andrey

Путь к Файлу: /Разное / Аналоги / Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   2
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   416.0 КБ
СКАЧАТЬ

ЛЕКЦІЯ №12

 

ТЕМА 3. Диференційні та операційні підсилювачі.

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 12.   Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

 

 

Мета: Вивчити причини мультиплікативних та адитивних  спотворень та шляхи їх зменшення.

 

Література: [1] с. 195- 205

Питання заняття та розподіл часу:

 

1. Мультиплікативні погрішності та засоби їх компенсації (45хв.)

2. Адитивні погрішності та засоби їх компенсації (45хв.)


 

Принцип дії аналогових електронних пристроїв (АЕП) на основі ОП (див. підр. 3.6.1...3.6.9) був розглянутий без урахування наявності таких параметрів ОП, як напруга зміщення Vзм, ненульові вхідні струми Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., обмежені значення коефіцієнта підсилення К та коефіцієнта послаблення Кпосл синфазного сигналу ОП, а також відхилення параметрів елементів схеми АЕП від своїх номінальних значень. Врахування цих параметрів, а також їх температурного дрейфу показує, що вихідна напруга АЕП, побудованих на основі ОП, має так звані мультиплікативну та адитивну статичні похибки (Duвих). Слово “статичні” означає, що ці похибки виникають навіть у тому випадку, коли на входах ОП присутні лише постійні вхідні напруги. Слово “мультиплікативна” означає, що величина мультиплікативної похибки вихідної напруги Duвих м прямо пропорційна напрузі вхідного сигналу

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

(3.59)

де DКЗЗ – викликане мультиплікативною похибкою відхилення коефіцієнта передачі АЕП на ОП, охопленому колом ЗЗ, від свого номінального значення.

Слово “адитивна” означає, що величина адитивної похибки вихідної напруги Duвих а не залежить від напруги вхідного сигналу, а лише додається до вихідної напруги корисного сигналу, в результаті чого сумарна вихідна напруга АЕП дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.60)

 

Розглянемо спочатку джерела мультиплікативних похибок (3.59) та засоби їх компенсації.

 

1. Мультиплікативні погрішності аналогових електронних пристроїв на основі операційних підсилювачів та засоби їх компенсації

 

До джерел мультиплікативних похибок вихідної напруги АЕП на основі ОП належать:

1) обмежене значення коефіцієнта підсилення ОП (К) та його відхилення (DК) від свого номінального значення;

2) відхилення параметрів елементів кола ЗЗ (DRЗЗ та DR1 для підсилювачів на ОП) від своїх номінальних значень;

3) обмежене значення коефіцієнта послаблення синфазного сигналу ОП (Кпосл).

Мультиплікативна похибка вихідної напруги АЕП може бути подана у вигляді

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

(3.61)

де duвих м – відносна мультиплікативна похибка вихідної напруги АЕП.

Враховуючи, що (3.59) Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та вищевказані джерела мультиплікативних похибок незалежні між собою, величину dКЗЗ можна визначити як

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

(3.62)

де dКЗЗ(dК) – відносна похибка коефіцієнта передачі АЕП, охопленого колом ЗЗ, за рахунок обмеженості коефіцієнта підсилення ОП та його відхилення від свого номінального значення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.;

ЗЗ(dR) – відносна похибка коефіцієнта передачі АЕП за рахунок відхилення опорів резисторів у колі ЗЗ від своїх номінальних значень Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.;

ЗЗпосл) – відносна похибка коефіцієнта передачі АЕП за рахунок обме-женості послаблення синфазної вхідної напруги ОП.

Визначимо спочатку величину dКЗЗ(dК), викликану першим джерелом мультиплікативних похибок. Наприклад, для інвертуючого підсилювача на ОП відносна похибка коефіцієнта передачі напруги, викликана dК ¹ 0, дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.,

(3.63)

де Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. - похідна коефіцієнта передачі підсилювача по аргументу К.

Якщо скористатися загальним виразом (2.15а) для КЗЗ, то його похідна у випадку НЗЗ (bЗЗ К < 0) дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

Підставляючи останнє рівняння в (3.63), після простих перетворень та зміни диференціала на кінцевий приріст (dК » DК) отримаємо

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.64)

Для неінвертуючого підсилювача на ОП аналогічний аналіз з використанням виразу (2.4) дає відносну похибку dКЗЗ(dК), яка теж відповідає виразу (3.64). З виразу (3.64) виходить, що відносна похибка dКЗЗ менша ніж відносне відхилення dК коефіцієнта підсилення ОП від свого номінального значення приблизно в коефіцієнт петльового підсилення раз. Таким чином, вираз (3.64) цілком збігається з загальним виразом (2.10) для підсилювачів з ЗЗ. Це означає, що будь які відхилення dК коефіцієнта підсилення ОП від свого номінального значення значно зменшуються за рахунок НЗЗ в інвертованого та неінвертованого підсилювачах. При цьому причиною відхилень dК можуть бути температурний або часовий дрейф підсилення ОП, зміна частоти або амплітуди вхідного сигналу, нестабільності напруги живлення тощо.

Для інших видів аналогових електронних пристроїв, побудованих на основі ОП, залежність dКЗЗ(dК) теж може бути визначена за вказаною вище методикою.

Визначимо відносну похибку dКЗЗ(dR) коефіцієнта передачі АЕП за рахунок відхилення опорів резисторів у колі ЗЗ від своїх номінальних значень. Наприклад, для інвертованого підсилювача на ОП цю похибку можна знайти, скориставшись спрощеним виразом (3.35) для його коефіцієнта передачі. Враховуючи, що до складу інвертованого підсилювача входять два резистори R1 та RЗЗ, та вважаючи, що відхилення їх опорів від номінальних значень незалежні між собою, по аналогії з виразом (3.63) маємо

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

де Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. - похідні коефіцієнта передачі підсилювача за аргументами R1 та RЗЗ відповідно.

Після знаходження диференціалів виразу (3.35)

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

та підстановки їх значень у попереднє рівняння отримаємо

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.65)

Для неінвертуючого підсилювача на ОП аналогічний аналіз з використанням виразу (3.38) дає відносну похибку коефіцієнта передачі напруги, викликану dR1 ¹ 0 та dRЗЗ ¹ 0, яка дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.66)

З виразів (3.65), (3.66) виходить, що за однакових по знаку відхилень опорів резисторів RЗЗ та R1 від своїх номінальних значень викликана ними відносна похибка коефіцієнта передачі напруги може бути незначною. Наприклад, коефіцієнт передачі підсилювачів на ОП буде мало залежати від  температури, якщо температурні коефіцієнти опорів у RЗЗ та R1 однакові.

В загальному випадку δRзз та δR, можуть бути різними за знаком, тобто у виразах (3.65), (3.66) маємо не їх різницю, а їх суму.

Третя складова dКЗЗпосл) (3.62) постійно присутня в неінвертованих підсилювачах на ОП, бо такі підсилювачі завжди мають напругу на інвертованому вході, яка дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

Якщо підставити в останнє співвідношення вираз для К+ (3.38), то бачимо, що u = uвх, тобто на обох входах ОП присутня вхідна напруга, яка є синфазним сигналом для неінвертованого підсилювача. Така ж синфазна напруга виникає в усіх пристроях на ОП, де вхідна напруга підключена до неінвертованого входу ОП. Наявність синфазної напруги на входах ОП приводить до появи додаткової напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. на виході ОП:

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

Це означає, що виникає додаткова відносна похибка вихідної напруги

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

Враховуючи, що duвих = dКзз, робимо висновок, що відносна похибка коефіцієнта передачі напруги за рахунок обмеженості Кпосл дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.

(3.67)

Для інвертованих підсилювачів та інших інвертованих пристроїв на ОП, неінвертуючі входи яких заземлені, можна вважати, що складова dКЗЗпосл) дорівнює нулю.

Після підстановки (3.64), (3.66) та (3.67) у співвідношення (3.62) отримаємо сумарну відносну мультиплікативну похибку коефіцієнта передачі dКЗЗ, після чого, скориставшись (3.61), визначаємо абсолютне значення сумарної мультиплікативної похибки вихідної напруги Duвих м.

Нагадаємо, що величина Duвих м прямо пропорційна величині вхідної напруги (3.59). Це твердження пояснюємо за допомогою передаточної характеристики інвертуючого підсилювача (рис. 3.29).

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На графіку (рис. 3.29) показані, крім ідеальної передаточної характеристики (суцільна лінія), реальні передаточні характеристики (штрих-пунктирні лінії), які враховують наявність можливих (як позитивних, так і негативних) мультиплікативних похибок Duвих м  інвертованого підсилювача. Як бачимо з рис. 3.29, при uвх2 > uвх1 мультиплікативна похибка зростає (Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.).

Основними засобами компенсації мультиплікативних похибок є регулювання коефіцієнта передачі АЕП шляхом підстройки опорів резисторів кола ЗЗ, наприклад, для підсилювачів – опорів резисторів Rзз або R1. Часовий та температурний дрейфи опорів у колі ЗЗ та відхилення dК незначні, тому періодичність контролю коефіцієнта передачі КЗЗ може бути великою.

 

2. Адитивні погрішності аналогових електронних пристроїв на основі операційних підсилювачів та засоби їх компенсації

 

До джерел адитивних похибок (погрішностей) вихідної напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.60) АЕП на основі ОП належать напруга зміщення ОП Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (див. рис. 3.14) та її температурний коефіцієнт ТКСтатичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.32), ненульові вхідні струми ОП Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., різниця вхідних струмів ОП Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.33) та її температурний коефіцієнт ТКСтатичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., а також власні шуми ОП (3.29). Крім того, адитивні похибки вихідної напруги ОП утворюються завдяки часовому дрейфу вищевказаних параметрів та їх залежності від напруги живлення.

Побачити, що таке адитивна похибка вихідної напруги, можна на простому експерименті. Якщо з’єднати з корпусом інвертований та неінвертований входи ОП, то майже завжди його вихідна напруга не буде дорівнювати нулю. Основною причиною появи адитивних похибок є неідентичність параметрів (неідеальна симетрія) балансних схем диференційних підсилювачів, які входять до складу ОП. Особливо великий вплив на значення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (ТК Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.) та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (ТК Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.)  має несиметрія першого каскаду ОП.

При аналізі впливу адитивних похибок на величину Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.60) зручно скористатись еквівалентними схемами пристроїв, в яких ОП вважається ідеальним підсилювачем без похибок, а наявність джерел адитивних похибок враховується додатковими генераторами шуму Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та струмів Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (рис. 3.30, а).

Нагадаємо, що полярність Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., а також напрями струмів Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. в довідниках не вказуються.

Незалежність вищевказаних джерел адитивних похибок (рис. 3.30, а) дозволяє окремо визначати вклад кожного з них в сумарну похибку Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., вважаючи всі інші джерела похибок відсутніми. Користуючись такою методикою, як приклад визначимо величину Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. для інвертованого та неінвертованого підсилювачів на ОП, які мають Uвхзз = 0 (рис. 3.30, б).

Спочатку визначимо складову Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., яка викликана лише вхідними струмами Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та  Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., вважаючи, Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0 та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0. З рис. 3.30, б бачимо, що при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. струм Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. не утворює напругу на неінвертованому вході, бо Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., а струм Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. тече лише через Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., тобто

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звичайно в довідниках вказують Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.33). Тоді в найгіршому випадку маємо максимальну першу складову адитивної похибки

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.68)

Величина похибки Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. для сучасних ОП на біполярних транзисторах звичайно є найбільшою серед інших складових адитивної похибки. Наприклад, відповідно (3.68), для Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0 та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. перша складова адитивної похибки дорівнює 1 В.

Визначимо другу складову Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., яка викликана лише напругою зміщення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., вважаючи Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0. З рис. 3.30, б бачимо, що при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0 напруга Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. створює на виході напругу

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.69а)

Треба додати, що при підсиленні змінної напруги друга складова адитивної погрішності дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.,

(3.69б)

бо завдяки роздільному конденсатору Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. на інвертованому вході коефіцієнт передачі постійної напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. дорівнює Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

Середня потужність складової адитивної похибки на виході, яка викликана власними шумами ОП зі спектральною щільністю Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. ( рис. 3.15), за визначенням [29] дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.,

де Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. − частотна характеристика АЕП, побудованого на основі ОП.

Враховуючи мале значення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. у сучасних ОП (підрозд. 3.5), треба також додати до шумів ОП теплові шуми резисторів, підключених до його інвертованого або неінвертованого входів. З урахуванням цих шумів третя складова адитивної похибки на виході підсилювачів на ОП дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.,

(3.70)

де Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. − спектральна щільність теплових шумів;

                    Rвих – вихідний опір ОП.

Результуюча адитивна похибка на виході інвертованого та неінвертованого підсилювачів на ОП визначається як сума (3.68), (3.69) та (3.70)

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.71)

Третя випадкова складова Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. не може бути скомпенсована. Засоби компенсації перших двох складових (3.71) засновані на утворенні на інвертованому або неінвертованому вході ОП такої постійної напруги компенсації Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., яка викликає на виході ОП напругу Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., в результаті чого за відсутності підсилюваних сигналів постійна вихідна напруга ОП дорівнює нулю.

Процес компенсації перших двох складових адитивної похибки часто називають балансировкою ОП. Значна частина інтегральних ОП має спеціальні входи балансировки (див. рис. 3.9, а). Підбір позитивної або негативної постійної напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. на цих входах дозволяє отримати нульову постійну вихідну напругу ОП при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.= 0. Засоби такої балансировки ОП звичайно вказують у довідниках з використання конкретних типів ОП.

Більшість інтегральних ОП не мають спеціальних входів балансировки. Якщо ці ОП мають досить великі вхідні струми Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., то для компенсації адитивної похибки використовують резистор компенсації Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., який підключають до інвертованого або неінвертованого входів ОП (рис. 3.31).

 

 

 

 

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.
 

 

 

 

 

 

 

 


На рис. 3.31, а при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. падіння напруги Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. утворює вихідну напругу, яка за величиною дорівнює Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.68, 3.69), але має протилежний знак, тобто

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.72)

Якщо підставити в останній вираз значення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. (3.38), то, вважаючи Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., отримаємо

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.73)

Протилежність знаків вихідних напруг, утворених струмами Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., забезпечується тим, що вони завжди мають однаковий напрям. Перша складова (3.73) забезпечує компенсацію адитивної похибки, яка утворюється вхідним струмом ОП, а друга – напругою зміщення. На практиці спочатку підключають до неінвертованого входу ОП резистор Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., а потім збільшують або зменшують його опір на величину Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. в залежності від знаку Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

При зміні температури на величину ∆Т адитивна похибка на виході (3.72) у найгіршому випадку може зростати на величину Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. Для компенсації цієї додаткової похибки опір Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. повинен зростати на величину

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.74)

Розглянемо тепер засоби балансировки неінвертованих підсилювачів на ОП (рис. 3.31 б, в) для двох випадків, коли внутрішній опір генератора вхідного сигналу великий Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та малий Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. На рис. 3.31, б показана схема збалансованого неінвертованого підсилювача на ОП, в якого генератор Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. вхідного сигналу має внутрішній опір Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. Опір резистора компенсації Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. по аналогії з (3.73) дорівнює

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.75)

Якщо внутрішній опір генератора Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., то опори R1 та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. зменшують в однакове число разів з тим, щоб Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., а коефіцієнт передачі Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. залишався незмінним. У разі дуже малих Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.одиниці…десятки Ом послідовно з ним (рис. 3.31, в) включають резистор компенсації з опором

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

(3.76)

При зміні температури на ∆Т опір Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. на рис. 3.31, б, в також буде зростати.

Вплив додаткового резистора Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. на коефіцієнт передачі неінвертованого підсилювача (рис. 3.31, б, в) можна вважати незначним лише при великому вхідному опорі ОП. Наприклад, як бачимо з виразів (3.75), (3.76), при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. та Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. опір резистора Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. становить Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., тобто він має той же порядок, що й вхідний опір ОП. Для схеми рис. 3.31, в це означає, що підключення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. приводить до зменшення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. порівняно з Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. Крім того, великий опір Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. починає впливати на режим роботи вхідного диференційного підсилювача ОП.

Засіб компенсації адитивної похибки за допомогою Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. не може бути застосований при малих Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. ОП. Неможливе також застосування цього методу в ОП, побудованих на польових транзисторах. Тому третім засобом компенсації адитивної похибки є підключення до інвертованого або неінвертованого входів ОП окремого джерела постійної напруги компенсації

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.,

де Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. − коефіцієнт передачі напруги АЕП, до складу якого входить ОП.

Мала величина Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., яка не перевищує декількох десятків мВ, потребує підключення джерела напруги компенсації через резисторні подільники напруги (рис. 3.32).

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На рис. 3.32, а зображена схема інвертованого підсилювача, балансировка якого полягає в тому, що при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. змінюється положення движка потенціометра R5 до тих пір, доки постійна складова вихідної напруги не буде дорівнювати нулю. Резисторний подільник R3, R4 (R3 << R4) забезпечує зниження напруги джерел живлення Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. до величини Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. Опір резистора R2 вибирають теж значно більшим за R3, щоб струм Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. не відгалужувався на неінвертований вхід ОП (на рис. 3.32, а напрям струму Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. показаний для випадку, коли на подільник подається позитивна напруга живлення). Крім того, при наявності вхідних струмів ОП опір резистора R2 повинен бути значно меншим від опору R4, щоб струм Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. проходив лише через R2, R3.

На рис. 3.32, б зображена схема неінвертованого підсилювача, яка має аналогічний принцип балансировки.

Ще раз зауважимо, що всі розглянуті засоби балансировки ОП забезпечують зменшення адитивної похибки Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП. до рівня власних шумів лише при фіксованій температурі. При зміні температури, особливо через декілька хвилин після включення ОП, балансировка в особливо відповідальних випадках повинна бути перевірена. Крім того, балансировка може порушуватись завдяки дуже повільному часовому дрейфу параметрів Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП., Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП.. Наприклад, типове значення часового дрейфу напруги зміщення становить 1…2% за місяць безперервної роботи.

На закінчення робимо висновок, що відсутність балансировки ОП, який входить до складу підсилювачів або інших пристроїв обробки сигналів, особливо постійних вхідних напруг, значно обмежує динамічний діапазон цих пристроїв або навіть приводить до заходження ОП у режим насичення при Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП..

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика