andrey

Путь к Файлу: /институт / Виткин Внедрение СМК в ВУЗах К2004 / 1-конкурнтоспром.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   2
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   51.5 КБ
СКАЧАТЬ

Розділ 1. Сучасні інструментарії управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (ВНЗ)

1.1 Конкурентні пріоритети вищої освіти

Потреби суспільства у компетентних спеціалістах, здатних забезпечити сталий розвиток економіки, змушує ВНЗ шукати і використовувати нові, сучасні інструментарії управління, які допоможуть їм не тільки зберегтись але і розвиватись в умовах все зростаючої конкуренції на ринку послуг вищої освіти. У цьому процесі прикладом для наслідування  ВНЗ стають світові лідери промисловості, які активно і цілеспрямовано застосовують такі ефективні методи досягнення конкурентоспроможності, як загальне управління якістю, управління проектами, прогнозування попиту, моделювання та інші.

З одного боку, притаманний ВНЗ певний консерватизм та особливості, пов”язані з процесом навчання дещо стримують процес оновлення, з іншого боку започаткування викладання у ВНЗ згаданих дисциплін закладає основу для їх успішного використання у власній практиці, що в свою чергу дозволить здійснювати ефективне управління конкурентоспроможністю ВНЗ.

Порівняння конкурентних пріоритетів у промисловості [1] та наданні послуг вищої освіти свідчить про те, що при певній схожості існують і деякі  відмінності.

Таблиця 1.1

Конкурентні пріоритети

промисловість

послуги вищої освіти

Якість продукції, відповідність встановленим вимогам

Якість підготовки випускника, відповідність встановленим вимогам законодавства і споживача

Надійність

Здатність випускника працювати безпомилково, його адаптованість до умов за місцем роботи

Своєчасне виконання замовлення

Зажаданість випускника відповідної спеціальності на ринку праці

Ціна

Вартість підготовки випускника

Швидкість виконання замовлення

Час підготовки випускника

Удосконалення продукції та впровадження нової

До- і післядипломне навчання, удосконалення навчального процесу, впровадження нових спеціальностей

 

1.2 Конкурентоспроможність ВНЗ

Загальну конкурентоспроможність ВНЗ доцільно визначити як інтегрований показник конкурентоспроможностей за окремими спеціальностями.

 

K i =

 n

å Kj

j=1

 Це дозволить швидко і гнучко відповідати на потреби ринку і управляти процесом підготовки адекватно до мінливих умов, пов”язаних з науково-технічним прогресом, удосконаленням законодавства та нових запитів студентів і роботодавців.

Для ефективного управління конкурентоспроможністю ВНЗ пропонується застосувати відомий динамічний цикл Шухарта-Демінга “Плануй – Виконуй – Контролюй – Удосконалюйся”.

ВНЗ, послідовно використовуючи зазначений принцип, закладений в основу міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000, буде здійснювати управління конкурентоспроможністю шляхом її планування, забезпечення контролю і удосконалення за кожною спеціальністю, за якою ВНЗ здійснюється підготовка фахівців. В ідеалі з урахуванням тенденцій, які спостерігаються у промисловості щодо “клієнтизації” продукції, ВНЗ має здійснювати управління конкурентоспроможністю кожного окремого студента, який вчиться в ньому.

Тоді показник конкурентоспроможності ВНЗ буде виглядати як:

 

K ВНЗ =

 n

å Ki ,

i=1

 

 

де Ki – конкурентоспроможність окремого студента.

В свою чергу, конкурентоспроможність випускника визначається через його якість, якість його підготовки (Qi) і вартість витрат на навчання (Vi).

 

K i =

Qi

Vi

Вочевидь, що головним критерієм забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ є якість підготовки студента.

Впровадження у ВНЗ системи управління якістю на основі принципів TQM  і вимог міжнародних стандартів ISO 9000:2000, з урахуванням досвіду промисловості, можна вважати саме тим інструментом, який дозволить підтримувати конкурентоспроможність ВНЗ на високому рівні. При побудові системи якості ВНЗ слід враховувати специфіку його діяльності, пов”язану, по-перше, з відповідальністю за результати навчання, адже від якості освіти залежить подальший розвиток економіки країни. По-друге,  тривалість і трудомісткість процесу підготовки, а також тривалість використання результатів навчання. По-третє, багаточисельність навчальних дисциплін і, як наслідок, необхідність їх взаємоузгодження. По-четверте, складність, пов”язана з персоналом ВНЗ, а саме великої кількості працівників високої кваліфікації, вчених.

1.3 Підходи до побудови системи управління якістю ВНЗ на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Основою для започаткування розроблення системи якості ВНЗ має стати визначення системи критеріїв, за якими буде визначатись якість підготовки спеціаліста [2] . Слід зазначити, що повна формалізація критеріїв якості освіти навряд можлива. За основу можна взяти показники, наведені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Назва показника

Зміст показника

Кількісний рівень вимірювання

навченість

оцінка знань нормативних дисциплін, загально-наукових дисциплін, професійних дисциплін, правова грамотність   

для кожної компоненти якості доцільно використовувати як мінімум дві кількісні шкали вимірювання, наприклад,

оцінка від 0 до 5,

та показник класу - рейтинг

уміння

оцінка системної діяльності (уміння працювати на системному рівні, удосконалювати та здійснювати моніторинг, оцінка уміння розподілу ресурсів (часу, кадрів, матеріалу, грошей), оцінка уміння працювати з інформацією (інтерпретувати та передавати, використовувати комп”ютерну і офісну техніку), творче мислення, здатність до передбачення, пошуку нових рішень, участь у науковій роботі

навики

оцінка базових навичок (говорити, писати, читати, слухати, рахувати),

навичок міжособистого спілкування (працювати в командах, навчати інших, вести переговори, бути лідером), оцінка професійних навичок

особисті якості

оцінка відповідальності, самоорганізованості, самоуправління, комунікабельності, рішучості, самостійності, твердості характеру, здорового образу життя, участі у культурних, спортивних та інших масових заходах

підготовленість абітурієнта

навченість

уміння

навики

особисті якості

задоволеність роботодавця

навченість

уміння

навики

особисті якості

   

Для підвищення якості підготовки у ВНЗ доцільно оцінювати діяльність професорсько-викладацького складу за показниками, наведеними у таблиці 1.3.

 

 

Таблиця 1.3

Назва показника

Зміст показника

Кількісний рівень вимірювання

Компетентність

Кваліфікація, науково-педагогічний стаж, підвищення рівня кваліфікації, застосування інформаційних технологій, інтерактивних методик викладання, вміння викладання, оновлюваність курсу, рівень контролю знань студентів

для кожної компоненти якості доцільно використовувати як мінімум дві кількісні шкали вимірювання, наприклад,

оцінка від 0 до 5,

та показник класу - рейтинг

Наукова діяльність

Участь у наукових роботах, наукові статті, керівництво дисертаційною роботою, науковою діяльністю студентів, методичні публікації та розробки

Особисті якості

Самооцінка, саморегульованість, самоповага, рішучість, комунікабельність, лідерство, здоровий образ життя

Громадська діяльність 

Участь у культурно-масовій і спортивній роботі

Задоволеність студентів рівнем викладання

Рівень викладання лекцій, проведення практичних занять, семінарів, консультацій, самостійної роботи, рівень контрольних, залікових. екзаменаційних,  дипломних робіт 

 

Для збору даних, аналізу і удосконалення системи якості  необхідно створити інформаційну комп”ютерну систему. Основою якої мають бути бази даних, що описують процеси, з яких складається його діяльність. Серед них базовими з точки зору удосконалення навчального процесу мають стати електроні дос”є на кожного студента і викладача протягом їх життєвого циклу, програми модульного і остаточного тестування за усіма дисциплінами навчання. По суті, мова йде про використання CALS-технологій  безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу студента і викладача ВНЗ.

Ці технології можуть стати глобальною стратегією підвищення ефективності бізнес – процесів ВНЗ за рахунок інформаційної інтеграції і удосконалення інформації на всіх етапах навчання. 

Важливим елементом впровадження системи є також вибір методу оцінки якості підготовки фахівців у ВНЗ. Серед відомих і апробованих таких, як соціологічне анкетування, метод експертних оцінок, метод  прогнозування з глобальним зворотнім зв”язком, достатньо перспективним виглядає комбінований метод [3] . У ньому використовується група методів для визначення загального індексу якості випускника, як рівня його професійного потенціалу у порівнянні з сучасним рівнем вимог науково-технічного прогресу, вимог стандартів освіти та роботодавців.

Зрозуміло, що якісна підготовка фахівців у ВНЗ за допомогою такого інструменту, як система управління якістю на основі принципів TQM і вимог міжнародних стандартів ISO 9000:2000, неможлива без її якісного розроблення і впровадження. З цією метою вбачається доцільним використання таких інструментів, як методи дослідження операцій, теорії оптимального управління, теорія систем, в тому числі інтелектуальних,  теорії прийняття рішень, теорії моделювання процесів, застосування інформаційних технології тощо [4] .

На практиці успішного розроблення і впровадження системи якості ВНЗ можна досягти шляхом використання сучасної методології управління проектами. Як правило, вона включає такі стадії та виконання таких функції, як підготовка бізнес - плану проекту, планування проекту, управління вартістю, контроль і регулювання проекту, управління роботами, ресурсами, командою, ризиками, комунікаціями, якістю проекту, завершення проекту [5].

Система якості ВНЗ, яка ефективно функціонує на основі восьми принципів  TQM, зокрема процесного підходу, створить нову модель управління (розділ 5 книги), дозволить оптимізувати витрати на підготовку фахівця.

До того ж завдяки маркетинговим дослідженням в рамках діючої системи з застосуванням інструментів прогнозування, можна буде здійснити ефективне управління, визначати попит і нові перспективні спеціальності для започаткувати підготовку фахівців у ВНЗ, оптимальну ціну за навчання, а також передбачити кількість студентів, які мають навчатися на вже відкритих спеціальностях.

Серед існуючих якісних методів прогнозування, які використовуються у промисловості для визначення необхідних майбутніх обсягів виробленої продукції, що буде реалізована, таких як аналіз часових рядів, фокусуючи, казуальне (причинне) і комп”ютерне прогнозування, багатофакторний  регресійний аналіз, найбільш пристосованим для  потреб ВНЗ вбачаються два останніх [1]. 

В свою чергу, прогнозування спеціальностей підготовки і кількості студентів, дозволить визначити витрати, пов”язані з ресурсним забезпеченням підготовки фахівців ВНЗ. Мається на увазі планування кількісного складу викладачів, аудиторного фонду, місць у гуртожитках, обладнання, комп”ютерної техніки, обсягів фінансування, тощо.

1.4 Висновки

Таким чином, побудована на основі спеціальної моделі, яка базується на процесному підході, загальній теорії систем, з обов”язковими зворотними зв”яками і циклами Шухарта – Демінга, з урахуванням специфіки життєвого циклу навчального процесу, функціональних зв”язків і ресурсів, система якосты ВНЗ дозволить ефективно управляти його конкурентоспроможністю у разі використання сучасних інструментаріїв менеджменту та передових інформаційних і комп”ютерних технологій [6]. 

 

Список використаної літератури

 

1. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный менеджмент 8-е издание,  Перевод с английского. М.:  Издательский дом «Вильямс», 2001 – 704 с.

2. Губарев В.В. Системное представление качества образования Стандарты и качество, 2002 №4, с. 30-34

3. Лапшов В.А., Фокина В.И., Фокина Т.Ю. Анализ методов, используемых для оценки качества подготовки специалистов в ВУЗе, Право и образование, 2002, №2, с. 61-69

4.  Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный анализ в управлении  Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2002 – 368 с.

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Управление проектами, М.: Высшая школа, 2001- 875 с.

6. Воробьев Г.В. Некоторые подходы к построению систем качества по международным стандартам ИСО серии 9000:2000, Стандарты и качество, 2002, №4, с. 43-45

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика