Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   24.01.2015
Размер:   493.5 КБ
СКАЧАТЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємств" та 7.050108, 8.050108 "Маркетинг"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010


Upravl-poten2010Upravl-poten2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємств" та 7.050108, 8.050108 "Маркетинг"

 

 

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № ___ від ________

 

 

 

 

Харків НТУ "ХПІ" 2010


 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  «Управління потенціалом підприємств» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємств" та 7.050108, 8.050108 "Маркетинг" // Уклад. Л. С. Лаврентьєва. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – ___ с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Л. С. Лаврентьєва

 

 

 

Рецензент  _______________________

 

 

 

Кафедра економіки і маркетингу

Upravl-poten2010

ПЕРЕДМОВА

 


Успішна діяльність будь-якого суб'єкта господарювання за сучасних ринкових умов обумовлюється раціональним використанням виробничого, інноваційного, фінансового, маркетингового, кадрового та інформаційного потенціалів. У зв'язку з цим майбутнім фахівцям економічного профілю слід оволодіти основами управління потенціалом підприємства, виходячи з аналізу фінансового стану підприємства та його стратегічного балансу.

Перед початком виконання проекту студент знайомиться з теоретичними аспектами управління потенціалом підприємства на основі вивчення навчального матеріалу, літературних джерел, список яких наводиться наприкінці даних методичних вказівок, з метою визначення окремих складових видів потенціалу підприємства.

Об'єктом розрахунків в курсовому проекті виступає підприємство будь‑якої форми власності, яке обирається студентом самостійно. При проведенні SWOT-аналізу рекомендується використовувати дані з періодичних видань, статистичної звітності, інтернет-ресурсів, спеціалізованих галузевих видань для забезпечення повноти аналізу сильних та слабких сторін підприємства, можливостей та загроз середовища.

Перед розробкою заходів щодо використання потенціалу підприємства при реалізації стратегії його розвитку доцільно виявити основні складові за видами потенціалу підприємства. При формулюванні заходів необхідно враховувати специфіку діяльності підприємства, яке обрано за базу проведення дослідження.

При проведенні логіко-змістовного моделювання заходів з використання потенціалу підприємства причинно-наслідкові зв'язки встановлюються студентом, виходячи з наявного багажу знань, які отримані при вивченні дисциплін "Потенціал підприємства: формування та оцінювання", "Економіка та організація інноваційної діяльності", "Маркетинг", "Організація виробництва", "Економіка".


ВСТУП

 

Різноманітний та складний характер трансформацій умов господарювання вимагає комплексного підходу до зміни складових механізму управління підприємством, набір яких відображає його певний потенціал. Для управління потенціалом підприємства необхідно спочатку провести оцінку його фінансового стану. Ґрунтуючись на цих даних і цілях підприємства, обирається стратегія розвитку. Потім моделюється стан виробничих ресурсів і елементів системи управління підприємством, які необхідні для реалізації стратегії.

Мета курсового проекту полягає в наступному:

– на підставі розрахунку економічних показників конкретного підприємства охарактеризувати рівень розвитку механізму управління підприємством, використання їм досягнень менеджменту, техніки й технології;

– погодити в часі заходи щодо використання потенціалу підприємства для забезпечення його ефективної діяльності;

– скласти стратегічний баланс підприємства та за допомогою SWOT-аналізу визначити заходи з використання потенціалу підприємства;

– побудувати схему використання потенціалу підприємства у плановий період та визначити ефективність застосування запропонованих в курсовому проекті заходів.

Вихідні дані для розрахунку фінансових показників діяльності підприємств рекомендується брати, як мінімум, за два роки з періодичних видань, що публікують фінансову звітність українських підприємств (наприклад, бюлетень «Цінні папери України») або електронних ресурсів (www.smida.gov.ua). Слід звернути увагу на те, що форма фінансової звітності крупних та малих підприємств має відмінності, тому рекомендується проводити розрахунки для крупних підприємств. Якщо студент обирає за базове мале підприємство, необхідні дані для розрахунків необхідно брати з інших джерел інформації.


1 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Оцінка платоспроможності

Платоспроможність підприємства зазвичай оцінюється за допомогою коефіцієнтів покриття (загальної ліквідності), швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності. Розрахунок цих коефіцієнтів доцільно здійснювати у вигляді таблиці 1.1 на підставі даних, які зводяться студентом у таблицю вихідних даних, наведеної в додатку А, з форм бухгалтерської звітності підприємства.

 

Таблиця 1.1 – Показники платоспроможності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Оптим. знач.

попередній рік

поточний рік

Зміна (гр. 5 – гр. 4)

1

2

3

4

5

6

1 К-т покриття (загальної ліквідності), Кп

Оборотні активи (ряд. 260) / поточні зобов'язання (ряд. 620)

> 1,0

 

 

 

2 К-т швидкої ліквідності, Кбл

Оборотні активи – запаси [ряд. 260 – ∑ ряд. (100 ~ 140)] / поточні зобов'язання (ряд. 620)

0,6 – 0,8

 

 

 

3 К-т абсолютної ліквідності, Кабл

Кошти і їхні еквіваленти ∑ ряд. (220 ~ 240) / поточні зобов'язання (ряд. 620)

0,2 – 0,35

 

 

 

 

За результатами розрахунку необхідно зробити наступні висновки:

а) скільки відсотків поточних зобов'язань підприємство в стані погасити за рахунок всіх оборотних активів (аналіз коефіцієнту Кп)?

б) скільки відсотків поточних зобов'язань підприємство в стані погасити за рахунок коштів і коштів у розрахунках (аналіз коефіцієнту Кбл)?

в) скільки відсотків поточних зобов'язань підприємство в стані погасити за рахунок тільки коштів і їхніх еквівалентів (аналіз коефіцієнту Кабл)?

Наприкінці підрозділу 1.1 студентом робиться загальний висновок про те, за рахунок чого може бути забезпечена платоспроможність підприємства.

 

1.2 Оцінка фінансової незалежності

Фінансова незалежність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов’язана зі ступенем залежності від кредиторів і інвесторів та характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Для кожного підприємства важливо, чи володіє воно власними оборотними коштами.

Аналіз фінансової незалежності підприємства здійснюється на підставі системи коефіцієнтів, які розраховуються в даному курсовому проекті студентом згідно даним форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс» та № 2 «Звіт про фінансові результати» у вигляді таблиці 1.2.

За підсумками розрахунку робляться наступні висновки:

1) як змінився коефіцієнт автономії та скільки власних коштів доводиться на кожні 100 грн. активів;

2) як змінився коефіцієнт фінансової стабільності та скільки власних коштів доводиться на кожні 100 грн. залучених коштів;

3) як змінився коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами та скільки з кожних 100 грн. матеріальних оборотних коштів фінансується за рахунок власних;

4) про частку грошового потоку (чистий прибуток + амортизація) у загальному обсязі зобов'язань (за значеннями коефіцієнту Бівера);

5) про фінансову стабільність підприємства (шляхом порівняння коефіцієнту співвідношення необоротних і оборотних активів з коефіцієнтом фінансової стабільності).

 

Таблиця 1.2 – Показники фінансової незалежності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Опт. знач.

поперед-ній рік

поточ-ний рік

Зміна

1 К-т автономії (фінансової незалежності), Кавт

Власний капітал і забезпечення (ряд. 380+ ряд. 430) / Підсумок балансу (ряд. 640)

> 0,5

 

 

 

2 К-т фінансової стабільності, Кфс

Власний капітал і забезпечення (ряд. 380 + ряд. 430) / Загальна сума зобов'язань (ряд. 480 + ряд. 620)

> 1,0

 

 

 

3 К-т забезпеченості власними оборотними коштами, Косс

Власні оборотні кошти (ряд. 260 мінус ряд. 620) / Матеріальні оборотні активи ∑ ряд. (100 ~ 140)

> 0,1

 

 

 

4 К-т Бівера, КБ

Чистий прибуток і амортизація [ф. № 2 (ряд. 220 + ряд. 260)] / Довгострокові й поточні зобов'язання [ф. № 1 (ряд. 480 + ряд. 620)*]

> 0,2

 

 

 

5 К-т співвідношення необоротних і оборотних активів, Кна/оа

Необоротні активи (ряд. 080) / Оборотні активи (ряд. 260)

** < Кфс

 

 

 

* Для розрахунку цього коефіцієнту дані з форми № 2 беруться за відповідний рік, а дані з форми № 1 – станом на кінець року.

** Якщо даний показник не перевищує значення коефіцієнту фінансовій стабільності (Кфс), фінансова стабільність підприємства зберігається. Іншими словами, пропорція між власним і позиковим капіталом повинна бути завжди вище, ніж пропорція між основними та оборотними активами, оскільки тільки в цьому випадку власний капітал повністю забезпечує фінансування необоротних активів. Тобто необоротні активи не фінансуються за рахунок поточних зобов'язань підприємства, що є основою фінансової незалежності.

 

1.3 Оцінка ділової активності

Для управління потенціалом підприємства необхідно оцінити його ділову активність. Показники оцінки ділової активності рекомендується звести в таблицю 1.3.

Для розрахунку цих показників використовуються дані форми № 1 «Баланс» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати».

 

Таблиця 1.3 – Показники оцінки ділової активності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Од. вимір.

попер. рік

поточн. рік

Зміна

НЕОБХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

1

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф № 2, ряд. 035

тис. грн.

 

 

 

2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф № 2, ряд. 040

тис. грн.

 

 

 

3

Середня сума дебіторської заборгованості

Ф № 1, ряд. 160 (п + к) / 2

тис. грн.

 

 

 

4

Середня вартість запасів

Ф № 1, ∑ ряд. (100 ~ 140) (п + к) / 2

тис. грн.

 

 

 

5

Середня величина кредиторської заборгованості постачальників

Ф № 1, ряд. 530 (п + к) / 2

тис. грн.

 

 

 

6

Сума закупівель у постачальників для забезпечення операційної діяльності за період

[Ф. № 2, ряд. (035-100-240-250-260-270)] +

[Ф. № 1, ∑ ряд. (100 ~140)к] - [Ф. № 1, ∑ ряд. (100 ~ 140)п]

тис. грн.

 

 

 

7

Середня вартість усього майна

Ф № 1, ряд. 280 (п + к)/2

тис. грн.

 

 

 

8

Середня величина власного капіталу

Ф № 1, ряд. 380 (п + к)/2

тис. грн.

 

 

 

9

Середня величина оборотних активів

Ф № 1, ряд. 260 (п + к)/2

тис. грн.

 

 

 

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

10

Рентабельність продажів

Ф. № 2, ряд. 100 * 100 % / п. 1

%

 

 

 

11

Рентабельність витрат основної діяльності

Ф. № 2, ряд. 050 * 100 % / п. 2

%

 

 

 


Продовж табл. 1.3

Показник

Формула розрахунку

Од. вимір.

попер. рік

поточн. рік

Зміна

12

Рентабельність активів (віддача загальних вкладень у підприємство)

Ф. № 2, ряд. 220 * 100 % / п. 7

%

 

 

 

13

Рентабельність власного капіталу

Ф. № 2, ряд. 220 * 100 % / п. 8

%

 

 

 

14

Рентабельність оборотних активів

Ф. № 2, ряд. 100 * 100 % / п. 9

%

 

 

 

15

Оборотність активів

Ф. № 2, ряд. 035 / п. 7

оборот

 

 

 

16

Оборотність власного капіталу

Ф. № 2, ряд. 035 / п. 8

оборот

 

 

 

ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

17

К-т оборотності запасів

п. 2 / п. 4

оборот

 

 

 

18

Період обороту запасів

365 днів / п. 17

дні

 

 

 

19

К-т оборотності дебіторської заборгованості

п. 1 / п. 3

оборот

 

 

 

20

Строк кредиту покупцям (час затримки платежів)

365 днів / п. 19

дні

 

 

 

21

Тривалість операційного циклу

п. 18 + п. 20

дні

 

 

 

22

К-т оборотності кредиторської заборгованості

п. 6 / п. 5

оборот

 

 

 

23

Період обороту кредиторської заборгованості

365 днів / п. 22

дні

 

 

 

 

В табл. 1.3 прийняті наступні скорочення:

(п + к) – дані на початок та кінець звітного періоду;

п. – порядковий номер показника в табл. 1.3;

На підставі проведених розрахунків студент робить висновок про динаміку показників ділової активності підприємства та визначає характер фінансового стану підприємства.


2 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1 Складання стратегічного балансу

Стратегічний баланс – це певне поєднання факторів, які негативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (загроз і можливостей), що об'єктивно існують у зовнішньому середовищі підприємства та суб'єктивно оцінені керівниками, з порівняно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства.

До того ж, найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства; можливості – це ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони. Потрібно своєчасно виявляти загрози з метою запобігання кризі підприємства, а знання про потенційні можливості дає змогу заздалегідь підготуватися до найбільш ефективного їх використання.

Складання стратегічного балансу – дуже поширений вид діяльності на успішних підприємствах світу. Практика застосування виокремлює такі головні особливості стратегічного балансу:

1) суб'єктивний характер добору факторів, що становлять сильні/слабкі сторони підприємства, за ступенем їх важливості, а також специфіку сприймання менеджерами впливу факторів зовнішнього середовища;

2) імовірність та ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі переваги можуть у майбутньому стати недоліками, і навпаки);

3) необхідність постійного складання та перегляду стратегічного балансу, оскільки середовище, швидко змінюючись, потребує постійної уваги до себе.

Процвітаючі фірми, що ефективно застосовують стратегічне управління, складають стратегічний баланс у вигляді РЕSТ, SРАСЕ або SWОТ-аналізу за обраним переліком і оцінками факторів. В даному курсовому проекті студентам пропонується складати стратегічний баланс підприємства за допомогою SWОТ-аналізу.

До основних напрямків проведення SWОТ-аналізу належать:

1) визначення сильних сторін підприємства (strength) – внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги;

2) оцінка слабких сторін (weaknesses) – види діяльності, які підприємство здійснює не досить добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються;

3) з'ясування можливостей (opportunities) – сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на діяльність організації, альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів);

4) ідентифікація загроз (threats) – сукупність факторів, що переважно негативно впливають на діяльність організації, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Ці складові об'єктивно існують у середовищі та суб'єктивно оцінюються студентом в даному курсовому проекті. Приклад загальних характеристик сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей та загроз, що використовуються в SWОТ-аналізі, наведено в додатку Б.

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні певні комбінації, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного типу:

1) поле СіМ потребує стратегій підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення;

2) поле СіЗ – передбачення стратегій використання сильних сторін підприємства з метою пом'якшення (усунення) загроз;

3) поле СлМ – розробка стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей, що їх надає зовнішнє середовище;

4) поле СлЗ іноді називають «кризовим полем», оскільки тут поєднуються загрози середовища зі слабкістю підприємства. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є важким завданням.

Матриця SWОТ-аналізу не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок.

 

2.2 Розробка заходів щодо використання потенціалу підприємства за результатами SWOT-аналізу

Виконання стратегії пов'язане із проведенням ряду змін, що забезпечують рішення таких завдань:

1) установлення пріоритетності адміністративних завдань відповідно до прийнятої стратегії;

2) установлення відповідності між обраною стратегією й внутрішніми організаційними процесами;

3) приведення управлінського потенціалу у відповідність до обраної стратегії.

Діагностика діючої системи управління включає комплексне й цілеспрямоване вивчення стану й тенденцій розвитку елементів системи управління (інформації, кадрів, структурно-функціонального забезпечення, техніки й технології управління, методів управління), а також форм і порядку їх взаємодії.

При складанні плану заходів щодо використання потенціалу при реалізації стратегії підприємства необхідно дотримуватися наступних принципів:

1) розглядати всі складові виробничого потенціалу й механізму управління в комплексі;

2) реалізовувати ситуаційний підхід до вибору стратегії розвитку підприємства та необхідних для її здійснення перетворень об'єкта й суб'єкта управління;

3) оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів у взаємодії;

4) забезпечити взаємозв'язок стратегічних планів з тактичними й оперативними;

5) ураховувати інтереси працівників;

6) забезпечувати випереджаючий характер нарощування потенціалу підприємства стосовно етапів реалізації стратегії.

Набір заходів щодо використання потенціалу (у даному курсовому проекті рекомендується запропонувати десять логічно зв'язаних між собою заходів для ефективної роботи підприємства) повинен охоплювати всі види потенціалу (виробничий, інноваційний, маркетинговий, фінансовий, кадровий, інформаційний) та враховувати специфіку функціонування підприємства. В курсовому проекті величина періоду, для якого розробляються заходи щодо використання потенціалу, приймається на рівні двох років (вісім кварталів). Для подальшого узгодження дій з використання потенціалу підприємства необхідно заповнити таблицю 2.1, розкриваючи кожний захід за типом потенціалу, який використовується при здійсненні заходу.

Необхідно особливу увагу приділити плануванню виконання запропонованих заходів у часі, не припускаючи надмірного навантаження в одних кварталах і недостатнього – в інших.

 

Таблиця 2.1 – Планування заходів щодо використання потенціалу

Захід

Строк виконання (№ кварталу)

Тип потенціалу, який використовується для реалізації заходу

вироб-ничий

іннова-ційний

марке-тинговий

фінан-совий

кадро-вий

інформа-ційний

1. ..........

1-3 кв.

 

Х

 

Х

Х

 

...

...

...

...

...

...

...

...

10. .........

8 кв.

Х

 

Х

 

 

Х


2.3 Логіко-змістовне моделювання заходів

Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між запропонованими студентом заходами щодо використання потенціалу підприємства для реалізації стратегії його розвитку здійснюється за допомогою методу логіко-змістовного моделювання. Приклад проведення процедури логіко-змістовного моделювання наведено в додатку В.

Для застосування цього методу студент виконує наступні дії:

1) у якості каталогу заходів використовуються перелік заходів, запропонованих у пункті 2.2 курсового проекту;

2) здійснюється попарне зіставлення заходів з метою встановлення заходу-причини та заходу-слідства у формі таблиці 2.2; заходу-причині надається код "1", а заходу-слідству – код "0"; якщо заходи не мають причинно-наслідкового зв'язку, обом заходам надається код "0".

 

Таблиця 2.2 – Причинно-наслідкові зв'язки між заходами з використання потенціалу підприємства

Захід

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума

1

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

3) результатом проведення процедури логіко-змістовного моделювання є побудова графу, на якому відображається причинно-наслідковий зв'язок між заходами з використання потенціалу підприємства. У верхній частині графу розташовано найголовніші заходи-причини, у нижній частині – заходи-слідства; лінії зв’язку на графу ілюструють, якому саме заходу-причині відповідає окремий захід-слідство.


3 УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1 Побудова схеми використання потенціалу

Принцип побудови схеми розкритий у табл. 3.1. Для спрощення процедури розрахунку підсумкових значень кількості заходів щодо управління за видами потенціалу по кварталах рекомендується використовувати можливості редактора електронних таблиць Microsoft Exсel.

 

Таблиця 3.1 - Схема використання потенціалу підприємства

Захід

Квартали періоду реалізації заходів з використання потенціалу

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

ІП, ФП

ФП

КП

 

 

 

 

 

2

КП

ІП

ВП

 

 

 

 

 

3

 

ІНП, КП

МП

 

 

 

 

 

4

 

МП, ФП

МП

МП

МП

 

 

 

5

 

ВП

ВП, ФП

ВП, КП

 

 

 

 

6

 

 

ІНП

ФП

ВП

КП

 

 

7

 

 

 

ІНП

ФП

МП

 

 

8

 

 

 

 

ВП, МП

ІП, ФП

ВП

 

9

 

 

 

 

МП

ВП

ВП

 

10

 

 

 

 

 

 

 

ВП, МП, ІНП

Разом виробничий потенціал (ВП)

0

1

2

1

2

1

2

1

Разом інноваційний потенціал (ІП)

1

1

0

0

0

1

0

0

Разом маркетинговий потенціал (МП)

0

1

2

1

3

1

0

1

Разом фінансовий потенціал (ФП)

0

2

1

1

1

1

0

0

Разом кадровий потенціал (КП)

1

1

1

1

0

1

0

0

Разом інформаційний потенціал (ІНП)

0

1

1

1

0

0

0

1

 

За даними табл. 3.1 будується графік використання потенціалу підприємства (рис. 3.1), що відображає політику підприємства в сфері управління потенціалом при реалізації стратегії розвитку, що запропонована студентом у даному курсовому проекті.

 

Upravl-poten2010

 

Рисунок 3.1 – Графік управління потенціалом підприємства

 

Після побудови графіка робиться загальний висновок по курсовому проекту, що містить визначення основних проблем підприємства в сфері використання виробничого, інноваційного, маркетингового, фінансового, кадрового та інформаційного потенціалів.

 

3.2 Аналіз використання потенціалу підприємства

В цьому підрозділі курсового проекту студент надає характеристику наявного потенціалу підприємства у формі таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Характеристика потенціалу підприємства

Вид потенціалу

Характеристика

Виробничий

 

Інноваційний

 

Маркетинговий

 

Фінансовий

 

Кадровий

 

Інформаційний

 

 

За даними табл. 3.2 студентом робиться висновок про те, чи ефективно використовується потенціал підприємства при реалізації заходів, запропонованих в курсовому проекті. Слід докладно обґрунтувати, які саме складові окремого виду потенціалу підприємства залучені при реалізації господарської діяльності згідно запропонованим студентом заходам.

 

ВИСНОВКИ

 

У висновках курсового проекту студентом у стислій формі наводяться:

1) проблеми в сфері управління потенціалом підприємства, які були виявлені при аналізі його фінансового стану та SWOT-аналізі;

2) визначаються основні шляхи подальшого розвитку підприємства;

3) наводяться найбільш значущі заходи щодо використання потенціалу підприємства для реалізації стратегії його розвитку, що були виявлені за результатами логіко-змістовного моделювання;

4) відзначається які з видів потенціалу підприємства потрібно нарощувати для подальшої діяльності підприємства, а які – потребують внутрішнього аудиту з боку керівництва підприємства.


 Додаток А

 

Таблиця А.1 –Вихідні дані для розрахунку фінансових показників діяльності

Дані фінансової звітності

Джерело одержання даних

Значення даних

попер. рік

поточн.

рік

Необоротні активи

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 080

 

 

Виробничі запаси

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 100

 

 

Незавершене виробництво

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 120

 

 

Готова продукція

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 130

 

 

Товари

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 140

 

 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 160

 

 

Поточні фінансові інвестиції

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 220

 

 

Кошти і їх еквіваленти в національній валюті

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 230

 

 

Кошти і їхні еквіваленти в іноземній валюті

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 240

 

 

Оборотні активи

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 260

 

 

Баланс активів

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 280

 

 

Власний капітал

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 380

 

 

Забезпечення майбутніх видатків і платежів

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 430

 

 

Довгострокові зобов'язання

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 480

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 530

 

 

Поточні зобов'язання

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 620

 

 

Баланс пасивів

Форма № 1 „Баланс”, ряд. 640

 

 

Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Форма № 2 „Звіт про фінансові результати”, ряд. 035

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 040

 

 


Продовж. табл. А.1

 


Дані фінансової звітності

Джерело одержання даних

Значення даних

попер.

рік

поточн. рік

Валовий прибуток

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 050

 

 

Прибуток від операційної діяльності

Форма № 2 „Звіт про фінансові результати ”, ряд. 100

 

 

Чистий прибуток

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 220

 

 

Видатки на оплату праці

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 240

 

 

Відрахування на соціальні заходи

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 250

 

 

Амортизація

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 260

 

 

Інші операційні видатки

Форма № 2 „ Звіт про фінансові результати ”, ряд. 270

 

 

 


Додаток Б

 

Таблиця Б.1 – Загальні характеристики сильних і слабких сторін підприємства, що використовуються в SWOT-аналізі

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

1. Використання переваг організаційно-правової форми організації бізнесу.

2. Наявні конкурентні переваги (унікальність).

3. Найважливіші відмінності в компетенції щодо певної діяльності, інноваційність.

4. Сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, добре знаний лідер.

5. Жорсткий конкурент на ринку (використання агресивної ініціативи).

6. Стратегія наступу чи інша особлива стратегія, обґрунтований "стратегічний набір".

7. Сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів чи їх лояльності.

8. Вища за середню обізнаність про стан ринку.

9. Знання про склад та найважливіші стратегічні групи, можливості захисту від конкурентів.

10. Концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку.

11. Диференціація виробів.

12. Обґрунтована диверсифікація.

13. Увага до зниження витрат.

14. Вища за середню рентабельність.

15. Достатні фінансові ресурси.

16. Вищі за середні маркетингові навички.

17. Вищі за середні технологічні та інноваційні навички.

18. Творчий, підприємницький менеджмент.

19. Здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних навичок персоналу.

20. Імідж надійного партнера.

21. Ефективні зв'язки у зовнішньому середовищі.

1. Незнання переваг організаційно-правових форм організації бізнесу.

2. Відсутність реальних конкурентних переваг.

3. Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується).

4. Нижчі за середні темпи зростання.

5. Брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції.

6. Брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість.

7. Втрата репутації у споживачів.

8. "Аутсайдери" у розвитку продукції.

9. Вузька спеціалізація або необґрунтована диверсифікація.

10. Робота у стратегічній групі, яка втрачає своє підґрунтя, недоліки у стратегічній діяльності (її відсутність).

11. Брак дій для пом'якшення конкурентного тиску.

12. Слабка система розподілу.

13. Виробництво з високими витратами, старіння потужностей.

14. Розміри виробництва надто малі, щоб впливати на ринкову ситуацію або занадто великі – починається "хвороба великих компаній".

15. Відсутність реальних особливих навичок у галузі менеджменту, брак талантів.

16. "Новачок" у бізнесі, чию репутацію ще не доведено.

17. Відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозами.

 

 


Таблиця Б.2 – Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства, що використовуються в в SWOT-аналізі

Потенційні зовнішні можливості

Потенційні зовнішні загрози

1. Розвиток економіки країни.

2. Соціально-політична стабільність.

3. Обґрунтоване законодавство.

4. Доступність інвестицій та кредитів.

5. Обслуговування додаткових груп споживачів.

6. Входження в нові сегменти ринку.

7. Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів.

8. Споріднена диверсифікація.

9. Товари з доповненням (неспоріднена диверсифікація), що закуповуються.

10. Вертикальна інтеграція.

11. Зовнішні мережеві структури.

12. Можливість руху в бік більш привабливих стратегічних груп.

13. Самозаспокоєність ключових конкурентів.

14. Швидке зростання ринку.

15. Розвинутий фондовий та інші фінансові ринки.

16. Розвинуті ринки know how.

1. Високі темпи інфляції.

2. Велика ймовірність виникнення нових конкурентів.

3. Зростання збуту товарів-замінників.

4. Уповільнений темп зростання ринку або його спад.

5. "Ворожі дії" з боку держави (обмеження).

6. Зростання тиску конкурентів.

7. Тенденції до рецесії та скорочення ділового циклу.

8. Технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції.

9. Виникнення труднощів під час укладання договорів із постачальниками та споживачами.

10. Зміни в потребах та смаках споживачів.

11. Негативні демографічні зміни.

12. Негативна екологічна ситуація.

13. Соціально-політична нестабільність.

 

 


Додаток В

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛОГІКО-ЗМІСТОВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

КАТАЛОГ ЗАХОДІВ:

1. Управління виробництвом.

2. Управління інноваціями.

3. Управління маркетингом.

4. Управління фінансами.

5. Управління персоналом.

6. Управління еккаутингом.

Причинно-наслідковий зв’язок між заходами з управління підприємством відображено в табл. В.1 (при попарному зіставленні заходів заходу-причині відповідає значення 1, а заходу-слідству – значення 0). Як видно з табл. В.1, головним заходом-причиною виступають заходи з управління маркетингом, що пояснюється використанням концепції маркетингу для досягнення успіху на ринку. Далі слідують заходи з управління виробництвом та заходи з управління персоналом, які мають однакову вагу, бо відображають проблеми ефективного використання виробничих потужностей та виробничого потенціалу підприємства.

 

Таблиця В.1 – Причинно-наслідкові зв'язки між заходами з управління підприємством

Захід

1

2

3

4

5

6

Разом

1

Х

1

0

1

0

1

3

2

0

Х

0

1

0

1

2

3

1

1

Х

1

1

0

4

4

0

0

0

Х

1

0

1

5

1

1

0

0

Х

1

3

6

0

0

0

1

0

Х

1

 

Заходи з управління інноваціями розглядаються у якості заходів-слідства відносно заходів з управління виробництвом, управління персоналом та управління маркетингом, оскільки результати маркетингових досліджень надають спрямованості інноваційній діяльності підприємства, а наявність відповідної виробничої бази та кадрів відповідної кваліфікації виступають ресурсною базою реалізації інноваційної діяльності.

Заходи з управління фінансами та управління еккаутингом (збір, обробка, класифікація, аналіз та оформлення фінансової інформації) рівнозначні та виступають як слідства попередніх заходів, оскільки саме заходи з управління маркетингом, виробництвом, персоналом та інноваціями надають спрямованості заходам з управління фінансами та визначають характерні особливості фінансової інформації.

Граф причинно-наслідкового зв'язку заходів з управління підприємством наведено на рис. В.1.

 

 

Upravl-poten2010           

Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
 

 

 

 

 

 

 


Upravl-poten2010

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рисунок В.1. – Граф заходів з управління підприємством

 


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

1 Пономаренко В. С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. - Х: ХГЭУ, 2002 г. - 251 с.

2 Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2 вид. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

3 Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – 2 изд. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.

4 Верхогляд В. “Анализ финансового состояния предприятия на основании финансовой отчетности.” // “Финансовая отчетность”, № 12, 2005.

5 Грищенко О. В. “Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия”. – Таганрогский государственный радиотехнический университет, материалы сайта http://www.aup.ru, 2007.

6 Поповская Е. В. Анализ зарубежного опыта стратегического планирования.// Методы хозяйствования в условиях планово-рыночной экономики: сб. научн. тр. - М., 1991 г., с. 97 - 102.

7 Предприятие в условиях рыночной адаптации: анализ, моделирование, стратегия/ под ред. Клейнер Г. Б. – Москва: ЦЭМИРАН, 1996 г. - 235 с.

8 Пригожин Е. М. Совершенствование планирования на предприятиях: методика, теория, практика. – Москва: Экономика, 1986 г. - 175 с.

9 Пастухова В. В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект.// Фінанси України. - 2000 р., № 10,       с. 69 - 74.

10 Мэтьюз Р., Агеев А., Большаков З. Новая матрица, или логика стратегического превосходства. – Москва: Институт экономических стратегий ОЛМА-ПРЕСС, 2003 г. - 240 с.

11 Михайлов В. С., Єгоров І. Ю., Войтович А. І. Особливості концепції стратегічного планування в сучасних умовах розвитку економіки.// Проблеми науки. -  2003 р., № 1, с. 42 - 45.


ЗМІСТ

 

Передмова  ............................................................................................................

Вступ .....................................................................................................................

1 Аналіз фінансового стану підприємства .........................................................

1.1 Оцінка платоспроможності .................................................................

1.2 Оцінка фінансової незалежності .........................................................

1.3 Оцінка ділової активності ....................................................................

2 Планування заходів щодо використання потенціалу підприємства ..............

2.1 Складання стратегічного балансу .......................................................

2.2 Розробка заходів щодо використання потенціалу за результатами SWOT-аналізу ................................................................

2.3 Логіко-змістовне моделювання заходів ..............................................

3 Управління потенціалом підприємства ............................................................

3.1 Побудова схеми використання потенціалу .........................................

3.2 Аналіз використання потенціалу підприємства .................................

Висновки .................................................................................................................

Додатки ...................................................................................................................

Список джерел інформації ....................................................................................


Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки

 

до виконання курсового проекту з дисципліни «Управління потенціалом підприємств» для студентів спеціальностей 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємств" та 7.050108, 8.050108 "Маркетинг"

 

 

Укладач:     Лаврентьєва Людмила Сергіївна

 

Відповідальний за випуск  _______________________________

Роботу до видання рекомендував  _________________________

 

 

                                                                                  Редактор ___________________

 

 

План 2009 р., поз. _______

 

Підп. до друку _________. Формат 64 х 84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 1,3. Наклад 50 прим.

Зам. № ____. Ціна договірна.

___________________________________________________________________________

Видавничий центр НТУ "ХПІ".

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

___________________________________________________________________________

Друкарня НТУ "ХПІ", 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

 

 

 

Upravl-poten2010
Upravl-poten2010
 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика