Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   24.01.2015
Размер:   286.5 КБ
СКАЧАТЬ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Методичні вказівки

щодо проведення семінарських та практичних занять

 

 

Для студентів  спеціальності “Правознавство”

денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

2005


Укладач: ст.викладач Маланчук П.М.

 

 

.

 

1. 
Загальні положення

 

Без фундаментальних знань кримінально-процесуального права та практичних навичок його застосування не можна уявити суддю і прокурора, слідчого, адвоката, оперативного працівника органів МВС, СБУ та митних установ, оскільки їх функції безпосередньо і докладно регламентовані саме цією галуззю права. Без знань кримінального процесу не можуть обійтись у своїй практичній діяльності інші представники юридичного фаху.

Усе це зумовлює необхідність глибокого вивчення теорії (доктрини) кримінального процесу і норм кримінально-процесуального права, які регулюють діяльність, спрямовану на охорону прав та законних інтересів громадян і колективних формувань (юридичних осіб) шляхом швидкого та повного розкриття злочинів, викриття винних у їх вчиненні осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності, покарання. Не менш важливим є набуття практичних навичок застосування названих норм до реальних життєвих ситуацій.

Завдання, які пропонуються, мають за мету забезпечення оптимальної організації практичних занять, щоб допомогти студентам,зокрема:

1) закріпити, розширити та поглибити знання, набуті на лекціях і в процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами;

2) активізувати розумову діяльність шляхом колективно го обговорення проблемних ситуацій;

3) виробити навички самостійного аналізу норм кримінально-процесуальної доктрини;

4) виробити навички самостійного вивчення матеріалів кримінальної справи, прийняття рішень та грамотного складання процесуальних документів;

5)         оволодіти   методологією   застосування   теоретичних знань та кримінально-процесуального закону до конкретних життєвих фактів і ситуацій;

6) сформувати науковий світогляд, високу відповідальність за доручену справу, розуміння важливості завдань, які стоять перед посадовими особами та органами, що ведуть кримінальний процес.

Зміст завдань визначено потребами конкретної практичної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також учасників процесу. Цій меті відповідають і передбачені в завданнях три форми проведення практичних занять: вирішення конкретних завдань (казусів), колоквіуми та написання найважливіших процесуальних документів.

При виконанні завдань, підготовці до колоквіуму чи написанні відповідного процесуального, документа рекомендується простудіювати конспект лекцій, відповідні розділи підручника та іншу запропоновану літературу. Особливу увагу слід приділити належному вивченню фактичних обставин завдання, чіткому засвоєнню суті поставлених у ньому питань. Для юридичної оцінки фактичних обставин кожного завдання важливе значення має вивчення відповідних норм Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу та керівних вказівок Верховного Суду України.

Завдання виконуються письмово у зошиті для практичних занять. Відповіді на кожне запитання повинні бути мотивованими, містити посилання на відповідні норми Кримінально-процесуального кодексу (КПК), а в необхідних випадках на відповідні постанови Верховного Суду України та на матеріали судової практики.

На практичному занятті студент доповідає зміст завдання, відповідає на поставлені в ньому запитання, а при необхідності коротко їх пояснює. В обговоренні запропонованою рішення може брати участь кожний студент, який має свою думку щодо такого рішення, його мотивування та обгрунтованості посилань на норми кримінально-процесуального закону.

Після обговорення завдання студентами викладач робить висновок, звертаючи увагу на помилки і неточності запропонованих рішень, і формулює правильні відповіді на запитання в завданнях, а студенти виправляють і доповнюють свої письмові відповіді на запитання.

При підготовці до колоквіуму студентам слід звертатися не тільки до конспекту лекцій та підручника, а й до іншої рекомендованої літератури, насамперед монографічної.

Процесуальні документи студенти складають, як правило, на практичних заняттях. Перш ніж писати будь-який документ, студент повинен з'ясувати суть та значення даного процесуального акта. Для цього перед практичним заняттям необхідно вивчити за підручником все, що стосується характеристики цього акта, засвоїти вимоїн до нього Кримінально-процесуального кодексу, ознайомитися з умовами для написання даного документа, що містяться в завданнях, та його зразками. З урахуванням особливостей процесуального документа перед початком заняття викладач робить необхідні додаткові вказівки щодо його структури та змісту.

Процесуальні документи мають бути написані на окремих листах, на яких залишаються поля, де викладач міг би внести зауваження та виправлення. Написані документи здають для перевірки, після якої на наступному занятті проводиться їх обговорення з аналізом конкретних недоліків і помилок. Після цього процесуальні документи повертаються студентам, які повинні з урахуванням зауважень переписати їх в окремий зошит.

Обов'язковим є складання таких процесуальних документів:

                   1.            Постанова про порушення кримінальної справи.

2.  Постанова   про   відмову   в   порушенні   кримінальної справи.

3. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого.

4. Постанова (ухвала) про обрання запобіжного заходу.

5. Постанова (ухвала) про зупинення кримінальної справи.

6. Постанова (ухвала) про закриття кримінальної справи.

7. Вирок.

8. Апеляція.

 

Як результат вивчення курсу “Кримінально-процесуальне право України” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:

 

    Знати:

— предмет, систему та джерела кримінально-процесуального права та зміст складових його інститутів;

— функції судової влади в кримінальному судочинстві, зміст та порядок здійснення функцій розслідування, захисту, обвинувачення та правосудця;

     — систему принципів кримінального процесу;

— кримінально-процесуальні засоби та порядок збирання, дослідження, перевірки, оцінки та застосування доказів, захисту прав і свобод людини;

— процесуальну форму здійснення слідчих та інших процесуальних дій, форми здійснення правозастосовчої діяльності на різних стадіях кримінального процесу;

— теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх захисту та структури;

— підстави, умови та форми процесуальних дій та рішень;

— процесуальні гарантії захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

— способи та застосування кримінально-процесуальних норм;

— процесуальні методи і форми попередження злочинів;

— процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінально-процесуальну діяльність між собою, а також з іншими державними органами;

— стан основних проблем науки кримінального процесу;

 

            Уміти:

— використовувати дані науки кримінального процесу при тлумаченні та застосуванні норм кримінально-процесуального права;

— орієнтуватися в системі кримінально-процесуального права та в судовій практиці з кримінальних справ;

— збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх належність до справи, допустимість, достовірність та достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень;

— самостійно здійснювати слідчі та інші процесуальні дії;

— збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати докази;

— приймати обґрунтовані та законні рішення, юридично грамотно складати необхідні процесуальні документи;

— забезпечувати захист прав і свобод людини;

—організовувати виконання прийнятих рішень.

 

50% часу, відведеного на вивчення курсу складає самостійна робота студентів.

 


Тема 1. Поняття, завдання  та  джерела кримінального процесу.

 

Поняття  кримінального процесу і його завдання в світлі Конституції України 1996 року. Швидке і повне розкриття злочинів та викриття винуватих. Встановлення об’єктивної істини. Забезпечення правильного застосування закону. Виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів. Відшкодування збитків та іншої шкоди, завданих злочином.

Стадії  кримінального процесу, їх  загальна характеристика. Порушення кримінальної справи. Досудове розслідування. Попередній розгляд справи судом. Судовий розгляд справи та його етапи. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку. Перегляд справ в порядку виключного провадження.

Джерела   кримінального процесу.

 

     Заняття 1. Поняття, завдання  та  джерела кримінального процесу.

 

План.

     1. Поняття   кримінального   процесу  і його  завдання  в світлі          Конституції України  1996 р.

2. Стадії  кримінального  процесу,  їх  загальна характеристика.

3. Поняття і  особливості кримінально-процесуального права.

    4. Процесуальна форма , гарантії  та їх   значення.

    5. Кримінально-процесуальні  акти  та їх  види.

 

Питання для самостійної роботи:

 

1. Швидке і повне розкриття злочинів та викриття винуватих.

2.  Встановлення об’єктивної істини.

3.  Забезпечення правильного застосування закону.

4.  Виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів.

5.  Відшкодування збитків та іншої шкоди, завданих злочином.

6. Стадії  кримінального процесу, їх  загальна характеристика.

7.  Порушення кримінальної справи.

8.  Досудове розслідування.

9.  Попередній розгляд справи судом.

10.  Судовий розгляд справи та його етапи.

11.  Апеляційне провадження.

12.  Касаційне провадження.

13.  Виконання вироку.

14.  Перегляд справ в порядку виключного провадження.

15.  Джерела   кримінального процесу

 

Література [1, 2, 16, 17]

 

Тема 2.  Принципи кримінального процесу

 

Поняття, критерії та значення  принципів  кримінального процесу. Першоджерело і основа окремих інститутів кримінально-процесуального права. Гарантії правосуддя. Юридична база, для тлумачення конкретних кримінально-процесуальних норм.

Класифікація та зміст принципів кримінального процесу.

Система   принципів кримінального судочинства за  Конституцією  України. Галузеві принципи. Міжгалузеві принципи. Загально правові принципи.

 

Заняття 2.  Принципи кримінального процесу.

 

     План.

1. Суть принципів кримінального процесу.

2. Принцип публічності.

3. Принцип рівності громадян перед законом.

 

Заняття 3. Характеристика принципів кримінального процесу.

 

План.

 

1. Випадки обмеження принципу гласності судочинства.

2. Формула презумпції невинуватості обвинуваченого.

3. Поняття права на захист від обвинувачення та порядок його здійснення в кримінальному процесі.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Поняття, критерії та значення  принципів  кримінального процесу.

2.  Першоджерела і основа окремих інститутів кримінально-процесуального права.

3.  Гарантії правосуддя.

4.  Юридична база, для тлумачення конкретних кримінально-процесуальних норм.

5. Класифікація та зміст принципів кримінального процесу.

6. Система   принципів кримінального судочинства за  Конституцією  України.

7. Галузеві принципи.

8. Міжгалузеві принципи.

9. Загально правові принципи.

 

Література [1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 19].

 

Тема 3. Суб’єкти  кримінального процесу

 

Поняття і класифікація  суб’єктів  кримінального  процесу. Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження. Особи, які мають та відстоюють в кримінальному процесі свої інтереси. Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб. Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя.

Кримінально-процесуальні функції. Основні та додаткові. Зміст функцій обвинувачення, захисту та правосуддя.

 

Заняття 4. Суб’єкти  кримінального процесу.

 

План.

1. Процесуальний статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

2. Процесуальні функції суду, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання.

3. Поняття та порядок здійснення своєї діяльності потерпілим, захисником, законним представником, цивільним позивачем і цивільним відповідачем у кримінальному судочинстві.

4. Процесуальний статус представника.

5. Кримінально-процесуальні функції.

 

 Питання для самостійної роботи.

 

1. Хто визнається свідком у кримінальному процесі.

2. Хто є підозрюваним у кримінальному процесі.

3. Обвинувачений у кримінальному процесі.

4. Спеціаліст, експерт, понятий у кримінальному процесі.

 

Література [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 20, 21].

 

Тема 4.  Доказування  і  докази  у кримінальному процесі.

 

Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Встановлення об’єктивної істини. Форма пізнання в кримінальному  процесі.

Поняття  судових доказів. Предмет та межі доказування. Коло обставин, що підлягають встановленню. Подія злочину; винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину та мотиви злочину; обставини, що впливають на ступінь та характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особистість обвинуваченого; характер та розмір збитків, заподіяного злочином. Всебічність та повнота досудового розслідування та судового розгляду визначає межі доказування у кримінальній справі.

Суб’єкти доказування. Особи, на яких покладається обов’язок встановлення об’єктивної істини. Процес доказування.

Характеристика джерел доказів. Носії інформації. Зміст доказів. Належність та допустимість доказів. Класифікація доказів.

 

Заняття 5. Загальна характеристика предмета доказування.

 

План.

1. Головний, проміжний і допоміжний факти.

2. Сукупність доказів по кримінальній справі та її ознаки.

3. Фактичний обсяг доказів по справі та межі доказування.

 

Завдання.

1. Поняття доказу у кримінальному процесі.

2. Процесуальна форма і зміст доказу.

3. Властивості доказів.

 

Заняття 6. Докази.

План

1. Розвиток поглядів на природу доказів у кримінально-процесуальній науці.

2. Носії доказової інформації.

3. Види доказів.

4. Допустимість і належність доказів.

 

Заняття 7. Класифікація доказів.

План

1. Прямі докази.

2. Непрямі докази.

3. Первинні докази.

4. Похідні докази.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування.

2.  Встановлення об’єктивної істини.

3.  Форма пізнання в кримінальному  процесі.

4.  Поняття  судових доказів.

5.  Предмет та межі доказування.

6.  Коло обставин, що підлягають встановленню.

7.  Всебічність та повнота досудового розслідування та судового розгляду.

8. Суб’єкти доказування.

9.  Особи, на яких покладається обов’язок встановлення об’єктивної істини.

10. Процес доказування.

11. Характеристика джерел доказів.

12. Зміст доказів.

13.  Належність та допустимість доказів.

14. Класифікація доказів.

 

Література [1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 22].

 

Тема 5.  Запобіжні  заходи.

Поняття і види заходів кримінально-процесуального  примусу. Обшук, затримання підозрюваного, огляд, привід, відсторонення обвинуваченого від посади. Мета та підстави застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжного заходу від покарання.

Види запобіжних  заходів. Взяття під варту. Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу. Нагляд командування військової частини. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.

Тимчасовий запобіжний захід. Затримання особи як  підозрюваної. Спеціальні запобіжні заходи.

 

Заняття 8. Запобіжні заходи.

 

План.

1. Обставини які враховуються при обранні запобіжного заходу.

2. Підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

3. Порядок продовження строку тримання під вартою.

4. Особливості застосування застави як запобіжного заходу.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Що таке запобіжні заходи.

2. Назвіть передбачені в КПК України запобіжні заходи.

3. У чому полягає суть кожного запобіжного заходу.

 

Література [1, 2, 3, 9, 11, 23].

 

Тема 6.  Порушення  кримінальної справи.

Поняття та зміст стадії порушення кримінальної справи. Завдання стадії порушення кримінальної справи. Швидкий та всебічний розгляд заяв і повідомлень про злочини.

Приводи і підстави до  порушення  кримінальної справи. Джерела первісних відомостей про злочин, які породжують кримінально-процесуальні правовідносини та зобов’язують правоохоронні органи здійснити перевірку інформації, що міститься в них, по суті. Оцінка і перевірка заяв і повідомлень про злочини.

Обставини, що  виключають  порушення кримінальної справи. Відмова в порушенні справи.

Органи та  особи,  які  мають право  порушити  кримінальну справу. Органи дізнання. Слідчий. Прокурор. Суд. Підстави та процесуальна форма порушення кримінальної справи.

 

Заняття 9.Порушення  кримінальної справи

 

План.

1. Процесуальний порядок прийняття заяв і повідомлень про злочин.

2. Обставини, що виключають порушення кримінальної справи.

3. Прокурор в процесі здійснення нагляду за законністю порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

4. Судовий контроль за законністю порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Поняття та зміст стадії порушення кримінальної справи.

2. Завдання стадії порушення кримінальної справи.

3.  Швидкий та всебічний розгляд заяв і повідомлень про злочини.

4. Приводи і підстави до  порушення  кримінальної справи.

5. Оцінка і перевірка заяв і повідомлень про злочини.

6. Обставини, що  виключають  порушення кримінальної справи.

7.  Відмова в порушенні справи.

8. Органи та  особи,  які  мають право  порушити  кримінальну справу.

9.  Підстави та процесуальна форма порушення кримінальної справи.

 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 24].

 

Тема7. Загальні положення досудового розслідування.

Поняття, завдання та значення досудового розслідування в кримінальному процесі згідно з Конституцією України. Юридична підстава для здійснення досудового розслідування. Підслідність. Початковий момент стадії досудового слідства. Строки досудового слідства та порядок і терміни його продовження.

Форми досудового  розслідування. Форми закінчення досудового слідства. Форми дізнання. Форми закінчення дізнання.

Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Гарантії захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі. Недоторканність сфери приватного життя людини. Забезпечення безпеки учасників процесу.

 

Заняття 10. Загальні положення досудового розслідування.

 

План.

1. Загальні умови досудового розслідування.

2. Предметна підслідність.

3. Альтернативна.

4. за зв’язком справ.

5. Територіальна.

 

Заняття 11. Загальні положення досудового розслідування.

 

План.

1. Форми дізнання.

2. Строки провадження дізнання та досудового слідства.

3. Процесуальні форми взаємодії слідчого з органами дізнання.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Що складає зміст досудового розслідування, які його завдання та структура.

2. В якому обсязі і протягом якого строку провадиться дізнання.

3. Які вказівки і доручення вправі давати слідчий органам дізнання у справах, що ним розслідуються.

4. Чим окреме доручення відрізняється від вказівок і доручень.

5. Строки досудового слідства, порядок обчислення і продовження.

6. Підстави для об’єднання справ в одне провадження.

7. Що є підставою для виділення справи в окреме провадження.

8. Які процесуальні акти досудового слідства підлягають оскарженню.

 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 25].

 

Тема 8.  Слідчі дії.

Поняття слідчих дій. Основний зміст процесуальної діяльності. Основний засіб отримання і перевірки доказів. Методи пізнання. Інститут слідчої дії.

Види слідчих дій. Їх зміст.

Система  слідчих дій. Спрямованість на отримання інформації від людей. Спрямованість на отримання інформації від матеріальних об’єктів. Спрямованість на отримання інформації від матеріальних об’єктів так і від людей. Особливість процесуальної форми провадження.

 

Заняття 12.Слідчі дії.

План

1. Співвідношення поняття “слідча дія” і “процесуальна дія”.

2. Слідчі дії за постановою слідчого.

3. Слідчі дії з санкцією прокурора.

4. Слідчі дії з дозволу суду.

5. слідчі дії за участю понятих.

6. Поділ слідчих дій за послідовністю проведення.

7. Процесуальний порядок огляду місця події, ексгумації та огляду трупа.

8. Поняття допиту та загальні правила проведення допиту.

9. Права та обов’язки свідка.

10. Предмет показань свідка.

11. Допит неповнолітнього свідка.

12. Процедура допиту свідка.

13. Допит обвинуваченого його права та обов’язки.

14. Процесуальний порядок допиту підозрюваного.

15. Методика та принципи допиту.

16. Процесуальний порядок та підстави проведення очної ставки, затримання підозрюваного, пред’явлення для впізнання.

 

Заняття 13.Слідчі дії.

План.

1. Поняття та значення обшуку та виїмки.

2. Види обшуку.

3. Мета, час та підстави проведення обшуку та виїмки.

4. Порядок та методика проведення обшуку та виїмки.

5. Предмет та зміст проведення виїмка поштово-телеграфної кореспонденції та зняття інформації з каналів зв’язку.

6. Підстави та порядок проведення виїмка поштово-телеграфної кореспонденції та зняття інформації з каналів зв’язку.

7.  Поняття та мета проведення відтворення обстановки та обставин події злочину.

8. Основні правила проведення відтворення обстановки та обставин події злочину.

9. Поняття та види зразків для порівняльного дослідження.

10. Процесуальний порядок отримання зразків для порівняльного дослідження.

11. Поняття, види та значення експертизи.

12. Експерт, висновок експерта.

13. Постанова про призначення експертизи і формулювання експертного завдання.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Основний зміст процесуальної діяльності.

2. Основний засіб отримання і перевірки доказів.

3. Методи пізнання.

4. Інститут слідчої дії.

5. Види слідчих дій. Їх зміст.

6. Система  слідчих дій.

7. Спрямованість на отримання інформації від людей.

8. Спрямованість на отримання інформації від матеріальних об’єктів.

9. Спрямованість на отримання інформації від матеріальних об’єктів так і від людей.

10. Особливість процесуальної форми провадження.

 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 25, 26]

 

 

 

Тема 9. Притягнення особи як обвинуваченого. Допит обвинуваченого.

Поняття та підстави притягнення  особи як обвинуваченого. Реалізація функції обвинувачення. Забезпечення захисту прав і законних інтересів особи, що притягається до кримінальної відповідальності. Поняття обвинуваченого. Підстава притягнення особи як обвинуваченого. Сутність акту притягнення особи як обвинуваченого.  

Строки і порядок  пред’явлення  обвинувачення. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого, її зміст і форма. Забезпечення з’явлення обвинуваченого. Привід обвинуваченого. Розшук обвинуваченого. Роз’яснення обвинуваченому, перед пред’явленням постанови, його права на захист та забезпечення реалізації його процесуальних прав у цій частині.

            Особливості пред’явлення обвинувачення неповнолітньому обвинуваченому.

            Допит обвинуваченого. Мета допиту. Отримання та перевірка доказів. З’ясування ставлення обвинуваченого до пред’явленого обвинувачення. Надання обвинуваченому можливості захищатися від пред’явленого обвинувачення самому, або за участю захисника.

            Зміна обвинувачення та відсторонення обвинуваченого від посади.

 

Заняття 14. Притягнення особи як обвинуваченого. Допит обвинуваченого.

 

План.

1. Поняття та значення притягнення особи як обвинуваченого.

2. Підстави та сутність акту притягнення особи як обвинуваченого.

3. Етапи притягнення особи як обвинуваченого.

4. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого та її характеристика.

 

Заняття 15. Притягнення особи як обвинуваченого. Допит обвинуваченого.

 

План.

1. Поняття пред’явлення обвинувачення.

2. Система слідчого і обвинуваченого та інших учасників процесу.

3. Значення пред’явлення обвинувачення.

4. Порядок пред’явлення обвинувачення.

5. Особливості пред’явлення обвинувачення і допиту неповнолітнього обвинуваченого.

 

Заняття 16. Притягнення особи як обвинуваченого. Допит обвинуваченого.

 

План.

 

1. Поняття та мета допиту.

2. Процес допиту.

3. Зміна обвинувачення та відсторонення обвинуваченого від посади.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Реалізація функції обвинувачення.

2. Забезпечення захисту прав і законних інтересів особи, що притягається до кримінальної відповідальності.

3. Поняття обвинуваченого.

4. Підстава притягнення особи як обвинуваченого.

5. Сутність акту притягнення особи як обвинуваченого.

6. Строки і порядок  пред’явлення  обвинувачення.

7. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого, її зміст і форма.

8. Особливості пред’явлення обвинувачення неповнолітньому обвинуваченому.

9. Допит обвинуваченого.

Зміна обвинувачення та відсторонення обвинуваченого від посади.

 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 25, 26, 27]

 

 

 

Тема 10. Зупинення і  закінчення  досудового розслідування.

Поняття зупинення  досудового розслідування. Обставини, які не дозволяють здійснювати подальше провадження і закінчення слідства. Не встановлення особи яка вчинила злочин. Психічна або інша тяжка хвороба обвинуваченого, яка перешкоджає закінченню провадження у справі. Відсутність інформації про місцезнаходження обвинуваченого.

Процесуальний  порядок закінчення  досудового розслідування. закриття кримінальної справи. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. Складання обвинувального висновку та направлення справи через прокурора в суд. Дії прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним висновком.

 

Заняття 17. Зупинення і  закінчення  досудового розслідування.

 План.

1. Поняття зупинення досудового слідства у кримінальній справі.

2. Підстави для зупинення слідства.

3. Процесуальний порядок відновлення досудового слідства.

4. Оскарження до суду постанови про закриття кримінальної справи та порядок розгляду скарги суддею.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Обставини, які не дозволяють здійснювати подальше провадження і закінчення слідства.

2. Процесуальний  порядок закінчення  досудового розслідування. закриття кримінальної справи.

3. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

4. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

5. Складання обвинувального висновку та направлення справи через прокурора в суд.

6. Дії прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним висновком.

 

Література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 25, 26, 28]

 

Тема 11. Підсудність  кримінальних справ. Попередній розгляд справи.

Поняття і значення підсудності кримінальних справ. Види підсудності. Предметна (родова) підсудність. Персональна підсудність. Територіальна підсудність. Спеціальна підсудність. Альтернативна підсудність. Підсудність за зв’язком справ.

Попередній розгляд справи судом, значення, завдання та характеристика даної стадії. Достатність і придатність зібраних доказів. Межі обвинувачення. Заходи судді щодо підготовки до судового розгляду. 

Строки призначення  справи  до  розгляду в  судовому  засіданні.

 

Заняття 18.

План.

1. Сутність і завдання стадії попереднього розгляду справи суддею.

2. Порядок попереднього розгляду справи.

3. Рішення судді за результатами розгляду справи.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Види підсудності.

2. Предметна (родова) підсудність.

3. Персональна підсудність.

4. Територіальна підсудність.

5. Спеціальна підсудність.

6. Альтернативна підсудність.

7. Підсудність за зв’язком справ.

8. Попередній розгляд справи судом, значення, завдання та характеристика даної стадії.

9. Достатність і придатність зібраних доказів.

10. Межі обвинувачення.

11. Заходи судді щодо підготовки до судового розгляду.

12. Строки призначення  справи  до  розгляду в  судовому  засіданні.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 20, 29]

 

Тема 12. Загальні  положення судового розгляду кримінальної справи.

Поняття та сутність судового розгляду кримінальної справи. Межі судового розгляду. Принципи судового розгляду. Проблеми відправлення правосуддя в Україні. Законний  склад  суду. Участь  підсудного  в судовому  розгляді  справи, його процесуальний статус. Участь захисника, і інших  суб’єктів  в  судовому  розгляді. Протокол  судового  розгляду.

 

 

Заняття 19. Загальні  положення судового розгляду кримінальної справи.

План.

 

1. Рівність учасників судового розгляду.

2. Процесуальне призначення головуючого в судовому засіданні.

3. Підстави повернення справи на додаткове розслідування із стадії судового розгляду.

4. Види ухвал (постанов), які виносить суд та порядок винесення.

5. Права підсудного в судовому розгляді справи.

6. Учасники судового розгляду.

7. Зміна обвинувачення в суду.

8. Підстави для зупинення розгляду справи.

9. Принесення зауваження на протокол судового засідання, порядок його розгляду.

 

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Межі судового розгляду.

2.  Принципи судового розгляду.

3.  Проблеми відправлення правосуддя в Україні.

4.  Законний  склад  суду.

5.  Участь  підсудного  в судовому  розгляді  справи, його процесуальний статус.

6. Участь захисника, і інших  суб’єктів  в  судовому  розгляді.

7.  Протокол  судового  розгляду.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 20, 29]

 

Тема 13. Порядок  судового розгляду  кримінальної справи.

Підготовча частина. Перевірка з’явлення учасників судового розгляду. Роз’яснення перекладачеві його обов’язків. Встановлення особи підсудного та часу вручення йому копії обвинувального висновку. Оголошення складу суду і роз’яснення права на відвід. Вирішення питання про можливість розгляду справи у випадку нез’явлення кого-небудь з учасників судового розгляду або інших викликаних у судове засідання осіб. Видалення свідків із залу суду. Роз’яснення прав учасникам процесу. За’явлення і розв’язання клопотань учасників судового розгляду. Керівництво судовим розглядом справи.

Поняття та завдання судового слідства. Елементи судового слідства. Оголошення обвинувального висновку. Роз’яснення підсудному суті обвинувачення. Визначення обсягу доказів. Процесуальний порядок допиту підсудного, свідка, потерпілого, експертів, оголошення показань, даних зазначеними особами на досудових стадіях процесу, пред’явлення для впізнання, огляду предметів, документів і місця події, проведення експертизи. Окремі судові доручення. Зміна обвинувачення в суді. Порушення справи по новому обвинуваченню. Порушення кримінальної справи щодо нової особи.

Поняття та сутність судових дебатів. Учасники судових дебатів. Строки дебатів. Послідовність судових дебатів. Правила судових дебатів. Зміст промов. Репліка.

Остане слово підсудного та його значення.

 

 Заняття 20. Порядок  судового розгляду  кримінальної справи.

 План.

 

1. Завдання підготовчої частини судового розгляду.

2. Послідовність дій суду в підготовчій частині судового розгляду.

3. Вирішення питання про явку учасників судового розгляду.

4. Встановлення порядку дослідження доказів.

5. Судово-слідчі дії при перевірці і дослідженні доказів.

6. Перевірка і дослідження доказів відповідно КПК України.

 

Заняття 21. Порядок  судового розгляду  кримінальної справи.

План.

1. Випадки оголошення в судовому засіданні показань потерпілого та свідка дані ними на досудовому розслідуванні справи.

2. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, щодо порядку призначення експертизи в суді.

3. Відновлення судового слідства після його закінчення.

4. Призначення і порядок судових дебатів.

5. Структура та проголошення обвинувальної і захисної промов.

6. Умови, за яких може бути використано право на репліку в судових дебатах.

 

Заняття 22. Порядок  судового розгляду  кримінальної справи.

План.

1. Призначення останнього слова підсудного.

2. Поняття останнього слова підсудного.

3. Видалення суду в нарадчу кімнату.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Перевірка з’явлення учасників судового розгляду.

2. Роз’яснення перекладачеві його обов’язків.

3. Встановлення особи підсудного та часу вручення йому копії обвинувального висновку.

4. Оголошення складу суду і роз’яснення права на відвід.

5. Вирішення питання про можливість розгляду справи у випадку нез’явлення кого-небудь з учасників судового розгляду або інших викликаних у судове засідання осіб.

6. Видалення свідків із залу суду.

7. Роз’яснення прав учасникам процесу.

8. За’явлення і розв’язання клопотань учасників судового розгляду.

9. Керівництво судовим розглядом справи.

10. Поняття та завдання судового слідства.

11. Елементи судового слідства.

12. Окремі судові доручення.

13. Зміна обвинувачення в суді.

14. Порушення справи по новому обвинуваченню.

15. Порушення кримінальної справи щодо нової особи.

16. Поняття та сутність судових дебатів.

17. Учасники судових дебатів.

18. Послідовність судових дебатів.

19. Правила судових дебатів. Зміст промов. Репліка.

20. Остане слово підсудного та його значення.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30]

 

Тема 14. Вирок  і  ухвали  суду.

Суть і значення  судового вироку. Винесення вироку та гарантії його законності. Таємниця наради суддів. Обгрунтованність вироку. Питання, що підлягають розв’язанню у вироці. Структура та зміст вироку.

Види вироків. Обвинувальний та виправдувальний вирок. Правила призначення покарання. Звільнення від відповідальності.

Порядок  винесення  ухвал суду. Ухвала про направлення справи на додаткове розслідування. Ухвала про порушення кримінальної справи за новим обвинуваченням та направлення її для провадження розслідування. Ухвала про порушення кримінальної справи щодо нової особи. Ухвала про порушення кримінальної справи за заздалегідь неправдиві показання. Ухвала про закриття справи.

 

Заняття 23. Вирок  і  ухвали  суду.

План.

1. Поняття та процесуальне значення вироку.

2. Складові частини вироку та їх зміст.

3. Таємниця наради суддів під час постановлення вироку.

4. Питання, що вирішуються судом під час постановлення вироку. Порядок їх вирішення. Окрема думка судді.

5. Проголошення вироку та роз’яснення його змісту.

6. Піклування суду про особисті та майнові інтереси засудженого або виправданого.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Винесення вироку та гарантії його законності.

2. Таємниця наради суддів.

3. Обгрунтованність вироку.

4. Питання, що підлягають розв’язанню у вироці.

5. Структура та зміст вироку.

6. Види вироків.

7. Правила призначення покарання.

8. Звільнення від відповідальності.

9. Порядок  винесення  ухвал суду.

10. Ухвала про направлення справи на додаткове розслідування. Ухвала про порушення кримінальної справи за новим обвинуваченням та направлення її для провадження розслідування. Ухвала про порушення кримінальної справи щодо нової особи. Ухвала про порушення кримінальної справи за заздалегідь неправдиві показання. Ухвала про закриття справи.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 31]

 

Тема 15.  Апеляційне провадження.

Поняття та значення апеляційного провадження. Апеляційні суди. Завдання стадії апеляційного провадження. Предмет апеляційного провадження.

Особи, які мають право  на подачу апеляції на вирок і  ухвалу  суду. Засуджений, його законний представник та захисник. Виправданий, його законний представник та захисник. Законний представник та захисник неповнолітнього. Законний захисник та представник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру. Обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний представник і захисник. Обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування. цивільний відповідач або його представник. Прокурор. Потерпілий і його представник. Цивільний відповідач або його представник. Особа, щодо якої винесено окрему ухвалу.

Зміст і форма апеляції та апеляційного провадження. Доповнення, зміна і відкликання апеляції. Результати подання скарги чи внесення подання.

Строки апеляційного оскарження. Права учасників. Повідомлення про апеляцію. Основні риси апеляційного провадження. Розгляд справи в апеляційній інстанції. Учасники та їхні права у розгляді справи. Питання, які суд апеляційної інстанції зобов’язаний перевірити. Строки розгляду справи в апеляційному суді. Рішення прийняті апеляційною інстанцією при розгляді кримінальної справи. Обов’язковість рішень і вказівок апеляційної інстанції для суду першої інстанції.

 

Заняття 24. Апеляційне провадження.

План.

1. Поняття апеляційного провадження.

2. Предмет апеляційного провадження.

3. Учасники кримінального процесу, які мають право подати апеляцію.

4. Порядок внесення апеляційної скарги та строки оскарження.

5. Пропуск строку на оскарження вироку.

6. Вимоги КПК України, що ставляться до змісту апеляції.

7. Поняття апеляційного суду та їх види.

8. Основні риси апеляційного провадження.

9. Доповнення зміна і відкликання апеляції.

 

Заняття 25. Апеляційне провадження.

План.

1. Обсяг перевірки справи в суді апеляційної інстанції.

2. Поняття, види і зміст підстав для скасування або зміни вироку чи постанови.

3. Результати розгляду справи в апеляційному суді.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Завдання стадії апеляційного провадження.

2. Предмет апеляційного провадження.

3. Особи, які мають право  на подачу апеляції на вирок і  ухвалу  суду.

4. Зміст і форма апеляції та апеляційного провадження.

5. Доповнення, зміна і відкликання апеляції.

6. Результати подання скарги чи внесення подання.

7. Строки апеляційного оскарження.

8. Права учасників. Повідомлення про апеляцію.

9. Основні риси апеляційного провадження.

10. Розгляд справи в апеляційній інстанції.

11. Учасники та їхні права у розгляді справи.

12. Питання, які суд апеляційної інстанції зобов’язаний перевірити.

13. Строки розгляду справи в апеляційному суді.

14. Рішення прийняті апеляційною інстанцією при розгляді кримінальної справи.

15. Обов’язковість рішень і вказівок апеляційної інстанції для суду першої інстанції.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 29, 31, 32]

 

Тема 16. Виконання   вироку.

Суть і значення стадії виконання вироку. Предмет кримінально-процесуальної діяльності даної стадії. Питання, які вирішуються з застосуванням кримінально-процесуальної форми в стадії виконання вироку. Суб’єкти правовідносин, які виникають в стадії виконання вироку. Принципи даної стадії. Значення стадії виконання вироку. Набрання  вироком суду законної сили. Порядок строки звернення вироку до  виконання. Контроль суду за виконанням вироку.

 

      Заняття 26. Виконання   вироку.

      План.

1. Суть і значення стадії виконання вироку.

2. Набрання вироком законної сили і звернення його до виконання.

3. Розв’язання окремих питань у стадії виконання вироку.

4. Особливості процесуального порядку вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Суть і значення стадії виконання вироку.

2. Предмет кримінально-процесуальної діяльності даної стадії.

3. Питання, які вирішуються з застосуванням кримінально-процесуальної форми в стадії виконання вироку.

4. Суб’єкти правовідносин, які виникають в стадії виконання вироку.

5. Принципи даної стадії.

6. Значення стадії виконання вироку.

7. Набрання  вироком суду законної сили.

8. Порядок та строки звернення вироку до  виконання.

9. Контроль суду за виконанням вироку.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, ]

 

Тема 17. Касаційне провадження.

Поняття стадії касаційного провадження. Предмет касаційного провадження. Суд, що розглядає справи в касаційному порядку. Завдання, що стоять перед судом касаційної інстанції. Загальні положення та принципи касаційного провадження. Учасники кримінального процесу, що мають право подати касаційну скаргу чи подання. Строки касаційного оскарження і принесення касаційного подання.

Процесуальна форма касаційного провадження. Склад суду. Результати подання скарги чи внесення подання. Строки розгляду справи  в касаційній інстанції. Рух справи. Учасники процесу в стадії касаційного провадження.

Види рішень, які може прийняти касаційна інстанція. Підстави скасування або зміни вироку.

 

     Заняття 27. Касаційне провадження.

     План.

1. Поняття касаційного провадження.

2. Касаційний суд.

3. Учасники кримінального процесу, які мають право подати касаційну скаргу чи подання.

 

       Заняття 28. Касаційне провадження.

План.

1. Касаційна скарга.

2. Касаційне подання.

3. Строки касаційного оскарження чи подання.

4.  Основні реквізити касаційної скарги та касаційного подання прокурора.

5.  Умови прийняття касаційною інстанцією до свого розгляду нові матеріали, яких раніше не було у справі.

6.  Суть правила про недопустимість “повернення до гіршого”.

 

       Заняття 29. Касаційне провадження.

План.

1. Підстави для скасування чи зміни вироку.

2. Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону.

3. Вказівки касаційної інстанції для органів досудового розслідування та суду при скасуванні вироку.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Предмет касаційного провадження.

2. Суд, що розглядає справи в касаційному порядку.

3. Завдання, що стоять перед судом касаційної інстанції.

4. Загальні положення та принципи касаційного провадження.

5. Учасники кримінального процесу, що мають право подати касаційну скаргу чи подання.

6. Строки касаційного оскарження і принесення касаційного подання.

7. Процесуальна форма касаційного провадження.

8. Склад суду.

9. Результати подання скарги чи внесення подання.

10. Строки розгляду справи  в касаційній інстанції.

11. Рух справи.

12. Учасники процесу в стадії касаційного провадження.

13. Види рішень, які може прийняти касаційна інстанція.

14. Підстави скасування або зміни вироку.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 29, 34]

 

Тема 18. Перегляд вироків, ухвал та постанов, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

 

Поняття та завдання виняткової стадії кримінального процесу. Предмет розгляду при перегляді справи в порядку виключного провадження. В чому полягає відмінність рис даної стадії від апеляційного та касаційного провадження. Приводи та підстави до відновлення  кримінальних справ в порядку виключного провадження і їх  види. Поновлення справ у зв’язку з ново виявленими обставинами. Особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження.

Суди уповноважені здійснювати перегляд справ у порядку виключного провадження. Строки, порядок і наслідки перегляду кримінальних справ у порядку виключного провадження.

 

Заняття 30. Перегляд вироків, ухвал та постанов, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

План.

1. Сутність та значення перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

2. Підстави для перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

3. Спеціальні строки для перегляду справ за нововиявленими обставинами.

 

Заняття 31. Перегляд вироків, ухвал та постанов, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

План.

1. Етапи провадження за нововиявленими обставинами.

2. Посадові особи, які вправі порушити провадження.

3. Процесуальний порядок оформлення результатів розслідування нововиявлених обставин.

 

Заняття 32. Перегляд вироків, ухвал та постанов, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

План.

1. Процесуальний порядок принесення подання про перегляд справи за новвиявленим обставинами.

2. Результати розгляду судом справи за ново виявленими обставинами.

3. Порядок провадження у справі після її відновлення у зв’язку зі скасуванням вироку за ново виявленими обставинами.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Поняття та завдання виняткової стадії кримінального процесу.

2. Предмет розгляду при перегляді справи в порядку виключного провадження.

3. В чому полягає відмінність рис даної стадії від апеляційного та касаційного провадження.

4. Приводи та підстави до відновлення  кримінальних справ в порядку виключного провадження і їх  види.

5. Поновлення справ у зв’язку з ново виявленими обставинами.

6. Особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження.

7. Суди уповноважені здійснювати перегляд справ у порядку виключного провадження.

8. Строки, порядок і наслідки перегляду кримінальних справ у порядку виключного провадження.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 29]

 

Тема 19. Протокольна  форма  досудової  підготовки матеріалів.

Поняття та особливості юридичної природи протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Особливість протокольної форми. Злочини по яких здійснюється досудова підготовка матеріалів у протокольній формі. Органи, які здійснюють досудову підготовку матеріалів у протокольній формі. Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів у протокольній формі. Предмет доказування. Строки протокольного провадження. Порядок провадження по складанню та затвердженню протоколу про злочин. Порушення справи прокурором. Обвинувальний висновок. Особливості  судового  розгляду.

 

Заняття 33. Протокольна  форма  досудової  підготовки матеріалів.

    План.

1. Процесуальний документ, що складається органом дізнання про вчинене правопорушення.

2. Матеріали, що додаються до протоколу.

3. Порушення справи за матеріалами, одержаними за протокольною формою.

4. Випадки провадження досудового слідства.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Поняття та особливості юридичної природи протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

2. Особливість протокольної форми.

3. Злочини по яких здійснюється досудова підготовка матеріалів у протокольній формі.

4. Органи, які здійснюють досудову підготовку матеріалів у протокольній формі.

5. Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів у протокольній формі.

6. Предмет доказування.

7. Строки протокольного провадження.

8. Порядок провадження по складанню та затвердженню протоколу про злочин.

9. Порушення справи прокурором.

10. Обвинувальний висновок.

11. Особливості  судового  розгляду.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 29, 35]

 

Тема 20. Особливі форми провадження в кримінальному процесі.

Особливості кримінального судочинства у справах про злочини неповнолітніх.

Обставини, що підлягають встановленню в справах неповнолітніх. Особливості порушення кримінальних справ про злочини неповнолітніх. Особливості провадження досудового слідства в справах про злочини неповнолітніх. Виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження. Організація розслідування злочинів неповнолітніх в системі МВС України. Забезпечення прав неповнолітнього обвинуваченого. Участь захисника на досудовому і судовому слідстві. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві і судовому засіданні.

Затримання та взяття під варту неповнолітнього обвинуваченого. Віддання його під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.

Порядок виклику і допиту неповнолітнього обвинуваченого, участь педагога, лікаря, батьків чи інших представників неповнолітнього в його допиті. Права та обов'язки педагога, представників служби, а також кримінальної міліції в справах неповнолітніх.

Участь у судовому розгляді справи законного представника неповнолітнього підсудного, представників служби в справах неповнолітніх, а також кримінальної міліції в справах неповнолітніх і представників підприємств, установ та організацій.

Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку неповнолітньому. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Підстави, умови і порядок звільнення неповнолітнього підсудного від кримінального покарання. Виховне значення кримінально-процесуальної діяльності для виправлення і перевиховання неповнолітніх.

Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

Підстави та умови застосування примусових заходів медичного характеру.

Порядок провадження досудового слідства в справах про діяння неосудних осіб, а також про злочини осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення ними злочину. Участь захисника. Підготовка, призначення і провадження судово-психіатричної експертизи. Значення висновку судово-психіатричної експертизи для прийняття рішень у кримінальній справі. Закінчення досудового слідства і порядок направлення справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру. Підготовчі дії до судового розгляду справи.

Судовий розгляд справи про застосування примусових заходів медичного характеру. Питання, що вирішуються судом у цих справах.

Види ухвал (постанов) суду чи судді, їх оскарження в касаційній інстанції чи внесення подання прокурором в загальному порядку.

Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру.

Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані заходи медичного характеру.

 

Заняття 34. Особливі форми провадження в кримінальному процесі.

План.

1. Особи, які представляють інтереси неповнолітнього у кримінальному процесі, їх процесуальний статус.

2. Порядок провадження у справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого наступає кримінальна відповідальність.

3. Заходи медичного характеру, що здійснюються лікувальними закладами органів охорони здоров’я.

4. Питання, що вирішуються судом у справах про застосування примусових заходів медичного характеру.

 

Питання для самостійної роботи.

 

1. Які є особливості досудового слідства у справах про неосудних осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину ?

2. Який процесуальний документ складає слідчий, якщо він встановить неосудність особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та який його зміст?

3. Чи допускається до участі у проваджені справ даної категорії захисник; якщо так, то з якої стадії?

4. Чи обов’язкова участь у розгляді судом справи особи, щодо якої ведеться провадження?

5. За яких умов може відбутися скасування або зміна примусових заходів медичного характеру та в якому порядку?

6. Який існує порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, але в результаті лікування видужали?

7. Який порядок звільнення засудженого, що захворів душевною хворобою, від подальшого відбуття покарання.

 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 29]

 

 

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Кримінально-процесуальне право. В.М.Тертишник. – Київ “А.С.К.”2003р.

3. Кримінально-процесуальний  кодекс.

4. Закон України “Про прокуратуру” від 5.11.91 зі змінами та доповненнями.

5. Закон України “Про міліцію”  від 20.12.90 зі змінами та доповненнями.

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”  від 18.02.92 зі змінами та доповненнями.

7. Закон України “Про адвокатуру”  від 19.12.92.

8. Закон України “Про службу безпеки”  від 25.03.93.

9. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 2003.

10.  Мірошніченко Т.М., Філін Д.В. Система принципів кримінального процесу. - Харків., 1995.

11.  Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу. В.М.Тертишник -К., “Видавництво А.С.К.”, 2003р.

12.  Строгович М.С. Презумпция невиновности  и право обвиняемого на защиту. –М., 1984.

13. Горбачев О.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі. - Х. - 1994 р.

14. Михайленко О.Р. Складання  процесуальних  актів  у  кримінальних справах. – К., 1992.

15. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973 - 1998 р.). - К., 1998.

16. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні відносини: структура і система. - Харків, 2002.

17. Хотенець В.М., Шило О.Г. Право на справедливий розгляд кримінальної справи у суді (до застосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод) // Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук, праць. - Вип. 5. - 2001. -С.151.

18. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. - М., 1984.

19. Стецовский СИ., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на защиту. - М., 1988.

20. Альперт С. А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб'єкти. - Харків, 1995.

21. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. - Харьков. 1998.

22. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процес: доказательства и доказывание.-Воронеж, 1995.

23. Пилипчук П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісн. Верхов. Суду України. - 2001. -№6(28). - С 44-49.

24. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. - Харьков, 1998.

25. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. - К., 1999.

26. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. - М., 2001.

27. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого: Учеб. пособие. - К., 1989.

28. Богословська Л.О. Зупинення попереднього слідства: Консп. лекції. - Харків, 1994.

29. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України / Під ред. Грошевого Ю.М. - Харків, 2002.

30. Матієк С. Відмова прокурора від обвинувачення як наслідок його обвинувальної діяльності // Вісн. прокуратури. -2002.-№3.-С 30.

31. Грошевой Ю.М. Правові властивості вироку - акта правосуддя. - Харків, 1994.

32. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісн. Верхов. Суду України. -2002.- № 2. - С 48.

33. Финько В.Д. Прокурорский надзор за соблюдением законов в стадии исполнения приговора. - Харьков, 1989. - С. 49.

34. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісн. Верхов. Суду України. - 2001. - № 4. - С. 40.

35. Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. - М., 1989.

 

Питання до іспиту

1Основні напрямки  судово-правової реформи України.

2Поняття і завдання кримінального процесу.

3Поняття кримінально-процесуальної форми, її  значення для  здійснення правосуддя.

4Система  процесуальний  гарантій у Конституції  України.

5Кримінально-процесуальні акти, їх  види, що до них ставляться.

6Поняття кримінально-процесуальних функцій. Функції  обвинувачення, захисту,  правосуддя і суб’єкти, що їх здійснюють.

7Поняття кримінального процесу, система стадій і їх  характеристика.

8Поняття принципів в кримінальному процесі, їх система і значення.

9Принцип національної мови судочинства у кримінальному процесі, його значення.

10Принцип публічності (офіційності) у кримінальному процесі, його прояви у різних стадіях.

11Принцип гласності кримінального процесу і його значення.

12Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист і його  прояви у  різних стадіях процесу.

13Принцип змальності  у кримінальному процесі.

14Принцип  презумпції невинуватості у кримінальному процесі, його  роль у доказуванні.

15Принцип незалежності суддів, народних засідателів, присяжних при здійсненні правосуддя і  підкорення їх тільки закону.

16Принцип  усності і безпосередності. Незмінність складу Суду при розгляді  кримінальної  справи.

17Принцип об’єктивної істини у кримінальному процесі.

18Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх класифікація.

19Прокурор  у кримінальному процесі, його процесуальний стан у різних стадіях процесу.

20Органи дізнання, їх система. Повноваження органів дізнання.

21Суд у кримінальному процесі, його завдання і повноваження.

22Потерпілий  у кримінальному процесі. Його процесуальний стан у справах публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення.

23Поняття підозрюваного і його права у кримінальному процесі. Підстави і порядок затримання підозрюваного.

24Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальній справі, їх права і обов’язки.

25Органи досудового слідства. Процесуальний статус слідчого і начальника слідчого відділення.

26Обставини, що виключають можливість участі у справах суддів, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання. Порядок їх відводу.

27Обвинувачений і його процесуальний статус.

28Захисник, його права і обов’язки у кримінальному процесі  згідно з Законом України “Про  адвокатуру”.

29Порядок допуску захисника  до участі у справах. Випадки обов’язкової участі захисника на досудовому слідстві, суді.

30Підстави, умови і  значення спільного розгляду позову разом із кримінальною справою.

31Форми відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

32Процесуальні строки, їх значення і класифікація.

33Захисник, його права і обов’язки у кримінальному процесі.

34Поняття доказів у кримінальному процесі.

35Предмет показань свідків, особливості їх перевірки, оцінки.

36Класифікація  доказів. Їх  характеристика, значення.

37Протоколи  слідчих  і судових дій. Інші  документи як джерела доказів.

38Показання підозрюваного і обвинуваченого, особливості їх перевірки і оцінки.

39Висновок експерта. Підстави  призначення експертизи. Особливості  оцінки  висновку  експерта.

40Кримінально-процесуальні форми застосування спеціальних заходів при  розслідуванні  і судовому розгляді  кримінальних справ. Процесуальний статус спеціаліста.

41Права обвинуваченого і підозрюваного при призначенні і провадженні експертизи.

42Сутність доказування, його завдання, суб’єкти доказування.

43Предмет  доказування у кримінальному процесі.

44Поняття  і значення  оцінки доказів.

45Належність і допустимість доказів  у кримінальному процесі.

46Запобіжні заходи та інші заходи процесуального примусу.

47Підстави і порядок застосування запобіжних заходів, зміна і скасування їх.

48Тримання під вартою. Підстави, умови і порядок обрання, зміни або  скасування.

49Сутність і значення  порушення кримінальної справи. Приводи і підстави  до порушення кримінальної справи.

50Види рішень, які  приймаються у стадії порушення кримінальної справи. Підстави, що  виключають провадження.

51Поняття дізнання і досудового слідства.

52Поняття і види підслідності. Окремі слідчі доручення.

53Форми взаємодії слідства з органом дізнання у кримінальному процесі.

54Питання кримінального процесу в Законах України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”.

55Підстави і порядок об’єднання справ в одному провадженні. Виділення кримінальної справи.

56Порядок пред’явлення обвинувачення та допит  обвинуваченого на досудовому слідстві.

57Зміна і  доповнення обвинувачення в стадії досудового розслідування.

58Слідчі дії, їх поняття, види, система.

59Огляд і освідування. Обшук і виїмка. Підстави і порядок проведення цих слідчих дій.

60Дізнання у справах про злочин, що не є тяжким.

61Порядок ознайомлення учасників процесу з матеріалами справи у зв’язку із закінченням досудового слідства і передачею справи у суд.

62Підстави і порядок закриття справи, в стадії досудового розслідування. Прокурорський і судовий нагляд за законністю і обґрунтованістю рішення про закриття кримінальної справи.

63Обвинувальний висновок, його зміст, структура і значення.

64Рішення прокурора у справах, які надійшли  з  обвинувальним висновком.

65Попередній розгляд справ у суді.

66Поняття дізнання та досудового слідства.

67Поняття і стадії попереднього розгляду справи у суді. Види рішень, порядок їх прийняття в цій стадії процесу.

68Питання, що  вирішуються судом у стадії попереднього розгляду справи у суді.

69Поняття  і  значення судового розгляду і його місце в системі стадій  кримінального процесу.

70Порядок і межі стадії судового розгляду.

71Підготовча частина судового розгляду, її значення і порядок.

72Судові дебати, їх значення. Обвинувальна  промова прокурора. Промова захисника, їх  структура і зміст.

73Судове слідство, його місце в системі  судового розгляду, порядок і значення.

74Підстави постановлення  виправдовувального вироку, його структура, зміст.

75Підстави  і порядок закриття справи в стадії судового розгляду.

76Поняття і значення стадії касаційного провадження в кримінальному процесі. Порядок розгляду справи касаційною інстанцією.

77Строки і порядок апеляційного оскарження  і принесення касаційного або окремого подання  прокурора на вирок, ухвалу, постанову.

78Поняття апеляційної скарги. Види підстав для скасування або зміни вироку, їх зміст.

79Суттєві порушення кримінально-процесуального закону як підстава до скасування вироку.

80Апеляційне рішення,його значення, види, структура, зміст.

81Поняття і значення стадії виконання вироку. Порядок звернення його до виконання.

82Касаційне провадження.

83Перегляд вироку, ухвал, постанов у порядку виключного провадження. Його відмінність від касаційного  перегляду.

84Органи і порядок апеляційного подання.

85Рішення, які  приймаються судом в касаційній інстанції інстанції, їх  зміст і структура.

86Відновлення кримінальних справ за  нововиявленими обставинами.

87Повноваження по  застосуванню примусових заходів медичного характеру.

88Протокольна форма  досудової підготовки матеріалів.

89Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.

90Підстави і порядок  повернення з апеляційної інстанції кримінальної справи на додаткове розслідування.

91Підстави, умови і порядок зупинення досудового слідства, відновлення зупиненої кримінальної справи.

92Особливості оцінки доказів апеляційної інстанції.

93Законність і обґрунтованість вироку.

94Співвідношення кримінального процесу  з  іншими галузями права.

95Застава як запобіжний захід. Підстави та порядок застави.

96Порядок вирішення справ про суспільно-небезпечні діяння, що вчинені особою, яка не  досягла віку кримінальної відповідальності.

97Огляд та освідування.

98Судовий контроль за  законністю  та  обґрунтуванням рішення органів досудового розслідування.

99Протоколи слідчих і судових дій. Інші документи як джерела доказів.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика