andrey

Путь к Файлу: /институт / САМОМЕНЕДЖМЕНТ(Украин_Язык) / 8.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   3
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   345.5 КБ
СКАЧАТЬ

                        Психологічні особливості студентських колективів

 

Будь-який колектив (трудовий, учбово-виховний, спортивний і ін.) є частинкою нашого суспільства, що приймає участь у рішенні соціально-економічних, екологічних, політичних і інших проблем. Проте кожний з них займається специфічною діяльністю, має визначену  організаційну структуру, характер взаємовідносин і т.д.

Студентський колектив як малу групу характеризуют психологічна і поведінкова спільність її членів, яка власне і відособляє групу, робить її відносно незалежним соціально-психологічнимутворенням. Малі групи можуть бути референтними і нереферентными. Референтна група — це будь-яка реальна або умовно (номінально) мала група, до якої людина добровольно себе зараховує або членом якої він хотів би стати. У референтній групі її мети і цінності, норми і форми поведінки, і думки стають для індивіда значимыми, зразками для наслідування і проходження.

Нереферентна група — така мала група, психологія і поведінка якої чужі для індивіда або байдужі для нього.

Студентський колектив, як і будь-який інший, характеризуеться суспільно значущою метою діяльності, формою організації, наявністю керівництва, згуртованістю, відносною стійкістю, тривалістю існування, професійними ціннісними орієнтаціями. Кожен студент, увійшовши до нового колективу, з однією сторони, випробовує на собі відомий вплив ладу думок і волі інших студентів, а з іншої — сам впливає на них. В результаті створюється якась спільність, що не зводиться до механічної суми окремих осіб. Студентський колектив визначає всю діяльність студента. Саме тут, в колективі, він найбільшою мірою проявляє свою волю, дисциплінованість і завзятість в здобуванні вищої освіти. Тут домінуюче значення мають колективний настрій, атмосфера товариства, дружби, мобілізуючі всіх на досягнення поставленої мети. У студентів виникає прагнення до самоствердження, визначається їх діловий і соціально-психологічний статус, міцніє бажання зайняти лідируюче положення, формуються оцінні етично-етичні і професійні критерії поведінки товаришів. Сприятлива морально-психологічна атмосфера в студентському середовищі, її спрямованість до загальної мети сприяють взаємовпливу, змаганню в досягненні успіхів в навчанні. Принадлежность студента до академічної групи впливає на його самосприйняття, самосвідомість і загальний розвиток.

            Організація колективної пізнавальної діяльності у вузі має особливе значення, оскільки потреба в спілкуванні характерна саме для студентського віку.Колективізм — невід'ємна межа вузівського життя, що охоплює всі її сторони. Академічна група активізує кожного студента в плані як оволодіння знаннями, уміннями і навиками, так і здатності взаємодіяти в конкретных видах діяльності. Стиль спілкування визначається в першу чергу саме функціонуванням академічної групи, знанням кожним її членом загальних цілей і завдань. Члени академічної групи взаємодіють, отже впливають один на одного, роблячи відповідний вплив на відношення до діяльності, інтенсивність і якість психічних процесів, на формування творчого підходу і інтересу до спільної діяльності.

            Студентам декількох вузів було поставлено питання, що в найбільшій  ступені вплинуло на зміну їх поведінки за час навчання у вузі; 80 % з числа опитаних відповіли, що саме приклад, вимогливість і поради товаришів по навчанню. На питання чи «Відчували ви під час навчання підтримку колективу?» більше 70 % випускників відповіли ствердно. Це свідчить про те, що в житті студенського колективу вельми велика роль морально-психологічної атмосфери — домінуючих відносин, думок, відчуттів, настроїв, думок, переживань, потреб, інтересів студентів, їх колективізму.

Приведені дані відносяться в основному до дослідження 70—80-х років минулого століття. Але з 90-х років картина почала змінюватися. Зокрема, для студентів у наш час характерний ряд нових тенденцій, відмічених в роботі.

            Студентському колективу властивий ряд особливостей:

1)         однією з цілей його діяльності є сприяння в підготовці кожного студента до виконання професійних обов'язків фахівця з вищою освітою. Студентський колектив відрізняють спрямованість його членів на оволодіння професією, спільність інтересів, целей, завдань і діяльності, обумовлена відношенням до обраної професії;

2)         він однорідний за віком і рівню освіти його членів, хоча їх мотиви до надходження у вищий учбовий заклад можуть бути різними;

3)         для студентського колективу характерна послідовність у навчанні від курсу до курсу, планомірність всієї учбової роботи;

4)         йому властивий порівняно високий ступінь самоуправління.

            Таким чином, студентський колектив відрізняється направленням на оволодіння професією, на надання допомоги керівництву вузу, викладачам в підготовці висококваліфікованих фахівців, а також високим рівнем організації і самоврядування.

Студентська група — те середовище, де студент вперше реалізує свої можливості і здібності, беручи участь в різноманітних видах учбової діяльності, засвоює суспільні критерії відношення до себе як суб'єктові майбутньої професійної діяльності, виробляє навики, пов'язані з вибраною ним професією.

Морально-психологічна атмосфера в групі залежить як від кожного студента, так і від колективу групи вцілому. Її об'єднання грунтується на підвищенні свідомості і відповідальності студентів за свою поведінку, їх колективізмі, єдності прагнень і поглядів. Соціально-психологічна адаптація студента в колективі — взаємодія особи і соціального середовища, при якій відбувається ідентифікація цілей і цінностей особи і її соціального оточення, ототожнення себе з колективом або соціальною групою як з необхідним середовищем існування сучасної людини при одночасному самовизначенні особи у всьому різноманітті її індивідуальних особливостей.

Навчання у вузі є принципово новим етапом порівняно з попереднім життям школяра: підвищуються інформаційні навантаження, що супроводжуються аритмічністю в роботі, частішають явища гіподинамії, ускладнюються міжособові відносини осіб, прибулих з різних районів, виникають проблеми, пов'язані з мешканням в гуртожитку, відірваністю від сім'ї. Ці і інші чинники можуть стати основою конфліктних ситуацій, що веде до виникнення стану емоційної напруженості студентів. А це — передумова виникненню різних захворювань. Стан емоційної напруженості дезорганізовуватиме біосоціальну систему, що проявляється в пониженні інтегріруючих, координуючих тенденцій і збільшенні тієї, що розузгодила елементів системи. Вивчалася динаміка показників, що характеризують ефективність серцевої діяльності, тип саморегуляції кровообігу, силу регуляторних впливів на вегетативні процеси людини. Елементи дезорганізації в функціональних системах були виявлені у студентів з ви сокою інтернальністю і низькою тривожністю, що в рамках традиційного підходу до аналізу психофізіологіїчних взаємин повинно розглядатися як суперечність. Успішність адаптації студентів молодших курсів забезпечується  в тому випадку, коли колектив виявляється у сфері реалізації потреб і прагнень особистості, слугує розкриття та розвитку її індивідуальних якостей і самовизначення. В атмосфері високої вимогливості такий колектив зумовлює належні рамки поведінки і діяльності своїх членів, має на нього профілактичний вплив. Більшість студентів в такому колективі позитивним оцінюють навчальну групу в цілому і багатьох своїх товаришів.

У недостатньо згуртованому колективі студенти недооцінюють роль взаємин в учбовій групі («кожний думає перш за все про себе»), бачивши безпринципність, невимогливість до порушників порядку, відсутність товариства і ін. Більше половини опитаних студентів вказала на велику виховну роль колективу, друзів разом із змістовністю викладання, особистим прикладом педагогів і т.п.

У студентському колективі відбуваються динамічні процеси структуризації, формування і зміни між особистих (емоційних і ділових) взаємин, розподілу групових ролей, висунення лідерів.

Важлива роль в житті студентської групи належить активу. Наприклад, староста призначається наказом ректора (за уявленням декана) з числа добре успішних і найбільш дисциплінованих студентів. Він підкоряється безпосередньо деканові факультету, проводить в життя його розпорядження і вказівки.

У функції старости входять:

а)         персональний облік відвідин студентами всіх учбових занять;

б)         пред’явленні деканові факультету щоденних рапортів про нез'явлення або запізнення студентів на заняття з вказівкою причин таких негативних явищ;

в)         спостереження за станом дисципліни на лекціях і практичних заняттях, а також за збереженням учбового устаткування і інвентаря;

г)         своєчасна організація отримання і розподілу серед студентів групи підручників і навчальних посібників;

д)         сповіщення студентів про зміни, що вносяться до розкладу деканом факультету;

е)         призначення на кожен день по черзі чергового по групі.

Розпорядження старости в межах вказаних функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

Староста разом з активом групи має право:

а) скликати і проводити збори студентів групи з обговоренням питань навчання, дисципліни як групи в цілому, так і окремих студентів, стану підготовки до заліків і іспитів, а також для підбиття підсумків залікових і екзаменаційних сесій, виконання заходів суспільного характеру;

б) готувати рекомендації для стипендіальної комісії про призначення студентам стипендій, про поселення їх в гуртожиток з урахуванням академічної успішності, дисципліни і матеріальної забезпеченості;

в)         брати участь в розподілі студентів на міста майбутньої роботи, вносити свої пропозиції з цього питання;

г)         представляти студентів до заохочення за відмінненавчання, активну науково-дослідну і суспільну роботу, за участь в художній самодіяльності, спортивній і іншій роботі, за високі результати виробничої практики;

д) вносити пропозиції про накладення на студентів адміністративних стягнень, про виселення з гуртожитків, позбавлення стипендії, виключенні з інституту за порушення дисципліни, негідну поведінку.

Важливо, що від думки товаришів залежать авторитет кожного студента, його неофіційна роль в колективі, мотиви і способи самоствердження. Саме ця обставина перетворює життєдіяльність студентського колективу в один з основних чинників, сприяючих формуванню особи кожного його члена.

У багатьох вузах розроблені положення про участь студентів в організації і проведенні учбово-виховної роботи в групах.

Студентська група вносить свої пропозиції з питань поліпшення успішності, дисципліни і побутових умов, по вдосконаленню планування і підвищенню ефективності виховної роботи, по організації взаємодопомоги, праці і відпочинку студентів, а також при розподілі суспільних доручень і в інших випадках, коли потрібна думка колективу.

Багато викладачів трудності виховання студентів пов'язують з пасивністю активу, наявністю угрупувань, агресивними випадами деяких з них, хворою громадською думкою. Причинами агресивності можуть стати невдачі, конфлікти, обман і несправедливість, так як і прагнення до самоствердження.

Агресивність — короткочасний емоційний стан або риса вдачі людини. Виражається вона в гніві, злості, діях і словах проти інших людей, що заважають задоволенню потреб особи або досягненню її мети. Як ситуативний стан агресивність притаманна найчастіше грубій, нестриманій, малокультурній людині. Проте стан агресивності може виникати і у цілком вихованої людини, спокієм, що відрізняється, і витримкою, якщо зачеплені його честь, гідність. Попередженню і подоланню цього явища сприяють виховання людинолюбства, готовності поступитися своїми особистими інтересами ради інших, самовладання, витримка, делікатність, внутрішня культура.

Аналіз випадків агресивності в студентських колективах показує, що дисциплінованості не можна досягти криком, несправедливими докорами. Викладачам слід заохочувати неагресивні реакції своїх підопічних, знаходити способи нейтралізації дії на них екранних картин насильства, обману і ворожнечі між людьми.

Що приводяться на лекціях і в бесідах переконливі приклади людяності, альтруїзму, дружелюбності, взаємодопомоги сприяють створенню належної морально-психологічної обстановки в студентському колективі. Шанобливі відношення, товариство і дружба, доброзичливість — застава позитивного розвитку особи кожного студента.

Для студентського колективу характерний ряд соціально-психологічних  явищ і чинників.

Наслідування — усвідомлене або неусвідомлене наслідування прикладу, зразку дій, манері спілкування і т.п. — може виконувати функцію механізму підвищення відповідальності, особистої організованості і дисциплінованості студента.

Так формуються і прості навики, і етичні і інші якості, духовні цінності людини, що залежать від його схильності до наслідування і від об'єкту наслідування. У різного роду діяльності студентів об'єктами наслідування можуть бути досвідчені викладачі, керівники, видатні учені, однокурсники з найближчого оточення і ін.

Психічне зараження — це передача через мимовільне сприйняття станів, установок і способів поведінки інших людей.

Таке явище може робити як позитивний, так і негативний вплив на студентів залежно від змісту передаваних  емоційних станів і способів дій.

Конформізм — зовнішнє ухвалення людиною думок і оцінок студентського колективу при внутрішній розбіжності з його позицією.

При явно негативному своєму характері конформізм може грати до певної міри позитивну роль, наприклад для збереження традицій колективу.

Самоствердження — процес реалізації прагнення людини зайняти таке положення в колективі, яке забезпечило б йому пошану, визнання, довіру, підтримку. У студентському колективі самоствердження особи досягається за рахунок успішної учбової і суспільноюдіяльності, спілкування в колективі. Воно має велике значення у формуванні особи студентів.

Ідентифікація — повне або часткове ототожнення себе з іншими людьми, психологічна передумова успішної взаємодії і взаєморозуміння з ними.

Якщо студент ідентифікує себе з талановитою особистістю в області своєї професії, це позитивно відбивається на його розвитку.

 

Соціально-психологічна характеристика студентського колективу

Життєдіяльність студентського колективу багато в чому залежить від взаємин, що склалися в ним, його членом громадської думки, настрою і традицій. Взаємини — це різні форми взаємовідносин, контактів, взаємо залежностей студентів в процесі учбової, суспільної і наукової діяльності. Психологічний зміст цих форм — думки, відчуття, оцінки, взаємооцінки, уявлення один про одного і т.п.

У студентському колективі взаємини повинні будуватися на основі норм і правил моралі, положень про вузи. Впливають на них перебудовані процеси в суспільстві, його духовна, культурна і етична зовнішність, а також особово-психологічні особливості студентів, їх загальний розвиток, настрої, симпатії або антипатії, що виникають в процесі навчання і взаємодії з іншими членами колективу.

Як внутрішня особова основа таких взаємовідносин, що піддаються корекції, взаємини змінюються менш динамічно. На основі аналізу групової взаємодії можна виявити особливості міжособових відносин, рівень їх культури, відповідності потребам етики.

Чим гірше розвинені в групі колективістськівідношення, тим нижче соціальна активність її членів. В той же час в практиці виховної роботи у вузі недостатньо враховується необхідність цілеспрямованого формування колективу, що можливо тільки в сумісній суспільній корисності діяльності. Несформованість колективістських відносин прямо позначається на ефективності діяльності студентських груп.

Дослідженнями виявлена безпосередня залежність між двома проявами вищої форми соціальної активності студентів — поведінковим і результативнодійовим. Таким чином, формування вищої форми соціальної активності в діяльності повинне базуватись і на відповідних нормах поведінки і відношень між людьми.

Головними колективоздатним чинниками у вузі можуть бути сумісна трудова, суспільна і інші форми поза навчальної діяльності студентів. Особлива увага поза навчальної діяльності студентів повинна бути приділена на 4—5-му курсах, коли помітно слабшає вплив академічної групи. При цьому слідує також всемірно розвивати і упроваджувати в практику колективні форми організації учбової роботи студентів вузу.

Велику роль у взаєминах в колективі студентів грають взаємодопомога і взаємодовіра як визначаюча умова їх професійного зростання і дотримання норм моральності у сфері відносин: це, наприклад, постійний обмін інформацією про прочитаний, досвідом учбової роботи, обговорення питань особистого життя і т.п.

Люди завжди цінують в інших увагу до себе, доброзичливість, тактовність, їм, як правило, чужі грубість, хамство, зарозумілість.

Від характеру взаємин в студентському колективі істотно залежить емоційний стан його членів, їх настрій, успішність, загальний розвиток. Виявлення недружелюбності, байдужості, неуваги, неповаги, нетактовності, відчуженості, конфлікти, підкреслено холодна ввічливість і офіційність у відносинах викликають негативні емоції, відповідно знижується рівень пізнавальної активності студентів і їх мобілізації на подолання виникаючих труднощів.

Встановлювати і підтримувати хороші взаємовідносини можуть допомогти знання і правила, які вироблені життям і такими науковими дисциплінами, як етика, психологія, педагогіка, соціологія і ін. Ці положення і правила дозволяють з'ясувати суть взаємин, їх обумовленість і значущість.

Взаємини включають різні форми ділових і особистих, офіційних і неофіційних контактів студентів (наприклад, під час виконання доручень, проведення зборів, диспутів, бесід, на вечорах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях і т.п.).

Ділові взаємини мають місце в основному в процесі навчання, на заняттях, при виконанні робочих завдань.

Особисті взаємини також вельми важливі: чим більше люди симпатизують один одному, чим вище у них сумісність, тим більше їх взаємний вплив і вірогідність того, що вони можуть створити згуртований колектив.

Культура всіх видів взаємин студентів — це частина їх загальної культури. У культурі взаємин студентів відбиваються властиві їм кращі людські якості, життєвий досвід, інтелігентність і благородство.

У всіх випадках взаємовідношення студентів, в тому числі і особисті, припускають доброзичливість, взаємну допомогу, вимогливість, відповідальність, тактовність і делікатність. Спокійний і уважний погляд, привітна усмішка, співпереживання, добре слово привертають людей, розташовують до відвертості. Правильно будувати взаємини — означає бути уважним до інших, враховувати етично-етичну сторону своєї поведінки і вчинків товариша, вибирати доречні слова, зберігати витримку навіть в конфліктній ситуації. Чим вище культура відношення до іншої людини, тим сильніше духовне тяжіння до носія цієї культури.

Молодь студентського віку випробовує гостру потребу в міцній дружбі, близькій людині, відвертості і довірі, шукає приклад для наслідування. У психологічних дослідженнях показано, що в змісті представлень студентів про особу іншої людини найбільш важливе місце займають його етичні риси і особливості спілкування.

Наступними по важливості є особливості темперамента і емоційні якості людини. У ряді досліджень виявлений комплекс і інших особових якостей, якими оперує студент при оцінці членів своєї групы: загальна культура поведінки, групова сумісність, інтелектуальний розвиток і т.п.

У дослідженнях показана також залежність сприйняття інших людей від особових якостей. Специфічність пізнання людини людиною полягає в тому, що «і образи інших людей, і сформовані у людини узагальнене знання про них постійно залежать від цілей, характеру його комунікацій з іншими людьми, а на ці комунікації у свою чергу завжди впливає та діяльність, яка об'єднує людей, її зміст, хід і результати».

Молоді люди високо цінують життєрадісність, гумор, оптимізм, уміння зрозуміти іншого і надати допомогу в скрутну хвилину, самостійність думок, високі моральні якості, ініціативність, професійні знання. Їх привертають доброта, простота в спілкуванні, справедливість, щирість, розум, доброзичливість, вони не приймають байдужості, зануреної тільки в себе, байдужості до інших, холодності у відносинах, обмеженості кругозору, егоїзму, нещирості і т.д.

Кожен прагне до того, щоб стати авторитетним в учбовій групі, користуватися визнанням своїх товаришів. Від чого залежить такий авторитет? Перш за все від успіхів в навчанні, мотивації поведінки, відносини до суспільної роботі. Як правило, студенти з високою успішністю займають провідне положення в системі міжособових відношень в групі. Але навіть відмінники потрапляють в число знедолених людей, якщо протистоять всьому колективу.

Не можна вважати, що взаємини в студентських групах грунтуються тільки на симпатіях і антипатіях. Слід враховувати, що на взаємини впливають спрямованість, характер, темперамент, інтереси, ерудиція, звички студентів. З кожним курсом навчання підвищується їх зрілість в світоглядному, розумовому і етичному відношенні, заглиблюються інтереси і відчуття, проявляється прагнення до змістовного спілкування, творчого рішення учбових задач.

Вони, допомагаючи один одному по боргу товариства, вже починають усвідомлювати, що стати справжньою людиною і громадянином, фахівцем, сім'янином можна лише в результаті величезної роботи розуму і серця, підйому всіх духовних і фізичних сил.

Дівчата можуть впливати на хлопців своїм прикладом у навчанні. Дослідження показують, що протягом всіх років навчання у вузі хлопця і дівчини мають різну успішність і розрізняються по рівню інтелектуального розвитку. На 1-му курсі інтелект декілька вище у хлопців, на 3-му курсі спостерігається зворотне співвідношення: навчання надає більш сильний вплив на розвиток інтелекту дівчат. Успішність, як правило, вище у дівчат, особливо на останньому курсі.

Треба з розумінням відноситися до тих переваг, які характерні для оцінок хлопцями і дівчатами рис особи своїх товаришів.

Так, дівчата-студентки більше, чим хлопці, цінують якості, що відносяться до емоційної сфери. Для хлопців вище значущість якостей, що відносяться до раціональної сфери.

Взаємини в студентському колективі залежать і від сприйняття зовнішнього вигляду один одного: фізичного здоров'я, манери триматися, мови, одяг, зачіски. Зовнішній вигляд в народі радять сприймати критично: зустрічають-то по одягу, а проводжають по розуму. Окрім того, ні приємний зовнішній вигляд, ні ті або інші якості особи ще не говорять про високу особисту культуру. Порожнеча спілкування, фамільярність, зневагу етикетом можуть зіпсувати що склалися спочатку хорошівзаємовідносини.

Лонгитюдне дослідження студентів по комплексній програмі дозволяє виявити складні залежності між їх природними, особовими і соціально-психологічними характеристиками в динаміці. Обстеження студентів 5-го курсу по методиці Векслера дозволило провести зіставлення двох динамічних характеристик: социометричного  статусу і інтелекта.

Студенти 1-го і 5-го курсів були розбиті на чотири групи: 1) високий інтелект і статус на курсі; 2) високий інтелект і низький статус; 3) низький інтелект і високий статус; 4) низький інтелект і статус.

Дослідження показують, що пізнання студентами - першокурсниками один одного — складний і динамічний процес. Його структурні елементи (сприйняття зовнішніх ознак, співвідношення їх з особовими характеристиками, інтерпретація вчинків) на різних етапах (перше враження, становлення ряду вторинних образів, формування щодо цілісного сприйняття) функціонують з неоднаковою інтенсивністю: на першому етапі — в основному виховання зовнішніх ознак, на другому —співвідношення раптових ознак з особовими характеристиками, на третьому — інтерпретація вчинків. Відношення суб'єкта (позитивне, негативне) до об'єкту між особистого пізнання, спрямованість (учбова, позаучбова) основних відносин, що складаються між учасниками сумісної діяльності, визначають специфічні особливості змісту образів, що формуються у студентів - першокурсників один про одного.

У студентському колективі взаємини повинні бути змістовними, сприяючими всесторонньому розвитку особи. Борг кожного — внести свій посильний внесок, що збагачує всіх в інтелектуальному, етичному, емоційному відношенні. Добре, якщо взаємовідносини безпосередні міжособові контакти наповнені науковою інформацією, якщо відбувається обмін думками про прочитаний в книгах, журналах, газетах, побачений в кіно, театрі, по телевізору, почутому по радіо.

Міцна дружба, як і справжня любов, в студентському середовищі прославляє, ушляхетнює, надихає.

Жінці по нормах етикету чоловік зобов'язаний надавати особливу повагу, увага: бути ввічливим, попереджувальним, поступатися дорогою, встати, якщо жінка звернулася з запитанням, і т.п. І, звичайно ж, украй неприпустимо вільне поводження хлопця з дівчиною, що граничить з розбещеністю і аморальною поведінкою. Кожному студентові повинно бути властиво високоморальне відношення до дівчат. Крім того, у них є загальний борг перед суспільством: вони морально відповідальні за створення в майбутньому сім'ї і виховання дітей.

Уміння правильно будувати взаємини полягає в пізнанні і оцінці самого себе, самоаналізі ісамовихованні. На 1-му курсі самооцінка особи декілька завищена, потім вона знижується, на 3-му і подальших курсах відбувається її підвищення. Адекватність самооцінки допомогає встановленню взаєморозуміння, емоційній близькості, підтримці культури взаємин у студентському колективі.

На жаль, бувають у вузах і міжособові конфлікти — зіткнення протилежно направлених цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів. У основі будь-якого конфлікту — або суперечність позицій сторін з будь-якого питання, або протилежні цілі і засоби їх досягнення, або неспівпадання інтересів, бажань партнерів. Конфлікти можуть виникати в процесі пошуку, коли стикаються новаторство і консерватизм, або у разі групівщини, коли люди переслідують інтереси тільки своєї групи, свого колективу при ігноруванні загальних інтересів людського співтовариства.

Міжособовий конфлікт виникає тоді, коли одна сторона починає діяти, ущемляючи інтереси іншій. Якщо ж та відповідає тим же, то конфлікт може развиватися, стаючи конструктивним або неконструктивним. Конструктивні конфлікти стимулюють розвиток окремої особи, групи, а неконструктивні ускладнюють порушення взаємодії між людьми.

Неконструктивний конфлікт пов'язаний з такими особистими особливостями людини, як низька емоційна мобільність, домінування егоцентричної спрямованості, помилкова самооцінка і орієнтація на негативні сторони поведінки інших людей.

Проте у будь-якому випадку конфлікт дестабілізує обстановку, накладає відбиток на все внутрішнє життя колективу і психологічний стан його членів. Конфлікт вимагає дозволу, без цього немає сенсу нормальному життю колективу. Учасникам конфлікту необхідно подолати спотворене сприйняття один одного.

Ще недавно конфлікт рахували цілком негативним явище в системі взаємин між людьми, зокрема в студентському колективі. В даний час психологи  розглядають його як природне виникнення і вирішення назрілих протиріч між людьми. Направленність і якість вирішення конфлікту дозволяють людині виходити на новий рівень взаємин і взаємодії з членами колективу.

Не можна вирішувати конфлікт між студентами шляхом репресивних заходів (зловживання положенням) або ігнорувати його (витіснення неприємної інформації). При репресивних заходах у деяких викладачів має місце жорстко фіксована установка на заховання (у тому числі і для себе) справжнього сенсу того, що відбувається.

Суспільна думка— щонайпотужніший засіб впливу на людину з числа тих, які має в своєму розпорядженні колектив.

Сьогодні, коли йде боротьба нового із старим, зіткаються думки і позиції, необхідно вивчати громадську думку, настрої різних категорій молоді, їх відношення до процесів, що відбуваються. І не тільки його знати, але і активно формувати. Це припускає правильне сприйняття інших думок і позицій, а не нав'язування особистої волі, не жорстка регламентація рамок дозволеного. Думка колективу є сукупними оцінками, бажання, вимоги, в яких виражається відношення студентів до визначених, таких, що зачіпають їх інтереси і потреби питанням, явищам, подіям, фактам. Громадська думка говорить про високий рівень морально - психологічного клімату в учбовій групі.

Етична зріла громадська думка виконує в студентському колективі, як показали дослідження, різноманітні функції. Одна з найважливіших — об'єднання людей. Будь-яка думка, як відомо, зароджується в свідомості індивідуума. Проте людина не тільки особисто переживає враження від тієї або іншої події, але і ділиться ним з оточуючими, зіставляє свою точку зору з поглядами інших. Відбувається складний процес взаємодії і синтез індивідуальних думок, внаслідок чого одні судження відсіваються, а інші збагачуються, уточнюються. Так формується єдина колективна думка, підтримувана якщо не всіма, то більшістю людей. Це єдність зближує їх, створює передумови для координації сумісних дій.

Відповідь на питання, які події, факти значущі для даної учбової групи, часто визначає моральну зовнішність колективу, напрям і силу його дії на усвідомлення і поведінці студентів. Наприклад, від того, хто найбільш авторитетний в групі, на курсі, на чому зійдеться його авторитет, в значній мірі залежать поведінка інших  студентів, результати їх діяльності. Важливо, щоб пошаною товаришів, авторитетом в колективі користувався той, хто відмінно вчиться, опановує спеціальністю, активний в суспільному житті, дисциплінований, самокритичний, надає допомогу товаришам, доброзичливий, комунікабельний, принциповий.

Громадську думку має пряме відношення до питань зміцнення дисципліни. Недостатньо досвідчені старости помилково вважають, ніби зміцненню організованості і порядку в групі сприяють тільки думки, що безпосередньо стосуються дисципліни студентів. Таке розуміння породжує і відповідну практику: чи не єдиною функцією громадської думки вважають засудження провини, що здійснюється недисциплінованими студентами. Тим часом діапазон впливу громадської думки на стан дисципліни надзвичайно широкий. Віддзеркалення в громадській думці авторитету і взаємин викладачів і студентів, відносини учнів до деяких вимог, наказам і роспорядженням керівництво вузу, своєму побуту і дозвіллю і т.п. —істинна частина морально-психологічної атмосфери в студентському колективі, яка кінець кінцем визначає і рівень дисципліни. З цього виходить: щоб повною мірою використовувати думку колективу як засіб зміцнення дисципліни, треба вивчати все різноманіття питань, по яких воно формується

При аналізі причин дисциплінарної провини в одній з учбових груп з'ясувалося, що у багатьох випадках вони здійснені студентами з такими істотними недостатками характеру, як зарозумілість, зневажливе відношення до товаришів, неповага до викладачів.

Колективізм виявляється не в сліпому проходженні зразку поведінки, підказуваному навколишніми людьми, а в активному протистоянні негативним впливам, коли вчинки студентів розходяться з нормами поведінки.

В цьому відношенні колективізм припускає моральну стійкість проти негативного групового впливу. У ряді випадків, проте, має місце те, що погоджується, щоб не залишитися в ізоляції, — зовнішня згода з колективом групи. Але така безпринципність може привезсти і до негативного результату. Студент, що відрізняється схильністю до пристосовництва, завжди повинен знаходитися у полі зору викладача.

На практиці нерідко в учбовій групі існують принаймні дві думки: офіційне (зовнішнє) і внутрішнє (кулуарне), нерідко дієвіше, хоч і приховане в міжособових відносинах.

Формування громадської думки в студентському колективі припускає вплив на оцінні думки тих, що навчаються по різних сторонах життя країни, вузу, роботу з активом, висловлювання думок з питань навчання і дисципліни на зборах, нарадах, в стінному друці, якщо вони мають аргументоване обгрунтування.

Настрій колективу — відносно тривале його емоційний стан, переживання, відчуття більшості його членів.

Від настрою залежить активність людей, сприйняття ними різній інформації. Причини тих або інших настроїв в студентських колективах криються в результативності їх діяльності (успіх, неуспіх), внутрішніх взаємовідношеннях (доброзичливість і взаємодопомога або, навпаки, неповага, байдужість і т.п.), індивідуальних особливостях окремих осіб (темперамент, установки і т.д.).

До умов позитивного впливу настрою на діяльність у поведінці студентів слід віднести: а) підвищення їх свідомості, формування науковогосвітопізнання; б) успіх їх діяльності, оптимізм; у) позитивний настрій викладачів, керівників вузу; г) товариство і взаємодопомога, доброзичливість в студентському середовищі, попередження і своєчасний дозвіл конфліктів; д) створення хороших побутових умов.

Традиції в студентському колективі— це ті, що передаються від студентів одного покоління до іншого норм і правил поведінки в учбовій і іншій діяльності.

 Завдяки традиціям відбувається передача досвіду взаємовідносин, способів досягнення мети навчання. Традиції мобілізують, сприяють об'єднанню студентського колективу, забезпечують спадкоємність етично-етичних цінностей. Традиції — не звичай або обряд, які регламентують поведінку і дії, даючи їм детальне розпорядження. Традиції ближче до принципів поведінки, дотримання яких пов'язують з досягненням успіху.

У ряді вузів стали традиційними зустрічі з випускниками, вечори, присвячені видатним ученим, педагогам, огляди художньої самодіяльності і ін. Разом із загальними традиціями в кожному студентському колективі зароджуються і міцніють свої, власні. А.С. Макаренко відзначав, що традиції є для колективу тим соціальним клеєм, який скріпляє його в єдине ціле.

Традиції в студентському колективі можуть бути різноманітного роду: висока успішність, спортивні досягнення, взаємодопомога, поздоровлення з днями народження і ін.

Вони породжують певний настрій, тон і стиль поведінки, сприяють зміцненню дисципліни. Тому їх необхідно розвивати і зберігати.

Шляхи підтримки і розвитку традицій в студентських колективах: а) поглиблення розуміння студентами їх суті і значення; б) пропаганда традицій, що склалися, вучбововиховною, науковою, професійною сферах; у) включення студентів в суспільно-пропагандистську роботу; г) забезпечення культури і естетичності ритуалів у вузі по найважливіших датах в житті студентських колективів і окремих їх членів.

Дружний колектив володіє такими виховними можливостями, які здатні повернути на шлях істинний навіть самого недисциплінованого студента. Для цього необхідні узгоджена робота викладачів і "громадських організацій, уміле використання виховних можливостей студентського колективу для формування у його членів етичних, професійних і інших якостей, необхідних фахівцям з вищою освітою.

 

     Формування і розвиток студентського колективу

Формування студентських колективів — одне з важливих завдань в роботі ректорату, деканатів, кураторів, робітників відділів виховної роботи, викладачів, громадських організацій. Це завдання повинне вирішуватися по трьом основним напрямам: виховному, соціально - психологічному і учбовий-професійному.

Виховний напрям в роботі по формуванню студентських колективів припускає виховання у тих хто навчається духовно-етичних установок, відчуття довга, відповідальності за свої вчинки, колективізму.

Соціально-психологічний напрям — це створення здорового психологічного клімату в студентських колективах, обстановки нетерпимості до грубості, хамства, де у взаєминах очолюють взаємоповажає, товариство і дружба, чуйність і чуйність.

Громадська думка в студентському колективі не повинна миритися з проявами себелюбства, запальності, черствості, догоджання, чиношанування і підлабузництва, заздрості і ін.

Учбовий-професійний напрям полягає в підвищення відповідальності студентів за оволодіння вибраною ними професією, досягненні колективізму в діяльності кожної студентської групи, формуванні загального прагнення і наполегливості в рішенні різного роду завдань — учбових, наукових, суспільних і т.д.

Розвиток колективу немислимий без участі його членів в соціально значущих, суспільно корисних справах. Саме в них отримується відчуття колективізму, підвищується відповідальність всіх і кожного за результати спільної діяльності. Не можна випускати з уваги принципи як загального виховання (цілеспрямованності, комплексний підхід, опора на позитивне в людях), так і виховання колективу, де важливі керівна роль педагога, багатство відносин, дисципліна і відповідальність, емоційне багатство, гармонічність особистих і колективних інтересів, захищеність особи і її моральне здоров'я, можливість самореалізації, упевненість в майбутньому і т.п.

Відмітні ознаки згуртованості студентського колективу — моральність взаємин, здорова громадська думка, єдність поглядів за основних запитаннями професійного навчання, норм поведінки, відсутність негативно направлених мікрогруп, високорозвинуте відчуття товариства, уважне, доброзичливе і разом з тим вимогливе відношення один до одного всіх членів колективу.

Згуртований студентський колектив — вищий рівень розвитку і функціонування учбової групи. Він відрізняється єдністю організаційних, ділових і між особових відносин. Об'єднуючим чинником є мета спільної, учбової і суспільної діяльності. Розрізняють ділову і психологічну структуру колективу; у згуртованому колективі обидві структури взаємозв'язані, не знаходяться в суперечності.

Найважливіші умови об'єднання — створення ділових і етичних передумов для прояву колективізму, узгодженість індивідуальних і колективних дій по підготовці до майбутньої професійної діяльності після закінчення вузу. Чинники об'єднання студентського колектива —багатопланова діяльність, різностороння активність його членів в ситуаціях, що вимагають рішення різного роду завдань, — учбових, суспільно-політичних, науково - дослідних і ін.

Одним з результатів реалізації названих напрямів об'єднання студентського колективу повинна бути його цінністно – орієнтаційна єдність. При цьому не можна не враховувати розкид в життєвих цінностях студентів: більшість з них на перше місце ставлять вірних друзів, потім здоров'я, любов, створення сім’ї, професію. Серед людських якостей студенти ставлять на перше місце честь і гідність особи, далі —відповідальність, працьовитість, старанність, працездатність, незалежність в рішеннях, здібність до вчинку, вільнодумство морального включення його у всі суспільні справи. Потрібно проявляти довіру до молоді, що припускає дієву допомогу і свободу товариської критики помилок, предоставлять їй велику самостійність в організації свого навчання, побуту, дозвілля при підвищенні відповідальності за свої справи і вчинки. Багатоплановість діяльності студентських колективів обумовлює інтенсифікацію внутрішньо-групових процесів, що відрізняються складністю самої діяльності, включення в неї елементів суспільно значущих, її впливом на взаємини студентів.

Одна з умов формування студентського колектива — правильне рішення питань про взаємини особи і колективу. Не розчинення в колективі і не внутрішня ізоляція, а колективізм — ось вірний шлях рішення багато з таких питань. Центральним моментом тут є раціональне співвідношення виховної роботи з кожним окремим студентом і студентським колективом в цілому.

Відношення до колективу в студентському середовищі характеризується пошаною до його рішень, відповідальністю перед ним за свою поведінку і вчинки товаришів, турботою про їх благополуччя. Позитивне відношення до членів свого колективу виявляється в принциповості і вимогами до товаришів, готовності прийти ним на допомогу, пошані до них, позитивній емоційній усвідомлення успіхів товаришів і засмученні у випадках їх невдач. «Відчуття ліктя», упевненість, що у разі потреби товариші  нікого не залишать в біді, прихильність до членів свого колективу — складені компоненти такого відношення. Педагогічна дія на кожного студента припускає усвідомлення їм того, що об'єднання, здорова морально-психологічна  атмосфера — необхідні умови для успішного навчання, оволодіння професією. Не менш важлива його вимогливість до себе, самокритичність, уміння підтримати товариські і дружні відносини, слідувати традиціям, що склалися, в студентському середовищі.

Пильної уваги вимагають студентські колективи в період їх адаптації до вимог вузу. Необхідно вивчати і враховувати віковий і соціальний склад студентів, досвід їх суспільної роботи, ступінь підготовки до освоєння вузівської програми, настрої і т.п.

Викладачі ряду вузів відзначають, що найбільш відповідальний період в становленні студентського колективу — 1-й курс, найважчий, — після двох-трьох місяців навчання, найбільш сприятливий—2-й курс. Здоровий морально - психологічний клімат в нім треба весь час підтримувати. Підкреслюється важливість вивчення зв'язків і залежностей у відносинах, що розвиваються, між студентами. Для згуртованих студентських колективів характерне об'єднання їх членів на двох рівнях: зовнішньому — у сфері реальних взаємовідносин в процесі учбової і інших видівдіяльності, а також внутрішньому — в емоційно-психологічній сфері, в особових взаєминах.

 Серед чинників, що характеризують становлення студентського колективу, слід особливо виділити статус студента. Ідея розглядати статус особи як похідну від відносин, що існують в певних соціальних структурах, запропонована в роботі. Дослідження показали, що перетворення академічної групи на колектив характеризується сукупністю наступних чинників: высоким статусом формальних лідерів; інтегральною сумою індивідуальних статусів; відповідністю статусу члена групи виконуваною їм в ній ролі; збігом взаємних оцінок членів групи; частотою міжособових контактів і їх соціальною значущістю, збігом взаємних оценок таких контактів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика