andrey

Путь к Файлу: /Менеджмент социальной работы / Программа-Менеджмент социальной работы.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   15.11.2014
Размер:   214.0 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 

факультет психології та соціології

кафедра соціальної педагогіки

 

 

 

ПРОГРАМА

навчального курсу

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри соціальної педагогіки

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Протокол №21 від «8» червня 2005 р.

Зав. кафедрою соціальної педагогіки

 

проф.                      Дмитренко Т.О.

 

 

 

 

 

 

Харків 2009


Структура навчального курсу «Менеджмент соціальної роботи»

 

1. Опис предмета навчального курсу

Предмет: менеджмент соціальної роботи

 

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: __

0101. Педагогічна освіта

Обов’язковий рік підготовки – 2

Модулів: 3 (аудиторна робота, ІНДЗ: реферат, навчальний проект, самостійна робота)

Освітній рівень – базова вища освіти

Семестр – 3

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр педагогічної освіти, педагог соціальний

Лекції (теоретична підготовка – 18 год., семінари – 18 год., самостійна робота – __ год.

Змістовних модулів: 2

Бакалавр

Індивідуальне науково-дослідне завдання: навчальний проект

Загальна кількість годин – 54

 

Кількість годин – 18

Тижневих годин – 4

 

Вид контролю – залік , 3 семестр

 

2. Мета курсу:

Опанувати теорію та історію менеджменту соціальної роботи як важливого складника соціально-педагогічної діяльності, а також засвоїти технології здійснення менеджменту соціальної роботи в сучасних умовах.


3. Програма

Вступ

 

Програма дисципліни передбачає ознайомлення з теорією та досвідом у галузі управління соціальною роботою. Програма курсу «Менеджмент соціальної роботи» складається з двох розділів: «Теоретичні основи менеджменту соціальної роботи» та «Практика управління в соціальній сфері», що розраховано на 18 годин лекційних та 18 годин семінарсько-практичних занять.

Провідними завданнями пропонованого курсу є:

· розкриття теоретичних основ здійснення управління в соціальній роботі;

· обґрунтування змісту й методів діяльності з менеджменту соціальної роботи;

· опанування технологіями здійснення менеджменту соціальної роботи.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом виконання ІНДЗ, проведенням поточного оцінювання знань, тестування, заліку.

У процесі вивчення дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» студенти мають засвоїти:

знання щодо сутності, змісту та особливостей технологій здійснення менеджменту соціальної роботи;

уміння застосовувати на практиці знання з управління в соціальній роботі; проводити діагностику ресурсів претендентів в галузі соціальної роботи; розробляти засоби, що дозволяють здійснювати управління персоналом в соціальній роботі.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних педагогів. Вона може бути використана для проведення науково-методичних семінарів з працівниками соціальних служб, а також серед громадськості.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ та узгоджена з приблизного структурного змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту соціальної роботи

Тема 1. Менеджмент соціальної роботи як наука та галузь практичної діяльності

Місце та роль менеджменту в системі управлінських знань. Сутнісні характеристики менеджменту: єдність елементів цільового управління та управління за результатами; людиноцентристська орієнтація на зростання людського потенціалу; використання кваліметричних методів вимірювання та оцінювання результатів.

Принципи стратегічного управління: управління на основі контролю; управління на основі екстраполяції; управління на основі розробки принципово нових стратегій; управління на основі прийняття оперативних рішень.

Процес менеджменту: визначення цілей і розробка стратегічних планів; розробка нових спеціальних стратегій розвитку, формулювання проектів цілей і підготовка директив для довгострокового планування, ранжирування стратегічних завдань за терміном виконання та важливістю, контроль за виконанням на основі виміру результатів, корекція організаційних заходів та системи мотивації працівників.

Література: [1, 2, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21].

 

Тема 2. Теоретичні основи менеджменту соціальної роботи

Структура системи управління соціальною роботою та характеристика її основних елементів: управління соціальною роботою на індивідуальному рівні (сім’я, особа), управління соціальною роботою на груповому рівні, управління соціальною роботою на територіальному рівні, управління соціальною роботою на державному рівні.

Основні функції управління в соціальній роботі: планування; організація соціальної роботи на всіх структурних рівнях; мотивація соціальної роботи; контроль за результатами; прийняття рішень щодо управління соціальною роботою; забезпечення комунікативного зв’язку у процесі управління; забезпечення керівництва та робота з персоналом.

Методи управління соціальною роботою та їх характеристики: організаційні методи управління соціальною роботою, економічні методи, соціально-психологічні методи, методи кваліметричної оцінки та контролю за результатами.

Література: [1, 4, 8, 10, 14, 15, 17].

 

Тема 3. Менеджмент соціальної роботи на макрорівні

Соціальна служба як організаційна форма реалізації державної соціальної політики. Цільове призначення соціальних служб. Основні функції служб. Місце і роль соціальних служб у системі соціальної роботи. Організаційні та правові засади діяльності соціальних служб.

Типологізація соціальних служіб критерії та принципи. Структура соціальних служб, характеристика основних структурних елементів. Сучасна мережа соціальних служб в Україні, тенденції та шляхи їх розвитку.

Організація діяльності соціальних службу перехідному суспільстві. Загальні критерії роботи соціальної служби. Основні форми соціальної роботи. Використання соціальних технологій у діяльності соціальних служб. Основні методи роботи соціальних служб. Шляхи підвищення ефективності роботи соціальних служб в Україні.

Література: [1, 4, 5, 8, 15, 17].

 

Тема 4-5. Менеджмент соціальної роботи на мікрорівні

Управління на рівні організації соціальної роботи. Модель толерантного менеджменту персоналу. Добір персоналу й активізація особистісного потенціалу клієнтів. Особливості проявів особистісних та професійних рис відносно моделі толерантності.

Література: [4, 5, 12, 15, 17].

 

 

Змістовий модуль 2. Практика управління в соціальній сфері

Тема 6. Наукове консультування і планування в управлінні соціальною роботою

Сутність планування соціальної роботи. Планування основних видів управлінської діяльності в соціальній роботі: розподілу організаційних ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища з метою поліпшення відносин системи соціальних служб з їх оточенням, внутрішньої координації для досягнення ефективної інтеграції внутрішніх дій, усвідомлення організаційних стратегій соціальної роботи менеджерами.

Модель процесу планування соціальної роботи: розробка місії організації; формулювання цілей; оцінювання й аналіз зовнішнього середовища; управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації; аналіз стратегічних альтернатив; вибір стратегії соціальної роботи; оцінювання стратегії щодо її відповідності місії соціальної роботи; реалізація стратегії; корекція місії соціальної роботи.

Література: [1, 4, 8, 12, 13, 15, 17].

 

Тема 7. Технології мотивації праці в менеджменті соціальної роботи

Мотивація як процес спонукання до професійної діяльності в соціальній сфері. Сутність мотивації соціальної роботи.

Соціальний механізм мотивації в соціальній сфері як взаємодія внутрішніх і зовнішніх спонукань до соціальної роботи. Ціннісні орієнтації, потреби та інтереси соціальних працівників як регулятори трудової діяльності в соціальній сфері. Мотиваційне ядро особистості соціального працівника, його структура та зміст основних елементів. Механізм цілеорієнтованої мотивації праці в соціальній сфері на основі її кваліметричної оцінки.

Основні типи трудової мотивації соціальних працівників. Особливості прояву типів мотивації в сучасних умовах та їх використання в соціальній роботі.

Література: [3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17].

 


Тема 8. Технологія вимірювання і контролю результатів праці в менеджменті соціальної роботи

Контроль як функція управління соціальною роботою. Сутність і призначення контролю в соціальній роботі. Види контролю в соціальній роботі: попередній, поточний та заключний.

Процес контролю в соціальній роботі, його основні етапи. Розробка стандартів у соціальній роботі. Порівняння реальних показників соціальної роботи зі стандартами, визначення масштабів допустимих відхилень. Вимірювання результатів соціальної роботи, порівняння їх із заданими стандартами, визначення наступних дій з корекції соціальної роботи.

Кваліметрична оцінка праці соціальних працівників. Модель оцінювання результатів праці соціальних працівників.

Критерії ефективності контролю в соціальній роботі: стратегічний характер контролю; спрямованість на досягнення конкретних результатів; своєчасність контролю; гнучкість, простота та економічність контролю.

Література: [3, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18].

 

Тема 9. Комунікативна сфера управління соціальною роботою. Управління персоналом у соціальній роботі

Комунікація як процес обміну інформацією, необхідний для здійснення управління соціальною роботою.

Зміст і особливості процесу комунікації в соціальній роботі. Зворотний зв’язок у процесі комунікації. Відмінності у сприйнятті інформації та у фізичній взаємодії, а також мовні відмінності в комунікаційному процесі.

Цільовий підхід до формування системи управління персоналом соціальної сфери. Задоволення потреб соціальних служб та організацій у кадрах та ефективне їх використання у соціальній роботі – цільове призначення управління персоналом. Кваліметрична оцінка соціальних працівників як цільова функція управління персоналом у соціальній сфері.

Система управління персоналом соціальної сфери: прогнозування та планування потреби в соціальних працівниках, пошук джерел її покриття; підбір та розстановка кадрів, їх облік та соціальна адаптація; соціальний розвиток колективу та система стимулювання; підвищення кваліфікації, освіта та перепідготовка кадрів; оцінка персоналу (поточна та періодична); переміщення в посадах із відповідними змінами в оплаті; висування в управлінський резерв та управління кар’єрою працівника.

Література: [2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18].

 

 

 

 


4. Структура залікових кредитів

 

№ п/п

Теми

Лекції (год.)

Семінарські заняття (№ зан./год.)

Самостійна робота (№ завд./год.)

Індивідуальна робота (год.)

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту соціальної роботи

1

Менеджмент соціальної роботи як наука та галузь практичної діяльності

1/2

1/2

 

Реферат з історії або теорії здійснення управління соціальною роботою (8 год.)

2

Загальна характеристика менеджменту соціальної роботи

2/2

2/2

 

3

Менеджмент на макрорівні

3/2

 

4-5

Менеджмент на мікрорівні

4-5/4

3-4/4

 

Змістовий модуль 2. Практика управління в соціальній сфері

6

Наукове консультування і планування в управлінні соціальною роботою

6/2

–/0

 

Навчальний проект системи управління в певній організації (8 год.)

7

Технології мотивації праці в менеджменті соціальної роботи

7/2

5/2

 

8

Технологія вимірювання і контролю результатів праці в менеджменті соціальної роботи

8/2

6/2

 

9

Комунікативна сфера управління соціальною роботою. Управління персоналом у соціальній роботі

9/2

7-9/6

 

Всього

18

18

18

16


5. Теми семінарських занять

Змістовий модуль 1

Тема 1: Теоретичні основи менеджменту соціальної роботи

Питання:

1. Концептуальна еволюція менеджменту соціальної роботи.

2. Сутність та зміст менеджменту соціальної роботи.

3. Типологія менеджменту соціальної роботи

Література:  [1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17].

 

Тема 2: Професійний відбір для претендентів на соціальну роботу

Питання:

1. Особистісні характеристики соціального працівника.

2. Професійні характеристики соціального працівника.

3. Вимоги до працівника соціальної сфери.

Література:  [4].

 

Тема 3: Модель толерантного менеджменту персоналу

Питання:

1. Охарактеризуйте модель толерантності.

2. Визначте труднощі в управління, пов’язані з клієнталізмом.

3. Визначте труднощі в управління, пов’язані з велфаризмом

4. Визначте труднощі в управління, пов’язані з приватизмом.

Література:  [4, 6].

 

Тема 4: Формування корпоративної культури цільового соціального управління в організації

Питання:

1. Особливості управління в соціальній організації.

2. Культура цільового соціального управління.

3. Модель керівника установи соціальної сфери.

Література:  [3, 4, 8, 12, 13, 15, 17].

 

Змістовий модуль 2

Тема 5: Мотивація персоналу соціальних служб

Питання:

1. Мотивація особистості до успіху та мотивація уникнення невдач.

2. Ієрархія потреб А. Маслоу і їх використання в мотивації працівників соціальної сфери.

3. Екстриксивна та інтриксивна мотивація в професійній сфері: позитивне та негативне.

4. Сучасні підходи (тенденції) до мотивації персоналу у соціальній сфері.

Література: [4, 6, 8, 12, 15, 16].

 


Тема 6: Оцінювання персоналу соціальних служб

Питання:

1. Загальна характеристика методів оцінювання персоналу; їх класифікація.

2. Сучасні методи оцінювання в соціальній сфері.

3. Сучасні підходи (тенденції) у вимірюванні результатів праці в соціальній сфері.

Література:  [4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18].

 

Тема 7: Вибір стилю керівництва в роботі соціального працівника

Питання:

1. Поняття про стиль керівництва групою.

2. Види стилів керівництва та їх характеристика.

3. Реакції підлеглих, клієнтів на стиль керівництва та ефективність діяльності.

4. Порівняльна характеристика стилів керівництва: задачоцентрованості та антропоцентрованості.

5. Теорія ситуативного управління.

Література:  [9, 12, 16, 17, 18].

 

Тема 8: Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування соціального працівника

Питання:

1. Поняття про бесіду, її функції і види.

2. Характеристика та етапи індивідуальної бесіди.

3. Психологічні правила формулювання прохання, звертання, розпорядження.

4. Підготовка до бесіди як умова її результативності.

5. Встановлення контакту та вихід з нього в бесіді.

6. Особливості бесіди по телефону.

7. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.

Література:  [8, 9, 12, 15, 17].

 

Тема 9: Захист проектів

Мета: набути вміння публічного захисту творчої роботи.

Хід заняття:

1. Виступ зі стендовою доповіддю(презентація виховного заходу).

2. Обговорення навчальних проектів у процесі круглого столу.

Література:  [1, 2, 4, 7, 8, 15,17, 20].


6. Завдання для самостійної роботи

 

1) Виберіть один з напрямів соціального управління та підготуйте доповідь; оформіть у вигляді таблиці за ознаками.

 

Таблиця 6.1 – Управлінські аспекти соціальної роботи

 

Напрям соціального управління

Характерні ознаки

Представники

 

 

 

 

2) За тестом для претендентів на роботу в соціальних службах. Проведіть тестування, й ознайомившись з його результатами,складіть план подальшої діяльності та підберіть відповідні методики розвитку чи корекції певних характеристик.

3) Розробіть проект та запропонуйте певні засоби, що дозволять управляти в певній соціальній організації найбільш оптимально, враховуючи всі позитивні та негативні моменти кожної з характеристик: приватизм, велфаризм, клієнталізм, толерантність.

4) Здійсніть самооцінювання власного потенціалу за методиками: тест «Оцінка організаторських та комунікативних здібностей»; тест «Рішучість»; тест «Упевненість у собі», а також визначте чинники, що дозволяють сформувати культуру цільового соціального управління.

5) Ознайомтеся з методикою визначення ступеня мотивації особистості до успіху, проведіть самообстеження, визначте власний потенціал.

6) Ознайомтеся з методикою «Ієрархія потреб» за А. Маслоу, проведіть самообстеження, визначте власний потенціал.

7) Ознайомтеся з методикою визначення спрямованості особистості (орієнтувальна анкета Б. Басса), проведіть самообстеження, визначте власний потенціал.

8) Ознайомтеся з методикою «Психогеометрія менеджера», проведіть самообстеження, визначте власний потенціал.

9) Користуючись анкетою для проведення моніторингу потреб, визначте птреби в певному колективі (відділі соціальної служби, серед працівників соціальних установ), узагальніть результати у вигляді таблиці або діаграми та запропонуйте на розгляд на занятті, після чого сформуйте рекомендації керівнику колективу або підрозділу щодо мотивації персоналу установи.

10) Ознайомтеся з соціограмою керівника центру соціальних служб, угрупуйте певні характеристики за такими ознаками: а) особисті якості; б) професійна кваліфікація; в) ділові якості; г) соціальні якості.

11) Ознайомтеся з методикою проведення ділової гри «Оцінка «менеджером» і «працівником» ступеня важливості особистісно-професійних якостей посади «соціальний працівник», визначте її мету та методичний потенціал.

12) Ознайомтеся з методикою проведення ділової гри «Атестація», визначте її мету та методичний потенціал.

13) Ознайомтеся з методикою визначення власних обмежень та власних характеристик керівника.

14) Підготуйте власну методику оцінювання персоналу соціальних служб, спираючись на запропоновані методи: ділова гра «Управління соціальною службою»; психогімнастична вправа «Стиль поведінки»; ділова гра «Жорсткий чи м’який керівник».

15) Проаналізуйте яскраво виражені стилі керівництва у спілкуванні серед знайомих вам людей, ситуації їх прояву та результати впливу на взаємовідносини з оточуючими і ефективність діяльності;

18) Ознайомтесь із психогімнастичними вправами на розвиток навичок проведення індивідуальної бесіди: вправа «Прогнозування висловлювання»; вправа «Я-повідомлення»; рольова гра «Індивідуальна бесіда соціального працівника з людьми різного типу».

19) Наведіть приклади бесід людей, за якими ви спостерігаєте. Проаналізуйте побачені типи, конструктивні прийоми та промахи в бесідах.

20) Наведіть приклади власних індивідуальних бесід з людьми з критичним аналізом виходу з них, або розробіть самостійно.

 

 

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

Завдання №1. Написання реферату з історії або теорії менеджменту соціальної роботи

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання завдання студент має зібрати матеріал щодо сутності, змісту, форми та методів управління в соціальній сфері, зробити його аналіз, а також передбачити можливості його використання у сучасних умовах розвитку України. Реферат має містити два розділи: теоретичний розділ (аналіз джерельної бази); пропозиційний розділ (власні пропозиції щодо можливостей використання матеріалу в сучасних умовах).

Структура написання реферату (обсяг реферату – 10 – 15 сторінок):

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження);

б) аналіз літературних джерел (не менше 7);

в) пропозиції щодо використання методів та форм управління соціальною діяльністю у сучасних умовах (оформіть у вигляді таблиці або схеми-моделі);

г) висновки;

д) список використаних джерел.

Перелік тем для здійснення реферативних досліджень наведено у додатку Г.

 

Завдання №2. Розробка навчального проекту системи управління певною соціальною організацією

Методика виконання ІНДЗ

Під час виконання індивідуального науково-дослідного завдання студент має на основі матеріалу, зібраного під час виконання реферату, створити модель системи управління певною соціальною організацією, а також дібрати методичні матеріали щодо реалізації запропонованого проекту (методики добору та відбору, мотивації та оцінювання персоналу соціальної установи).


8. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, робота в Інтернеті, індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язування творчих завдань.

 

9. Методи оцінювання

Поточне оцінювання, оцінка за реферат, оцінка за проект, підсумкова контрольна робота (тест), залік.

 

10. Розподіл балів, що надаються студентам

 

Модуль 1

(поточне оцінювання)

Модуль 2

Змістовий модуль 1

ІНДЗ

(реферат)

5 л + 4 с/з=22

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4-5

5

5

5

2

10

 

Модуль 3

(поточне оцінювання)

Модуль 4

Методична папка

Модуль 5

Модуль 6

Сума

Змістовий модуль 2

ІНДЗ

(проект)

Залік

4 л + 5 с/з=23

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

10

10

30

100

2

5

5

8

 

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

11. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), відеофільми.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Андрущенко В.П. Соціальна робота: Менеджмент соціальної роботи/ Навч. посібник, кн. 7 – К.: ДЦССН, 2003. – 276 с.

2. Бібліографічний покажчик. Соціальна робота //http://www.rada.gov.ua/library/bibliogr/soz-robota1.html

3. Войцихова А. Виховуємо лідерів. – К.: Главник, 2007. – 112 с.

4. Головатий М.Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко Г.А. Управлінські аспекти соціальної роботи: курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 367 с.

5. Дєдов Є.Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі. Дис. канд. наук: 13.00.05-2009. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351630.html

6. Занюк С. Психология мотивации. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 352 с.

7. Каталог літератури //http://ccfkiev.ua/rescenters/kiev/c8.html

8. Комарова Е.И., Войтенко А.И. Менеджмент социальной работы. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

9. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / За ред.. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ. 2003 – 87 с.

10. Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою/ Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2005. – 224 с.

11. Крижко В.В., Павлюченков Є.М. Менеджмент в освіті: навч.-метод. посібник/ Крижко В., Павлюченков Є. – К.: Академвидав. 1998. – 192 с.

12. Крыжко В.В., Павлюченков Е.М. Психология в практике менеджера образования. – СПб.: КАРО, 2002. – 304 с.

13. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 246 с.

14. Лукашевич М. Менеджмент соціальної роботи: сутнісні характеристики та функції// Соціальна робота в Україна: теорія та практика, №4. – 2003. – С. 21–24.

15. Лукашевич М.П. Менеждмент соціальної роботи: Теорія і практика: навч. посібник: рекомендовано МОН України для. студ. ВНЗ/ Лукашевич М.П., Туленков М.В. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.

16. Никитина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 208 с.

17. Шендеровський К. Менеджмент соціальної роботи: посібник – Шендеровський К. – К.: Главник, 2007. – 207 с.

18. Щебетенко А.И. Психологические тесты для лидера коллектива. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. – 160 с.

19. http://nauka.zinet.info15/tsaritsyna_2.php

20. http://slv.com.ua/davom/menedgment/001.html

21. www.e-catalog.name/.../cgiirbis_64.exe

22.


Контрольні питання до заліку

 

1. Охарактеризуйте місце та роль менеджменту в системі управлінських знань.

2. Охарактеризуйте сутнісні характеристики менеджменту соціальної роботи.

3. Охарактеризуйте типологію менеджменту соціальної роботи.

4. Охарактеризуйте закони та закономірності менеджменту соціальної роботи.

5. Охарактеризуйте методи менеджменту соціальної роботи.

6. Охарактеризуйте роль і місце соціальної роботи в громадянському суспільстві.

7. Охарактеризуйте кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи.

8. Охарактеризуйте ресурсне забезпечення менеджменту соціальної роботи.

9. Охарактеризуйте добір персоналу й активізацію особистого потенціалу клієнтів.

10. Охарактеризуйте модель толерантності.

11. Визначте особливості проявів особистісних та професійних рис відносно моделі толерантності.

12. Визначте місце і роль консалтингу в системі управління соціальною роботою.

13. Охарактеризуйте методи підвищення ефективності роботи з персоналом соціальної служби.

14. Охарактеризуйте атестацію соціальних працівників.

15. Визначте особливості мотивації діяльності персоналу соціальних служб.

16. Охарактеризуйте управління мотивацією персоналу соціальних служб.

17. Висвітліть західний досвід мотивації працівників у соціальній сфері.

18. Охарактеризуйте сутність процесу оцінювання персоналу.

19. Охарактеризуйте систему оцінювання персоналу соціальних служб.

20. Визначте методи оцінювання персоналу.

21. Охарактеризуйте комунікативну професійну компетентність соціального працівника.

22. Визначте комунікативні професійно значущі якості соціального працівника.

23. Охарактеризуйте методикуа вступу в контакт і ведення діалогу.

24. Охарактеризуйте шляхи встановлення контакту.

25. Визначте рівні спілкування і охарактеризуйте значення вміння визначати рівні спілкування в роботі соціального працівника.

26. Охарактеризуйте значення іміджу у роботі соціального працівника.

27. Охарактеризуйте концептуальну еволюцію менеджменту соціальної роботи.

28. Визначте сутність та зміст менеджменту соціальної роботи.

29. Наведіть професійні характеристики соціального працівника.

30. Визначте труднощі в управління, пов’язані з клієнталізмом.

31. Визначте труднощі в управління, пов’язані з велфаризмом

32. Визначте труднощі в управління, пов’язані з приватизмом.

33. Визначте особливості управління в соціальній організації.

34. Охарактеризуйте культуру цільового соціального управління.

35. Наведіть модель керівника установи соціальної сфери.

36. Охарактеризуйте ієрархію потреб А. Маслоу і їх використання в мотивації працівників соціальної сфери.

37. Охарактеризуйте екстринсивну та інтринсивну мотивацію в професійній сфері: позитивне та негативне.

38. Наведіть сучасні підходи (тенденції) до мотивації персоналу у соціальній сфері.

39. Загальна характеристика методів оцінювання персоналу; їх класифікація.

40. Наведіть сучасні підходи (тенденції) у вимірюванні результатів праці в соціальній сфері.

41. Охарактеризуйте поняття про стиль керівництва групою.

42. Висвітліть види стилів керівництва та дайте характеристику їх використання у соціальній сфері.

43. Висвітліть реакції підлеглих, клієнтів на стиль керівництва та ефективність діяльності.

44. Дайте порівняльну характеристику стилів задачоцентрованості та антропоцентрованості.

45. Охарактеризуйте теорію ситуативного управління.

46. Охарактеризуйте поняття про бесіду, її функції і види.

47. Дайте характеристику та наведіть етапи індивідуальної бесіди.

48. Визначте психологічні правила формулювання прохання, звертання, розпорядження.

49. Охарактеризуйте роль підготовки до бесіди як умова її результативності.

50. Охарактеризуйте етап встановлення контакту та вихід з нього в бесіді.

51. Наевдіть особливості бесіди по телефону.

52. Охарактеризуйте правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.

53. Охарактеризуйте значення прийомів атракції в управлінні соціальною роботою.

54. Дайте характеристику методу уважного слухання.

55. Дайте характеристику методу «Т-висловлювання».

56. Охарактеризуйте метод «Дельфи».

57. Дайте характеристику тактичного управління в соціальній сфері.

58. Дайте характеристику стратегічного управління в соціальній сфері.

59. Охарактеризуйте проблеми сучасного менеджменту соціальної роботи.

60. Охарактеризуйте принципи менеджменту соціальної роботи.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика