andrey

Путь к Файлу: /институт / Сводная работа август 2008 / Додатки А.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   117.0 КБ
СКАЧАТЬ

ДОДАТОК А

А.1 Сертифікація персоналу:

аналіз сучасних світових та національних тенденцій

 

                                                                                                                      Таблиця А.1

Настанови IAF щодо виконання органами сертифікації персоналу вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17024

Пункт стандарту

ISO/IEC 17024

Вимоги стандарту ISO/IEC 17024

Тлумачення

IAF

1. Сфера застосування

 

1.

Цей державний стандарт встановлює вимоги до  органів з сертифікації  персоналу, який має спеціальні вимоги, включаючи розробляння та підтримку у робочому стані схеми сертифікації персоналу.

 

Межі дії акредитації органу сертифікації повинні виражатися в термінах таких, як тип сертифікації, наприклад, зварники, аудитори, спеціалісти з безпеки тощо, та, якщо необхідно, рівні в рамках схеми та категорії осіб, прикладні стандарти компетентності чи нормативні документи.

3. Терміни та визначення

 

3.

У цьому державному стандарті застосовано терміни та визначення , що подані у ISO/IEC Guide 2:1996 та ISO 9000:2000, а також такі: апеляція, кандидат, процес сертифікації, схема сертифікації, система сертифікації, компетентність, скарга, оцінка, екзамен, екзаменатор

Сертифікат про акредитацію: сертифікат, виданий органом сертифікації відповідно до умов його акредитації та який має відмітку про акредитацію або заяву про це.

 

4. Вимоги до органів сертифікації

 

4.1

Політика і процедури органу з сертифікації, а також управління ними повинні бути пов’язані  з критеріями, за якими проводиться сертифікація, повинні бути ясними та об'єктивними стосовно всіх кандидатів, а також відповідати всім діючим регламентованим і законодавчим вимогам.

Якщо існує яке-небудь виключення у застосуванні політики та/або процедур, то воно має бути обґрунтоване та задокументоване.

Орган сертифікації повинен довести органу акредитації, що він зробив оцінку відповідності регуляторним та законодавчим вимогам.

4.2.1

Орган з сертифікації повинен мати таку структуру, яка б забезпечувала довіру зацікавлених сторін до  його компетентності, неупередженості та чесності. Зокрема, орган з сертифікації повинен:

г) мати документи, що підтверджують його статус як юридичної особи або підрозділу юридичної особи.

Акредитація повинна надаватися лише органу, який є юридичною особою і повинна обмежуватися заявленими сферами, видами діяльності та розташуванням. Якщо роботи по сертифікації проводяться юридичною особою, яка є частиною великої організації, то зв'язки з іншими частинами великої організації повинні бути чітко визначені та необхідно довести, що немає жодного конфлікту інтересів.

Якщо заявник-орган сертифікації сам по собі не є юридичною особою, але становить частину великої організації, то акредитація повинна надаватися лише повній юридичній особі.

 

б) нести відповідальність за свої рішення, що стосуються надання сертифікації, її збереження, продовження, розширення або скорочення її галузі, а також призупинення і скасування сертифікації;

Будь-яка апеляційна процедура повинна бути під контролем органу сертифікації, однак будь-яка апеляційна рада або комітет повинні бути незалежними у наданні рекомендацій, за виключенням тих, що вимагаються міжнародним чи національним законодавством.

 

в) визначити керівництво - групу(и) або окрему(их) особу(осіб) - яке несе повну  відповідальність  за рішення  по сертифікації;

Якщо рішення про видачу, призупинення чи припинення сертифікації приймається комітетом, який складається, окрім інших, з представників, які мають законні інтереси відповідно особи, щодо якої приймається рішення, то робочі процедури органу сертифікації повинні гарантувати, що ці представники заявляють про конфлікт інтересів та не беруть участь в рішенні про сертифікацію.

4.2.2

Орган з сертифікації повинен мати документально оформлену структуру, що гарантує неупередженість; ця структура повинна надавати можливість участі всіх сторін, зацікавлених у  розробці політики і принципів, які стосуються змісту та функціонування системи сертифікації без переваги будь-якого окремого інтересу.

Ця структура повинна бути формально визначена на вищому рівні організації чи в документі, який встановлює правовий статус органу сертифікації, або іншими засобами, які попереджують її зміни у спосіб, який ставить під загрозу забезпечення неупередженості.

4.2.3

Орган з сертифікації повинен затвердити раду, яка повинна нести відповідальність за розробку і підтримку в робочому стані схеми сертифікації для кожного типу сертифікації. У раді повинні бути збалансовані інтереси всіх сторін, зацікавлених у схемі сертифікації, без будь-якого інтересу, що переважає.

Рада може також бути структурним комітетом за умови, що вона має необхідну технічну компетентність, щоб діяти в якості структурного комітету для однієї чи більше схем.

Спільний структурний комітет для сертифікаційних схем може бути створений для сертифікаційних схем, які є міжнародними або національними, або схем, які використовуються більше ніж одним органом сертифікації країни чи регіону. 

4.2.4

Орган з сертифікації повинен:

а) мати фінансові ресурси, необхідні для роботи системи сертифікації і погашення відповідних  витрат;

Орган сертифікації має довести, що він має обґрунтовані докази своєї здатності продовжувати надавати послуги в акредитованій сфері відповідно до своїх контрактних обов'язків.

4.2.5

Орган з сертифікації не повинен пропонувати або проводити навчання, або допомагати  іншим у підготовці до надання таких послуг, в протилежному випадку він повинен продемонструвати незалежність навчання від оцінки і сертифікації персоналу, щоб забезпечити, що конфіденційність та неупередженість не  піддаються сумнівам.

Орган сертифікації не повинен сертифікувати особу, яку бере на роботу, за винятком якщо в його країні немає відповідної акредитованої третьої сторони або якщо це доступно практично, щоб провести сертифікацію.

4.2.5

5.1.2

Орган з сертифікації повинен вимагати, щоб його штатні співробітники і  працюючий по субпідряду персонал підписали документ, за яким вони беруть на себе зобов'язання відповідати правилам, встановленим органом з сертифікації, щодо незалежності від комерційних і інших інтересів, а також попередніх і/або існуючих зв'язків з особами, у яких будуть приймати іспити, що може поставити під  сумнів неупередженість.

Персоналу не дозволяється проводити оцінку як частини процесу сертифікації, якщо він був залучений в навчальну діяльність, пов'язану з оцінкою кандидатів, що розглядаються, впродовж останніх двох років.

 

4.2.6

Орган з сертифікації повинен визначити політику і процедури з розгляду апеляцій і скарг, отриманих від заявників, кандидатів, сертифікованого  персоналу, роботодавців і інших сторін щодо процедури і критеріїв сертифікації, а також політику і процедури розгляду апеляцій і скарг по діях сертифікованого персоналу. Ці політика і процедури повинні забезпечити незалежність і об'єктивність розгляду апеляцій і скарг.

 

Політики та процедури повинні забезпечувати, щоб всі апеляції та скарги розглядаються конструктивно і вчасно.

Персонал, в тому числі керівництво, не можуть приймати рішення щодо апеляції чи скарги, якщо вони залучені в процес сертифікації цього заявника чи кандидата, або в навчання чи тренінги заявника чи кандидата за останні два роки, або були попередньо залучені до будь-якої діяльності, що привела до скарги чи апеляції, що розглядаються. 

4.2.7

В штаті органу з сертифікації повинна бути достатня кількість співробітників як штатних, так і працюючих на субпідряді, освіта, підготовка, технічні знання і досвід яких дозволяють виконувати функції з сертифікації щодо типу, діапазону і масштабу робіт, що виконуються, які проводяться  під відповідним керівництвом.

Термін  "персонал" може включати осіб, які працюють на орган сертифікації за контрактом, а також осіб із зовнішніх джерел. Орган сертифікації повинен займати позицію управління, контролю та відповідальності за роботу всіх своїх ресурсів, а також вести зрозумілі реєстри, контролюючи відповідність всіх штатних працівників роботі у відповідних сферах.

4.3.1

Орган з сертифікації повинен визначити методи і механізми для  оцінки компетентності кандидатів; сформулювати політику і процедури для початкової розробки і постійної підтримки в робочому стані цих методів і механізмів.

Політики і процедури є необхідними для періодичного огляду і внесення змін до схеми, впровадження змін та для повідомлення акціонерам.

4.3.5

У схемі сертифікації може бути вимога про успішне завершення затвердженого курсу підготовки, але визнання/затвердження курсів  підготовки органом з сертифікації не повинне компрометувати неупередженість або зменшувати потребу оцінки і послаблювати вимоги  при сертифікації.

Успішне завершення схваленого навчального курсу означає, що якщо орган сертифікації схвалює навчальний курс як частину вимог схеми сертифікації, то йому слід вимагати від навчального закладу гарантії, що ті хто успішно пройшов курс, задовольнять навчальні цілі щодо знань та вмінь, приписаних в сертифікаційній схемі.

4.5.1

Якщо орган з сертифікації приймає рішення про видачу субпідрядів на роботи, що стосуються  сертифікації (наприклад, іспити), сторонньому органу або особі, то він повинен укласти документально оформлену угоду, у якій передбачене положення про  конфіденційність і запобігання  конфлікту інтересів. Не допускається видача субпідряду на ухвалення  рішення про сертифікацію.

Орган сертифікації  може видавати сертифікати на основі підрядних робіт, що проводяться іншим органом, передбачаючи що домовленість з підрядним органом вимагає від нього задовольняти всі відповідні вимоги стандарту ISO/IEC 17024.

Якщо екзаменатори працюють за підрядним договором з навчальним закладом, необхідно приділити спеціальну увагу відокремленню навчання та екзаменів як частини сертифікаційного процесу

4.6.1

Орган з сертифікації повинен підтримувати в робочому стані систему ведення записів, що співпадає з його власними умовами і відповідає регламентованим вимогам,  включаючи спосіб підтвердження статусу сертифікованого персоналу. Записи повинні демонструвати, що процес сертифікації був ефективно проведений.

Для підтвердження статусу сертифікованої особи орган сертифікації повинен зберігати мінімальну інформацію та відповідати на запити щодо статусу сертифікованих осіб, без обмеження чи дискримінації.

 

4.6.2

Записи повинні бути ідентифікованими, ними потрібно управляти і розміщати так, щоб  забезпечити цілісність процесу і конфіденційність інформації. Записи слід зберігати визначений період часу для підтвердження постійної довіри, принаймні протягом одного повного сертифікаційного циклу, або відповідно до положень домовленостей про визнання, контрактних, юридичних  або інших зобов'язань.

Протоколи (записи) повинні:

q зберігатися в такий спосіб, який гарантує їх відновлення;

q зберігатися в такий спосіб, який запобігає пошкодження та руйнування;

q бути унікально ідентифіковані.

 

4.7

Орган з сертифікації повинен, за допомогою зобов'язань, що можуть бути виконані у судовому порядку, зберігати конфіденційність  всієї інформації, що отримана в процесі своєї діяльності. Таку  інформацію  не можна  надавати стороні, що не має на те повноважень, без письмової згоди організації або окремої особи, від яких ця  інформація була отримана, крім випадків, передбачених законом.

Вимога конфіденційності стосується всіх, хто може мати доступ до інформації в органі сертифікації. Вимагається, щоб персонал, найнятий за договором підряду, зберігав конфіденційність інформації, зокрема від друзів-співробітників та від інших працівників.

 

 

4.8

Усе, що стосується іспитів, орган по сертифікації або його субпідрядники повинні зберігати в безпечних умовах для забезпечення конфіденційності протягом усього терміну служби.

 

Органу сертифікації слід визначити заходи, необхідні для забезпечення безпеки системи сертифікації, включаючи угоди про транспортування та зберігання екзаменаційного матеріалу.

5. Вимоги до персоналу органу з сертифікації

 

5.1

Процес сертифікації визначає вимоги до компетентності штатного і залученого до процесу сертифікації (позаштатного) персоналу.

Для штатного і залученого персоналу повинні бути розроблені чіткі документовані інструкції, що викладають їхні обов'язки і відповідальність.

Весь персонал, залучений до будь-який аспектів діяльності з сертифікації, повинен мати відповідну освіту, досвід і технічну компетентність, що задовольняють визначеним критеріям компетентності для виконання конкретних задач. Персонал повинен пройти навчання для виконання конкретних обов'язків і усвідомлювати важливість проведеної сертифікації.

Орган з сертифікації повинен ввести і підтримувати  у робочому стані документацію  про кваліфікацію кожного співробітника.

Орган сертифікації повинен компетентний мати персонал.

Керівництво органу сертифікації повинне мати ресурси та процедури  для визначення того, чи його працівники є компетентними для виконання завдань, які на них покладені в сфері сертифікації, яку вони здійснюють.

Має бути створена система, яка визначає та документує потреби у навчанні персоналу, а також як ці навчальні потреби задовольняються.

 

5.2

Екзаменатори повинні відповідати вимогам органу з сертифікації, які ґрунтуються на стандартах щодо компетентності та інших відповідних  документах, що застосовуються. Якщо екзаменатор має потенційний конфлікт інтересів із кандидатом, у якого він приймає  іспит, то орган з сертифікації повинен вжити заходів, щоб забезпечити конфіденційність і неупередженість іспиту. Вжиті заходи повинні бути документально оформлені.

 

Органу сертифікації слід оцінювати, проводити моніторинг роботи екзаменаторів. Така оцінка та моніторинг повинні включати засвідчення діяльності екзаменаторів під час всіх важливих етапів процесу сертифікації.

Органу сертифікації слід мати процес, щоб попередньо визначити володіння мовою для досягнення бажаного результату оцінювання.

6. Процес сертифікації

 

6.1

Орган з сертифікації повинен за запитом надати докладний опис процесу  сертифікації, що  відповідає кожній схемі сертифікації (включаючи вартість), а також документи, що викладають вимоги щодо сертифікації, права заявників і обов'язки сертифікованого персоналу, включаючи кодекс поведінки, якщо необхідно.

Орган  з сертифікації повинен вимагати  подання заявки з підписом заявника, що претендує на сертифікацію.

Детальний опис процесу сертифікації може включати:

q вимоги до компетентності сертифікованих осіб;

q попередні критерії  кваліфікації, якщо вони застосовуються;

q вимоги заявки;

q тип та природа екзаменів та процесу сертифікації;

q умови видання, підтримки, оновлення, розширення та скорочення сертифікації;

q умови призупинення чи анулювання сертифікації

6.3

Рішення  щодо сертифікації кандидата приймає  виключно орган з сертифікації на  підставі інформації, що зібрана в процесі сертифікації. Ті, хто приймає рішення щодо  сертифікації,  не повинні приймати участі в іспитах або підготовці кандидата.

Орган  з сертифікації повинен  видати сертифікат усім сертифікованим  особам. Орган  з сертифікації повинен підтримувати право одноосібної власності на сертифікати.

 

Інформація, зібрана в процесі сертифікації, повинна бути достатньою:

q для органу сертифікації, щоб він міг прийняте інформоване рішення по сертифікації;

q для відстежування події, наприклад, апеляції чи скарги;

q забезпечення безперервної відповідності сертифікаційним вимогам.

Для визнання того, що сертифікат задовольняє вимоги IAF до оцінки відповідності, він має бути виданий органом сертифікації у відповідності до межі дії та умов його акредитації, а також однозначно ідентифікувати орган акредитації та орган сертифікації, який видає сертифікат.

6.4

Орган з сертифікації повинен визначити процес нагляду для контролю за відповідністю сертифікованих осіб відповідним  вимогам схеми сертифікації.

 

 

Нагляд-це періодичний моніторинг, який проводиться в проміжках сертифікації, сертифікованої роботи особи, щоб забезпечити безперервну відповідність  схемі сертифікації.

Органи сертифікації повинні мати процедури, які визначають обставини та умови, за яких вилучаються сертифікати, якщо не буде підтверджена в процесі нагляду.

6.5

Орган з сертифікації повинен визначити вимоги щодо повторної сертифікації.

Орган з сертифікації повинен мати процедури й умови для підтримки в робочому стані сертифікації у відповідності зі схемою сертифікації.

Повторна сертифікація - це процес підтвердження відповідності поточним вимогам сертифікації. Структурний комітет органу сертифікації має зробити обґрунтування для повторної сертифікації.

6.6.1

Орган з сертифікації, що надає знак сертифікації або логотип, повинен документально викласти  умови їх застосування і  відповідним  чином управляти правами по їх застосуванню і зображенню.

Орган сертифікації повинен уникати використання однакового маркування (марки) для індикації різних систем оцінки відповідності, а також повинен уникати плутанини між значеннями своїх маркувань, якщо їх більше ніж одна.

6.6.3

Неправомірні посилання на сертифікацію або використання сертифікатів, знаків або логотипів, що вводять в оману, у публікаціях, каталогах і т.п., підлягають розгляду з метою проведення коригувальних дій, таких як призупинення або скасування сертифікації,  публікація про порушення та, в разі необхідності, додаткові юридичні дії.

Якщо орган сертифікації некоректно заявляє про статус акредитації виданих сертифікатів перед тим, як була надана необхідна акредитація, орган акредитації повинен негайно вилучити такі сертифікати.

Орган сертифікації повинен мати процедури забезпечення того, що його сертифіковані особи не використовують маркування у спосіб, який може призвести за заплутування працівників чи інших сторін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


А.2 Міжнародний та національний досвід створення систем сертифікації персоналу

                                                                                                                                                                                                                    Таблиця А.2

Порівняння міжнародних та національних вимог до аудиторів з сертифікації СУЯ

Вимоги

ДСТУ 3418-96

Критерії Європейської організація з якості

ЄОЯ

ДСТУ ISO 19011:2003

Критерії IRCA

Правила сертифікації ПР 50.3.001-94

«Вимоги до експертів та порядок їх атестації» Держстандарту Росії

1

2

3

4

5

6

Досвід  роботи

(загальний досвід роботи та досвід роботи у сфері управління якістю)

Чотирирічний  загальний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, у тому числі досвід принаймні дворічної практичної роботи в обраному виді робіт з сертифікації

Чотирирічний досвід роботи в одному з таких видів діяльності як наука, виробництво, сфера послуг,  інженерні розробки, конструювання,  технологія, експлуатація, управління або економіка, у тому числі досвід, принаймні, дворічний досвід  практичної роботи за обраною спеціалізацією.

П’ятирічний загальний стаж, у тому числі досвід, принаймні, дворічної практичної роботи у сфері управління якістю

(чотирирічний загальний стаж за умови вищої освіти)

П’ятирічний загальний стаж або чотирирічний плюс ступінь з повним робочим днем (без урахування часу підготовки), у тому числі досвід, принаймні, дворічної практичної роботи з повним робочим тижнем за обраною спеціалізацією, якщо питання якості складали головну частину роботи.

 

Щонайменше чотирирічний  стаж практичної роботи в сфері управління якістю

 

Досвід проведення  аудитів

(Стажування)

 

Участь щонайменше у 4-х перевірках загальною трив. не менше 12 роб. днів протягом періоду , що не перевищує 3-х послід. років.

Участь не менше, ніж  у 5-ти повних аудитах за обраною спеціалізацією.

Участь не менше, ніж  у 4-х повних аудитах за обраною спеціалізацією (20 днів аудита) в ролі аудитора – стажера.

 

Участь не менше, ніж у 4-х повних аудитах за обраною спеціалізацією, які вміщують аналіз документації, фактичні аудити діяльності та звіт (20 днів аудита, з них 10 на об’єкті).

Участь не менше, ніж  у чотирьох процедурах сертифікації

 

Аудиторська підготовленість

Теоретичну підготовку кандидатів проводять навчальні заклади, які отримали дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності на проведення такої діяльності та мають ліцензію Міністерства освіти України

40 годин

40 годин

Вимога успішного опанування сертифікованого курсу навчання. Курс навчання проводить організація, яка визнана (схвалена) IRCA (приблизно 47 годин).

 

Спеціальна підготовка аудитора з сертифікації систем управління якістю. Обсяг знань при спеціальній підготовці визначається програмами навчання, затвердженими Держстандартом Росії.

Освіта

 

Закінчена вища освіта

 

 

 

 

 

 

 

Університетський або рівноцінний диплом по спеціальності, в якій він працює, (поняття “рівноцінний” . визначається організацією – членом ЄОК).

 

Середня освіта або вища освіта.

Освіта базова 600 годин. Рівень диплома повинен  дозволяти вважати заявника професійно компетентним ( звичайно розглядаються дипломи про освіту, про наукові ступені, тощо).

 

Вища освіта

 

 

 

 

 


 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика