Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   317.5 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

Інститут економіки і фінансів

кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

А У Д И Т

 

 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи

( для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання)

 

 

                                                 Затверджено на засіданні

                                                кафедри обліку і аудиту

                                 Протокол №__1__від   30.08.  2013р.

               

 

 

                                               Затверджено на засіданні

                                              Методичної Ради

                                Протокол №_____від______2013р.

 

 

 

 

 

 

                

                              Алчевськ 2013

 

УДК: 657.6(075.8)

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни Аудит»

 ( для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»  всіх форм навчання). Сост. Т.П.Нечай –Алчевськ: ДонДТУ. – 2013р. – 26с.

 

 

 

 

 

             Укладач:                                   Т.П. Нечай, ст. викладач

 

 

Відповідальний за випуск:         Попова Е.В., методист

 

 

            Відповідальний редактор:           О.Е. Лубенченко, доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

        Введення                                                                                                               7

                        Розділ 1. Загальні методичні рекомендації з виконання

 самостійної роботи                                                                                                            8        

                        Розділ 2. Програма курсу «Аудит»                                                           9                                  

         Розділ 3. Перелік теоретичних питань для відповіді за варіантами    13                                                                                     

         Розділ 4. Перелік завдань за варіантами                                                     16

       Розділ 5. Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Аудит»       21  

Список рекомендованої літератури                                                        23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення

 

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення  власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів.

 Програму курсу «Аудит»  призначено для студентів економічних спеціальностей вищої освіти з підготовки «бакалавр» денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит» і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин передбачених стандартом.

 Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань, необхідних для вміння планувати та виконувати аудиторські процедури, оцінювати отримані аудиторські докази та формувати адекватні висновки щодо достовірності фінансової звітності підприємств.

 Предметом вивчення дисципліни  «Аудит» є опанування основ організації, методики та техніки аудиту підприємницької діяльності.

 Міждисциплінарні зв’язки : курс «Аудит» є логічним продовженням оволодіння студентів знаннями з макро- та мікроекономіки, економіки підприємства, теорії бухгалтерського обліку та економічного аналізу, математики, статистики, обчислювальної техніки та інформаційних систем.

 Метою даного курсу є опанування студентами загальнотеоретичних, методичних та організаційних основ аудиторської діяльності, а також набуття певного досвіду проведення аудиторської перевірки та надання супутніх аудиту послуг на конкретному підприємстві.

 Завдання курсу полягає в оволодінні студентами теоретичних, методичних й практичних аспектів  аудиту, як об’єкта організації й управління, а також у набутті вміння формувати та обгрунтовувати власну думку про достовірність бухгалтерського обліку, фінансової звітності і загального стану підприємства, що перевіряється, нести відповідальність за результати своєї роботи.

Вивчення цієї дисципліни передбачає проведення, індивідуальних  занять та самостійне виконання практичних  завдань, та рефератів з відповідних тем.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Загальні методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу "Організація і методика аудиту" призначені для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання.

Навчальними планами під час вивчення курсу " Аудит" передбачається організація самостійної роботи студентів, на яку відведено 170 годин.

Самостійна робота студентів - це один з видів навчання, що відбувається без викладача, але ним чітко регламентується її обсяг і зміст, визначаються методи контролю.

Метою самостійної роботи є поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів з дисципліни.

У процесі самостійного опрацювання   матеріалу     курсу " Аудит" студенти набувають знання, які необхідні для вміння планувати та виконувати аудиторські процедури, оцінювати отримані аудиторські докази та формувати адекватні висновки щодо достовірності фінансової звітності підприємств.

 Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати матеріал лекцій, де висвітлюються основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми з курсу "Аудит". Оскільки в лекціях викладається не весь матеріал, відповіді на контрольні питання, студент повинен дати, виходячи також з результатів опрацювання рекомендованої літератури.

 Контроль самостійної роботи студентів денної форми навчання проводиться двічі за підсумками вивчення тем кожного модуля.

З метою визначення рівня здобутих знань студентами заочної форми навчання, виконується контрольна робота. Контрольна робота виконується письмово за варіантом, який призначає викладач кожному студенту. Основними критеріями оцінки результатів контрольної роботи є правильність, повнота і релевантність відповідей на поставлені питання, адекватність та обґрунтованість зроблених студентом висновків.

Відповіді на питання повинні бути конкретними та короткими. При виконанні даної роботи не допускається вільне скорочення слів, сторінки повинні бути пронумеровані, робота повинна містити перелік літературних джерел.

Робота виконана не за своїм варіантом буде повернута студенту для виправлення помилок. Після виправлення помилок та доповнень згідно з зауваженнями викладача робота вдруге направляється на перевірку.

Структура завдання для контрольної роботи:

1. Дати відповіді на два теоретичних питання. (Розділ 3.Перелік теоретичних питань для відповіді за варіантами.)

2. Вирішити три  завдання. ( Розділ 4. Завдання)

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. Програма курсу «Аудит»

 

                Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Виникнення та розвиток аудиту.  Аудит у національній системі фінансово-економічного контролю. Суть аудиту, його функції. Класифікація організаційних форм аудиту Предмет аудиту.  Об’єкти аудиту. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та характеристика робіт (завдань) з надання впевненості.Види завдань з надання впевненості.

                Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне  забезпечення

Державне регулювання. Професійне регулювання. Нормативне регулювання. Стандарти аудиту. Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності.  Управління аудиторською діяльністю. Організація роботи з персоналом. Звітність аудиторських фірм. Етичні професійні вимоги до аудиторської діяльності. Відповідальність аудиторів аудиторських фірм.

               Тема 3. Методи   аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

     Метод  аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки. Вибіркові прийоми в аудиті. Методика проведення загального аудиту. Загальний огляд  фінансової звітності підприємства. Формальна і аналітична перевірка звітності. Перевірка правильності складання фінансової звітності.

               Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

               Поняття аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти. Мета функціо-нування системи внутрішньго контролю. Визначення СВК в процесі аудиту. Методи документування СВК. Оцінка ризиків суттєвого викривлення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                Тема 5. Планування аудиту

                Планування аудиторської діяльності. Види планування в аудиті. Порядок розробки планів аудиторської перевірки. Планування конкретної аудиторської перевірки. Попередне планування  аудиту. Формування загальної стратегії аудиту. План аудиту. Програма аудиту.

                 Тема 6.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора

                Інформаційне забезпечення аудиту та вимоги до нього. Поняття про аудиторські докази. Джерела аудиторських доказів. Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази.Процедури отримання аудиторських доказів. Помилки     та    їх   класифікація (помилки вибіркового методу). Поняття „шахрайство". Визначення і оцінка суттєвості порушень.Поняття та класифікація робочих документів аудитора. Вимоги до складання робочих документів. Організація аудиторського архіву та аудиторського досьє.

               Тема 7. Аудит фінансової звітності

         Методика і організація аудиту фінансової звітності. Нормативна база та її використання в аудиті. Предметна область аудиту. Призначення основних компанентів фінансової звітності.

    7.1 Аудит елементів  форми №1 «Баланс» (активи,  власний капітал зобов’язання):

    7.1.1 Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій. Методика аудиту основних засобів. Методика аудиту нематеріальних активів.

            7.1.2 Аудит виробничих запасів та оборотних МШП. Предметна область досліджень. Вибірковий спосіб організації аудиту   виробничих запасів.  

    7.1.3 Аудит  готівково-розрахункових операцій. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

    7.1.4 Аудит безготівкових розрахунків. Особливості нормативної бази безготівкових розрахунків. Аудит дебіторської заборгованості і зобов’язань.

    7.1.5 Аудит установчих документів і власного капіталу. Методика аудиту установчих документів та облікової політики підприємства. Аудит власного капіталу. Аудит формування і використання власного капіталу. Методика аудиту довгострокових і короткострокових позик.

   7.1.6 Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці. Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.

   7.1.7 Аудит розрахунків з бюджетом.  Мета і завдання розрахунків із бюджетом. Предметна область досліджень згідно з Податковим кодексом України.

  7.2 Аудит елементів  форми №2 «Звіт про фінансові результати» (доходи, витрати):

  7.2.1 Методика аудиту доходів і фінансових результатів. Загальні принципи та варіанти аудиту реалізації продукції, доходів і фінансових результатів.

 7.2.2 Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції. Аудит витрат діяльності.

           Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

                Узагальнення результатів аудиту. Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності. Поняття про аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків та їх зміст.

            Тема 9. Підсумковий контроль.

                  Реалізація матеріалів аудиту. Модифікація висновку незалежного аудитора. Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом. Модифіковані висновки з питаннями, що впливають на думку аудитора. Події   після   дати   балансу   та   їх   вплив   на   результати аудиторського дослідження.

               Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

        Аналіз та оцінка матеріалів аудиту. Форми реалізації матеріалів.Контроль виконання рекомендацій і пропозицій аудитора.

      Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види.

       Поняття і види аудиторських послуг. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження. Документування аудиторських послуг. Консультаційні  послуги. Контроль за якістю аудиторських послуг. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСЗО 2400); завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400).

                 Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти. Суть внутрішнього аудиту. Об'єкти та суб'єкти внутрішнього аудиту.

  Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.

              Тема 13.   Методичні прийоми внутрішнього аудиту

               Методичні прийоми внутрішнього операційного аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту на відповідність (погодженого аудиту).

                Тема 14.    Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

       Інформаційні системи та обмін інформацією.  Моніторинг заходів контролю. Методи документування системи внутрішнього контролю. Меморандум внутрішнього контролю. Блок-схема внутрішнього контролю. Анкети внутрішнього контролю.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  3.   Перелік теоретичних питань для відповіді за варіантами.

Варіант

Зміст питання

1

2

1

1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2.Організаційно-методичні аспекти аудиту касових операцій.

2

1Характеристика об’єктів аудиту та їх класифікація.

2. Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з основними засобами.

3

1Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції .

2.Порядок підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів.

4

1. Основні етапи процесу аудиту. Процедури вибору замовника і укладення договору.

2.Організаційно-методичні аспекти аудиту формування і використання власного капіталу.

 

5

   1.Організаційно-методичні аспекти аудиту окремих об’єктів бухгалтерського  та податкового обліку.

   2. Процедури вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту відповідно до Кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів, МСА 210 «Узгодження умови виконання завдань з аудиту».

6

1.Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

  2.Організаційно-методичні аспекти аудит операцій з наявності та руху основних засобів..

7

  1.Поняття суттєвості та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком відповідно до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту наявності та руху нематеріальних активів.

8

1.Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

2. Організаційно-методичні аспекти  аудиту операцій на рахунках у банку.

9

1.Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства.

2. Організаційно-методичні аспекти  аудиту нарахування амортизації (зносу) основних засобів.

10

1.Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності

2.Організаційно-методичні аспекти аудиту затрат на ремонт основних засобів.

11

1.Поняття та види аудиторських послуг.

2.Основні завдання, джерела інформації аудиту операцій з виробничими запасами та нормативно-правові документи, що їх регулюють.

12

1.Характеристика контролю за якістю аудиторських послуг.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту операцій з матеріальними запасами..

13

1. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСЗО 2400);  завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації (МССП 4400).

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

14

1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат операційної діяльності

15

1. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту фінансового стану підприємств.

16

1.Організація системи внутрішнього аудиту. Основні завдання внутрішнього аудиту.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат фінансових операцій, інших витрат та надзвичайних витрат.

17

1. Особливості застосування аналітичних процедур на різних етапах  аудиту (МСА 520 «Аналітичні процедури»).

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту  витрат іншої звичайної діяльності та витрат від надзвичайних подій.

18

1.Процедури щодо ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 « Відповідальність аудитора, що  стосується шахрайства під час аудиту фінансових звітів».

2.Організаційно-методичні аспекти аудиту  дебіторської заборгованості.

19

 1.Порядок використання роботи  внутрішнього аудитора за міжнародними стандартами аудиту (МСА 610 «Використання роботи внутрішнього аудитора»).

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат та  доходів відповідно до ПК України Р.Ш Податок на прибуток підприємств.

.

20

1. Перевірка організаційно-правових засад діяльності підприємства.

2.Загальні принципи та варіанти аудиту реалізації продукції.

21

1. Аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку підприємства.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту доходів і фінансових результатів

22

1. Методи аудиту та критерії оцінки аудитором фінансової звітності.

 2. Організаційно-методичні аспекти аудиту правильності нарахування та сплати податку на прибуток підприємства.

23

1. Методика аудиту установчих документів підприємства.

2. Послідовність аудиту фінансової звітності.

24

1. Методика аудиту облікової політики підприємства.

2. Організаційно-методичні аспекти  аудиту грошових документів та грошових коштів в дорозі.

25

1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту вексельних операцій.

26

1. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

2. Організаційно-методичні аспекти  аудиту довгострокових і короткострокових позик.

27

1. Організація технічного забезпечення аудиту.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту нарахування і сплати податків.

28

1.Описати модифікацію висновку незалежного аудитора відповідно до вимог МСА 705  «Модифікації думки у звіті  незалежного аудитора» та МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті  незалежного аудитора».

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту розрахунків з працівниками по оплаті  праці.

29

1.Порядок укладення договору на проведення аудиту.

2. Організаційно-методичні аспекти аудиту розрахунків зі страхування.

30

1. Мета складання робочої документації та процедури організації документального забезпечення процесу  аудиту відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація»

  2.Організаційно-методичні аспекти  контролю якості роботи аудиторів відповідно до вимог МСА 220 «Контроль якості  аудиту фінансової звітності».

 

РОЗДІЛ 4.   Перелік завдань за варіантами

 

  Завдання 1 ( за варіантами до сум стовпчика 5 рядків 1-3 показників табл.1  додати дві останні цифри номеру залікової книжки).)

1. Визначити різницю від сумою відшкодування розрахованою згідно з діючим порядком та балансовою вартістю матеріальних цінностей.

2. Скласти кореспонденцію рахунків

3. Описати подальші дії аудитора

 

Таблиця 1. Кореспонденція господарських операцій по інвентаризації матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, гри.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1.

Нестачі, виявлені при інвентаризації (винуватці не встановлені). Документ: звірювальна відомість. Акт списання.

 

 

     500

2.

Відображено виявлену нестачу по забалансовому рахунку

 

 

500

3.

Відображено суму фактичної нестачі, визнану ненормованою, за рахунок винної особи

 

 

500

4.

Відображена різниця між сумою до відшкодування, розрахованої згідно з діючим порядком та балансовою вартістю матеріальних цінностей, яких не вистачає

 

 

?

5.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

 

 

?

6.

Нарахована сума, що підлягає сплаті до бюджету

 

 

?

7.

Отримана від винної особи сума по відшкодуванню нестачі

 

 

?

8.

Перераховано до бюджету різницю між сумою відшкодування і балансовою вартістю майна

 

 

?

9.

Відображено результат від проведеної інвентаризації

 

 

?

?

10.

Відображено суму нестач в межах норм природного убутку

 

 

300

11.

Віднесено витрати, пов'язані з нестачею в результаті стихійного лиха (винна особа не встановлена)

 

 

100

12.

Списано витрати, пов'язані з нестачею майна в результаті стихійного лиха

 

 

100

13.

Оприбутковані виявлені лишки матеріальних цінностей від інвентаризації

 

 

700

Для розв’язання завдання необхідно керуватися:

 « Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» (наказ Мінфіну України від  11.08.94р. №269).

 Згідно з  « Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» № 116 (Постанова КМУ від  22.01.96р. № 2116)  розмір збитків визначається за формулою :

 

Рз = ( (Бв – А)* Іінф + Азб + ПДВ)*2 ,

де Рз – розмір збитків,грн.;

Бв – балансова вартість ( первісна на момент встановлення факту нестачі, крадіжки, псування матеріальних цінностей), грн.;

А – амортизаційні відрахування;

Іінф – загальний індекс інфляції, що визначається щомісячно Державним комітетом зі статистики;

Азб – розмір акцизного збору, грн.;

ПДВ – розмір податку на додану вартість, грн.;

 

 Завдання 2 ( за варіантами)

 

1. Встановити, чи були порушення встановлених лімітів залишку готівки в касі.

2. Зробити розрахунок понадлімітних залишків за наведеною таблицею 1.

3. Розрахувати розмір стягнень за понадлімітні залишки.

4. Описати подальші дії аудитора.

 

Таблиця 1. Розрахунок понадлімітних залишків

Дата

Залишок готівки на початок дня

Надходження готівки до каси

Видача готівки з каси

Залишок готівки на кінець дня

У тому числі за платіжними відомостями в дні виплат, пов'язаних з оплатою праці

Ліміт каси

Понадлімітні залишки за кожний день

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Умова:

-  Підприємством  встановлений ліміт залишку готівки в касі 500 грн.

- За вересень місяць по касі були проведені наступні господарські операції.:

- Залишок на початок місяця 450 грн.      

- 02.09.Х р. одержано з банку 3000 грн. на заробітну плату, 400 грн. - на витрати по відрядженнях, 1000 грн. - на господарські витрати. По ПКО № 100 від 02.09.Х р. оприбутковано в касу 4400 грн. одержаних з поточного рахунку;

- 02.09.Х р. за ВКО № 117 видано під звіт бухгалтеру Грабару І.І. на витрати по відрядженню в м. Москву на міжнародну конференцію 400 грн.;

- 02.09.Х р. за ВКО № 118 видано експедитору Сич СЯ. на закупку сільськогосподарської продукції для їдальні -  1000 грн.;

- 04.09.Х р. за ВКО № 119 до розрахунково-платіжної відомості, згідно з якою видано заробітної плати 2500 грн.,  депоновано - 500 грн., списано 2500 грн. На видачу заробітної плати передбачено 3 дні.

- 08.09.Х р. за ВКО № 120 списано по касі 500 грн., які здані в банк як депонована заробітна плата.

Аналіз документів по розрахунках з підзвітними особами свідчить, що бухгалтер Грабар І.І. повернувшись з відрядження 10.09.Х р. склала авансовий звіт про витрачання готівки на суму 350 грн. Залишок підзвітних сум був стягнений із заробітної плати в наступному місяці; експедитор Сич С Я. відзвітував про витрачені суми - 1000 грн. 05.09.Х р. До кінця місяця більше операцій по касі не було.

Для розв’язання завдання необхідно керуватися :

1. Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженим Постановою Правління НБУ №637 від 01.12.04 р.( пункти 2.10., 2.11., 5.10.,7.23.)

2. Законом України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996

 

Завдання 3 (за варіантами до сум стовпчика 2 таблиці 1 та стовпчика 4 таблиці 2 додати три останніх цифри № залікової книжки )

 

1. За даними таблиці 1  встановити, чи були порушення віднесення сум, які включаються при нарахуванні збору до Пенсійного фонду (зробити розрахунок відхилень, зробити висновки ).

2. За даними таблиці 2 перевірити кореспонденції рахунків синтетичного обліку нарахованих зборів до пенсійного фонду (                зробити розрахунок відхилень,  зробити висновки).

 

Таблиця 1.  Робочий документ аудитора при перевірці правильності обчислення Фонду оплати праці для нарахування збору до Пенсійного фонду

 

Виплати, які входять до складу Фонду оплати праці

Сума, яка включається при нарахуванні збору (за умовними даними)

По даним підприємства, грн.

По даним аудитора, грн.

Відхилення, грн.

1

2

3

4

1. Заробітна плата за посадовими окладами

27400

?

 

2. Заробітна плата за тарифними ставками

18534

?

 

3. Компенсація за невикористану відпустку

1037

?

 

4. Вихідна допомога при звільненні

-

 

 

5. Вартість виданого спецодягу, спецвзуття

285

?

 

6. Неоподаткована сума матеріальної допомоги

-

170

 

7. Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні своїх обов'язків

381

?

 

8. Суми доплати за лікарняними листами

-

386

-

9. Інші нарахування до заробітної плати

928

?

-

10. Разом                   

48280

?

 

 

Таблиця 2.  Перевірка синтетичного обліку нарахованих зборів до Пенсійного фонду

 

Нараховано збір на Фонд оплати праці

За даними підприємства, гри.

За даними аудиторської перевірки, грн.

Відхилення, грн.

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Інженерно технічних робітників

94

651

3265

 

 

3265

 

 

 

2.Вагоно-зборного цеху

23

651

5664

 

 

5970

 

 

 

3.Відділу головного механіка

92

651

1179

 

 

1179

 

 

 

4.Відділу головного енергетика

92

651

1269

 

 

1269

 

 

 

5.Механічного цеху

23

651

1572

 

 

1672

 

 

 

6.Адмінгосподарського відділу

91

651

550

 

 

525

 

 

 

7.Автотранспортного цеху

93

651

1057

 

 

1005

 

 

 

8.Їдальні

23

651

110

 

 

74

 

 

 

9.Складу

92

651

163

 

 

102

 

 

 

10.Ремонтобудів-ного управління

91

651

213

 

 

132

 

 

 

11.Інші

94

651

403

 

 

603

 

 

 

Разом

 

 

15445

 

 

15796

 

 

 

 

Для розв’язання завдання необхідно керуватися :

1. Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997р. №400/97-ВР із наступними змінами і доповненнями

       2. Законом України «Про обов’язкове державне соціальне пенсійне страхування» №1058-4 від 09.07.2003р.

       3. Инструкция по статистике заработной платы №5 от 13.01.2004г.

       4. План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений МФУ від 30.11.99р. №291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5  Перелік теоретичних питань до іспиту

 

1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2. Характеристика об’єктів аудиту та їх класифікація.

3. Призначення та необхідність виникнення аудиту.

4. Основні етапи процесу аудиту. Процедура вибору замовника і укладення договору.

5. Методика проведення аудиту окремих об’єктів бухгалтерського та податкового обліку.

6. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

7. Національні нормативи аудиту, їх характеристика та застосування.

8. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.

9. Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства.

10. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності

11. Поняття та види аудиторських послуг.

12. Контроль за якістю аудиторських послуг.

13. Супутні послуги: завдання з огляду фінансової звітності (МСА 910); завдання з виконання погоджених процедур щодо фінансової інформації (МСА 4400).

14. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

15. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.

16. Організація системи внутрішнього аудиту. Основні завдання внутрішнього аудиту.

17. Особливості застосування аналітичних процедур на різних етапах  аудиту (МСА 520 «Аналітичні процедури»).

18.   Процедури щодо ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 « Відповідальність аудитора, що  стосується шахрайства під час аудиту фінансових звітів».

19. Порядок використання роботи  внутрішнього аудитора за міжнародними стандартами аудиту (МСА 610 «Використання роботи внутрішнього аудитора»).

20. Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат та  доходів відповідно до ПК України Р.Ш Податок на прибуток підприємств.

21. Перевірка організаційно-правових засад діяльності підприємства.

22. Аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку підприємства.

23. Методи аудиту та критерії оцінки аудитором фінансової звітності.

24. Методика аудиту установчих документів підприємства.

25. Методика аудиту облікової політики підприємства.

26. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

27. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

28. Організація технічного забезпечення аудиту.

29. Мета складання робочої документації та процедури організації документального забезпечення процесу  аудиту відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація».

30. Порядок укладення договору на проведення аудиту.

31. Організаційно-методичні аспекти  контролю якості роботи аудиторів відповідно до вимог МСА 220 «Контроль якості  аудиту фінансової звітності».

32. Методика і організація аудиту касових операцій. .

33. Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з основними засобами

34. Суть, зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. .

35. Аудит формування і використання власного капіталу.

36. Нормативне регулювання розрахункових операцій та поточних зобов’язань.

37. Аудит операцій з наявності та руху основних засобів.

38. Аудит наявності та руху нематеріальних активів.

39. Методика аудиту операцій на рахунках у банку.

40. Методика аудиту нарахування амортизації (зносу) основних засобів. .

41. Аудит затрат на ремонт основних засобів.

42. Основні завдання, джерела інформації аудиту операцій з виробничими запасами та нормативно-правові документи що їх регулюють.

43. Методика проведення аудиту операцій з матеріальними запасами.

44. Організація і методика переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

45. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності.

46. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств.

47. Аудит витрат фінансових операцій, інших витрат та надзвичайних витрат.

48. Аудит витрат іншої звичайної діяльності та витрат від надзвичайних подій.

49. Аудит дебіторської заборгованості.

50. Методика аудиту валових витрат та валового доходу підприємства.

51. Загальні принципи та варіанти аудиту реалізації продукції.

52. Організація та методика аудиту доходів і фінансових результатів.

53. Аудит правильності нарахування та сплати податку на прибуток підприємства.

54. Методика аудиту фінансової звітності.

55. Методика аудиту грошових документів та грошових коштів в дорозі.

56. Організація та методика аудиту вексельних операцій.

57. Методика аудиту довгострокових і короткострокових позик.

58. Організація і методика аудиту нарахування і сплати податків.

59. Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати.

           

    

 

 

 

 

 

  Список рекомендованої літератури

 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змін, та доповн.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України.    Прийнятий    Верховною    Радого    України     16.07.99 № 996-ХГУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40від 08.10.99, із змін, та доповн.

4. Про  державну  контрольно-ревізійну  службу  в  Україні:   Закон України.    Прийнятий    Верховною    Радою    України    26.01.93 № 2940-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змін, та доповн.

5. Про  державну  податкову   службу   в   Україні:   Закон   України. Прийнятий   Верховною   Радою   України   04.12.90   №510-ХП   // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6, із змін, та доповн.

6. Про   підприємництво:   Закон   України.   Прийнятий   Верховною Радою України 26.02.91  № 785-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР).-1991.-№14, із змін, та доповн.

7. Про підприємства в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 27.03.91 № 887-ХІІ//Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24, із змін, та доповн.

8. Про приватизацію державного майна: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України № 2163-Х1І від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24, із змін, та доповн.

9. Про страхування: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України  від  07.08.96  №  85/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18, із змін та доповн.

10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною  Радою  України   18.06.91   №   1202-ХИ  // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38, із змін, та доповн.

11. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998 № 817/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 30, із змін, і доповн.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до  фінансової звітності»:  Затв.  наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. - №25 від 09.07.99.    

13.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

14. Положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   3   «Звіт   про фінансові   результати»:   Затв.   наказом   Міністерства   фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

17. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів   України   №302   від   29.11.2000   //   Офіційний   вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

18. Положення   про   порядок   проведення   ініціативного   контролю якості  аудиту і  супутніх послуг:  Затв. рішенням ради Спілки аудиторів   України   (протокол   від  22.01.03   №1/03   //  Аудитор України-2003.-№4.

19. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

20. Положення про реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв.   рішенням   Аудиторської  палати   України   від   10.03.2000 № 87//

21. Положення  про  ротацію  членів  Аудиторської палати  України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 // Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 19.11.2002 № 1161/

22. Принципи    аудиторського    нагляду:    Положення    Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

23. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керівництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

24. Стандарти аудиту та етики: Пер. з англ. /За ред. Аудиторської палати України. - К.: ТОВ «Парітет-інформ», 2003. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К. Вища школа. - Знання, 1998.

25. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К: Вища школа,  2000.

26. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. -К.: Вища школа, 1994.

27. Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995.

28. СопкоВ.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П.,Ільїна С.Б.,Бра дул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 624с.

29.Бондаренко Н.О.,Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит субєктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 300с.

30.Аренс ЗА., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М.: Финанси и статистика, 2001.

31. Аудит:  Навч.  посібник для студ.  вищ.  навч.  закл. / Під ред. Л.М. Чернелевського, Н.І. Беренди. - К.: Міленіум, 2002.

32. Аудит:   Навч.   посіб.   для   студ.   вищ.   навч.   закл.   /  Під  ред. Я.А. Гончарук, В.С. Рудницького. - Л.: Оріяна-Нова, 2004.

33. Аудит: Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета, В.П. Суйца. - 2-е изд.,доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002.

34. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч. для студентів спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закл. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута, 2002.

35.Гринів Б., Кириця С. Аудит облікової політики суб'єкта господарювання // Аудитор України. - 2003. - № 6.

З6.Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закл. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2002.

37. Драч В. Особливості визначення суттєвості в аудиті// Аудитор України. - 2002. - № 5.

38. Жук  О.  Предмет  і  метод аудиторської діяльності  // Аудитор України. - 2002. - № 3.

39. Крапивко Л.М. Суттєвість в аудиті // Аудитор України. - 2002.- № 5.

40. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. Освіти  України І-ІУ рівнів акредитації / Під ред. Л.П. Кулаковської, ІО.В. Пічи. - К., Львів: Каравела, Новий світ, 2002.

41.Петрик О.А. Проблеми контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) в Україні // Аудитор України. - 2003. Спецвипуск.

42. Питель С, Романів Р. Особливості проведення аудиту в комп'ютерному середовищі малого підприємства // Аудитор України. --2003.-№4.

43.Пшенична А.Ж. Актуальність оцінки аудиторського ризику та визначення суттєвості в аудиті // Аудитор України. - 2002. - № 6.

44. Редько О.Ю. Парадигма незалежності в контексті реалій вітчизняного ринку аудиторських послуг // Аудитор України. - 2002. -№ 1-2.

45. Редько О.Ю.  Обман, помилка та суттєвість в аудиті звітності господарських   товариств:   підхід   до   визначення   //   Аудитор України. - 2002. - № 6.

46. Рудницький В. Становлення професії внутрішнього аудитора в Україні:  проблеми  фахової підготовки  і  навчання // Аудитор України.-2003.-№5.

47. Рудницький  В.С.   Внутрішній  аудит:   методологія,   організація: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.

48. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: КНЕУ, 2002.

49. Токар О.В. Аналітичні процедури в аудиторській діяльності // Аудитор України. - 2002. - №6.

50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. економ, спец. - К.: Знання-Прес, 2002.

51. Финансовый анализ в аудите: теория и практика: Учеб. Пособие // Під ред. Гаврилова А.А., Нитецкого В.В. - М.: Дело, 2001.

52. Чосова К.П. Окремі аспекти управління аудиторськими ризиками // Аудитор України - 2003. - № 8.

53.Шевчук В.О. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): Монографія. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998.

54.Загородній А.Г.,Коряг ін М.В., Єлисєєв А.В.,Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика,2-е видання, перероблене та доповнене.,-Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2004

              55. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2007 року / Пер. з англ.. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О.Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2006. – 1172с.

                56. Гражданский кодекс Украины : Научно-практический комментарий / Под ред. Е.О. Харитонова. – 3-е изд. – Х.: Одиссей, 2004.-848 с.

                57. Кодекс законів України про працю: Офіційний текст зі змін. та доповненнями станом на 1 липня 2005 р./ М-во Юстиції України. – К.: Вид. дім «ІН Юре», 2005. – 247с.

               58. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295с.

60. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.

61. А.Г. Загородній, М.В. Коряг ін, А.В. Єлисєєв, Л.М. Полякова, Аудит : теорія і практика, Львів , вид. Нац. університету «Львівська політехніка» 2004 – 453 с.

62. Л.П.Кулаковська, Ю.В. Піча Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.

63.  Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416с.

64.  Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: Кондор,2006 р- 378 с.

65. Пшенична А.Ж. Аудит.  Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 320 с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика