andrey

Путь к Файлу: /Для Острогляд / методичні вказівки Основи аудиту (БХА).doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   423.5 КБ
СКАЧАТЬ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

та завдання для виконання контрольної та самостійної  роботи з курсу  «Основи аудиту»  (для студентів спеціальності

6.030509 «Облік та аудит»

денної та заочної форм навчання )

 

 

 

 

                                                                  Рекомендовано

                                                                  на засіданні кафедри О і А

                                                                  Протокол №  1  від  30.08.2013 р.

 

                                                                  Затверджено

                                                                  на засіданні метод ради ДонДТУ

                                                                  Протокол №       від              2013

 

 

Алчевськ

ДонДТУ

2013

УДК : 657.6(075.8)

 

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної  роботи з курсу  «Основи аудиту» (для студ. спец.  6.030509    «Облік та аудит»  ден. та заоч. форм навч.) / Укл.: Н.В. Гришко, Т.П. Нечай – Алчевськ: ДонДТУ,2013 - 76с.

 

Надані програма курсу «Основи аудиту» та перелік залікових питань.

Наведено завдання та рекомендації до виконання контрольної та самостійної роботи.

 

 

 

 

 

Укладачі :                                                            Н. В. Гришко, проф., д.е.н.                                                                                              Т. П. Нечай, ст. викл.

 

Рецензент                                                       С. М. Рогозян, доц..

 

Відповідальний за випуск                              Шахова О.В., лаб.

 

Відповідальний редактор                              О.Е. Лубенченко, доц., к.е.н.                                                                      

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП.……………………………………………………………………4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………………………………6

 2 ПРОГРАМА КУРСУ …………………...……………………………..8

 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО  САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ………………………………………………16

Тема 1 Вступ до курсу «Основи аудиту».………...………..…...16

Тема 2 Аудит, його зміст та класифікація.………...……….…...17

Тема 3 Основні принципи, предмет та метод аудиту…....….….19

Тема 4 Організація та регулювання аудиторської діяльності

в Україні…………………………………………….…………………….22

Тема 5 Планування, стадії та процедури аудиту…...…………..24           Тема 6 Система внутрішнього контролю на підприємстві….…27

Тема 7 Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману

та помилки………...…….………………………………………...30

Тема 8  Аудиторські   докази  та  застосування вибірки  в 

аудиті ……………………………………………………………………..33

Тема 9  Робочі документи аудитора…………………………......35

Тема 10  Аудит активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства………………………………………………………...……36

Тема 11  Аудит у комп'ютерному середовищі…….…………....39

Тема 12  Узагальнення результатів аудиту…….………………..43   4 ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ  …....…...46

 5 ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ….…….48

 6  ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ПИТАНЬ ……...………………………….. 67  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…...…………………..71

 

ВСТУП

 

Реформування форм власності в Україні  та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни  в організації та методах контролю. Аудит i аудиторські фірми є новим явищем в економічній практиці нашої держави, однак вони, як важливі елементи ринкової економіки, набувають дедалі більшого поширення.

Програма дисципліни «Основи аудиту» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин передбачених стандартом.

Освоєння студентами названого курсу набуває все більшого значення, оскільки зростає роль аудиту в становленні та розвитку ринкової економіки України. Це пов'язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності фінансової  звітності для її користувачів — власників підприємств,  інвесторів та ін.

Мета дисципліни — допомогти майбутнім бухгалтерам опанувати теоретичні основи та практичні навички аудиту, що сприятиме  підготовки фахівців високої кваліфікації, здатних виконувати аудит у piзних галузях народного господарства.

Для досягнення цієї мети передбачається ознайомити студентів з основами аудиту, визначити особливості  аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в суспільстві, навчити кваліфіковано складати аудиторський висновок та здійснювати аудиторську пepeвіpкy  підприємств  різних форм власності.

Вивчення цієї дисципліни передбачає проведення контрольних робіт, індивідуальних занять та самостійне виконання практичних  завдань, та рефератів з відповідних тем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної   роботи з курсу "Основи аудиту" призначені для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання.

Навчальними планами під час вивчення курсу " Основи аудиту" передбачається організація самостійної роботи студентів, на яку відведено 36 годин.

Самостійна робота студентів - це один з видів навчання, що відбувається без викладача, але ним чітко регламентується її обсяг і зміст, визначаються методи контролю.

Метою самостійної роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів з дисципліни.

У процесі самостійного опрацювання матеріалу курсу " Основи аудиту " студенти набувають знання, які необхідні для вміння планувати та виконувати аудиторські процедури, оцінювати отримані аудиторські докази та формувати адекватні висновки щодо достовірності фінансової звітності підприємств.

Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати матеріал лекцій, де висвітлюються основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми з курсу "Основи аудиту ". Оскільки в лекціях викладається не весь матеріал, відповіді на контрольні питання, що наведені до кожної теми, студент повинен дати, виходячи також з результатів опрацювання рекомендованої літератури.

Контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання проводиться тричі за підсумками вивчення тем кожного модуля.

З метою визначення рівня здобутих знань студентами заочної форми навчання , виконується контрольна робота. Контрольна робота виконується письмово за варіантом, який призначає викладач кожному студенту. Основними критеріями оцінки результатів контрольної роботи є правильність, повнота і релевантність відповідей на поставлені питання, адекватність та обґрунтованість зроблених студентом висновків.

Відповіді на питання повинні бути конкретними та короткими. При виконанні даної роботи не допускається вільне скорочення слів, сторінки повинні бути пронумеровані, робота повинна містити перелік літературних джерел.

Робота виконана не за своїм варіантом буде повернута студенту для виправлення помилок. Після виправлення помилок та доповнень згідно з зауваженнями викладача робота вдруге направляється на перевірку.

Структура завдання для контрольної роботи:

1.  Дати відповіді на два теоретичних питання. ( 4.Перелік теоретичних питань  за варіантами.)

2.  Вирішити  два ситуаційних завдання. ( 5. Перелік ситуаційних завдань за варіантами вказаними викладачем.)

 

 

 

 

 

 

 

2 ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1  Вступ до курсу «Основи аудиту»

1. Загальні положення курсу. Предмет курсу «Основи аудиту». Зв'язок аудиту з макро- та мікроекономікою, економікою підприємства, теорією бухгалтерського обліку та економічного аналізу, статистикою та іншими дисциплінами.

Мета і завдання курсу «Основи аудиту», його зміст в умовах становлення ринкової економіки. Тематична структура і послідовність вивчення курсу «Основи аудиту». Співвідношення видів занять. Самостійна робота студентів у вивченні курсу. Форми контролю за роботою студентів.

2. Суть і функції контролю. Суть і принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Державний, муніципальний, незалежний контроль, контроль власника.

Класифікація видів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

 

Тема 2  Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності. Суспільна потреба в аудиті.

Призначення та необхідність виникнення аудиту. Теоретичне обґрунтування необхідності виникнення: потреби потенційного або існуючого інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Етапи розвитку аудиту (підтверджуючий, системоорієнтований, ризикоорієнтований ) та їх характеристика.

Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Основні елементи визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту.

Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Тема 3 Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту: етичні (незалежність, об'єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість) та їх характеристика. Принцип незалежності та її правові, етичні та економічні аспекти.

Предмет аудиту.

Адекватність відображення господарського факту як предмет аудиту. Інтерпретація господарського факту та оцінка його на відповідність. Характеристика системи облікового відображення господарського факту.

Об'єкти аудиту, їх класифікація та параметризація. Поняття методу та методика аудиту. Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

 

Тема 4 Організація та регулювання аудиторської діяльності   в Україні               

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту. Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми. Суб'єкти регулювання аудиторської діяльності: держава та професійні організації.

Аудиторська палата України, спілка аудиторів України, федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов'язки.   Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифіката та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікатів.

Поняття стандартів і норм аудиту. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.  Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладання договору.

Міжнародна регламентація аудиторської діяльності. Основні Постулати: базові пропозиції, послідовні передумови, логічні принципи і необхідні умови. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.  Національні     нормативи     аудиту,    їх     характеристика    та застосування.

Кодекс професійної етики аудиторів України.

 

Тема 5  Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування. Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір відомостей про клієнта. Прийняття рішень про продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Оцінка аудиторського ризику.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.              

Аудиторські процедури, їх призначення та види. Аналітичні процедури. Поняття, значення та необхідність їх застосування в аудиті.

  

Тема 6 Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його зумовлюють. Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

 Процедури контролю - спеціальні проекти, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю та її тестуванню.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту.

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

 

Тема 7 Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його зумовлюють. Ризик контролю. Ризик невиявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком невиявлення. Допустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно додержувати при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику.

Поняття сутності та її оцінка. Послідовність застосування сутності на різних етапах аудиту.

Суттєве та несуттєве відхилення.

Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

 

Тема 8  Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.

Процедури, що не є вибірковими. 

Аудиторські докази. Класифікація доказів.

Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та сутністю.

 

Тема 9  Робочі документи аудитора

 Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, підготовлені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора за: часом ведення і використання; способом, часом ведення і використання; способом і джерелами одержання; ступенем деталізації та стандартизації; формою подання; тенденцією складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур з окремих статей річного звіту й інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

 

Тема 10 Аудит активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства

Завдання та послідовність аудиту активів та зобов'язань. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

Аудит забезпечення збереження касової готівки та додержання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

Завдання та послідовність проведення аудиту, джерела інформації для проведення аудиту розрахункових та кредитних операцій.

Перевірка операцій на рахунках в банках.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Організація та методика аудиту кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Аудит елементів власного капіталу підприємства.

 

 

Тема 11 Аудит у комп’ютерному  середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах електронної системи обробки інформації.

Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

 

Тема 12  Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Види аудиторських висновків.

Позитивний висновок, умови його подання. Умови для ненадання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода.

Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини.

Негативний висновок та умови його подання. Відмова від надання висновку. Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядок складання та надання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

 

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Тема 1 Вступ до курсу «Основи аудиту»

Для ознайомлення з курсом необхідно знати визначення і характеристику термінів «предмет курсу», «макроекономіка», «мікроекономіка», «фінансово-господарський контроль».

За рекомендованою літературою слід: охарактеризувати зв'язок аудиту з мікро- та макроекономікою, економікою підприємства, теорією бухгалтерського обліку та економічного аналізу, статистикою, іншими дисциплінами; визначити мету і завдання курсу «Аудит», його зміст в умовах становлення ринкової економіки; ознайомитись з тематичною структурою та послідовністю вивчення курсу «Аудит», змістом самостійної роботи студентів, формами контролю за роботою студентів.

Під час вивчення теми потрібно розглянути законодавчі документи, які регулюють діяльність суб'єктів контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, визначають особливості їх функціонування, права та обов'язки.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте сутність і принципи контролю у суспільстві.  

2) Визначте  місце  контролю  в  системі  управління,  його  цілі  та завдання.

3) Наведіть основні ознаки класифікації та види контролю.

4) Охарактеризуйте       державний       контроль       у       країнах       з високорозвиненою ринковою економікою.

Література: 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 53, 54.

Тема 2 Аудит, його зміст та класифікація

Для вивчення теми потрібно знати визначення та характеристику термінів: «контроль», «фінансово-господарська діяльність», «публічна фінансова звітність», «користувачі фінансової звітності», «інтереси суспільства», «аудит», «аудиторська діяльність», «мета аудиту».

За рекомендованою літературою необхідно: охарактеризувати причини виникнення аудиту; обґрунтувати необхідність його виникнення та особливості розвитку аудиторської діяльності, виходячи з історичних етапів розвитку світової економічної системи; визначити етапи розвитку аудиту у світі та в Україні; дати характеристику аудиторської діяльності та її складових; навести класифікацію аудиту; порівняти аудит з іншими формами контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на роль аудиту як системи забезпечення інтересів користувачів фінансової інформації, яка, з одного боку, функціонує як незалежна від суб'єктів контролю та підприємницької діяльності, з іншого - надає певний рівень гарантії стосовно достовірності інформації, що подається у фінансовій звітності.

Під час вивчення теми слід ознайомитися з законодавчими документами, які регулюють діяльність суб'єктів контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, визначають склад, порядок складання та оприлюднення фінансової звітності підприємств, установ та організацій в Україні (Закони України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про державну податкову службу в Україні», «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», Національне Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; Наказ Міністерства фінансів України «Про примітки до річної фінансової звітності»; «Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості» та ін.).

 

Питання для самоконтролю

1) Визначте мету, завдання та основні функції контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.

2) Наведіть характеристику фінансової звітності суб'єктів фінансово-господарської    діяльності    в    Україні    та    поясніть    інтереси користувачів інформації, яка в ній міститься.  Дайте характеристику  принципів  бухгалтерського  обліку,  що діють в Україні.

3) Охарактеризуйте чинники, що зумовили виникнення та розвиток аудиторської професії в світі та Україні.

4) Назвіть повноваження суб'єктів контролю фінансово-господарської діяльності підприємств згідно з чинним в Україні нормативно-правовим регулюванням.

5) Визначте основні види аудиту та обґрунтуйте ознаки його класифікації.

6) Охарактеризуйте основні складові аудиторської діяльності в Україні та світі.

7) Назвіть   основні   тотожні   та   відмінні   риси   аудиту   і   ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств.

8) Які Ви знаєте світові та вітчизняні установи, що координують та регулюють діяльність професійних бухгалтерів та аудиторів?

9) Які Ви знаєте сертифікати, що видаються аудиторам і бухгалтерам у світі та в Україні?

10) Які послуги суб'єктам фінансово-господарської діяльності можуть надавати аудитори в Україні?

11) Яка, на Ваш погляд, роль аудиту в системі управління діяльністю підприємства?

Література: 1-7, 9, 11, 12-20, 22, 25-34, 36,40,48, 50, 53.

 

Тема 3 Основні принципи, предмет та метод аудиту

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «принципи», «етика», «професійна етика», «незалежність аудитора», «об'єктивність аудитора», «конфіденційність», «принцип професійного скептицизму», «предмет аудиту», «господарський факт», «метод аудиту».

За рекомендованою літературою слід визначити основні принципи, якими має керуватися у роботі суб'єкт аудиторської діяльності; охарактеризувати основні проблеми етичного та методологічного характеру, властиві аудиторській професії; дати інтерпретацію господарського факту як об'єкта бухгалтерського обліку та аудиту та критерії його оцінки; порівняти методи комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи та аудиту; визначити ознаки класифікації об'єктів аудиту та особливості їх параметризації.

При вивченні теми потрібно звернути особливу увагу на зміст громадських інтересів, які мають задовольняти аудитори, а також принципи, якими вони мають керуватися, зокрема чесність та об'єктивність, професійна компетентність, конфіденційність, незалежність тощо.

Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами, що регламентують аудиторську діяльність (Закон України «Про аудиторську діяльність», Кодекс етики професійних бухгалтерів, Стандарт аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» та ін.), а також зі спеціальною літературою та статтями фахівців у періодичних виданнях, присвячених питанням організації та методики аудиту.

 

Питання для самоконтролю

1) Що є предметом аудиту?

2) Охарактеризуйте основні етичні принципи аудиту.

3) Наведіть основні критерії незалежності аудитора.

4) Визначте,    за    якими    ознаками    встановлюється    професійна компетентність аудитора.

5) Розкрийте зміст основних методологічних принципів аудиту.

6) Наведіть принципову схему інтерпретації господарського факту та його відображення в обліку.

7) Охарактеризуйте основні методи аудиту як науки і як одного з видів практичної діяльності.

8) Визначте спільні риси і відмінності методичних прийомів аудиту, комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності та судово-бухгалтерської експертизи.

9) Поясніть зміст принципу професійного скептицизму в аудиті.

Література: 2, 3, 18, 19, 22-26, 29-34, 36, 38, 40,41,44, 46, 47, 48, 50.

 

Приклад вирішення завдання

Новий стажист з Вашої аудиторської фірми просить у Вас і поради стосовно достовірності оцінки земельних ділянок та будов  оцінювачем.

Необхідно охарактеризувати роботу, яку б Ви провели для перевірки незалежності, кваліфікованості та досвіду роботи оцінювача і ступеня точності його оцінки.

 

Відповідь

Для перевірки точності оцінки слід перевірити незалежність, кваліфікацію та досвід роботи оцінювача. Незалежним вважається оцінювач, який працює у фірмі оцінювачів (або є її партнером) і не є службовцем фірми, в якій проводиться аудит, та не має будь-яких зв'язків з керівниками цієї фірми. Досвідченим вважається оцінювач, який є членом професійної організації. Оцінювач повинен мати досвід оцінювання такої власності, що за характером є близькою до власності даного клієнта і перебуває в тій же географічній зоні. При оцінюванні необхідно виходити з вартості поточного призначення власності.

Щоб переконатися у реальності оцінки власності, необхідно вивчити власність і переконатися у тому, що її вартість близька до вартості подібних одиниць власності. Можливо, нещодавно хтось з клієнтів аудитора придбав подібну власність. Виходячи з вартості такого придбання, аудитор може скласти уяву про вартість власності поточного клієнта. Уяву про вартість власності можуть також дати ціни власності, що рекламуються агенціями з нерухомості, хоча вони, як правило, є вищими від реальних цін.

 

Тема 4 Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «регулювання господарської діяльності», «саморегулювання професійної діяльності», «аудитор», «аудиторська фірма», «сертифікація аудиторів», «стандарти (нормативи) аудиту», «Кодекс етики професійних бухгалтерів».

За рекомендованою літературою потрібно визначити, на яких засадах здійснюється регулювання професійної діяльності аудиторів і бухгалтерів в Україні та світі; встановити, які професійні організації бухгалтерів і аудиторів функціонують в Україні та світі; з'ясувати, що являє собою процедура сертифікації аудиторів і чим вона відрізняється в різних країнах; визначити, ким і за якою процедурою затверджуються національні нормативи аудиту та стандарти аудиту й етики у світі; охарактеризувати основні етапи проведення аудиту.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на статус документів, які забезпечують регулювання аудиторської діяльності на державному рівні (закони України, нормативні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), міжнародними організаціями (Рада Європи, Світова організація торгівлі), професійними організаціями, що функціонують в Україні (Спілка аудиторів України, Аудиторська Палата України).

Під час вивчення теми необхідно ознайомитись з нормативно-правовими документами, які визначають порядок регулювання аудиторської діяльності, суб'єктів такого регулювання, їх функції, права та обов'язки (Закони України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні» тощо). Необхідно проаналізувати інформацію, що міститься у спеціальній та періодичній літературі, присвяченій проблемам регулювання аудиторської діяльності.

 

Питання для самоконтролю

1)  Охарактеризуйте та порівняйте функції, права та обов'язки Спілки аудиторів   України,   Аудиторської   палати   України, Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

2)  Визначте вимоги, дотримання яких є обов'язковим критерієм для сертифікації аудиторів. Дайте характеристику процедури сертифікації аудиторів, що існує в Україні.

3) Наведіть  випадки дострокового  припинення чинності  аудиторського сертифікату.

4) Охарактеризуйте основні постулати аудиту.

5) У чому полягають основні етапи проведення аудиту?

6) Яких критеріїв  необхідно дотримуватися  аудитору  при  виборі замовника та укладанні договору на проведення аудиту?

7)  Які   вимоги   повинні   бути   дотримані,   щоб   мати   можливість здійснювати аудиторську діяльність в Україні?

8) Охарактеризуйте систему саморегулювання аудиторської професії у світі.

Література: 2, З, 6-10, 18-25, 29-34, 36, 40,41,42,44-50, 54.

 

Тема 5 Планування, стадії та процедури аудиту

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «планування», «етапи планування», «знання бізнесу клієнта», «істотність інформації», «матеріальність інформації», «аудиторський ризик».

За рекомендованою літературою необхідно визначити мету планування; охарактеризувати основні етапи планування; навести основні параметри, за якими вивчається бізнес клієнта; визначити критерії істотності ті матеріальності інформації з точки зору аудиту; охарактеризувати основні складові аудиторського ризику та чинники, які на нього впливають; навести і охарактеризувати основні аудиторські процедури.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на необхідність планування з точки зору ефективності аудиторської діяльності, його вплив на обсяг і своєчасність здійснення процедур, на додаткові можливості, які надає планування для адекватної оцінки якості наданих аудитором послуг та кваліфікації персоналу аудиторської фірми.

Під час вивчення теми слід ознайомитися з нормативами (стандартами) аудиту, які регламентують основні аспекти планування аудиту, порядок визначення істотності інформації та аудиторського ризику, мету і порядок застосування аудиторських процедур (стандарти аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння субєкта господарювання і його середовища», 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні  аудиту», 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», 500 «Аудиторські докази» тощо), а також зі спеціальною та періодичною літературою, в якій висвітлюються наведені питання.

 

Питання для самоконтролю

1) Які завдання вирішує аудитор під час планування своєї роботи?

2) Наведіть   характеристику, процедур   ознайомлення   з   бізнесом-клієнта.

3) Охарактеризуйте умови, за якими аудитор може прийняти рішення про надання згоди на аудит для нового клієнта.

4) Що таке «істотність інформації» та «матеріальність інформації»? Як пов'язані між собою зазначені терміни?

5) Яке значення має кожний з етапів планування?

6) Охарактеризуйте   залежність   аудиторського   ризику   від   рівня істотності.

7) Наведіть загальні складові плану та програми аудиту

8) Охарактеризуйте зміст основних аудиторських процедур і поясніть їх переваги та недоліки.

9) Наведіть  основні   критерії  ефективності  застосування   окремих аудиторських процедур.

Література: 2, 3, 6-10, 18, 19, 22, 23, 25, 29-37, 39, 40,42, 43, 45, 47,48, 50, 52.

 

Приклад вирішення завдання

Ви - менеджер, відповідальний за аудит компанії «А», яка має кілька магазинів, що торгують господарськими товарами, включаючи меблі, електричне обладнання, побутову техніку тощо.

Річні продажі компанії склали близько 20 млн. грн. При попередньому аудиті виникли проблеми з незаконним привласненням запасів працівниками і клієнтами, з товарами, що користуються низьким попитом, та неповним обліком продаж при розрахунку клієнтів готівкою (55% загального обсягу продаж).

Компанія "А" має невеликий відділ внутрішнього аудиту, працівники якого відвідують філії та виконують відповідну роботу у головному офісі.

Необхідно охарактеризувати роботу та питання, які Ви будете враховувати при плануванні аудиту.

 

Відповідь

При плануванні аудиту до початку виконання детальної аудиторської роботи необхідно розглянути наступні питання:

- обговорити графік проведення аудиту з урахуванням таких питань: дата подання фінансової звітності акціонерам, дата підписання   фінансової    звітності    директорами    і    дата    підписання аудиторського висновку, дата завершення детальної аудиторської перевірки, період проведення завершального аудиту, дати проведення інвентаризації, дата проміжного аудиторського відвідування.

- відвідати компанію та зустрітися з директорами, що дозволить ознайомитися зі змінами, які відбулися після попереднього аудиту та узгодити ступінь допомоги, яку надасть персонал;

- опитати   менеджмент,   чи   були   якісь   зміни   в   персоналі компанії, структурі менеджменту, системах бухгалтерського обліку, які можуть вплинути на роботу аудитора;

- розглянути,   якою   мірою   проблеми,   що   мали   місце   при минулорічному аудиті, усунені в поточному році;

- оцінити вплив на аудит введення нових стандартів аудиту та бухгалтерського     обліку,     інших     законодавчих     вимог     після минулорічного аудиту;

- оцінити рівень аудиторського ризику, що впливає на обсяг аудиторської роботи;

- обговорити з клієнтом винагороду;

- розглянути  досвід  роботи  та його  рівень,  потрібний  для аудиторського персоналу;

- визначити рівень суттєвості аудиту і величину, за якої повинні реєструватися помилки та відхилення;

- підготувати меморандум про планування аудиту;

- обговорити отримані дані з партнером для внесення змін до меморандуму та плану аудиту.

 

Тема 6 Система внутрішнього контролю на підприємстві

Для вивчення теми потрібно знати визначення та характеристику термінів: «облікова система», «система внутрішнього контролю», «середовище контролю», «процедури контролю», «тести контролю».

За рекомендованою літературою слід визначити структуру і характеристику функціонування системи внутрішнього контролю підприємств; охарактеризувати цілі застосування заходів внутрішнього контролю щодо системи бухгалтерського обліку; з'ясувати чинники, що визначають величину ризику контролю; визначити зміст і мету застосування тестів контролю.

При вивченні теми необхідно звернути особливу увагу на складові системи внутрішнього контролю на підприємстві та критерії, за якими оцінюється їх ефективність, а також на вплив системи внутрішнього контролю на аудиторський ризик та обсяг аудиторських процедур.

Під час вивчення теми треба ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту 300 «Планування аудиту фінансової звітності», 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння субєкта господарювання і його середовища», 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні  аудиту», 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту»,265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищіми повноваженнями, та управлінському персоналу» 500 «Аудиторські докази», 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» тощо), спеціальною та періодичною літературою, де висвітлюються основні характеристики системи внутрішнього контролю та внутрішнього. аудиту підприємств, мету їх створення та функції, що ними виконуються, а також особливості оцінки ефективності їх діяльності та визначення величини контрольного ризику.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте мету створення та роль системи внутрішнього контролю в системі управління підприємством.

2) Визначте основні складові системи внутрішнього контролю на підприємствах.

3) Охарактеризуйте основні чинники, які зумовлюють середовище контролю.

4) Наведіть основні характеристики системи бухгалтерського обліку  на підприємстві.

5) Назвіть та охарактеризуйте зміст процедур контролю.

6) Визначте   основні   процедури   вивчення   системи   внутрішнього контролю на підприємстві.

7) Наведіть основні критерії ефективності функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві. 

8) Порівняйте функції, мету створення і завдання, які вирішують система внутрішнього контролю і система внутрішнього аудиту на підприємстві.

9) Охарактеризуйте процедури документування результатів  оцінки системи внутрішнього контролю.             

Література: 3, 6, 7, 12, 18, 25, 29-36, 40, 42, 46, 47,48, 50, 54.

 

Приклад вирішення завдання

Ваша фірма є аудитором компанії, що виробляє електричні прилади. У компанії є кілька заводів у різних районах країни. Вся бухгалтерська інформація міститься в ПЕОМ, що знаходиться у головному офісі. Доступ до ПЕОМ здійснюється за допомогою терміналів у головному офісі  і  на заводах. Інформація з заводів передається в ПЕОМ через загальнонаціональну телефонну  мережу.

Через цю ж мережу заводи можуть отримати інформацію з головного комп'ютера.

Ваш партнер по аудиту запропонував Вам продумати, який контроль необхідно встановити, щоб дозволити лише санкціоноване введення або виведення даних співробітниками головного офісу і заводів.

Необхідно описати процедури контролю, за допомогою яких можна проконтролювати доступ з терміналів ПЕОМ, що знаходиться у головному офісі.

 

Відповідь

Для контролювання доступу до основного комп'ютера необхідно застосовувати наступні процедури:

- зачинити   на   ключ   або   закодувати   вхід   до   кімнати,   де знаходиться термінал;

- зачинити на ключ сам термінал;

- застосовувати систему паролів;

- доступ до певних систем може бути обмежений окремими терміналами;

- комп'ютер має записувати, який термінал і які службовці використовують систему;

- впровадити суворий облік, щоб попередити зміни комп'ютерних програм по обробці облікових даних;

- доступ до системи може бути обмежений звичайним робочим часом підприємства.

 

Тема 7 Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «підприємницький ризик», «аудиторський ризик», «властивий ризик», «ризик контролю», «ризик невиявлення», «суттєві відхилення», «шахрайство», «помилка».

За рекомендованою літературою необхідно визначити характеристику аудиторського ризику та його складових; охарактеризувати чинники, які його визначають; навести модель аудиторського ризику та охарактеризувати особливості її використання на практиці; ознайомитися з процедурами визначення суттєвості; визначити взаємозалежність між складовими аудиторського ризику, а також між рівнем суттєвості та аудиторського ризику; навести характерні ознаки та причини виникнення помилок та випадків шахрайства.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на характерні ознаки фактів помилок і шахрайства, поведінку аудитора в разі виявлення ним таких фактів, взаємозв'язок між рівнями суттєвості та аудиторського ризику.

Під час вивчення теми треба ознайомитися з нормативною базою (стандарти аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, під час аудиту фінансової звітності»,  250 «Розгляд  законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищіми повноваженнями», 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння субєкта господарювання і його середовища», 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні  аудиту», 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», 500 «Аудиторські докази» тощо), а також рекомендаціями, наведеними у спеціальній та періодичній літературі щодо оцінки суттєвості та аудиторського ризику, визначення суттєвих відхилень, процедур, які має здійснити аудитор при виявленні доказів про факти шахрайства.

 

Питання для самоконтролю

1) Що таке «підприємницький ризик»? Наведіть чинники, які його визначають.

2) Охарактеризуйте основні  складові аудиторського ризику та їх взаємозалежність.

3) Наведіть передумови виникнення та характеристику властивого ризику.

4) Визначте чинники, що впливають на ризик контролю.

5) Поясніть причини виникнення ризику невиявлення.

6) Охарактеризуйте   модель   аудиторського   ризику  та  процедури управління ним.

7) Наведіть правила, якими  необхідно керуватися  при  кількісній оцінці аудиторського ризику.

8) Визначте зміст суттєвого та несуттєвого відхилень.

9) Охарактеризуйте причини та ознаки шахрайства.

10) Порівняйте генезис виникнення шахрайства та помилок.

Література: 2, 3, 12, 25, 29-36, 37, 39,40, 42, 45, 48, 50, 52.

 

Приклад вирішення завдання

Ваш партнер по аудиторській фірмі звернувся до Вас з проханням дати роз'яснення аудиторам фірми про суттєвість. Він вважає, що Ваші роз'яснення дозволять їм проводити аудит більш ефективно.

Необхідно дати визначення терміну «суттєвість» та пояснити, чому принцип суттєвості є важливим для аудитора.

Відповідь

Відповідно до стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від величини суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням. Таким чином, суттєвість виступає певним критерієм відсікання, а не основною якісною характеристикою, яка має бути притаманною інформації, щоб вона стала корисною.

Суттєвість є важливим принципом для аудиторів, оскільки цим визнається, що звіти не можуть бути досконалими і припускається можливість певних помилок. Щоб переконатися у досконалості звітів, аудитор мав би перевірити всі операції, але навіть у цьому випадку звіти можуть виявитися недосконалими. Застосовуючи принцип суттєвості, аудитори перевіряють лише вибіркові статті, грунтуючись на статистичних методах і виходячи з того факту, що невеликі статті навряд чи будуть містити великі помилки. При такому підході під час аудиту перевіряється лише невелика кількість операцій і аудит може бути виконаний за адекватною вартістю.

 

Тема 8 Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «аудиторський доказ», «тести контролю», «процедури по суті», «професійне судження аудитора», «твердження фінансової звітності», «аудит залишків на початок періоду», «аудиторська вибірка», «аномальна похибка», «генеральна сукупність», «стратифікація», «елементи вибірки», «статистична вибірка», «очікувана похибка», «припустима похибка».

За рекомендованою літературою слід визначити роль аудиторської   вибірки   в   плануванні   та   здійсненні   аудиторських процедур; навести ознаки статистичної та нестатистичної вибірки; охарактеризувати особливості застосування вибірки при оцінці внутрішнього контролю; пояснити зміст аудиторських процедур отримання доказів; визначити критерії оцінки отриманих аудиторських доказів.

При вивченні теми необхідно звернути особливу увагу на особливості застосування окремих видів аудиторських процедур, тлумачення змісту та надійності отриманих за їх допомогою аудиторських доказів.

Під час вивчення теми доцільно ознайомитися з рекомендаціями, наведеними у нормативних документах (стандарти аудиту 500 «Аудиторські докази», 501 «Аудиторські докази: додаткові міркування щодо відібраних елементів», 505 «Зовнішні підтвердження», 510 «Перше завданняз аудиту - залишки на початок періоду», 520 «Аналітичні процедури», 530 «Аудиторська вибірка», 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації», 550 «Зв'язані сторони», 560 «Подальші події», 570'«Безперервність», 580 «Письмові запевнення» та ін.), спеціальній та періодичній літературі щодо проблем планування та застосування аудиторських процедур, а також оцінки отриманих аудиторських доказів стосовно тверджень фінансової звітності.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте мету побудови аудиторської вибірки.

2) Наведіть відомі Вам методи побудови вибірки.

3) За якими ознаками оцінюють адекватність висновків, зроблених на підставі вибіркової перевірки?

4) Визначте види аудиторських доказів, умови їх збору та оцінки.

5) Охарактеризуйте зміст та ефективність тестів контролю.

6) Наведіть чинники, які впливають на процедури по суті.

7) Чим характеризуються методи відбору статей для тестування?

8) Яким умовам повинна відповідати генеральна сукупність?

9) Охарактеризуйте процедуру планування  похибок при  побудові вибірки.

10) Які    процедури    може   застосувати    аудитор   для    отримання аудиторських доказів?

11) Наведіть перелік отриманих аудиторських доказів, розташувавши за зменшенням рівня їх надійності.

Література: 2, 25, 29-34, 36, 37, 39, 40,42, 43, 48-52, 54.

 

Тема 9  Робочі документи аудитора

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «робочі документи аудитора», «документальна інформація», «аудиторське досьє», «висновок».

За рекомендованою літературою слід навести класифікацію робочих документів аудитора; обгрунтувати необхідність складання робочих документів аудитора; визначити основну структуру робочого документа аудитора. При вивченні теми потрібно звернути особливу увагу на роль робочих документів аудитора під час планування, здійснення процедур, оцінки отриманих аудиторських доказів, формування аудиторського висновку, а також при оцінюванні якості роботи аудитора.

Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами, які визначають порядок складання, зберігання та використання робочих документів аудитора (стандарт аудиту 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», 230 «Аудиторська документація» та ін.), а також рекомендаціями щодо зазначених питань, наведеними у спеціальній та періодичній літературі.

 

Питання для самоконтролю

1) З якою метою і на яких етапах аудиторської перевірки складаються робочі документи аудитора?

2) Які обов'язкові реквізити мають міститися у робочих документах аудитора?

3) Хто і коли складає та перевіряє робочі документи аудитора?

4) Оцініть   та   обґрунтуйте   необхідність   обмеження   доступу   до робочих документів аудитора самого аудитора, нового аудитора, клієнта, третіх осіб.

5) За   якими   ознаками   і   як   класифікуються   робочі   документи аудитора?

6) Обґрунтуйте необхідність аудиторського досьє та поясніть їх зміст.

Література: 2, 18, 23, 24, 25, 29-34, 36, 37,40, 41, 42, 50, 54.

 

Тема 10  Аудит активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «активи», «зобов'язання», «власний капітал», «основні засоби», «нематеріальні активи», «амортизація», «розрахункові операції», «кредитні операції».

За рекомендованою літературою потрібно визначити завдання та послідовність аудиту активів та зобов'язань; навести джерела інформації, необхідні для аудиту грошових коштів розрахункових та кредитних операцій; охарактеризувати особливості аудиту забезпечення збереження готівки, додержання касової дисципліни та легітимності касових операцій та операцій на рахунках в баках; визначити порядок проведення аудиту основних засобів і нематеріальних активів; охарактеризувати методику аудиту поточних та довгострокових позик, їх забезпечення.

При вивченні теми доцільно звернути увагу на особливості застосування аудиторських процедур та оцінки отриманих аудиторських доказів під час аудиту окремих статей активів, зобов'язань та капіталу підприємств, виходячи з рівня суттєвості їх з точки зору господарської діяльності.

Під час вивчення теми необхідно ознайомитись з чинною нормативно-правовою базою (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», чинні в Україні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандарти аудиту та ін.), що регламентує санкціонування, здійснення та облік операцій з активами та зобов'язаннями підприємств, зберігання активів та порядок забезпечення та погашення зобов'язань.

 

Питання для самоконтролю

1) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці операцій з готівковими коштами.

2) Які процедури по суті  має здійснити  аудитор під час  аудиту операцій з готівковими коштами?

3) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці операцій з коштами на рахунках у банках.

4) Які  процедури по суті  має здійснити аудитор під час  аудиту операцій з коштами на рахунках в банках?

5) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці кредитних операцій.

6) Які процедури по суті має здійснити аудитор під час аудиту кредитних операцій?

7) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці операцій з основними засобами.

8) Які процедури по суті  має здійснити аудитор під час аудиту операцій з основними засобами?

9) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці операцій з нематеріальними активами.

10) Які процедури по суті має здійснити аудитор під час аудиту операцій з нематеріальними активами?

11) Наведіть тести контролю, які має здійснити аудитор при перевірці операцій з позиками.

12) Які процедури  по суті має здійснити аудитор під час аудиту операцій з позиками?

Література: 2, 3, 12-17, 25, 29, 30-40, 42, 47-51, 54.

 

Приклад вирішення завдання

Ваша фірма проводить аудит в компанії А, що займається оптовою торгівлею посудом. Ви проводите аудит за рік, який закінчився 31 грудня 20X1 року. Ваш керівник доручив Вам визначити запаси, які, можливо, коштують менше своєї початкової вартості та перевірити, чи правильно оцінені ці запаси. Компанія "А" використовує комп'ютерну систему контролю запасів, яка реєструє всі надходження і вибуття, поточну кількість та вік запасів. Ви були присутні при обліку запасів наприкінці року.

Необхідно: перерахувати типи запасів, які можуть коштувати менше своєї первісної вартості та описати Ваші дії для визначення цих запасів.

 

Відповідь

Наступні запаси можуть коштувати менше своєї первісної вартості: товари, що швидко застарівають, зіпсовані та використані товари, запаси, що продаються за ціною, нижче собівартості.

Слід переконатися в тому, що запаси, які мають високу вартість, наприкінці року були продані за ціною вище собівартості.

Для визначення подібних запасів необхідно:

- ознайомитися з подробицями щодо цих запасів з відомості запасів;

- відзначити у комп'ютерних  списках  запасів пошкодження запасів;

- перевірити звіти про продаж, управлінські звіти та огляди зборів ради директорів для збирання подальших доказів відносно запасів, які можуть коштувати менше своєї первісної вартості;

- подати запит до відповідних інстанцій про існування запасів, які коштують менше своєї первісної вартості та скласти їх перелік.

Доцільно систематизувати дані, зібрані під час вище наведених робіт, і перевірити чисту реалізаційну вартість запасів.

 

Тема 11 Аудит у комп'ютерному середовищі

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «автономні персональні комп'ютери», «онлайнові  комп’ютерні системи», «системи без даних», «фіктивний модуль».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За рекомендованою літературою слід визначити вплив електронної обробки інформації на планування, визначення рівня суттєвості, оцінку складових аудиторського ризику, здійснення аудиторських процедур та оцінку їх результатів.

При вивченні теми слід звернути особливу увагу на процедури планування, оцінки суттєвості, аудиторського ризику, здійснення процедур та оцінку отриманих аудиторських доказів при аудиті у середовищі комп'ютерних інформаційних систем.

Під час вивчення теми доцільно ознайомитися з нормативно-правовими документами (Положення з міжнародної практики  аудиту 1013 «Електронна комерція: вплив на аудит фінансової звітності» тощо), спеціальною та періодичною літературою з питань використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку та контролі фінансово-господарської діяльності підприємств.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте системи обробки облікової інформації на ПЕОМ.

2) Визначте   особливості    планування   аудиту   у    комп'ютерному середовищі.

3) Наведіть    процедури    оцінки    комп'ютерного    середовища    та визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності.

4) Охарактеризуйте підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

5) Визначте особливості проведення аудиторських процедур в умовах електронної системи обробки інформації.

6) Наведіть характеристику застосування «фіктивного модуля».

7) Які  недоліки  є  характерними  для  комп'ютеризованої  системи бухгалтерського обліку та як вони впливають на аудиторський ризик і його складові?

8) Охарактеризуйте      передумови      та      ознаки      комп'ютерного шахрайства.

9) Наведіть заходи  щодо  попередження та усунення недоліків  у системі внутрішнього контролю та системі бухгалтерського обліку в умовах електронної системи обробки інформації.

Література: 2, 3, 12, 25, 29-37, 40, 42, 48, 50, 54.

 

Приклад вирішення завдання

Ваша аудиторська фірма проводить аудит компанії АВС. Ваш керівник звернувся до Вас з проханням описати, які Ви застосовуєте методи аудиторської перевірки за допомогою ПЕОМ для аудиту комп'ютерної системи продажу. Компанія АВС дозволить Вам користуватися інформацію з Ваших контрольних файлів для перевірки файлу книги продажу. Ви вже переконалися, що контроль доступу до системи книги продажу є ефективним.

У комп'ютерній системі продажу в комп'ютер вводиться детальний опис товару, що підлягає відвантаженню, потім, після завірення кредитного контролера, у відділ відправки надходять документи на відвантаження, а відділ відправки, у власну чергу, організує відвантаження товарів клієнту. Комп'ютер складає рахунок-фактуру, використовуючи ціни з файлу цін, проводить рахунок-фактуру у книгу продаж, а продаж і податок на продаж — у головну книгу. Потім рахунок-фактура висилається клієнту.

Отримані грошові кошти та надана знижка проводиться у книгу продаж відділом реєстрації продаж. Система дозволяє видачу кредитових авізо, поправки, списання безнадійних боргів. З інтервалом 1 місяць клієнтам відправляються звіти. У будь-який час комп'ютер може надати роздруківки про деталі операцій за будь-яким рахунком, датований аналіз рахунків з книги продажу, суму залишків у книзі продажу, деталі операцій, зареєстрованих протягом місяця, аналіз надходжень від продажу за місяць.

При введенні подробиць з документа про відправку потрібна наступна інформація: номер рахунка клієнта, дата відправки (якщо не збігається з поточною датою), умовний номер та кількість кожної відправленої одиниці, індивідуальні знижки, надані певному клієнтові.

Необхідно описати тестові дані, які Ви би ввели в комп'ютер для перевірки правильності складання документів про відправку і рахунка-фактури.

 

Відповідь

При використанні тестових даних для перевірки бухгалтерської комп'ютерної системи підприємства, потрібно, по-перше, або підготувати деякі тестові файли, або скопіювати дані з постійних файлів та файлів операцій клієнта. Потім необхідно роздрукувати ці файли, включаючи сальдо з кожної книги продажу і суму сальдо всіх книг продажу.  Сенс роздрукування  цих файлів  на даному етапі полягає в тому, щоб перевірити, наскільки правильно змінюється вміст файлів після введення тестових даних.

Тестові дані включають як правильні, так і неправильні тестові дані. Правильні дані комп'ютер має обробляти без жодних проблем або ускладнень, в той же час у випадку введення неправильних даних, комп'ютер має або дати попередження, або не прийняти дані.

Насамперед, слід ввести правильні дані про продаж (правильний номер рахунку, день відвантаження, різні товари до відправки з номерами частин та кількістю кожного товару).

Після введення цих даних комп'ютер має роздрукувати рахунки-фактури, внести відповідні зміни у книгу продаж та правильно розрахувати новий підсумок у книзі продаж. Необхідно перевірити правильність внесення змін у книгу продаж і переконатися, що з їх урахуванням кінцеве сальдо дорівнює сумі початкового сальдо та загальній вартості рахунків-фактур, проведених у книгу.

Насамкінець, необхідно переконатися в тому, що виручка від продажу правильно проведена у головну книгу.

 

Тема 12  Узагальнення результатів аудиту

Для вивчення теми необхідно знати визначення та характеристику термінів: «аудиторський висновок», «аудиторський звіт», «позитивна гарантія», «негативна гарантія», «непевність», «незгода».

За рекомендованою літературою слід навести структуру аудиторського висновку; охарактеризувати його типи і види; визначити умови надання не модифікованого та модифікованих аудиторських висновків; навести порядок складання та подання аудиторських висновків та аудиторських звітів.

При вивченні теми доцільно звернути особливу увагу на питання юридичного статусу аудиторських висновків та звітів, особливості їх підготовки та подання, а також на вимоги до їх змісту. Під час вивчення теми необхідно ознайомитися з нормативними документами (стандарти аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо  фінансової звітністі», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором  фінансову звітність», 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», 3400 «Перевірка прогнозної фінансової інформації» тощо) спеціальною та періодичною літературою, в якій містяться рекомендації стосовно тлумачення окремих аудиторських доказів та їх вплив на аудиторський висновок.

 

Питання для самоконтролю

1) Охарактеризуйте зміст аудиторського висновку та аудиторського звіту. 

2) Які вимоги висуваються;до аудиторського висновку?

3) Які Ви знаєте типи і види аудиторських висновків?

4) Які умови визначають необхідність подання не модифікованого аудиторського висновку?

5) 3а яких умов надається позитивний висновок з пояснювальним параграфом?

6) Чим  відрізняються  структура  і   зміст  безумовно   позитивного висновку з пояснювальним параграфом від інших модифікованих висновків ?

7) За яких ознак незгода є фундаментальною і до надання якого висновку може призвести її наявність?

8) За яких ознак непевність є фундаментальною і до надання якого висновку може призвести її наявність?

9) За яких умов надаються висновки спеціального призначення?

10)  Яким чином майбутні події можуть вплинути на характер та зміст аудиторського висновку?

11)  Яким є порядок подання аудиторського висновку користувачам?

12)  Хто  і  які рішення може  приймати на підставі  аудиторського висновку?

Література: 2, 9, 10, 25, 29-34, 36, 40, 46, 48, 50, 54.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ

Варіант

Зміст питання

1

2

1

1. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні.

2. Процедури вибору замовника та укладання договору.

2

1. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об’єкти аудиту.

2. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

3

1. Види і принципи аудиту.

2. Планування, стадії і процедури аудиту.

4

1. Планування аудиту.

2. Види аудиторських висновків.

5

1. Стадії і процедури аудиту.

2. Предмет, метод, об’єкти аудиту.

6

1. Аудиторські докази, їх сутність та кваліфікація.

2. Поняття методу та методика аудиту. Методи аудиту.

7

1. Джерела отримання аудиторських доказів. Тести системи контролю та процедури перевірки на суттєвість.

2. Суб’єкти  аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

8

1. Вибіркові дослідження в аудиті.

2. Сертифікація аудиторів.

9

1. Класифікація помилок і шахрайства.

2. Процедури та прийоми отримання аудиторських доказів.

10

1. Процедури виявлення помилок і шахрайства.

2. Особливості обов’язкового аудиту.

11

1. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.

2. Загальні умови проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

12

1. Сутність аудиторського ризику та його види.

2. Поняття стандартів і норм аудиту.

13

1. Методи визначення розміру аудиторського ризику.

2. Внутрішній аудит,  його характеристика та відмінності від внутрішнього контролю.

Варіант

Зміст питання

1

2

14

1. Об’єкти і методи внутрішнього аудиту і контролю.

2. Види вибіркових перевірок та фактори, що впливають на обсяг вибірки.

15

1. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

2. Особливості проведення аудиторських процедур в умовах електронної системи обробки інформації.

16

1. Загальне поняття та мета складання робочих документів аудитора.

2. Поняття  і мета  аудиторської вибірки.

17

1. Аудиторський висновок і звіт.

2. Аудит в комп’ютерному середовищі.

18

1. Види аудиторських висновків та варіанти їх складання.

2. Поняття сутності та її оцінка.

19

1. Організація праці аудиторів. Сертифікація аудиторів.

2. Поняття і класифікація робочих документів аудитора.

20

1. Нормування та контроль якості праці аудиторів.

2. Методика складання робочих документів аудитора.

21

1. Визначення розміру та методу вибірки.

2. Основні ознаки класифікації та види контролю.

22

1. Охарактеризуйте основні постулати аудиту.

2. Процедури виявлення помилок і шахрайства.

23

1. Сутність і визначення аудиту. Відмінність аудиту  від ревізії фінансово-господарської діяльності.

2. Економічна складова професійної незалежності аудитора.

24

1. Організація управління аудитом в Україні.

2. Сутність аудиторського ризику та його види.

25

1. Професійна етика аудиторів.

2. Аудиторський висновок і звіт.

 

 

 

 

 

 

 

5 ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВАРІАНТАМИ

Ситуація 1

Для проведення аудиторської перевірки на ПП "Промтех" аудиторською фірмою "Поділля-аудит" сформовано аудиторську    групу  з  одного сертифікованого аудитора і двох асистентів аудитора. Один з асистентів має близькі дружні стосунки з керівником підприємства, що перевіряється.

Встановити, чи має місце порушення етичних принципів. Якщо так, то яким чином подолати ці порушення.

 

Ситуація 2

Аудиторська  фірма  "Профі"  займається  аудиторською  діяльністю протягом трьох років. За цей  період до Аудиторської палати  України надійшло декілька претензій і одна скарга від господарюючих суб'єктів, що одержували послуги від аудиторської фірми "Профі". Згідно одержаних документів АПУ призначила    перевірку відповідності якості послуг аудиторської фірми "Профі". Для вивчення документації перевіряючими було складено перелік документів, до складу якого було включено робочі документи аудиторів аудиторської фірми "Профі", що були складені під час перевірки підприємств, якими було направлено претензії до АПУ, а також ще декількох господарюючих суб'єктів, якими не направлялись листи до АПУ. Встановити, чи має місце порушення принципу конфіденційності за умови надання для вивчення аудиторською фірмою "Профі" робочих документів по клієнтах, що не направляли скарг до Аудиторської палати України.

Ситуація 3

Новостворена аудиторська фірма "Аудит-експерт" з метою інформування зацікавлених   осіб   дала   повідомлення   у   засоби   масової   інформації.   У повідомленні було вказано дату створення, кількість сертифікованих аудиторів і перелік аудиторських послуг, що може надавати фірма.

Встановити чи має місце  порушення етичних принципів. Якщо так, то яким чином подолати ці порушення.

 

Ситуація 4

Аудиторською  фірмою  "Світ"  укладено  договір  на  проведення перевірки на ТзОВ "Імпорт". Для перевірки клієнтом не були надані усі необхідні аудитору документи. З цієї причини аудитор підготував відмову від видачі аудиторського висновку, так як не мав можливості вивчити операції, які підлягали перевірці.

Чи було порушення принципів професійної етики? Чи мав аудитор право відмовитись від надання висновку?

 

Ситуація 5

Аудиторська фірма "Аудит-експерт" займається проведенням аудиту і наданням аудиторських послуг протягом шести останніх років. Аудиторська фірма   не   допускає   до   проведення   перевірки   осіб,   що   мають   певну зацікавленість у підприємстві, що перевіряється.

Для проведення аудиторської перевірки на ТзОВ "Продторг" сформовано аудиторську групу у складі 2-х сертифікованих аудиторів, 3-х асистентів. З метою проведення оцінки майна укладено договір з експертом-оцінщиком. Залучений експерт володіє часткою 15 % у капіталі ТзОВ "Продторг".

Встановити, чи має місце порушення етичних принципів. Якщо так, то яким чином подолати ці порушення.

 

Ситуація 6

Встановити, чи підлягатиме підприємство обов'язковому аудиту. ЗАТ "Світ"  займається  діяльністю  в  сфері  виробництва і реалізації супутніх товарів. Річний господарський оборот при цьому складає 23486 грн.

 

Ситуація 7

Визначити, чи підлягає обов'язковому аудиту інвестиційний фонд. Інвестиційний фонд "Укрінвест" у річній фінансовій звітності відобразив суму доходів 4895 тис. грн. Активи на кінець року склали 73430 тис. грн.

 

Ситуація 8

Встановити, чи підлягає ТзОВ "Промінь" обов'язковому аудиту. ТзОВ "Промінь" займається діяльністю в сфері машинобудування. У річній фінансовій звітності підприємством відображено суму доходів 427536 тис. грн. Протягом фінансового року підприємством одержано кошти в рахунок державного цільового фінансування в сумі 620 тис. грн.

 

Ситуація 9

З'ясувати, чи має право фірма "Аудит плюс" проводити аудит у фірми "Аліс".

Фірма "Аліс" має намір одержати позики, АКБ "Аверс" вимагає проведення аудиту фірми. Фірма "Аліс" звернулася до аудиторської фірми "Аудит плюс". Керівники двох фірм перебувають у родинних стосунках.

 

Ситуація 10

Аудиторська фірма "Ідея-Ліс" в процесі планування аудиту використовує модель   аудиторського  ризику.   Для  нового   клієнта  на  етапі   планування аудитором   було   встановлено,   що   ризик   слід   встановити   на  рівні   4 %. Перерахувати фактори, що впливатимуть на визначення аудиторського ризику.

 

Ситуація 11

Аудиторською фірмою "Профі" укладено договір на проведення аудиту виробничого підприємства "Проммаш". Під час вивчення системи обліку внутрішнього контролю найбільша увага приділялась обліку доходів, витрат і розрахунків за податками і платежами. На підставі інформації, одержаної під час планування перевірки, аудитором наступним чином були оцінені відповідні види ризику:

Види ризику

Облік доходів

Облік витрат

Облік розрахунків за податками і платежами

Аудиторський ризик

0,03

0,03

0,03

Властивий ризик

0,8

0,9

1

Ризик контролю

0,5

0,3

0,1

Ризик невиявлення

?

?

?

 

Обчислити ризик невиявлення. Зробити висновки.

 

Ситуація  12

Аудиторською фірмою "Пром-аудит" укладено договір на проведення аудиторської перевірки на ТзОВ "Світ будівництва". Підприємство-клієнт займається   житловим   будівництвом,    виконує   одиничні    контракти   з будівництва промислових об'єктів.

Встановити,   які   фактори,    пов'язані   з   видом   діяльності   клієнта, визначатимуть аудиторський ризик.

 

Ситуація 13

АТ "Промунівер"   займається   виготовленням   товарів   промислової групи. На підприємстві створені і функціонують ревізійна комісія і служба внутрішнього контролю.

Встановити, які  питання аудитор вивчатиме для визначення розміру ризику внутрішнього контролю.

 

Ситуація 14

ТзОВ "Ранок"     займається     роздрібною     торгівлею     продуктами харчування. Закупівля товарів здійснюється частково у виробників, частково у    підприємств    оптової    торгівлі.    Бухгалтерський    облік    ведеться з використанням програмного забезпечення.

Вказати, за якими напрямами аудитор вивчатиме властивий ризик, ризик контролю і ризик невиявлення.

 

 

Ситуація 15

Дати визначення плану аудиту, скласти приблизний план аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Світанок», яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування.

 

Ситуація16

Дати   визначення   програми   аудиту,   скласти   приблизну  програму аудиторської    перевірки    операцій    з    запасами,    що    проводиться    на підприємстві, яке займається виробництвом супутніх товарів.

 

Ситуація 17

АТ "Промбуд" займається промисловим будівництвом. За останній рік підприємством   укладено   два   довгострокових   контракти   з   будівництва промислових об'єктів.

Визначити коло питань, які необхідно з'ясувати аудитору до прийняття остаточного рішення щодо співпраці. Виділити напрями, які вимагають особливої уваги під час проведення аудиторської перевірки на АТ "Промбуд".

 

Ситуація 18

Розробити робочу програму аудиторської перевірки, визначити склад аудиторської бригади, тривалість аудиторської перевірки (тривалість роботи складає 6 годин на день при шестиденному робочому тижні).

В ході попереднього дослідження системи обліку і контролю АТ "Техмаш" було встановлено обсяг робіт по наступних об'єктах:

- аудит операцій з грошовими коштами і грошовими документами;

- 1 година;

- аудит   операцій   за   розрахунками   з   постачальниками   і   різними кредиторами - 40 годин;

- аудит операцій з оборотними та необоротними активами - 40 годин;

- аудит операцій за розрахунками за податками і платежами - 35 годин;

- аудит зовнішньоекономічної діяльності - 20 годин.

 

Ситуація 19

ТзОВ "Квіти" займається вирощуванням і реалізацією живих квітів населенню.   В   договорі   на   проведення   аудиту   аудиторською   фірмою "Професіонал" визначено наступні об'єкти перевірки: операції за розрахунками з постачальниками; з оплати праці; за податковими розрахунками.

Скласти програму аудиторської перевірки ТзОВ "Квіти".

 

Ситуація 20

Розробити форму робочого документу аудитора,  яка б дозволяла відобразити   результати   проведення   фактичної   перевірки   (обстеження) виробничих   основних   засобів на ТОВ «Амтек»,   що   проводилася   спеціально   створеною комісією   у   складі   механіка,   технолога,   інспектора   з   охорони   праці, зовнішнього аудитора.

 

Ситуація 21

Аудиторською фірмою "Аудит-Успіх" укладено договір на проведення аудиту на ТзОВ "Експорт", що займається реалізацією продуктів харчування всередині країни і за її межами. В ході проведення перевірки аудиторами вивчено  стан  бухгалтерського обліку і  систему внутрішнього контролю підприємства-клієнта.

Вказати, якими робочими документами необхідно оформити результати такого дослідження. Розробити структуру відповідних робочих документів.

 

Ситуація 22

Аудиторською  фірмою  "Профі"  укладено  договір  на   проведення аудиту  фінансової  звітності  АТ  "Колорит".   В   ході  вивчення  звітності аудитором здійснено порівняння показників Головної книги і звітних форм, для   підтвердження   інформації,   наведеної   в   Примітках   до   фінансової звітності, були вивчені регістри синтетичного обліку з відповідних питань.

Вказати, якими робочими документами необхідно оформити результати такого дослідження. Розробити структуру відповідних робочих документів.

 

Ситуація 23

Аудиторською фірмою "Стандарт" укладено договір на проведення аудиту   на   ТзОВ   "Прима-експрес",   що   займається   комплектуванням і реалізацією комп'ютерної техніки. Згідно з договором аудитором вивчено правильність калькулювання послуг щодо комплектування техніки, правильність визначення фінансових результатів, розрахунків із засновниками.

Вказати, якими робочими документами необхідно оформити результати такого дослідження. Розробити структуру відповідних робочих документів.

 

Ситуація 24

Аудиторська   фірма   "Січ-Аудит"   уклала   договір   на   проведення тематичного аудиту з ТзОВ "Любомир". Товариство займається випуском продуктів харчування та їх реалізацією на вітчизняному ринку і ринках сусідніх   країн.   Протягом   року,   що   підлягає   аудиторській   перевірці, ТзОВ "Любомир" уклало договір на переробку давальницької сировини. Під час вивчення договору на поставку продукції аудитором було встановлено, що  декілька  договорів   передбачали  бартерні  умови  поставки.  

Скласти програму аудиту операцій із запасами.

 

Ситуація 25

Перерахувати, які питання будуть включені аудитором до програми перевірки.    Аудит    проводиться    на    ПП    "Зариця",    що    займається комплектуванням    комп'ютерної    техніки,    продажем    комп'ютерів    і комплектуючих до них. ПП "Зариця" обслуговує фізичних та юридичних осіб, розрахунки здійснюються за попередньою оплатою. Згідно з договором про проведення аудиту аудитором досліджувались операції з грошовими коштами, розрахунками та іншими активами.

 

Ситуація 26

Аудиторською   фірмою   "Консульт-Полісся"   укладено   договір   з проведення перевірки в ТзОВ "Продторг". Товариство з моменту створення веде діяльність з торгівлі продуктами харчування протягом трьох років.

Співзасновниками ТзОВ "Продторг" є чотири фізичні особи, що мають рівні частки в статутному капіталі. Внески при створенні товариства здійснювались у грошовій і натуральній формах (складські приміщення, приміщення під офіс, офісне обладнання, грошові кошти в касі і на рахунку в банку). Навести перелік документів, які будуть вивчатись аудитором, якщо згідно з умовами договору проводиться аудит обліку формування статутного капіталу і використання власних коштів. Скласти програму аудиту.

 

Ситуація 27

Аудиторською фірмою "Про-Аудит" укладено договір на проведення аудиту АТ "Простір". Товариство займається виробництвом комплектуючих деталей до автотранспортних засобів. Протягом року, що підлягає перевірці, АТ "Простір" одержало позику в АКБ "Укр-інвестбанк" в сумі 300 тис. грн. на строк 2 роки. В заставу було передано автотранспортні засоби, що використовувались в процесі основної діяльності підприємства.

На балансі АТ "Простір" обліковується заборгованість за довгостроковими кредитами в сумі 150 тис. грн.

Навести перелік документів, які будуть вивчатись аудитором, якщо згідно з умовами договору проводиться аудит обліку розрахунків за довгостроковими зобов'язаннями. Скласти програму аудиту операцій за розрахунками за довгостроковими зобов'язаннями.

 

Ситуація 28

Аудиторська   фірма   "Ваш   аудитор"   планує   займатись   наданням аудиторських послуг, серед яких велику частку становитимуть консультації з питань бухгалтерського обліку і звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської    діяльності,    управління    фінансами,    стратегії    розвитку підприємства. Сформувати штат співробітників аудиторської фірми з метою повного забезпечення  потреб клієнтів  в  необхідній  інформації.  Зробити розрахунок вартості послуг з консультування, враховуючи різний рівень кваліфікації співробітників аудиторської фірми.

 

Ситуація 29

АТ "Харчовик"     замовило     в     аудиторській     фірмі     "Аудит-2000" аудиторську послугу з аналізу фінансово-господарської діяльності. Скласти програму аналізу фінансово-господарської діяльності, зробити розрахунок затрат часу аудитора по наданню такої послуги.

 

Ситуація 30

В аудиторській фірмі "Олтекс" працює 10 осіб, з них 3 - сертифіковані аудитори, 4 - асистенти аудитора, а також юрист, програміст і бухгалтер. Фірма    планує    займатись    організацією,     веденням    і     відновленням бухгалтерського обліку та звітності. Розрахувати можливості аудиторської фірми  щодо  обслуговування  юридичних  осіб  і  приватних  підприємців, встановити вартість послуг, які планується надавати.

 

Ситуація 31

Перевіркою касових ордерів по сумах відображених в них операцій аудитором   виявлено,   що  по   видатковому  касовому  ордеру  № 189   від 07.09.20ХХ р. видана матеріальна допомога робітниці Левчук Л.К. в сумі 55 грн., а в звіті касира значиться видача матеріальної допомоги на суму 155 грн. В поясненні аудитору Левчук Л.К. написала, що вона отримала в касі 55 грн., а підпис в отриманні грошей поставила на чистому бланку.

Пояснити дії аудитора в наведеній ситуації.

 

Ситуація 32

При    проведенні    інвентаризації    каси    станом    на   01.10.20ххр. встановлена наявність грошових коштів на суму 105 грн. При перевірці звіту касира за 08.09.20хх р. виявлені наступні записи:

залишок на початок дня  30 грн.;

ПКО№446            180 грн.;

ВКО № 386          60 грн.; 

ВКО№387            40 грн.;

ПКО№447            10 грн.;

залишок на кінець дня      120 грн.

Пояснити дії аудитора в наведеній ситуації.

 

Ситуація 33

Аудиторською фірмою "Звіт-Аудит" проведено обов'язковий аудит в АТ "Світязь". Для проведення перевірки товариством були надані наступні документи: Баланс підприємства (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4),  Головна книга,  Статут,  Наказ  про  облікову політику.  В  ході проведення перевірки аудитором були одержані необхідні пояснення від головного бухгалтера і керівника підприємства.

Метою перевірки було встановлення достовірності даних обліку і звітності, повноти відображення фактів господарського життя в обліку та звітності.

Обґрунтувати, яке рішення прийме аудитор щодо видачі аудиторського висновку.

 

Ситуація 34

ТзОВ "Соняшник" планує займатись виготовленням халви різних видій. З  метою  кращої організації своєї діяльності товариство  звернулося  до аудиторської фірми "Консультант" із замовленням підготовки бізнес-плану.

Назвати основні розділи бізнес-плану та їх зміст.

 

Ситуація 35

АТ "Промтех" займається  випуском технологічного обладнання. В наступному   році   товариство   планує   укласти   договір   про   поставку обладнання в Латвію. АТ "Промтех" звернулось до аудиторської фірми "Експерт" з метою трансформації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Описати особливості виконання такого виду робіт, розрахувати їх приблизну вартість.

 

Ситуація 36

Аудиторська  фірма  "Новий  аудит"  має  в  своєму  штаті  чотирьох сертифікованих аудиторів, п'ятеро асистентів аудитора, одного юриста. Троє сертифікованих аудиторів тривалий час працювали у вищих навчальних закладах  викладачами обліково-економічних дисциплін.  Враховуючи  це, керівник аудиторської фірми вирішив організувати і провести ряд семінарів з підвищення кваліфікації облікового персоналу підприємств міста. Визначити потребу в спеціалістах для виконання наведених робіт, скласти розрахунок приблизної вартості робіт.

 

Ситуація 37

ПП Андрєєва А.А. звернулася до аудиторської фірми "Спеціаліст" із замовленням скласти податкову звітність за результатами роботи за рік. Вказати, які види робіт необхідно здійснити аудитору для виконання такої послуги. Скласти розрахунок приблизної вартості робіт.

 

Ситуація 38

Аудиторська фірма "Аудит України" має великий штат спеціалістів загальною   чисельністю   120   чол.   Представництва   аудиторської   фірми розміщені  в  усіх  регіонах  країни.   В   своєму  складі  фірма  має  відділ досліджень і розробок, спеціалісти якого займаються вивченням проблем аудиторської діяльності, розробкою нових підходів до проведення аудиту, методик здійснення різних видів робіт, що виконуються аудиторами.

Результати проведених досліджень видаються як спеціалізовані видання в друкованому та електронному вигляді і розповсюджуються на території України.

Запропонувати найефективнішу форму і систему оплати праці таких спеціалістів. Скласти розрахунок приблизної вартості однієї години роботи спеціаліста.

 

Ситуація 39

ТзОВ  "Провінція"  функціонує  протягом  трьох  років   і  займається наданням  послуг  з  автотранспортних  перевезень  пасажирів  і  вантажів. Головний   офіс   товариства   розташований   в   Запоріжжі,    без балансові відділення  -  в   прилеглих   областях.   ТзОВ   "Провінція"   звернулося   до аудиторської фірми  із  замовленням  організувати  систему  внутрішнього контролю на підприємстві.

Розробити проект оптимальної схеми внутрішнього контролю, відобразити організаційні та інформаційні взаємозв'язки відділу внутрішнього контролю з іншими функціональними службами, структурними підрозділами підприємства.

 

Ситуація 40

ВАТ "Соняшник"        займається        виготовленням        рафінованої соняшникової олії та її реалізацією оптом і в роздрібній торговельній мережі.

Скласти перелік об'єктів, що будуть вивчатись відділом внутрішнього аудиту ВАТ "Соняшник", методичні прийоми і способи дослідження об'єктів, джерела інформації, строки проведення перевірки і відповідальних виконавців.

 

Ситуація 41

Під   час   перевірки   торговельного   підприємства   аудитор отримав інформацію про нещодавно проведену інвентаризацію. Від керівництва він отримав наступні відомості:

– матеріальну відповідальність покладено на двох комірників;

– у  картках  обліку руху  товарно-матеріальних  цінностей  за товарами, отриманими на дату, що передувала дню проведення інвентаризації;

– звіряння результатів інвентаризації з документальним відображенням, проведена бухгалтером;

– пошкоджені    товарно-матеріальні    цінності    відображені    в інвентаризаційних описах та не помічені.

Необхідно визначити, на які моменти має насамперед звернути увагу аудитор.

 

Ситуація 42

Аудитором були проведені наступні процедури:

– перевірка документів про реєстрацію транспортних засобів;

– перевірка документів на їх придбання;

– перевірка фактичної наявності транспортних засобів;

– отримання усних підтверджень від продавця транспортних засобів.

Необхідно визначити, які з означених процедур мають надати дані про право власності компанії на транспортні засоби.

Ситуація 43.

Проведені наступні аудиторські процедури:

– перевірка віднесення на рахунок 28 «Товари» товарів, які знаходяться на збереженні в іншому місці;

– порівняння   даних   аналітичного   обліку   по   рахунку   28 «Товари» та інвентаризаційної відомості;

– перевірка   правильності   обліку   залежалих   та   застарілих товарів;

– перевірка повноти кодування всіх товарно-матеріальних цінностей   згідно   з   даними   інвентаризаційної   відомості   та поточного обліку.

Необхідно визначити, за допомогою яких означених процедур будуть отримані найбільш точні дані по уцінці товарів.

 

Ситуація 44.

Аудитор змушений скласти безумовно позитивний висновок при наявності серйозних сумнівів щодо можливостей економічного суб'єкта продовжити діяльність  та  виконувати  свої зобов'язання протягом  щонайменше   12  місяців  після  звітного  періоду,  тобто виникла проблема діючого підприємства.

Необхідно встановити основні причини, які є підставою для формулювання такого висновку.

 

 

Ситуація 45.

Будівельна компанія "С" працює на підставі довгострокових угод. Керівництво компанії прийняло рішення не включати відомості про  рух  грошових  коштів  до  бухгалтерської звітності,  оскільки вважає надану там інформацію неважливою.

Необхідно визначити, який вид висновку має скласти аудитор.  

 

Ситуація 46.

Рада директорів фірми "А" вирішила надати безвідсоткову позику директорові Н для придбання путівки для поїздки у відпустку. 23 лютого 20X1 року позика була повернена. Звітний період фірми "А" закінчується 28 лютого. Рада директорів прийняла рішення, що цю короткострокову позику, яка вже повернена, не слід відображати у бухгалтерській звітності.

Необхідно визначити, який аудиторський висновок треба підготувати аудитору.

 

Ситуація 47.

Аудитору необхідно підтвердити оцінку дебіторської заборгованості. Загальна вартість дебіторської заборгованості становить 18200 грн. припустима помилка - 450 грн. ризик при виборці складає 10%.

Необхідно   визначити   розмір   вибірки,   якщо    помилка   не очікується.

 

Ситуація 48.

Аудитору необхідно підтвердити оцінку кредиторської заборгованості, загальна вартість кредиторської заборгованості становить 10800 грн. припустима помилка - 247 грн. ризик при виборці  складає 10%.

Необхідно  визначити  розмір  вибірки,  якщо  очікується  одна помилка.

 

Ситуація 49.

Загальна  сума  основних  засобів  складає  788200   грн. Припустима помилка складає 1670 грн. ризик при вибірці - 10%. Виявлення помилок не очікується.

Необхідно визначити розмір вибірки.

 

 

Ситуація 50.

Аудитор має розрахувати розмір вибірки для кредиторської заборгованості. Загальна сума кредиторської заборгованості складає 17500 грн. припустима помилка - 900 грн. ризик при вибірці - 10%. Очікується виявити 1 помилку.

Необхідно розрахувати розмір вибірки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ПИТАНЬ

 

1. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні.

2. Аудиторська діяльність, її сутність та функціональні завдання.

3. Предмет, метод, об’єкти аудиту.

4. Види і принципи аудиту.

5. Поняття методу та методика аудиту. Методи аудиту.

6. Суб’єкти  аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

7. Сертифікація аудиторів.

8.  Загальні умови проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

9. Національні нормативи аудиту, їх характеристика та застосування.

10. Організація управління аудитом в Україні.

11. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладення договору.

12. Поняття стандартів і норм аудиту.

13. Планування аудиту.

14. Аудиторські стадії і процедури, їх призначення та види.

15. Аналітичні процедури. Поняття, значення та необхідність їх застосування в аудиті

16. Внутрішній аудит,  його характеристика та відмінності від внутрішнього контролю.

17. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту.

18. Поняття аудиторського ризику та його складові.

19. Методи визначення аудиторського ризику.

20. Поняття сутності та її оцінка. Послідовність застосування сутності на різних етапах аудиту.

21. Суттєве та несуттєве відхилення.

22. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

23. Обман та помилка: визначення і фактори, що їх зумовлюють.

24. Поняття  і мета  аудиторської вибірки.

25. Види вибіркових перевірок та фактори, що впливають на обсяг вибірки.

26. Аудиторські докази, Ії сутність та класифікація.

27. Джерела отримання аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів.

28. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.

29. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та сутністю.

30. Поняття і класифікація робочих документів аудитора.

31. Методика складання робочих документів аудитора.

32. Завдання та послідовність аудиту активів та зобов’язань .

33. Аудит касових операцій.

34. Аудит розрахункових та кредитних операцій.

35. .Аудит наявності і руху основних засобів.

36. Аудит елементів власного капіталу підприємства.

37. Основні процедури та методика перевірки бухгалтерського обліку.

38. Особливості аудиту торгівельної діяльності.

39. Особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

40. Особливості обов’язкового аудиту.

41. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

42. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств.

43. Особливості проведення аудиту у комп’ютерному середовищі.

44. Основні процедури аналізу  фінансово –господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності.

45. Організація інформаційного і технічного забезпечення аудиторської діяльності.

46. Аудит операційної діяльності підприємства.

47. Аудит інвестиційної діяльності підприємства.

48. Завдання та послідовність аудиту об’єктів приватизації.

49. Аудиторська оцінка об’єктів приватизації.

50. Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами.

51. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

52. Аудиторський звіт і аудиторський висновок.

53. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

54. Види аудиторських висновків.

55. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини.

56. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

57. Аудит стратегічних напрямків функціонування підприємств.

58. Аудит зборів і платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

59. Професійна етика аудиторів. Кодекс професійної етики аудиторів України.

60. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змін, та доповн.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною  Радого  України   16.07.99      № 996-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40 від 08.10.99, із змін, та доповн.

4. Про  державну  контрольно-ревізійну  службу  в  Україні:   Закон України.   Прийнятий    Верховною    Радою    України    26.01.93 № 2940-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змін, та доповн.

5. Про  державну  податкову   службу   в   Україні:   Закон   України. Прийнятий   Верховною   Радою   України   04.12.90      №510-ХП   // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6, із змін, та доповн.

6. Про   підприємництво:   Закон   України.   Прийнятий   Верховною Радою України 26.02.91  № 785-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР).-1991.-№14, із змін, та доповн.

7. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27.03.91 № 887-ХІІ//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24, із змін, та доповн.

8. Про приватизацію державного майна: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України № 2163-Х1І від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24, із змін, та доповн.

9. Про страхування: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України  від  07.08.96  №  85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18, із змін та доповн.

10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною  Радою  України   18.06.91   №   1202-ХИ  // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38, із змін, та доповн.

11. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30, із змін, і доповн.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до  фінансової звітності»:  Затв.  наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. - №25 від 09.07.99.    

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

14. Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   3   «Звіт   про фінансові   результати»:   Затв.   наказом   Міністерства   фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

17. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів   України   №302   від   29.11.2000   //   Офіційний   вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

18. Положення   про   порядок   проведення   ініціативного   контролю якості  аудиту і  супутніх послуг:  Затв. рішенням ради Спілки аудиторів   України   (протокол   від  22.01.03   №1/03   //  Аудитор України-2003.-№4.

19. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

20. Положення про реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв.   рішенням   Аудиторської  палати   України   від   10.03.2000 № 87//

21. Положення  про  ротацію  членів  Аудиторської палати  України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 // Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 19.11.2002 № 1161

22. Принципи    аудиторського    нагляду:    Положення    Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

23. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керівництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

24. Стандарти аудиту та етики: Пер. з англ. /За ред. Аудиторської палати України. - К.: ТОВ «Парітет-інформ», 2003.        Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К. Вища школа. - Знання, 1998. - 258 с.

25. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К: Вища школа,  2000. – 447с.

26. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. -К.: Вища школа, 1994. – 416с.

27. Адамс Р.  Основи аудита:  Пер. с   англ.   /    Під   ред.           Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995.- 531с.

30.Аренс З.А.,  Лоббек  Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М.: Финанси и статистика, 2001. – 349с.

31. Аудит:  Навч.  посібник для студ.  вищ.  навч.  закл. / Під ред. Л.М. Чернелевського, Н.І. Беренди. - К.: Міленіум, 2002. – 286с.

32. Аудит:   Навч.   посіб.   для   студ.   вищ.   навч.   закл.   /  Під  ред. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницького. - Л.: Оріяна-Нова, 2004. – 292с.

33. Аудит: Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета, В.П. Суйца. - 2-е изд.,доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 402с.

34. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2002. – 544с.

35.Гринів Б., Кириця С. Аудит облікової політики суб'єкта господарювання // Аудитор України. - 2003. - № 6.

З6.Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закл. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2004. – 511с.

37. Драч В. Особливості визначення суттєвості в аудиті// Аудитор України. - 2002. - № 5.

38. Жук  О.  Предмет  і  метод аудиторської діяльності  // Аудитор України. - 2002. - № 3.

39. Крапивко Л.М. Суттєвість в аудиті // Аудитор України. - 2002.- № 5.

40. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти  України І-ІУ рівнів акредитації / Під ред. Л.П. Кулаковської,          ІО.В. Пічи. - К., Львів: Каравела, Новий світ, 2002. – 504с.

41.Петрик О.А. Проблеми контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) в Україні // Аудитор України. - 2003. Спецвипуск.

42. Питель С, Романів Р. Особливості проведення аудиту в комп'ютерному середовищі малого підприємства // Аудитор України. --2003.-№4.

43.Пшенична А.Ж. Актуальність оцінки аудиторського ризику та визначення суттєвості в аудиті // Аудитор України. - 2002. - № 6.

44. Редько О.Ю. Парадигма незалежності в контексті реалій вітчизняного ринку аудиторських послуг // Аудитор України. - 2002. -№ 1-2.

45. Редько О.Ю.  Обман, помилка та суттєвість в аудиті звітності господарських   товариств:   підхід   до   визначення   //   Аудитор України. - 2002. - № 6.

46. Рудницький В. Становлення професії внутрішнього аудитора в Україні:  проблеми  фахової підготовки  і  навчання // Аудитор України.-2003.-№5.

47. Рудницький  В.С.   Внутрішній  аудит:   методологія,   організація: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 247с.

48. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНЕУ, 2002. – 322с.

49. Токар О.В. Аналітичні процедури в аудиторській діяльності // Аудитор України. - 2002. - №6.

50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. економ, спец. - К.: Знання-Прес, 2002. – 263с.

51. Финансовый анализ в аудите: теория и практика: Учеб. Пособие // Під ред. Гаврилова А.А., Нитецкого В.В. - М.: Дело, 2001.

52. Чосова К.П. Окремі аспекти управління аудиторськими ризиками // Аудитор України - 2003. - № 8.

53.Шевчук В.О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): Монографія. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998.

54.Загородній А.Г.,Коряг ін М.В., Єлисєєв А.В.,Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика,2-е видання, перероблене та доповнене.,-Львів:Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 496с.

.      55.Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2007 року / Пер. з англ.. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О.Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1172с.

                56. Гражданский кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Под ред. Е.О. Харитонова. – 3-е изд. – Х.: Одиссей, 2004.-848 с.

                57. Кодекс законів України про працю: Офіційний текст зі змін. та доповненнями станом на 1 липня 2005 р./ М-во Юстиції України. – К.: Вид. дім «ІН Юре», 2005. – 247с.

               58. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295с.

58. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.

59.А.Г. Загородній, М.В. Коряг ін, А.В. Єлисєєв, Л.М. Полякова, Аудит : теорія і практика, Львів , вид. Нац. університету «Львівська політехніка» 2004 – 453 с.

60.Л.П.Кулаковська, Ю.В. Піча Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.

62. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464с.

63. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Практикум. - К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416с.

64.  Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: Кондор,2006 р- 378 с.

65. Пшенична А.Ж. Аудит.  Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 320 с

           66. Лубенченко О.Е. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: навч. посіб. – Алчевськ: Дон ДТУ, 2012. – 309с.

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика