Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   05.01.2015
Размер:   111.7 КБ
СКАЧАТЬ

                      О.Е. Лубенченко

  к.е.н.,доц. каф.обліку та аудиту

Донбаський державний технічний університет

 

РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

 

Політична і економічна криза в України негативно вплинула на стан зовнішньо - економічної діяльності (ЗЕД) суб’єктів господарювання. Про це свідчать дані статистики за січень  2014 року. Обсяг експорту у січні 2014 року склав 87,7% у порівнянні з січнем 2013 року, імпорту -88,3 % . Така ж тенденція зберігалась і  у лютому 2014 року. [1]   

У сфері ЗЕД  важливим є  своєчасне надходження виручки від нерезидентів у разі експорту продукції (товару). При цьому обов'язковою умовою є дотримання строків, передбачених законодавством України, для розрахунків між резидентами і нерезидентами за товари (роботи, послуги). Тому такі розрахунки, у  формі  банківського переказу, за допомогою акредитиву, через видачу  векселів тощо  чітко контролюються за строками їх завершення податковою службою України та самими суб’єктами ЗЕД.

У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах їх торговельного обороту як платіжний засіб використовується гривня або іноземна валюта. Усі розрахунки з нерезидентами повинні проводитися тільки в безготівковій формі та через уповноважені банки (ст. 7 Декрету КМУ від 19.02.93 р. N 15-93.[2] Вибір конкретної валюти і форми розрахунків за зовнішньоторговельними контрактами визначається письмовою угодою сторін.

 Згідно до п. 4 П(С)БО 21, операція в іноземній валюті - це господарська операція, вартість якої визначена в інвалюті або яка потребує розрахунків в інвалюті.

Строки розрахунків за операціями в інвалюті визначені  Законом « Про порядок здійснення операцій в іноземній валюті» від 23.09.94 p. N 185/94-ВР та Національним банком України.[3] У 2013-2014 роках згідно  вимог Національного банку України   за операціями експорту та імпорту строки розрахунків між юридичними особами, резидентами і нерезидентами, установлено в межах 90 календарних днів  (п. 1 постанови Правління НБУ від 14.05.13 р. N 163). Це означає, що:

- виручка резидентів в інвалюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки, передбачені контрактом, але не пізніше 90 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної митної декларації) товару, відвантаженого на експорт із подальшою його оплатою. У разі експорту робіт (послуг) цей строк враховується  з моменту підписання акта або іншого документа, який засвідчує виконання робіт, надання послуг;

- постачання імпортного товару, робіт або послуг від нерезидентів, передбачене за умови передоплати резидентами, має бути здійснене не пізніше 90 календарних днів із дати її проведення. Тому імпортери-резиденти в цей строк зобов'язані не тільки встигнути отримати товар, але й завершити його митне оформлення.

Ці самі строки поширюються і на розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами. За тлумаченням податкової служби України установлені строки розрахунків за експортними або імпортними операціями може бути продовжено (ст. 6 Закону N 185):

- при виконанні операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, постачання складних технічних виробів і товарів спеціального призначення - на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;

- при виникненні форс-мажорних обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України про настання таких обставин.

        Під час заглиблення економічної та політичної кризи в Україні НБУ Постановою від 06 лютого 2014 року № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» впровадив строки, відведені уповноваженим банкам для виконання доручень юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо купівлі іноземної валюти - 6 операційних днів. Це спонукало управлінський персонал суб’єктів ЗЕД сповістити   своїх іноземних колег про   новину: гроші будуть днів через сім, можливо. Така ситуація вкрай невигідна клієнтам з багатьох причин. По-перше, коливання в курсі: при поданні на купівлю валюти закладається один курс, а через шість днів можливі два варіанти - або банк все-таки зможе купити валюту, звісно, з урахуванням подорожчання, або через брак коштів (курс вже змінився) вам валюту купити не зможуть, а це означає знову - очікування. По-друге, малоймовірно, що існування постанови № 49 і затримку в оплаті з вашого боку може бути розцінено як форс-мажорну обставину. А це може призвести до штрафних санкцій з боку контрагентів. Де - яке пом’якшення постанови № 49 (з 19.03.2014 року строк, відведений уповноваженим банкам для виконання доручень юридичних та фізичних осіб-підприємців щодо купівлі іноземної валюти - 5 операційних днів, а з 25.03.2014 року - 4 операційних дні) не надає змогу констатувати факт стабілізації розрахунків у сфері ЗЕД .

 Таким чином, суб'єктам ЗЕД постійно доводиться контролювати строки розрахунків із нерезидентами за товари (роботи, послуги) і встановлювати в контрактах такі форми розрахунків, які б враховували вимоги НБУ та сприяли прискоренню надходження виручки або отримання товарів, виконання робіт, надання послуг.

Контроль своєчасності розрахунків між резидентами і нерезидентами покладено на банки, що обслуговують резидентів (п. 2 ст. 13 Декрету 15-93), де державою створено чіткий механізм контролю за кожною ЗЕД- операцією. У разі порушення строків розрахунків уповноважені банки зобов'язані направити повідомлення до Державної податкової служби за місцем реєстрації резидента як платника податків і зборів.

При проведенні валютного контролю уповноважені банки керуються Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. N 136. Згідно з вимогами цієї Інструкції початком перебігу встановленого строку розрахунків в інвалюті при здійсненні резидентами експортно-імпортних операцій є:

при експорті товарів (продукції) - наступний календарний день із дати митного оформлення (виписування вивізної митної декларації) експортованих товарів (продукції) ;

при імпортних операціях - наступний день після здійснення авансового платежу або виставляння векселя на користь постачальника товарів (робіт, послуг);

при імпортних операціях із застосуванням розрахунків у формі документального акредитиву - наступний день після здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. Банки мають право вимагати від резидентів документи, що підтверджують здійснення ними експортних та імпортних операцій: копії контрактів із нерезидентами,митних декларацій, акти виконаних робіт (послуг),тощо.

Якщо резиденти розраховуються за ВЕД - контрактами  в установлені строки і підтверджують це документально, то банк знімає таку експортно-імпортну операцію з контролю. У разі коли строки розрахунків резидентами порушуються, то на 91 лендарний  день банк зобов'язаний направити податковому органу інформацію про виявлені порушення. Порушення встановлених законодавством строків розрахунків тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 % від суми  виручки (вартості недопоставленого товару) в інвалюті,що не надійшла на користь резидента. Розрахунок пені здійснюється в гривні. Для цього сума у валюті перераховується в гривні з використанням валютного курсу НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суму самої заборгованості (ст. 4 Закону N 185). Стягнення пені органами Державної податкової служби здійснюється за результатами документальних перевірок  у відповідності до ст. 4 Закону N 185.

Таким чином, кожний суб'єкт ЗЕД має брати до уваги, що фіскальний підхід контролюючих органів до розрахунків за експортно-імпортними операціями впливатиме на ретельну  організацію  бухгалтерського та податкового обліку і контролю на підприємстві.

Перелік посилань

1. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень 2014 року [Електронний ресурс]— Режим доступу :  http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/oet/oet_u/oet0114_u.htm  

2.  Декрет КМУ «Про валютне регулювання» від 19.02.93 р. N 15-93[Електронний ресурс]- Режим доступу: http://rada.gov.uа

3.  Постанова  НБУ від 06 лютого 2014 року № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» [Електронний ресурс]- Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36081&cat_id=36006

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика