andrey

Путь к Файлу: /Разное / военная кафедра / Стройові прийоми та рух без зброї.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   31.01.2015
Размер:   144.0 КБ
СКАЧАТЬ

 

 

 

Організаційно-методичні вказівки.

 

Заняття 1,2 проводяться у складі навчальної групи. Заняття проводить начальник курсу (курсові офіцери) на стройовому плацу.

 

 

Структура заняття.

 

Заняття складається з вступної, основної і заключної частин.

Вступна частина має своє головне призначення в психологічній підготовці тих що навчаються до активної навчальної роботи. На вступну частину відводиться 5-10 хвилин, протягом яких керівник приймає рапорт про готовність особового складу до заняття, перевіряє наявність і зовнішній вигляд тих, що навчаються, опитує особовий склад по знанню положень Стройового статуту або перевіряє виконання раніше вивчених стройових прийомів. Потім він оголошує тему заняття, роз'яснює навчальну мету і оголошує навчальні питання.

Основна частина заняття - вивчення і відпрацювання основних питань теми. Зміст цієї частини визначає весь педагогічний процес заняття загалом.  Методика організації і проведення основної частини заняття, її структура в кожному конкретному випадку специфічні. Однак при відпрацюванні основних питань теми потрібно дотримуватись наміченого плану, звертаючи особливу увагу на те, щоб ті, що навчаються свідомо і активно виконували стройові прийоми, що вивчаються і дії.

Основна частина в одночасовому занятті, як правило продовжується 35-40 хвилин.

Заключна частина, на яку відводиться 3-7 хвилин призначена для підведення підсумків заняття. Керівник стисло нагадує тему заняття, мету і завдання, які ставилися, вказує, як вони вирішені. Велика увага приділяється оцінці дій кожного, хто навчається, характеристиці причин помилок і недоліків. На закінчення керівник оцінює дії підрозділу загалом і дає завдання на самопідготовку.

У досягненні навчальних і виховних цілей занять велике значення набуває організаційна чіткість їх проведення. Вивчення стройових прийомів та руху без зброї: поворотів на місці та під час руху, стройового кроку, дій при виконанні військового вітання, при виході зі строю та повернення в стрій, при підході до начальника і відході від нього - потрібно провести на спеціально обладнаному для цього стройовому майданчику.

Використання розміток стройового майданчика дозволяє з меншою витратою часу виробити у тих, хто навчається навички в більш точному виконанні вказаних стройових прийомів, в дотриманні рівняння, інтервалів і дистанцій в строю, ширини кроку і темпу руху, у витримані встановленої дистанції при підході до начальника і т.д.

Для проведення занять один з помічників керівника шикує взвод (навчальну групу) на стройовому майданчику в розгорнутий двошеренговий  стрій.

 

При підході керівника на 10-15 кроків помічник керівника командує:  "ВЗВОД. СТРУНКО.  РІВНЯННЯ ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ. ДО-СЕРЕДИНИ),  "прикладає руку до головного - убору, повертається у бік керівника, стройовим кроком підходить до нього. За два-три кроки до керівника помічник зупиняється і рапортує:  "ТОВАРИШ ЛЕЙТЕНАНТ! ВЗВОД В КІЛЬКОСТІ ДВАДЦЯТИ ЧОЛОВІК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ  ЗІ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИШИКУВАНИЙ. ЗА СПИСКОМ ДВАДЦЯТЬ ДВА, ВІДСУТНІ ДВОЄ - В НАРЯДІ. ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА ВЗВОДУ (КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ) СЕРЖАНТ ПЕТРОВ".

Після подачі помічником керівника команди для виконання військового вітання керівник також прикладає руку до головного убору і переходить на стройовий крок.

Віддавши рапорт, помічник керівника, не опускаючи руки від головного убору, робить лівою (правою) ногою крок в сторону   з одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши керівника уперед, слідує за ним в одному - двох кроках позаду і із зовнішньої сторони строю. Прийнявши рапорт, керівник стає перед серединою строю і вітається з особовим складом:  "ЗДРАСТУЙТЕ, ТОВАРИШІ". Після відповіді на привітання опускає руку від головного убору і для перевірки зовнішнього вигляду навчаємих командує:  "ПЕРША ШЕРЕНГА, ДВА КРОКИ УПЕРЕД. Кроком – РУШ", потім  "ВІЛЬНО". Для огляду навчаємих керівник стройовим кроком підходить до правофлангового першої шеренги і, рухаючись праворуч паралельно строю, приставляючи з кожним кроком ліву ногу до правої, оглядає навчаємих і робить зауваження. Помічник супроводжує керівника і записує його зауваження.

Після огляду навчаємих помічник стає на правому фланзі, керівник стройовим кроком виходить на середину строю і командує:  "ВЗВОД- СТРУНКО".  "ПЕРША ШЕРЕНГА   кру-ГОМ. ДВА КРОКИ ВПЕРЕД, КРОКОМ  РУШ. кру-ГОМ",  "ВІЛЬНО",  "ЗАПРАВИТИСЬ". По цій команді ті, хто навчаються усувають відмічені керівником недоліки. Потім керівник командує:  "ВЗВОД - СТРУНКО" і оголошує тему, мету  заняття і учбові питання. Після оголошення теми керівник називає прийом і його призначення, вказує команду, по якій він виконується, і розказує порядок його виконання, а далі наказує:  "ДИВІТЬСЯ, ПОКАЗУЮ".

Показ керівника повинен бути зразковим і проводитись в наступній послідовності:

- показ прийому  в цілому;

- показ прийому в повільному темпі з коротким поясненням порядку його виконання;

- показ прийому за  розподілом.

Показувати прийом слідує стоячи обличчям до строю, потім вздовж строю, і в деяких випадках від строю (стройове положення, відхід від начальника та інше.)

Для показу деяких прийомів і дій, наприклад, виконання військового вітання на місці і під час руху, підхід до начальника і відхід від нього, перешикування з одношеренгового строю в двошеренговий і інші керівник використовує своїх помічників.

Після показу прийому або дії по розділеннях і загалом керівник приступає до тренування, при цьому всі навчаємі виконують прийом по єдиній команді керівника.

При необхідності в здійсненні контролю за діями тих, хто навчається керівник викликає зі строю своїх помічників, які, пересуваючись вздовж строю від одного навчаємого до іншого, роблять їм зауваження; керівник почергово зосереджує увагу окремих навчаємих і робить зауваження в інтервалах між подачею команд. Коли тими, хто навчається прийом вивчений, керівник повертає в стрій помічників, і весь взвод відпрацьовує прийом по єдиній команді керівника.

Якщо на заняттях відпрацьовується рух стройовим кроком, повороти під час руху, виконання військового вітання під час руху, то в цьому випадку керівник і його помічники розташовуються всередині стройового майданчика, а ті, хто навчається шикуються по лініях стройового майданчика з інтервалом два - три кроки і рухаються по периметру стройового майданчика. Керівник і його помічники стежать за діями навчаємих і роблять їм зауваження. При відпрацюванні виходу з двошеренгового строю і поверненні в стрій  керівник в процесі заняття перешиковує взвод з одношеренгового строю в двошеренговий.

Керівник повинен провести заняття з максимальною інтенсивністю. У процесі заняття для рівномірного навантаження м'язів керівник повинен практикувати зміну сторін поворотів, напрями руху, зміну вправ, прийомів і дій, а також одно-двохвилинні паузи, протягом яких доцільно провести розбір допущених помилок і давати вказівки по їх усуненню, а при необхідності проводити повторний показ порядку виконання прийому, що відпрацьовується або дії.

З метою досягнення стройової злагодженості заняття доцільно закінчувати проходженням взводу (два-три рази в колоні по троє (чотири) стройовим кроком мимо керівника занять.)

Після проходження, керівник проводить розбір проведеного заняття, дає завдання на самопідготовку.

 

 

 

 

Порядок проведеня заняття №1.

 

Вступна частина                                                                 - 10 хвилин.

Керівник заняття:

- приймає рапорт помічника керівника заняття про готовність групи до заняття;

- перевіряє наявність та зовнішній вигляд підлеглих, перевіряє знання загальних положень Стройового статуту;

- наказує усунути знайдені недоліки;

- оголошує тему, мету та навчальні питання заняття.

 

Основна частина                                                                  - 75 хвилин.

 

Стройове положення.

Виконання команд „Рівняйсь”, ”Струнко”, „Вільно”, ”Заправитись”.

 

Вивчення стройового положення починається з пояснення його суті і зразкового показу його керівником заняття. При цьому ті, хто навчаються повинні бачити показ керівника спереду і збоку.

Після показу і пояснення суті стройового положення, вивчення доцільно починати з підготовчих вправ: перша підготовча вправа - постановка ніг і корпусу за розподілами на чотири рахунки і друга підготовча вправа - положення рук, плечей і голови за розподілами на чотири рахунки.

Добившись засвоєння навчаємими техніки виконання першої і другої підготовчих вправ, необхідно перейти до тренування стройового  положення за розподілами на вісім рахунків, використовуючи обидві підготовчі вправи в комплексі.

Добившись виконання стройового прийому  за розподілом керівник тренує стройовий прийом в цілому.

Дії керівника і його помічників

Дії тих що навчаються

Шикує взвод в одну шеренгу на лінії стройового майданчика, для чого подає команду:  "ВЗВОД, В ОДНУ ШЕРЕНГУ – СТАВАЙ".

З початком шикування керівник стройовим кроком виходить на середину строю і спостерігає за шикуванням особового складу; помічники стають на правих флангах відділень

 

Пояснює, коли застосовується стройове положення, показує порядок прийняття стройового положення загалом і за розподілом, спочатку в повільному темпі, а потім в нормальному.

 

Після показу подає команду  "СТРУНКО"   "КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ, ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ". По цій команді, командири відділень (помічники керівника) виходять із строю стройовим кроком.

 

Приступає до тренування за розподілом першої підготовчої вправи, для чого, знаходячись на середині строю, подає команду:  "Перша підготовча вправа для правильного положення ніг і корпусу тіла за розподілом на чотири рахунки:

 

Виконують команду

 "СТАВАЙ"

 

 

 

 

 

 

Находячись в строю, уважно слухають пояснення керівника

 

 

Виконують команду

 "Струнко"

 

 

 

Навчаємі, знаходячись в одношеренговому строю, одночасно виконують прийом по команді керівника:

 

 

роби - РАЗ,

(помічники керівника, переходячи від одного навчаємого до іншого, вказують на недоліки і добиваються усунення їх),

роби - ДВА,

 

 

 

роби - ТРИ,

 

 

 

 

роби   ЧОТИРИ"

 

 

 

Повторює вправу 6-8 разів. Закінчивши навчання правильному положенню ніг і корпусу, приступає до відробляння другої підготовчої вправи, для чого командує:  "Друга підготовча вправа для правильного положення рук за розподілом на чотири рахунки:

роби   РАЗ,

 

 

 

 

 

роби   ДВА,

І. Стати прямо, каблуки і носки ніг поставити разом.

 

               

2. Носки розвернути, по лінії фронту на ширину ступні, ноги в колінах випрямити

 

З. Подати корпус декілька

уперед і, не розводячи каблуків, підвестися на носках вгору, припідняти груди, розвернути плечі.

4. Вільно опуститися на

каблуки, не відхиляючи корпусу назад, ноги в колінах прямі.

Одночасно виконують вправу за командою керівника:

 

 

 

 

1. Зігнувши руки в локтевому суглобі, підвести їх уперед

до рівня поясного ременя, пальці разом, долоні всередину.

 

2. Чотири пальці рук напівзігнуті.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

роби - ТРИ,

 

 

 

 

 

роби   ЧОТИРИ"

 

 

 

 

Повторює команду 6-8 разів. Закінчивши відпрацювання другої підготовчої вправи, переходить до тренування обох вправ разом на вісім рахунків, для чого подає команду:  "СТРУНКО, вправу за розподілом на вісім рахунків:

роби - РАЗ,

 

 

 

роби – ДВА,

 

 

 

 

роби – ТРИ,

 

роби   ЧОТИРИ,

 

3. Великі пальці покласти

на другі фаланги вказівних так, щоб кінець великого пальця не вийшов за фалангу вказівного.

 

4. Опустити руки до стегон так, щоб кисті, звернені долонями всередину, були збоку і посередині стегна, напівзігнутий пальці торкалися стегна

 

 

 

 

 

1. Носки розвернути по

лінії фронту на ширину

ступні, ноги в колінах

випрямити.

2. Зігнути руки в локтевому суглобі, підвести їх уперед до рівня поясного ременя, пальці разом, долоні всередину.

З. Чотири пальця рук напівзігнути.

4. Великі пальці покласти на другі фаланги вказівних так, щоб кінець великого пальця не вийшов за фалангу вказівного.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

роби   П'ЯТЬ,

 

 

 

роби   ШІСТЬ,

 

 

роби   СІМ,

 

 

роби " ВІСІМ"

 

 

 

 

Помічники керівника, рухаючись від одного навчаємого до іншого, усувають помічені недоліки.

 

На закінчення керівник заняття тренує прийняття стройового положення загалом без розподілу, для чого подає команди: "СТРУНКО", "ВІЛЬНО". Керівник і помічники уважно стежать, щоб після кожної команди навчаємі точно та чітко дотримували стройове положення.

5. Опустити руки до стегон так, щоб кисті, звернені долонями всередину, були збоку і посередині стегна, а напівзігнуті пальці торкалися стегна.

6. Подати корпус декілька уперед і, не розводячи каблуків, підвестися на носках вгору.

7. Вільно опуститися

на каблуки, не відхиляючи корпусу назад.

8. Підвести груди,

підібрати живіт, розвернути плечі, голову поставити прямо, підборіддя підвести, бути готовим до негайної дії.

Виконують команди керівника, звертаючи особливу увагу на правильність прийняття стройового положення.

По команді  "Вільно" стати повільно, ослабити в коліні праву або ліву ногу, але не сходити з місця, не ослабляти уваги і не розмовляти.

 

Найбільш характерні помилки при навчанні стройовому положенню: носки ніг розгортаються дуже широко або вузько, голова опущена, вага тіла перенесена на каблуки, а не на носки, ноги напружуються в колінах, кисті рук розвертаються долонями назад, сильно стискуються пальці в кулак, підборіддя виставляється уперед.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повороти на місці

Приступаючи до навчання поворотам на місці, керівник пояснює, що повороти на місці застосовуються при перешикуванні підрозділів на місці з розгорненого строю в похідний і зворотно, зміні їх фронту побудови, при розмиканні і змиканні строю, при виході з строю і поверненні в стрій, при підході до начальника і відході від нього, при заряджанні і розряджанні зброї і в інших випадках.

Повороти на місці виконуються по командах:  "Право-РУЧ",  "Ліво-РУЧ",  "Півоберта право-РУЧ",  "Півоберта ліво-РУЧ",  "Кру-ГОМ".

При роз'ясненні порядку виконання прийому потрібно указати навчаємому, що для чіткого і красивого виконання повороту   на місці необхідно поєднувати перенесення ваги тіла на ту ногу, у бік якої здійснюється поворот, з одночасним ривком корпусу у бік повороту і сильним упором на носок іншої ноги, зберігаючи положення тулуба, відповідне стройовому положенню. Нога, на каблуці якої проводиться поворот, повинна бути носком декілька розгорнена у бік плеча. Якщо ця нога буде дуже розгорнена в сторону, то положення корпусу буде нестійким і при приставленні позаду стоячої ноги, носки будуть розведеними більше, ніж на ширину ступні. Якщо ж вона буде поставлена рівно по ходу руху, то носки ніг будуть поставленими  дуже вузько.

Вивчення поворотів на місці потрібно починати з роз'яснення суті поворотів і зразкового показу керівником заняття з початку в цілому, а потім за розподілом на два рахунки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дії керівника та його помічників

Дії тих що навчаються

1

2

Роз'яснює, коли застосовуються повороти на місці, показує порядок виконання поворотів загалом і по розділеннях, спочатку в уповільненому темпі, а потім в нормальному. Після показу подає команду  "СТРУНКО",  "КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ, ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ". По цій команді командири відділень виходять зі строю стройовим кроком.

Знаходячись перед серединою строю, показує прийом за розподілом і подає команду:  "Праворуч (півоберта праворуч), за розподілом на два рахунки:

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ДВА"

 

 

 

 

 

Помічники керівника при цьому, переходячи від одного навчаємого до іншого, усувають помічені недоліки.

Повторює команду 6 - 8 разів.

 

Знаходячись в строю, слухають розповідь та спостерігають за показом керівника

Виконують команду “Струнко” Знаходячись в одношеренговому строю, всі одночасно виконують команду:

 

 

 

 

1. Звільнити п’ятку лівої ноги та ступню правої, ривком корпусу повернутися на правому каблуці та на лівому носку, зберігаючи при цьому правильне положення корпусу, не згибаючи ніг в колінах та не розмахуючи під час повороту руками навколо тіла. Перенести тягар тіла на праву ногу.

2. Ліву ногу найкоротшим шляхом, без відкидання її в сторону, приставити до правої так, щоб носки були розгорнені по лінії фронту на ширину ступні

Виконують команду керівника.

 

 

 

 

 

 

1

2

Переходить до тренування повороту праворуч загалом,  для чого показує поворот загалом і командує "право-РУЧ". Команду повторює 8 - 10 разів. Закінчивши відробляння повороту

праворуч, приступає до тренування повороту ліворуч за розподілом, для чого показує прийом за розподілом і командує:  "Ліворуч (півоберта ліворуч), за розподілом на два рахунки

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ДВА"

 

 

 

 

 

Помічники керівника спостерігають за діями тих, що навчаються і усувають помічені недоліки

Повторює команду 6-8 разів

 

Виконують поворот праворуч загалом.  Знаходячись в одношоренговому строю виконують одночасно команду:

 

 

1. Звільнити п'ятку правої ноги і ступню лівої, ривком корпусу повернутися на лівому каблуці і на правому носку, зберігаючи правильне положення корпусу, не згинаючи ноги в колінах і не розмахуючи під час повороту руками, перенести тягар тіла на ліву ногу.

 

2. Праву ногу найкоротшим шляхом без відкидання в сторону приставити до лівої так, щоб носки були розгорнені по фронту на ширину ступні

Виконують команду керівника.

 

 

 

1

2

Переходить до тренування повороту ліворуч загалом,  для чого показує поворот загалом і подає команду:  "Ліво-РУЧ"

Команду повторює 8-10 разів

Приступає до відробляння повороту кругом за розподілом, показує поворот, для чого подає команду:  "Кругом, за розподілом на два рахунки”:

роби   РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ДВА"

 

 

 

 

Помічники керівника, переходячи від того, що одного навчаємого до іншого, усувають помічені недоліки.

Повторює команду 6-8 разів

 

Переходить до тренування повороту кругом загалом,  для чого показує поворот загалом і подає команду:  "Кру-ГОМ". Повторює команду 8-10 разів

Виконують поворот ліворуч загалом.  Всі одночасно виконують команду:

 

 

 

 

 

1. Звільнити п'ятку правої

і ступню лівої ноги і різко повернутися на лівому каблуці і правому носку, не згинаючи

ніг в колінах, перенести тягар тіла на каблук лівої ноги, одночасно подати корпус трохи уперед. При повороті не розмахувати руками.

 

2. Різко приставити праву ногу до лівої так, щоб каблуки були разом, а носкі розгорнені на ширину ступні

Виконують команду керівника.

 

 

 

Виконують поворот кругом загалом

При навчанні поворотам на місці необхідно мати на увазі, що виконуючи їх, ті, хто навчаються часто допускають помилки: ноги в колінах згинають, розмахують руками, нахиляють голову вниз, опускають груди і виставляють живіт, відводять корпус назад, поворот роблять не на каблуці, а на всій ступні, при повороті кругом розворот робиться неповний, нога приставляється не найкоротшим шляхом, гойдається корпус.

 

 

Рух стройовим і похідним кроком

Навчання руху стройовим кроком є найбільш важким і важливим розділом одиночної стройової підготовки. Труднощі навчання стройовому кроку викликаються складністю усунення укорінених у багатьох індивідуальних особливостей руху кроком, а важливість пояснюється тим, що рух стройовим кроком лежить в основі багатьох стройових прийомів, що виконуються під час руху.

Стройовий крок – це прийом,  який вимагає від тих, що навчаються великої уваги, зібраності і уміння координувати рух рук і ніг. Крок буває стройовий і похідний. Стройовий крок застосовується при проходженні підрозділів урочистим маршем; при виконанні підрозділами військового вітання під час руху; при підході військовослужбовця до начальника і відході від нього; при виході з строю і поверненні в стрій; на стройових заняттях.

Рух стройовим кроком починається по команді  "Стройовим кроком - РУШ", а рух похідним кроком - по команді "Кроком -  РУШ".

Навчання руху стройовим кроком, як і кожному новому прийому доцільно починати із зразкового показу і пояснення керівником заняття. Розучувати стройовий крок слідує по елементах, застосовуючи для цього чотири підготовчих вправи:

· для відпрацювання правильного положення рук;

· для поперемінного руху руками;

· для координації руху рук і ніг (поперемінно рух

руками з обозначенням кроку на місці);

· для   руху стройовим кроком за розподілом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дії керівника та його помічників

Дії тих що навчаються

1

2

Пояснює, коли застосовується стройовий крок, показує і розказує порядок рушення стройовим кроком загалом і за розподілом (для кожної вправи)

Для відробляння підготовчих вправ розмикає взвод на один крок, для чого подає команду  "СТРУНКО". Взвод праворуч (ліворуч) розім-КНИСЬ".

Далі виводить помічників керівника з строю, для чого командує:  "КОМАНДИРИ ВІДДІЛЕНЬ, ВИЙТИ ІЗ СТРОЮ НА ДВА КРОКИ"

Приступає до відпрацювання першої підготовчої вправи,  для чого, знаходячись на середині строю, подає команду:  "ПОПЕРЕМІННИЙ РУХ РУКАМИ, за розподілом на два рахунки:

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ДВА"

 

Відпрацювавши 8-10 разів першу вправу і пересвідчившись, що ті, хто навчаються засвоїли даний прийом, перейти до відпрацювання третьої підготовчої вправи – поперемінний рух руками з позначенням кроку на місці, для чого подає команду:  "На місці, кроком – РУШ".

Продовжує тренування 2-3 хвилини. При цьому сам керівник і помічники спостерігають за діями тих, що навчаються і усувають помічені недоліки

 

 

Знаходячись в строю, уважно слухають розповідь керівника і спостерігають за показом

Виконують команду керівника

 

 

 

 

 

 

Навчаємі, знаходячись в розімкненому строю, одночасно виконують команду:

1. Згинаючи праву руку в лікті, зробити нею рушення так, щоб кисть піднялася вище за пряжку пояса на ширину долоні і на відстані долоні від тіла. Одночасно ліву руку відвести назад повністю в плечовому суглобі. Пальці рук при цьому повинні бути напівзігнуті, а лікоть правої руки злегка підведений.

2. Зробити рух лівою рукою уперед, а правою назад.

Виконують команду керівника, звертаючи особливу увагу на координацію руху рук і ніг

 

 

1

2

Закінчивши відробляння третьої підготовчої вправи, приступає до тренування навчаємих рушенню стройовим кроком за розподілом, для чого вистроює взвод в колону по одному на лініях периметру стройового майданчика, для чого подає команду:  "Взвод, в колону по одному по лініях стройового майданчика – СТАВАЙ"

Керівник  та помічники стають всередині майданчика так, щоб зручно було спостерігати за діями тих, що навчаються. Подавши команду "СТРУНКО" приступає до відпрацювання третьої вправи, для чого показує вправу і командує:  "СТРОЙОВИМ КРОКОМ, за розподілом на чотири рахунки:

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби   ДВА,

 

Шикуються в колону по одному на лініях стройового майданчика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По попередній команді  "роби" ті, що навчаються подають корпус декілька уперед, тягар його більше переносять на праву ногу, зберігаючи стійкість.

По виконавчій команді  "разів" винести ліву ногу з відтягнутим носком уперед на висоту 15-20 см від землі і зробити мах руками так, щоби права рука була вищою за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж видаленні від корпусу,

а ліва відведена назад повністю.

2. Твердо поставити ліву ногу на всю ступню, відділивши в той же час праву ногу від землі і підтягши її до каблука лівої, руки опустити до стегон

 

 

 

 

1

2

роби - ТРИ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ЧОТИРИ"

 

 

 

 

 

Доцільно для навчання руху стройовим кроком використати підготовчу вправу за розподілом на два рахунки з винесенням ноги уперед. Подавши команду  "СТРУНКО", приступає до відпрацювання  вправи, для чого показує її і командує: "СТРОЙОВИМ КРОКОМ З ВИНЕСЕННЯМ НОГИ УПЕРЕД, за розподілом на два рахунки:

роби - РАЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби – ДВА"

3. Винести праву ногу з

відтягнутим носком уперед на висоту 15-20 см від землі і зробити мах руками так, щоб ліва рука знаходилася вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж видаленні від корпусу, а права відведена назад повністю.

4. Твердо поставити ногу на всю ступню, відділивши в той же час ліву ногу від землі і підтягши її до каблука правої, руки опустити до стегон.

 

 

 

 

 

 

1. По виконавчій команді  "разів" зробити крок з лівої ноги і з постановкою лівої ноги на землю, праву винести уперед з відтягнутим носком на

висоту 15-20 см і, зробивши мах руками, ліву руку залишити вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж видаленні від корпусу, а праву відвести назад повністю.

2. Праву ногу твердо

поставити на всю ступню, а ліву винести уперед на висоту 15-20 см; зробити мах руками так, щоб права рука була вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж видаленні від корпусу, а ліва відведена назад повністю.

 

 

 

1

2

Коли підготовчі вправи будуть розучені і всі зможуть виконувати їх правильно, керівник приступає до тренування стройового кроку в цілому,  для чого стройове відділення вишиковує на смужках стройового майданчика в колону по одному на дистанції 2-3 кроку один від одного і подає команду:  "Стройовим кроком - РУШ".

Керівник, знаходячись в центрі прямокутника, стежить за рухом по секундоміру і спостерігає разом з помічниками, щоб ті, що навчаються дотримували всі вимоги Стройового статуту по рушенню стройовим кроком. Вказують на їх помилки і шляхи усунення. Тренує тих, хто навчаються доти, поки не пересвідчиться, що ширина кроку, висота підйому ноги і темп руху витримуються статутні.

Починають рушення стройовим кроком по периметру стройового майданчика, бажано розміченого на 120 кроків

 

 

 

Ті, що навчаються рухаються по середині смуги, прагнучи розмірити крок з розміткою і

витримуючи темп руху 110-120 кроків в хвилину, тобто пройти прямокутник за одну хвилину.

Повторюють проходження декілька разів.

 

При навчанні військовослужбовців руху стройовим кроком можна зустрітися з наступними помилками:

· "підсічення" ноги, тобто постановка винесеної уперед ноги з деяким відтяганням її назад в момент опускання на землю. Це викликається тим, що той, хто навчається відводить тіло назад або не переносить своєчасно вагу тіла вперед з винесенням ноги;

· порушення координації під час руху рук і ніг. Часто ця помилка викликається надмірним захопленням навчаємими, виконанням стройового кроку за розподілом. Для усунення помилки подібного роду потрібно наказати військовослужбовцеві, що допускає її, рухатися похідним кроком, а потім поступово збільшувати махові рухи рук і підйом ніг;

· згинання ніг в колінах при винесенні уперед, винесення уперед ніг коліном уперед з  випрямленням, винесення ніг без відтягання носків, позначення рушення рук лише згинанням їх в ліктевому суглобі або відділення ліктя руки від тіла вгору, розгортання кисті руки, винесеної уперед долонею вниз, а відведеної назад - вгору, дуже високе або низьке підняття кисті руки при рушенні її уперед;

· .розгойдування корпусу тіла в сторони і по вертикалі. Розгойдування в сторони є слідством не правильної постановки ніг при рушенні. Ноги повинні ставитися так, щоб внутрішні сторони ступней ніг при русі торкалися осі руху, а якщо їх ставити врозкид, то центр ваги тіла з кожним кроком відхиляється то праворуч, то ліворуч - звідси коливання корпусу під час руху.

   Для усунення  "підплигування" необхідно рівномірно, а не ривками. переносити  вагу тіла з ноги на ногу.

 

Повороти під час руху.

Повороти під час руху застосовуються для зміни напряму руху військовослужбовців і підрозділів, перешикування підрозділів з похідного строю в розгорнений і зворотньо під час руху, при виході військовослужбовця із строю і поверненні в стрій,підходу до начальника та відходу від нього.

Повороти під час руху виконуються за командами:  "Право-РУЧ",  "Півоберта право-РУЧ",  "ліво-РУЧ".  "Півоберта ліво-РУЧ",  "Кругом-РУШ". Для повороту праворуч і півоберта праворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю, для повороту ліворуч і  півоберта ліворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю, а для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю.

Керівник заняття, вишикувавши взвод в одношеренговий стрій, пояснює техніку виконання поворотів, показує повороти під час руху спочатку в цілому,  а потім за розподілом.

Дії керівника та його помічників

Дії тих що навчаються

1

2

Шикує взвод

Роз'яснює, коли застосовуються повороти в русі, розказує і показує техніку виконання

поворотів під час руху в цілому і за розподілом. Для відпрацювання поворотів під час руху  розмикає взвод на один крок, для чого подає, команду  "СТРУНКО",  "Група праворуч (ліворуч) розім-КНИСЬ"

Далі виводить помічників із строю на два кроки і приступає до відпрацювання повороту ліворуч за розподілом, для чого показує поворот і командує:  "Ліворуч, за розподілом на чотири рахунки:

Виконують команду Знаходячись в строю, уважно слухають розповідь керівника і спостерігають за показом.

Виконують команди керівника

 

Всі одночасно виконують команду керівника.

 

 

роби   РАЗ,

 

 

 

 

 

роби   ДВА,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби - ТРИ,

 

роби   ЧОТИРИ"

 

 

 

 

Повторює команду 6-8 разів. Тренує поворот ліворуч під час руху в цілому,  для чого взвод розбиває на групи, чисельністю по чотири чоловіка, яким визначає квадрати для тренування.

Показує поворот під час руху на четвертий рахунок, для чого вишиковує навчаємих в кутах квадратів (довжина сторони квадрата - 4 кроки).

 

Подає команду  "Поворот ліворуч під час руху на четвертий рахунок, кроком - РУШ. РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ"

Потім підрахунок веде знову.

При підрахунку четвертий рахунок акцентує голосом. Повороти повторює 8-10 разів

 

1. Зробити крок лівою ногою, відділити каблук правої ноги від землі, не згинаючи її в коліні. Мах руками зробити в  такт кроку.

2. Зробити крок правою ногою, перенести на неї вагу тіла. З постановкою правої ноги на землю на всю ступню різко повернутися ліворуч на носку правої ноги, а ліву одночасно винести уперед на висоту 15-20 см, виконуючи рух руками і так, щоб права рука була вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж віддаленні від тіла, ліва   відведена назад повністю.

3. Зробити крок лівою ногою в новому напрямі

4. Енергійно приставити праву ногу до лівої і прийняти стройову стійку Виконують команду керівника

 

Всі одночасно виконують команду керівника і по рахунку  "разів" роблять крок лівою ногою,  "два"   правою,  "три" – лівою,  "чотири" - правою і поворот на її носку ліворуч

 

 

Виконують команду

 

 

 

 

 

1

2

Переходить до відпрацювання повороту праворуч за розподілом, для чого знову вистроює взвод в розгорнений одношеренговий розімкнений стрій, показує поворот і подає команду:  "Праворуч, за розподілом на п'ять рахунків:

роби - РАЗ,

роби - ДВА,

 

 

 

 

 

роби - ТРИ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби   ЧОТИРИ,

 

роби   П'ЯТЬ"

 

 

Повторює команду 6-8 разів Закінчивши відпрацювання повороту праворуч в русі за розподілом, перешиковує взвод по групах по чотири, як і при повороті ліворуч, і приступає до відробляння повороту в русі загалом,  для чого подає команду : "Поворот праворуч в русі на четвертий рахунок, кроком – РУШ. РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ".

Всі одночасно виконують команду керівника.

 

 

 

 

1. Зробити крок лівою ногою.

2. Зробити крок правою ногою, відділити каблук лівої ноги від землі, не згинаючи її в коліні. Мах руками зробити в такт кроку.

3. Зробити крок лівою ногою, перенести на неї центр ваги тіла. З поставленням лівої ноги на землю на всю ступню різко повернутися праворуч на носку лівої ноги, а праву одночасно винести уперед на висоту 15-20 см, виконуючи рух руками

так, щоб ліва рука була

вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому ж віддаленні від тіла, права   відведена назад повністю.

4. Зробити крок правою ногою в новому напрямі.

5. Енергійно приставити ліву ногу і прийняти стройову стійку.

Виконують команду керівника

 

 

 

1

2

При підрахунку

 

 

 

 

 

 

 

четвертий рахунок акцентує голосом. Команду подає 8-10 разів

На закінчення відпрацювання поворотів ліворуч і праворуч під час руху потрібно перешикувати взвод в одношеренговий стрій і виконати повороти 6-8 разів.

Приступає до відпрацювання повороту кругом за розподілом, для чого,знаходячись перед строєм, показуєповорот кругом за розподілом і подає команду:  "Кругом - РУШ, за розподілом на чотири рахунки:

роби - РАЗ,

 

 

роби - ДВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роби   ТРИ,

 

роби   ЧОТИРИ"

 

 

 

 

 

Повторює прийом 6-8 разів.

Для відпрацювання повороту кругом в цілому доцільно використати вправу для виконання повороту на четвертий рахунок, для чого показує вправу і подає команду  "Кругом - РУШ на четвертий рахунок, кроком - РУШ. РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ". Рахунок чотири акцентує голосом. Повторює вправу 6-8 разів.

На закінчення потрібно відпрацювати поворот кругом під час руху в цілому за командою  "Кругом - РУШ", для чого керівник показує поворот, тренує і командує:  "Кроком - РУШ. Кругом - РУШ"

Всі одночасно виконують команду керівника і по рахунку  "раз" роблять крок правою ногою,  "два" – лівою,  "три" – правою,  "чотири" – лівою і поворот її на носку праворуч.

Виконують команду

Всі одночасно виконують повороти загалом.

 

 

 

 

 

Знаходячись в одношеренговому строю, всі одночасно виконують команду керівника.

 

1. Зробити крок лівою ногою, рух руками в такт кроку.

2. Винести праву ногу на пів кроку уперед і декілька ліворуч, зробивши рух руками, в такт кроку одночасно з поставленням носка правої ноги на землю подати тіло декілька уперед і на носках обох ніг різко повернутися у бік лівого плеча кругом з одночасним винесенням лівої ноги уперед на висоту 15-20 см і зафіксувати положення, при якому права рука вище за пряжку пояса на ширину долоні і на такому же віддаленні від тіла, ліва - відведена назад повністю,

3. Зробити крок лівою ногою.

4. Енергійно приставити праву ногу до лівої і прийняти стройове положення.

Виконують команду.

 

Знаходячись в одношеренговому строю, всі одночасно виконують команду керівника. По рахунку  "раз",  "два",  "три" роблять три кроки,  "чотири" – виконують поворот кругом.

Всі одночасно виконують поворот кругом під час руху в

цілому

 

При навчанні поворотам під час руху потрібно звернути увагу на те, щоб повороти ліворуч і праворуч проводилися на носку однієї ноги, а поворот кругом на носках обох ніг, при цьому рух рук навколо тіла не припиняється. Чіткий і правильний поворот під час руху забезпечується поєднанням різкого ривка тулуба у бік повороту з посилкою його уперед з одночасним енергійним винесенням відповідної ноги, на якій проводиться поворот.

Характерні помилки при виконанні поворотів в русі:

· в момент повороту корпус нахиляється уперед, тобто відбувається непотрібний  "кивок" корпусом;

· затримуються руки біля стегон і затримується початок руху в новому напрямі, оскільки ноги опускаються на всю ступню;

· при повороті кругом права нога не виноситься трохи ліворуч лівої ноги перед поворотом, або робиться дуже широкий крок, внаслідок чого не виходить повний поворот.

 

 

 

 

 

 

 

Заключна частина                                                                - 5 хвилин.

 

Керівник заняття:

- нагадує тему, мету заняття, вказує як вони засвоїли тими;

- оцінює дії кожного, хто навчається, визначає його успіхи та недоліки, відношення до заняття;

- дає завдання на самопідготовку.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика