andrey

Путь к Файлу: /ВЕД статья / ЗАКРИТТЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   1
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   309.3 КБ
СКАЧАТЬ

Бухгалтерський облік експортно - імпортних   операцій  та вплив економічної кризи

 

 

Політична і економічна криза в України негативно вплинула на стан зовнішньо - економічної діяльності (ЗЕД). Про це свідчать дані статистики за січень  2014 року. Обсяг експорту у січні 2014 року склав 87,7% у порівнянні з січнем 2013 року, імпорту -88,3 % . Така ж тенденція зберігалась і  у лютому 2014 року.   

У сфері зовнішньо - економічної діяльності (ЗЕД) важливим є  своєчасне надходження виручки від нерезидентів у разі експорту продукції (товару). При цьому обов'язковою умовою є дотримання строків, передбачених законодавством України, для розрахунків між резидентами і нерезидентами за товари (роботи, послуги). Тому такі розрахунки, у  формі  банківського переказу, за допомогою акредитиву, через видачу  векселів тощо  чітко контролюються за строками їх завершення податковою службою України та самими суб’єктами ЗЕД.

У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах їх торговельного обороту як платіжний засіб використовується гривня або іноземна валюта. Усі розрахунки з нерезидентами повинні проводитися тільки в безготівковій формі та через уповноважені банки (ст. 7 Декрету КМУ від 19.02.93 р. N 15-93, далі - Декрет N 15-93). Вибір конкретної валюти і форми розрахунків за зовнішньоторговельними контрактами визначається письмовою угодою сторін.

 Згідно до п. 4 П(С)БО 21,операція в іноземній валюті - це господарська операція, вартість якої визначена в інвалюті або яка потребує розрахунків в інвалюті.

Строки розрахунків за операціями в інвалюті визначені  Законом « Про порядок здійснення операцій в іноземній валюті» від 23.09.94 p. N 185/94-ВР та Національним банком України. У 2013-2014 роках згідно  вимог Національного банку України   за операціями експорту та імпорту строки розрахунків між юридичними особами, резидентами і нерезидентами, установлено в межах 90 календарних днів  (п. 1 постанови Правління НБУ від 14.05.13 р. N 163). Це означає, що:

- виручка резидентів в інвалюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки, передбачені контрактом, але не пізніше 90 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної митної декларації) товару, відвантаженого на експорт із подальшою його оплатою. У разі експорту робіт (послуг) цей строк враховується  з моменту підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт, надання послуг;

- постачання імпортного товару, робіт або послуг від нерезидентів, передбачене за умови передоплати резидентами, має бути здійснене не пізніше 90 календарних днів із дати її проведення. Тому імпортери-резиденти в цей строк зобов'язані не тільки встигнути отримати товар, але й завершити його митне оформлення.

Ці самі строки поширюються і на розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами. За тлумаченням податкової служби України установлені строки розрахунків за експортними або імпортними операціями може бути продовжено (ст. 6 Закону N 185):

- при виконанні операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, постачання складних технічних виробів і товарів спеціального призначення - на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;

- при виникненні форс-мажорних обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України про настання таких обставин.

        Під час заглиблення економічної та політичної кризи в Україні НБУ Постановою від 06 лютого 2014 року № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» впровадив строки, відведені уповноваженим банкам для виконання доручень юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо купівлі іноземної валюти – 6 операційних днів. Це спонукало управлінський персонал суб’єктів ЗЕД сповістити   своїх іноземних колег про   новину: гроші будуть днів через сім, можливо. Така ситуація вкрай невигідна клієнтам з багатьох причин. По-перше, коливання в курсі: при поданні на купівлю валюти закладається один курс, а через шість днів можливі два варіанти - або банк все-таки зможе купити валюту, звісно, з урахуванням подорожчання, або через брак коштів (курс вже змінився) вам валюту купити не зможуть, а це означає знову - очікування. По-друге, малоймовірно, що існування постанови № 49 і затримку в оплаті з вашого боку може бути розцінено як форс-мажорну обставину. А це може призвести до штрафних санкцій з боку контрагентів. Де - яке пом’якшення постанови № 49 ( з 19.03.2014 року строк, відведений уповноваженим банкам для виконання доручень юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо купівлі іноземної валюти - 5 операційних днів, а з 25.03.2014 року - 4 операційних дні) не надає змогу констатувати факт стабілізації розрахунків у сфері ЗЕД .

 Таким чином, суб'єктам ЗЕД постійно доводиться контролювати строки розрахунків із нерезидентами за товари (роботи, послуги) і встановлювати в контрактах такі форми розрахунків, які б враховували вимоги НБУ та сприяли прискоренню надходження виручки або отримання товарів, виконання робіт, надання послуг.

Контроль своєчасності розрахунків між резидентами і нерезидентами покладено на банки, що обслуговують резидентів (п. 2 ст. 13 Декрету 15-93), де державою створено чіткий механізм контролю за кожною ЗЕД- операцією. У разі порушення строків розрахунків уповноважені банки зобов'язані направити повідомлення до Державної податкової служби за місцем реєстрації резидента як платника податків і зборів.

При проведенні валютного контролю уповноважені банки керуються Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. N 136. Згідно з вимогами цієї Інструкції початком перебігу встановленого строку розрахунків в інвалюті при здійсненні резидентами експортно-імпортних операцій є:

при експорті товарів (продукції) - наступний календарний день із дати митного оформлення (виписування вивізної митної декларації) експортованих товарів (продукції) ;

при імпортних операціях - наступний день після здійснення авансового платежу або виставляння векселя на користь постачальника товарів (робіт, послуг);

при імпортних операціях із застосуванням розрахунків у формі документального акредитиву - наступний день після здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента .

Банки мають право вимагати від резидентів документи, що підтверджують здійснення ними експортних та імпортних операцій: копії контрактів із нерезидентами,митних декларацій, акти виконаних робіт (послуг),тощо.

Якщо резиденти розраховуються за ВЕД -контрактами  в установлені строки і підтверджують це документально, то банк знімає таку експортно-імпортну операцію з контролю. У разі коли строки розрахунків резидентами порушуються, то на 91 календарний  день банк зобов'язаний направити податковому органу інформацію про виявлені порушення. Порушення встановлених законодавством строків розрахунків тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 % від суми  виручки (вартості недопоставленого товару) в інвалюті,що не надійшла на користь резидента. Розрахунок пені здійснюється в гривні. Для цього сума у валюті перераховується в гривні з використанням валютного курсу НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суму самої заборгованості (ст. 4 Закону N 185). Стягнення пені органами Державної податкової служби здійснюється за результатами документальних перевірок  у відповідності до ст. 4 Закону N 185.

 

Облік розрахунків за експортно-імпортними операціями

 

Бухгалтерський облік. Особливістю відображення в бухобліку резидента операцій із формування і закриття заборгованостей нерезидентів в інвалюті є розподіл статей на монетарні та немонетарні. Принципові відмінності між ними полягають у такому (п. 3 П(С)БО 21):

монетарні статті - статті грошових коштів, а також активів і зобов'язань, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. До таких статей відносяться: залишки коштів у касі та на поточних рахунках підприємства, кредиторські та дебіторські заборгованості, погашати які передбачається грошима;

немонетарні статті - це статті інші, ніж монетарні. До них відносяться, наприклад, кредиторські та дебіторські заборгованості, погашення яких передбачається не грошима.

При первісному визнанні і монетарних і немонетарних статей суми в інвалюті перераховуються в гривні із застосуванням курсу НБУ на дату здійснення операції (визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). У регістрах бухобліку валютні операції відображаються через дріб: інвалюта/гривні.

Надалі облік монетарних статей здійснюється із застосуванням курсових різниць. Курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць інвалюти при різних валютних курсах (п. 4 П(С)БО 21). Курсові різниці за монетарними статтями розраховуються у зв'язку зі зміною валютного курсу НБУ на кожну дату балансу і на дату закриття розрахунків. При цьому суми курсових різниць відображаються у складі інших доходів або витрат операційної діяльності за кредитом субрахунка 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або дебетом субрахунка 945 "Втрати від операційної курсової різниці" (п. 8 П(С)БО 21).

Немонетарні статті на кожну дату балансу і дату закриття розрахунків обліковуються за тим валютним курсом, який використовувався при первісному їх визнанні. Курсові різниці за немонетарними статтями не розраховуються (пп. "в" п. 7 П(С)БО 21).

 

Податковий облік. У податковому обліку визначення курсових різниць при перерахунку заборгованостей нерезидентів, виражених в інвалюті, здійснюються за правилами бухгалтерського обліку. При цьому додатні курсові різниці включаються до складу доходу платника податків, а від'ємні - до складу витрат звітного періоду (пп. 153.1.3 Податкового кодексу, далі - ПК).

Розглянемо на умовному числовому прикладі, як відображаються в обліку операції з виникнення та закриття заборгованостей в інвалюті.

 

Приклад

 

Вітчизняне виробниче підприємство на підставі контрактів із нерезидентами здійснило в звітному періоді:

- відвантаження нерезиденту готової продукції на суму 52 700 євро з подальшою оплатою протягом 5 днів після отримання продукції нерезидентом. Вивізним митом продукція не обкладається, ПДВ нараховується за ставкою 0 %. Для митного оформлення укладено договір із брокером, винагороду якого передбачено в сумі 2 100 грн. (у т. ч. ПДВ - 350 грн.). Митні платежі сплачує продавець. Контрактна вартість продукції відповідає звичайним цінам, що діють на дату продажу;

- передоплату за сировину в розмірі 12 325 євро, що становить 50 % від договірної вартості постачання за імпортним контрактом. Загальну вартість постачання визначено в сумі 24 650 євро. Для розрахунків із нерезидентом підприємство використовує валюту, отриману від експортних операцій.

 

Бухгалтерський і податковий облік господарських операцій із розрахунками в інвалюті подамо в таблиці.

 

(євро/грн.)

N п/п

Зміст операцій

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Продаж продукції за межі митної території України

1

Відвантажено продукцію нерезиденту. Курс НБУ на дату відвантаження - 10,6898 грн. за € 1)

Накладна типової форми N М-11*, ВМД

362

701

€52 700,00

563 352,46

563 352,46

-

2

Нараховано та сплачено митні платежі (умовно)

Платіжні доручення, ВМД

93

377

1 140,00

-

1 140,00

377

311

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Нараховано митному брокерові за виконання робіт із оформлен-ня експортної продукції

Звіт митного брокера

93

685

1 750,00

-

1 750,00

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

685

350,00

-

-

5

Оплачено роботу митного брокера

Платіжне доручення

685

311

2 100,00

-

-

6

Сформовано собівартість відвантаженої продукції

Бухгалтерська довідка – розрахунок

901

26

375 917,33

-

375917,33

7

Отримано від нерезидента оплату продукції на розподільний рахунок.

Курс НБУ на дату отримання валюти – 10,7154 грн. За €1)

Виписка банку

314

362

€52 700,00

564 701,58

-

-

8

Відображено курсову різницю від перерахунку монетарної статті на дату надходження валюти

[(10,7154 – 10,6898) х €52 700]

Бухгалтерська довідка

362

714

1 349,12

1 349,12

-

9

Перераховано 50 % інвалюти, що надійшла, на валютний рахунок підприємства

Виписка банку

312

314

€26 350,00

282 350,79

-

-

10

Перераховано 50 % інвалюти, що надійшла, для обов'язкового продажу

334

314

€26 350,00

282 350,79

-

-

11

Отримано суму гривень від обов'язкового продажу інвалюти за комерційним курсом – 10,7094 грн. За €1

311

334

282 192,69

-

-

12

Відображено сумову різницю між комерційним курсом і курсом НБУ на дату продажу валюти

[(10,7154 – 10,7094 грн.) х

х €26 350,00]

Бухгалтерська довідка

942

334

158,10

-

158,10

13

Нараховано і перераховано банку суму комісійної винагороди – 0,3 %

92

377

847,05

-

847,05

377

311

* Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. N 193.

14

Відображено на фінансовий результат:

- дохід від реалізації

Не оформляються

701

791

563 352,46

-

-

 

- дохід від операційної курсової різниці

714

791

1 349,12

-

-

 

- собівартість відвантаженої продукції

791

901

375 917,33

-

-

 

- комісійну винагороду банку

791

92

847,05

-

-

 

- витрати на збут

791

93

2 890,00

-

-

 

- втрати від продажу валюти

791

942

158,10

-

-

Оприбуткування імпортної сировини від нерезидента

1

Перераховано передоплату у валюті нерезиденту за сировину в розмірі 50 % від його загальної вартості (курс НБУ – 10,7154 грн. за €1)

Платіжне доручення

371

312

€12 325,00

132 067,30

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Оприбуткована імпортна сировина на підставі ВМД (курс НБУ - 10,6972 грн. за €1)

ВМД

201

632

€24 650,00

263 910,29*

-

-

3

При митному оформленні сплачено:

- ввізне мито (умовно)

Платіжні доручення

 

 

377

 

 

311

 

 

13 245,00

 

 

-

 

 

-

- митне оформлення (умовно)

377

311

529,80

-

-

- імпортний ПДВ (умовно)

641

311

55 629,00

-

-

4

Оплачено витрати на перевезення сировини

685

311

4 200,00

-

-

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

700,00

-

-

6

Включено до первісної вартості сировини суми:

- ввізного мита

Бухгалтерська довідка - розрахунок

 

 

201

 

 

377

 

 

13 245,00

 

 

-

 

 

-

- митного оформлення

201

377

529,80

-

-

- послуг із доставки сировини

Акт наданих послуг

201

685

3 500,00

-

-

7

Закрито розрахунки з ПДВ за послугами

Бухгалтерська довідка

644

685

700,00

-

-

8

Проведено доплату нерезиденту за поставлену сировину (курс НБУ - 10,5508 грн. за €1)

Платіжне доручення

632

312

€12 325,00

130 038,61**

-

-

9

Відображено курсову різницю за монетарною частиною заборгованості перед нерезидентом на дату її погашення

[(10,6972 - 10,5508) х €12 325]

Бухгалтерська довідка - розрахунок

632

714

1 804,38

1 804,38

-

10

Проведено взаємозалік передоплати в рахунок заборгованості нерезидента

632

371

132 067,30

-

-

11

Включено до складу доходу звітного періоду суму курсової різниці

Не оформляються

714

791

1 804,38

-

-

* Вартість сировини на дату її отримання і в бухгалтерському, і в податковому обліку визначається таким чином (пп. 153.1.4 ПК, п. 6 П(С)БО 21):

(€12 325 х 10,7154) + (€12 325 х 10,6972) = 132 067,30 грн. + 131 842,99 грн. = 263 910,29 грн.

** Заборгованість перед нерезидентом у розмірі 12 325 євро є монетарною заборгованістю і перераховується на дату здійснення операції та дату балансу за курсом НБУ (пп. "а" п. 7 П(С)БО 21).

 

 

Таким чином, кожний суб'єкт ЗЕД повинен брати до уваги, що фіскальний підхід контролюючих органів до розрахунків за експортно-імпортними операціями тягне за собою організацію дуже ретельного обліку і контролю на підприємстві.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика