andrey

Путь к Файлу: /Звітність підприємств для БХА-10з / Методичка - Курсова робота 2013 Звітність для БХА-09.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   930.5 КБ
СКАЧАТЬ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

           

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до виконання курсової роботи

з дисципліни „Звітність підприємств”

на тему „Складання бухгалтерської, податкової,

статистичної та фінансової звітності підприємства”

(для студентів напряму підготовки „Облік і аудит”

4 курсу всіх форм навчання)

 

                          Рекомендовано

                                    на засіданні кафедри обліку і аудиту

                                                 Протокол № 6 від 17.02.2011

 

                                        

                        Затверджено

                                                           на засіданні методради ДонДТУ

                                                     Протокол № 5 від 11.03.2011

 

 

Алчевськ

ДонДТУ

2011

УДК 657. 6: 330. 313: 371. 67. 075.8

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи        з дисципліни „Звітність підприємств” (для студ. спец. „Облік і аудит” 4    курсу    всіх    форм    навч.) / Укл. :  Н.В. Гришко,  В.І. Шевцова,

Т.П. Нечай, О.В. Кунченко. -  Алчевськ: ДонДТУ, 2011. – 51 с.

 

Методичні вказівки містять: завдання на курсову роботу з дисципліни «Звітність підприємств», розрахунок нарахування амортизації, розрахунок нарахувань та утримань по заробітній платі, порядок складання калькуляції, довідки бухгалтерії, розрахунок коефіцієнтів для фінансового аналізу.

Методичні вказівки рекомендовано студентам спеціальності «Облік і аудит».

 

 

Укладачі:                                                  Н.В.Гришко, проф.,

                                           В.І. Шевцова, ст. викл.,

                                           Т.П. Нечай, ст. викл.,

                                           О.В Кунченко, асист.

 

Відповідальний редактор                        І.В.Заблодська, проф.

Відповідальний за випуск                       Е.В. Попова, зав.лаб.

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Загальні відомості щодо виконання курсової роботи

2. Методичні вказівки щодо виконання практичної частини

курсової роботи

3 Вимоги до виконання практичної частини курсової роботи

4. Завдання  до практичної частини курсової  роботи

Рекомендована література

Додаток А Титульний лист курсової роботи

Додаток Б Зміст курсової роботи

Додаток В Перелік коефіцієнтів для фінансового аналізу

           

4

5

 

7

11

13

42

46

47

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

         Для складання фінансової звітності, відповідно до чинних нормативних актів та надання її користувачам, керівництво підприємства формує облікову політику  : обирає принципи, методи  і  процедури обліку  таким чином, щоб  достовірно  відобразити  фінансовий  стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

        Фінансова звітність, згідно Законам України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

         Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства.

         Фінансова звітність повинна задовольняти інтереси користувачів – юридичних і фізичних осіб, яким необхідна інформація про діяльність  підприємства для прийняття управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу «Звітність підприємств» виконують українською мовою. Написання курсової роботи слід виконувати чорнилами синього кольору, або в друкованому варіанті. Курсова робота складається з: титульного аркуша, вступу, практичної частини, бухгалтерських регістрів, форм фінансової, статистичної та податкової звітності, висновків і переліку посилань.

Курсова робота починається з титульного аркуша, який є першою сторінкою роботи. Зразок титульного аркушу наведений в додатку Б.Зміст курсової роботи наведений в додатку В.

У вступі курсової роботи необхідно описати основні проблеми розвитку бухгалтерського фінансового обліку на Україні, розкрити місце та роль звітності в діяльності підприємства. Обсяг вступу – 3 сторінки.

В практичній частині необхідно скласти кореспонденцію рахунків за січень – березень, скласти калькуляцію собівартості залізобетонних та фундаментних блоків, скласти розрахунково-платіжну відомість нарахувань та утримань із заробітної плати та інші документи у відповідності із завданням.

Для проведення фінансового аналізу необхідно розрахувати 10 коефіцієнтів, наведених у додатку В. Висновки розміщують у тій послідовності, в якій вони викладені в тексті курсової роботи.

Загальні висновки та пропозиції повинні відображати загальну характеристику фінансового стану підприємства.

Перелік посилань охоплює літературні джерела, використані під час написання роботи. Його складають у відповідності до ДСТУ.

Додатки — це використані у процесі написання роботи цифрові матеріали, документи, облікові регістри, форми звітності.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На ньому номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці. Зміст, вступ, висновки, список використаної літератури не нумерують.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. Наприклад: «1.3.2» (другий пункт третього підрозділу першого розділу).

Під час написання курсової роботи студент повинен надавати посилання на літературні джерела, матеріали або окремі результати, які були використані в курсовій роботі. Посилатися потрібно на нові видання публікацій. Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначити порядковим номером праці i виділити двома квадратними дужками. Наприклад: «... [12, с. 45]».

На останній сторінці курсової роботи становиться дата виконання роботи та підпис студента.

При одержанні рецензії з поміткою “До захисту” – це означає, що курсова робота в цілому виконана відповідно до вимог і студент має допуск до її захисту. Якщо студент одержав рецензію з поміткою “Не залікована” – це означає, що студенту необхідно внести необхідні виправлення до курсової роботи, щоб бути допущеним до її захисту.

Захист курсової роботи здійснюється у період для студентів денної форми навчання на  заліковій неділі, а для студентів заочної форми навчання  на екзаменаційній сесії відповідно розкладу занять своєї групи.

При захисті курсової роботи студент повинен відповісти на питання стосовно змісту, методики виконання та сутності складання бухгалтерської, фінансової, статистичної та податкової звітності.

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ

ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Фінансова звітність, згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти інтереси користувачів – юридичних і фізичних осіб, яким необхідна інформація про діяльність підприємства для прийняття управлінських рішень.

Суб’єкти підприємницької діяльності згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” повинні надавати різні види фінансової звітності. Для складання фінансової звітності виконуються наступні процедури (обліковий цикл). Обліковий цикл включає наступні етапи:

1. Складання наказу «Про облікову політику підприємства»

2. Аналіз господарських операцій на підставі первинних (виправдовуючих) документів.

 

3. Реєстрація     операцій    в    журналі     реєстрації   господарських

операцій.

4. Рознесення даних по рахунках, журналах, відомостях.

5. Складання Головної книги.

6. Складання оборотного балансу.

7.Складання податкової звітності.

8. Складання фінансової звітності.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356 “Про затвердження Методичних рекомендацій по використанню регістрів бухгалтерського обліку” форма бухгалтерського обліку обирається підприємствами самостійно.

Методичні рекомендації передбачають застосування таких регістрів бухгалтерського обліку:

Облік грошових коштів та грошових документів:

Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33;

Відомість 1.1 за дебетом рахунку 30;

Відомість 1.2 за дебетом рахунку 31;

Відомість 1.3 за дебетом рахунку 33.

1. Облік довгострокових та короткострокових позик:

Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60.

2. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань:

Журнал 3 за кредитом рахунків 16, 17, 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69;

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36);

Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37);

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63);

Відомість 3.4 аналітичного обліку виданих та отриманих векселів;

Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68);

Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом.

3. Облік необоротних активів та фінансових інвестицій:

Журнал 4 за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35;

Відомість 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій;

Відомість 4.2 аналітичного облік фінансових інвестицій;

Відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів.

4. Облік витрат:

Журнал 5-А за кредитом рахунків 20, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, класів 8 і 9;

Відомість 5.1 аналітичного обліку запасів.

5. Облік доходів і результатів діяльності:

Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79.

6. Облік власного капіталу за забезпечення зобов’язань:

Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

Відомість 7.1 аналітичних даних рахунку 42 “Додатковий капітал”;

Відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки);

Відомість 7.3 аналітичних даних рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”.

7. Відомість 8 позабалансового обліку.

8. Головна книга.

9. Реєстр депонованої заробітної плати.

10. Бухгалтерська довідка.

11. Авансовий звіт.

12. Форма № 1 „Баланс”                                                                           

13. Форма № 2 „Звіт про фінансові результати”                                    

14. Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”                                                         

15. Форма № 4 „Звіт про власний капітал”                                                                 

Висновок (2-3 сторінки).

Перелік літератури.

Навчальні завдання на курсову роботу складені з урахуванням вимог навчального плану та програми дисципліни “Звітність підприємств”. Процес навчання має бути тісно пов’язаний з виробництвом, максимально наближений до практичних умов.

Суму амортизації основних засобів  та нематеріальних активів визначити прямолінійним  методом. Строк  корисного використання нематеріальних активів 10 років., а строк корисного використання основних засобів згідно  затверджених розмірі в Податковим кодексом України.

Мета виконання практичної частини курсової роботи – закріпити, розширити теоретичний матеріал та набути навиків практичної роботи. У зв’язку з цим перед початком виконання курсової роботи студент зобов’язаний вивчити теоретичні питання, опрацювати законодавчі та нормативні акти, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інструкції з питань, що розглядаються, навчальні посібники, тощо.

Студенти всіх форм навчання виконують курсову роботу за варіантом, який визначається викладачем курсу. До числових даних нульового варіанту по всіх господарських операціях додаються чотири цифри, встановлені викладачем. Наприклад, по першій  господарській операції нульового варіанту завдання значиться сума 20000 грн. Студент (варіант, якого встановлено №2235) додає до неї 4 цифри і в курсовій роботі у нього буде число 2235. Аналогічно, по всіх господарських операціях. Що стосується залишків по статтях балансу станом на  31 грудня 2010 року (наведені у табл. 4.1), вони однакові для усіх варіантів, за винятком окремих статей помічених * до яких додається  свій варіант.

 

3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу виконувати за наступним змістом:

Вступ (2-3 сторінки).

1. Журнал реєстрації господарських операції підприємства                

2. Розрахунково-платіжна відомість  за березень 2011 року

3. Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань з заробітної плати в державні загальнообов’язкові фонди соціального страхування.

4. Журнал 1 та відомості 1.1, 1.2, 1.3                                                       

5. Журнал 2

6. Журнал 3 та відомості 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6                                  

7. Журнал 4 та відомості 4.1, 4.2, 4.3                                                       

8. Журнал 5А та відомість 5.1                                                                              

9. Журнал 6                                                                                                

10. Журнал 7 та відомості 7.1, 7.2, 7.3                                                     

11. Головна книга                                                                                                 

12. Оборотна відомість по синтетичних рахунках         в гривнах та тис.грн

13. Бухгалтерські довідки                                                                         

14. Авансовий звіт головного бухгалтера

15. Форма № 1 „Баланс”                                                                           

16. Форма № 2 „Звіт про фінансові результати”                                    

17. Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”                                                        

18. Форма № 4 „Звіт про власний капітал”                                                                  

Висновок (2-3 сторінки).

Перелік літератури.

Кореспонденцію рахунків виконувати за розвиненою формою бухгалтерського обліку з використанням одночасно рахунків  класу8 „Затрати за елементами” та класу 9 „Витрати діяльності”.

Облікові регістри складаються за березень місяць поточного року. Ведення   облікових   регістрів   та   контировка  документів  первинного

обліку (див. у Журналі реєстрації  господарських  операцій) здійснюється з використанням  коду  класу  рахунків, коду синтетичного рахунку.

Залишки на рахунках за станом на  31.12.1010 року, які наведено у таблиці  4.1, однакові для усіх варіантів, за винятком окремих статей балансу позначених *, до яких додається свій варіант (умовно ці дані і на початок року).

Суму амортизації основних засобів та нематеріальних активів  визначити прямолінійним методом . Строк  корисного використання нематеріальних активів 10 років.

Для визначення податку на прибуток скласти Декларацію про прибуток підприємства та  додаток К1/1

Для складання  форми № 1-ПВ „Звіт з праці”   середньо облікова кількість штатних працівників береться  за даними розрахунково – платіжної відомості. Для  нарахування заробітної плати  кількість виходів  за графіком – 22 виходи. Середня кількість працюючих на підприємстві складає 15 осіб, у т.ч. робочих 10 осіб.

 

 

 

4 ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

ТОВ „Моноліт” займається виробництвом залізобетонних  та фундаментних блоків.

На підставі наведених нижче даних необхідно:

1. Розробити наказ «Про облікову політику підприємства», орієнтуючись на діючі стандарти та нормативні акти.

2. Скласти кореспонденцію рахунків за 1 квартал 2011 року  підприємства „Моноліт”.

3. Скласти калькуляцію собівартості залізобетонних та фундаментних блоків.

4. Списання виробничих запасів здійснювати за методом згідно наказу «Про облікову політику підприємства»

5. Скласти розрахунково-платіжну відомість нарахувань та утримань із заробітної плати за  березень місяць 2011 року, зробити відрахування від фонду оплати праці  єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

6. Нарахувати амортизацію основних засобів із застосуванням  прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Класифікація груп основних засобів і мінімально допустимих строків їх амортизації визначена ст.145.1 Податкового кодексу України.

7. Розрахувати необхідні суми за господарчими операціями.

8. Скласти авансовий звіт головного бухгалтера.

9.Рознести суми по господарчих операціях за кореспонденцією рахунків у журналах та відомостях.

10. Підсумки журналів перенести до Головної книги.

11. Скласти  дві зворотні відомості по синтетичних рахунках: одну  у гривнах, а другу - у тис.грн.

12. Скласти форму № 1 „Баланс” .

13. Скласти форму № 2 „Звіт про фінансові результати” .

14. Скласти форму № 3 „Звіт про рух грошових коштів”

15. Скласти форму № 4 „Звіт про власний капітал”

16. Скласти форму № 5 „Примітки до фінансової звітності”.

17. Скласти „Розрахунок суми ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне  страхування, що підлягають сплаті”.

18 Скласти форму №11 – ОЗ „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”.

19. Скласти форму №1-Б „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість”.

20. Скласти форму №1-ПВ „Звіт з праці”.

Зшивати курсову роботу необхідно за змістом, який наведено   у додатках.

У пункті курсової роботи „Вступ” необхідно описати основні проблеми розвитку бухгалтерського фінансового обліку на Україні, розкрити місце та роль звітності в діяльності підприємства (2-3 сторінки).

У пункті курсової роботи „Висновок” дати загальну характеристику фінансового стану підприємства, розрахувати показники фінансової стійкості. Проаналізувати їх в динаміці у порівнянні з нормативним значенням .

Провести аналіз  ліквідності балансу та платоспроможності підприємства, аналіз ефективності використання майна підприємства, аналіз оборотності оборотних активів.

Згідно результатів проведеного аналізу фінансового стану підприємства зробити загальний висновок та дати пропозиції щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Останнім пунктом курсової роботи повинен бути перелік використаної  літератури.

На останній сторінці курсової роботи становиться дата виконання роботи та підпис студента.

Курсова робота повинна бути виконана відповідно варіанту. Робота, яка виконана не за своїм варіантом не перевіряється, студенту

 

не повертається, в зв’язку з чим студент до захисту курсової роботи не допускається.

Таблиця 4.1 – Залишки по рахунках ТОВ „Моноліт” за станом на 31.12. 2010 р. (суми наведено у грн., однакові для усіх варіантів, за винятком*)

 

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума (умовно)

Дебет

Кредит

1103

Основні засоби: будівлі та споруди

Будівля цеху №1

Будівля цеху №2

Адміністративна будівля

Будівля складу

445780*

105780

99870

101320

?

-

1104

Основні засоби:

- машини та обладнання-комп’ютерна техніка

 

330500

68000

 

-

-

105

Основні засоби: транспортні засоби

500300*

-

Продовження таблиці 4.1

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума (умовно)

Дебет

Кредит

1121

Нематеріальні активи: права користування природними ресурсами (дата придбання 20 серпня 2008 року)

12000*

-

1131

Знос основних засобів

 

180650

1133

Знос нематеріальних активів

 

5400*

1141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

 

180000

 

118

Довгострокова дебіторська заборгованість (фінансовий лізинг)

16780*

 

2201

Виробничі запаси: сировина й матеріали

28900*

-

223

Виробництво

3620

-

226

Готова продукція

10700

-

3301

Каса: каса в національній валюті

500

-

3311

Поточні рахунки в національній валюті

125800*

-

3361

Розрахунки з покупцями та замовниками

140790

-

Продовження таблиці 4.1

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума (умовно)

Дебет

Кредит

3375

Розрахунки за відшкодування втрат і збитків

1000

 

338

Резерв сумнівних боргів

 

30300

440

Статутний капітал

-

924300*

4422

Інший вкладений капітал

 

55600

4423

Додатковий капітал: дооцінка активів

-

54510

4424

Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи

-

 114000

444

Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)

-

 56740*

6601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

-

 129000

6631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

-

42000*

6641

Розрахунки за податками: податок на прибуток

 

63510

6644

Розрахунки з податками й платежами: податковий кредит.

10730

-

665

Єдиний соціальний внесок

 

60450*

6661

Розрахунки з оплати праці

 

158940*

 

Разом:

?

?

Таблиця 4.2 – Калькуляція собівартості виробництва залізобетонних та фундаментних блоків

 

Найменування калькуляційної статті

Фундаментні блоки

Залізобетонні блоки

Разом

1. Залишок по рахунку 23 "Виробництво" на 31.12.2010 р.

1750

1870

3620

2. Матеріальні витрати

 

 

 

3. Витрати на оплату праці

 

 

 

4. Відрахування єдиного соціального внеску (38,4%)

 

 

 

5. Загально виробничі витрати

 

 

 

6. Інші витрати

 

 

 

10. Усього затрати за  квартал

 

 

 

11. Випущено з виробництва

 

 

 

12. Залишок по рахунку 23 "Виробництво" на 31.03.2011р.

 

 

 

 

Складання калькуляції по виробництву залізобетонних та фундаментних блоків  виконувати на підставі накопичувальних відомостей по рахункам №20 „Виробничі запаси”, №661” Розрахунки за заробітною платою”, № 65 „Розрахунки за страхуванням”.

Для визначення сум по рахунку №91 „Загальновиробничі витрати” скласти накопичувальну відомість, а розподіл цих витрат між залізобетонними та фундаментними блоками виконати  пропорційно заробітній платі робочих основного виробництва.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації визначена ст.145.1 Податкового кодексу України.

 

Групи

 

Строк дії права

користування

група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

відповідно до правовстановлюючого документа

 

група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

відповідно до правовстановлюючого документа

 

група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа

 

група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як

5 років

 

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як

2 роки

 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлюючого документа

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, протягом таких строків:

 

Групи

 

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 1 – земельні ділянки

-

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

 

група 3 – будівлі,

20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 – машини та обладнання

5

з них:

 

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 – тимчасові (не титульні) споруди

5

група 13 – природні ресурси

-

група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7

 

 

 

 

 

 

Таблиця     4.3   –   Журнал    реєстрації    господарських     операцій

підприємства за I квартал  2011року

№ п/п

Первинний документ

Дата

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Рахунок №17, накладна №5

3.03

Акцептовано рахунок ТзОВ "Будмат" за пісок 200 т за ціною           грн./т

 

 

20000

2

Податкова накладна

3.03

Відображено податковий кредит на суму ПДВ за пісок

 

 

 

3

Акт прийома-передачі ОЗ

3.03

Відображено вартість безоплатно отриманого ГАЗ-53- А

 

 

62000

4

Рахунок №25

3.03

Акцептовано рахунок ВАТ "Кона" за бетономішалку

 

 

75000

5

Податкова накладна №25

3.03

Відображено ПДВ за бетономішалку

 

 

 

6

Рахунок №53

4.03

Акцептовано рахунок АТП №24561 за доставку бетономішалки

 

 

7800

7

Податкова накладна№1

4.03

Відображено ПДВ за транспортування

 

 

 

8

Акт прийому №12

5.03

Зараховано бетономішалку до складу основних засобів

 

 

 

9

Накладна №20

8.03

Відпущено зі складу пісок 100 т

 

 

 

10

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати матеріалів (піску) на виробництво залізобетонних блоків 40т

 

 

 

11

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати матеріалів (піску) на виробництво фундаментних блоків - 60т

 

 

 

12

Накладна №2

8.03

Відпущено у   виробництво цемент 5т

 

 

 

2500

13

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати цементу на виробництво фундаментних блоків

 

 

 

14

Рахунок №85, накладна №23

8.03

Придбано спецодяг у ТзОВ "Юлія" 10 комплектів за ціною           грн. за 1к-т

 

 

3000

15

Податкова накладна

8.03

Відображено ПДВ по спецодягу

 

 

 

16

Рахунок №56

8.03

Акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію

 

 

27900

17

Податкова накладна

8.03

Відображено ПДВ за електроенергію

 

 

 

18

Довідка

8.03

Списано витрати по енергії на опалення будинку офісу

складу готової продукції

основне виробництво

 

 

 

 

 

760

4700

22440

19

Накладна №125

9.03

Відпущено у виробництво арматуру (12 шт.)

 

 

10567

20

Довідка

9.03

Списана арматура на виробництво фундаментних блоків

 

 

 

21

Розрахунково-платіжна відомість№1

31.03

Нараховано заробітну плату  директору Сопко  А.В. за березень, оклад якого складає 2000грн

 

 

 

22

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати директора

 

 

 

23

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платні директору на адміністративні витрати

 

 

 

24

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на адміністративні витрати  по відрахуванню  єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від з/плати директора

 

 

 

25

Розрахунково-платіжна відомість№1

31.03

Нараховано заробітну плату головному бухгалтеру Буйко А.В. за березень, оклад якого складає 1000грн

 

 

 

26

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платні гол. бухгалтера на адміністративні витрати

 

 

 

27

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати головного бухгалтера

 

 

 

28

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на адміністративні витрати відрахування  єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від з/плати гол. бухгалтера

 

 

 

29

Накладна №126

14.03

Відпущено зі складу МШП (спецодяг) -4 комплекти

 

 

 

30

Довідка бухгалтерії

14.03

Списано матеріальні витрати (МШП) на виробництво залізобетонних блоків

 

 

 

31

Рахунок №147, накладна

14.03

Придбано щебінь у ВАТ „Будівля" 14т за ціною     грн. за т

 

 

28000

32

Податкова накладна

14.03

Відображено податковий кредит на суму ПДВ за щебінь

 

 

 

33

Накладна №128

15.03

Відпущено у виробництво щебінь (10 тон за ціною           грн. за тону.)

 

 

 

34

Довідка

15.03

Списана щебінь на виробництво залізобетонних блоків  4 тони за ціною                 грн. за 1 тону

 

 

 

35

Довідка

15.03

Списана щебінь на виробництво фундаментних блоків  6тон за ціною                 грн. за 1 тону

 

 

 

36

Виписка банку

15.03

Отримано короткострокову позику в банку

 

 

22000

37

Виписка банку

15.03

Погашено заборгованість з поточного рахунку перед ТзОВ "Будмат"

 

 

 

38

Розрахунок бухгалтерії

15.03

Нараховано відсотки по короткостроковій позиці

 

 

1000

39

Платіжне доручення №1287

15.03

Перераховано банку в погашення заборгованості по нарахованих відсотках

 

 

 

40

Розрахунково-платіжна відомість №1

15.03

Нараховано заробітну плату за березень 2011року начальнику цеху фундаментних блоків  Куліш К.Н., оклад якого складає  1200грн

 

 

 

41

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати Куліш К.Н

 

 

 

42

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  загальновиробничі витрати відрахування  єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від з/плати Куліш К.Н

 

 

 

43

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платі Куліш К.Н на  загально виробничі витрати 

 

 

 

44

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.01

Нараховано заробітну плату начальнику цеху залізобетонних блоків Рибакову В.П. за березень  2011року оклад якого складає 1300грн

 

 

 

45

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платі Рибакову В.П на  загальновиробничі витрати 

 

 

 

 

46

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати Рибакова В.П.

 

 

 

 

47

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  загальновиробничі витрати відрахування   єдиного  соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної плати Рибакова В.П.

 

 

 

48

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати головного бухгалтера Буйко А.В.

 

 

 

49

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходу фізичних осіб із заробітної плати головного бухгалтера Буйко А.В.

 

 

 

 

50

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати  Куліш К.Н.

 

 

 

51

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітника Куліш К.Н.

 

 

 

52

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати Рибакова В.П.

 

 

 

53

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітника Рибакова В.П.

 

 

 

54

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва:

а)робітникам цеху фундаментних блоків

б)робітникам цеху залізобетонних блоків

 

 

 

 

25000

18000

55

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати з оплати праці робітників цеху фундаментних блоків

 

 

 

56

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати з оплати праці робітників цеху залізобетонних блоків

 

 

 

57

Розрахунок бухгалтерії №4

31.03

Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробництво фундаментних блоків

 

 

 

58

Розрахунок бухгалтерії №4

31.03

Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробництво залізобетонних блоків

 

 

 

59

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

 

 

 

60

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної робочих цеху фундаментних блоків

 

 

 

61

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати робочих цеху залізобетонних блоків

 

 

 

 

62

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  основне виробництво витрати  по відрахуванню  єдиного  соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної робочих цеху фундаментних блоків

 

 

 

63

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на основне виробництво  витрати по відрахуванню єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної плати робочих цеху залізобетонних блоків

 

 

 

64

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання із заробітної плати робітників цеху фундаментних блоків єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  (3,6%)

 

 

 

65

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання із заробітної плати робітників цеху залізобетонних блоків єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (3,6%)

 

 

 

66

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Утримано  податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати робітників цеху фундаментних блоків

 

 

 

67

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників цеху залізобетонних блоків

 

 

 

 

68

Довідка бухгалтерії

15.03

Нараховано відсотки по оренді будівлі складу  (сума варіанту

)

 

 

 

69

Виписка банку

19.03

Надійшли кошти від орендаря в погашення заборгованості за відсотки

 

 

 

70

Накладна №129

19.03

Оприбутковано фундаментні блоки на склад 15 шт.  за фактичною собівартістю.

 

 

 

71

Накладна №130

19.03

Оприбутковано залізобетонні блоки на склад 45 шт. за фактичною собівартістю.

 

 

 

72

Довідка бухгалтерії

19.03

Списано собівартість фундаментних блоків, призначених для реалізації, 12шт.

 

 

 

73

Довідка бухгалтерії

19.03

Списано собівартість залізобетонних блоків, призначених для реалізації 44 шт.

 

 

 

74

Виписка банку

24.03

Надійшли на поточний рахунок від ВАТ "Автобудмаш" за реалізовані фундаментні блоки за ціною     грн. за шт. Ціна реалізації складає 200% фактичної виробничої собівартості

 

 

 

75

Розрахунок бухгалтерії

24.03

Нараховане податкове зобов'язання від реалізації фундаментних блоків

 

 

 

76

Довідка бухгалтерії

24.03

Відображено виручку від реалізації фундаментних блоків ВАТ „Автобудмаш”

 

 

 

77

Довідка бухгалтерії

24.03

Відображено податкове зобов'язання від реалізації

 

 

 

 

78

Накладна №165

25.03

Відвантажено за продажними цінами залізобетонні блоки ПП "Ніка" Ціна реалізації складає 200% фактичної виробничої собівартості.

 

 

 

79

Розрахунок бухгалтерії

25.03

Нараховано ПДВ від реалізації залізобетонних блоків

 

 

 

 

80

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано на фінансовий результат собівартість фундаментних блоків

 

 

 

 

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Відображено чистий доход від реалізації фундаментних блоків

 

 

 

 

81

ВКО №589

25.03

Видані кошти під звіт на господарські витрати Гончару О.О.(суму по варіанту не змінювати)

 

 

300

82

Виписка банку

25.03

Надійшли кошти на поточний рахунок від ПП „Ніка" за відвантажені залізобетонні блоки

 

 

 

 

83

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано на фінансовий результат собівартість залізобетонних блоків

 

 

 

84

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Відображено чистий доход від реалізації залізобетонних блоків

 

 

 

85

Накладна №451, товарний чек, авансовий звіт

25.03

Оприбутковано на склад канцтовари від підзвітної особи Гончара О.О. (суму по варіанту не змінювати)

 

 

270

86

ПКО №532

25.03

Повернуто залишок сум, невикористаних Гончаром О.О.

 

 

 

87

Платіжне доручення №458

27.03

Перераховано з поточного рахунку аванс за товари ПП "Ніка"

 

 

24000

88

Податкова накладна

27.03

Нараховано податковий кредит

 

 

 

89

Накладна №87

27.03

Оприбутковано на склад  товари від ПП „Ніка"

 

 

12000

90

Податкова накладна

28.03

Нараховано податковий кредит

 

 

 

91

Розрахунок бухгалтерії

28.03

Встановлено торгову націнку 10%

 

 

 

92

ПКО №533

28.03

Продано товари (продажна вартість)

 

 

 

93

Довідка бухгалтерії

28.03

Відображена собівартість реалізованих товарів

 

 

 

94

Довідка бухгалтерії

28.03

Списана на витрати собівартість реалізованих товарів

 

 

 

95

Довідка бухгалтерії

28.03

Відображена сума торгової націнки, що припадає на реалізовані товари (метод сторно)

 

 

 

96

Довідка бухгалтерії

28.03

Виділено ПДВ

 

 

 

97

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Нараховано зарплату продавцю Андрущенко Н.П., оклад якого 400грн

 

 

 

 

98

Довідка бухгалтерії

31.03

Списані витрати на оплату праці продавця

 

 

 

99

Виписка банку, ВКО 56

28.03

Внесено виручку від продажу товарів на поточний рахунок

 

 

 

 

100

Розрахунок бухгалтерії№1

31.06

Проведено відрахування єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від заробітної плати продавця  у розмірі 38,4%

 

 

 

101

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано відрахування єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на витрати на збут

 

 

 

102

Розрахунок бухгалтерії№2

31.03

Утримано єдиний соціальний  внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати продавця  у розмірі 3,6%

 

 

 

103

Розрахунок бухгалтерії№3

31.03.03

Утримано податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати продавця

 

 

 

104

Рахунок №432

25.03

Акцептовано рахунок Телерадіокомпанії за рекламу 4

 

 

560

105

Податкова накладна

25.03

Відображено суму ПДВ   

 

 

 

106

Довідка

25.03

Списано витрати на збут за рекламу

 

 

 

107

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано доход від реалізації товарів на фінансові результати

 

 

 

108

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Віднесення собівартості реалізованих товарів на фінансові результата

 

 

 

109

Платіжне доручення №257

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ВАТ "Будівля"

 

 

 

110

Платіжне доручення №539

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ВАТ "Кона"

 

 

 

111

Розрахунок бухгалтерії№4

25.03

Списані на фінансовий результат витрати на збут

 

 

 

112

Платіжне доручення №648

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником Телерадіокомпанія

 

 

 

 

113

Платіжне доручення №337

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ТзОВ "Юлія"

 

 

 

114

Довідка бухгалтерії

25.03

Списано знос складського приміщення, яке згоріло через недбалість МВО

 

 

 

115

Довідка бухгалтерії

25.03

Списана залишкова вартість складського приміщення

 

 

 

116

Розрахунок бухгалтерії

25.03

Сума, що підлягає відшкодуванню винною МВО

 

 

 

117

Довідка бухгалтерії

25.03

Відображено суму відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету

 

 

 

118

ПКО №469

25.03

Одержано суму відшкодування від МВО

 

 

 

119

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано інші доходи від звичайної діяльності на фінансові результати

 

 

 

120

ВКО №647

25.03

Зараховано готівку на поточний рахунок

 

 

 

121

Платіжне доручення №338

25.03

Сплачена поточна заборгованість перед бюджетом

 

 

 

122

Платіжне доручення №339

25.03

Перераховано ЄСВ до Пенсійного Фонду

 

 

 

123

Платіжне доручення №342

25.03

Перераховано платежі по  податку з доходу фізичних осіб

 

 

 

 

124

Довідка бухгалтерії №4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані витрати по нарахуванню відсотків за позику

 

 

 

125

Довідка бухгалтерії №4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані витрати по списанню необоротних активів

 

 

 

 

126

Довідка бухгалтерії№4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані інші фінансові доходи

 

 

 

127

Платіжне доручення № 346

25.03

Перерахована заробітна плата працівників на особисті рахунки

 

 

 

128

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Нараховано податок на прибуток

 

 

 

 

129

Довідка бухгалтерії №4

25.03

Включається до фінансових результатів сума нарахованого податку на прибуток за I квартал

 

 

 

 

130

Довідка бухгалтерії №4

25.03

Визначено фінансовий результат в кінці кварталу і закривається рахунок 79 "Фінансовий результат"

 

 

 

131

Виписка банку, ПКО

21.01.

Отримано з поточного рахунку в касу кошти для відрядження

 

 

1000

132

Видатковий касовий ордер

21.01

Видано в підзвіт гол. бух.

Буйко А.В.

 

 

1000

133

Розрахунок бухгалтерії №

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати  директора Сопко А.В.

 

 

 

134

Розрахунок бухгалтерії №

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати директора Сопко А.В

 

 

 

135

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання профспілкових внесків із заробітної плати працівників

 

 

 

 

136

Платіжне доручення № 347

31.03

Перераховано з поточного рахунки профспілкові внески

 

 

 

137

Авансовий звіт№1

31.03

Відображено витрати на відрядження гол. бухгалтера

 

 

 

138

Акт інвентаризації

31.03

Відображено результати інвентаризації

 

 

 

139

ПКО №54

31.03

Погашено нестачу, виявлену у ході  інвентаризації

 

 

 

140

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено взаємозалік по раніше виданим авансам

 

 

 

141

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах  ІІІ гр., застосовуючи прямолінійний метод  

 

 

 

 

142

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах IVгр., застосовуючи прямолінійний метод  

 

 

 

 

143

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах Vгр., застосовуючи прямолінійний метод  

 

 

 

 

144

Довідка

бухгалтерії

31.03

Списана амортизація на елементи витрат

 

 

 

145

Розрахунок бухгалтерії

1кв

Нараховано амортизацію нематеріальних активів, застосовуючи прямолінійний метод  

 

 

 

146

Довідка

бухгалтерії

31.03

Списана амортизація на елементи витрат

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція рахунків по господарських операціях на потребу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові дані

 

1. Згідно наказу головний бухгалтер Буйко А.В. з 22.03 по29.03 була у відрядженні у м. Львові з метою  прийняття участі у семінарі

Необхідно:

-  скласти авансовий звіт.

Дані для виконання:

 Строк відрядження з 22  по 29 березня 2011 року . Виїзд з Алчевська  22 березня ,  повернення 29 березня 2011 року.

Після повернення з відрядження надано авансовий  звіт. до якого надано наступні документи:

- квитки на проїзд 2 штуки на загальну суму 560 грн.;

- рахунок за проживання в готелі з одноразовим харчуванням  за 3 доби на загальну суму 750грн.;

- товарний чек за харчування в кафе „Мрія” 300грн.                                                                                                                          Н        

2. 31 березня 2011 року на кінець робочого дня проведено інвентаризацію в касі. В ході інвентаризації встановлено нестачу коштів у касі   63 грн.  Відобразити результат інвентаризації  додатковою кореспонденцією рахунків.

3. У березні виявлено помилку у сумі 3000 грн. (плюс свій варіант)  допущену при нарахуванні амортизації нематеріальних активів у 4 –му кварталі 2010 року. Внаслідок помилки у 2010  році завищено суму витрат і занижено суму нерозподіленого прибутку . При складанні звіту за 2011 рік виправити помилку і здійснити необхідні записи у формі № 4 „Звіт про власний капітал”.

4. Підприємство  понесло збитки  внаслідок повені в сумі 80000 грн., (плюс свій варіант) які були частково відшкодовані за рахунок коштів  страхової компанії у сумі 30000 грн. Відповідно до податкового законодавства на суму невідшкодованих витрат зменшується оподаткований прибуток. Відобразити господарські операції по понесеним збиткам на субрахунку 685 „ Розрахунки з іншими кредиторами”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

Довідка бухгалтерії №1

 

Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань із заробітної плати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

 

Розрахунок відрахувань  на ЄСВ від фонду оплати праці

до операції №

Відділ, цех

Розрахунок

Сума

адміністративний відділ: директор

головний бухгалтер

 

 

 

 

збутовий відділ

 

 

цех виробництва залізобетонних блоків: у т.ч.

робочі

 начальник цеху

 

 

цех виробництва фундаментних блоків у т.ч.

робочі

 начальник цеху

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Довідка бухгалтерії №2

Розрахунок утримань ЄСВ  із заробітної плати

до операцій №

Робітник

Розрахунок

Сума

Сопко А.В.

 

 

Андрущенко Н.П.

 

 

Буйко А.В.

 

 

Куліш К.Н.

 

 

Рибаков В.П.

 

 

Робітники цеху залізобетонних блоків

 

 

Робітники цеху фундаментних блоків

 

 

Разом

х

 

 

 

 

Довідка бухгалтерії №3

Розрахунок утримань з заробітної платні

податку з доходу фізичних осіб

до операцій №

 

Робітник

Розрахунок

Сума

Сопко  А.В.

 

 

Андрущенко Н.П.

 

 

Буйко А.В.

 

 

Куліш К.Н.

 

 

Рибаков В.П.

 

 

Робітники цеху залізобетонних блоків

 

 

Робітники цеху фундаментних блоків

 

 

Разом

х

 

 

 

Довідка бухгалтерії № 4

До операцій:

Розподіл загальновиробничих витрат

 

 

Виробництво залізобетонних блоків

Виробництво фундаментних блоків

Сума

Загальновиробничі витрати

 

 

 

Зарплата основних робочих

 

 

 

 

 

  Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат:

 

Методичка - Курсова робота 2013 Звітність для БХА-09         (1.1)

 

 

 

Довідка бухгалтерії №5

Розрахунок прибутку та податку на прибуток у бухгалтерському

обліку

 

 

Статті витрат

Сума,

грн.

Статті доходу

Сума,

грн.

Собівартість реалізованої готової продукції

 

Доход від реалізації готової продукції

 

Собівартість реалізованих товарів

 

Доход від реалізації товарів

 

Адміністративні витрати

 

Інші доходи від звичайної діяльності

 

Витрати на збут

 

Дохід від операційної оренди активів

 

Відсотки за кредит

 

 

 

Списання необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Усього

 

 

 

 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування  =

 

Податок на прибуток  від звичайної діяльності =

 

Чистий прибуток  (збиток)  =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за 1 квартал 2011року       ( в грн.)

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за 1 квартал 2011 року ( в тис.грн.)

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

I. Довідкова література

1. Закон України ”Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – XIV.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ”Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 ”Баланс”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

4. Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 3 ”Звіт про фінансові результати”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 ”Звіт про рух грошових коштів”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 ”Звіт про власний капітал”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 ”Виправлення помилок  і зміни у фінансових звітах”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ”Основні засоби”. Затверджене наказом Мінфіну України 27.04.00 № 92.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ”Нематеріальні активи”. Затверджене наказом України 18.10.99 № 242.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 ”Запаси”. Затверджене наказом Мінфіну України 20.10.99 № 246.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”. Затверджене наказом Мінфіну України 08.10.99 № 237.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.12.00 № 20.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 ”Фінансові інвестиції”. Затверджене наказом Мінфіну України 26.04.00 № 91.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 ”Дохід”. Затверджене наказом Мінфіну України 29.11.99 № 290.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.12.99 № 318.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 ”Податок на прибуток”. Затверджене наказом Мінфіну України 28.12.00 № 353.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 ”Фінансові витрати”. Затверджене наказом Мінфіну України 28.04.06 № 415.

18. Закон України «Про державну статистику» від 13.07.00№1992-ІІІ зі змінами та доповненнями.

19. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 зі змінами і доповненнями.

20. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 №2464-VІ.

21. Наказ Держкомстату «Про затвердження форм статистичної звітності з продукції» від 26.07.99 №270.

22. Наказ Держкомстату «Про затвердження форм статистичної звітності з праці» від 14.10.97 №24.

23. Податковий  кодекс України  від 02.12.10 №2755-VІ.

 

 

 

 

 

Основна література

24. Гришко Н.В. Звітність підприємств: Навч. посіб. /Н.В.Гришко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2006. – 201с.

25. Звітність підприємств: Навч. посібник (для студ. вищих  навч. закладів спец. 7.050106 „Облік і аудит”)/ Ф.Ф. Бутинець, В.П.Бондар, Н.М. Малюга та ін.; За  ред. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк.  2- ге вид., перероб. і доп.- Житомир: ЖДТУ, 2005.- 428 с.

26. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник  для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. / За ред. проф.. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.

27. Домбровський В.М. Звітність  підприємств: Навч.- методич. посібн. – К.:КНЕУ. -2001. – 195 с.

28. Зоріна В.Н. Фінансова звітність підприємства: Навч. посбник для студ. вищих навч. закладів /В.Н.Зоріна, Т.С.Осадча, Г.Г.Зорін; За ред. В.І.Покотилової. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

29. Гольцева С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. -292 с.

30. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник  для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.

31. Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Закони, постанови, інструкції. Стандарти бухгалтерського обліку. Документація та інвентаризація. Основні засоби, грошові кошти, матеріальні цінності: Збірник нормативно – правових актів/ Упоряд. М.І. Камлик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2005. – 800 с.

32. Пархоменко В.М. Річна фінансова звітність підприємства. / В.М. Пархоменко. – Бухгалтерський облік і аудит. - № 1, 2011. – С.3-24.

33. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємства. / Т.Є Кучеренко,      В.С. Уланчук, О.Г. Шайко. – К.: Знання, 2008. – 493 с.

34.  Малышкин  А.И. Финансовая отчетность предприятия: международные и национальные стандарты: учеб. пособ. для вузов / А.И. Малышкин. -  К.: Знання, 2008. - 158 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А. Титульний лист курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни „Звітність підприємств”

на тему „__________________________________________________________________________________________________________________________ ”

 

 

                                      Виконав студент гр.

                                                    __________________________         

                                                    (Прізвище, ім’я та по батькові)

                                    Залікова книжка №

                     Варіант №

 

 Прийняв:

 

 

 

Алчевськ, 2011

 

ДОДАТОК Б. Зміст курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

Вступ                                                                                                    3 

1. Практична частина                                                                          6

1.1 Залишки по рахунках  ТОВ „Моноліт” за станом на 31.12. 2010р.

1.2 Калькуляція собівартості  виробництва залізобетонних та фундаментних блоків

1.3.Журнал реєстрації господарських операції підприємства              

1.4.Розрахунково-платіжна відомість                                                     

1.5 Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань з заробітної плати  єдиного соціального внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування  (довідки)

1.6 Авансовий звіт

1.7 Журнал 1 та відомості 1.1, 1.2, 1.3                                         

1.8 Журнал 2                                                                                                                   

1.9 Журнал 3 та відомості 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6                    

1.10 Журнал 4 та відомості 4.1, 4.2, 4.3                                                   

1.11 Журнал 5А та відомість 5.1                                                                          

1.12 Журнал 6                                                                                                        

1.13 Журнал 7 та відомості 7.1, 7.2, 7.3                                                   

1.14 Головна книга                                                                                   

1.15 Оборотна відомість по синтетичних рахунках у гривнах і тис.грн (без десятих чисел)

1. 16 Бухгалтерські довідки           

1.17 Форма № 1 „Баланс”   

1.18 Форма № 2 „Звіт про фінансові результати”                                              

1.19 Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”                                                        

1.20 Форма № 4 „Звіт про власний капітал”                                                                 

1.21 Форма № 5 „Примітки до річної звітності”                                                           

1.22 Декларація  з податку на прибуток підприємства, додаток К1/1                                                                 

1.23  Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

1.24 Форма №1-Б „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість”

1.25 Форма №1-ПВ „Звіт з праці”                        

1.26 Форма №11-ОФ „ Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”

1.27 Розрахунок коефіцієнтів фінансового стану підприємства та їх аналіз

Висновки                                                                            

Перелік посилань

                      


ДОДАТОК В. Розрахунок коефіцієнтів фінансового стану

 піприємства

 

1 Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс)

Кфс = К/(Дз + Пз),                                                                      (1)

де  К – власний капітал і резерви;

     Дз – довгострокові зобов’язання;

     Пз – поточні  зобов’язання.

Нормальне обмеження     Кфс  ≥ 1. Якщо величина Кфс менше 1, це свідчить про небезпеку неплатоспроможності.

Перевищення власних коштів  означає, що підприємство володіє достатнім запасом фінансової стійкості й відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

2  Коефіцієнт автономності  (Кав)

Кав = К/Вб,                                                             ………      (2)

де  К – власний капітал і резерви; Вб  – валюта балансу підприємства.

Нормальне обмеження (оптимальна величина) оцінюється рівнем 0,5, тобто Кав ≥ 0,5.  Коефіцієнт автономності  показує частку власних коштів у загальній сумі ресурсів підприємства. Чим більше ця частка, тим вище фінансова незалежність підприємства.

3 Коефіцієнт фінансової залежності (Кз)

Кз = (Дз + Пз) / Вб,                                                                        (3)

Нормальне обмеження Кз ≤ 0,5. Коефіцієнт фінансової залежності показує частку позикових коштів у загальній сумі джерел коштів підприємства. Чим менше ця частка, тим менше залежність підприємства  від від зовнішніх фінансових джерел.

 

4 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кзв)

Кзв = Вок/З,                                                          …     (4)

де  Вок – власні оборотні кошти; З  – запаси.

Оптимальне значення Кзв ≥ 0,1. Коефіцієнт показує наявність власних оборотних коштів, які необхідні для фінансової стійкості підприємства.

5 Коефіцієнт абсолютної ліквідності   (Кл)

Кл = (Гке + Цп + Д) /Пз,                                                (5)

 де  Гке – грошові кошти та їх еквіваленти; Цп – цінні папери; Д – дебітори;  Пз – поточні  зобов’язання.

 Значення Кл зізнається теоретично достатнім, якщо воно перевищує 0,25 – 0,35.

6 Загальний коефіцієнт ліквідності   (Зкл)

Зкл = (Гке + Цп + Д + Мз) /Пз,                              ……          (6)

 де Гке – грошові кошти та їх еквіваленти; Цп – цінні папери;

Д – дебітори; Мз – матеріальні запаси; Пз – поточні  зобов’язання.

Зкл показує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року.

7 Коефіцієнт оборотності активів підприємства (Коа)

Коа = Вр/Аср,                                                      …     (7)

де  Вр – виручка від реалізації; А ср – середня величина активів.

Коа   характеризує  швидкість обороту активів підприємства.

8 Коефіцієнт оборотності запасів підприємства (Коз)

Коз =Ср/Зср,                                                                (8)

де  Ср – виручка від реалізації;  Зср – середня величина запасів.

Коз характеризує  швидкість обороту запасів підприємства.

9 Рентабельність підприємства (Рп)

Рп = Пр / (Оз + З),                                      …………….    (9)

де Пр – прибуток підприємства; Оз – основні засоби(середньорічна величина);

З – запаси (середньорічна величина).

10 Рентабельність продукції (Рпр)

Рпр = Пр / Срп,                                                                   (10)

де   Срп – собівартість реалізації продукції.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика