andrey

Путь к Файлу: /Cоциальная работа / Теория социальной работы / Для очников / L-3-4.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   86.0 КБ
СКАЧАТЬ

Лекція № 3-4

Тема: Типологізація теорій соціальної роботи

 

Питання:

1. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи

2. Теорії соціальної роботи – від позитивізму до постмодернізму:

а) типологізація за критерієм історичної послідовності;

б) типологізація за об’єктним критерієм: індивідуальні, групові та ком’юніті-теорії;

в) типологізація за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: психолого-орієнтовані, соціолого-орієнтовані, комплексні.

3. Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи.

 

Теми рефератів:

1. Використання здобутків психоаналізу в теорії соціальної роботи.

2. Використання здобутків школи когнітивної психології в теорії соціальної роботи.

3. Використання здобутків школи гуманістичної психології в теорії соціальної роботи.

 

1. Сучасні теорії соціальної роботи

На минулій лекції ми визначили, що соціальна робота – це галузь молода, яка знаходиться в процесі становлення, формування власного предметного поля, тому аналіз сучасних теорій соціальної роботи має враховувати такі особливості (тенденції):

1) відбувається усталення теоретичних засад науки (наукових критеріїв, методології, загальновизнаних наукових теорій);

2) розширення та диференціація об’єкта науки, супроводжується появою як нових теорій, так і уточненням концептуального бачення усталих теорій.

В.І. Курбатов визначає 3 підходи до розв’язання соціальних проблем:

1) революційно-перетворюючий (марксистський напрям), метою якого є розв’язання соціальних проблем тільки революційним шляхом, перетворюючи саме суспільство;

2) реформістський – причини соціальних проблем в суспільстві, але вихід – у поступовому його реформування (скандинавські країни);

3) антропологічний – причини соціальних проблем людини – в ній самій (Мері Річмонд), виходячи з американської ідеології індивідуалізму розглядають бідність як хворобу, тобто нездатність індивіда самостійно організувати власне незалежне життя.

В роботах Ричарда Тітмуса та його послідовників визначено типологію моделей соціального забезпечення на Заході:

– партеналістична (США, Японія, інші держави, де сильна позиція католицької церкви);

– карпоративістська (Германія, Австрія, Бельгія, Нідерланди);

– етатицька (скандинавські країни).

Сучасні теорії соціальної роботи співіснують і взаємодіють у науковому просторі, де виділяють два основних підходи: позитивістські – з позицій позитивізму сучасні теорії соціальної роботи групуються за двома критеріями (за ознакою об’єкта соціальної роботи – індивідуальні, групові, общинні; за ознакою близькості до сумісних соціальних наук – психолого-орієнтовані, соціально-орієнтовані, комплексні); постмодерністські – з позицій постмодернізму сучасні теорії можна об’єднати у три групи: рефлективно-терапевтичні; соціалістично-колективістські; індивідуалістично-реформістські.

Характерною особливістю соціальної роботи як галузі знань є те, що вона почала бурхливо розвиватися після визначення соціальної роботи як професії, тобто за наявності нагальної потреби суспільства у науково-теоретичних дослідженнях на новому етапі розвитку суспільства. Отже, практичні дії (досвід) соціальної допомоги соціально осмислювався, узагальнювався та концентрувався навколо основних об’єктів соціальної роботи: індивіда, групи та групової спільноти (ком’юніті). Відповідно до цього виділяють (2, с. 74) такі основні теорії соціальної роботи:

1) теорія індивідуальної соціальної роботи;

2) теорія групової соціальної роботи;

3) теорія общинної соціальної роботи;

4) теорія соціального адміністрування та планування соціальної роботи.

Теорія індивідуальної роботи створювалась у відповідності до завдань, які виникали перед соціальними працівниками щодо з’ясування причин, які призвели того чи іншого індивіда до дезадаптивного стану у суспільстві.

Потрібно було створити таку теорію, яка б з єдиних позицій дозволила пояснити та інтерпретувати різні причинно-наслідкові зв’язки з зовнішнім і внутрішнім світом клієнта. Психоаналіз З.Фрейда надовго визначив один з головних напрямів в розвитку теорії індивідуальної  соціальної роботи, а також становлення науково-теоретичних шкіл соціальної роботи.

На основі використання певної частини необхідних для соціальної практики методологічних основ тієї чи іншої теорії, виробилися певні моделі присвоєння (Фірсов. Введення в теоретичні основи соціальної роботи, с. 142-166):

1) особистісна (в основі лежить та чи інша теорія особистості, що адаптується до соціально-орієнтованих завдань);

2) процесуальна (в основі – теорії процесу та індивідуальної взаємодії);

3) синтетична (об’єднані різні теорії);

4) психологічні теорії (без протиставлення особистісних та діяльнісних);

5) психологічна та соціальна теорії;

6) психологічні, соціологічні, що об’єднані теорією систем;

7) теорії систем, процесів і психологічні.

Індивідуальні теорії соціальної роботи відображають напрям в науці, згідно якому в основі соціальних проблем у суспільстві є людина, в якої власне і сконцентровані детерміновані природою основні причини людських бід і негараздів (2, с. 75).

Обмеженістю такого підходу є неможливість адекватно відобразити складні взаємовідносини в системі “людина – суспільство”, бо не враховує впливу суспільних відносин.

Методи індивідуальної соціальної роботи:

1) ведення випадку (клінічна соціальна робота, менеджмент випадку – адміністративна модель);

2) індивідуальне консультування (соціально-психологічне, телефонне);

3) представництво інтересів клієнта в соціальній роботі, адвокатування або адсвокасі процес захисту прав, реалізації інтересів клієнта тощо (індивідуальне право: юридичне представництво, професійне представництво, громадське представництво, колективне представництво: структурне право, представництво рівних); посередництво;

4) вулична соціальна робота ( робота соціальних працівників в місцях, де потрібна допомога “дітям вулиці”, споживачам ін’єкційних наркотиків, бездомним; уживаються такі терміни “мобільна соціальна робота”, “мобільна соціальна служба”); виділяють 2 напрями: а) “аутріч-робота” – спрямована на залучення представників цільової групи з вулиці до соціального закладу, де їм надають допомогу; б) “детач-робота” – покликана надавати соціальну підтримку безпосередньо на вулиці.

 

Теорія групової соціальної роботи

В основі становлення методів соціальної роботи з групою лежать теоретичні розробки Г. Лебона, І. Кулі, З.Фрейда та ін.

У 30-ті роки ХХ ст. групова соціальна робота почала розвиватися як окремий напрям. Її суть полягає в наданні клієнту допомоги шляхом передавання групового досвіду і використання терапевтичних чинників групи. При цьому в соціальній роботі група розглядається як об’єднання людей, що мають подібні проблеми, які спричиняють їх ізоляцію в суспільстві. Зараз стає дедалі популярнішою.

Тут виділяють такі групи, як (ІІ. с. 76):

1) групи зустрічей;

2) Т-групи (вдосконалення навичок міжособистісного спілкування “тут і тепер”);

3) групи подолання проблем (допомога пережити ситуацію);

4) лікувальні групи (люди з різними психічними розладами);

За способами реалізації мети виокремлюють такі групи (Мигович, 2004):

1) орієнтовані на процес;

2) психотерапевтичні (консультативні; є травматичний досвід);

3) взаємопідтримки, самодопомоги;

4) орієнтовані на дію.

Методи соціальної діяльності: тренінги.

 

Робота в громаді

Об’єднання людей у певні спільноти, громади відповідно до інтересів, настанов, способу життя, готовності до спільних дій.

Соціальна робота в громаді набула поширення у другій половині ХХ ст..

Розрізняють такі типи громад:

1) територіальну громаду (об’єднує людей однієї географічної місцевості);

2) громада за інтересами (об’єднує людей, які мають спільні запити, проблеми, зв’язки, характеристики).

Офіційно в Україні функціонує поняття «територіальна громада» – первинний суб’єкт місцевого самоврядування (мешканці адміністративно-територіальних одиниць – сіл, селищ, міст). Є в Україні й етнічні громади – татарська, єврейська, в’єтнамська, китайська тощо.

Моделі (базові) діяльності соціальних працівників в громаді описав у 70-ті роки ХХ ст. американський науковець Джей Ротман:

1) місцевий розвиток (розвиток населеного пункту);

2) соціальне планування;

3) соціальні дії.

Окрім цього можна виділити такі методи роботи у громаді, як:

4) догляд у громаді (спрямований на наданні можливості людям, які мають проблеми здоров’я, можливості жити незалежно);

5) колективне посередництво (посередництво інтересів осіб, на політичному рівні).

За ознакою близькості до сумісних наук про людину і суспільство виділяють три основних групи теорій:

1) психолого-орієнтовані теорії соціальної роботи;

2) соціолого-орієнтовані теорії соціальної роботи;

3) комплексно-орієнтовані теорії соціальної роботи.

Психолого-орієнтовані теорії об’єднують сукупність теорій, основною ідеєю яких допомага клієнту шляхом оптимізації його власних зусиль, з використання своїх особистісних і соціальних ресурсів для впливу на ситуацію.

Тут виділяють такі теорії і моделі соціальної роботи:

1) психологічна (в основі можливості психоаналізу – З. Фрейд, Е. Еріксон, Ф. Перлз, В. Франкл) – модель соціальної роботи сфокусована на внутрішньому житті індивіда і спирається на психологічний детермінізм (дії особистості передуються її мисленням, а не впливом оточення);

2) біхевіористська – ці теорії загалом ігнорують свідомість, зводячи психіку до різних форм поведінки, сформованої під впливом середовища (стимул – реакція), джерело поведінки – біологічна деривація, історія на учіння, тому соціальні працівники спрямовують власні зусилля на подолання небажаних або підсилення бажаних форм поведінки за допомогою підкріплення і соціального научіння;

3) когнітивна модель соціальної роботи (в основі – когнітивна психологія) – розглядає невротичні й поведінкові проблеми – наслідки помилкового сприйняття, порушень мислення;

4) гуманістична модель соціальної роботи – спрямована на пробудження резервів особистості людини, її сил добра, психічного здоров’я і бажання до самовдосконалення (К. Роджерс), можливості вирішення проблем через розуміння відношення до інших, пошук власного життєвого призначення;

5) екзистенціальна теорія (в основі соціальної роботи – ідея, що при аналізі поведінки клієнта необхідно брати до уваги, як він приймає та інтерпретує свої уявлення про оточуючий його світ, як оцінює свій соціальний статус, тобто уявлення клієнта про оточуючий світ можна скоректувати, змінивши його уявлення про власний соціальний статус);

6) теорія кризового втручання – соціальна робота спрямована на надання допомоги клієнту у кризовому стані.

Соціолого-орієнтовані теорії – концентрують увагу на соціальному контексті допомоги:

– соціальних детермінантах виникнення складних ситуацій;

– соціальних нормах та патологіях;

– соціальному контролі за поведінкою.

Приклади теорій:

а) системна (суспільство – складна соціальна система, допомога клієнту полягає у виявлення факторів оточення клієнта, фіксації впливу на нього інших людей та інших соціальних факторів, «знімаючи» негативні обставини; у 70-ті роки ХХ ст. набула поширення системна модель соціальної роботи – Горвард Голдстейн, Елієн Пінкус, Енн Мінахен):

б) екологічна (модель, зміст якої полягає у використанні активних методів адаптації і соціалізації клієнта задля досягнення ним особистісних змін, рівень яких відповідав би вимогам навколишнього середовища, а також у впливі на соціальне і фізичне середовище, для того, щоб воно більше відповідало правам, потребам і життєвим цілям особистості). Тут виділяють такі концепції: життєвого стресу, протистояння, ніші ареалу, життєвих навичок. Екологічна модель соціальної роботи передбачає дослідження сім’ї як соціальної системи (складання генограм та екограм);

в) соціально-радикальна теорія концентрує увагу на ідеї допомоги клієнтові у розвитку його соціальної свідомості (її політичної і правової складових), підвищення самоконтролю, особистісної відповідальності, само актуалізації;

Комплексно-орієнтовані теорії об’єднують концептуальні підходи декількох гуманітарних наук (соціології, психології, педагогіки).

Методи (ІІ, с. 78):

а) рольова гра;

б) соціально-педагогічна теорія;

в) когнітивна теорія соціальної роботи (регуляція соціальної поведінки шляхом навчання клієнта «відпрацьовувати» механізм своїх вчинків адекватно соціальним умовам або конкретній ситуації, в якій він  опинився).

 

ПІДСУМКИ:

 

1) Сучасні теорії соціальної роботи співіснують і взаємодіють у науковому просторі, де виділяють два основних підходи

а) позитивістські

б) постмодерністські

з позицій позитивізму сучасні теорії соціальної роботи групуються за двома критеріями

з позицій постмодернізму сучасні теорії можна об’єднати у три групи:

за ознакою об’єкта соціальної роботи (індивідуальні, групові, общинні)

за ознакою близькості до сумісних соціальних наук (психолого-орієнтовані, соціально-орієнтовані, комплексні)

рефлективно-терапевтичні

соціалістично-колективістські

індивідуалістично-реформістські

2) Кожній теорії притаманні свої методи роботи

3) Теорія соціальної роботи в Україні визрівала під впливом російської та західної теорій соціальної роботи, а також на основі власного культурного, соціального, наукового підґрунтя. Вітчизняна теорія соціальної роботи включає: архаїчну, конфесійну, державну, громадсько-державну, соцієтальну, та професійну парадигми діяльності

 

 

 

Література: [1, 4, 6, 8, 9, 13, 25, 26, 28-а, 30, 34, 35-а, 36, 37, 40, 43, 46, 48]

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика