

Модуль 7

(поточне оцінювання)

Модуль 8

(ІНДЗ)

Модуль 9

(самостійна робота)

Сума

Змістовий модуль 3

Проект

Методична папка

39+10=49

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

29

22

100

11

11

1

16

 

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

11. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), відеофільми.


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

факультет психології та соціології

кафедра соціальної педагогіки

«Затверджую»

проректор з навчальної роботи

«___» __________200___р.

______________________

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу «Опікунство та піклування»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Розробник: В.В. Костіна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

1. А.О. Рижанова, д-р пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури;

2. Л.А. Штефан, д-р пед. наук, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

 

Затверджено радою факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №11 від «14» червня 2005 р.

 

 

Харків 2005


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

факультет психології та соціології

кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу

«Опікунство та піклування»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри соціальної педагогіки

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №21 від «8» червня 2005 р.

Зав. кафедрою соціальної педагогіки

 

проф.          програма-Опикунство та пиклування          Т.О. Дмитренко

 

 

 

 

 

Харків 2005

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика