andrey

Путь к Файлу: /Cоциальная работа / ИПО / програма-ИПО-Социальная работа.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   126.5 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

 

Інститут післядипломної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

 

“Затверджую”

проректор з навчальної роботи

“____”______________ 200_р.

__________________________

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу «Соціальна робота»

для студентів очної та заочної форми навчання усіх спеціальностей

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

Розробник: к.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди В.В. Костіна.

Рецензенти:

1. д.п.н., професор кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури А.О. Рижанова.

2. д.п.н., професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Л.А. Штефан.

 

Затверджено вченою радою факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №  ___   від “___” червня  2006 р.

 

Харків   2006

програма-ИПО-Социальная работа

Структура програми навчального курсу

“Соціальна робота”

1. Опис предмета навчального курсу

Предмет: соціальна робота

 

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 0,5

0101. Педагогічна освіта

Обов’язковий,

рік підготовки – 1,

Семестр – 2

Лекції (теоретична підготовка) – 6 год.;

Семінари – 4 год.;

Самостійна робота –  10 год.;

Індивідуальне науково – дослідне завдання:

 – реферат: «Історія розвитку соціальної роботи за кордоном»;

– проект соціальної роботи з певною групою клієнтів.

Вид контролю – залік, 2 семестр.

Модулів: 3 (аудиторна робота, ІНДЗ (навчальний проект + реферат), самостійна робота

Освітній рівень – базова вища освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст педагогічної освіти, практичний психолог.

Змістовних модулів: 2

Спеціаліст

Загальна кількість годин – 12

 

Тижневих годин – 4 год.

 

 

2. Мета курсу:  ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку соціальної роботи як науки та галузі практичної діяльності, а також виділення особливостей зародження та розвитку цієї галузі в Україні.


3. Програма

 

Вступ

Соціальна робота як практична діяльність з подання допомоги громадянам, які опинились у складній життєвій ситуації, набуває в сучасному суспільстві дедалі більшого поширення. Загострення соціальних проблем окремих категорій населення та надзвичайне розширення кількості людей ,які опинились у кризовому стані, вимагає теоретичного осмислення суті соціальної роботи та визначення її особливостей в Україні.

Розглядаються різні підходи до класифікації теорій соціальної роботи: психолого-орієнтований, соціально-орієнтований та комплексний. Під час занять студенти ознайомлюються зі змістом, технологіями та методами соціальної роботи.

Дисципліна «Соціальна робота» є базовою для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Психологія». Програмою передбачено засвоєння студентами двох змістовних модулів:

1) теоретичні основи соціальної роботи;

2) організаційні аспекти соціальної роботи.

Вивчення курсу завершується екзаменом.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціалістів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та передпідготовки соціальних педагогів. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів з працівниками соціальних служб, а також серед громадськості.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з примірного структурного змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).


Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи соціальної роботи

Тема 1.  Теоретичі засади соціальної роботи. Типологізація теорій соціальної роботи

Соціальна робота як наука та вид суспільної діяльності. Основні поняття та категорії соціальної роботи. Закономірності та принципи соціальної роботи. Нормативно-правова база соціальної роботи.

Типологізація теорій соціальної роботи як форма наукового дослідження. Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної роботи. Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації сучасних теорій соціальної роботи.

Література: [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 33, 34, 39, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 61, 63].

 

Тема 2. Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи. Світовий досвід соціальної роботи

Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної  роботи в Україні: роль географічних, соціально-економічних, політичних умов у формуванні національних особливостей науки «Соціальна робота». Благодійність як моральне і духовне підґрунтя виникнення теоретичних основ соціальної роботи. Релігійні засади виникнення соціальної роботи в Україні. Суспільна опіка в Київській Русі: форми та традиції. Роль громади в наданні соціальної підтримки на селі. Традиції товариства Червоного Хреста в Україні. Традиції соціального захисту громадян в Українській РСР; встановлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні. Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги.

Соціальна робота за рубежем: основні моделі соціальної підтримки населення у сучасному світі. Основні напрями підготовки соціальних робітників за рубежем. Соціальна робота в постсоціалістичних країнах. Теоретичні витоки і сучасні політико-правові засади соціальної роботи за рубежем. Соціальна держава і соціальний захист населення. Сучасний стан соціальної роботи в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Література:  [1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 33, 35, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 62, 63].

 

Тема 3.  Соціальний працівник: професійний портрет. Зміст та організація соціальної роботи

Особистісно-професійні характеристики соціального працівника. Сфери діяльності та функції соціального працівника. Етика соціального працівника. Підготовка соціальних працівників на Україні.

Діяльнісна природа соціальної роботи. Сутність соціальної роботи. Зміст соціальної роботи. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Класифікація методів соціальної роботи. Мотиваційний підхід до класифікації методів соціальної роботи. Форми соціальної роботи: морфологічна, процесуальна.

Література:   [1, 2, 6, 9, 13, 14, 23, 17, 25, 28, 33, 36, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 61].

 

Змістовий модуль 2.  Організаційні аспекти соціальної роботи.

Тема 4.  Соціальна робота з різними категоріями клієнтів. Технології соціальної роботи

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота з клієнтами різного віку. Соціальна робота з представниками проблемних груп (соціальна робота з інвалідами; соціальна робота з сиротами, превентивна робота тощо). Соціальна робота з жінками. Соціальна робота у школі.

Поняття соціальної технології. Специфіка соціальних технологій в соціальній роботі. Загальні технології соціальної роботи: соціальна діагностика та профілактика; соціальна адаптація; соціальна реабілітація; соціальна корекція та терапія; соціальне проектування; соціальне прогнозування; соціальна експертиза; соціальне посередництво; соціальне консультування; соціальне забезпечення; соціальне страхування; соціальна опіка та піклування.

Література: [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61].

 

Тема 5. Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи

Законодавча база роботи ССМ. Моделі соціальних служб за П.Спікером: функціональна; орієнтована на певну групу клієнтів; територіального охоплення. Функції системи ССМ. Пріоритетні напрями діяльності ССМ. Напрями соціальної роботи ССМ. Об’єкти діяльності ССМ та їх клієнти. Форми та методи соціальної роботи ССМ. Рівні діяльності ССМ (Д. Біліс): робота з проблемами як вимогами клієнтів; робота з проблемами як з ситуаціями; поступове запровадження служби; повне запровадження служби, яка має орієнтацію на збільшення послуг дітям та молоді; повне охоплення певної сфери життєдіяльності дітей та молоді.

Діяльність ССМ на трьох рівнях: державному; регіональному; місцевому. Проблеми діяльності ССМ.

Література:   [1, 2, 8, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 39, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 562, 59].

 


4. Структура залікових кредитів (32 годин)

 

Заліковий кредит 1

Теми

Лекції

(год)

Семінарські заняття

(год)

Самостійна робота (завд.)

ІНДЗ

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи соціальної роботи

1

Соціальна робота як вид суспільної діяльності та наукова галузь. Теоретичні засади соціальної роботи. Типологізація теорій соціальної роботи. Аналіз теорій соціальної роботи як метод наукових пошуків

1/2

№1, 2

Написання реферату: «Історія та теорія розвитку соціальної роботи на Україні та за кордоном»

або

розробка проекту соціальної роботи з розв’язання певної соціальної проблеми

2

Розвиток вітчизняної теорії та практики соціальної роботи: історичний аналіз; опис сучасного етапу розвитку.

Історія соціальної роботи за кордоном. Світовий досвід соціальної роботи

2/2

№3,4

3

Професійний портрет соціального робітника. Зміст та організація соціальної роботи.

3/2

№5

 

Змістовний модуль 2. Організаційні аспекти соціальної роботи

4

Соціальна робота з представниками проблемних груп. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. Технології соціальної роботи: загальні та окремі.

1/2

№11-17

5

Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи.

2/2

№18-21

 

Всього годин

6

4

10

 

 

* – номер заняття/кількість годин, відведених на заняття


5. Теми семінарських занять

Тема 1. Професійний портрет соціального працівника – 2 години.

Питання:

1. Особистісно професійні характеристики соціального працівника.

2. Сфери діяльності та функції соціального працівника.

3. Етика соціального працівника.

 

Тема 2. Соціальні служби для молоді – поліфункціональний суб’єкт соціальної роботи – 2 години.

Питання:

1. Законодавча база роботи соціальних служб для молоді.

2. Моделі соціальних служб: функціональна, орієнтована на певну групу клієнтів, територіального охоплення.

3. Функції системи ССМ та основні напрями діяльності.

4. Зміст, форми і методи діяльності ССМ.

5. Система центрів ССМ на Україні (державний рівень, регіональний рівень, місцевий рівень, спеціалізовані формування).

6. Проблеми в роботі ССМ.


6. Завдання для самостійної роботи

 

1. Оберіть певну теорію соціальної роботи, дайте її характеристику за планом: назва, зміст, зв’язки з іншими теоріями.

2. Складіть порівняльну таблицю “Характеристика теорій соціальної роботи”.

3. Складіть таблицю “Характеристика історії розвитку соціальної роботи в Україні”

4. Ознайомтесь з кваліфікаційною характеристикою соціального працівника та зробити її конспект.

5. Ознайомтесь з «Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи України», та іншими державними документами, що стосуються цього питання. Складіть конспект.

6. Визначте основні класифікаційні ознаки систематизації методів соціальної роботи.

7. Користуючись матеріалами літературних джерел (№35), заповніть таблицю:

Методи соціальної роботи

Соціальні групи клієнтів

Соціальні установи, соціальні працівники

Орієнтовні форми роботи

 

 

 

 

 

 

8. Розробіть конкретний проект (програму) соціальної роботи з сім’єю певного типу.

9. Охарактеризуйте три групи соціально-вікових завдань: а) дитинства; б) молоді; в) зрілого віку; г) літнього віку.

10. Розкрийте особливості соціальної роботи з: а) дітьми; б) молоді; в) людьми зрілого віку; г) людьми літнього (похилого) віку.

11. Розробіть програму соціальної роботи з певною групою клієнтів: а) сім’ями групи «соціального ризику»; б) особистостями маргінального типу; в) молоддю, що страждає на алкоголізм або наркоманію; г) мігрантами; д) особами суїциїдальної поведінки; е) дітьми «вулиці»; ж) особами літнього віку.

12. Дайте характеристику однієї з технологій соціальної роботи за планом: а) особливості; б) сфери застосування; в) сутність (етапи діяльності); г) приклади.

13. Розгляньте основні принципи, напрями, методи та форми роботи в ССМ.

14. Ознайомтесь зі змістом законодавчої бази діяльності ССМ.


7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти)

 

Завдання № 1 Написання реферату: Історія розвитку соціальної роботи на Україні та за кордоном (Росія, Англія, Німеччина, США і т.ін. (держава визначається за вибором студента).

Структура написання реферату (об’єм реферату – 10 – 15 сторінок):

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження);

б) аналіз літературних джерел;

в) зміст роботи, специфіка діяльності, напрями, методи та форми соціальної роботи;.

г) порівняльна характеристика соціальної роботи певної держави з вітчизняним досвідом соціальної роботи;

д) висновки;

є) список використаних джерел.

 

Завдання № 2. Розробити проект соціальної роботи з певною групою клієнтів або розв’язання певної соціальної проблеми, використовуючи методи та технології соціальної роботи:

І. Соціальна робота з певною групою клієнтів

а) з людьми похилого віку;

б) з сім’ями групи «соціального ризику»;

в) дітьми девіантної та кримінальної поведінки;

г) дітьми-інвалідами;

д) тощо.

ІІ. Соціальна робота з розв’язання певної соціальної проблеми

а) з охорони здоров’;

б) з захисту материнства;

в) з захисту дитинства;

г) з гуманізації суспільних відносин;

д) тощо.

 

Методика виконання ІНДЗ:

Виконання завдання здійснюється таким чином: студент самостійно розробляє проект соціальної діяльності з певною групою клієнтів і публічно захищає його на семінарському занятті. Матеріали розробленого проекту оформляють у такому вигляді:

1) титульний аркуш (проект....),

2) опис соціальної проблеми (сутність, категоріальний апарат, актуальність, мета, завдання, власний внесок в роботу);

3) модель діяльності (об’єкти, суб’єкти, напрями діяльності, результати діяльності);

4) зміст діяльності та її організаційне забезпечення (технологія: етапи у наданні допомоги та ресурси, які необхідні для здійснення діяльності соціальних працівників);

5) додатки (приклади, методичні матеріали).

Якість виконання завдання оцінюється за загальними критеріями (актуальність, практична значущість, особистий внесок автора, обґрунтованість, культура доповіді, оформлення).

 


8. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, робота в Інтернеті, індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язування творчих завдань, написання звітів.

 

9. Методи оцінювання

Поточне оцінювання, оцінка за реферат; оцінка за проект; підсумкова контрольна робота (тест), іспит.

 

10. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; відеофільми.


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

Інститут післядипломної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

для студентів очної та заочної форми навчання усіх спеціальностей

 (за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри соціальної педагогіки

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №20 від «27» червня 2006 р.

Зав. кафедрою соціальної педагогіки

 

проф.           програма-ИПО-Социальная работа           Дмитренко Т.О.

 

 

 

 

програма-ИПО-Социальная работаХарків 2006

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика