andrey

Путь к Файлу: /Для Острогляд / Методичка по фінансовому обліку 1 для заочників.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   344.5 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

          та завдання до виконання контрольної роботи

            з  дисципліни «Фінансовий облік1»

 

(для студентів напряму підготовки 6.030509

 «Облік і аудит» всіх форм навчання)

 

 

 

                                                                                           Затверджено

                                                                                                       на засіданні кафедри

                                                                                             обліку і аудиту

                                                                                                               Протокол № 1 від 1.09.11

 

 

                                                                                     Погоджено

                                                                                              декан факультету

                                                                                                     економіки та фінансів 

                                                                                                        В.М. Бєлозерцев 

 

 

 

 

 

 

 

Алчевськ, 2011

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Знання бухгалтерського фінансового обліку необхідні людині, яка бажає присвятити своє життя обліковій справі, стати менеджером,   фінансистом, директором або власником підприємства. Це необхідно для прийняття фінансово-економічних рішень, повсякденного контролю за доходами і витратами, процвітання бізнесу, попередження банкрутства підприємства.  

Інформація, яка подається бухгалтерськими робітниками, необхідна   для внутрішнього управління і використовується зовнішніми     користувачами: інвесторами, банками, податковими службами,    постачальниками тощо. Зовнішні та внутрішні користувачі інформації   ретельно вивчають фінансову звітність підприємства, яка складена на   підставі бухгалтерського фінансового обліку, і це дає їм змогу судити про    можливість і негідність розміщення власних капіталів. Банки, що    кредитують підприємство, повинні знати, чи зможе підприємство     своєчасно повернути кредити. 3 метою отримання економічної вигоди  фінансові компанії, постачальники, банки та інші кредитори, при укладанні контрактів, всебічно аналізують фінансовий стан підприємства,  його прибутковість, платоспроможність, ліквідність.

      В країнах з розвиненою економікою жодна компанія не буде мати   справу з підприємством, доки не ознайомиться з його фінансовою      звітністю, достовірність якої підтверджена позитивним аудиторським  висновком. Саме правильності ведення бухгалтерського обліку та    достовірності складання фінансової звітності і вчить фінансовий облік.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

Навчальні завдання складені з урахуванням вимог навчального плану  та програми з дисципліни „Фінансовий облік1". Учбовий процес повинен            бути тісно пов'язаний з діяльністю підприємства, з його обліковим   процесом.

Практичні завдання виконуються за темами дисципліни. Їх мета -     закріпити, розширити теоретичний матеріал та набути навички практичної роботи

Для виконання практичних завдань з відповідної теми студент    повинен вивчити її теоретично, опрацювати законодавчі, нормативні, інструктивні акти, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,   навчальні посібники та інші джерела.

         Навчальні завдання підготовлені відповідно з програмою дисципліни    за темами, які вивчаються студентами денної форми навчання у 7 семестрі    за темами 1-10.

Студенти заочної форми навчання виконують завдання за варіантом, який визначається викладачем. Контрольні завдання студенти заочної    форми навчання виконують на листах форматом А-4, українською мовою. Завдання виконуються суворо за своїм варіантом, роботи виконані не за  своїм варіантом не перевіряються, студенту не повертаються, в зв'язку з     чим студент не допускається до екзаменаційної сесії. Контрольну роботу студент заочної форми навчання повинен виконати та здати на перевірку не пізніше двох тижнів до початку екзаменаційної сесії.

        Студент заочної форми навчання, який отримав рецензію  на         контрольну роботу з поміткою „Заліковано” автоматично допускається до              іспиту.   Студент     заочної   форми   навчання,   який   отримав   рецензію   на контрольну роботу з поміткою „Не заліковано” повинен забрати свою контрольну роботу для виправлення вказаних в рецензії недоліків,          виправити недоліки та знову здати на перевірку викладачеві.

 

 

2  ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ „ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1"

 

ТЕМА 1. Основи побудови фінансового обліку

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та національні Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку (ПСБО), їх розробка та впровадження.

Розбіжності в національних системах бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Гармонізація і стандартизація як напрями усунення розбіжностей.

Мета МСБО і організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування.

Постанова КМУ “Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку з застосуванням міжнародних стандартів” від 28.10.98 р. №1706. Наказ МФУ “Про затвердження графіку розробки та впровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку з застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО)” від 01.12.98 р. 3248.

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів.

Мета фінансової звітності та її користувачі. Склад і елементи фінансової звітності. Визнання елементів фінансової звітності. Основоположні припущення. Якісні характеристики фінансових звітів.

МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. Призначення фінансових звітів. Компоненти. Облікова політика. Структура та зміст.

Фундаментальна облікова модель. Цикл обробки облікової інформації.

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-Х1Y.

ПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено наказом МФУ від 31.03.99 р. №87.

Наказ МФУ “Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб`єктів малого підприємництва” від 30.09.98 р. №196.

ПСБО 25 “Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва”, затверджено наказом МФУ від 25.02.2000 р. №39.

Наказ МФУ “Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами” від 24.03.2000 р. №61.

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку  подання фінансової звітності” від 28.02.2000 р. №419.

ТЕМА 2. Облік грошових коштів.

Облік грошових коштів. Облік і контроль касових операцій. Фонд дрібних сум: створення та використання (МСБО).

“Положення про ведення касових операцій в національній валюті України“, затверджено постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72.

“Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”,  затверджено постановою Правління НБУ від 29.0302001 р. № 135 зі змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 01.08.2001 р. №318.

ТЕМА 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції: склад, оцінка, облік придбання, реалізації доходів по поточних фінансових інвестиціях. Оцінка та відображення поточних фінансових інвестицій в балансі. ПСБО 12 “Фінансові інвестиції», затверджено наказом МФУ від 26.04.2000 р. №91.

ТЕМА 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 Довгострокові інвестиції.

Облік довгострокових інвестицій в капітальні цінні папери. Методи оцінки. Оцінка за собівартістю. Метод участі в капіталі.

Довгострокові інвестиції в боргові цінні папери. Облігації, придбані за номіналом, зі знижкою, вище номіналу. Амортизація дійсного відсотка по інвестиціях.

МСБО 32 “Фінансові інструменти: розкриття та подання”.

ПСБО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджено наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91.

ТЕМА 5. Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість: класифікація та оцінка. Облік рахунків до одержання та пов`язаних операцій по розрахунках з клієнтами (дебіторами). Методи розрахунку та облік резерву сумнівної дебіторської заборгованості. Пряме списання сумнівних боргів. Векселі до одержання та їх облік. МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. “Положення про операції банків з векселями” затверджено постановою Правління НБУ від 28.05.99.р. №258. ПСБО 10 “Дебіторська заборгованість” затверджено наказом МФУ від 08.10.99 р. №237.

ТЕМА 6. Облік основних засобів.

Визначення та класифікація необоротних активів. Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів.

Облік надходження та вибуття основних засобів. Переоцінка основних засобів.

МСБО 4 “Облік амортизації”, МСБО 16 “Основні засоби”, МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.

ПСБО 7 “Основні засоби” затверджено наказом МФУ від 27.04.2000 р. №92.

ТЕМА 7.  Облік інших необоротних матеріальних  активів

Визначення інших необоротних матеріальних активів, їх класифікація та оцінка. Методи нарахування та облік амортизації інших необоротних матеріальних  активів.

     Облік надходження та вибуття інших необоротних матеріальних активів.

Облік бібліотечних фондів. Аналітичний та синтетичний облік бібліотечних фондів.

Облік малоцінних  необоротних матеріальних активів.

Облік природних ресурсів

Облік інвентарної тари.

Облік предметів прокату.

Облік інших необоротних активів.

ТЕМА 8. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Амортизація нематеріальних активів. Облік надходження та вибуття активів. Переоцінка нематеріальних активів.

МСБО 38 “Нематеріальні активи”.

ПСБО 8 ”Нематеріальні активи” затверджено наказом МФУ від 18.10.99 р. № 242.

ТЕМА 9. Облік запасів

Запаси. Визначення і класифікація запасів. Системи обліку запасів. Складові собівартості запасів. Методи оцінки витрачених запасів та залишків на складі: FIFO,  середньозваженої собівартості, ідентифікації та ін. Вплив методів оцінки запасів на величину фінансових результатів. Оцінка і відображення запасів в балансі.

МСБО 2 “Запаси”.

ПСБО 9 “Запаси” затверджено наказом МФУ від 20.10.99 р. №246.

ТЕМА 10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

Зміст та підходи до визнання витрат. Об’єкти витрат. Статті та елементи витрат. Класифікація витрат.

Рахунки для обліку витрат виробництва.

Облік прямих витрат операційної діяльності.

Методи формування витрат.

Відображення в обліку витрат на виробництво продукції.

Облік загально виробничих витрат, їх групування.

Облік готової продукції та її реалізації

Облік незавершеного виробництва.

Облік браку у виробництві.

 

        

 

 

03. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ТА

 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Студенти в 7 семестрі виконують теоретичні та практичні завдання      за варіантом, який визначається наступним чином.

Теоретичні питання виконуються за варіантом, який  встановлено викладачем.

Практичні завдання виконуються по даних завдань (нульовий  варіант) з додаванням до числових значень нульового варіанту двох    останніх цифр номеру залікової книжки (шифру студента).

 Наприклад. Номер залікової книжки студента 97112. До кожного числового значення нульового варіанту завдань треба додавати число 12, якщо 98156 – 56, якщо 91779 – 79, якщо 56898 – 98.

При виконанні практичних завдань переписувати зміст завдання не потрібно. Але виконання завдання треба виконувати з поясненнями, з необхідними розрахунками, з вказівками на нормативні або законодавчі        акти, з використанням первинних документів.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та національні Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку (ПСБО), їх розробка та впровадження.

2. Розбіжності в національних системах бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Гармонізація і стандартизація як напрями усунення розбіжностей.

3. Мета МСБО і організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування.

4.Мета фінансової звітності та її користувачі. Звітний період.

5 Склад і елементи фінансової звітності. Визнання елементів фінансової звітності.

6. Принципи фінансової звітності. Якісні характеристики фінансових звітів.

7. Грошові кошти та їх місце у кругообігу засобів підприємства.

8.Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.

9. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

10.Облік коштів на рахунках у банках у національній валюті (субрахунок 311).

11. Облік коштів на рахунках у банках у іноземній  валюті (субрахунок 311).

12. Валютні статті активів і пасивів. Суть курсової різниці та її вплив на доходи та витрати.

13.Порядок організації і ведення касових операцій. Порядок одержання готівки в банку і здавання до банку.

14. Відповідальність і зобов’язання касира згідно з договором про  повну матеріальну відповідальність. Інвентаризація каси.

15.Облік інших коштів ( рах.33)

16. Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції: склад, оцінка, облік придбання, реалізації доходів по поточних фінансових інвестиціях.

17 Оцінка та відображення поточних фінансових інвестицій в балансі. ПСБО 12 “Фінансові інвестиції», затверджено наказом МФУ від 26.04.2000 р. №91.

18. Облік довгострокових інвестицій в капітальні цінні папери. Методи оцінки. Оцінка за собівартістю. Метод участі в капіталі.

19.Довгострокові інвестиції в боргові цінні папери. Облігації, придбані за номіналом, зі знижкою, вище номіналу. Амортизація дійсного відсотка по інвестиціях.

20.Дебіторська заборгованість: класифікація та оцінка. Облік рахунків до одержання та пов`язаних операцій по розрахунках з клієнтами (дебіторами).

21. Методи розрахунку та облік резерву сумнівної дебіторської заборгованості. Пряме списання сумнівних боргів.

22. Векселі до одержання та їх облік.

23. Визначення та класифікація необоротних активів. Основні засоби, їх класифікація та оцінка.

24. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів.

25.Облік надходження та вибуття основних засобів. Переоцінка основних засобів.

26. Визначення інших необоротних матеріальних активів, їх класифікація та оцінка.

27. Методи нарахування та облік амортизації інших необоротних матеріальних  активів.

28. Облік надходження та вибуття інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних фондів.

29. Облік малоцінних  необоротних матеріальних активів. Облік природних ресурсів. Облік інвентарної тари. Облік предметів прокату. Облік інших необоротних активів.

30.Інвентаризація основних засобів. Порядок визначення розміру збитків від нестачі, розкрадання, знищення (псування) матеріальних цінностей.

31. Документальне оформлення обліку основних засобів.

32.Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Амортизація нематеріальних активів. Облік надходження та вибуття активів. Переоцінка нематеріальних активів.

33 Визначення і класифікація запасів. Системи обліку запасів. Складові собівартості запасів.

34 Методи оцінки витрачених запасів та залишків на складі: FIFO,  середньозваженої собівартості, ідентифікації та ін. Вплив методів оцінки запасів на величину фінансових результатів.

35 Оцінка і відображення запасів в балансі.

36. Документальне оформлення  надходження запасів на склад, відпуску зі складу, облік.

37.Особливості обліку малоцінних, швидкозношуваних предметів.

38.Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів  інвентаризації.

 39.Зміст та підходи до визнання витрат. Об’єкти витрат. Статті та елементи витрат. Класифікація витрат.

40.Методи калькулювання собівартості продукції.

41. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на  виробництво продукції.

42.Облік прямих витрат операційної діяльності.

43. Методи формування витрат.

44. Відображення в обліку витрат на виробництво продукції.

45. Облік загально виробничих витрат, їх групування.

46. Групування та облік витрат виробництва за елементами ( Клас8)

47. Облік готової продукції та її реалізації

48. Облік незавершеного виробництва (робіт, послуг) (рах.23)

49. Облік браку у виробництві.

50.Аналіз і використання облікової інформації про фінансові активи .

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання 1 (за варіантами)

На підставі даних, наведених у таблиці 1.1 та 1.2 скласти кореспонденцію рахунків, заповнити касову книгу, розшифровку до касового звіту, журнал 1 за кредитом рахунку 30 та відомість 1.1 за дебетом рахунку 30. Визначити залишок на кінець дня. Примітка. Залишок на початок дня 20.09.ц.р., згідно з даними касової книги  ТзОВ „Мрія”, - 566,20 грн.( суми за варіантами визначаються шляхом збільшення вказаних сум  на дві останні цифри залікової книжки студента.0).

Таблиця 1.1 - Журнал реєстрації прибуткових касових ордерів ТзОВ "Мрія" за 20.09  200Ар.

 

док.

Від кого

Вид надходження

Сума, 1 грн.

27

Комерційного банку «Ажіо»

Готівка з  поточного рахунку на заробітну плату

     3700

28

Ніколаєва Н.Б.

Оплата за серпень за здані в оренду основні засоби

420

29

ВАТ "Горіх"

Виручка від реалізації інших активів

32

30

Комерційного банку "Ажіо"

Готівка на господарські витрати

120

31

ВО

«Містводоканал»

Повернення   надлишкове  списаних  сум  за спожиту воду

137

32

ВАТ "Енергія"

Аванс за договором постачання

2000

33

Степаненко С.О.

Повернення невикористаної підзвітної суми

54

34

Іваницького І.И.

В погашення матеріального збитку

13

35

Шиліної Ш А.

Внесок в статутний капітал

75,90

36

Шугова Ш.Т,

Погашення заборгованості по комунальних платежах

18,90

37

ТзОВ "Ніка"

Орендна плата за передані в оренду основні засоби

900

38

Комерційного банку "Аваль"

Короткостроковий кредит

2000

39

ВАТ "Кардинал"

Орендна плата за передані в оренду основні засоби

1200

40

ВАТ "Тополя"   

Плата за отриману готову продукцію

148

 

Разом 

                  X                                 

10818,80

Таблиця 1.2 - Журнал реєстрації видаткових касових ордерів та платних відомостей Тз ОВ "Мрія" за 20.09.200А0.р.

 

док.

Кому видано

Вид витрачання

Сума, грн.

16

ДП "Екологія"

За шкідливі викиди в атмосферу в межах норм

23

17

ВП "Контракт"

Сплата за доставку обладнання та монтаж

111

18

ВАТ «Зоря»

За отриманні допоміжні матеріали

524

19

Комерційному банку "Аваль"

Погашення довгострокової позики

1100

20

Серову А.В.

В підзвіт на господарські витрати

187|

 

    21

Миронову К.В.

Депонована сума

100,50

  22

Магазину "Канцтовари"

За канцтовари

16

  23

ПП "Марс"

Заборгованість за отримані ТМЦ

733

24

X

Недостача  грошових  коштів  згідно  акту раптової інвентаризації

83

25

Базилеву Ч.В.

Одноразова допомога у зв'язку зі смертю жінки

200

26

ЗАТ "Сильвія"

Повернення раніше отриманого авансу за договором постачання

123

27

ВАТ "Курорт"

За отримання путівки у санаторій "Місхор"

1900

28

Комерційний банк "Аваль"

Депонентська сума

299,50

29

ВАТ "Сніг"

За оренду складу за жовтень, листопад ц.р.

1480

30

ЗАТ "Аракс"

За  впровадження   програмного   продукту "Бухгалтерія"

1145

31

Робітникам   ТзОВ "Мрія"

Відомість 2, заробітна плата за серпень ц.р.

330

Разом

8355

 

 

Завдання 2 (За варіантами).

Необхідно;

На підставі наведених даних простежити облік виробничих запасів при постійному і періодичному обліку, оцінка яких здійснюється:

1) за методом середньозваженої собівартості;

2) за методом ФІФО;

 

Дані для виконання наведені у таблиці 2.1.

         Таблиця 2.1. - Дані про рух цукру на складі ТЗ ОВ "Олімп" за вересень 200Ар.

 

дата

 

Надходження

Витрачання

кількість, кг (0

варіант)

Кількість, кт (0 варіант)

Ціна, грн. (для усіх варіантів)

Сума, грн.

 

 

Залишок на 01.09

200

2,80

?

 

Надходження 06.09 (1 партія)

300

2,90

?

-

Витрачання 08.09.

-

-

-

400

Надходження 12.09.(11 партія)

500

3,00

?

-

Витрачання 18.09

-

-

-

600

Надходження 26.09.(111 партія)

800

2,90

?

-

Витрачання 29.09.

_

-

-

350

Разом (залишок та надходження)

?

X

?

?

Залишок на 30.09.

?

   X

?

-

 

 

Примітка. Дані за варіантами визначити шляхом додання  двух останніх цифр залікової книжки до кількості надходження та витрачання.

 

Завдання 3. (для усіх варіантів)

Сформулювати зміст господарських операцій на підставі наведеного журналу 4 за ( кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35 (табл. 3.1)

 

                       

                                 Таблиця 3.1. - Журнал 4 за листопад ц.р.

 

І  № з/ п

 

 

Дебет рахунків

 

 

Кредит рахунків

Усього

 

 

10

11

12

ІЗ

19

1

ІЗ

350

-

-

X

X

350

2

14

X

X

X

X

 

 

3

15

X

X

X

750

X

750

4

23

X

X

X

1400

X

1400

5

37

600

-

X

X

-

600

6

39

X

-

X

-

X

-

7

42

900

-

-

-

X

900

8

68

X

X

X

X

-

 

9

83

X

X

X

 

X

 

10

91

 

 

 

1400

 

1400

11

92

 

 

 

500

 

500

12

93

 

 

 

300

 

300

Разом

1850

 

 

4350

 

6200

 

 

Завдання 4.1 ( для студентів по списку 1,3,5,7,9,11,І3,15 і т.д.)

 Практичні завдання за темою 4 „Довгострокові фінансові інвестиції”

 

Необхідно:

1. Визначити суму дисконту, ефективну ставку відсотку та скласти розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації (таблиця 4.1).

2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

3. Визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ВАТ „СКИФ” (таблиця 4.2

 

Дані для виконання (нульовий варіант)

ВАТ „СКИФ” 5-го січня 200А р. придбало облігацію за 4800 грн. Номінальна вартість облігації – 5000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 8% річних (для всіх варіантів відсоток однаковий) для погашення облігації через 5 років (для всіх варіантів однаковий). Виплата відсотку здійснюється щорічно в кінці року.

 

Таблиця 4.1– Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна вартість відсотка,             грн

Сума           відсотка за ефективною ставкою,            грн

Сума амортизації дисконту,            грн

Амортизована собівартість інвестиції,          грн

05.01.06

 

 

 

 

31.12.06

 

 

 

 

31.12.07

 

 

 

 

31.12.08

 

 

 

 

31.12.09

 

 

 

 

31.12.10

 

 

 

 

31.12.11

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2 – Реєстр господарських операцій ВАТ „СКИФ”

Зміст господарської операції

Сума, грн

05.01.200А р.

1. Перераховано грошові кошти продавцю облігації

?

2. Отримано облігацію

?

31.12.200А0 р.

3. Нараховані відсотки за облігацією

?

4. Віднесено суму одержаних відсотків на фінансові результати

?

5. Переоцінено балансову вартість облігації

?

6. Списано суму амортизації дисконту на фінансові результати

?

                7. Отримані відсотки за облігацією

?

 

31.12.200Б р.

 

8. Переоцінено балансову вартість облігації

?

 

9. Списано суму амортизації дисконту на фінансові результати

?

 

10. Отримані відсотки за облігацією

?

 

31.12.200В р.

 

11. Переоцінено балансову вартість облігації

?

 

12. Списано суму амортизації дисконту на фінансові результати

?

 

13. Отримані відсотки за облігацією

?

 

31.12.200Г р.

 

14. Переоцінено балансову вартість облігації

?

 

15. Списано суму амортизації дисконту на фінансові результати

?

 

16. Отримані відсотки за облігацією

?

 

31.12.200Д р.

 

17. Переоцінено балансову вартість облігації

?

 

18. Списано суму амортизації дисконту на фінансові результати

?

 

19. Отримані відсотки за облігацією

?

 

31.12.200Ж р.

 

20. Передано облігацію для погашення

?

 

21. Отримані грошові кошти від погашення облігації

?

 

 

 

 Завдання 4.2 (для студентів по списку 2,4,6,8,10,12,14,16 і т.д.)

Необхідно:

1. Визначити суму премії, ефективну ставку відсотку та скласти розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації.

2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

3. Визначити необхідні суми та скласти  реєстр   господарських операцій ВАТ „ВАРНА”.

 

Дані для виконання (нульовий варіант)

ВАТ „ВАРНА” 3-го січня  придбало облігацію за 5200 грн., номінальною вартістю 5000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 7% річних (для всіх варіантів відсоток однаковий) для погашення облігації через 3 років (для всіх варіантів). Виплата відсотку здійснюється щорічно в кінці року.

Рішення задачі 4.2 оформити в таблицях подібно до задачі 4.1.

 

Завдання 5. (за варіантами)

Розрахувати коефіцієнти сумлінності по кожній групі і загальну суму резерву, що має бути створений в звітному періоді. Скласти журнал реєстрації

ТзОВ "Світоч".

Дані для виконання наведені у таблицях 5.1.,5.2., 5.3.

Таблиця 5.1- Дебіторська заборгованість ТЗ ОВ "Світоч" за

останні п'ять років ( дані наведені для 0 варіанту).

 

Рік

Заборгованість дебіторів, грн.

Витрати внаслідок безнадійної заборгованості, грн.

Строк сплати

не настав

1-30

31-60

61-90

більше 90

Строк сплати

не настав

1-30

31-60

61-90

більше 90

1

22000

2500

5400

10000

2500

106

150

525

2500

750

2

14200

2800

5700

7300

3500

95

125

500

1500

1250

3

16900

3000

5300

6500

1500

64

150

1000

1000

450

4

18900

4200

6600

1000

2000

100

100

1225

370

500

5

15000

2000

7000

5800

500

70

200

1250

750

50

Разом

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

Примітка. Дані свого варіанту визначаються шляхом додання свого

варіанту до сум, що вказані в таблиці  5.2,  5.2,  5.3

 

Таблиця  5.2   -   Дебіторська   заборгованість   за   періодами виникнення (дані приведені для 0 варіанту), грн.

Дебітор

Кількість прострочених днів оплати

Всього

заборговано

сті

Строк оплати не настав

1-30

31-60

61-90

Більше 90

Тз ОВ "Юпітер"

1400

1400

-

-

-

-

АТ ''Гарант"

1300

1300

-

-

-

-

ПП -Люкс"

42000

-

-

42~000

 

-

Інші

176200

120000

6000

10000

7700

32500

Разом

?

?

?

?

?

?

Коефіцієнт сумнівності

X

?

?

?

?

?

Розрахункова сума резерву

?

?

?

?

?

?

 

 

Таблиця 5.3. - Реєстр господарських операцій Ті ОВ "Світоч" (дані приведені для 0 варіанту).

 

№ операції

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

30.03.

Нарахован    резерв    по    сумнівних    боргах підприємства

?

2

30.06.

Списано   дебіторську   заборгованість   інших дебіторів, що визнана безнадійною

32500

3

01.07.

Відображено  погашення  заборгованості  АТ "Гарант"

?

4

01.07.

Скоригована суму резерву нарахованого за боргом АТ "Гарант".

?

Разом

?

    

 Завдання 6.1 (за варіантами для студентів по списку під № 1,3.5.7 іт. д

Обчислити суму амортизації інших необоротних матеріальних активів і скласти необхідні бухгалтерські проводки на підставі наведених даних.

ЗАТ "Динамо" має на балансі наступні об'єкти:

1) жалюзі - вартістю 300 грн.

2) стільці офісні - 10 шт., вартістю 735 грн.

3) полиця книжкова-вартістю 700 грн.

4) канцелярське приладдя - 3 комплекти вартістю 560 грн./ шт.

В наказі про облікову політику ЗАТ "Динамо" зазначено, що на звітний рік встановлено наступні методи нарахування амортизації: жалюзі, стільці - прямолінійний метод (строк експлуатації визначити самостійно), полиця книжкова - 50%, канцелярське приладдя - 100%.

Скласти кореспонденцію рахунків.

Примітка. Дані за варіантами визначати шляхом додання до вартості інших необоротних матеріальних активів цифри свого варіанту.

 

Завдання  6.2  ((за варіантами для студентів по списку під №2, 4, 6, 8 і т. д.)

Необхідно:

1)       вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених господарських операцій;

2)       визначити фінансовий результат від ліквідації частини водопровідних мереж.

Дані для виконання:

В результаті підмиву підгрунтовими водами підлягає зносу частина водопровідних мереж. Первісна вартість частини мережі, що ліквідується -6900 грн. сума зносу мережі на момент ліквідації склала 56% від первісної вартості. Понесені наступні витрати на розбирання: нарахована заробітна плата - 900 грн., проведені необхідні відрахування на соціальні заходи. Оприбутковані труби водопровідні на суму 300 грн.

 

Завдання 7( за варіантами)

Необхідно:

1) вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

2) визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій орендодавця і орендаря.

Дані для виконання:

ЗАТ "Авангард" (орендодавець) та Тз ОВ "Каштан" (орендар) - уклали договір оперативного лізингу. В оперативний лізинг на 4 роки за актом приймання - здачі передані будівлі і споруди, балансова вартість яких склала 727000 грн.

Таблиця 7.1 - Реєстр господарських операцій ЗАТ "Авангард"

№ операції

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Нараховано    знос     на    основні    засоби,    передані     в оперативний лізинг (за місяць)

?

2

Нараховано лізинговий платіж ( з ПДВ)

4078

      3

Відображено суму ПДВ

?

4

Списанні витрати від надання майна в оренду

?

5

Списанні доходи від надання майна в оренду

?

6

Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від Тз ОВ ""Каштан" (див. опер.2)

?

Таблиця 7.2- Реєстр господарських операцій Тз ОВ "Каштан

 

№ операції

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено       вартість       отриманого       майна        на незабалансовому рахунку

?

2

Нараховану належно до виплати суму лізингового платежу

?

3

Відображено суму ПДВ по лізинговому платежу

?

4

Погашено   заборгованість   перед   ЗАТ   "Авангард"   по лізинговому платежу

?

 

Рекомендована література:

1. Нормативна література.

 

1. Закон України ”Про бухгалтерський облік  і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – XIV зі змінами та доповненнями.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ”Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 ”Баланс”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

4. Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 3 ”Звіт про фінансові результати”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 ”Звіт про рух грошових коштів”. Затверджене наказом України 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ”Основні засоби”. Затверджене наказом Мінфіну України 27.04.00 № 92 зі змінами та доповненнями.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ”Нематеріальні активи”. Затверджене наказом України 18.10.99 № 242 зі змінами та доповненнями.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 ”Запаси”. Затверджене наказом Мінфіну України 20.10.99 № 246 зі змінами та доповненнями.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”. Затверджене наказом Мінфіну України 08.10.99 № 237 зі змінами та доповненнями.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 ”Фінансові інвестиції”. Затверджене наказом Мінфіну України 26.04.00 № 91.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 ”Оренда”. Затверджене наказом Мінфіну України 28.07.00 № 181 зі змінами та доповненнями.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати”. Затверджене наказом Мінфіну України 31.12.99 № 318 зі змінами та доповненнями.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 ”Вплив змін валютних курсів”. Затверджене наказом України 17.08.00 № 193.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 ”Вплив інфляції”. Затверджене наказом Мінфіну України 28.02.02 № 147.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 ”Зменшення корисності активів”. Затверджене наказом Мінфіну України 24.12.04 № 817.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 ”Біологічні активи”. Затверджене наказом Мінфіну України 18.11.05 № 790.

 

 

2. Спеціальна література

 

1. Чижевська Л. В. Звітність підприємства. Практикум: навч. посіб. Для студ. вузів / Л. В. Чижевські, В. М. Пархоменко, М. М. Кривоший – Житомир : ЖІТІ, 2003 – 435 с.

2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік / Підручник – К: ЦНЛ, 2004. – 632 с.

3. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 р. – 503 с.

4. С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю.Кравченко, Г.А. Ямборко Фінансовий облік : Підручник. – К: Лібра, 2005. – 976с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алеута, 2006. – 1080с.

6. Сук П.Л., Сук Л.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник (рек. МОН України)/ П.Л. Сук , Л.К. Сук. – К.: Знання, 2010. –   631 c.

7. Кисла В.І., Ільїна С.Б., Шило В.П., Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Навчально-практичний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)/ В.І. Кисла, С.Б. Ільїна, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 536  c. 

8. Хоми С.В., Орлів М.С. Фінансовий облік. Навчальний посібник / С.В. Хоми, М.С. Орлів; за ред. В.К. Орлової. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 510 с.

9. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України/ Н.І. Верхоглядова. – К .: Центр навчальної літератури, 2010. – 536 с.

10. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України/ В.К.Орлова. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 510 с.

11. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)/ Г.В. Нашкерська. – К.: Кондор, 2009. – 503 c.

12. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік України: Підручник.- Вид.2-ге, доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2009

13. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред.Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП. „Рута”, 2005. – 756с ;

14.  Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч.посіб. – 2 –ге вид., випр. і доп.- К.:Знання, 2007. – 471с.;

15. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. пос.- К.: КНЕУ,2006 - 282 ; 

16. Волкова І.А Фінансовий облік 1 : Навч. посібник  для студентів ВНЗ.-2008 – 456с;

17. Гришко Н. В. Фінансовий облік: Навч. посібник/Н.В.Гришко.Алчевськ; ДонДТУ,2009. – 264 с.

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика