andrey

Путь к Файлу: /ЗВІТНІСТЬ 2013-2014 с прим / Курсовая по фин.отчетности Гунько / Основная часть.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   10
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   935.5 КБ
СКАЧАТЬ

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства осіви і науки,

 молоді та спорту України

29 березня 2012 року №384

                 Форма №Н-6.01

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

 

зі  Фінансової звітності

на тему: Складання бухгалтерської і фінансової звітності підприємства

 

                                     Студента (ки)_4_курсу ___БХА-09-1____ групи

напряму підготовки 6.030509

 «Облік і аудит»

спеціальності 0305 «Економіка і підприємництво»

                                                Гунько Наталії Олегівни_         

                                                    (Прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник

________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)                    

 Національна шкала ______________

Кількість балів:_________

Оцінка: ЕСТS_____

Члени комісії   ______           ___________

(підпис)         (прізвище та ініціали)

   ______           ___________

(підпис)         (прізвище та ініціали)

   ______           ___________

(підпис)         (прізвище та ініціали)

 

 

Алчевськ, 2013

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ                                                                                                     

1. Практична частина                                                                         

1.1   Залишки по рахунках  ТОВ „Моноліт” за станом на 31.12. 20ХХр.

1.2 Калькуляція собівартості  виробництва залізобетонних та фундаментних блоків

1.3.Журнал реєстрації господарських операції підприємства                             

1.4.Розрахунково-платіжна відомість                                                                              

1.5 Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань з заробітної плати  єдиного соціального внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування  (довідки)

1.6 Авансовий звіт

1.7 Журнал 1 та відомості 1.1, 1.2, 1.3                                                

1.8 Журнал 2                                                                                                                   

1.9 Журнал 3 та відомості 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6                       

1.10 Журнал 4 та відомості 4.1, 4.2, 4.3                                                                             

1.11 Журнал 5А та відомість 5.1                                                                                                          

1.12 Журнал 6                                                                                                                              

1.13 Журнал 7 та відомості 7.1, 7.2, 7.3                                                                             

1.14 Головна книга                                                                                                                    

1.15 Оборотна відомість по синтетичних рахунках у гривнах і тис.грн (без десятих чисел)

1. 16 Бухгалтерські довідки     

1.17 Форма № 1 „Баланс”         

1.18 Форма № 2 „Звіт про фінансові результати”                        

1.19 Форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”                                                         

1.20 Форма № 4 „Звіт про власний капітал”                                                                 

1.21 Форма № 5 „Примітки до річної звітності”                                                          

1.22 Розрахунок коефіцієнтів фінансового стану підприємства та їх аналіз

Висновки                                                                                                        

Перелік посилань

ВСТУП

 

У ринковій економіці принцип максимізації прибутку може бути реалізовано за умови пропорційного та зваженого використання наявних ресурсів підприємства. Для цього необхідно чітко визначити структуру витрат та відстежити їх зміну в часі, що дозволить розробити комплекс заходів, спрямованих на зменшення рівня витрат та відповідно збільшення прибутку. Однак слід зважати на той факт, що витрати складаються з багатьох складових, частина з яких належить до собівартості продукції. А частина виникає у зв’язку з господарюванням. Моделювання цих процесів з позиції прямих і непрямих витрат дозволяє визначити приховані резерви збільшення прибутку. Таким чином, у ринковій економіці управління витратами промислового підприємства полягає у спрямованому регулюванні процесу утворення витрат на всіх стадіях виробничого циклу з метою максимального збільшення кінцевого результату діяльності.

Дослідженню питання управління витратами залежно від умов його функціонування, присвячено ряд робіт вітчизняних і закордонних учених: І.Т. Балабанові, І.А. Бланка, В.Г. Герасимчука, С.Ф. Голови, В.П. Грузінова, Ю.Б. Іванова, В.Д. Камаева, П.А. Орлова, О.І. Пушкаря, С.Л. Брю, Р. Манна, К.Р. Макконнелла та інші. Разом з тим слід зазначити, що розробки закордонних економістів орієнтовані на умови розвинутих ринкових відносин, що недостатньо відповідає економічному середовищу України. Багато проблем, пов’язаних з практикою управління витратами у період розвитку ринкової економіки, залишилися не дослідженими. Вимагають вирішення теоретичні і методичні питання щодо проблем максимізації прибутку за рахунок управління рівнем витрат у ході господарювання на підприємстві.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень і розробка методичних рекомендацій щодо управління витратами. Для досягнення означеної мети поставлено та вирішено такі завдання:

- Узагальнення теоретичних положень щодо змісту та складу витрат;

- Класифікація витрат за ознаками залежно від виду діяльності, напрямку використання ресурсів і порядку їх обліку;

- Обґрунтування доцільності управління витратами в напрямку створення основи розвитку господарської діяльності;

- Обґрунтування можливості використання процесного підходу до управління витратами;

- Аналітичне забезпечення управління витратами;

- Узагальнення методів установлення розміру витрат відповідно до стратегії розвитку діяльності підприємства;

- Обґрунтування вибору пріоритетів вкладення коштів підприємства в господарську діяльність;

- Удосконалення порядку обліку витрат в ході здійснення виробничої діяльності;

- Розробка рекомендацій щодо формування управлінських рішень використанням результатів аналізу структури витрат підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАВДАННЯ  ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

ТОВ „Моноліт” займається виробництвом залізобетонних  та фундаментних блоків.

На підставі наведених нижче даних необхідно:

1.Скласти кореспонденцію рахунків за 1 квартал 2011 року  підприємства „Моноліт”.

2.Скласти калькуляцію собівартості залізобетонних та фундаментних блоків.

3.Скласти розрахунково-платіжну відомість нарахувань та утримань із заробітної плати за  березень місяць 2011 року, зробити відрахування від фонду оплати праці  єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  соціальне страхування.

4.Нарахувати амортизацію основних засобів із застосуванням  прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Класифікація груп основних засобів і мінімально допустимих строків їх амортизації визначена ст.145.1 Податкового кодексу України.

5. Розрахувати необхідні суми за господарчими операціями.

6.Рознести суми по господарчих операціях за кореспонденцією рахунків у журналах та відомостях.

7. Підсумки журналів перенести до Головної книги.

8.Скласти  дві зворотні відомості по синтетичних рахунках: одну  у гривнах, а  другу - у тис.грн.

9.Скласти форму № 1 „Баланс” за станом  на 31.03.2011 року.

У пункті курсової роботи „Введення” необхідно описати основні проблеми розвитку бухгалтерського фінансового обліку на Україні, впровадження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, визначити мету та задачи виконання.

 

Таблиця 1.1 – Залишки по рахунках  ТОВ „Моноліт” за станом на 31.12. 2010 р. (суми наведено у грн.)

Шифр рахунку

Назва рахунку

Сума (умовно)

Дебет

Кредит

103

Основні засоби: будівлі та споруди              

Будівля цеху №1

Будівля цеху №2

Адміністративна будівля

Будівля складу

448280

105780

99870

101320

141310

-

104

Основні засоби:

- машини та обладнання

- комп’ютерна техніка

 

330500

68000

 

-

-

105

Основні засоби: транспортні засоби

502800

-

121

Нематеріальні активи: права користування природними ресурсами (дата придбання 20 серпня 2008 року)                                            

14500

-

131

Знос основних засобів

 

180650

133

Знос нематеріальних активів

 

7900

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

 

180000

 

18

Довгострокова дебіторська заборгованість

(фінансовий лізинг)                                           

19280

 

201

Виробничі запаси: сировина й матеріали

31400

-

23

Виробництво

3620

-

26

Готова продукція

10700

-

301

Каса: каса в національній валюті

500

-

311

Поточні рахунки в національній валюті

128300

-

361

Розрахунки з покупцями та замовниками

140790

-

375

Розрахунки за відшкодування втрат і збитків

1000

 

38

Резерв сумнівних боргів

 

30300

40

Статутний капітал

-

926800

422

Інший вкладений капітал

 

55600

423

Додатковий капітал: дооцінка активів

-

54510

424

Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи

-

114000

44

Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)

-

59240

 

 

 

Продовження таблиці 2.1

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

-

129000

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

-

44500

641

Розрахунки за податками: податок на прибуток

 

63510

644

Розрахунки з податками й платежами: податковий кредит.

10730

-

65

Єдиний соціальний внесок

 

62950

661

Розрахунки з оплати праці

 

161440

 

Разом:

1890400

1890400

 

Таблиця 1.2 – Калькуляція собівартості виробництва залізобетонних та фундаментних блоків

Найменування калькуляційної статті

Фундаментні блоки

Залізобетонні блоки

Разом

1.Залишок по рахунку 23 "Виробництво" на 31.12.2010 р.

1750

1870

3620

2.Матеріальні витрати

37891

13216

51107

3.Витрати на оплату праці

27500

20500

48000

4.Відрахування єдиного соціального внеску (38,4%)

10560

7872

18432

5.Загально виробничі витрати

33977

45578

79555

6.Інші витрати

-

2200

2200

7.Усього затрати за  квартал

109928

89366

199294

8.Випущено з виробництва

111678

91236

202914

9.Залишок по рахунку 23 "Виробництво" на 31.03.2011р.

-

-

-

 

Складання калькуляції по виробництву залізобетонних та фундаментних блоків  виконувати на підставі накопичувальних відомостей по рахункам №20 „Виробничі запаси”, №661” Розрахунки за заробітною платою”, № 65 „Розрахунки за страхуванням”.

Для визначення сум по рахунку №91 „Загальновиробничі витрати” скласти накопичувальну відомість, а розподіл цих витрат між залізобетонними та фундаментними блоками виконати  пропорційно заробітній платі робочих основного виробництва.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням  прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації визначена ст.145.1 Податкового кодексу України.

 

Групи

 

Строк дії права користування

група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

відповідно до правовстановлюючого документа

 

група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа

 

група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа,

але не менш як

5 років

 

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлюючого документа,

але не менш як

2 роки

 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлюючого документа

 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, протягом таких строків

 

 

Групи

 

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1

2

група 1 – земельні ділянки

-

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

 

група 3 – будівлі,

20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 – машини та обладнання

5

з них:

 

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби

12

група 10 – бібліотечні фонди

-

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 – тимчасові (не титульні) споруди

5

група 13 – природні ресурси

-

група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.3– Журнал реєстрації господарських операцій підприємства за I квартал  2011року

№ п/п

Первинний документ

Дата

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Рахунок №17, накладна №5

3.03

Акцептовано рахунок ТзОВ "Будмат" за пісок 200 т за ціною 112,5  грн./т

201

631

22500

2

Податкова накладна

3.03

Відображено податковий кредит на суму ПДВ за пісок

6411

631

4500

3

Акт прийома-передачі ОЗ

3.03

Відображено вартість безоплатно отриманого ГАЗ-53- А

105

424

64500

4

Рахунок №25

3.03

Акцептовано рахунок ВАТ "Кона" за бетономішалку

152

631

77500

5

Податкова накладна №25

3.03

Відображено ПДВ за бетономішалку

6411

631

15500

6

Рахунок №53

4.03

Акцептовано рахунок АТП №24561 за доставку бетономішалки

152

631

10300

7

Податкова накладна№1

4.03

Відображено ПДВ за транспортування

6411

631

2060

8

Акт прийому №12

5.03

Зараховано бетономішалку до складу основних засобів

104

152

87800

9

Накладна №20

8.03

Відпущено зі складу пісок 100 т

801

201

11250

10

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати матеріалів (піску) на виробництво залізобетонних блоків 40т

231

801

4500

11

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати матеріалів (піску) на виробництво фундаментних блоків - 60т

232

801

6750

12

Накладна №2

8.03

Відпущено у   виробництво цемент 5т

801

201

5000

13

Довідка бухгалтерії

8.03

Списано витрати цементу на виробництво фундаментних блоків

232

801

5000

14

Рахунок №85, накладна №23

8.03

Придбано спецодяг у ТзОВ "Юлія" 10 комплектів за ціною 485,7 грн. за 1к-т

22

631

5500

15

Податкова накладна

8.03

Відображено ПДВ по спецодягу

6411

631

1100

16

Рахунок №56

8.03

Акцептовано рахунок Енергосбуту за електроенергію

803

631

35400

17

Податкова накладна

8.03

Відображено ПДВ за електроенергію

6411

631

7080

18

Довідка

8.03

Списано витрати по енергії на опалення будинку офісу

складу готової продукції

основне виробництво

 

92

93

91

803

3260

7200

24940

19

Накладна №125

9.03

Відпущено у виробництво арматуру (12 шт.)

801

201

13067

20

Довідка

9.03

Списана арматура на виробництво фундаментних блоків

232

801

13067

21

Розрахунково-платіжна відомість№1

31.03

Нараховано заробітну плату  директору Сопко  А.В. за березень, оклад якого складає 4500 грн.

811

661

4500

22

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати

директора

82

65

1728

23

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платні директору на адміністративні витрати

92

811

4500

24

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на адміністративні витрати  по відрахуванню  єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від з/плати директора

92

82

1728

25

Розрахунково-платіжна відомість№1

31.03

Нараховано заробітну плату головному бухгалтеру Буйко А.В. за березень, оклад якого складає 350 грн

811

661

3500

26

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платні гол. бухгалтера на адміністративні витрати

92

811

3500

27

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати головного бухгалтера

82

65

1344

28

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на адміністративні витрати відрахування  єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від з/плати гол. бухгалтера

92

82

1344

29

Накладна №126

14.03

Відпущено зі складу МШП (спецодяг) -4 комплекти

801

22

2200

30

Довідка бухгалтерії

14.03

Списано матеріальні витрати (МШП) на виробництво залізобетонних блоків

231

801

2200

31

Рахунок №147, накладна

14.03

Придбано щебінь у ВАТ „Будівля" 14т за ціною 2179 грн. за т

201

631

30500

32

Податкова накладна

14.03

Відображено податковий кредит на суму ПДВ за щебінь

6411

631

6100

33

Накладна №128

15.03

Відпущено у виробництво щебінь (10 тон за ціною 2179 грн. за тону.)

801

201

21790

34

Довідка

15.03

Списана щебінь на виробництво залізобетонних блоків  4 тони за ціною 2179 грн. за 1 тону

231

801

8716

35

Довідка

15.03

Списана щебінь на виробництво фундаментних блоків  6тон за ціною 2178,6 грн. за 1 тону

232

801

13074

36

Виписка банку

15.03

Отримано короткострокову позику в банку

311

601

24500

37

Виписка банку

15.03

Погашено заборгованість з поточного рахунку перед ТзОВ "Будмат"

631

311

27000

38

Розрахунок бухгалтерії

15.03

Нараховано відсотки по короткостроковій позиці

951

684

3500

39

Платіжне доручення №1287

15.03

Перераховано банку в погашення заборгованості по нарахованих відсотках

684

311

3500

40

Розрахунково-платіжна відомість №1

15.03

Нараховано заробітну плату за березень 2011року начальнику цеху фундаментних блоків  Куліш К.Н., оклад якого складає 3700 грн

811

661

3700

41

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати Куліш К.Н

82

65

1421

42

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  загальновиробничі витрати відрахування  єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від з/плати Куліш К.Н

91

82

1421

43

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платі Куліш К.Н на  загально виробничі витрати 

91

811

3700

44

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.01

Нараховано заробітну плату начальнику цеху залізобетонних блоків Рибакову В.П. за березень  2011року оклад якого складає 3800 грн.

811

661

3800

45

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати по нарахованій заробітній платі Рибакову В.П на  загальновиробничі витрати 

91

811

3800

46

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати Рибакова В.П.

82

65

1459

47

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  загальновиробничі витрати відрахування   єдиного  соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної плати Рибакова В.П.

91

82

1459

48

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати головного

бухгалтера Буйко А.В.

661

65

126

49

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходу фізичних осіб із заробітної плати головного бухгалтера Буйко А.В.

661

6413

506

50

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати  Куліш К.Н.

661

65

133

51

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітника Куліш К.Н.

661

6413

535

52

Розрахунок бухгалтерії №2

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати Рибакова В.П.

661

65

137

53

Розрахунок бухгалтерії №3

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітника Рибакова В.П.

661

6413

549

54

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва:

а)робітникам цеху фундаментних блоків

б)робітникам цеху залізобетонних блоків

 

 

811

811

 

 

661

661

 

 

27500

20500

55

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати з оплати праці робітників цеху фундаментних блоків

232

811

27500

56

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано витрати з оплати праці робітників цеху залізобетонних блоків

231

811

20500

57

Розрахунок бухгалтерії №4

31.03

Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробництво фундаментних блоків

232

91

33977

57.1

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах  ІІІ гр., застосовуючи прямолінійний метод

83

131

5604

57.2

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах IVгр., застосовуючи прямолінійний метод

83

131

25025

57.3

Розрахунок бухгалтерії

I кв.

Нараховано амортизацію по основних засобах Vгр., застосовуючи прямолінійний метод

83

131

25140

57.4

Довідка бухгалтерії

31.03

Списана амортизація на елементи витрат

91

83

44235

92

83

9767

93

83

1767

57.5

Розрахунок бухгалтерії

1кв

Нараховано амортизацію нематеріальних активів, застосовуючи прямолінійний метод

83

133

363

57.6

Довідка бухгалтерії

31.03

Списана амортизація на елементи витрат

92

83

363

58

Розрахунок бухгалтерії №4

31.03

Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробництво залізобетонних блоків

231

91

45578

59

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

791

92

25775

60

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної робочих цеху фундаментних блоків

82

651

10560

61

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Проведено нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі 38,4% від заробітної плати робочих цеху залізобетонних

блоків

82

651

7872

62

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на  основне виробництво витрати  по відрахуванню  єдиного  соціального внеску  на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної робочих цеху фундаментних блоків

232

82

10560

63

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано на основне виробництво  витрати по відрахуванню єдиного  соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування від заробітної плати робочих цеху залізобетонних блоків

231

82

7872

64

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання із заробітної плати робітників цеху фундаментних блоків єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  (3,6%)

661

65

990

65

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання із заробітної плати робітників цеху залізобетонних блоків єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування     (3,6%)

661

65

738

 

 

66

 

 

Розрахунок бухгалтерії №1

 

 

 

31.03

 

 

Утримано  податок з доходу фізичних осіб із заробітної плати робітників цеху фундаментних блоків

 

 

 

661

 

 

 

6413

 

 

 

3977

67

Розрахунок бухгалтерії №1

31.03

Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників цеху залізобетонних блоків

661

6413

2964

68

Довідка бухгалтерії

15.03

Нараховано відсотки по оренді будівлі складу  (сума варіанту)

373

713

2500

69

Виписка банку

19.03

Надійшли кошти від орендаря в погашення заборгованості за відсотки

3311

373

2500

70

Накладна №129

19.03

Оприбутковано фундаментні блоки на склад 15 шт.  за фактичною собівартістю.

26

232

111678

71

Накладна №130

19.03

Оприбутковано залізобетонні блоки на склад 45 шт. за фактичною собівартістю.

26

231

91236

72

Довідка бухгалтерії

19.03

Списано собівартість фундаментних блоків, призначених для реалізації, 12шт.

901

26

89342

73

Довідка

19.03

Списано собівартість

901

26

89209

 

 

бухгалтерії

 

залізобетонних блоків, призначених для реалізації 44 шт.

 

 

 

74

Виписка банку

24.03

Надійшли на поточний рахунок від ВАТ "Автобудмаш" за реалізовані фундаментні блоки за ціною 14890 грн. за шт. Ціна реалізації складає 200% фактичної виробничої собівартості.

311

361

178680

75

Розрахунок бухгалтерії

24.03

Нараховане податкове зобов'язання від реалізації фундаментних блоків

643

6411

29780

76

Довідка бухгалтерії

24.03

Відображено виручку від реалізації фундаментних блоків ВАТ „Автобудмаш”

361

701

178680

77

Довідка бухгалтерії

24.03

Відображено податкове зобов'язання від реалізації

701

643

29780

78

Накладна №165

25.03

Відвантажено за продажними цінами залізобетонні блоки за ціною 4055 грн. ПП "Ніка" Ціна реалізації складає 200% фактичної виробничої собівартості.

361

701

178420

79

Розрахунок бухгалтерії

25.03

Нараховано ПДВ від реалізації залізобетонних блоків

701

643

29737

80

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано на фінансовий результат собівартість фундаментних блоків

791

901

89342

81

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Відображено чистий доход від реалізації фундаментних блоків

701

791

148900

82

ВКО №589

25.03

Видані кошти під звіт на господарські витрати Гончару О.О.(суму по варіанту не змінювати)

372

301

300

83

Виписка банку

25.03

Надійшли кошти на поточний рахунок від ПП „Ніка" за відвантажені залізобетонні блоки

311

361

178420

84

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано на фінансовий результат собівартість залізобетонних блоків

791

901

89209

85

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Відображено чистий доход від реалізації залізобетонних блоків

701

791

148683

86

Накладна №451, товарний чек, авансовий звіт

25.03

Оприбутковано на склад канцтовари від підзвітної особи Гончара О.О.

.(суму по варіанту не змінювати)

209

372

270

87

ПКО №532

25.03

Повернуто залишок сум, невикористаних Гончаром О.О.

301

372

30

88

Платіжне доручення №458

27.03

Перераховано з поточного рахунку аванс за товари ПП "Ніка"

371

311

26500

89

Податкова накладна

27.03

Нараховано податковий кредит

644

6411

4417

90

Накладна №87

27.03

Оприбутковано на склад  товари від ПП „Ніка"

281

631

22083

 

91

Податкова накладна

28.03

Відображено податковий кредит по оподаткованим товарам ПП «Ніка»

6411

631

4417

92

Розрахунок бухгалтерії

28.03

Встановлено торгову націнку 10%

281

285

2208

93

ПКО №533

28.03

Продано товари (продажна вартість)

301

702

29149

94

Довідка бухгалтерії

28.03

Відображена собівартість реалізованих товарів

808

281

22083

95

Довідка бухгалтерії

28.03

Списана на витрати собівартість реалізованих товарів

902

808

22083

96

Довідка бухгалтерії

28.03

Відображена сума торгової націнки, що припадає на реалізовані товари (метод сторно)

281

 

285

 

2208

 

97

Довідка бухгалтерії

28.03

Виділено ПДВ

702

643

4858

98

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Нараховано зарплату продавцю Андрущенко Н.П., оклад якого 2900 грн

811

661

2900

99

Довідка бухгалтерії

31.03

Списані витрати на оплату праці продавця

93

811

2900

100

Виписка банку, ВКО 56

28.03

Внесено виручку від продажу товарів на поточний рахунок

311

301

29149

101

Розрахунок бухгалтерії№1

31.06

Проведено відрахування єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від заробітної плати продавця  у розмірі 38,4%

82

65

1114

102

Довідка бухгалтерії

31.03

Списано відрахування єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на витрати на збут

93

82

1114

103

Розрахунок бухгалтерії№2

31.03

Утримано єдиний соціальний  внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати продавця  у розмірі 3,6%

661

65

104

104

Розрахунок бухгалтерії№3

31.03.03

Утримано  податок  з доходу фізичних осіб із  заробітної плати продавця

661

6413

419

105

Рахунок №432

25.03

Акцептовано рахунок Телерадіокомпанії за рекламу 4

84

631

3060

106

Податкова накладна

25.03

Відображено суму ПДВ

6411

631

612

107

Довідка

25.03

Списано витрати на збут за рекламу

93

84

3060

108

Довідка

бухгалтерії№4

25.03

Списано доход від реалізації

товарів на фінансові результати

702

791

24291

109

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Віднесення собівартості реалізованих товарів на фінансові результати

791

902

22083

110

Платіжне доручення №257

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ВАТ "Будівля"

631

311

36600

111

Платіжне доручення №539

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ВАТ "Кона"

631

311

93000

112

Розрахунок бухгалтерії№4

25.03

Списані на фінансовий результат витрати на збут

791

93

16041

113

Платіжне доручення №648

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником Телерадіокомпанія

631

311

3672

114

Платіжне доручення №337

25.03

З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником ТзОВ "Юлія"

631

311

6600

115

Довідка бухгалтерії

25.03

Списано знос складського приміщення, яке згоріло через недбалість МВО

131

103

18916

116

Довідка бухгалтерії

25.03

Списана залишкова вартість складського приміщення

976

103

122394

117

Розрахунок бухгалтерії

25.03

Сума, що підлягає відшкодуванню винною МВО

375

746

323120

118

Довідка бухгалтерії

25.03

Відображено суму відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету

746

642

200726

119

ПКО №469

25.03

Одержано суму відшкодування від МВО

301

375

323120

120

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Списано інші доходи від звичайної діяльності на фінансові результати

746

791

122394

121

ВКО №647

25.03

Зараховано готівку на поточний рахунок

311

301

323120

122

Платіжне доручення №338

25.03

Сплачена поточна заборгованість перед бюджетом

642

311

200726

123

Платіжне доручення №339

25.03

Перераховано ЄСВ до Пенсійного Фонду

65

311

27888

124

Платіжне доручення №342

25.03

Перераховано платежі по  податку з доходу фізичних осіб

6413

311

9061

125

Довідка бухгалтерії №4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані витрати по нарахуванню відсотків за позику

791

951

3500

126

Довідка бухгалтерії №4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані витрати по списанню необоротних активів

791

976

122394

127

Довідка бухгалтерії№4

25.03

При визначенні фінансового результату враховані інші фінансові доходи

713

791

2500

128

Платіжне доручення № 346

25.03

Перерахована заробітна плата працівників на особисті рахунки

661

377

377

311

28247

129

Довідка бухгалтерії№4

25.03

Нараховано податок на прибуток

981

6414

4926

130

Довідка бухгалтерії №4

25.03

Включається до фінансових результатів сума нарахованого податку на прибуток за I квартал

791

981

4926

131

Довідка бухгалтерії №4

25.03

Визначено фінансовий результат в кінці кварталу і закривається рахунок 79 "Фінансовий результат"

791

441

20998

132

Виписка банку, ПКО

21.03

Отримано з поточного рахунку в касу кошти для відрядження

301

311

1000

133

Видатковий касовий ордер

21.03

Видано в підзвіт  гол бух Буйко А.В.

372

301

1000

134

Розрахунок бухгалтерії №

31.03

Проведено утримання єдиного соціального внеску у розмірі 3,6% із заробітної плати  директора Сопко А.В.

661

65

162

135

Розрахунок бухгалтерії №

31.03

Проведено утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати директора Сопко А.В

661

6413

651

136

Розрахунково-платіжна відомість №1

31.03

Проведено утримання профспілкових внесків із заробітної плати працівників

661

685

664

137

Платіжне доручення № 347

31.03

Перераховано з поточного рахунки профспілкові внески

685

311

664

138

Авансовий звіт№1

31.03

Відображено витрати на відрядження гол. бухгалтера

92

6411

372

372

1313

219

139

Акт інвентариза

ції

31.03

Відображено результати інвентаризації

375

301

63

140

ПКО №54

31.03

Погашено нестачу, виявлену у ході  інвентаризації

301

375

63

141

Довідка бухгалтерії

31.03

Проведено взаємозалік по раніше виданим авансам

631

371

26500

Проводки на потребу

142

Розрахунок бухгалтерії

31.03

Відображено ПДВ по зобов’язанням

643

6411

34595

143

Розрахунок бухгалтерії

31.03

Відображено ПДВ по кредиту

6411

644

4417

144

 

Розрахунок бухгалтерії

 

 

 

31.03

Перераховано податок на прибуток

6411

311

4926

145

Довідка бухгалтерії

 

31.03

Виявлена помилка при нарахуванні амортизації нематеріальних активів у ІV кварталі 2010 р.

441

133

-7500

146

 

Довідка бухгалтерії

 

31.03

Нараховано витрати від стихійного лиха

991

685

82500

147

 

Довідка бухгалтерії

 

31.03

Нараховані кошти від страхової компанії

685

751

30000

148

 

Довідка бухгалтерії

 

 

31.03

Надійшли кошти від страхової компанії

311

685

30000

149

 

Довідка бухгалтерії

 

 

31.03

Списані на фінансовий результат кошти від страхової компанії

751

794

30000

150

 

Довідка бухгалтерії

 

 

31.03

Списані на фінансовий результат витрати від стихійного лиха

794

991

82500

Разом

5235355

 

 

Таблиця 1.4 – Відомість нарахування амортизації по основним засобам та нематеріальним активам за І квартал 2011 р.

Найменування об’єкта амортизації

Вартість об¢єкта

Строк використання

Річна сума амортизації

Квартальна сума амортизації

Нарахування амортизації за І квартал

Номер рахунку

Група об¢єкта

Цех №1

105780

20

5289

1322

1322

91

3

Цех №2

99780

20

4994

1248

1248

91

3

Адміністративна будівля

101320

20

5066

1267

1267

92

3

Будівля складу

141310

20

7066

1767

1767

93

3

Машини та обладнання

330500

5

66100

16525

16525

91

4

Комп’ютерна техніка

68000

2

34000

8500

8500

92

4

Транспортні засоби

502800

5

100560

25140

25140

91

5

Нематеріальні активи

14500

10

1450

363

363

 

6

Усього

1364080

102

224525

56132

56132

Х

Х

 


Додаткові дані

 

1. Згідно наказу головний бухгалтер Буйко А.В. з 22.03 по29.03 була у відрядженні у м. Львові з метою  прийняття участі у семінарі

Необхідно:

-  скласти авансовий звіт.

Дані для виконання:

 Строк відрядження з 22  по 29 березня 20ХХ року . Виїзд з Алчевська  22 березня ,  повернення 29 березня 20ХХ року.

Після повернення з відрядження надано авансовий  звіт. до якого надано наступні документи:

- квитки на проїзд 2 штуки на загальну суму 560 грн.;

- рахунок за проживання в готелі з одноразовим харчуванням  за 3 доби на загальну суму 750грн.;

- товарний чек за харчування в кафе „Мрія” 300грн.                                                                                                                                                              Н            

2. 31 березня 20ХХ року на кінець робочого дня проведено інвентаризацію в касі. В ході інвентаризації встановлено нестачу коштів у касі   63 грн.  Відобразити результат інвентаризації  додатковою кореспонденцією рахунків.

3. У березні виявлено помилку допущену при нарахуванні амортизації нематеріальних активів у 4 –му кварталі попереднього до 20ХХ року. Внаслідок помилки у попередньому  році завищено суму витрат і занижено суму нерозподіленого прибутку . При складанні звіту за 20ХХ рік виправити помилку і здійснити необхідні записи у формі № 4 „Звіт про власний капітал”.

4. Підприємство  понесло збитки  внаслідок повені в сумі 80000 грн., (плюс свій варіант) які були частково відшкодовані за рахунок коштів  страхової компанії у сумі 30000 грн. Відповідно до податкового законодавства на суму невідшкодованих витрат зменшується оподаткований прибуток. Відобразити господарські операції по понесеним збиткам на субрахунку 685 „ Розрахунки з іншими кредиторами”.

 


1.5 Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань з заробітної плати  єдиного соціального внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування  (довідки)

 

Довідка бухгалтерії №1

Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці та утримань із заробітної плати єдиного соціального внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Розрахунок відрахувань  на ЄСВ від фонду оплати праці

                до операції № 22,27,41,46,60,61,101

Відділ, цех

Розрахунок

Сума

адміністративний відділ

4500⋅0,384

1728

3500⋅0,384

1344

збутовий відділ

2900⋅0,384

1114

цех виробництва залізобетонних блоків: у т.ч.

робочі

 начальник цеху

 

20500⋅0,384

3700⋅0,384

 

 

7872

1421

цех виробництва фундаментних блоків у т.ч.

робочі

 начальник цеху

 

27500⋅0,384

3800⋅0,384

 

 

10560

1459

Разом

Х

25498

 

 

Довідка бухгалтерії №2

Розрахунок утримань ЄСВ  із заробітної плати

до операцій № 48,50,52,64,65,103,134

Робітник

Розрахунок

Сума

Сопко А.В.

4500⋅0,036

162

Андрущенко Н.П.

2900⋅0,036

104

Буйко А.В.

3500⋅0,036

126

Куліш К.Н.

3700⋅0,036

133

Рибаков В.П.

3800⋅0,036

137

Робітники цеху залізобетонних блоків

20500⋅0,036

738

Робітники цеху фундаментних блоків

27500⋅0,036

990

Разом

х

2390

 

 

Довідка бухгалтерії №3

Розрахунок утримань з заробітної платні податку з доходу фізичних осіб

до операцій № 49,51,53,66,67,104,35

Робітник

Розрахунок

Сума

Сопко А.В.

(4500-162)⋅0,15                ()

651

Андрущенко Н.П.

(2900-104)⋅0,15

419

Буйко А.В.

(3500-126)⋅0,15

506

Куліш К.Н.

(3700-133)⋅0,15

535

Рибаков В.П.

(3800-137)⋅0,15

549

Робітники цеху залізобетонних блоків

(20500-738)⋅0,15

2964

Робітники цеху фундаментних блоків

(27500-990)⋅0,15

3977

Разом

х

9601

 

 

           Довідка бухгалтерії № 4

До операцій № 57,58 Розподіл загальновиробничих витрат

 

Виробництво залізобетонних блоків

Виробництво фундаментних блоків

Сума

Загальновиробничі витрати

33977

45578

79555

Зарплата основних робочих

20500

27500

48000

 

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат:

Основная часть                  (1.1)

Основная часть

Виробництво залізобетонних блоків: 20500⋅1,657396 = 33977

Виробництво фундаментних блоків: 27500⋅1,657396 = 45578

Довідка бухгалтерії №5

Розрахунок прибутку та податку на прибуток у бухгалтерському обліку

до операцій №  59,80,81,84,85,108,109,112,120,125,126,127

Статті витрат

Сума,

грн.

Статті доходу

Сума,

грн.

Собівартість реалізованої готової продукції

178551

Доход від реалізації готової продукції

297583

Собівартість реалізованих товарів

22083

Доход від реалізації товарів

24291

Адміністративні витрати

25775

Інші доходи від звичайної діяльності

122394

Витрати на збут

16041

Дохід від операційної оренди активів

2500

Відсотки за кредит

3500

Інші доходи (кошти від страхової компанії)

30000

Списання необоротних активів

122394

 

 

Інші витрати (від стихійного лиха)

82500

 

 

 

 

 

 

Усього

450844

Усього

476768

 

Прибуток до податкообкладання = 476768-450844=25924 (грн)

Податок на прибуток =25924∙0,19=4926 (грн)

Чистий прибуток = 25924-4926=20998 (грн)

Оборотна відомість по синтетичних рахунках за 1 квартал 2011року ( в грн.)

 

 

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

103

448280

 

 

141310

306970

 

104

3985500

 

87800

 

486300

 

105

502800

 

64500

 

567300

 

121

14500

 

 

 

14500

 

131

 

180650

18916

55769

 

217503

133

 

7900

 

-7137

 

763

141

180000

 

 

 

180000

 

152

0

 

87800

87800

0

 

18

19280

 

 

 

19280

 

201

31400

 

53000

51107

33293

 

209

0

 

270

 

270

 

22

0

 

5500

2200

3300

 

231

1870

 

89366

91236

0

 

232

1750

 

109928

111678

0

 

26

10700

 

202914

178551

35063

 

281

0

 

22083

22083

0

 

301

500

 

353362

353632

230

 

311

128300

 

766369

469924

424745

 

361

140790

 

357100

357100

140790

 

371

0

 

26500

26500

0

 

372

0

 

1300

1832

 

532

373

0

 

2500

2500

0

 

375

1000

 

323183

323183

1000

 

377

0

 

28247

28247

0

 

38

 

30300

0

0

 

30300

40

 

926800

0

0

 

926800

422

 

55600

0

0

 

55600

423

 

54510

0

0

 

54510

424

 

114000

 

64500

 

178500

441

 

59240

-7500

20998

 

87738

601

 

129000

 

24500

 

153500

631

 

44500

193372

248212

 

99340

641/1

 

0

46005

68792

 

22787

641/3

 

0

9601

9601

 

0

641/4

 

63510

4926

4926

 

63510

642

 

0

200726

200726

 

0

643

 

0

64375

64375

 

0

644

10730

 

4417

4417

10730

 

65

 

62950

27888

27888

 

62950

661

 

161440

40902

66400

 

186938

684

 

0

3500

3500

 

0

685

 

0

30664

113164

 

82500

701

 

 

357100

357100

 

 

702

 

 

29149

29149

 

 

713

 

 

2500

2500

 

 

746

 

 

323120

323120

 

 

751

 

 

30000

30000

 

 

791

 

 

476768

446768

 

 

801

 

 

53307

53307

 

 

803

 

 

35400

35400

 

 

808

 

 

22083

22083

 

 

811

 

 

66400

66400

 

 

82

 

 

25498

25498

 

 

83

 

 

56132

56132

 

 

84

 

 

3060

3060

 

 

901

 

 

178551

178551

 

 

902

 

 

22083

22083

 

 

91

 

 

79555

79555

 

 

92

 

 

25775

25775

 

 

93

 

 

16040

16040

 

 

951

 

 

3500

3500

 

 

976

 

 

122394

122394

 

 

981

 

 

4926

4926

 

 

991

 

 

82500

82500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1890400

1890400

5235355

5235355

2223771

2223771

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках за 1 квартал 2011 року ( в тис.грн.)

 

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

103

448

 

 

141

307

 

104

398

 

88

 

486

 

105

503

 

65

 

567

 

121

15

 

 

 

15

 

131

 

181

19

55

 

217

133

 

8

 

-7

 

1

141

180

 

 

0

180

 

152

0

 

88

88

0

 

18

19

 

 

 

19

 

201

31

 

53

51

33

 

209

0

 

0

 

0

 

22

0

 

6

2

4

 

231

2

 

89

91

0

 

232

2

 

110

111

1

 

26

11

 

203

179

35

 

281

0

 

22

22

0

 

301

0

 

353

353

0

 

311

128

 

766

470

424

 

361

141

 

357

357

141

 

371

0

 

27

27

0

 

372

0

 

1

2

 

1

373

0

 

3

3

0

 

375

1

 

323

323

1

 

377

0

 

28

28

0

 

38

 

30

0

0

 

30

40

 

927

0

0

 

927

422

 

56

0

0

 

56

423

 

54

0

0

 

54

424

 

114

 

65

 

179

441

 

59

-8

21

 

88

601

 

129

 

25

 

153

631

 

44

193

248

 

99

641/1

 

0

46

69

 

23

641/3

 

0

10

10

 

0

641/4

 

64

5

5

 

64

642

 

0

201

201

 

0

643

 

0

64

64

 

0

644

11

 

5

5

11

 

65

 

63

28

28

 

63

661

 

161

41

67

 

187

684

 

0

4

4

 

0

685

 

0

31

113

 

82

701

 

 

357

357

 

 

702

 

 

29

29

 

 

713

 

 

3

3

 

 

746

 

 

323

323

 

 

751

 

 

30

30

 

 

791

 

 

477

477

 

 

801

 

 

53

53

 

 

803

 

 

35

35

 

 

808

 

 

22

22

 

 

811

 

 

66

66

 

 

82

 

 

26

26

 

 

83

 

 

56

56

 

 

84

 

 

3

3

 

 

901

 

 

179

179

 

 

902

 

 

22

22

 

 

91

 

 

78

78

 

 

92

 

 

26

26

 

 

93

 

 

16

16

 

 

951

 

 

4

4

 

 

976

 

 

122

122

 

 

981

 

 

5

5

 

 

991

 

 

82

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1890

1890

5235

5235

2224

2224

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

  На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

  Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

  Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:  Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

  Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

  Яндекс.Метрика