andrey

Путь к Файлу: /Для Острогляд / организація аудиту-метод 2013.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   469.0 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаський державний технічний університет

Інститут економіки і фінансів

кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

Організація аудиту

 

 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання

контрольної та самостійної роботи

( для студентів спеціальності  7.030509

 «Облік і аудит» всіх форм навчання)

 

 

                                                 Затверджено на засіданні

                                                кафедри обліку і аудиту

                                 Протокол №_____від___  2013р.

               

 

 

                                               Затверджено на засіданні

                                              Методичної Ради

                                Протокол №_____від______2013р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                              Алчевськ 2013

 

УДК: 657.6(075.8)

 

 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Організація аудиту»  ( для студентів спеціальності 7.030509 «Облік і аудит»  всіх форм навчання). Сост. Т.П.Нечай –Алчевськ: ДонДТУ. – 2013р. – 44с.

 

 

 

 

 

  Укладач:                                           Т.П. Нечай, ст. викладач

 

Відповідальний за випуск:                Попова Е.В., методист

 

 

    Відповідальний редактор:              Н.В.Гришко , проф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ……………………………..……………..……………...…4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ…….………….……………………... .6

2  ПРОГРАМА КУРСУ….……………………………. …………..8

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО

   ВИВВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ...………………………………….12

Тема 1 Проблеми розвитку аудиту в Україні ….……….… 12

Тема 2 Організація аудиторської фірми………………..….. 13

Тема 3 Організація аудиту фінансової звітності…………...15

Тема 4 Організація аудиторських послуг……………..…….17

Тема 5 Організація внутрішнього аудиту………………… .18

Тема 6 Організація аудиту в комп’ютерному середовищі...20

Тема7 Організація процесу аудиту. Складання

аудиторського висновку….………………………………….22

Тема 8 Інформаційне забезпечення аудиту…………..…….24

4 ПЕРЕЛІК ТОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ…….26

5 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ……………………..30

6 ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ПИТАНЬ………………………….….35

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………...…39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Розробка теорії і узагальнення практики аудиту, підготовка та перепідготовка кадрів аудиторів потребує величезної роботи.

Організація аудиту є однією з основних дисциплін, яка посідає важливе місце у справі управління господарською діяльністю підприємств різних форм власності.

Організація і методика аудиту потрібна для перевірки правильності організації і методики контролю фінансової звітності, аудиторських послуг, внутрішнього контролю, організації аудиту в комп’ютерному середовищі, перевірки установчих документів та облікової політики.  

Програму курсу «Організація аудиту»  призначено для студентів економічних спеціальностей вищої освіти з підготовки «спеціалістів» денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 7.050106  «Облік і аудит» і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин передбачених стандартом.  

Предметом вивчення дисципліни  «Організація аудиту» є опанування основ організації, методики та техніки аудиту виробничої та господарсько-фінансової діяльності підприємств.

 Міждисциплінарні зв’язки : курс «Організація аудиту» є логічним продовженням оволодіння студентів знаннями з економіки підприємства, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, ревізії і контролю, фінансів, статистики, менеджменту і маркетингу, обчислювальної техніки та інформаційних систем.

 Метою даного курсу є засвоєння знань з організації аудиту господарсько-фінансової діяльності підприємств з метою виявлення недоліків, встановлення невикористаних резервів зменшення витрат, підвищення рентабельності роботи суб’єктів господарювання.

Завдання курсу передбачає вивчення організаційних засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення; набуття студентами методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

Вивчення цієї дисципліни передбачає використання студентами нормативно-правових актів, навчальних посібників, матеріалів періодичних видань; проведення індивідуальних  занять та самостійне виконання практичних  завдань, та рефератів з відповідних тем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу "Організація аудиту" призначені для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання.

Навчальними планами під час вивчення курсу " Організація аудиту" передбачається організація самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів - це один з видів навчання, що відбувається без викладача, але ним чітко регламентується її обсяг і зміст, визначаються методи контролю.

Метою самостійної роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів з дисципліни.

У процесі самостійного опрацювання   матеріалу     курсу " Організація аудиту" студенти набувають знання, які необхідні для організації: аудиту фінансової звітності, аудиторських послуг, внутрішнього аудиту, аудиту в комп’ютерному середовищі, проведення аудиту активів і пасивів підприємства.

Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати матеріал лекцій, де висвітлюються основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми з курсу "Організація аудиту". Оскільки в лекціях викладається не весь матеріал, відповіді на контрольні питання, студент повинен дати, виходячи також з результатів опрацювання рекомендованої літератури.

 Контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання проводиться двічі за підсумками вивчення тем кожного модуля.

З метою визначення рівня здобутих знань студентами заочної форми навчання, виконується контрольна робота. Контрольна робота виконується письмово за варіантом, який призначає викладач кожному студенту. Основними критеріями оцінки результатів контрольної роботи є правильність, повнота і релевантність відповідей на поставлені питання, адекватність та обґрунтованість зроблених студентом висновків.

Відповіді на питання повинні бути конкретними та короткими. При виконанні даної роботи не допускається вільне скорочення слів, сторінки повинні бути пронумеровані, робота повинна містити перелік літературних джерел.

Робота виконана не за своїм варіантом буде повернута студенту для виправлення помилок. Після виправлення помилок та доповнень згідно з зауваженнями викладача робота вдруге направляється на перевірку.

Структура завдання для контрольної роботи:

1. Дати відповіді на два теоретичних питання. (4 Перелік теоретичних питань за варіантами.)

2. Вирішити два  завдання. (5 Завдання за варіантами)

 

2 ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1 Проблеми розвитку аудиту в Україні

Проблеми виникнення та становлення вітчизняного аудиту. Суспільна потреба в аудиті.

Перспективи розвитку аудиту в Україні.

Методика проведення аудиту в зв’язку з існуванням бухгалтерського та податкового обліку.

Концептуальні основи міжнародних стандартів аудиту. Узгодження умов виконання завдань з аудиту (МСА 210). Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. Концептуальна основа аудиту та супутніх послуг. Компіляція (трансформація бухгалтерського обліку). Методологічні принципи та етичні професійні вимоги.

 

Тема 2 Організація аудиторської фірми

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту. Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Суб'єкти регулювання аудиторської діяльності: держава та професійні організації.

Аудиторська палата України, спілка аудиторів України, федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов'язки. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів). Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифіката та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікатів.

Забезпечення аудиторських фірм. Контроль якості під час аудиту (МСА 220)    та витрати часу на її виконання.

Поняття стандартів і норм аудиту. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.  Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладання договору.

Міжнародна регламентація аудиторської діяльності. Основні Постулати: базові пропозиції, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.  Національні     нормативи     аудиту,    їх     характеристика    та застосування.

Кодекс професійної етики аудиторів України.

Звітність аудиторських фірм (аудиторів).

 

Тема 3 Організація аудиту  фінансової звітності

Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських  перевірок.

Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.

 Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА200).Фінансова звітність загального призначення. Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства. Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових реєстрів та бухгалтерських документів.

 

Тема 4 Організація аудиторських послуг

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Класифікація аудиторських послуг. Консультаційні  послуги.

Контроль за якістю аудиторських послуг. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСЗО 2400); завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400).

 

Тема 5 Організація внутрішнього аудиту

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Функції та завдання внутрішнього аудиту. Об’єкти  внутрішнього аудиту. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту. Дослідження й оцінювання системи внутрішнього контролю й аудиту.

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його зумовлюють. Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

 Процедури контролю - спеціальні проекти, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю та її тестуванню.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту.

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

 

Тема 6 Організація аудиту в комп'ютерному середовищі

Аудит у середовищі комп’ютерних інформаційних систем. Програмне забезпечення для аудитора. Методика проведення аудиту в умовах КОД. Особливості проведення аудиту в умовах  КОД.Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності (ПМПА 1013).

Автоматизовані програми із ведення бухгалтерії. Комп’ютеризація   зовнішнього аудиту. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту. Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД. Зловживання в умовах КОД.

Характеристика систем обробки облікової інформації па ПЕОМ. Планування аудиту у комп’ютерному середовищі: визначення комп’ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп’ютерних системах.

 

Тема 7 Організація процесу аудиту. Складання аудиторського висновку

Документальне оформлення аудиту. Узагальнення результатів аудиту.

Аудиторські звіти та їх склад, Види аудиторських висновків та їх характеристика.

Зміст і структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності підприємства. Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності ( МСА 700). Модифікація думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Особливості міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ  спеціального призначення (МСА 800, 810).  Звіт аудитора перед замовником.

 

Тема 8 Інформаційне забезпечення аудиту

 Сутність, зміст, завдання і класифікація  інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.  Види інформаційного забезпечення аудиту. Організація технічного забезпечення аудиту. Економічна інформація її класифікація і призначення у контрольно-аудиторському процесі.

Кодування економічної інформації та використання її у контрольно-аудиторському процесі. Фактографічна інформація та використання її у фінансово-господарському контролі й аудиті в умовах АСОІ.

2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО

ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

 

Тема 1 Проблеми розвитку аудиту в Україні

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «аудит», «концептуальні основи», «компіляція», «критерії розвитку», «міжнародні вимоги», «МСА», «аудиторська перевірка», «супутні послуги».

За рекомендованою літературою слід навести основні етапи розвитку аудиту в Україні; охарактеризувати тенденції які впливають на розвиток аудиту в світі та зокрема в Україні; визначити проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні; навести приклади застосування МСА в аудиторській практиці України.

При вивченні теми доцільно звернути особливу увагу на проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні, застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській. Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту  500 «Аудиторські докази», 520 «Аналітичні процедури», 530 «Аудиторська вибірка» 580 «Письмові запевнення»,700 «Формування думки та надання звіту щодо  фінансової звітністі», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах , що містять перевірену аудитором фінансову звітність», 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» тощо) спеціальною та періодичною літературою, в якій містяться рекомендації стосовно тлумачення проблем розвитку аудиту в Україні.

 

Питання для самоконтролю

1)  Дати характеристику тенденцій, які впливають на розвиток аудиту в світі.

2) Історія становлення і розвиток аудиту в Україні.

3) Обґрунтувати необхідність аудиту.

4)  Дати характеристику основних етапів розвитку аудиту в Україні.

5) Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

6) Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України.

Література: 2-7, 11, 18-24, 25-34, 37, 40, 41, 43-45, 48-50, 52, 54-58.

 

Тема 2 Організація аудиторської фірми

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «регулювання господарської діяльності», «саморегулювання професійної діяльності», «аудитор», «аудиторська фірма», «сертифікація аудиторів», «стандарти (нормативи) аудиту», «Кодекс етики професійних бухгалтерів».

За рекомендованою літературою потрібно визначити, на яких засадах здійснюється регулювання професійної діяльності аудиторів і бухгалтерів в Україні та світі; встановити, які професійні організації бухгалтерів і аудиторів функціонують в Україні та світі; з'ясувати, що являє собою процедура сертифікації аудиторів і чим вона відрізняється в різних країнах; визначити, ким і за якою процедурою затверджуються національні нормативи аудиту та стандарти аудиту й етики у світі; охарактеризувати основні етапи проведення аудиту.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на статус документів, які забезпечують регулювання аудиторської діяльності на державному рівні (закони України, нормативні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), міжнародними організаціями (Рада Європи, Світова організація торгівлі), професійними організаціями, що функціонують в Україні (Спілка аудиторів України, Аудиторська Палата України).

Під час вивчення теми необхідно ознайомитись з нормативно-правовими документами, які визначають порядок регулювання аудиторської діяльності, суб'єктів такого регулювання, їх функції, права та обов'язки (Закони України Про внесення змін в Закон України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» тощо). Необхідно проаналізувати інформацію, що міститься у спеціальній та періодичній літературі, присвяченій проблемам регулювання аудиторської діяльності.

 

Питання для самоконтролю

1)   Організація аудиторської діяльності.

2)  Визначте вимоги, дотримання яких є обов'язковим критерієм для сертифікації аудиторів. Дайте характеристику процедури сертифікації аудиторів, що існує в Україні.

3)  Наведіть  випадки дострокового  припинення чинності  аудиторського сертифікату.

4) Права, обов’язки і відповідальність аудитора.

5) Забезпечення аудиторських фірм.

6) Організація діяльності аудиторських служб.

7) Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання.  У чому полягають основні етапи проведення аудиту?

8) Звітність аудиторських фірм (аудиторів).

9) Яких критеріїв  необхідно дотримуватися  аудитору  при  виборі замовника та укладанні договору на проведення аудиту?

10) Які   вимоги   повинні   бути   дотримані,   щоб   мати   можливість здійснювати аудиторську діяльність в Україні?

Література: 2, З, 6-10, 18-25, 29-34, 36, 40,41,42,44-50, 54-58.

 

Тема 3 Організація аудиту фінансової звітності

 Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «фінансова звітність», «планування», «етапи планування», «знання бізнесу клієнта», «аудиторський ризик».

За рекомендованою літературою необхідно зробити загальний огляд бухгалтерської звітності; визначити мету фінансової звітності; визначити показники фінансової звітності підприємств; визначити мету планування; охарактеризувати основні етапи планування; навести основні параметри, за якими вивчається бізнес клієнта; визначити критерії істотності ті матеріальності інформації з точки зору аудиту; охарактеризувати основні складові аудиторського ризику та чинники, які на нього впливають; навести і охарактеризувати основні аудиторські процедури.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на необхідність планування з точки зору ефективності аудиторської діяльності, його вплив на обсяг і своєчасність здійснення процедур, на додаткові можливості, які надає планування для адекватної оцінки якості наданих аудитором послуг та кваліфікації персоналу аудиторської фірми.

Під час вивчення теми слід ознайомитися з НП(С)БО № 1  «Загальні вимоги до фінансової звітності», нормативами (стандартами) аудиту, які регламентують основні аспекти планування аудиту, порядок визначення істотності інформації та аудиторського ризику, мету і порядок застосування аудиторських процедур (стандарти аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттевих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»,  500 «Аудиторські докази» тощо), а також зі спеціальною та періодичною літературою, в якій висвітлюються наведені питання.

 

Питання для самоконтролю

1) Які завдання вирішує аудитор під час планування своєї роботи?

2) Наведіть   характеристику, процедур   ознайомлення   з   бізнесом-клієнта.

3) Охарактеризуйте умови, за якими аудитор може прийняти рішення про надання згоди на аудит для нового клієнта.

4) Яким вимогам повинна відповідати фінансова звітність?

5) Які застосовуються концепції сучасного методологічного підходу до здійснення аудиту фінансової звітності?

6) Яке значення має кожний з етапів планування?

7) Наведіть загальні складові плану та програми аудиту.

8) Охарактеризуйте зміст основних аудиторських процедур і поясніть їх переваги та недоліки.

Література: 2, 3, 6-10, 12-17, 19, 22, 23, 25, 29-37, 39, 40,42, 43, 45, 47,48, 50, 52, 54-58.

 

Тема 4  Організація аудиторських послуг

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «аудиторські послуги», «супутні аудиторські роботи», «консультації», «оглядові (експрес) перевірки», «операційна перевірка», «компіляція»,»експертиза», фінансовий стан підприємства та його показники.

За рекомендованою літературою необхідно визначити поняття та загальні положення надання аудиторських послуг. Види аудиторських послуг та їх відмінність від аудиту. Організаційний поділ процесу виконання аудиторських послуг. Об’єкти організації  аудиторських послуг. Організація номенклатури аудиторських послуг, носіїв інформації та руху останніх. Організація надання аудиторських послуг  за їх видами. Консультації з питань бухгалтерського обліку та звітності. Аудиторські послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Консультації з питань оподаткування. Консультації та роботи з аналізу фінансово-господарської діяльності. Послуги з питань приватизації та оренди підприємств. Операційний аудит. Прогнози та перспективні оцінки виконані аудитором. Послуги аудитора з компіляції. Звітність аудитора про надані аудиторські послуги.

Під час вивчення теми треба ознайомитися з нормативною базою (стандарти аудиту 2400 «Завдання з огляду фінансових звітів», 3000 «Завдання з надання впевненості, що не аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», 4400 « Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»), а також рекомендаціями, наведеними у спеціальній та періодичній літературі щодо методики й організації надання аудиторських послуг.

Питання для самоконтролю

1) Види аудиторських послуг.

2) Консультації. Бізнес-планування.

3) Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності.

4) Аудиторські послуги з ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

5) Охарактеризуйте об’єкти організації аудиторських послуг.

6) Охарактеризуйте звітність аудитора про надані аудиторські послуги.

7) Назвати порядок, форми та строки подання звітності,  що складається та подається підприємством за нарахованими податками і платежами.

8) В якому журналі відображається сплата податків та платежів підприємством?

9) Наведіть основні характеристики системи бухгалтерського обліку  на підприємстві.

Література: 2, 3, 12, 25, 29-36, 40, 48, 50, 52, 54-58.

 

Тема 5 Організація внутрішнього аудиту

Для вивчення теми потрібно знати визначення та характеристику термінів: «внутрішній аудит», «система внутрішнього контролю», «середовище контролю», «процедури контролю», «тести контролю», «централізована форма внутрішнього аудиту», «децентралізована форма внутрішнього аудиту».

За рекомендованою літературою слід визначити структуру і характеристику функціонування системи внутрішнього аудиту підприємств; охарактеризувати цілі застосування заходів внутрішнього аудиту щодо системи бухгалтерського обліку; з'ясувати чинники, що визначають величину ризику контролю; визначити форми організації внутрішнього аудиту, охарактеризувати структуру Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства зміст і мету застосування тестів контролю.

При вивченні теми необхідно звернути особливу увагу на складові системи внутрішнього контролю на підприємстві та критерії, за якими оцінюється їх ефективність, а також на вплив системи внутрішнього контролю на аудиторський ризик та обсяг аудиторських процедур.

Під час вивчення теми треба ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттевих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів», 501 «Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів» тощо), спеціальною та періодичною літературою, де висвітлюються основні характеристики системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту підприємств, мету їх створення та функції, що ними виконуються.

 

 

Питання для самоконтролю

1) Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

2) Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського контролю.

3) Об’єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

4) Особливості формування методології внутрішнього аудиту.

5) Принципи внутрішнього аудиту.

6) Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту.

7) Організація процесу внутрішнього аудиту.

8) Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів.

9) Реалізація результатів внутрішнього аудиту.

10) Зміст і структура Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства.

Література: 3, 6, 7, 12, 25, 28-36, 40, 42, 46, 47,48, 50, 54-58.

 

Тема 6 Організація аудиту в комп'ютерному середовищі

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «автономні персональні комп'ютери», «онлайнові  комп’ютерні системи», «системи без даних», «фіктивний модуль».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За рекомендованою літературою слід визначити вплив електронної обробки інформації на планування, визначення рівня суттєвості, оцінку складових аудиторського ризику, здійснення аудиторських процедур та оцінку їх результатів.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на процедури планування, оцінки суттєвості, аудиторського ризику, здійснення процедур та оцінку отриманих аудиторських доказів при аудиті у середовищі комп'ютерних інформаційних систем.

Під час вивчення теми доцільно ознайомитися з нормативно-правовими документами (стандарти аудиту 1013 «Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах , що містять перевірену аудитором фінансову звітність» тощо), спеціальною та періодичною літературою з питань використання інформаційних технологій в бухгалтерському облік}' та контролі фінансово-господарської діяльності підприємств.

 

Питання для самоконтролю

1) Нормативні вимоги до аудиту в умовах електронної обробки даних.

2) Автоматизовані програми із ведення бухгалтерії.

3) Охарактеризуйте системи обробки облікової інформації на ПЕОМ.

4) Визначте особливості планування аудиту  у   комп'ютерному середовищі.

5) Наведіть   процедури    оцінки    комп'ютерного    середовища    та визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності.

6) Охарактеризуйте підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

7) Визначте особливості проведення аудиторських процедур в умовах електронної системи обробки інформації.

8) Методика використання комп’ютерних засобів у процесі аудиту.

9) Які  недоліки  є  характерними  для  комп'ютеризованої  системи бухгалтерського обліку та як вони впливають на аудиторський ризик і його складові?

10) Охарактеризуйте   передумови та   ознаки    комп'ютерного шахрайства.

11) Наведіть заходи  щодо  попередження та усунення недоліків  у системі внутрішнього контролю та системі бухгалтерського обліку в умовах електронної системи обробки інформації.

Література: 2, 3, 12, 25, 28-37, 40, 42, 48, 50, 54-58.

 

Тема 7 Організація процесу аудиту. Складання аудиторського висновку

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «аудиторський висновок», «аудиторський звіт», «позитивна гарантія», «негативна гарантія», «непевність», «незгода».

За рекомендованою літературою слід навести структуру аудиторського висновку; охарактеризувати його типи і види; визначити умови надання не модифікованого та модифікованих аудиторських висновків; навести порядок складання та подання аудиторських висновків та аудиторських звітів.

При вивченні теми доцільно звернути особливу увагу на питання юридичного статусу аудиторських висновків та звітів, особливості їх підготовки та подання, а також на вимоги до їх змісту. Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту 700  «Формування думки та надання звіту щодо  фінансової звітністі»,  705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та пораграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах , що містять перевірену аудитором фінансову звітність»»,  800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», 810 «Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності» тощо) спеціальною та періодичною літературою, в якій містяться рекомендації стосовно тлумачення окремих аудиторських доказів та їх вплив на аудиторський висновок.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте зміст аудиторського висновку та аудиторського звіту.              

2) Які вимоги висуваються;до аудиторського висновку?

3)  Які ви знаєте типи і види аудиторських висновків?

4) Які умови визначають необхідність подання не модифікованого аудиторського висновку?

5) 3а яких умов надається позитивний висновок з пояснювальним параграфом?

6) Чим  відрізняються  структура  і   зміст  безумовно   позитивного висновку з пояснювальним параграфом від інших модифікованих висновків ?

7) За яких ознак незгода є фундаментальною і до надання якого висновку може призвести її наявність?

8) За яких ознак непевність є фундаментальною і до надання якого висновку може призвести її наявність?

9) За яких умов надаються висновки спеціального призначення?

10) Яким чином майбутні події можуть вплинути на характер та зміст аудиторського висновку?

11) Яким є порядок подання аудиторського висновку користувачам?

12) Хто  і  які рішення може  приймати на підставі  аудиторського висновку?

Література: 2, 9, 10, 25, 29-34, 36, 40, 46, 48, 50, 54-58.

 

Тема 8  Інформаційне забезпечення аудиту

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «інформаційне забезпечення», «інформація», «повідомлення», «носії інформації», «професійна інформаційна комунікація», «спосіб відображення», «спосіб подання», «система класифікації», «система кодування» «код (кодове позначення)», «фактографічна інформація».

За рекомендованою літературою слід навести класифікацію інформаційного забезпечення; охарактеризувати зміст і завдання інформаційного забезпечення в аудиті; визначити призначення економічної інформації у контрольно-аудиторському процесі; навести класифікацію економічної інформації; охарактеризувати фактографічну інформацію та її використання у фінансово-господарському контролі й аудиті в умовах АСОІ. 

При вивченні теми доцільно звернути особливу увагу на питання змісту, завдання, класифікації інформаційного забезпечення аудиту,  особливості його підготовки та подання, а також на вимоги до його змісту а також кодування економічної інформації та використання її у контрольно-аудиторському процесі. Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту  710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність », 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» тощо) спеціальною та періодичною літературою, в якій містяться рекомендації стосовно тлумачення інформаційного забезпечення та його призначення у контрольно-аудиторському процесі.

 

Питання для самоконтролю

1) Які розрізняють види професійної інформаційної комунікації?

2) Як поділяється інформація за ступенем пізнавальності та за змістом?

3) Які особливості має економічна інформація?

4) Охарактеризуйте економічну інформацію за критеріями.

5)Призначення економічної інформації у контрольно-аудиторському процесі.

6) Навести класифікацію економічної інформації.

7) Що таке фактографічна інформація?

8) Використання фактографічної інформації в аудиті в умовах АСОІ.

Література: 2-7, 11, 25-34, 36, 40, 46, 48, 50, 54-58.

 

4   ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ

 

Варіант

Зміст питання

1

2

1

1.Проблеми виникнення та становлення аудиту.

2.Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД (комп’ютерна обробка данних).

2

1. Характеристика об’єктів аудиту та їх класифікація.

2. Суть, зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.

3

1. Призначення та необхідність виникнення аудиту.

2. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

4

1. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладення договору.

2. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту.

5

1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту.

6

1. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

2. Суть та призначення аудиторських послуг.

7

1.Перспективи розвитку аудиту в Україні.

2. Реалізація результатів внутрішнього аудиту.

8

1. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

2. Основи комп’ютеризації  аудиторської діяльності.

9

1.Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства.

2. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності.

10

1. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності

2. Автоматизовані програми із ведення бухгалтерії.

11

1. Поняття та види аудиторських послуг.

2. Налагодження комп’ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю

12

1. Контроль за якістю аудиторських послуг.

2.Загальні принципи та підходи при створенні КСБО (комп’ютерні  системи бухгалтерського обліку та аудиту).

13

1. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСЗО 2400); завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400).

2. Методика проведення аудиту окремих об’єктів бухгалтерського та податкового обліку.

14

1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

2. Суть, зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.

15

1. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

2. Особливості проведення аудиту в умовах КОД. Зловживання в умовах КОД.

16

1.Організація системи внутрішнього аудиту. Основні завдання внутрішнього аудиту.

2. Планування аудиту  у комп’ютерному середовищі: визначення комп’ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійність.

 

17

1. Методика проведення аудиту у зв’язку з існуванням бухгалтерського та податкового обліку

2. Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.

18

1. Аудит у середовищі комп’ютерних  інформаційних систем .

2. Забезпечення аудиторських фірм.

19

1. Перевірка організаційно-правових засад діяльності підприємства.

2. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

20

1. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

2. Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи.

21

1. Аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку підприємства.

2. Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.

22

1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

2.Організація аудиту фінансової звітності.

23

1. Організація технічного забезпечення аудиту.

2. Звітність аудиторських фірм (аудиторів).

24

1. Методика аудиту облікової політики підприємства.

2. Класифікація аудиторських послуг.

25

1. Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності.

2. Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських перевірок.

26

1. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).

2. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

27

1. Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення.

2. Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства

28

1. Кодування економічної інформації та використання її у контрольно-аудиторському процесі.

2. Об’єкти внутрішнього аудиту.

29

1.Порядок укладення договору на проведення аудиту.

2. Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання.

30

1. Узагальнення результатів аудиту.

2. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ

 

  Завдання 1 ( для всіх варіантів)

1. Скласти Лист-замовлення на проведення аудиторських послуг (Додаток А).

2. Описати подальші дії аудиторської фірми (аудитора).

3. Надати приклад Листа - зобов’язання  про згоду на проведення аудиту.

 

Для розв’язання завдання необхідно керуватися:

1. Законом України Про внесення змін в Закон України «Про аудиторську діяльність».

2. МСА 210 «Узгодження умов виконання  завдань з аудиту ».

 

      Завдання 2 ( для всіх варіантів)

 Укладено договір між аудиторською фірмою «Аудит-Україна» і акціонерним товариством «Омега» на проведення аудиту. Це підприємство веде виробничу діяльність: виготовляє технічні засоби зв'язку і надає деякі послуги з їх ремонту. Згідно з договором аудиторська перевірка має бути проведена в строк з 15 до 30 березня.

1. Назвіть, за яких обставин строк проведення аудиторської перевірки може бути змінено (продовжено, перенесено і т. п.).

2. Складіть план роботи аудитора за наведеною формою (табл. 1), обов'язково відобразивши в ній одержання попередньої інформації про клієнта.

                Таблиця 1. План роботи аудиторської фірми «Аудит-Україна» на проведення аудиту на ВАТ «Омега»

з/п

Перелік робіт і послуг, запланованих для виконання аудитором

Строк виконання роботи

Виконавець

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Для виконання завдання слід керуватися наступною інформацією:

 

1. Основні етапи проведення аудиту представлені у таблиці 2.

2. Зразок складання плану аудиту наведено в таблиці 3.

 

 

 


 

Таблиця 2 Основні етапи проведення аудиту

Етапи проведення

аудиту

І етап

ІІ етап

III етап

IV етап

V етапи

Підготовчий

етап

 

Укладення

договору

на здійснення

аудиту

Планування

Процес аудиторської

перевірки

Підготовка

аудиторського

висновку

та його

підписання

(заключний

етап)

 

Вивчення системи внутрішнього контролю, уточнення аудиторського

ризику та стратегії аудиту, розробка

плану та програми аудиту і витрат

часу

Здійснення

аудиту,

оцінка і

тестування

системи

внутрішнього

контролю

Підтвердження

залишків

на рахунках бухгалтерського

обліку,

стратегія

низького

ризику

Заключні

процедури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 План аудиту (зразок)

 

Етапи

аудита

Зміст робіт

Джерела

інформації

Строки

виконання

 

1

2

3

4

 

Підготов

чий

Знайомство з підприємством клієнта;

попередня оцінка аудиторського ризику та його компонентів; попередній вибір стратегії аудита та об'єму робіт; вирішення питання про можливість перевірки; вирішення питань договору; обмін з клієнтом листом зобов'язанням

Преса; взаємопов'язана сторона; третя сторона;

фінансова звітність; бесіди з керівництвом і персоналом; попередній аудитор;

матеріали попереднього аудиту;

юридична документація клієнта

15.03.00

 

 

Укладення

договору

на здійснення аудиту

Заключення договору

Документи та

інформація

16.03.00

 

Планування

Вивчення системи ВК; уточнення аудиторського

ризику та його компонентів; уточнення стратегії аудиту та об'єму робіт; розрахунок суттєвості;

розробка плану та програми аудиту; розрахунок бюджету витрат часу

Опитування персоналу; спостереження;

попередній аудитор; документи обліку та

управління; вимога до організації системи ВК;

матеріали попереднього аудиту

17.03.00-

19.03.00

 

Перевірка:

- стратегія

підтвердження залишків на

рахунках

бухгалтерського

обліку;

 

-стратегія

низького

ризику

контролю

Збір аудиторських свідчень; документування перевірки; оцінка аудиторських свідчень;

оцінка зразка вибірки; коригування програми

аудиту виконання програми; тестування контрольних процедур;

 

 

 

 

 

 

підтвердження правильності обраної стратегії;

у разі не підтвердження здійснюється зміна запланованого об'єму тестів підтвердження;

збір аудиторських свідчень згідно переглянутого або запланованого об'єму; документування перевірки; оцінка свідчень

Спостереження; опитування; інвентаризація;

перерахунки;документи попереднього аудиту;

запитні відповіді; угоди, контракти; облікова документація клієнта; вимоги до системи ВК;

 

 

 

 

 

 

 

облікова документація клієнта; результати тестування; документи попереднього аудита;

результати перевірки;

юридична документація клієнта

20.03.00 -

22.03.00

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.00-

26.03.00

Заключний етап

Групування виявлених помилок; формування робочого листка можливих виправлень;

аналіз суттєвості невиправлених помилок;

перевірка узгодженості показників після виправлень; оцінка можливості підприємства продовжувати свою діяльність; оформлення контрольного

листа завершення аудиту; вибір аудиторського заключення і формування аудиторського звіту;

підпис акта прийому-здачі аудиторського заключення

Кінцевий варіант звітності; підсумки аудиту;

аудиторські свідчення; протоколи зустріч з клієнтом; протоколи обговорення результатів аудиту;

доповідна записка про незавершеніпроцедури

27.03.00-

-29.03.00

 


Завдання 2 (за варіантами)

    Скласти загальну стратегію  аудиторської перевірки за об’єктами  аудиту (дивись дані за варіантами табл. 2) підприємства ВАТ «Омега»  за такою формою:

                Таблиця1  . Стратегія аудиторської перевірки ВАТ «Омега»

№ п.п

Задачі перевірки

Строк виконання

Джерело інформації

Аудиторські  процедури

Виконавець

1

2

3

4

5

6

 

 Таблиця 2 Дані для виконання завдання 2

Варіанти

Об’єкт аудиту

 1,    16

Основні засоби

 2,    17

Нематеріальні активи

 3,    18

Праця та заробітна плата

 4,    19

Собівартість

 5,    20

Готова продукція

 6,    21

Цінні папери

 7,    22

Грошові кошти

 8,    23

Власний капітал

 9,    24

Поточні та довгострокові зобов’язання

 10,  25

Запаси

 11,  26

Загальнодержавні податки

 12,  27

Доходи та фінансові результати

 13,  28

Операційна діяльність

 14,  29

Збори та обов’язкові платежі

 15,  30

Розрахункові операції та поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 3   Загальна стратегія аудиту кредиторської заборгованості (зразок)

 

Задачі

перевірки

Процедури

перевірки

Об'єм

перевірки

Докази

 

Виконавці

Строк

проведення

1

2

3

4

5

6

1.

Оцінка

системи

ВК

1. Ознайомлення з

основними напрямками розрахунків

на підприємстві

(види, форми розрахунків)

Суцільна

Договори,

контракти,

форми

№1, 1-Б

Старший

аудитор

15.03.00-

16.03.00

2. Визначення правильності ведення

розрахунків в залежності від операцій у відповідності з чинним

законодавством

Суцільна

Головна

книга,

баланс,

звіти,

журнал

№3

Старший

аудитор,

асистент

17.03.00-

20.03.00

 

 

3. Розгляд класифікації заборгованості, наявність

безнадійної заборгованості, виявлення поточних та

довгострокових

зобов'язань, а також

непередбачених.

Суцільна

Баланс,

журнал

№3,

інші

Молодший

аудитор,

асистент

20.03.00-

21.03.00

4.Ознайомлення з

порядком списання заборгованості,

визначення причин

її виникнення та

обгрунтованість

стосовно чинного

законодавства

Суцільна

Головна

книга,

баланс,

журнал

№3, №1

Молодший

аудитор,

асистент

22.03.00-

24.03.00

2. Реальність існування

Впевнення в реальності кредиторської заборгованості, яка відображена в балансі шляхом проведення експертизи відвантажувальних документів та актів звірки

Суцільна

рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення, баланс, журнал №3

Старший і молодший аудитори

24.03.00-26.03.00

 

3. Повнота відображення

Документальна перевірка

Вибіркова

Первинні документи

Старший аудитор, асистент

26.03.00-28.03.00

4. Законність

Наявність підписів головного бухгалтера та уповноваженої особи

 

Первинні документи, журнал №3, відомості

Старший аудитор

28.03.00-29.03.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ПИТАНЬ

 

1. Проблеми виникнення та становлення аудиту.

2. Перспективи розвитку аудиту в Україні.

3. Методика проведення аудиту у зв’язку з існуванням бухгалтерського та податкового обліку.

4. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

5. Характеристика об’єктів аудиту та їх класифікація.

6. Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності.

7. Призначення та необхідність виникнення аудиту.

8. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладення договору.

9. Методика проведення аудиту окремих об’єктів бухгалтерського та податкового обліку.

10. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

11. Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення.

12. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).

13. Забезпечення аудиторських фірм.

14. Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання.

15. Звітність аудиторських фірм (аудиторів).

16. Користувачі фінансової звітності та графік виконання аудиторських перевірок.

17. Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.

18. Організація аудиту фінансової звітності.

19. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

20. Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства.

21. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

22. Поняття та види аудиторських послуг.

23. Суть та призначення аудиторських послуг.

24. Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності.

25. Класифікація аудиторських послуг.

26. Контроль за якістю аудиторських послуг.

27. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСЗО 2400); завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400).

28. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

29. Об’єкти внутрішнього аудиту.

30. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

31. Організація системи внутрішнього аудиту. Основні завдання внутрішнього аудиту.

32. Реалізація результатів внутрішнього аудиту.

33. Основи комп’ютеризації  аудиторської діяльності.

34. Комп’ютеризація зовнішнього аудиту.

35. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту.

36. Програмне забезпечення для аудиту.

37. Автоматизовані програми із ведення бухгалтерії.

38. Налагодження комп’ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.

39.  Особливості проведення аудиту в умовах КОД. Зловживання в умовах КОД.

40. Аудит у середовищі комп’ютерних  інформаційних систем (ПМПА 1013).

41. Планування аудиту  у комп’ютерному середовищі: визначення комп’ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійність.

42. Перевірка організаційно-правових засад діяльності підприємства.

43. Аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку підприємства.

44. Організація технічного забезпечення аудиту.

45. Кодування економічної інформації та використання її у контрольно-аудиторському процесі.

46. Загальні принципи та підходи при створенні КСБО (комп’ютерні  системи бухгалтерського обліку та аудиту).

47. Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи.

48. Суть, зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності.

49. Класифікація об’єктів аудиторської діяльності.

50. Організація роботи аудиторів.

51. Сертифікація аудиторів.

52. Стандарти і нормативи аудиту.

53. Організація аудиту за міжнародними стандартами.

54. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів.

55. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ).

56. Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням.

 

 

                   Список рекомендованої літератури

 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змін, та доповн.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України.    Прийнятий    Верховною    Радого    України     16.07.99 № 996-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40від 08.10.99, із змін, та доповн.

4. Про  державну  контрольно-ревізійну  службу  в  Україні:   Закон України.    Прийнятий    Верховною    Радою    України    26.01.93 № 2940-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змін, та доповн.

5. Про  державну  податкову   службу   в   Україні:   Закон   України. Прийнятий   Верховною   Радою   України   04.12.90   №510-ХП   // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6, із змін, та доповн.

6. Про   підприємництво:   Закон   України.   Прийнятий   Верховною Радою України 26.02.91  № 785-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР).-1991.-№14, із змін, та доповн.

7. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27.03.91 № 887-ХІІ//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24, із змін, та доповн.

8. Про приватизацію державного майна: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України № 2163-Х1І від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24, із змін, та доповн.

9. Про страхування: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України  від  07.08.96  №  85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18, із змін та доповн.

10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною  Радою  України   18.06.91   №   1202-ХИ  // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38, із змін, та доповн.

11. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30, із змін, і доповн.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до  фінансової звітності»:  Затв.  наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. - №25 від 09.07.99.    

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

14. Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   3   «Звіт   про фінансові   результати»:   Затв.   наказом   Міністерства   фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

17. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів   України   №302   від   29.11.2000   //   Офіційний   вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

18. Положення   про   порядок   проведення   ініціативного   контролю якості  аудиту і  супутніх послуг:  Затв. рішенням ради Спілки аудиторів   України   (протокол   від  22.01.03   №1/03   //  Аудитор України-2003.-№4.

19. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

20. Положення про реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв.   рішенням   Аудиторської  палати   України   від   10.03.2000 № 87//

21. Положення  про  ротацію  членів  Аудиторської палати  України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 // Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 19.11.2002 № 1161/

22. Принципи    аудиторського    нагляду:    Положення    Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

23. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керівництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

24. Стандарти аудиту та етики: Пер. з англ. /За ред. Аудиторської палати України. - К.: ТОВ «Парітет-інформ», 2003. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К. Вища школа. - Знання, 1998.

25. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К: Вища школа,  2000. - 258с.

26. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. -К.: Вища школа, 1994. - 447 с.

27. Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 531с.

28. СопкоВ.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П.,Ільїна С.Б.,Бра дул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 624с.

29.Бондаренко Н.О.,Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит субєктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

30.Аренс ЗА., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М.: Финанси и статистика, 2001. – 349с.

31. Аудит:  Навч.  посібник для студ.  вищ.  навч.  закл. / Під ред. Л.М. Чернелевського, Н.І. Беренди. - К.: Міленіум, 2002. – 286с.

32. Аудит:   Навч.   посіб.   для   студ.   вищ.   навч.   закл.   /  Під  ред. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницького. - Л.: Оріяна-Нова, 2004. – 292с.

33. Аудит: Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета, В.П. Суйца. - 2-е изд.,доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 402с.

34. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2002. -544с.

35.Гринів Б., Кириця С. Аудит облікової політики суб'єкта господарювання // Аудитор України. - 2003. - № 6.

З6.Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закл. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2004. – 511с.

37. Драч В. Особливості визначення суттєвості в аудиті// Аудитор України. - 2002. - № 5.

38. Жук  О.  Предмет  і  метод аудиторської діяльності  // Аудитор України. - 2002. - № 3.

39. Крапивко Л.М. Суттєвість в аудиті // Аудитор України. - 2002.- № 5.

40. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти  України І-ІУ рівнів акредитації / Під ред. Л.П. Кулаковської, ІО.В. Пічи. - К., Львів: Каравела, Новий світ, 2002. – 504с.

41.Петрик О.А. Проблеми контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) в Україні // Аудитор України. - 2003. Спецвипуск.

42. Питель С, Романів Р. Особливості проведення аудиту в комп'ютерному середовищі малого підприємства // Аудитор України. --2003.-№4.

43.Пшенична А.Ж. Актуальність оцінки аудиторського ризику та визначення суттєвості в аудиті // Аудитор України. - 2002. - № 6.

44. Редько О.Ю. Парадигма незалежності в контексті реалій вітчизняного ринку аудиторських послуг // Аудитор України. - 2002. -№ 1-2.

45. Редько О.Ю.  Обман, помилка та суттєвість в аудиті звітності господарських   товариств:   підхід   до   визначення   //   Аудитор України. - 2002. - № 6.

46. Рудницький В. Становлення професії внутрішнього аудитора в Україні:  проблеми  фахової підготовки  і  навчання // Аудитор України.-2003.-№5.

47. Рудницький  В.С.   Внутрішній  аудит:   методологія,   організація: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 247с.

48. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНЕУ, 2002.- 322с.

49. Токар О.В. Аналітичні процедури в аудиторській діяльності // Аудитор України. - 2002. - №6.

50. Л.П.Кулаковська, Ю.В. Піча Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.

51.  Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416с.

52.  Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: Кондор,2006 р- 378 с.

53. Пшенична А.Ж. Аудит.  Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 320 с

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  А

организація аудиту-метод 2013

организація аудиту-метод 2013

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика