Скачиваний:   2
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   200.0 КБ
СКАЧАТЬ

Кафедра ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять 

з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

 (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» 

5 курсу  денної і заочної форм навчання)

 

 

Рекомендовано

на засіданні кафедри  О та А

Протокол № 5  від 20.01.2014

 

Затверджено

на засідання методради ДонДТУ

Протокол №    від

 

 

Алчевськ

ДонДТУ

2014

 

  УДК  657

 

Методичні вказівки до контрольних робіт  з дисципліни "Обліку зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»  5 курсу  денної і заочної форм навчання.)/ Укл.: М. С. Куденко.– Алчевськ: ДонДТУ, 2014. – 32 с.

Методичні вказівки містять робочу навчальну програму, контрольні завдання за темами.

 

Укладачі:                                                 М. С. Куденко, ст.викл.

                                                                                                          

 

Відповідальний за випуск                       Е. В. Попова, зав. лаб.

 

Рецензент                                                О.В. Кунченко, к.е.н., доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 Вступ...............................................................................................4

1. Програма навчальної дисципліни ……………........................6

2. Завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни....................................................................................................8

3. Екзаменаційні питання……………………………………28

Література.....................................................................................31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, відображення їх у бухгалтерському обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати  принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;

вміти:

- відображати в бухгалтерському та податковому обліку зовнішньоекономічні операції;

- заповнювати регістри бухгалтерського обліку щодо зовнішньоекономічних операцій;

- заповнювати документи щодо митного оформлення товарів;

- практично вирішувати всі ситуації в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Основна мета контрольної роботи − закріплення навчального матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно. Відповідно до навчального плану студент мусить виконати одну контрольну роботу за індивідуальним варіантом. Контрольну роботу виконують у зошиті або набирають на комп’ютері (формат А4, 14 кегель, через 1 інтервал).

Контрольна робота містить два завдання: теоретичне і практичне.

Контрольне завдання з практичної частини виконують відповідно до свого варіанта і методичних вказівок до розв’язання завдань.

Контрольне завдання з теоретичної частини виконують відповідно до номера варіанта (згідно з  останньою цифрою залікової книжки). Виклад питання в контрольній роботі повинен ґрунтуватися на знаннях студента, якими він оволодів у процесі самостійної роботи над курсом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1

 Тема 1 Облік валютно-фінансових операцій

Іноземна валюта та інші активи, особливості її обліку на рахунках бухгалтерського обліку . Облік операцій з придбання і продажу іноземної валюти. Курсові різниці й їхнє відображення в обліку та звітності. Облік розрахунків з підзвітними особами. Переоцінка дебіторської та кредиторської заборгованості.

 Тема 2 Облік розрахункових операцій

 Основні види та форми розрахунків у зовнішньоекономічної діяльності. Поняття міжнародних розрахунків, відображення їх у бухгалтерському обліку. Кредитні операції, Види кредитів.

 

  Змістовий модуль 2

Тема 3 Загальні засади експортно-імпортної діяльності.

 Види цін. Що застосовуються в зовнішньоекономічної діяльності. Порядок формування цін. Види мита та митних платежів. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.

Тема 4 Облік імпортних та експортних операцій

Загальні поняття імпортних операцій. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій. Оподаткування імпортних операцій. Особливості обліку імпорту робіт та послуг. Облік авансів , сплачених іноземному постачальнику. Загальні поняття експортних операцій. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій. Облік авансів , одержаних від іноземних покупців.

Тема 5 Бартерні операції

    Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основної вимоги при його здійсненні. Механізм оцінки товарообмінних операцій . Бухгалтерський облік бартерних операцій. Податковий облік бартерних операцій.

 

Змістовий модуль 3

             Тема 6 Порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною.

  Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною. Ввіз на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивіз виробленої з неї готової продукції. Вивіз давальницької сировини українського замовника за межі митної території України і ввіз в Україну готової продукції.

     Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною.

           Тема 7 Облік інших зовнішньоекономічних операцій.

 Поняття лізингу, об’єкти та суб’єкти лізингу. Облік лізингових операцій. Облік реекспортних та реімпортних операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами.

          Тема 8 Облік інвестиційних операцій та облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями.

       Види інвестиційних операцій. Бухгалтерський облік інвестиційних операцій.

 

 

 

 

 

 

 

2 Завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни

 

Задача 1

ВАТ «Зорі» для придбання іноземної валюти на МВРУ у сумі 15000$ по ринковому курсу 8,24 грн./$ перерахувало 140000 грн. Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти — 8,20 грн./$.

За придбання іноземної валюти підприємством була сплачена комісійна винагорода:

- банку — 0,1% від перерахованої суми;

- МВРУ — 0,2% від перерахованої суми.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 2

ВАТ «Зорі» подало заявку в банк про продаж 25000 доларів США.

Курс продажу на МВРУ 8,2 грн./$.

Курс НБУ на дату списання коштів з валютного рахунку — 8,19 грн./$.

Комісійна винагорода банку — 100 грн.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 3

Облік операцій з одержання товарів від нерезидента та перерахуванню валюти іноземному постачальнику

Підприємство одержало товар від нерезидента на суму 40000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 8,35 грн за 1 дол. США. На митниці було сплачено мито - 2% митної вартості, митний збір - 0,3%, ПДВ. У звітному кварталі підприємство перерахувало нерезиденту іноземну валюту в сумі 40000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування валюти нерезиденту - 8,3 грн за 1 дол. СІЛА.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 4

Підприємство перерахувало 112000 грн для придбання 20000 дол. США. Ринковий курс придбання - 8,04 грн за 1 дол. США. Придбана валюта надійшла на валютний рахунок (курс НБУ - 8,03 грн за 1 дол. США). Сума комісійних банку за купівлю валюти - 500 грн. Після придбання її підприємство перерахувало валюту нерезиденту (курс НБУ на день перерахування - 8,3 грн за 1 дол. США). Через деякий час підприємство імпортувало товар.

Перша ВМД - на суму 10000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД -8,35 грн за 1 дол. США. Сплачено мито - 2%, митний збір - 0,2%, ПДВ.

Друга ВМД - на суму 10000 дол. СІЛА. Курс НБУ на дату оформлення ВМД -       5,2 грн за 1 дол. США. Сплачено мито - 2% грн, митний збір - 0,2%. Суму ПДВ визначити.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 5

Облік операцій з одержання передоплати від нерезидента та відвантаженню товару (заборгованість погашається в одному звітному періоді).

ТОВ "Флора" одержало від нерезидента передоплату за товари 50 000 дол. США. Курс НБУ на дату одержання передоплати складав 8,05 грн за 1 дол. США. У цьому ж звітному кварталі підприємство експортувало продукцію нерезиденту на суму 50000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 8,08 грн за 1 дол. США. Облікова вартість відвантаженого товару - 140000 грн. Сплачено мито-5%, митні збори - 0,3%.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 6

Облік операцій з відвантаження товару нерезиденту (заборгованість не погашається у звітному періоді).

ТОВ "Флора" експортувало нерезиденту готову продукцію на суму 20 000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД складав 8,04 грн за 1 дол. США. Собівартість реалізованої продукції - 48 000 грн. Сума сплаченого мита - 8%, митних зборів - 0,3%. Заборгованість залишилася непогашеною на кінець звітного кварталу. Курс НБУ на останній робочий день кварталу складав 8,03 грн за 1 дол. США.

Необхідно:

• скласти журнал реєстрації господарських операцій;

• вказати первинні документи;

• здійснити розрахунки.

 

Задача 7

Підприємство «Кристал» уклало контракт зі шведським партнером, згідно з умовами якого воно повинно відвантажити сировину контрактною вартістю 30000 євро.

12.06 п.р. згідно з умовами угоди надійшов аванс від нерезидента у розмірі 45% від контрактної вартості. Курс НБУ 10,15 грн./евро. 16.06 п.р. була відвантажена   сировина.   Курс   НБУ  10,2   грн./евро.    Під   час   митного оформлення підприємством сплачено митні платежі у сумі 380 грн. 23.07 здійснено остаточний розрахунок нерезидентом. Курс НБУ 10,1 грн./евро. 31.06 курс НБУ- 10,13 грн./евро.

Завдання:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

            - вказати первинні документи за наведеними операціями;

- здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

 

Задача 8

Згідно угоди на експорт товару контрактною вартістю 56000 доларів США між підприємством «Голіаф» та нерезидентом розрахунок повинен ідійснюватись у три етани:

1. 25.05 п.р. - здійснено розрахунок на суму 18000 доларів США за курсом НБУ - 8,15 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 82000 грн.

2. 08.06 п.р. - здійснено розрахунок на суму 18000 доларів США за курсом НБУ - 8,13 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 80000 грн.

3. 18.06 п.р. - здійснено розрахунок на суму 20000 доларів США за курсом НБУ - 8,14 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 65300 грн.

Під час митного оформлення підприємство сплатило 0,35% митних платежів.

28.06 п.р. надійшла іноземна валюта від нерезидента. Курс НБУ - 8,13 грн./1$. Цього ж дня був здійснений обов'язковий продаж іноземної валюти. Курс МВРУ- 8,15 грн./1$.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 9

20.07 п.р. підприємство «Голіаф» отримало короткостроковий валютний кредит у сумі 17500 англ. фунтів. Курс НБУ - 16,05 грн./фунт. Згідно умов кредитування відсотки слід сплачувати у кінці кожного місяця, а також в день погашення кредиту. Сума нарахованих та сплачених відсотків на 31.07 п.р. склала 265 фунтів. Курс НБУ - 16,15 грн./фунт.

20.08  п.р. погашено кредит. 20.08 п.р. нараховано та сплачено відсотки у сумі 95 фунтів. Курс НБУ- 16,13 грн./фунт.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 10

11.06 п.р. підприємство «Гладіатор» отримало короткостроковий валютний кредит у сумі 50000 євро терміном на 2 місяці під 15% річних. Курс НБУ -10,82 грн./євро. Строк погашення процентів - 28 числа кожного місяця.

Зважаючи на те, що із країною нерезидента Україна не має підписаної угоди про уникнення подвійного оподаткування, під час оплати процентів за кредит (згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») з них вираховується 15% податку на репатріацію.

Курс НБУ 28.06 п.р. - 10,79 грн./євро. Курс НБУ 30.06 п.р. - 10,81 грн./євро. Курс НБУ 28.07 п.р. - 10,8 грн./євро. Курс НБУ 31.07 п.р. - 10,76 грн./євро.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 11

На дату складання балансу у підприємства «Голіаф» є кредиторська заборгованість на суму 13500 дол. США. Балансова вартість заборгованості розрахована за курсом НБУ - 8,05 грн./$. 30.06 п.р. курс НБУ - 8,15 грн./$.

15.07 п.р. підприємством була перерахована заборгованість за відвантажений товар. Курс НБУ на 15.07 - 8,1 грн./$.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 12

Підприємство «Діадема» перерахувало 20000 польських злотих для продажу уповноваженому банку. За здійснення операції комісійна винагорода банку склала 160 грн. Курс продажу на МВРУ 2,5 грн./ злотий. На дату списання коштів з валютного рахунку курс НБУ - 2,6 грн./ злотий.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

    - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання

 

 

 

Задача 13

Станом на 31.03 у підприємства «Альфа» на балансі є дебіторська заборгованість білоруського підприємства у сумі 200000 білоруських рублів (курс НБУ - 5,9 гри. за 10 білоруських рублів) та кредиторська заборгованість у сумі 28000 дол. США перед таїландським підприємством «Бангкок» (курс НБУ -8,17 грн./$). 30.04 курс НБУ становить:

• білоруський рубель - 5,65 грн. за 10 білоруських рублів;

• дол. США-8,15 грн./$.

Завдання:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати первинні документи за наведеними операціями;

- здійснити розрахунок курсової різниці.

 

Задача 14

26.02 п.р. підприємство «Корсар» відвантажило мастило латвійській фірмі згідно зовнішньоторгової угоди на експорт у кількості 4000 тон. Вартість 1 т. мастила склала 800 латів. Курс НБУ - 2,12 грн./1лат. Собівартість 1 т мастила -1280 грн. 28.02 п.р курс НБУ - 2,13 грн./1лат. Вартість індивідуальної ліцензії для здійснення експорту мастила склала 14000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоди:

• із вітчизняним автотранспортним підприємством (АТП) і за доставку вантажу до кордону України на суму 22500 грн. (без ПДВ);

• з іноземною транспортною організацією за доставку вантажу до місця, зазначеного нерезидентом, на суму 2000 латвійських латів (курс НБУ - 2,11 грн./1лат);

• зі страховим підприємством на суму 15000 латів. Курс НБУ - 2,11 грн./1лат.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило: акцизний збір - 25% митної вартості; мито - 9% митної вартості.

03.03 п.р. надійшла іноземна валюта за курсом НБУ - 2,16 грн./1 лат.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 15

Станом на 15.12 у підприємства «Чорногуз» кредиторська заборгованість перед австрійським підприємством «Петерсон» у сумі 18000 євро. На 15.12 курс НБУ - 12,9 грн./ євро. 18.12 підприємство «Чорногуз» перерахувало кошти в національній валюті для придбання 18000 євро для здійснення розрахунків з нерезидентом. Комісійна винагорода банку - 0,5% від перерахованої суми та інших витрат. Курс НБУ - 12,91 грн./євро. На дату зарахування іноземної валюти курс НБУ - 12,75грн./ євро.

Оскільки протягом встановленого законодавством терміну придбані кошти не були перераховані нерезиденту, банк самостійно продав їх па МВРУ. Курс НБУ на день продажу - 12,8 грн./ євро.

Завдання:

            - скласти журнал реєстрації господарських операцій;

            - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунок курсової різниці.

Задача 16

Підприємство «Кристал» уклало контракт зі шведським партнером, згідно з умовами якого воно повинно відвантажити сировину контрактною вартістю 30000 євро.

12.06 п.р. згідно з умовами угоди надійшов аванс від нерезидента у розмірі 45% від контрактної вартості. Курс НБУ 10,15 грн./евро. 16.06 п.р. була відвантажена   сировина.   Курс   НБУ  10,2   грн./евро.    Під   час   митного оформлення підприємством сплачено митні платежі у сумі 380 грн. 23.07 здійснено остаточний розрахунок нерезидентом. Курс НБУ 10,1 грн./евро. 31.06 курс НБУ- 10,13 грн./евро.

Завдання:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

            - вказати первинні документи за наведеними операціями;

- здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 17

Згідно угоди на експорт товару контрактною вартістю 56000 доларів США між підприємством «Голіаф» та нерезидентом розрахунок повинен ідійснюватись у три етани:

4. 25.05 п.р. - здійснено розрахунок на суму 18000 доларів США за курсом НБУ - 8,15 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 82000 грн.

5. 08.06 п.р. - здійснено розрахунок на суму 18000 доларів США за курсом НБУ - 8,13 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 80000 грн.

6. 18.06 п.р. - здійснено розрахунок на суму 20000 доларів США за курсом НБУ - 8,14 грн./1$. Собівартість відвантаженого товару склала 65300 грн.

Під час митного оформлення підприємство сплатило 0,35% митних платежів.

28.06 п.р. надійшла іноземна валюта від нерезидента. Курс НБУ - 8,13 грн./1$. Цього ж дня був здійснений обов'язковий продаж іноземної валюти. Курс МВРУ- 8,15 грн./1$.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 18

26.02 п.р. підприємство «Корсар» відвантажило мастило латвійській фірмі згідно зовнішньоторгової угоди на експорт у кількості 4000 тон. Вартість 1 т. мастила склала 800 латів. Курс НБУ - 2,12 грн./1лат. Собівартість 1 т мастила -1280 грн. 28.02 п.р курс НБУ - 2,13 грн./1лат. Вартість індивідуальної ліцензії для здійснення експорту мастила склала 14000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоди:

• із вітчизняним автотранспортним підприємством (АТП) і за доставку вантажу до кордону України на суму 22500 грн. (без ПДВ);

• з іноземною транспортною організацією за доставку вантажу до місця, зазначеного нерезидентом, на суму 2000 латвійських латів (курс НБУ - 2,11 грн./1лат);

• зі страховим підприємством на суму 15000 латів. Курс НБУ - 2,11 грн./1лат.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило: акцизний збір - 25% митної вартості; мито - 9% митної вартості.

03.03 п.р. надійшла іноземна валюта за курсом НБУ - 2,16 грн./1 лат. 05.03 був здійснений перерахунок іноземної валюти для обов'язкового продажу. Курс НБУ -2,14 грн./1 лат. Курс МВРУ -2,13 грн./1 лат.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 19

Замовник-нерезидент відвантажив в адресу виконавця – резидента України давальницьку сировину, контрактна вартість якої склала 10000 євро. Вартість послуг з переробки – 2000 євро. Сплата послуг з переробки здійснюється в іноземній валюті на умовах попередньої оплати (курс на дату попередньої оплати 10,73 грн./євро.). Собівартість послуг з переробки склала 16300 грн.

Плата за митне оформлення склала (умовно):

- при ввозі давальницької сировини – 250 грн.;

- при вивозі готової продукції – 250 грн.

При митному оформленні було сплачено мито у розмірі 15% (курс НБУ на дату митного оформлення

10,71 грн./євро. Курс НБУ на дату підписання акту виконаних послуг з переробки давальницької сировини – 10,69 грн./євро.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 20

На дату складання балансу у підприємства «Голіаф» є кредиторська заборгованість на суму 13500 дол. США. Балансова вартість заборгованості розрахована за курсом НБУ - 8,05 грн./$. 30.06 п.р. курс НБУ - 8,15 грн./$.

15.07 п.р. підприємством була перерахована заборгованість за відвантажений товар. Курс НБУ на 15.07 - 8,1 грн./$.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 21

Підприємство «Діадема» перерахувало 20000 польських злотих для продажу уповноваженому банку. За здійснення операції комісійна винагорода банку склала 160 грн. Курс продажу на МВРУ 2,5 грн./ злотий. На дату списання коштів з валютного рахунку курс НБУ - 2,6 грн./ злотий.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

 

Задача 22

03.03 поточного року підписано засновницький договір про створення підприємства з іноземними інвестиціями зі статутним капіталом 10000 євро і 205500 грн. Одним із засновників є іноземний інвестор - юридична особа. Згідно з умовами договору, іноземний інвестор робить внесок у статутний капітал спільного підприємства іноземною валютою в сумі 10000 євро, а український учасник -національною валютою в сумі 205500 грн. До реєстрації підприємства 20.03 поточного року іноземний інвестор вносить 6000 євро, а учасник-резидент - 123300 грн. Після реєстрації підприємства 28.06 поточного року було внесено на рахунки банку суми, які залишилися, - 4000 євро та 82200 грн.

Курс НБУ на дату здійснення операцій складав: 03.03 поточного року (дата підписання договору) - 10,85 грн за 1 євро; 20.03 поточного року (дата зарахування валюти на рахунок до реєстрації підприємства) - 10,84 грн; 28.03 поточного року (дата реєстрації підприємства) - 10,89 грн; 31.03 поточного року (дата балансу) -10,87 грн; 28.06 (дата зарахування валюти на рахунок підприємства) - 11,03 грн за 1 євро.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 23

ВАТ "Мрія" є підприємством з іноземними інвестиціями. Статутний капітал складає 100 000 дол. США. Іноземний інвестор здійснив внесок у вигляді: іноземної валюти - 20000 дол. США, основних засобів - 80000 дол. США. Курс НБУ на дату підписання установчих документів склав 8,02 грн за 1 дол. США, на дату оформлення ВМД - 8,05 грн, на дату зарахування іноземної валюти - 8,07 грн за 1 дол. США.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

Задача 24

Підприємство «Кристал» уклало контракт зі шведським партнером, згідно з умовами якого воно повинно відвантажити сировину контрактною вартістю 30000 євро.

12.06 п.р. згідно з умовами угоди надійшов аванс від нерезидента у розмірі 45% від контрактної вартості. Курс НБУ 11,15 грн./евро. 16.06 п.р. була відвантажена   сировина.   Курс   НБУ  11,2   грн./евро.    Під   час   митного оформлення підприємством сплачено митні платежі у сумі 380 грн. 23.07 здійснено остаточний розрахунок нерезидентом. Курс НБУ 11,1 грн./евро. 31.06 курс НБУ- 11,13 грн./евро.

Завдання:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

            - вказати первинні документи за наведеними операціями;

- здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

 

Задача 25

26.02 п.р. підприємство «Корсар» відвантажило мастило латвійській фірмі згідно зовнішньоторгової угоди на експорт у кількості 4000 тон. Вартість 1 т. мастила склала 800 латів. Курс НБУ - 2,12 грн./1лат. Собівартість 1 т мастила -1280 грн. 28.02 п.р курс НБУ - 2,18 грн./1лат. Вартість індивідуальної ліцензії для здійснення експорту мастила склала 14000 грн.

Під час експорту підприємство уклало угоди:

• із вітчизняним автотранспортним підприємством (АТП) і за доставку вантажу до кордону України на суму 22500 грн. (без ПДВ);

• з іноземною транспортною організацією за доставку вантажу до місця, зазначеного нерезидентом, на суму 2000 латвійських латів (курс НБУ - 2,1 грн./1лат);

• зі страховим підприємством на суму 15000 латів. Курс НБУ - 2,1 грн./1лат.

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило: акцизний збір - 25% митної вартості; мито - 9% митної вартості.

03.03 п.р. надійшла іноземна валюта за курсом НБУ - 2,15 грн./1 лат. 05.03 був здійснений перерахунок іноземної валюти для обов'язкового продажу. Курс НБУ -2,14 грн./1 лат. Курс МВРУ -2,13 грн./1 лат.

Завдання:

            -  скласти журнал реєстрації господарських операцій;

    - вказати первинні документи за наведеними операціями;

            - здійснити розрахунки згідно отриманого завдання.

 

 

Задача 26

ТОВ "Флора" 15.01 поточного року одержало від іноземного банку короткостроковий кредит на 3 міс. на суму 250000 дол. США під 10% річних. Обов'язком підприємства є сплата відсотків за кредит в кінці кожного місяця. 15.04 поточного року кредит було повернуто.

Курс НБУ на: 15.01 складав 8,08 грн за 1 дол. США (дата одержання кредиту); 31.01 - 8,07 грн (дата сплати авансу (кінець місяця); 28.02 - 8,05 грн (дата сплати авансу (кінець місяця); 31.03 - 8,03 грн (дата сплати авансу (кінець місяця та кварталу); 15.04 - 8,04 грн (дата погашення кредиту).

Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити необхідні суми.

Задача 27

 ТОВ "Флора" одержало довгостроковий кредит у розмірі 100000 дол. за курсом НБУ 8,07 грн за 1 дол. США. У звітному кварталі було погашено частину кредиту - 3000 дол.; курс НБУ на момент погашення складав 8,08 грн за 1 дол. США. На кінець кварталу було нараховано відсотки за кредит - 500 дол., терміном сплати яких відповідно до договору є кінець кварталу. Курс НБУ на кінець кварталу складав 8,05 грн за 1 дол. США. Відсотки за кредит було сплачено в наступному кварталі. Курс НБУ на момент сплати відсотків складав 8,06 грн за 1 дол. США.

Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити необхідні суми.

контрольнаяконтрольнаяконтрольнаяЗадача 28

 ТОВ "Імідж" 1.04. поточного року одержало від банку-нерезидента кредит у сумі 60000 дол. США на два місяці під 12% річних.

З країною-нерезидентом Україна не має підписаногугоди про запобігання подвійного оподаткування. При оплаті відсотків з них утримується 15% податку на репатріацію. Термін погашення кредиту - 20 число кожного місяця.

Курси НБУ: 01.04 - 8,03 грн за 1 дол. США, 20.04 - 8,08, 20.05 - 8,05 грн за 1 дол. США.

Визначити суми та скласти бухгалтерські проводки.

 

Задача 29

 ТОВ "Флора" відповідно до розрахунку на відрядження за кордон терміном 8 днів. одержало  з поточного рахунка в іноземній валюті , які видано працівнику підзвіт, у т.р.:

♦ вартість квитка до місця відрядження - 250 дол.;

♦ вартість проживання у готелі - 800 дол.;

♦ вартість квитка у зворотному напрямку - 300 дол.

 Курс НБУ на дату видачі складав 8,08 грн за 1 дол. США.

Після відрядження працівник на третій день здав звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт. До звіту було додано документи, які підтверджують витрати:

Загальна затверджена сума склала 1645 дол. США. Залишок іноземної валюти працівник повернув до каси. Курс НБУ на день повернення складав 8,1 грн за 1 дол. США. Мета відрядження - укладання зовнішньоекономічного договору (контракту).

Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити необхідні суми.

 

 

 

 

Задача 30

ТОВ "Флора" відповідно до розрахунку на відрядження за кордон терміном 8 днів. одержало  з поточного рахунка в іноземній валюті , які видано працівнику підзвіт, у т.р.:

♦ вартість квитка до місця відрядження - 200 дол.;

♦ вартість проживання у готелі - 700 дол.;

♦ вартість квитка у зворотному напрямку - 200 дол.

 Курс НБУ на дату видачі складав 8,08 грн за 1 дол. США.

Після відрядження працівник на третій день здав звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт. До звіту було додано документи, які підтверджують витрати:

Загальна затверджена сума склала 1580 дол. США. Підприємство здійснило розрахунки з працівником. Курс НБУ на день повернення складав 8,1 грн за 1 дол. США. Мета відрядження - укладання зовнішньоекономічного договору (контракту).

Скласти журнал реєстрації господарських операцій і визначити необхідні суми.

 

Розподіл завдань за варіантами

варіант

задачі

варіант

задачі

варіант

задачі

варіант

задачі

1

1,10

8

8,17

15

15,24

22

15,1

2

2,11

9

9,18

16

16,25

23

16,2

3

3,12

10

10,19

17

17,26

24

17,3

4

4,13

11

11,20

18

18,27

25

18,4

5

5,14

12

12,21

19

19,28

 

 

6

6,15

13

13,22

20

20,29

 

 

7

7,16

14

14,23

21

21,30

 

 

пИтання для відповіді за варіантами

 варіанту

Питання

1

Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності.

2

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

3

Структура зовнішньоекономічного договору.

4

Види зовнішньоекономічних контрактів.

5

Привила ІНКОТЕРМС 2010

6

Реєстрація і акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

7

Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку іноземної валюти

8

Об’єкти , цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій у зовнішньоекономічній діяльності

9

Іноземна валюта і особливості її обліку. Облік курсових різниць.

10

Облік купівлі і продажу іноземної валюти

11

Форми міжнародних розрахунків та їх облік

12

Загальна характеристика цін по експортно-імпортних операціях

13

Митне оформлення  зовнішньоекономічних операцій

14

Порядок формування цін на експортно-імпортну продукцію

15

Особливості обліку імпорту товарів, виконаних робіт і послуг

16

Загальна характеристика митного режиму експортних операцій

17

Визначення зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його здійснення

18

Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій

19

Загальні поняття реімпортних операцій

20

Загальні поняття реекспортних операцій

21

Імпорт без ввезення та експорт без вивезення

22

Загальна характеристика кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності

23

Види кредитів у зовнішньоекономічній діяльності і їх бухгалтерський облік

24

Документальне оформлення відрядження за кордон

25

Бухгалтерський облік витрат на закордонне відрядження

26

Оцінка виконання зобов’язань по зовнішньоекономічним контрактам .

27

Аналіз структури експорту товарів. Аналіз виконання плану поставок по експортнім операціям.

28

Аналіз обсягу та структури імпорту товарів

29

Аналіз виконання зобов’язань по імпортним контрактам.

30

Оцінка ефективності по імпортних операціях.

 

3 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності.

2. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

4. Нормативно-правове   забезпечення   бухгалтерського   обліку  зовнішньоекономічної діяльності на території України.

5. Міжнародне   законодавство   щодо   бухгалтерського   обліку  зовнішньоекономічної діяльності.

6. Особливості організації бухгалтерського обліку в розрізі відкриття окремих рахунків і субрахунків аналітичного обліку.

7. Стандарти  і  принципи,  які  застосовують  в  обліку зовнішньоекономічної діяльності.

8. Паралельне ведення обліку в національній та іноземній валютах.

10. Зовнішньоекономічний контракт (зміст, побудова, терміни, категорії та документація) як основне джерело інформації для відображення у бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту.

11. Порядок укладення договорів.

12. Розмежування витрат і особливості їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

13. Види валютних рахунків.

14. Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті: особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

15. Облік операцій з придбання іноземної валюти.

16. Облік операцій з продажу іноземної валюти.

17. Відображення в обліку курсових різниць.

18. Види і форми міжнародних розрахунків.

19. Організація і відображення в обліку міжнародних розрахунків згідно з умовами контракту.

20. Види розрахунків.

21. Розрахунки за допомогою банківського переказу.

22. Розрахунки за допомогою документарного акредитиву.

23. Розрахунки за допомогою документарного інкасо.

24. Курсові різниці, їх відображення в обліку та звітності.

25. Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок.

26. Документальне оформлення експортних операцій.

27. Документальне оформлення імпортних операцій.

28. Терміни розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

29. Облік експорту робіт, послуг, прав.

30. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій.

31. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту.

32. Облік продажу експортних товарів через посередника.

33. Бухгалтерський облік закупівлі імпортних товарів за умов прямого виходу підприємства на зовнішній ринок.

34. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій.

35. Порядок оподаткування імпортних операцій.

36. Облік імпортних робіт, послуг, прав.

37. Облік імпорту товарів на умовах комерційного кредиту.

38. Облік закупівлі імпортних товарів через посередника.

39. Особливості відображення в обліку експортної частини бартерної операції в зовнішній торгівлі.

40. Особливості відображення в обліку імпортної частини бартерної операції в зовнішній торгівлі.

41. Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій: застава, гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку.

42. Поняття давальницької сировини і зміст операцій з нею.

43. Види здійснення операцій з давальницькою сировиною.

44. Експорт давальницької сировини.

45. Імпорт давальницької сировини.

46. Повернення готової продукції до країни замовника.

47. Спільна реалізація готової продукції.

48. Компенсація витрат за переробку сировини.

49. Види і форми лізингових операцій.

50. Облік лізингових операцій.

51. Облік реекспортних операцій.

52. Облік реімпортних операцій.

53. Облік консигнаційних операцій.

54. Облік компенсаційних операцій.

55. Облік розрахунків, пов’язаних з відрядженням за кордон.

56. Організація і регулювання іноземного інвестування в економіку України.

57. Облік формування і зміст статутного фонду.

58. Операції, пов’язані зі зміною структури статутного фонду.

59. Облік використання прибутку у спільних підприємствах.

60. Види фінансової звітності, які складають суб’єкти підприємницької діяльності в Україні.

 

 

 

література

 

1 Кадуріна Л.О. «Облік і аналіз ЗЕД » Навч.пос..- К.: Видавничій дім «Слово», 2004р.

2 Ф.Ф.Бутинець, «Облік і аналіз ЗЕД» Навч.пос..- К.: Видавничій дім «Знання», 2001р.

3 Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606с.

4 Лукашова І.О., Головащенко О.М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.посіб. – Львів: Магнолія , 2009.-288с.

5 Олійчук М.Ф., Шандурська В.Г. Облік зовнішньоекономічної діяльності: - К.: Алерта, 2009-332с.

6 Внешнеэкономическая деятельность: бухгалтерский и налоговый учёт в подробностях – Х.: Фактор, 2009-432с.

7 www.ifac.org - офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів.

8 www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

9 www.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України.

10 Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996. - 28 червня.

11 Господарський кодекс: Закон України, прийнятий Верховною Радою України  від 16.01.2003р. № 436-IV.

12 Цивільний Кодекс України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.01 2003 р. №435-IV.

13 Податковий кодекс України, від 02.12.2010 № 2755-VI.

14 Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

15 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.

16 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

17 Правила Інкотермс 2010: з коментарем.

18 Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552)

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика