andrey

Путь к Файлу: /Cоциальная работа / програма-Социальная работа.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   2
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   192.0 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

 

факультет психології та соціології

кафедра соціальної педагогіки

 

«Затверджую»

проректор з навчальної роботи

«____»______________ 200_р.

__________________________

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу «Соціальна робота»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Розробник: В.В. Костіна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

1. А.О. Малько, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.

2. Л.А. Стефан, д-р пед. наук, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

 

Затверджено вченою радою факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №  11   від « 14 » червня  2005р.

 

 

Харків   2005

програма-Социальная работа

Структура програми навчального курсу

«Соціальна робота»

1. Опис предмета навчального курсу

Предмет: соціальна робота

 

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2

0101. Педагогічна освіта

Обов’язковий,

рік підготовки – 5,

Семестр – 2

Лекції (теоретична підготовка) – 16 год.;

Семінари – 20 год.;

Самостійна робота –  год.;

Індивідуальна робота – 15 год.;

Індивідуальне науково – дослідне завдання:

 – реферат: «Історія розвитку соціальної роботи в Україні за кордоном»;

– проект соціальної роботи з певною групою клієнтів.

Кількість годин –  год.

Вид контролю – екзамен, 2 семестр.

Модулів: 3 (аудиторна робота, ІНДЗ (навчальний проект + реферат), самостійна робота

Освітній рівень – базова вища освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст педагогічної освіти, педагог соціальний.

 

Змістовних модулів: 2

Спеціаліст

Загальна кількість годин – 63

 

Тижневих годин – 4 год.

 

 

2. Мета курсу:  ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку соціальної роботи як науки та галузі практичної діяльності, а також виділення особливостей зародження та розвитку цієї галузі в Україні.


3. Програма

 

Вступ

Соціальна робота як практична діяльність з подання допомоги громадянам, які опинилися у складній життєвій ситуації, набуває в сучасному суспільстві дедалі більшого поширення. Загострення соціальних проблем окремих категорій населення та надзвичайне розширення кількості людей ,які опинились у кризовому стані, вимагає теоретичного осмислення суті соціальної роботи та визначення її особливостей в Україні.

Розглядаються різні підходи до класифікації теорій соціальної роботи: психолого-орієнтований, соціально-орієнтований та комплексний. Під час занять студенти ознайомлюються зі змістом, технологіями та методами соціальної роботи.

Дисципліна «Соціальна робота» є базовою для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Психологія». Програмою передбачено засвоєння студентами двох змістовних модулів:

1) теоретичні основи соціальної роботи;

2) організаційні аспекти соціальної роботи.

Вивчення курсу завершується екзаменом.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціалістів, а також на слухачів факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних педагогів. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів з працівниками соціальних служб, а також серед громадськості.

Після опанування курсу «Соціальна робота», студенти повинні:

знати: теоретичні засади соціальної роботи як галузі практичної діяльності; її основні категорії; кваліфікаційні вимоги до спеціаліста в галузі соціальної роботи, його права та обов’язки; характеристику основних теорій та методів соціальної роботи; загальні технології надання соціальної допомоги населенню; основи соціальної політики держави в галузі соціальної роботи;

вміти: виділяти основні соціальні проблеми сучасного суспільства, створювати проекти соціальної допомоги різним категоріям населення з вирішення певних соціальних проблем.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з приблизного структурного змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).


Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи соціальної роботи

Тема 1.  Теоретичі засади соціальної роботи.

Соціальна робота як наука та вид суспільної діяльності. Основні поняття та категорії соціальної роботи. Закономірності та принципи соціальної роботи. Нормативно-правова база соціальної роботи.

Література: [1, 2, 6, 8, 9, 14, 20, 22, 25, 33, 39, 42, 43, 47, 48, 53, 54].

 

Тема 2.  Типологізація теорій соціальної роботи.

Типологізація теорій соціальної роботи як форма наукового дослідження. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи. Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення. Типологізація за об’єктивним критерієм: індивідуальні, групові та «ком’юніті-теорії». Типологізація за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: медицини, філолософії, психології, соціології, педагогіки.

Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.

Література: [2, 5, 7, 9, 10, 16, 33, 34, 39, 42, 47, 49, 50, 51, 54, 57, 61, 63].

 

Тема 3. Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи.

Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної  роботи в Україні: роль географічних, соціально-економічних, політичних умов у формуванні національних особливостей науки «Соціальна робота». Благодійність як моральне і духовне підґрунтя виникнення теоретичних основ соціальної роботи. Релігійні засади виникнення соціальної роботи в Україні. Суспільна опіка в Київській Русі: форми та традиції. Роль громади в наданні соціальної підтримки на селі. Традиції товариства Червоного Хреста в Україні.

Традиції соціального захисту громадян в Українській РСР; встановлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні. Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги.

Література:  [1, 2, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 25, 35, 38, 48, 49, 50, 51, 54].

 

Тема 4.  Світовий досвід соціальної роботи.

Соціальна робота за рубежем: основні моделі соціальної підтримки населення у сучасному світі. Основні напрями підготовки соціальних робітників за рубежем. Соціальна робота в постсоціалістичних країнах. Теоретичні витоки і сучасні політико-правові засади соціальної роботи за рубежем. Соціальна держава і соціальний захист населення. Сучасний стан соціальної роботи в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Література: [2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 33, 39, 45, 47, 54, 60, 62, 63].

 

Тема 5.  Соціальний працівник: професійний портрет.

Особистісно-професійні характеристики соціального працівника. Сфери діяльності та функції соціального працівника. Етика соціального працівника. Підготовка соціальних працівників на Україні.

Література:   [1, 6, 9, 14, 17, 25, 28, 33, 38, 36, 43, 47, 48, 49, 53].

 

Змістовий модуль 2.  Організаційні аспекти соціальної роботи.

Тема 6.  Зміст та організація соціальної роботи.

Діяльнісна природа соціальної роботи. Сутність соціальної роботи. Зміст соціальної роботи. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Класифікація методів соціальної роботи. Мотиваційний підхід до класифікації методів соціальної роботи. Форми соціальної роботи: морфологічна, процесуальна.

Література: [1, 2, 6, 9, 13, 14, 23, 25, 33, 39, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 61].

 

Тема 7.  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів.

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота з клієнтами різного віку. Соціальна робота з представниками проблемних груп (соціальна робота з інвалідами; соціальна робота з сиротами, превентивна робота тощо). Соціальна робота з жінками. Соціальна робота у школі.

Література: [1, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 59, 61].

 

Тема 8.  Технології соціальної роботи.

Поняття соціальної технології. Специфіка соціальних технологій в соціальній роботі. Загальні технології соціальної роботи: соціальна діагностика та профілактика; соціальна адаптація; соціальна реабілітація; соціальна корекція та терапія; соціальне проектування; соціальне прогнозування; соціальна експертиза; соціальне посередництво; соціальне консультування; соціальне забезпечення; соціальне страхування; соціальна опіка та піклування.

Література: [2, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 33, 36, 39, 42, 43, 47, 49, 53, 54, 56, 58, 59].

 

Тема 9. Управління соціальною роботою в Україні: стан і проблеми

Поняття соціальної політики. Стадії формування соціальної політики. Проблеми управління соціальною роботою в Україні на сучасному етапі її розвитку. Особливості сучасної системи соціального захисту. Принципи управління системою соціальної роботи. Методи соціального управління в організації соціальної роботи. Засоби (інструментарій) соціальної політики за Т. Гакслі, О. Івановою: фінансова допомога, безготівкова допомога (субсидії, пільги), перекваліфікація на більш конкурентно-спроможну спеціальність; послуги по догляду за самотніми у будинках-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів. Інструментарій профілактичних заходів: консультування за різними питаннями, інформування про шкідливий вплив на організм наркотиків, алкоголю тощо; заборона та обмеження певних дій (дискримінації, реклами тютюну); спеціальні стягнення за персональну чи соціально небезпечну поведінку у формі штрафів, додаткових податків.

Можливий інструментарій соціальної роботи: правові статуси; комплексно-цільові програми; нормативна база соціальної роботи.

Соціальний контроль: позитивні та негативні зворотні зв’язки.

Література: [2, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 64].

 

Тема 10. Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи

Законодавча база роботи ССМ. Моделі соціальних служб за П.Спікером: функціональна; орієнтована на певну групу клієнтів; територіального охоплення. Функції системи ССМ. Пріоритетні напрями діяльності ССМ. Напрями соціальної роботи ССМ. Об’єкти діяльності ССМ та їх клієнти. Форми та методи соціальної роботи ССМ. Рівні діяльності ССМ (Д. Біліс): робота з проблемами як вимогами клієнтів; робота з проблемами як з ситуаціями; поступове запровадження служби; повне запровадження служби, яка має орієнтацію на збільшення послуг дітям та молоді; повне охоплення певної сфери життєдіяльності дітей та молоді.

Діяльність ССМ на трьох рівнях: державному; регіональному; місцевому. Проблеми діяльності ССМ.

Література:   [1, 2, 8, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 39, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 562, 59].


4. Структура залікових кредитів (68 годин)

 

Заліковий кредит 1

Теми

Лекції

(год)

Семінарські заняття

(год)

Самостійна робота (завд.)

Індивідуальна робота (год)

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи соціальної роботи

1

Соціальна робота як вид суспільної діяльності та наукова галузь.

1/4

Написання реферату: «Історія розвитку соціальної роботи в Україні та за кордоном»

Теоретичні засади соціальної роботи.

1/2

№1, 2

2

Типологізація теорій соціальної роботи.

2/2

Аналіз теорій соціальної роботи як метод наукових пошуків

2/2

№3,4

3

Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи: історичний аналіз; опис сучасного етапу розвитку.

3/2

3/2

№5

4

Історія соціальної роботи за рубежем. Світовий досвід соціальної роботи.

4/2

4/2

№6- 8

5

Професійний портрет соціального робітника.

5/2

№9, 10

Всього годин

8

10

10

7

 

Заліковий кредит 2

Змістовний модуль 2. Організаційні аспекти соціальної роботи

6

Зміст та організація соціальної роботи. Методи та форми соціальної роботи.

5/2

6/2

№11- 13

Розробка проекту соціальної роботи з певною групою клієнтів або розв’язання певної соціальної проблеми

7

Соціальна робота з представниками проблемних груп. Сім’я як об’єкт соціальної роботи.

6/1

7/2

№14-17

8

Технології соціальної роботи: загальні та окремі.

6/1

8-9/4

№18-21

9

Управління соціальною роботою в Україні: стан і проблеми.

7/2

10

Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи.

10/2

№22-24

 

Всього годин

8

10

10

8

* – номер заняття/кількість годин, відведених на заняття


5. Теми семінарських занять

Змістовий модуль 1

Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи – 2 години.

Питання:

1. Соціальна робота як наука, її зв’язок з іншими науками.

2. Характеристика основних категорій соціальної роботи.

3. Закономірності та принципи соціальної роботи.

4. Функції соціальної роботи.

Література:  [1, 2, 6, 14, 33, 39, 47, 48, 49, 53, 54, 61].

 

Тема 2. Аналіз теорій соціальної роботи як метод наукових пошуків

Питання:

1. Психолого-орієнтовані теорії соціальної роботи (психодинамічна теорія, теорія кризового втручання, гуманістична теорія).

2. Соціально-орієнтовані теорії соціальної роботи (системна теорія, системно-екологічна теорія, соціально-радикальна теорія, марксистська теорія).

3. Комплексно-орієнтовані теорії соціальної роботи (рольова теорія, соціально-педагогічна теорія, когнітивна теорія).

4. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної адаптації (біологічні та психологічні компоненти соціальної адаптації; інформаційний та комунікативний механізми соціальної адаптації).

Література:   [2, 9, 33, 34, 39, 42, 45, 47, 54, 63].

 

Тема 3. Соціальна робота у вітчизняній теорії та практиці

Питання:

1. Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Україні.

2. Вітчизняні теорії соціальної роботи.

3. Підготовка спеціалістів з соціальної роботи в Україні.

Література:   [1, 2, 6, 10, 14, 19, 39, 48, 49, 50, 54].

 

Тема 4.  Історія соціальної роботи за кордоном

Питання:

1. Соціальна робота за рубежем: різноманіття соціальних теорій підходів та дій до розв’язання соціальних проблем.

2. Соціальна робота у постсоціалістичних країнах.

3. Моделі практичного навчання спеціалістів у галузі соціальної роботи за рубежем.

Література:  [2, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 39, 42, 47, 54, 60, 62].

 

Тема 5.  Професійний портрет соціального працівника

Питання:

1. Особистісно-професійні характеристики соціального працівника.

2. Сфери діяльності та функції соціального працівника.

3. Етика соціального працівника.

Література:   [1, 6, 14, 25, 33, 39, 47, 48, 53, 58]..

 

Змістовий модуль 2

Тема 6.  Методи та форми соціальної роботи

Питання:

1. Загальнофілософські та загальнонаукові методи соціальної роботи.

2. Форми соціальної роботи.

3. Спеціальні методи соціальної роботи: соціально-економічні, організаційні, педагогічні, психологічні, соціологічні.

Література: [1, 6, 7, 9, 12, 19, 25, 33, 36, 39, 42, 43, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 61].

 

Тема 7.  Сім’я як об’єкт соціальної роботи

Питання:

1. Соціальні проблеми сім’ї.

2. Особливості соціальної роботи з сім’єю.

3. Напрями соціальної роботи з сім’єю (сімейна терапія, сімейна психопрофілактика, надання соціальної допомоги сім’ї, сімейне посередництво у вирішенні сімейних конфліктів, сімейне консультування, соціально-педагогічна робота з сім’єю: соціальне обслуговування; соціально-реабілітаційна робота з сім’єю; соціально-профілактична робота з сім’єю; соціальний супровід сім’ї).

Література:  [1, 6, 7, 9, 14, 33, 36, 39, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 61]..

 

Тема 8–9.  Технології соціальної роботи

Питання:

Специфіка технологій у соціальній роботі (розкрийте особливості та зміст певної технології): соціальна діагностика та профілактика; соціальна адаптація; соціальна реабілітація; соціальна корекція та терапія; соціальне проектування; соціальне прогнозування; соціальна експертиза; соціальне посередництво; соціальне консультування; соціальне забезпечення; соціальне страхування.

Література:   [2, 9, 12, 14, 33, 36, 39, 42, 43, 47, 56, 58, 61]..

 

Тема 10. Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи

Питання:

1. Законодавча база роботи соціальних служб для молоді.

2. Моделі соціальних служб: функціональна, орієнтована на певну групу клієнтів, територіального охоплення.

3. Функції системи ССМ та основні напрями діяльності.

4. Зміст, форми і методи діяльності ССМ.

5. Система центрів ССМ на Україні (державний рівень, регіональний рівень, місцевий рівень, спеціалізовані формування).

6. Проблеми в роботі ССМ.

Література: [2, 10, 18, 19, 22, 24, 29, 30, 36, 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56].


6. Завдання для самостійної роботи

 

1. Складіть таблицю основних категорій, понять з соціальної роботи на основі аналізу визначень пропонованих літературних джерел.

2. Складіть схему взаємовідношень соціальної роботи як наукової галузі з іншими науками на основі аналізу джерел.

3. Оберіть певну теорію соціальної роботи, дайте її характеристику за планом: назва, зміст, зв’язки з іншими теоріями.

4. Складіть порівняльну таблицю.

Таблиця 1

«Характеристика теорій соціальної роботи»

Назва теорії

Характеристики

Ознаки порівняння

 

 

 

 

 

5. Складіть таблицю

Таблиця 2

«Характеристика історії розвитку соціальної роботи в Україні»

Період

Характеристика соціальної діяльності

Суб’єкти соціальної діяльності

 

 

 

 

 

6. Ознайомтеся з історією становлення та розвитку системи соціальної роботи за рубежем.

7. Визначте особливості становлення та функціонування системи соціальної роботи в різних країнах.

8. На основі історико-логічного аналізу визначте тенденції розвитку системи соціальної роботи в сучасних умовах.

9. Ознайомтеся з кваліфікаційною характеристикою соціального працівника та зробити її конспект.

10. Ознайомтеся з «Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи в Україні», та іншими державними документами, що стосуються цього питання. Складіть конспект.

11. Визначте основні класифікаційні ознаки систематизації методів соціальної роботи.

12. Розкрийте взаємозв’язок понять «методи соціальної роботи», «технології соціальної роботи», «форми соціальної роботи». Розробіть структурно-логічну схему цих взаємозв’язків.

13. Користуючись матеріалами літературних джерел (№48), заповніть таблицю:

Таблиця 3

Характеристика методів соціальної роботи

Методи соціальної роботи

Соціальні групи клієнтів

Соціальні установи, соціальні працівники

Орієнтовні форми роботи

 

 

 

 

 

 

14. Охарактеризуйте практику соціальної роботи з сім’ями різного типу.

15. Охарактеризуйте проблеми, які вирішує соціальний працівник у сім’ї.

16. Грунтуючись на власному особистісному або фаховому досвіді, наведіть приклад конкретної технології соціальної роботи з сім’єю.

17. Розробіть конкретний проект (програму) соціальної роботи з сім’єю певного типу.

18. Охарактеризуйте три групи соціально-вікових завдань: а) дитинства; б) молоді; в) зрілого віку; г) літнього віку.

19. Розкрийте особливості соціальної роботи з: а) дітьми; б) молоді; в) людьми зрілого віку; г) людьми літнього (похилого) віку.

20. Розробіть програму соціальної роботи з певною групою клієнтів: а) сім’ями групи «соціального ризику»; б) особистостями маргінального типу; в) молоддю, що страждає на алкоголізм або наркоманію; г) мігрантами; д) особами суїциїдальної поведінки; е) дітьми «вулиці»; ж) особами літнього віку.

21. Дайте характеристику однієї з технологій соціальної роботи за планом: а) особливості; б) сфери застосування; в) сутність (етапи діяльності); г) приклади.

22. Розгляньте основні принципи, напрями, методи та форми роботи в ССМ.

23. Ознайомтесь зі змістом законодавчої бази діяльності ССМ.

24. Наведіть проект діяльності ССМ за будь-яким з напрямів роботи.


7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

Завдання № 1 Написання реферату: Історія розвитку соціальної роботи на Україні та за рубежем (Росія, Англія, Німеччина, США і т.ін. (держава визначається за вибором студента).

Структура написання реферату (об’єм реферату – 10 – 15 сторінок):

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження);

б) аналіз літературних джерел;

в) зміст роботи, специфіка діяльності, напрями, методи та форми соціальної роботи;.

г) порівняльна характеристика соціальної роботи певної держави з вітчизняним досвідом соціальної роботи;

д) висновки;

є) список використаних джерел.

 

Теми рефератів:

1. Теорія соціальної роботи: минуле й сучасність.

2. Волонтерський рух в Україні

3. Волонтерський рух у Харкові.

4. Використання здобутків психоаналізу в теорії соціальної роботи.

5. Використання здобутків школи когнітивної психології в теорії соціальної роботи.

6. Використання здобутків школи гуманістичної психології в теорії соціальної роботи.

7. Розвиток соціальної роботи за часів Київської Русі.

8. Розвиток соціальної роботи в Запорізькій Січі.

9. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні.

10. Благодійна діяльність Товариства Червоного Хреста.

11. Сільська громада як суб’єкт соціально-педагогічної допомоги.

12. Підготовка спеціалістів з соціальної роботи в США.

13. Підготовка спеціалістів з соціальної роботи в країнах Західної Європи.

14. Підготовка спеціалістів з соціальної роботи в країнах Східної Європи.

15. Підготовка спеціалістів з соціальної роботи в Росії.

16. Методологія соціальної роботи.

17. Використання правових методів в соціальній роботі.

18. Використання соціологічних методів в соціальній роботі.

19. Використання психолого-педагогічних методів в соціальній роботі.

20. Управління спілкуванням в діяльності соціального працівника.

21. Методологія соціальної роботи.

22. Використання правових методів в соціальній роботі.

23. Використання соціологічних методів в соціальній роботі.

24. Використання психолого-педагогічних методів в соціальній роботі.

25. Управління спілкуванням в діяльності соціального працівника.

26. Спільне та особливе в діяльності менеджера та спеціаліста з соціальної роботи.

27. Інноваційний менеджмент в роботі соціальних служб.

28. Державні та приватні соціальні служби: протистояння чи співіснування.

29. Характеристика менеджерських методів у соціальній роботі.

30. Менеджмент соціальної роботи: перспективи та реалії сьогодення.

 

Завдання № 2. Розробити проект соціальної роботи з певною групою клієнтів або розв’язання певної соціальної проблеми, використовуючи методи та технології соціальної роботи:

І. Соціальна робота з певною групою клієнтів

а) з людьми похилого віку;

б) з сім’ями групи «соціального ризику»;

в) дітьми девіантної та кримінальної поведінки;

г) дітьми-інвалідами;

д) тощо.

ІІ. Соціальна робота з розбивання певної соціальної проблеми

а) з охорони здоров’я;

б) з захисту материнства;

в) з захисту дитинства;

г) з гуманізації суспільних відносин;

д) тощо.

 

Методика виконання ІНДЗ №2:

Виконання завдання здійснюється таким чином: студент самостійно розробляє проект соціальної діяльності з певною групою клієнтів і публічно захищає його на семінарському занятті. Матеріали розробленого проекту оформляють у такому вигляді:

1) титульний аркуш (проект....),

2) опис соціальної проблеми (сутність, категоріальний апарат, актуальність, мета, завдання, власний внесок в роботу);

3) модель діяльності (об’єкти, суб’єкти, напрями діяльності, результати діяльності);

4) зміст діяльності та її організаційне забезпечення (технологія: етапи у наданні допомоги та ресурси, які необхідні для здійснення діяльності соціальних працівників);

5) додатки (приклади, методичні матеріали).

Якість виконання завдання оцінюється за загальними критеріями (актуальність, практична значущість, особистий внесок автора, обґрунтованість, культура доповіді, оформлення).

 


8. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, робота в Інтернеті, індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язування творчих завдань, написання звітів.

 

9. Методи оцінювання

Поточне оцінювання, оцінка за реферат; оцінка за проект; підсумкова контрольна робота (тест), іспит.

 

10. Розподіл балів, що надаються студентам

 

Змістовний модуль 1

 

Модуль 1

(поточне оцінювання)

Сума

Змістовий модуль 1

ІНДЗ (реферат)

7+6+6+6+5=30

 

Т 1

Т 2

 

Т 3

Т 4

Т 5

12

42

7

6

 

6

6

5

 

Змістовний модуль 2

 

Модуль 2

(поточне оцінювання)

Захист ІНДЗ

Сума

Змістовий модуль 2

Тест

ІНДЗ (проект діяльності)

6+5,5+10,5+1+5=28

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

12

12

6

58

6

5,5

10,5

1

5

 

Шкала оцінювання:

90 - 100 балів – відмінно (А)

75 - 89 балів – добре (ВС)

60 - 74 балів – задовільно (DE)

35 - 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FХ)

1 - 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

 

11. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; відеофільми.


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

факультет психології та соціології

кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри соціальної педагогіки

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №21 від «8» червня 2005 р.

Зав. кафедрою соціальної педагогіки

 

проф.           програма-Социальная работа           Т.О. Дмитренко

 

 

 

 

 

 

програма-Социальная работаХарків 2005

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика