andrey

Путь к Файлу: /Облік ЗЕД метода 4 курс / самостоятельная.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   4
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   553.0 КБ
СКАЧАТЬ

Кафедра ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи

з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

 (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» 

5 курсу  денної і заочної форм навчання)

 

 

Рекомендовано

на засіданні кафедри  О та А

Протокол № 5   від 20.01.2014

 

Затверджено

на засідання методради ДонДТУ

Протокол №    від

 

 

Алчевськ

ДонДТУ

2014

 

  УДК  657

 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»  5 курсу  денної і заочної форм навчання.)/ Укл.: М. С. Куденко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2014. –  68 с.

Методичні вказівки містять робочу навчальну програму, приклади вирішення задач, завдання для самостійної роботи за темами, тематика рефератів, індивідуальне завдання, термінологічний словник, тести, приклад та вирішення екзаменаційного білета.

 

Укладачі:                                                              М. С. Куденко, ст.викл.

                                                               

                                                                                                                              

 

Відповідальний за випуск                                      Е. В. Попова, зав. лаб.

 

Рецензент                                                О.В. Кунченко, к.е.н., доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 Вступ............................................................................................................4

 1. Програма навчальної дисципліни…………..........................................5

 2. Завдання для самостійної роботи студентів............. ...........................7

 3. Тематика рефератів...............................................................................39

4.  Індивідуальне завдання……………………………………………….40

5. Термінологічний словник……………………………………………..42

6. Тестові питання………………………………………………………..50

7. Тестові питання для самостійної відповіді…………….….................53

8. Приклад екзаменаційного білета……………………….….................62

9. Приклад відповіді на екзаменаційний білет…………….………..…63

Література...................................................................................................67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, відображення їх у бухгалтерському обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати  принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;

вміти:

- відображати в бухгалтерському та податковому обліку зовнішньоекономічні операції;

- заповнювати регістри бухгалтерського обліку щодо зовнішньоекономічних операцій;

- заповнювати документи щодо митного оформлення товарів;

- практично вирішувати всі ситуації в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Метою самостійної роботи студента є:

- засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

- формування  самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

- розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій.

 

 

 

1 Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1

 Тема 1 Облік валютно-фінансових операцій

Іноземна валюта та інші активи, особливості її обліку на рахунках бухгалтерського обліку . Облік операцій з придбання і продажу іноземної валюти. Курсові різниці й їхнє відображення в обліку та звітності. Облік розрахунків з підзвітними особами. Переоцінка дебіторської та кредиторської заборгованості.

 Тема 2 Облік розрахункових операцій

 Основні види та форми розрахунків у зовнішньоекономічної діяльності. Поняття міжнародних розрахунків, відображення їх у бухгалтерському обліку. Кредитні операції, Види кредитів.

 

  Змістовий модуль 2

Тема 3 Загальні засади експортно-імпортної діяльності.

 Види цін. Що застосовуються в зовнішньоекономічної діяльності. Порядок формування цін. Види мита та митних платежів. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.

Тема 4 Облік імпортних та експортних операцій

Загальні поняття імпортних операцій. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій. Оподаткування імпортних операцій. Особливості обліку імпорту робіт та послуг. Облік авансів , сплачених іноземному постачальнику. Загальні поняття експортних операцій. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій. Облік авансів , одержаних від іноземних покупців.

Тема 5 Бартерні операції

    Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основної вимоги при його здійсненні. Механізм оцінки товарообмінних операцій . Бухгалтерський облік бартерних операцій. Податковий облік бартерних операцій.

 

Змістовий модуль 3

                 Тема 6 Порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

  Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною. Ввіз на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивіз виробленої з неї готової продукції. Вивіз давальницької сировини українського замовника за межі митної території України і ввіз в Україну готової продукції.

     Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною.

           Тема 7 Облік інших зовнішньоекономічних операцій.

 Поняття лізингу, об’єкти та суб’єкти лізингу. Облік лізингових операцій. Облік реекспортних та реімпортних операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами.

          Тема 8 Облік інвестиційних операцій та облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями.

       Види інвестиційних операцій. Бухгалтерський облік інвестиційних операцій.

 

 

 

 

 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Тема 1  Облік валютно-фінансових операцій

Приклад:

На дату складання балансу у підприємства «Голіаф» є кредиторська заборгованість на суму 13500 дол. США. Балансова вартість заборгованості розрахована за курсом НБУ - 8,05 грн./$. 30.06 п.р. курс НБУ - 8,15 грн./$.

15.07 п.р. підприємством була перерахована заборгованість за відвантажений товар. Курс НБУ на 15.07 - 8,1 грн./$.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

                  - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

                Розв'язання

                Таблиця 1 -   Журнал реєстрації господарських операцій.

Дата

Зміст операції

Документи

Д-т

К-т

Сума

дол.

грн

30.06

Курсова різниця при  визначенні балансової вартості кредиторської заборгованості

(8,15-8,05)*13500=1350

Довідка бухгалтерії

945

632

-

1350

15.07

Перерахована заборгованість за відвантажений товар

13500*8,1=109350

Платіжне доручення

632

312

13500

109350

15.07

Курсова різниця      (8,1-8,15)*13500=675

Довідка бухгалтерії

632

714

-

675

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

ВАТ «Зорі» для придбання іноземної валюти на МВРУ у сумі 15000$ по ринковому курсу 8,24 грн./$ перерахувало 79000 грн. Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти — 8,20 грн./$.

За придбання іноземної валюти підприємством була сплачена комісійна винагорода:

- банку — 0,1% від перерахованої суми;

- МВРУ — 0,2% від перерахованої суми.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Завдання 2

ВАТ «Зорі» подало заявку для придбання іноземної валюти на МВРУ у сумі 26000$ по ринковому курсу 8,17 грн./$.

Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти — 8,12 грн./$.

За придбання іноземної валюти передбачалась комісійна винагорода банку у сумі 120 грн.

Підприємство перерахувало 137000 гривень, з урахуванням усіх витрат, які пов'язані з цією операцією.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

 

 

Завдання 3

Підприємство «Діадема» перерахувало 20000 польських злотих для продажу уповноваженому банку. За здійснення операції комісійна винагорода банку склала 160 грн. Курс продажу на МВРУ 2,5 грн./ злотий. На дату списання коштів з валютного рахунку курс НБУ - 2,6 грн./ злотий.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

                  - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Контрольні питання

1 Які цінності відносяться до валютних цінностей?

2. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті?

3. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті?

4. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті?

 

Тема 2  Облік розрахункових операцій

Приклад:

ПАТ «Алпром» 1 червня отримало кредит від банку — нерезидента у сумі 50000 доларів США строком на два місяці під 15% річних (1,25% щомісяця).

Сума нарахованих відсотків за місяць складає 625 доларів США. З країною нерезидентом Україна не має підписаної угоди про запобігання подвійного оподаткування, і тому при оплаті відсотків з них утримується  податок на репатріацію. Строк погашення кредиту — 25 число кожного місяця.

Необхідно:

· скласти журнал реєстрації господарських операцій;

· здійснити розрахунки.

 

Дата

Курс НБУ, грн./$

1.06

8,01

25.06

8,10

30.06

8,05

25.07

8,07

31.07

8,08

 

Розв'язання

              Таблиця 1 -   Журнал реєстрації господарських операцій.

№ пп.

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума

Дт

Кт

Грн.

$

 

1.06

 

 

 

 

1

Зарахована кредит від банку нерезиденту

50000*8,01

312

607

400500

50000

 

25.06

 

 

 

 

2

Нараховані відсотки

625*8,1

952

684

5062,5

625

3

Нарахований податок на репатріацію

625*8,1*0,15

684

641

759,98

-

4

Перераховані відсотки

684

312

4303,12

531,25

5

Переховано податок на репатріацію

641

311

759,98

-

 

30.06

 

 

 

 

6

Визначена курсова різниця

50000*(8,05-8,01)

945

607

2000

-

7

Віднесено на фінансовий результат

791

791

945

952

2000

5062,5

-

625

 

25.07

 

 

 

 

8

Нараховані відсотки

625*8,07

952

684

5043,75

625

9

Нарахований податок на репатріацію

625*8,07*0,15

684

641

756,56

-

10

Перераховані відсотки

684

312

730,19

531,25

11

Переховано податок на репатріацію

641

311

756,56

-

 

30.06

 

 

 

 

12

Оплачено кредит

50000*8,08

607

312

404000

50000

13

Визначена курсова різниця

50000*(8,08-8,05)

945

607

1500

-

14

Віднесено на фінансовий результат

791

791

945

952

1500

5043,75

-

625

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

ВАТ «Зорі» 1 червня отримало кредит від банку — нерезидента у сумі 70000 доларів США строком на два місяці під 15% річних (1,25% щомісяця).

Сума нарахованих відсотків за місяць складає 875 доларів США. З країною нерезидентом Україна не має підписаної угоди про запобігання подвійного оподаткування, і тому при оплаті відсотків з них утримується 15% податку на репатріацію. Строк погашення кредиту — 25 число кожного місяця.

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- здійснити розрахунки.

 

Дата

Курс НБУ, грн./$

1.06

8,05

25.06

8,10

30.06

8,08

25.07

8,12

31.07

8, 15

 

 

    Завдання 2

1.03 ВАТ «Зорі» отримало кредит у сумі 39000 EUR під 10% річних строком на 3 місяці. 4.03 іноземна валюта перерахована для розрахунків з не-резидентом-експортером.

Погашення кредиту передбачається щомісяця рівними частками у останній день місяця. Нарахування відсотків банк здійснює в останній день місяця, а погашення передбачено 3 числа кожного місяця.

1.06 перераховано кошти для купівлі іноземної валюти з метою погашення кредиту, за курсом МВРУ — 10,35 грн./EUR. Комісійна винагорода банку 0,3% від суми перерахованих коштів.

2.06 зараховано іноземну валюту.

3.06 здійснені розрахунки за отриманий кредит і погашені

відсотки.

 

Дата

Курс НБУ, грн./$

1.03

10,40

4.03

10,42

31.03

10,39

3.04

10,38

30.04

10,35

3.05

10,37

31.05

10,36

1.06

10,38

2.06

10,41

3.06

10,43

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Контрольні питання

1. Які особливості використання чеків в іноземній валюті?

2. У чому полягають розрахунки за акредитивами?

3. Які види  кредитних угод Вам відомі?

4. Які особливості оформлення кредитів від нерезидентів?

5. Які особливості обліку кредитних операцій в бухгалтерському обліку?

 

Тема 3   Загальні засади експортно-імпортної діяльності

Приклад:

13.07 ПАТ «Алпром» перерахувало іноземну валюту у сумі 8000 доларів США румунській фірмі за постачання обладнання (50% контрактної вартості). 21.07 надійшло імпортне обладнання. Митні витрати:

мито — 16% від митної вартості;

митні збори — 0,2% від митної вартості.

27.07 ПАТ «Алпром» остаточно розрахувалося за отриманий товар.

Курси НБУ на дати здійснення операцій

 

Дата

Курс НБУ, грн./$

13.07

8,05

21.07

8,03

27.07

8,04

 

Необхідно розрахувати мито, митний збір, ПДВ, митну вартість товарів.

Рішення:

Митна вартість товарів на дату складання ВМД 16000*8,03=128480 грн.

Оплачено на митниці:

мито 16000*8,03*16% =20556,8 грн.

митний збір 16000*8,03*0,2%= 256,96 грн.

ПДВ (16000*8,03+20556,8)*20% = 29807,36 грн.

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

Підприємство «Кристал» уклало контракт зі шведським партнером, згідно з умовами якого воно повинно відвантажити сировину контрактною вартістю 55000 євро.

16.06 п.р. була відвантажена   сировина.   Курс   НБУ10,11   грн./евро.    Під   час   митного оформлення підприємством сплачено митні платежі 2%, мито 10% та ПДВ.  

Завдання:

- розрахувати митну вартість сировини;

- здійснити розрахунки при митному оформленні, згідно отриманого завдання.

 

Завдання 2

Підприємство одержало товар від нерезидента на суму 40000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 8,35 грн за 1 дол. США. На митниці було сплачено мито - 2% митної вартості, митний збір - 0,3%, ПДВ.

Необхідно:

- розрахувати митну вартість товарів;

- здійснити розрахунки при митному оформленні, згідно отриманого завдання.

 

Контрольні питання

1. Які операції відносяться до експортних?

2. Які податки та збори сплачуються при експорті?

3. Які документи надаються митниці для здійснення експортної поставки?

4. Що мається на увазі під  імпортними  операціями?

5. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій?

6. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?

 

 

Тема 4 Облік імпортних та експортних операцій

Приклад:

26.02 п.р. підприємство «Корсар» відвантажило мастило латвійській фірмі згідно зовнішньоторгової угоди на експорт у кількості 4000 тон. Вартість 1 т. мастила склала 800 латів. Курс НБУ - 2,12 грн./1лат. Собівартість 1 т мастила -1280 грн. 28.02 п.р курс НБУ - 2,13 грн./1лат. Вартість індивідуальної ліцензії для здійснення експорту мастила склала 14000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоди:

• із вітчизняним автотранспортним підприємством (АТП) і за доставку вантажу до кордону України на суму 22500 грн. (без ПДВ);

• з іноземною транспортною організацією за доставку вантажу до місця, зазначеного нерезидентом, на суму 2000 латвійських латів (курс НБУ - 2,11 грн./1лат);

• зі страховим підприємством на суму 15000 латів. Курс НБУ - 2,11 грн./1лат.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило: акцизний збір - 25% митної вартості; мито - 9% митної вартості.

03.03 п.р. надійшла іноземна валюта за курсом НБУ - 2,16 грн./1 лат. 05.03 був здійснений перерахунок іноземної валюти для обов'язкового продажу. Курс НБУ -2,14 грн./1 лат. Курс МВРУ -2,13 грн./1 лат.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

                  - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

Розв'язання

                Таблиця 1 -    Журнал реєстрації господарських операцій

Дата

Зміст операції

Документи

Д-т

К-т

Сума

лат.

грн

26.02

Відвантажено мастило на експорт

4000*800=3200000

3200000*2,12=6784000

Накладна

362

701

3200000

6784000

 

Собівартість реалізації       4000*1280=5120000

Калькуляція

901

26

-

5120000

 

Придбана індивідуальна ліцензія для здійснення експорту мастила

Виписка банку

93

377

377

311

-

-

14000

14000

 

Транспортні витрати

Виписка банку

93

641

685

685

685

311

-

-

-

22500

4500

2700

 

Транспортні витрати на території Латвії

2000*2,11=4220

Довідка бухгалтерії

93

685

93

685

2000

2000

4220

4220

 

Витрати на страхування

15000*2,11=31650

Виписка банку

93

685

685

312

15000

15000

15000

15000

 

Акцизний збір

6784000+22500=6806500

6806500*0,25=1701625

Довідка бухгалтерії

701

642

642

311

-

-

1701625

1701625

28.02

Перераховано заборгованість

(2,13-2,12)*3200000=32000

Довідка бухгалтерії

362

714

-

32000

03.03

Отримано виручку     3200000*2,16=6912000

Довідка бухгалтерії

312

362

3200000

6912000

03.03

Курсова різниця     (2,16-2,13)*3200000=96000

Виписка банку

362

714

-

96000

05.03

Здійснено продаж валюти

3200000*2,14=6848000

Довідка бухгалтерії

334

942

312

334

3200000

-

6848000

6848000

05.03

Курсова різниця   (2,14-2,16)*3200000=64000

Виписка банку

945

312

-

64000

05.03

Зарахована виручка від реалізації іноземної валюти     3200000*2,13=6816000

Довідка бухгалтерії

311

711

-

6816000

 

Відображено фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

701

711

714

79

79

79

79

79

79

79

93

901

945

942

-

-

-

-

-

-

-

6784000

6816000

1280

6849

5120000

64000

6848000

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

 

4.04 ВАТ «Зорі» перерахувало іноземну валюту у сумі 20000 євро німецькій фірмі (Балансова вартість валюти — 128000грн.).

23.05 надійшов імпортний товар на суму 12000 євро. Митні витрати:

• мито — 6% від митної вартості;

• митні збори — 1,2% від митної вартості.

     27.05 було внесено зміни до контракту, відповідно до яких

нерезидентом було здійснено послуги на своїй території на суму, яка залишилася як дебіторська заборгованість.

                12.06  було підписано акт виконаних робіт.

Курси НБУ на дати здійснення операцій

 

Дата

Курс НБУ, грн./евро

4.04

10,66

30.04

10,56

23.05

10,58

31.05

10,60

12.06

10,63

Необхідно:

■ скласти журнал реєстрації господарських операцій;

■ вказати первинні документи;  

■ здійснити всі необхідні розрахунки;

■ визначити фінансовий результат від здійснення імпорту товару.

Завдання 2

13.07 ВАТ «Зорі» перерахувало іноземну валюту у сумі 7000 доларів СШ А румунській фірмі за постачання обладнання (50% контрактної вартості). 21.07 надійшло імпортне обладнання. Митні витрати:

- мито — 16% від митної вартості;

- митні збори — 1,0% від митної вартості.

27.07 ВАТ «Зорі» остаточно розрахувалося за отриманий товар.

Курси НБУ на дати здійснення операцій

 

Дата

Курс НБУ, грн./$

13.07

8,45

21.07

8,43

27.07

8,44

 

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати первинні документи;

 

Завдання 3

 

ВАТ «Зорі» уклало угоду з іноземною фірмою на експорт

товарної продукції.

Вартість контракту склала — 8000 доларів США.

10.04 надійшов аванс від іноземної фірми. Курс НБУ - 8,33 грн./$.

15.04 товарна продукція була відвантажена нерезиденту.

Курс НБУ - 8,36 грн./$.

Фактична вартість відвантажених товарів склала 30000 грн.

Під час митного оформлення товарної продукції було сплачено:

• митний збір — 0,8% від митної вартості товару;

• мито — 12% від митної вартості товару.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити необхідні розрахунки.

 

Контрольні питання

1. У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту робіт, послуг?

2. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість товарів, відвантажених на експорт з наступною оплатою?

3. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку реалізація товарів на експорт на умовах попередньої оплати?

4. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?

5. У чому особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя?

6. Як оформляється приймання імпортних товарів в разі виявлення дефектів або недостач?

 

 

Тема 5 Бартерні операції та їх облік

Приклад:

22.04 відповідно до бартерного зовнішньоекономічного договору була відвантажена товарна продукція. Контрактна вартість угоди — 20000 доларів США. Курс НБУ — 8,02 грн./$. Балансова вартість товарної продукції — 35000 грн.

Митні витрати:

•              митний збір — 0,4%.

30.04 курс НБУ - 8,04 грн./$.

12.05 були отримані матеріали від нерезидента. Курс НБУ — 8,01 грн./$.

 Митні витрати:

• мито — 8%;

• митний збір - 0,2%.

 Необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій;

здійснити необхідні розрахунки.

Рішення:

Таблиця 1 – Журнал реєстрації господарських операцій

№ пп.

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума

Дт

Кт

Грн.

$

 

22.04

 

 

 

 

1

Відвантажено товар на експорт

20000*8,02

362

702

160400

20000

2

Нараховані і оплачені на митниці

- митні збори 20000*8,02*0,4%

 

377

93

 

311

377

 

641,6

641,6

 

-

-

3

Списана собівартість реалізованого товару

902

281

35000

-

 

30.04

 

 

 

 

4

Віднесено на фінансовий результат

702

791

791

791

902

93

160400

35000

641,6

20000

-

-

 

12.05

 

 

 

 

5

Нараховані і оплачені на митниці

- мито 20000*8,01*8%

 

- митні збори 20000*8,01*0,2%

 

- ПДВ (20000*8,01+12816)*20%

 

377

281

377

281

641

 

311

377

311

377

311

 

12816

12816

320,4

320,4

34603,2

 

-

-

-

-

-

6

Отримано товар

20000*8,002

281

632

160400

20000

7

Взаємозалік заборгованостей

632

362

160400

20000

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

ВАТ «Зорі» уклало зовнішньоекономічну бартерну угоду з нерезидентом на суму 23000 євро. Умови контракту:

• перша операція — імпорт товарів від нерезидента на суму 23000 євро;

• друга операція — резидент надає послуги нерезиденту на суму 23000 євро, для застосування їх за межами митної території України. 13.06 п. р. надійшли товари від нерезидента, курс НБУ — 10,3 грн./EUR. Під час митного оформлення було сплачено:

• мито — 7%;

• митні збори — 0,8%;

• іноземній транспортній організації за надані послуги — 1800 дол. США. Курс 8,13 грн./$.

23.06 було підписано акт наданих послуг з нерезидентом на суму 14000 євро. Курс НБУ - 10,28 грн./EUR.

Фактична вартість наданих послуг склала 57000 грн.

30.06 курс НБУ - 10,26 грн./EUR.

У зв'язку зі зміною вартості наданих послуг між контрагентами було укладено доповнення до бартерної угоди, яке передбачало погашення залишкової заборгованості валютними коштами.

03.07 п. р. була погашена заборгованість резидентом. Курс НБУ — 10,25 грн./EUR.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити необхідні розрахунки.

 

Завдання 2

ВАТ «Зорі» уклало зовнішньоекономічну бартерну угоду з іноземною фірмою на суму 18000 доларів США. Умови контракту:

• перша операція — резидент надає послуги нерезиденту на суму 18000 доларів США, для застосування їх за межами митної території України;

• друга операція — імпорт товарів від нерезидента на суму 18000 доларів США.

17.07 було підписано акт наданих послуг з нерезидентом на суму 18000 доларів США. Курс НБУ - 8,15 грн./$.

Фактична вартість наданих послуг склала 70000 грн.

31.07 курс НБУ - 8,16 грн./$.

10.08  надійшли товари від нерезидента на суму 10000 доларів, курс НБУ 8,13 грн./$.

Під час митного оформлення було сплачено:

• мито — 15%;

• митні збори— 1%.

• транспортній організації за надані послуги транспортування — 8000 грн. (без ПДВ).

• іноземній страховій компанії — 1200 доларів США.

У зв'язку зі зміною вартості наданих послуг між контрагентами було укладено доповнення до бартерної угоди, яке передбачало погашення заборгованості валютними коштами.

18.08 була погашена заборгованість нерезидентом. Курс НБУ — 8,19 грн./$.

20.08 було здійснено продаж іноземної валюти за курсом МВРУ — 8,14 грн./$.

22.08 було зараховано еквівалент проданої іноземної валюти.

Курс НБУ:

• на день продажу — 8,12 грн./$;

• на день зарахування — 8,15 грн./$.

 Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати первинні документи;

- здійснити необхідні розрахунки.

 

Контрольні питання

1. З яких етапів складаються бартерні операції?

2. У чому особливості укладання зовнішньоекономічного бартерного договору?

3. Який порядок митного  оформлення бартерних операцій ?

4. Які особливості податкового і бухгалтерського обліку  бартерних операцій?

 

Тема 6 Порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

Приклад:

Замовник-нерезидент відвантажив в адресу виконавця – резидента України давальницьку сировину, контрактна вартість якої склала 10000 євро. Вартість послуг з переробки – 2000 євро. Сплата послуг з переробки здійснюється в іноземній валюті на умовах попередньої оплати (курс на дату попередньої оплати 10,73 грн./євро.). Собівартість послуг з переробки склала 16300 грн.

Плата за митне оформлення склала (умовно):

- при ввозі давальницької сировини – 250 грн.;

- при вивозі готової продукції – 250 грн.

При митному оформленні було сплачено мито у розмірі 15% (курс НБУ на дату митного оформлення 10,71 грн./євро. Курс НБУ на дату підписання акту виконаних послуг з переробки давальницької сировини – 10,69 грн./євро.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

                - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Розв'язання

Таблиця 1-   Журнал реєстрації господарських операцій.

Дата

Зміст операції

Документи

Д-т

К-т

Сума

євро

грн

1

Сплачено митний збір

Платіжне доручення

377

311

-

250

2

Включена в собівартість послуг з переробки сума митного збору

Довідка бухгалтерії

23

377

-

250

3

Виданий митним органом вексель на суму мита і ПДВ

0,15*(10000*10,71)=16065

((10000*10,71)+16065)*20%=24633

Довідка бухгалтерії

05

-

-

40698

4

Зараховано давальницьку сировину на позабалансовий рахунок

10000*10,71=107100

Виписка банку

022

-

10000

107100

5

Отримана передоплата за послуги по переробці

2000*10,73=21460

Довідка бухгалтерії

312

681

2000

21460

6

Відображено дохід від реалізації наданих послуг

(підписано Акт з переробки)

2000*10,73=21460

Списано  на фінансовий результат дохід

 

Довідка бухгалтерії

 

Довідка бухгалтерії

362

 

 

703

703

 

 

791

2000

 

 

-

21460

 

 

21460

7

Списано собівартість, пов'язана з переробкою

16300+250=16550

Списано на фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

Довідка бухгалтерії

 

903

 

791

23

 

903

-

 

-

16550

 

16550

8

Сплачено митний збір при вивезенні готової продукції

Платіжне доручення

377

311

-

250

9

Включена сума митного збору до складу витрат на збут

Списано на фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

Довідка бухгалтерії

93

 

791

377

 

93

-

 

-

250

 

250

10

Списано собівартість давальницької сировини

10000*10,71=107100

Довідка бухгалтерії

-

022

10000

107100

11

Погашений вексель при вивезенні готової продукції

Довідка бухгалтерії

-

05

-

40698

12

Здійснено залік заборгованості

Довідка бухгалтерії

681

362

2000

21460

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

12.06 від іноземної фірми-замовника на адресу ВАТ «Зорі» (виконавця) надійшла давальницька сировина.

Контрактна вартість давальницької сировини, згідно укладеної угоди, 66000 доларів США.

На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ -8,14грн./$.

Під час митного оформлення ввезення давальницької сировини підприємство:

надало простий вексель на суму ввізного мита (20% від митної вартості ввезеної давальницької сировини) та ПДВ;

сплатило митний збір у сумі 340 грн.

Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини — 5600 доларів США.

Фактична виробнича собівартість послуг з переробки давальницької сировини — 18200 грн.

20.06 було підписано акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини і відвантажена готова продукція.

Курс НБУ - 8,13 грн./$.

Під час митного оформлення відвантаження готової продукції сплачено митний збір у сумі 310 грн.

курс НБУ - 8,16 грн./$.

надійшла валюта за оплату послуг з переробки давальницької сировини. Курс НБУ — 8,09 грн./$.

Необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій;

вказати первинні документи;

здійснити необхідні розрахунки.

 

Завдання  2

09.05 від іноземної фірми — замовника на адресу ВАТ «Зорі» (виконавця) надійшла давальницька сировина.

Контрактна вартість давальницької сировини, згідно укладеної угоди, 54000 доларів США.

На дату митного оформлення давальницької сировини курс НБУ — 8,24 грн./$.

Під час митного оформлення ввезення давальницької сировини підприємство:

надало простий вексель на суму ввізного мита (15% від митної вартості ввезеної давальницької сировини) та ПДВ;

сплатило митний збір у сумі 170 грн.

Контрактна вартість послуг з переробки давальницької сировини — 14400 доларів США.

Фактична виробнича вартість послуг з переробки давальницької сировини склалася з таких витрат:

допоміжні матеріли — 8500 грн;

заробітна плата робітників — 9800 грн;

відрахування до фондів соціального страхування — ?

амортизація виробничого обладнання — 2300 грн.

послуги сторонньої організації 3000 грн. (з ПДВ).

23.05     було підписано акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини і відвантажено готову продукцію.

Курс НБУ - 8,17 грн./$.

Під час митного оформлення відвантаження готової продукції сплачено митний збір у сумі 230 грн.

26.06     надійшла валюта за оплату послуг з переробки давальницької сировини у сумі 25% заборгованості. Курс НБУ — 8,19 грн./$.

Між резидентом і нерезидентом була укладена додаткова згода щодо зміни форми розрахунків. Укладена згода передбачає, що нерезидент залишкову заборгованість сплатить готовою продукцією.

15.07 надійшла готова продукція від нерезидента.

 Курс НБУ-5,18 грн./$.

Під час митного оформлення ВМД на ввезення готової продукції ВАТ «Зорі» сплатило:

мито — 14%;

митні збори — 0,5%.

Необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій;

вказати первинні документи;

здійснити необхідні розрахунки.

 

 

 

 

Завдання  3

Між ВАТ «Зорі» та іноземним підприємством-нерезидентом укладена угода на переробку давальницької сировини, відповідно до якої резидент — замовник, а нерезидент — виконавець.

Вартість послуг з переробки давальницької сировини, відповідно до укладеної угоди, складає 12000 доларів СІЛА.

23.05     ВАТ «Зорі» відвантажує на адресу іноземного підприємства давальницьку сировину, для виготовлення готової продукції, загальна вартість якої 94000 доларів США. Курс НБУ - 8,12 грн./$.

За митне оформлення при вивезенні давальницької сировини сплачено митний збір у сумі 1500 грн.

29.06     було підписано акт виконаних робіт і оформлена ввізна ВМД на готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини.

Курс НБУ-8,17 грн./$.

Під час оформлення ВМД на ввезення від виконавця готової продукції сплачено митний збір у сумі 1450 грн.

В рахунок оплати послуг з переробки давальницької сировини ВАТ «Зорі» відвантажило:

сировину на суму 5000$. Фактична вартість якої склала 1800 грн.;

готову продукцію на суму — 7000$. Фактична вартість якої склала 28000 грн.

На дату митного оформлення ВМД при вивезенні сировини і готової продукції, курс НБУ — 8,20 грн./$.

За митне оформлення при вивезенні сировини і готової продукції було сплачено митний збір у сумі 1020 грн.

 

Контрольні питання

1. Що являють  собою  операції з давальницькою сировиною?

2. Які особливості митного оформлення операцій з давальницькою сировиною?

3. Які особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною?

4. Які особливості податкового обліку  операцій з давальницькою сировиною?

 

Тема 7 Облік інших зовнішньоекономічних операцій

Приклад:

ПАТ "Флора" відповідно до розрахунку на відрядження за кордон терміном 8 днів. одержало  з поточного рахунка в іноземній валюті , які видано працівнику підзвіт, у т.р.:

вартість квитка до місця відрядження - 250 дол.;

вартість проживання у готелі - 800 дол.;

вартість квитка у зворотному напрямку - 300 дол.

 Курс НБУ на дату видачі складав 8,08 грн за 1 дол. США.

Після відрядження працівник на третій день здав звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт. До звіту було додано документи, які підтверджують витрати:

Загальна затверджена сума склала 1645 дол. США. Залишок іноземної валюти працівник повернув до каси. Курс НБУ на день повернення складав 8,1 грн за 1 дол. США. Мета відрядження - укладання зовнішньоекономічного договору (контракту).

Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити необхідні суми.

Рішення:

Кошторис на відрядження

Вид витрат

Сумка в грн.

Сума в $

1

Проїзд

-

550

2

Проживання

-

800

3

Добові

-

8*50=400

 

Всього

-

1750

 

№ пп.

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума

Дт

Кт

Грн.

$

1

Зараховано в касу із банку:

- іноземна валюта 1750*8,08

 

302

 

312

 

14140

 

1750

2

Видано аванс робітнику

- іноземна валюта

 

372

 

302

 

14140

 

1750

3

Затверджено авансовий звіт

- в іноземній валюті 1645*8,08

 

92

 

372

 

13291,6

 

1645

4

Залишок повернено до каси

105*8,1

302

372

850,5

105

5

Відображено курсова різниця

105*(8,1-8,08)

372

714

2,1

-

 

Задачі для самостійного вирішення

Завдання 1

ТОВ "Проун" за договором фінансового лізингу згідно з графіком 31 березня нарахувало лізинговий платіж, який необхідно сплатити іноземному лізингодавцю у розмірі 9000 дол, у тому числі 7000 дол.  — відшкодування вартості об'єкта лізингу, 2000 євро-лізинговий відсоток. Курс НБУ на 31.03 -7,98 грн. за дол. 15 квітня лізинговий платіж було сплачено, курс НБУ - 7,9 грн. Об'єкт лізингу використовується у господарській діяльності лізингоодержувача.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Завдання 2

Підприємство за договором фінансового лізингу 4 січня ввезло обладнання за договором фінансового лізингу. Вартість обладнання - 100000 дол. Курс НБУ - 8,30 грн./за дол. Згідно з графіком 31 січня нарахувало лізинговий платіж, який необхідно сплатити іноземному лізингодавцю у розмірі 10000 дол, у тому числі 6000 дол.- відшкодування вартості об'єкта лізингу, 4000 євро-лізинговий відсоток. Курс НБУ на 31.01 - 8,1 грн. за дол. 10 лютого лізинговий платіж було сплачено, курс НБУ - 7,9 грн. за долар. Об'єкт лізингу використовується у господарській діяльності лізингоодержувача.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

 

 

Завдання 3

2 лютого директору ТОВ "Мон" виданий аванс на службове відрядження за кордон у розмірі 680 дол. Цього ж дня він виїхав до Туреччини. Курс НБУ на 02.02 - 8,1 грн. за дол. Тривалість відрядження - 4 дні. Курс на дату повернення - 7,98 грн. за дол. Під час відрядження витрати на проживання в готелі становили 270 дол., вартість проїзду – 200 дол.

Завдання:

                -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Контрольні питання

1. Як здійснюється документальне оформлення відрядження?

2. Який порядок визначення суми авансу?

3. Як відображаються витрати на відрядження в іноземній валюті?

4. Які операції відносяться до реекспортних операцій?

5. Які операції відносяться до реімпортних операцій?

6. Що таке міжнародні лізингові операції?

7. Які особливості відображення в обліку міжнародних лізингових операцій?

8. Які особливості відображення в обліку комісійних та консигнаційних операцій?

9. Що таке офшорні компанії?

               

 

Тема 8 Облік інвестиційних операцій та облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями

Приклад:

ВАТ "Мрія" є підприємством з іноземними інвестиціями. Статутний капітал складає 100 000 дол. США. Іноземний інвестор здійснив внесок у вигляді: іноземної валюти - 20000 дол. США, основних засобів - 80000 дол. США. Курс НБУ на дату підписання установчих документів склав 8,02 грн за 1 дол. США, на дату оформлення ВМД - 8,05 грн, на дату зарахування іноземної валюти - 8,07 грн за 1 дол. США.

Завдання:

                - скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

                - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

Розв'язання

                Таблиця 1 -  Журнал реєстрації господарських операцій

Дата

Зміст операції

Документи

Д-т

К-т

Сума

дол

грн

1

Відображено внесок іноземного інвестора на дату підписання засновницького договору

100000*8,02=802000

Статут

46

40

100000

802000

2

Відображено надходження іноземної валюти від інвестора     20000*8,07=161400

Виписка банку

312

46

20000

161400

3

Курсова різниця    20000*(8,07-8,02)=1000

Довідка бухгалтерії

46

744

-

1000

4

Відображено надходження основних засобів

80000*8,05=644000

Накладна

10

46

80000

644000

5

Курсова різниця    (8,05-8,02)*80000=2400

Довідка бухгалтерії

46

744

-

2400

6

Відображено фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

744

79

-

3400

 

 

Задачі для самостійного вирішення

 

  Завдання 1

Статутний капітал  підприємства з іноземними інвестиціями, створеного у формі ТОВ, розмір якого складає в гривневому еквіваленті 350000 грн., в доларах США - $70000, розділений на частини. Учасникам-резидентам належить 280000 грн. або $56000 в іноземній валюті (80 % статутного капіталу), 50 % з яких учасники вносять до реєстрації суспільства.

Учаснику-нерезиденту належить 20 % в капіталі, з яких:

60 % іноземний учасник вносить грошовими коштами (доларами США) до реєстрації ТОВ. Розмір цієї частини внеску рівний $8400, що по курсу на дату підписання засновницького договору складає 42000 грн.;

     40 % ($5600) своєї частки іноземний учасник вносить у вигляді устаткування. По курсу на дату підписання засновницького договору вартість устаткування в гривневому еквіваленті складає 28000 грн. Курс НБУ склав (умовно):

- на дату підписання засновницького договору - 8,00 грн./$;

- на дату внесення учасником-нерезидентом іноземної валюти (до реєстрації ТОВ) - 8,05 грн./$ грн.; на дату реєстрації ТОВ - 8,02 грн./$;

на дату митного оформлення устаткування - 8,04 грн./$.

Необхідно:

- скласти і затвердити авансовий звіт;

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати первинні документи.

 

   Завдання 2

5 березня поточного року підписаний засновницький договір про створення підприємства з иностранными інвестиціями із статутним капіталом 30000 євро, одним із засновників якого є іноземний інвестор - юридическое особа. Згідно умовам договору, іноземний інвестор здійснює внесок в статутний капітал  спільного підприємства іноземною валютою в сумі 10000 євро, український учасник в національній валюті. При цьому 6000 євро іноземним участником і 70000 гривень учасником-резидентом внесені до реєстрації підприємства 19.03.20хх р., інші 4000 євро і 58583,10 гривень поступили на рахунки створеного підприємства 25.06.20хх р. Курс НБУ (умовно) склав на:

05.03.20хх р. (дата підписання засновницького договору) - 10,429155 грн./€;

19.03.20хх р. (дата зарахування валюти на рахунок, відкритий до реєстрації предприятия) - 10,400875 грн./€;

28.03.20хх р. (дата реєстрації підприємства) - 10,405420 грн./€.;

31.03.20хх р. (дата балансу) - 10,420065 грн./€;

25.06.20хх р. (дата зарахування валюти на поточний рахунок підприємства) - 10,661960 грн./€.

Необхідно:

- скласти і затвердити авансовий звіт;

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати первинні документи.

               

                Контрольні питання

1. Хто може бути іноземним інвестором?  

2. Які види підприємств з іноземними інвестиціями?

3. Які форми здійснення іноземних інвестиційслідуючих ?

4. Які особливості отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті?

5. Які особливості повернення іноземних інвестицій?

6. Які особливості відображення фінансових інвестицій в обліку?

7. Які особливості ввозу майна як внеску до статутного фонду з точки зору оподаткування?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 варіанту

Питання

1

Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності.

2

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

3

Структура зовнішньоекономічного договору.

4

Види зовнішньоекономічних контрактів.

5

Привила ІНКОТЕРМС 2010

6

Реєстрація і акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

7

Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку іноземної валюти

8

Об’єкти , цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій у зовнішньоекономічній діяльності

9

Іноземна валюта і особливості її обліку. Облік курсових різниць.

10

Облік купівлі і продажу іноземної валюти

11

Форми міжнародних розрахунків та їх облік

12

Загальна характеристика цін по експортно-імпортних операціях

13

Митне оформлення  зовнішньоекономічних операцій

14

Порядок формування цін на експортно-імпортну продукцію

15

Особливості обліку імпорту товарів, виконаних робіт і послуг

16

Загальна характеристика митного режиму експортних операцій

17

Визначення зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його здійснення

18

Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій

19

Загальні поняття реімпортних операцій

20

Загальні поняття реекспортних операцій

21

Імпорт без ввезення та експорт без вивезення

22

Загальна характеристика кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

23

Види кредитів у зовнішньоекономічній діяльності і їх бухгалтерський облік

24

Документальне оформлення відрядження за кордон

25

Бухгалтерський облік витрат на закордонне відрядження

26

Оцінка виконання зобов’язань по зовнішньоекономічним контрактам .

27

Аналіз структури експорту товарів. Аналіз виконання плану поставок по експортнім операціям.

28

Аналіз обсягу та структури імпорту товарів

29

Аналіз виконання зобов’язань по імпортним контрактам : обсягу та структури імпорту, строків контрактів . виконання плану за асортиментом .

30

Оцінка ефективності по імпортних операціях.

4 Індивідуальне завдання

 

Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1.

На основі цих даних необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

- здійснити необхідні розрахунки;

- відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій.

 

          Таблиця 1 – Вихідні дані за варіантами

Зміст операції

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Перерахування авансу

6000

7000

1500

500

2000

3000

1000

2500

4000

3500

Придбання імпортних товарів, дол.

8000

12000

5000

7000

4000

9000

11000

10000

6000

5500

Курс НБУ на дату авансу, середній курс валюти на балансі

8,15

8,21

8,18

8,11

8,2

8,12

8,25

8,10

8,22

8,13

Одержані товари від постачальника, на митниці сплачено мито 3%, митні збори 0,3%, ПДВ − 20%

10000

11000

3000

2500

3000

5000

4000

4500

6000

5500

Курс НБУ на дату оформлення митної декларації

8,2

8,15

8,21

8,3

8,10

8,18

8,15

8,13

8,12

8,05

Курс НБУ на кінець кварталу

8,1

8,2

8,15

8,1

8,05

8,1

8,2

8,12

8,05

8,08

Перерахування остаточної оплати  у наступному кварталі

4000

4000

1500

2000

1000

2000

3000

2000

2000

2000

Курс НБУ на дату оплати, середній курс валюти на балансі

8,25

8,13

8,4

8,3

8,05

8,15

8,10

8,03

8,18

8,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Термінологічний словник

 

Зовнішньоекономічна діяльність − діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована|споруджена| на взаємостосунках між ними, як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір −| матеріально оформлена угода двох або більш суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, направлена|спрямоване| на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Базисні умови постачання − систематизована в правилах ІНКОТЕРМС|-  сукупність спеціальних умов, що визначають момент переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження|ушкодження|  товару від продавця до покупця, регламентують, хто організовує перевезення товару, відвантаження, оплачує витрати щодо страхування товару, виконує|справляє,проводить| його митне оформлення.

Квота експортна (імпортна) − граничний обсяг|обсяг| товарів певної категорії, визначуваний в натуральних і вартісних одиницях, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого|установленого| терміну.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій − комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.

Принцип єдиного грошового вимірника - принцип, згідно з яким вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій здійснюються в єдиній грошовій одиниці − гривні.

Валютний курс − встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. 

Монетарні статті − являються статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть одержані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.

Немонетарні статті – статті балансу, що не є монетарними.

Курсова різниця − різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Чекодавець − юридична особа − нерезидент або фізична особа − нерезидент, яка видає іншій особі чек, який підписує;

Чекоутримувач (отримувач, власник) − будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

 Інкасо − банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекоутримувачу. Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чеку до сплати (платежу).

Дорожній чек − паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті й використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекоутримувачу (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Акредитив − умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями клієнта − наказодавця акредитива (та від його імені) або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів чи визначеної ним особи бенефіціара або акцептувати і сплатити виставлені бенефіціаром переказні векселі (тратти), або уповноважити інший банк провести такий платіж, або акцептувати і сплатити переказні векселі (тратти), або надати повноваження іншому банку здійснити негоціацію (купити або врахувати переказні векселі) проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитива.

Імпорт − це придбання |купівля| українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в|в,біля| іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з|із| ввезенням їх на територію України, включаючи придбання|купівлю| товарів, призначених для споживання|вжитку| установами і організаціями України, розташованими|схильними| за її межами|кордонами|.

Імпортна операція −| комерційна діяльність, пов'язана із закупівлею і ввезенням до України іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх подальшої|наступної| реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

Короткостроковекороткотермінове обмеження імпорту − обмеження імпорту на термін не більше 180 днів.

Митний бар'єр − обмеження імпорту, метоюціллю якого єз'являється,являється перешкода ввезенню імпортних товарів за допомогою  завищення ввізного митного збору.

Демпінг − ввезення на митну територію України товарів за ціною, нижче цін на подібний товар в країні-експортері, що спричиняє за собою негативний вплив на вітчизняних виробників. Для усунення демпінгу держава може проводити антидемпінгову політику шляхом встановлення антидемпінгового мита.

Антидемпінгове мито − додаткове мито на імпортні товари, які ввозяться в країну за цінами нижче цін світового ринку або внутрішніх цін.

Фактурна вартість товару – вартість, вказана в супровідних документах.

Митна вартість товару − фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату імпорту.

Облікова вартість імпортного товару складається з фактурної вартості, витрат в іноземній валюті по доставці товару, сплачених митазбирання, митного і акцизного зборузбирання.

Митний тариф − це зведеннясклепіння,звід ставок мита, яке застосовується до товарів, переміщуваних через митну межукордон і систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Митний збірзбирання нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 дол. США  і вище, а також в оплату інших зборів.

Вантажна митна декларація − заява, що міститьутримує відомості про товари  та  інші предмети й транспортні засоби, і метаціль їх переміщення через митну межукордон України або про зміну митного режиму щодовідносно даних товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Митний брокер (декларант) − юридична  або фізична особа, яка відповідно до законодавчих актів України здійснює декларування товару на основі договору зіз власником вантажутягаря і уповноваженим Державним митним комітетом України на таку діяльність.

Податковий вексель  −  письмове  безумовне  грошове зобов'язання  платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів  у  порядку  й терміни,   визначені   цим   Законом,   що підтверджено  комерційними  банками  шляхом авалю,  який видається платником на відстрочення сплати податку на  додану  вартість,  яка справляється при імпорті товарів на митну територію України.   

Експорт − продаж продукції (робіт, послуг) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності  іноземним суб'єктам  господарської діяльності зіз вивозом або без вивозу цих товарів за митну територію України, включаючи реекспорт.

Давальницька сировина − сировина, матеріали, напівфабрикати, що комплектують вироби, енергоносії, ввезені на територію України іноземним замовником або вивезені за її територію українським замовником для використання у виробництві готової продукції зіз подальшимнаступним поверненням продукції повністю або частково в країну замовника,   або вивозом у третю країну.

Операція зіз давальницькою сировиною – операція з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України (або придбаноїнабутого іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) з метою отриманняздобуття готової продукції за відповідну платнюплату. При цьому вартість сировини повинна складати не менше 20% вартості виготовленої продукції.

Міжнародний бартер − це операція, що включає експорт і імпорт товарів без грошової оплати і участі банків у розрахунках.

Індикативні ціни − це  ціни на товар, що склалися або складаються  на відповідний товар  на ринку експортера або  імпортера на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуваннямз врахуванням умов  постачання і умов здійснення розрахунків, визначених відповідно до  законодавства України.

Звичайназвична ціна на продукцію – це  ціна реалізації  товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих  (сплачених) відсотківпроцентів, вартість іноземної  валюти, яка може бути одержанаотримана,набута в разів разі їх продажу особамобличчям,лицям, не пов'язаним з  продавцем за звичайнихзвичних умов  ведення господарської  діяльності.

Іноземні інвестиції − це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отриманняздобуття прибутку або досягнення соціального ефекту.

Банківський кредит – це кошти, що надаються в позику юридичній або фізичній особі на певний строк і під процент.

Кредит за відкритимвідчиненому рахунком − кредит у формі відстроченнявідстрочки платежу по експорту цінностей.

Факторинг − форма кредитування експорту, при якій розрахунки зіз експортером здійснює посередник (банк), який за певну комісію і банківський процент викуповуєпокупав платіжні документи експортера. При викупі посередник оплачує 4/5 вартості постачання, а залишокостача оплачує післяпотім настаннянаступу зазначеного терміну

Акцептний кредит − полягає в акцепті банком векселя, який стає гарантією оплати експортеру. Банк акцептує вексель за тієї умови, що до наступу терміну платежу за векселем клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя.

Овердрафт − форма кредитування експорту, по якій банк списує грошові кошти з рахункулічби клієнта, що перевищують залишокостачу на рахункулічбі (дебетове сальдо). Овердрафт надають особливо надійним клієнтам.

Форфейтінг − форма кредитування експорту банком шляхом викупу векселів та інших боргових зобов'язань по зовнішньоторговельних операціях за мінусом дисконту.

Відновлювана кредитна лінія − кредитна лінія, протягом строку дії якої після повного або часткового повернення наданих позичальнику кредитів банк здійснює подальше кредитування позичальника в межах ліміту даної  лінії.

Службове відрядження за кордон - поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний термін в іншу країну для виконання службового доручення позазовні місцем його постійної роботи.

Вільно конвертована валюта −  валюта, яка широко використовується для здійснення платежів по міжнародних операціях, продається на головних валютних ринках мирусвіту і вказана в групі 1 Класифікатора валют НБУ.

Реекспорт − митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Реімпорт − митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України і вивезені за межі її митної території згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу.

Консигнація − різновид агентської комісійної угоди, відповідно до якого товари, що експортуються, післяпотім перетину кордону країни-експортера розміщуються на складі тимчасового зберігання (консигнаційний склад) і поступово, в міру реалізації чергової партії проходять митне оформлення, яке проводить   агент, і реалізуються іноземним покупцям.

Договір консигнації – договір, за яким одна сторона (консигнатор) зобов'язуєтьсязобов'язав впродовжупродовж певного часу за винагороду продати від свого імені і за рахунок консигнанту доставлені на склад, розташованийсхильний в країні консигнатора,  товари.

Фінансовий лізінг − договір лізінгу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків від вартості об’єкта лізингу, визначеної у день укладення договору.

Офшорна зона   − країна або територія, законодавство якої дозволяє реєстрацію та функціонування офшорних компаній, що створюють прибуток з джерел, які діють поза країною або територією реєстрації.

Офшорні компанії − іноземні компанії, які зареєстровані в офшорних центрах країн, що надають їм особливі пільги. Такі компанії мають право на діяльність тільки за кордоном.

 

 

 

6 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ВІДПОВІДЯМИ

1.              Які основні види зовнішньоторговельних операцій розрізняють в міжнародній торгівлі:

а)             експорт, комерція, реімпорт, реекспорт;

б)            імпорт, інвестиції, реімпорт, експорт;

в)             реекспорт, імпорт, реімпорт, експорт;

г)             реімпорт, експорт, комерція, інвестиції.

2.             Зовнішньоекономічний договір виконує функції:

а)             еквівалентності обміну;

б)            юридичної рівності та недискримінації;

в)             інформаційну.

3.             Операції, об'єктами яких виступає іноземна валюта у вигляді американських доларів, японських ієн і т. д.  і які є самостійною ділянкою облікової роботи - це:

а)            операції з валютними цінностями;

б)            валютні операції;

в)            операції в іноземній валюті.

4.            Банківський переказ - це:

а)доручення комерційного банку своєму банку-кореспонденту виплатити певну суму грошей за розпорядженням і за рахунок переказодавця іноземному отримувачу (беніфіціару) із зазначенням способу відшкодування банку-платнику виплаченої ним суми;

б)             вид страхування, сутність якого полягає в зменшенні ризику здійснення підприємницьких угод за рахунок страхування;

в)             можливість грошових втрат в результаті коливань валютних курсів.

5. Світові ціни - це:

а)             ціни реальних угод в міжнародній торгівлі, що визначаються шляхом ділення вартості експорту чи імпорту окремих товарів на і'х кількість;

б)             ціни  великих  комерційних угод,  які укладаються в найголовніших центрах світової торгівлі, що передбачають окремі, не пов'язані експортні та імпортні операції;

в)             реальні ціни укладених угод на аукціонах.

6. Договір на здійснення ЗЕД складається:

а) на українській мові;

б) на іноземній мові;

в) на іноземній і українській мові

7. Аналітичний облік на валютних рахунках ведеться:

а) за видами валют;

б) в грошовій  одиниці України;

в) по іноземним покупцям та замовникам у розрізі країн.

 8 Пряме котирування валют це:

а) валютний курс відображає ціну одиниці іноземної валюти через національну валюту;

 б) за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається у визначеній кількості іноземних грошових одиниць;

  в) співвідношення між двома валютами, що випливає з їх курсу стосовно до третьої валюти.

9. Об’єктом обліку при численні суми курсових різниць є:

а) наявні кошти;

б) цінні папери;

в) нематеріальні активи.

10. Позитивна курсова різниця відображається на рахунку:

а) 945

б) 79

в) 714

г) 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Які основні види зовнішньот орговельних операцій розрізняють в міжнародній торгівлі:

а)            експорт, комерція, реімпорт, реекспорт;

б)            імпорт, інвестиції, реімпорт, експорт;

в)            реекспорт, імпорт, реімпорт, експорт.

2.            Зовнішньоекономічна діяльність Україні здійснюється відповідно до принципів:

а)            верховенства закону;

б)            консерватизму;

в)            юридичної рівності та недискримінації.

3.            Юридичні особи мають право виконувати зовнішньоекономічну діяльність з моменту:

а)            набуття ними статусу юридичної особи;

б)            передбачення в установчих документах права здійснення ЗЕД;

в)            набуття дієздатності.

4.            Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України, виконують свою діяльність згідно з законодавством України - це:

а)            резиденти;

б)            нерезиденти;

в)            посередники.

5.            Державна митна служба України здійснює контроль за:

а)            дотриманням правил переміщення валютних цінностей через державний кордон України;

б)            дотриманням правил поштових переказів та пересилки валютних цінностей через державний кордон України;

в)            відповіді а і б вірні.

6.            Придбання раніше експортованого без доробки товару із ввезенням з-за кордону - це:

а)            імпорт;

б)            реекспорт;

в)            реімпорт.

7.            Зовнішньоекономічний договір виконує функції:

а)            еквівалентності обміну;

б)            юридичної рівності та недискримінації;

в)            інформаційну.

8.            Структура зовнішньоекономічного договору повинна відповідати:

а)            ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”;

б)            Положенню про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ;

в)            конвенції "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів".

9.            До істотних умов зовнішньоекономічного договору відносяться:

а)            предмет договору;

б)            завдання договору;

в)            всі відповіді неправильні.

10.          У розділі "Умови приймання-передачі товарів" визначається:

а)            ціна одиниці товару;

б)            спосіб платежу;

в) місце фактичної передачі товару.

11.          Якщо договір передбачає передачу права власності на ТМЦ після його виконання, то такі ТМЦ відображуються:

а)            в балансовому обліку;

б)            в позабалансовому обліку;

в)            це повинно бути обумовлено договором.


12.          Вкажіть, на які групи умов поставки поділено Правила “ІНКОТЕРМС”

а)            умови A, D, C, G;

б)            умови C, D, G, К;

в)            умови E, F, C, D.

13.          Правила “ІНКОТЕРМС ” не регулюють питання:

а)            передачі права власності та інші майнові права;

б)            порушення договору та наслідки таких порушень;

в)            відповідального за організацію транспортування товарів.

14.          Найбільш сприятливими для покупця умовами поставки є

а)            умови групи D, C;

б)            умови групи C, К;

в)            умови групи E, D.

15.          Для придбання іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України, з метою розрахунків за торговельними операціями, підприємствам необхідно подати в уповноважені банки такі документи:

а)            заяву для придбання іноземної валюти;

б)            зовнішньоекономічний контракт;

в)            вантажно-митну декларацію;

г)             довідку ДПІ, в якій резидент зареєстрований як платник податку:

16. Зараховано іноземну валюту на поточний валютний рахунок, яка придбана на МВРУ, в бухгалтерському обліку це буде відображатися таким бухгалтерським проведенням:

а)            Дт301  Кт312;

б)            Дт311  КтЗЗЗ;

в)            Дт312  КтЗЗЗ;

г)             Дт314  Кт334.

17.          Якщо іноземна валюта отримана результатом в поточному звітному періоді як виручка, то її балансова вартість визначається за курсом НБУ, який діяв:

а)            на дату складання балансу;

б)            на дату визнання доходу;

в)            на дату отримання авансу;

г)             на дату отримання доходу і підлягає перерахунку зі зміною обмінного курсу.

18.          У процесі реалізації експортної партії у підприємства виникають комерційні втрати. Такі втрати накопичуються на рахунку:

а)            93;

б)            901;

в)            701;

г)             92.

19.          Зовнішньоекономічна бартерна операція - це:

1) оформлена єдиним контрактом експортно-імпортна операція, яка передбачає збалансований по вартості обмін товарами, неопосередкований рухом грошових коштів;

2) збалансований по вартості обмін товарами, неопосередкований рухом грошових коштів;

3) збалансований по вартості обмін товарами;

4) оформлена єдиним контрактом експортно-імпортна операція.

20.          Витрати з оплати послуг сторонніх організацій з переробки давальницької сировини у замовника відображаються таким бухгалтерським проведенням:

а)            Дт201 Кт685;

б)            Дт281 Кт661;

в)            Дт92 Кт631;

г)             Дт93 Кт6ОІ.

21.          Сума витрат, зазнаних у зв'язку з переробкою давальницької сировини у виконавця відноситься до:

а)            витрат, пов'язаних зі збутом продукції;

б)            адміністративних витрат;

в)            витрат, пов'язаних з фінансовою діяльністю;

г)             витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

22.          Для товарів, які оподатковуються ввізним митом при імпортних операціях, сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається так:

а)            (митна вартість товару + мито ) х ставку ПДВ /100;

б)            (митна вартість товару + мито + акцизний збір) х ставку ПДВ / 100;

в)            (митна вартість товару + мито + акцизний збір) х 25 %;

г)             (митна вартість товару + акцизний збір) х ставку ПДВ / 100.

23.  Підприємство нарахувало дивіденди іноземним інвесторам у розмірі 2000 дол., курс на момент нарахування – 8,1 грн., курс НБУ на момент виплати- 8,0 грн. Курсова різниця в бухгалтерському обліку буде відображена наступним чином:

а) дебет 974 кредит 671  -200 грн;

б) дебет 671 кредит 744 – 200 грн.;

в) дебет 945 кредит 671 – 100 грн.;

г) дебет 671 кредит 714- 200 грн.

24. Заборгованість засновників при зміні курсу:

а) не перераховується;

б) перераховується у всіх випадках;

в) перераховується у випадку, якщо заборгованість є монетарною статтею;

в) перераховується у випадку, якщо заборгованість є немонетарною статтею.

25. Курсова різниця при перерахунку заборгованості нерезидентів внаслідок  зростання курсу НБУ відображається наступним чином:

а) дебет 46 "Неоплачений капітал" кредит 744 "Дохід від не операційної курсової різниці";

б) дебет 974 "Втрати від не операційних курсових різниць" кредит  46 "Неоплачений капітал";

в) дебет 46 "Неоплачений капітал" кредит 714 "Дохід від операційної курсової різниці";

г) дебет 945 "Втрати від операційних курсових різниць" кредит  46 "Неоплачений капітал".

26. При ввезенні майна як внесок у статутний капітал:

а) мито, податки й митні збори платяться у повному обсязі;

б)мито не платять при ввозі майна на термін не менше трьох років;

в) мито, податки та митні збори не платять при ввозі майна на термін не менше трьох років;

г) інший варіант.

27. Розмір статутного фонду підприємства визначений у розмірі 10000 дол. (при курсі НБУ 8,1грн. за долар). При цьому внесок до статутного фонду повинен здійснитися  грошовими коштами (курс НБУ в момент фактичного внесення грошових коштів склав  8,2 грн. за долар). Курсова різниця буде відображена:

а) у розмірі 1000 грн у складі доходів;

б) у розмірі 1000 грн. у складі витрат;

в) не буде відображатися;

г) інший варіант.              

28.  Курсові різниці, що виникають відносно фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України, відображаютьсявідбиваються у складі:

а) іншого додаткового капіталу;

б) доходів;

в) витрат;

г) інший варіант.

29. При зростанні курсу НБУ при перерахунку фінансових інвестицій роблятьсячиняться проводки:

а) дебет 14 "Фінансові інвестиції" кредит 425 "Інший додатковий капітал";

б) дебет 425 "Інший додатковий капітал" кредит 14 "Фінансові інвестиції";

в)  Дебет 14 "Фінансові інвестиції" Кредит 714 "Дохід від операційної курсової різниці";

г) Дебет 945 " Витрати від операційної курсової різниці" Кредит 14 "Фінансові інвестиції".

30. Облікурахування довгострокових отриманих,набутих депозитних коштів на депозитному рахунку ведеться на рахунках:

а) 18;

б) 14 ;

в)314 ;

г) 352 .

31. Курсові різниці за наслідкамиза результатами перерахунку заборгованості по кредитах у разі зростання курсу НБУ в бухгалтерському обліку відображаються:

а) відбиваються у складі доходів від неопераційної курсової різниці ;

б) відбиваються у складі витрат від неопераційної курсової різниці ;

в) відбиваються у складі доходів від операційної курсової різниці ;

б) відбиваються у складі витрат від операційної курсової різниці ;

32. Відсоткипроценти по валютних депозитах відображаютьсявідбиваються на рахунках:

а) лічбі 95;

б) 94;

в) 719;

г) 749.  

33. Перерахунок депозитних коштів у разі зниження курсу НБУ в  обліку відображається:

а) відбиваються у складі доходів;

б) відбиваються у складі витрат;

в) відбиваються не відображається.

34. Перерахунок заборгованості за процентами по депозиту,  у разі зростання курсу НБУ в обліку відображається:

а) відбиваються у складі доходів;

б) відбиваються у складі витрат;

в) відбиваються не відображається.

35. Нараховані відсотки по фінансовому лізингу обліковуються на рахунку:

а) 942

б) 952;

в) 749;

г) 719.

36. Довгострокові зобов’язання з фінансового лізингу обліковуються на рахунках:

а) 531;

б) 631;

в) 15;

37. Які платежі сплачуються під час митного оформлення лізингової операції при  ввозі об’єкту лізингу:

а) мито, митний збір;

б) мито, митний збір, ПДВ;

в) мито, митний збір, ПДВ, податок на прибуток.

38.  В яких випадках нараховуються відсотки з доходу нерезидента на репатріацію?:

а)            Україна не має підписаної угоди про запобігання подвійного оподаткування;

б)            Україна має підписану угоду про запобігання подвійного оподаткування;

в)            укладання угоди про запобігання подвійного оподаткування не потрібно.


8 ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

ННаказ Міністерства освіти і науки,

Молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

 

Донбаський державний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень          спеціаліст

Напрям підготовки ____0501 «Економіка і підприємництво »

Спеціальність____Облік і аудит______    Семестр________9______________

Навчальна дисципліна      Облік зовнішньоекономічної діяльності

 

 

                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____1______

1. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності.

2. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій. Порядок проведення перерахунку дебіторської заборгованості підприємства  в іноземній валюті згідно з П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів ”

3. Задача.

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії____обліку та аудиту___________________________________________

Протокол №_2___  від „9_” ______10__________ 2013року

Завідувач кафедри,

голова  циклової комісії ____________________Гришко Н.В.

                                                                    (підпис)                      (прізвище та ініціали)       Екзаменатор  ___________________    ___Куденко М.С._____

                                   ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

 

 

 

9 ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ Екзаменаційного білета

1. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності.

ЗЕД — це діяльність суб’єктів господарювання України та іноземних суб’єктів господарювання, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарських, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій форм, та має місце як на території України, так і за її межами.

Цілі бухгалтерського обліку операцій ЗЕД:

· своєчасне надання керівництву, податковим і статистичним органам інформації про товарорух, ефективність його використання, про доходи, витрати, фінансові результати, обов’язкові відрахування і платежі;

· забезпечення своєчасних і правильних розрахунків по зовнішньоекономічним операціям;

· контроль за збереженням запасів і валютних коштів.

Для досягнення даних цілей необхідно вирішити наступний комплекс бухгалтерських задач:

1. Задачі методологічного характеру;

2. Методичні аспекти;

3. Організація обліку;

4. Технічне забезпечення.

 

2. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій.

Основним завданням обліку експортних операцій є:

· формування достовірності інформації про реалізацію експортних товарів;

· своєчасне виявлення та правильне визначення фінансового результату від експорту;

· формування достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними покупцями та посередниками;

· формування достовірної інформації про курсові різниці.

Після переходу права власності від продавця до покупця в бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображається за дебетом рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» і кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації» з використанням відповідних субрахунків.

Після цієї операції можливе відображення витрат з експортних операцій, а саме списання реалізованих на експорт товарів за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» і кредиту рахунків 28 «Товари» або 26 «Готова продукція» за обліковою вартістю.

В процесі реалізації експортної продукції у підприємства виникають комерційні витрати, зокрема такі, як витрати на підготовку товарів до відвантаження, їх перевезення всередині країни та за кордоном, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування та зберігання вантажів в дорозі, оплату зборів за митне оформлення вантажів. Такі витрати накопичуються на рахунку 93 «Витрати на збут» з подальшим перенесенням до складу фінансових результатів.

Отримана іноземна валюта, як оплата за товари (роботи, послуги), зараховується на валютний рахунок 312. Основним валютним обмеженням при здійсненні експортних операцій є регламентація термінів повернення валютного виторгу.

 

 

 

Задача 1

Підприємство «Кристал» уклало контракт зі шведським партнером, згідно з умовами якого воно повинно відвантажити сировину контрактною вартістю 30000 євро.

12.06 п.р. згідно з умовами угоди надійшов аванс від нерезидента у розмірі 45% від контрактної вартості. Курс НБУ 10,15 грн./евро. 16.06 п.р. була відвантажена   сировина.   Курс   НБУ 10,2   грн./евро.    Під   час митного оформлення підприємством сплачено митні платежі у сумі 380 грн. 23.07 здійснено остаточний розрахунок нерезидентом. Курс НБУ 10,1 грн./евро. 31.06 курс НБУ- 10,13 грн./евро.

Завдання:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

                - вказати первинні документи за наведеними операціями;

- здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

Розв'язання

Таблиця 1-  Журнал реєстрації господарських операцій

Дата

Зміст операції

Документи

Д-т

К-т

Сума

євро

грн

1

2

3

4

5

6

7

12.06

Отримано аванс від нерезидента  

0,45*30000=13500

13500*10,15=137025

Виписка банку

312

681

13500

137025

16.06

Відвантажена сировина на експорт

30000*10,2=306000

Накладна

362

701

30000

306

16.06

Сплачено митні платежі

Платіжне доручення

93

377

377

311

-

-

380

380

31.06

На кінець звітного періоду визначена курсова різниця

13500*(10,13-10,15)=-270

Довідка бухгалтерії

945

312

-

270

23.07

Отримано кошти за відвантажений товар

30000-13500=16500

16500*10,1=166650

Виписка банку

312

362

16500

166650

 

Курсова різниця     (10,1-10,2)*30000=-3000

Довідка бухгалтерії

945

362

-

3000

23.07

Залік заборгованості     13500*10,1=136350

Довідка бухгалтерії

681

362

13500

136350

23.07

Фінансовий результат

Довідка бухгалтерії

701

714

79

79

79

79

93

945

-

-

-

-

306000

675

380

3270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

література

 

1 Кадуріна Л.О. «Облік і аналіз ЗЕД » Навч.пос..- К.: Видавничій дім «Слово», 2004р.

2 Ф.Ф.Бутинець, «Облік і аналіз ЗЕД» Навч.пос..- К.: Видавничій дім «Знання», 2001р.

3 Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606с.

4 Лукашова І.О., Головащенко О.М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.посіб. – Львів: Магнолія , 2009.-288с.

5 Олійчук М.Ф., Шандурська В.Г. Облік зовнішньоекономічної діяльності: - К.: Алерта, 2009-332с.

6 Внешнеэкономическая деятельность: бухгалтерский и налоговый учёт в подробностях – Х.: Фактор, 2009-432с.

7 www.ifac.org - офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів.

8 www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

9 www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.

10 Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996. - 28 червня.

11 Господарський кодекс: Закон України, прийнятий Верховною Радою України  від 16.01.2003р. № 436-IV.

12 Цивільний Кодекс України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.01 2003 р. №435-IV.

13 Податковий кодекс України, від 02.12.2010 № 2755-VI.

14 Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

15 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.

16 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

17 Правила Інкотермс 2010: з коментарем.

18 Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552)

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика