andrey

Путь к Файлу: /ВЕД статья / СПИСУEМО БЕЗНАДІЙНУ КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД НЕРЕЗИДЕНТОМ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   142.5 КБ
СКАЧАТЬ

СПИСУЄМО БЕЗНАДІЙНУ КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД НЕРЕЗИДЕНТОМ

 

"Баланс"

N 8, від 27 січня 2014 р.

 

Ольга Целуйко

головний редактор

 

Із цієї статті ви дізнаєтеся: коли та як можна списати безнадійну кредиторську заборгованість перед нерезидентом.

 

Що можна зробити на практиці: з'ясувати, коли закінчується строк позовної давності за простроченими заборгованостями; своєчасно і правильно відобразити в податковому і бухгалтерському обліку операції зі списання таких заборгованостей.

 

Раніше ми вже розглядали, як списати безнадійну дебіторську заборгованість нерезидента, що виникла як у періоді дії Податкового кодексу, так і до його набуття чинності (див. "БАЛАНС", 2013, N 94, с. 33; N2 98, с. 40). Але досить часто на практиці виникає протилежна ситуація, коли резидент не виконав зобов’язань перед своїм іноземним контрагентом. Наприклад, отримав аванс, але не відвантажив товар на експорт або, навпаки, отримав імпортний товар, але не розрахувався за нього або розрахувався не повністю. В обох випадках в обліку такого підприємства з'являється кредиторська заборгованість перед нерезидентом. Розглянемо, як і коли можна списати таку заборгованість.

 

Вивчаємо умови договору з нерезидентом

 

Кредиторську заборгованість перед нерезидентом можна списати, якщо за нею минув строк позовної давності.

Загальний строк позовної давності згідно із законодавством України становить 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу, далі - ЦК), проте можливі й інші варіанти. Зверніть увагу на два важливих моменти:

1. У зовнішньоекономічному договорі може бути встановлено інший строк, передбачений правом країни нерезидента або правом третьої країни (детально про це ми писали в "БАЛАНСІ", 2013, N 94, с. 34).

 

2. У договорі може бути взагалі не встановлено строк виконання зобов'язання.

 

Тоді строк позовної давності починається з дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов'язання (п. 5 ст. 261 ЦК). У цьому випадку кредитор має право вимагати виконання зобов'язання в будь-який час, а боржник зобов'язаний виконати своє зобов'язання в 7-денний строк з моменту пред'явлення вимоги (п. 2 ст. 530 ЦК). Отже, перебіг позовної давності починається з 8-го дня після дня пред'явлення кредитором вимоги про виконання зобов'язання. А закінчення строку позовної давності залежить від того, правом якої країни регулюються відносини сторін у конкретному зовнішньоекономічному договорі.

У такій ситуації може виникнути запитання:

 

— Що робити, якщо кредитор-нерезидент не пред'являє вимог до боржника-резидента, а в договорі не встановлено строк виконання зобов'язань? Коли можна списати заборгованість?

 

- Про списання такої кредиторської заборгованості у зв'язку із закінченням строку позовної давності взагалі не можна говорити. Адже строк позовної давності відлічується з моменту, коли було порушено строк виконання зобов'язання, установлений договором. А якщо такий строк договором не встановлено, то перебіг позовної давності не почнеться, скільки б реально не минуло часу з моменту укладення договору. Така заборгованість "висить" в обліку боржника до моменту ліквідації кредитора-нерезидента як юрособи, підтвердженої документально, і підлягає списанню при виконанні умов ст. 609 ЦК.

 

Відображаємо в обліку списання кредиторської заборгованості зі строком позовної давності,

що минув

 

Припустимо, ви звірилися з умовами договору і з'ясували, строк позовної давності за кредиторською заборгованістю перед нерезидентом точно минув. Отже, її можна списати. Проаналізуємо бухгалтерські та податкові наслідки списання такої заборгованості.

 

Заборгованість при експорті (від нерезидента отримано аванс, товар не поставлено)

 

Отриманий від нерезидента аванс в інвалюті, не закритий постачанням, є немонетарною заборгованістю (п. 4 П(С)БО 21). Якщо після закінчення строку позовної давності прийнято рішення списати таку заборгованість, то її сума визнається доходом (п. 5 П(С)БО 15). Сума списаної кредиторської заборгованості відображається за кредитом рахунка 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості".

У податковому обліку заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, визнається безнадійною заборгованістю (пп. 14.1.11 Податкового кодексу, далі — ПК).

 

— До якого виду податкових доходів відноситься заборгованість зі строком позовної давності, що минув?

 

Згідно з пп. 14.1.257 ПК сума заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після закінчення строку позовної давності, визнається безповоротною фінансовою допомогою і включаються до складу інших доходів боржника (пп. 135.5.4 ПК) у тому звітному періоді, у якому минув строк позовної давності (п. 137.16 ПК).

 

— За яким курсом списується заборгованість за отриманим авансом?

 

Кредиторська заборгованість за отриманим авансом є немонетарною. Тому курсові різниці за нею не розраховувалися. У бухгалтерському обліку така заборгованість відображається за курсом на дату здійснення операції, тобто на дату отримання авансу (п. 7 П(С)БО 21). За цим самим курсом вона списуватиметься з балансу.

 

— Чи треба відображати податкові доходи, якщо аванс було отримано до 1 квітня 2011 року?

 

У цьому випадку згідно з п. 4.1 Закону про прибуток, який діяв у той період, на дату отримання від покупця (замовника) передоплати за товари (роботи, послуги) платник податків зобов'язаний був збільшити валовий дохід (за курсом на дату зарахування передоплати на банківський рахунок). Отже, при списанні кредиторської заборгованості після набуття чинності розд. IІІ ПК уже немає необхідності повторно відображати доходи (щоб уникнути подвійного оподаткування). Цієї думки дотримується і Міндоходів (ЗІР, категорія 102.28).

 

Приклад 1

 

Продавець (резидент) отримав 2 квітня 2011 року за зовнішньоекономічним контрактом від покупця (нерезидента) передоплату в сумі 1 000 дол. США за товар. Граничний строк постачання згідно з угодою - 30 квітня 2011 року. Продавець товар не поставив. Строк позовної давності за умовами контракту становить 2 роки. Після закінчення строку позовної давності непогашена безнадійна кредиторська заборгованість списана з балансу продавця (у II кварталі 2013 року).

 

(дол. США/грн.)

N

п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано аванс від покупця (нерезидента). Курс НБУ - 7,95 грн. за $1

Банківська виписка

314

681

$1 000

7 950

-

-

2

Зараховано інвалюту на поточний рахунок продавця (резидента)*

Банківська виписка

312

314

$1 000

7 950

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Списано кредиторську заборгованість перед покупцем (нерезидентом) після закінчення строку позовної давності

Бухгалтерська довідка

681

717

7 950

7 950

-

* У цьому періоді не було вимоги про обов'язковий продаж інвалюти.

 

Заборгованість при імпорті (не оплачено отриманий від нерезидента товар)

 

Заборгованість, яка повинна бути погашена грошима, є монетарною (п. 4 П(С)БО 21). Отже, відповідно до П(С)БО 21 за такою заборгованістю розраховувалися курсові різниці на дату операції та на дати балансу. Міркуючи аналогічно вищенаведеному випадку, при списанні така заборгованість визнається іншим доходом у періоді закінчення за нею строку позовної давності.

 

— За яким курсом списується монетарна кредиторська заборгованість?

 

Згідно з п. 8 П(С)БО 21 заборгованість списується за курсом на дату її списання, а виникла курсова різниця включається до складу доходів (або витрат) підприємства на підставі пп. 153.1.3 ПК.

 

— Чи треба коригувати податкові витрату ти, якщо імпортний товар реалізований, а заборгованість за нього перед іноземним постачальником визнана безнадійною і списується після закінчення строку позовної давності?

 

Дійсно, вартість придбаних імпортних товарів включається до податкових витрат згідно з п. 138.4 ПК у періоді реалізації таких товарів (коли отриманий дохід від операції). При цьому податкові витрати за такими товарами коригувати не треба, у тому числі якщо такі витрати виникли до 1 квітня 2011 року. Ця думка підтверджується податковою службою (Узагальнююча податкова консультація про порядок списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари, затверджена наказом ДПС від 05.07.12 р. N 576).

Завважимо також, що безповоротна фінансова допомога не обкладається ПДВ, оскільки не є об'єктом обкладення цим податком згідно з п. 185 ПК. Це означає, що при списанні будь-якої кредиторської заборгованості (монетарної та немонетарної) податкові зобов'язання з ПДВ не виникають.

 

Приклад 2

 

Покупець (резидент) 2 квітня 2011 року отримав за імпортним контрактом від постачальника (нерезидента) товар на суму 1 000 дол. США. Митний збір становить 5 % митної вартості товару. Строк оплати товару - 30 квітня. Строк позовної давності за контрактом становить 2 роки. Покупець не розрахувався за товар і після закінчення строку позовної давності списав заборгованість (у II кварталі 2013 року).

 

(дол. США/грн.)

N

п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сплачено митні платежі (курс НБУ - 7,95 грн. за $1), у т. ч.:

- мито 5 %

($1 000 х 0,05 х 7,95 = 397,50 грн.)

Банківська виписка

377

311

2 067,00

-

-

- ПДВ ($1 050 х 20 % х 7,95 = 1 669,50 грн.)

-

-

2

Оприбутковано імпортний товар. Курс НБУ - 7,95 грн. за $1

Митна декларація

281

632

$1 000,00

7 950,00

-

-

3

Включено до вартості товару суму митного збору

Бухгалтерська

довідка

281

377

397,50

-

-

4

Включено до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену на митниці

Митна декларація

641

377

1 669,50

-

-

 

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Списано кредиторську заборгованість після закінчення строку позовної давності.

Курс НБУ на дату списання - 8,10 грн. за $1

Бухгалтерська  довідка

632

717

51 000,00

8 100,00

8 100,00

-

6

Відображено курсову різницю на дату списання заборгованості

(7 950 грн. - 8 100 грн. = -150 грн.)*

945

632

150,00

-

150,00

7

Віднесено на фінансовий результат дохід від списання кредиторської заборгованості

-

717

791

8 100,00

-

-

8

Віднесено на фінансовий результат витрати від курсової різниці

-

791

945

150,00

-

-

* Проміжні курсові різниці, що виникають на дати балансу, у таблиці не наводяться.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

1. Уважно вивчіть договір з нерезидентом: умови і строки розрахунків між сторонами, строк дії договору, право якої країни застосовується для врегулювання відносин сторін.

 

2. За простроченими кредиторськими заборгованостями з'ясуйте в юриста, чи не ведеться претензійно-позовна робота за ними, коли минає строк позовної давності.

 

3. Спишіть нестягнуті нерезидентом кредиторські заборгованості, за якими минув строк позовної давності. Правильно відобразіть доходи від списання таких заборгованостей у податковому та бухгалтерському обліку.

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика