andrey

Путь к Файлу: /институт / САМОМЕНЕДЖМЕНТ(Украин_Язык) / 5.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   5
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   442.0 КБ
СКАЧАТЬ

Розділ 5.  Людина як суб'єкт самоуправління

Мозок - остання таємниця природи, що відкривається людині

                                                                               Ч.Шерінгтон.

Розум щось більше, ніж мозок. Розум - споконвічний побудник,

якому не можна знайти пояснення в органічних функціях головного мозку

                                                                                     У. Пенфілд  

У сучасній науці загальноприйняті дві основні точки зору на природу людської психіки. Перші вчені стверджують, що психіка людини автономна, незалежна і формується умовами зовнішнього середовища, власною психофізіологією і спадкоємними факторами організму. Інші вчені вважають, що психіка людини цілком залежна і визначена космічними процесами й окрема людина нічого серйозного у своїй визначеній долі змінити не може...

                                                                                 В.М.Кандиба

 

5.1  Мозок людини як керуюча система

5.1.1 Структурно – функціональні особливості мозку людини

У своїх працях В.І. Вернадський обґрунтовує, що еволюція тваринного світу привела до появи людського мозку. Людський мозок являє собою складне матеріальне утворення, що містить три чверті нервових клітин людини. У ньому простежується своєрідна спеціалізація і «поділ праці» між його відділами. Найбільш прості форми аналізу і синтезу зовнішніх подразників і регуляції поведінки здійснюються нижчими відділами центральної нервової системи спинним, довгастим і проміжним мозком. Найскладніші здійснюються верхніми  поверхами, насамперед великими півкулями головного мозку, особливо їх коренів.

Нейробіологи свідчать, що мозок здійснює свої функції завдяки нейронам. Середній нейрон  має 1000 – 10 000 синапсів (контактів) із сусідніми нейронами, що  складають 1013. Максимальне число бітів інформації в мозку досягає 1014  і отже, число різних станів, у яких знаходитися мозок людини дорівнює 2*1013. Саме настільки велике число можливих функціонально різних конфігурацій мозку пояснює непередбачуваність людської поведінки [6].

Мозок являє собою відносно автономну систему,  не тільки «скануючу» зовнішній світ і роблячу «зйомку» різних зовнішніх об'єктів, але і генеруючу всілякі «картини» на основі первинного образу.

Мозок людини не є статичною системою, він знаходиться в постійному розвитку. У процесі еволюції здатність до охоплення параметрів зовнішнього світу відбивною діяльністю мозку може характеризуватися трьома рівнями організації — системним, нейрофізіологічним і молекулярним. На системному рівні інформація надходить у мозок із зовнішнього світу, на основі її будується програма поведінки людини. Діяльність оцінюється на основі інформації, що надходить по каналу зворотного зв'язку.

    На нейрофізіологічному рівні реалізація інформаційного впливу в процесах активності нейронів мозку. На молекулярному рівні відбувається фіксація результатів відбивної діяльності в пам'яті.  Чим більше обсяг результатів роботи мозку в процесі онтогенезу, тим більше запас пам'яті і можливості її рекомбінації при витягуванні» [6]. Пам'ять людини звичайно розділяється на короткочасну, де фіксується повсякденна сенсорна інформація, і довгострокову, де зберігається темпоральна (часова) інформація про зовнішній світ у перетвореному вигляді (минулий досвід плюс спадковий вплив) [28].

  На молекулярному рівні організації мозкових структур виявляється висока активність генетичного матеріалу і її рухливий характер. Забезпечуючи процес реалізації соціальних програм, що представляють  продукт еволюції мозку, цей рівень дозволив людині адаптуватися до зовнішнього світу і життя в  суспільстві. Це відкрило перед людиною системне бачення картини світу, а  особливості структур мозку людини визначили його специфіку як соціальної  істоти.

Функціональна асиметрія півкуль мозку

Латералізація (процес формування міжпівкульної організації психічних процесів) – найважливіша психофізіологічна характеристика  діяльності мозку, заснована на діалектичній єдності двох основних аспектів: функціональної асиметрії (або спеціалізації) півкуль мозку і їх взаємодії в забезпеченні психологічної діяльності людини [33].

У процесі еволюції відбулася спеціалізація півкуль мозку, його функціональна асиметрія, що визначила розходження у функціях правої і лівої півкулі головного мозку.  Особливості функціонування мозку будуть розглянуті в другій частині даної глави.

Свідомість і несвідоме людини

Те, що ми сьогодні називаємо свідомістю (у сенсі самосвідомості), виникло відносно недавно, в основному протягом останніх 3000 років, у різному ступені у різних народів. Давні люди не були так здатні до інтроспекції, як сучасна людина. Вони замість наших «думок» чули голоси, що приписували своїм померлим вождям і родичам [13].

Свідомість – одне з основних понять філософії і психології, що позначає здатність ідеального відтворення дійсності, а також специфічні механізми і форми такого відтворення на різних його рівнях [34]. Свідомість виступає в двох формах: індивідуальної (особистої) і суспільної. У філософії свідомість розглядається як усвідомлене буття, як відношення «Я» до «не Я», як властивість високоорганізованої матерії. У психології свідомість трактується як психічна діяльність, що забезпечує:

- узагальнене і цілеспрямоване відображення зовнішнього світу, здійснюване в знаковій формі;

- зв'язування нової інформації, отриманої індивідом, з його колишнім досвідом (впізнання, розуміння);

- виділення людиною себе з навколишнього середовища і протиставлення себе йому як суб'єкта об'єктові;

- цілепокладаючу діяльність;

- управління поведінкою людини.

Мозок являє собою складну функціональну систему.

Думка, свідомість реальні, але це не об'єктивна, а суб'єктивна реальність. У мозку немає фізичного відбитка об'єкта відображення. Усвідомлюваний образ предмета ми не зводимо ні до самого матеріального об'єкта, ні до тих фізіологічних процесів, що відбуваються в мозку і породжують цей образ.

Як особиста, так і суспільна свідомість є суб'єктивний образ об'єктивного світу. Суб'єктивність образу означає приналежність суб'єктові (людині або соціальній групі), а не об'єктивному світу. Оскільки образ належить суб'єктові, він неминуче відбиває своєрідність його життєвого досвіду, інтересів, установок, соціальних позицій. Суб'єктивність означає також неповноту відображення, ступінь наближення і може мати негативний сенс — суб'єктивізм, тенденційне перекручування суб'єктом об'єктивного змісту образа.

Суб'єктивний образ як духовна реальність і фізіологічні процеси - якісно різні види реальності.

Істотним моментом свідомості є самосвідомість — це усвідомлення, оцінка людиною свого знання, місця і ролі, вигляду й інтересів, ідеалів і мотивів поведінки, самого себе як діяча, як відчуваючої і мислячої істоти. Самосвідомість дає «... людині можливість відноситися до актів власної свідомості критично, тобто відокремлювати усе своє внутрішнє від усього приходячого ззовні, аналізувати його і зіставляти (порівнювати) із зовнішнім, — словом, вивчати акт власної свідомості» [32]. Усвідомлення суб'єктом своєї психічної діяльності може здійснюватися на різному рівні: від глибокої і ясної самосвідомості до неясного і невизначеного розуміння того, що відбувається в «душі». Самосвідомість тісно пов'язана з рефлексією, де вона піднімається на рівень теоретичного мислення.

Несвідоме [30], у широкому сенсі — сукупність психічних утворень, процесів і механізмів, операцій і станів, не представлених у свідомості суб'єкта,  функціонування і впливу яких суб'єкт не усвідомлює.

Несвідоме являє собою форму психічного відображення, в якій образ дійсності і відношення суб'єкта до цієї дійсності представлені як одне нерозчленоване ціле. Багато людських дій, що здаються випадковими, обумовлені глибинними мотивами і комплексами, що сама людина не усвідомлює. Ці мотиви виявляються в сновидіннях, невротичних симптомах, продуктах творчості й ін. Вплив такого роду мотивів і установок може приводити до порушень адаптації і психічного здоров'я особистості.

На відміну від свідомості в несвідомому, відображувана реальність зливається з переживанням суб'єкта. Внаслідок цього, у несвідомому відсутні довільний контроль здійснюваних суб'єктом дій і рефлексивна оцінка їхніх результатів. Характеристики несвідомого знаходять своє вираження в інтуїціях, афектах, паніці, гіпнозі, аутизмі, сновидіннях, звичних діях, підпороговому сприйнятті, мимовільному сприйнятті, запам'ятовуванні і т.д., а також у прагненнях, почуттях і вчинках, спонукаючі причини яких не усвідомлюються особистістю.

У цілому в психології виділяються чотири класи проявів несвідомого  [35]:

1)  Надіндивідуальні надсвідомі явища (позначалися як «архетипи колективного безсвідомого» — у К.-Г. Юнга, «колективні представлення» — у Э.Дюркгейма і т.п.) — засвоєні суб'єктом як членом тієї або іншої соціальної групи зразки типової для даної спільності поведінки. При цьому, вплив  на його діяльність суб'єктом не усвідомлюється і не контролюється. Зразки поведінки (наприклад, етнічні стереотипи) засвоюються через такі механізми, як наслідування й ідентифікація. Надсвідомі явища (неусвідомлювані механізми творчих процесів, результати яких усвідомлюються як художні образи, наукові відкриття, прояви інтуїції, натхнення, творчого осяяння й ін.).

2)  Неусвідомлювані побудники діяльності — мотиви і значеннєві установки особистості. Ці побудники, базуються  на нереалізованих  потягах, витиснутих  (наприклад, через їхній конфлікт із соціальними нормами) зі свідомості. Вони утворюють приховані афективні комплекси, схильності до дій, що активно впливають на життя людини. Виявляються в гуморі, сновидіннях, забуванні імен і намірів, обмовках і т.п.  Феноменами несвідомого є емпатія, емоційне зараження, первинна ідентифікація (неусвідомлене емоційне ототожнення з притягальним об'єктом), проекція (неусвідомлене наділення іншої людини власними властивостями) і т.п.

3) Неусвідомлювані установки і стереотипи автоматизованої поведінки, що виникають при рішенні різних задач (моторних, розумових) і неусвідомлено детермінуючих на минулий досвід.

4) Неусвідомлюване сприйняття людини (субсенсорне) при впливі таких подразників, яких він не міг усвідомити. Наприклад, інформаційні впливи за межами усвідомленого сприйняття, але такі, що потрапили у несвідоме. Це можуть бути неусвідомлювані мовні, культурні, ідеологічні й інші схематизми, міфи і соціальні норми, що визначають світосприймання людей, які належать до даної культури.

Неусвідомлюваний характер функціонування істотної частини психічного апарата людини є неминучим наслідком його устрою. Неусвідомлювані процеси не потребують контролю з боку свідомості, що дозволяє розвантажити її для виконання інших задач. Разом з тим можливість усвідомлення (але не постійна усвідомленість) рушійною людиною мотивів, внутріособистісних конфліктів і структур суспільного несвідомого. дозволяє людині піднятися на більш високу ступінь управління своєю поведінкою

Якщо свідомість представити у вигляді дерева, що розвивається, то несвідоме варто уподібнити кореневій системі разом з живлячим дерево ґрунтом.

Свідомість — це освоєний нами острів в океані несвідомого, у глибинах якого водяться невідомі істоти, раз у раз спливаючі на поверхню, радуючи або жахаючи нас. Якщо свідомість представити у формі вогню свічі, то несвідоме повинно бути зрозуміле як сама свіча, що підтримує вогонь. Якщо свідомість порівняти зі шкарлупою горіха, то несвідоме може бути зрозуміле як його живильна серцевина, що містить у собі насіння майбутнього розвитку. Якщо свідомість порівняти з міцним прозорим льодом на ріці, то несвідоме виявиться самою рікою, що тече невідомо звідки і куди, що живе по своїх глибинних законах. Свідомість можна уподібнити вершині психічного, у той час як несвідоме можна представити у вигляді його підніжжя, глибин і серцевин.

Поділ психіки на свідомість і безсвідоме досить умовний, як і будь-який інший розподіл. Пам'ять, увага, воля, почуття, сприйняття — усе це двоєдинє, двостороннє. Наш внутрішній світ — це цілий всесвіт. Скільки б достатнім і повним не здавалося нам знання про самих себе, на будь-якому етапі життєвого шляху воно завжди буде обмеженим і частковим. Несвідоме - джерело творчих фантазій, сновидінь і картин уяви. Свідомість — це штурвал душевного корабля, що дозволяє у відомих межах контролювати власне існування. Якщо в несвідомому ховаються джерела й основи нашої поведінки, то у свідомості корениться сама можливість розвитку індивідуальності, спрямованого вираження творчої волі. 

 

5.1.2 Модельні особливості людського мозку

Безліч вчених намагалися моделювати діяльності мозку людини.

Одна з таких моделей - голографічна модель роботи мозку, що базується на розробках в області хвильових процесів. В нейрофізіології властивість розподілу нейрофізіологічних мереж описується двома законами:

  - масової дії, що визначає прямий зв'язок погіршення навчуваності з кількістю  зруйнованої кортикальної мозкової тканини;

  - еквіпотенціальності, що фіксує, що це погіршення не залежить від розташування місця ушкодження. Пропонує модель функціонування мозку, засновану на аналогії з оптичними голографічними процесами з властивими їм властивостями розподіленості [6]. Ця властивість полягає в тому, що по будь-якій малій частині голограми можна цілком відновити записану на голограмі вихідну картину. Оптичні голограми дозволяють одержати цілісне об'ємне зображення об'єкта, яке локалізоване в просторі і дає можливість оглядати зображений об'єкт з усіх боків. Оптична голограма є результатом взаємодії інтерферуючих когерентних (самоузгоджених) випромінювань. Але інтерференційні процеси такого роду можуть бути не тільки оптичного характеру. Голографічні процеси можливі при хвильовому характері взаємодій, що породжують голограму.

   Хвильовий фізичний процес служить вихідним моментом для створення нейроголографічної моделі роботи мозку і пізнавальних процесів. Голографічне моделювання пізнавальних процесів вводить принцип хвильового кодування людиною об'єктів зовнішнього світу. Використовувана при цьому хвильова мова дозволяє відображати особливості різних об'єктів більш адекватно, ніж алфавітна (дискретна) мова. Людина як макрооб'єкт теж є хвильовою структурою і на основі її єдності із Всесвітом можна стверджувати, що вона є голограма Всесвіту. Отже,  найбільш адекватним способом відображення хвильової структури світу є відображення об'єктів цього світу на хвильовій же мові. Людина живе у певному фізичному світі, фундаментальні властивості якого чинять детермінуючий вплив на її  психічну діяльність.

Якщо мозок людини розглядати як аналог інформаційного процесора, як обчислювальну машину, то в синергетичній реальності  для опису  фізичних і інформаційних процесів, що самоорганізуються, одержують пояснення багато парадоксальних особливостей механізму його функціонування. Один раз отримана інформація фіксується мозком людини назавжди. Образи, тексти згодом не тьмяніють і можуть бути відтворені через багато років, що підтверджується експериментами з людською пам'яттю в станах гіпнозу.

Голографічний підхід у рамках даної моделі дозволив зробити висновок: «...Пізнавальний інформаційний процесор може існувати поза мозком, використовуючи в якості голографічного середовища клітинно-автоматний фон фізичного світу»[2]. Іншими словами, основні розумові процеси відбуваються не в мозку людини, а «зовні», у навколишньому активному клітинно-автоматному середовищі. До такого висновку можна прийти проаналізувавши модельні характеристики мозку людини (Таблиця 5.1)

 

Модельні характеристики мозку людини.    Таблиця 5.1

 

Модельні характеристики мозку людини. Автори, джерела.

Елементи для СМ

1

 Голографічна модель

 ( амер. нейропсихологів К. Прібрама і Ф. Вестлейка)

Моделювання діяльності мозку людини на основі досягнень сучасної фізики в області хвильових процесів. Використовується те, що крім стандартного переносу нервових імпульсів між ЦНС і периферийними рецепторами, постійно існують повільно-хвильові потенціали між синапсами.

       Короткое К. Г., Кузнецов А. А. Модели интерференционных, пространственно-полевых структур в биологии // Биомедицинская информатика и эниология.— СПб.: Ольга, 1995

 «Джерелом побудови голографічного запису є виникаючі в ході роботи нервових клітин хвильові процеси й імпульси, інформація ж кодується на безлічі взаємодіючих один з одним нейронів. Голографічна модель прекрасно описує властивості розподіленості інформації в нейронних мережах мозку».

Поликарпов В. С., Поликарпова В. А. Феномен человека накануне XXI столетия.—.Ростов н/Д: Феникс, 1996.

 

Паралельне функціонування принципово важливо для організації роботи мозку, а взаємодії двох систем приводять до появи хвильових феноменів, що відповідають голографічним принципам»

2

Клітинно-автоматна модель

(амер. ученим С.Я. Берковичем)

Мозок людини розглядається як аналог інформаційного процесора, як обчислювальна машина.

Мозок функціонує як машина

3

Людський мозок є органом, що породжує хвильові структури, адекватні формам зовнішнього світу. (академік Н. П. Бєхтєрєва)

Поликарпов В. С. Феномен «жизнь после смерти».— Ростов н/Д: Феникс, 1995.

Мозок впливає на керовану систему в частотному  діапазоні.

4

Пам'ять людини має чітко виражену і добре вивчену голографічну природу (академік П. П. Гаряєв) 

Гаряев П. П. Волновой геном / / Энциклопедия русской мысли. Т. 5.— М.: Общественная польза, 1994.

Пам'ять людини має голографічну природу

5

„Поле" не тільки є основою інтелекту, але і керує розвитком усього живого організму».( академік В.П.Казначеєв)

Максимова И. Всегда инакомыслящий / / Терминатор. 1997. № 2.

Можливе управління  людиною впливом на її польову структуру тіла.

6

 Мозок лише відображають психічні акти.

 «...Фізична структура мозку, як і нейрофізіологічні імпульси, не формують психічний акт, не породжують розумового руху, а лише відображають розгортання психічного акта, що протікає в інший мерностной області: мозок не мислить, тому що психічний процес винесений за межі цього органа» (І.П. Шмельов). Поликарпов В. С. Феномен «жизнь после смерти».— Ростов н/Д: Феникс, 1995

Мозок людини  виробляє психічні акти разом з чимось іншим, що знаходиться поза фізичним тілом людини .

7

 «Мозок — не що інше, як щось подібне центральній телефонній станції, його роль зводиться до видачі повідомлення або до з'ясування його. Він нічого не додає до того, що одержує. Уже самою своєю будовою мозок доводить, що його функція є перетворення чужого роздратування в добре обрану реакцію».(французький філософ Анрі Бергсон).

Архиепископ Лука. Дух, Душа и тело.— М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт,   1997

Мозок трансформує вироблені сумісно з кимось керуючи впливи на керуючу систему людини

8

 «Мозок не орган думки, почуттів, свідомості, але він те, що приковує свідомість, почуття, думки до дійсного життя, змушує їх прислухатися до дійсних потреб і робить їх здатними до корисної дії. Мозок, власне, орган уваги до життя, приноровления до дійсності».

(В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука).  Архиепископ Лука. Дух, Душа и тело.— М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт,   1997

Мозок орган управління взаємодією з життям .

9

 «Біологічні системи мають матеріальну основу для реалізації механізму свідомості на польовому рівні, а виходяче з них випромінювання несе складну інформацію і може мати торсіонну природу»

       Бобров А. В. Полевая концепция механизма сознания // Сознание и физическая реальность. 1999. Т. 4. № 3.  

Механізм самоуправління людини має польову структуру

10

Частина нашого мозку може працювати як телевізійні приймач і передавач, а інша частина може обробляти й оцінювати інформацію. (Д. ван Руллер).

Ван Руллер Д. Логическая случайность.— М.:  Прогресс; Литера, 1995

Мозок – спеціальна «машина» по обробці інформації.

11

 «...Необхідність у мозку для Душі відпадає, як тільки Душа досить розвинеться і зміцніє, щоб мати змогу продовжити своє існування в її власній стихії». (Форд Л).

Форд Л. Жизнь после смерти. // Восток и Запад о жизни после смерти.— СПб: Лениздат, 1993

Мозок з «душею» працюють у різних сферах.

 

Виходячи з аналізу в таблиці 5.1 можна говорити про реальність існування  концепції устрою мозку за голографічним принципом. Про те ж саме і свідчать  факти:

- впізнавання спостережуваного без перебирання всіх «фотографій» у пам'яті;

- миттєвої і назавжди фіксацією мозком один раз отриманої інформації,  можливістю  витягати цю інформацію з пам'яті;

- у мозку не виявлені центри мислення і пам'яті і відсутні специфічні структуроутворення, що реалізують ці функції

За цією концепцією, мозок не має відношення до свідомості. Він сприймає інформацію зі сфери свідомості і формує її в послідовність впливів на нервові центри. З цих центрів вони надходять на м'язи того чи іншого органа фізичного тіла. Мозок як телевізійний приймач приймає і направляє в пам'ять певні сигнали, виходячи  з настроювань «антенного контуру» мозку.

Мозок людини можна представити як складну систему  елементів, що функціонують відповідно до певних ритмів. Дослідження показали, що активність мозку може відображатися за допомогою фрактального атрактора (притягуючого центра, що відображає поведінку його системи) на електроенцефалограмі. При цьому діяльність мозку аналогічна поведінці системи з внутрішньою складністю і непередбачуваністю, що доводять його нелінійний і стохастичний [6].

 

5.1.3 Порівняльні концептуальні характеристики свідомості людини

З метою з'ясування ролі і місця свідомості в самоуправлінні людини проаналізуємо концептуальні характеристики свідомості людини (таблиця 5.2)

 

 

 

 

 

 

Концептуальні характеристики свідомості людини.                             Таблиця 5.2

 Характеристики свідомості і несвідомого, що проявляються; джерело

Елементи для СМ

1

Свідомість – властивий людині  спосіб відношення до об'єктивної дійсності, опосередкований загальними формами суспільно-історичної діяльності людей. Свідомість – це відношення до світу зі знанням його об'єктивних закономірностей. Свідомість – вища форма психіки. Психологический  словарь (под. ред В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова). – М.: Педагогика - Пресс, 1997.

Спосіб відношення опосередкований діяльністю людей і знанням закономірностей  функціонування психіки.

2

Свідомість у психології – сукупність чуттєвих і розумових образів, для якої в нормальних умовах характерно тією чи іншою мірою чітке знання того, що я є тим, хто переживає ці образи.

 Философский словарь. -М.: ИНФРА-М, 2002.

Людина не тільки живе, але і переживає себе як спосіб самосвідомості

3

Свідомість є властивість складноорганізованої еволюціонуючої матеріальної системи, у певному сенсі функція мозку, суспільний продукт. Свідомість реалізує себе через мову.

Философия: Курс лекций. Часть1 .-М.:Изд-во РАГС, 2000.

 

Свідомість -функція мозку

4

 «Свідомість — універсальне явище, що існує всюди й у найменших, і в найбільших об'єктах Всесвіту».

Полонников Р.И., Хлуновский А.Н., Юсупов Р.М. Биомедицинская информационная система для оценки и   прогнозирования   динамики   возможного   развития процессов в организме и сознании // Биомедицинская информатика и эниология.— СПб.: Ольга, 1995.

Свідомість знаходиться у всьому всесвіті, а не в мозку людини

5

 «Людина — складна копія Всесвіту, що її породив. З нею пов'язане поле інформації, що несе свідомість, чия розмірність близька до розмірності космічних процесів. Обмежувати акти свідомості її анатомо-морфологічною структурою неправомірно, тому що в силу корпускулярно-хвильової природи людини її свідомість знаходиться поза індивідом і являє собою якесь просторово-подібне або польове утворення». (фізик Б. Паюшев)

 Поликарпов В. С. Феномен «жизнь после смерти».— Ростов н/Д: Феникс, 1995.

Людина, мозок — складна копія Всесвіту, що її породив. Свідомість знаходиться поза індивідом

6

 «За повсякденною звичкою, ми, як правило, вписуємо акти свідомості в границі анатомічного обрису людини. Але, можливо, якимсь первинним чином свідомість знаходиться поза індивідом як якесь просторово-подібне або польове утворення». (філософ М.К. Мамардашвіллі).

 Дубровский Д. И. Психика и мозг, результаты и перспективы исследований // Мозг и сознание.— М.: Философ, общество СССР, 1990.

Свідомість знаходиться поза індивідом і є польовим утворенням.

7

«Інтелект характеризується одержанням інформації ззовні, її запам'ятовуванням, логічними операціями, інтуїтивним одержанням нової інформації, вільною грою уяви і в остаточному підсумку розглядається як властивість синтезу інформації»

Казначеев В. П. Проблемы живого космического пространства // Интеллект планеты как космический феномен.— Новосибирск: Изд. Дом «Альтмлла Ко, Лтд», 1997

Мозок синтезує інформацію

8

Свідомість людини  поділяється дві частини: А-свідомість і В-свідомість. А-свідомість є польовою (трансперсональною), вона пов'язана з людиною, але знаходиться поза нею. В-свідомість належить тілу людини й у випадку фізичної смерті вона дезінтегрується. З взаємодії капсульованої свідомості, анатомічно обмеженої тілом людини, з польовою (трансперсональною) свідомістю народжується цілісна система, що (за Тарту) і являє собою свідомість людини.

 Поликарпов В. С. Феномен «жизнь после смерти».— Ростов н/Д: Феникс, 1995.

Свідомість є фізична (тілесна) і польова (космічна).

9

Свідомість людини визначається накопиченим досвідом на нескінченному еволюційному шляху. Якщо зобразити шлях еволюції людини прямою, що йде з мінус нескінченності в плюс нескінченність, а поточний стан свідомості — точкою на цій лінії, то відрізок прямої від мінус нескінченності до даної крапки буде відображати підсвідомість, а відрізок прямої від даної точки до плюс нескінченності — надсвідомість. Підсвідомість є свідомість минулого, надсвідомість — свідомість майбутнього.

«Сверхсознание — нескінченна потенційна можливість розвитку свідомості».

Рампа Л. За пределами 1/10.— К.: София, 1995.

Свідомість людини визначається накопиченим

9

«Інтуїція — це здатність проникати через бар'єр між свідомістю і підсвідомістю. Підсвідомість підключена до Загальної Свідомості. Інтуїція допомагає встановити зв'язок з підсвідомістю і, тим самим, одержати доступ до джерела знань»

Шипов Г. И. Я знаю — Бог есть!  / Газета «Чистый мир». 1996. № 4.

Свідомість поділяється на свідомість і підсвідомість.

10

Між свідомістю людини в його речовій (тілесній) формі і Свідомістю Духовних Світів передбачений якийсь потенційний напівпрозорий інформаційно-енергетичний бар'єр» [92, с. 12].

 Гоч В. Причина и карма.— СПб.: Марина, 1994

Свідомість людини відділена від духовного світу

 

 Свідомість є найбільш таємничою «річчю» у світі на даний момент, тому що дотепер немає відповіді на питання: чому вона існує? Що вона робить? Як вона могла виникнути на основі біохімічних процесів мозку?

Свідомість — настільки всеосяжне, багатопланове і складне поняття. З першими проблисками інтелекту починається розкриття індивідуальної свідомості.  Інтелект є посередником між індивідуальною свідомістю і фізичним тілом, завдяки чому індивідуальна свідомість виявляє себе у фізичному світі й одухотворяє його. Вона починає керувати інтелектом, але ступінь впливу залежить від його розкриття і чистоти. Під впливом Духа Душа, що володіє індивідуальною свідомістю, формує тонкі тіла людини, створює енергоінформаційну голограму, за якою потім будує фізичне тіло. На момент народження людини індивідуальна свідомість повністю закрита. І оскільки інтелект приймає на себе весь вантаж забобонів, звичок, догм і стереотипів, ним іноді надзвичайно важко керувати.

Звичайно до семи років індивідуальна свідомість буває розкрита настільки, що людина може вільно діяти в новому житті. Задачею батьків, а потім і самої людини є якомога швидше розкрити індивідуальну свідомість, щоб вона могла максимально інтенсивно виконувати завдання життя, узяті на себе при переході у фізичний світ.

Умовно фізична свідомість, або інтелект, звичайно розглядають із двох позицій: зовнішня свідомість і самосвідомість.

Зовнішня свідомість спрямована на навколишній світ і дозволяє людині добувати про нього знання, осягати його закони, вести успішну діяльність. Зовнішня свідомість «напрацьовує» пам'ять і формує розум.

Самосвідомість людини виникає в результаті її взаємодії з навколишнім світом. Вона дозволяє нам пізнавати самих себе, свої можливості і здібності. Результати самосвідомості виражаються в прагненні удосконалюватися, тобто викликають необхідність у постійному самоконтролі і самооцінці.

Саме свідоме мислення, самоконтроль і прагнення до самовдосконалення сприяють розкриттю індивідуальної свідомості.

У надсвідомості знаходиться усе, що повиннео статися, що ви ще повинні пережити. Характер дій людини, її думки залежать, у першу чергу, від її підсвідомості. Але і надсвідомість робить на неї певний вплив. Тому людина не живе лише минулим, а завжди прагне до майбутнього. Іноді підсвідомість і надсвідомість виконують ті самі функції, і тому границя між ними важковизначувана. Весь обсяг інформації, що утримується в підсвідомості і надсвідомості людини, надзвичайно великий. Свідомість людини — свого роду голографічний фрагмент космічної Свідомості, тимчасово підключений до тілесного фільтра. Наше життя стало б неможливим, якби ми змушені були щохвилини, щомиті мати справу з таким величезним обсягом інформації.

Саме вона являє собою голографічний фрагмент Свідомості Всесвіту. Кожна людина має індивідуальну свідомість, обсяг якої визначається попереднім досвідом. При більшому досвіді границі свідомості ширше, і людина може глибше занурюватися в підсвідомість і надсвідомість.

 

 5.1.4 Особливості вищої нервової діяльності, урахування їх в самоуправлінні.

Вища нервова діяльність людини часто представляється фахівцями як трьохрівнева структура, що включає свідомість, підсвідомість, суспільну підсвідомість. Для самоуправління доцільно знати закономірності циркуляції потоків інформації з даних рівнів і виконання центральною нервовою системою диригентських обов'язків. Урахування правил роботи ЦНС дозволить науково обґрунтовано розробляти стратегію і тактику діяльності, здійснювати технологію рішення задач самоуправління.

Інформація і свідомість

Надходження інформації у свідомість пов'язане з її станом.

1) Свідомість може бути звичайна (ясна) — інформація вільно проходить.

2) Несвідомий стан — як патологія (непритомність, травматичний шок, кома). У цей час людина не усвідомлює ні себе, ні навколишнього. До цього стану варто віднести і звичайний (фізіологічний) сон.

3) Звужена свідомість — стан, викликаний фізичними і моральними перенапругами, виснаженням організму. Наприклад, свідомість звужується до заробітку грошей на хліб, до посадки картоплі на шести сотках городу і т.п. [26].

4) Змінена свідомість. До цього стану можна віднести “психологічну”, “психоаналітичну”, творчу, спортивну, викликану і т.д. (фахівці називають 34 особливих і специфічних змін свідомості) [15].

Характерним для усвідомлення інформації є увага. Усвідомлюється і розуміється те, на що спрямовано увагу. На цьому базуються рекомендації з концентрації уваги, медитація і т.п. Інформація втрачається зі свідомості з наступних причин:

- у силу малої значимості для свідомості і важливості для підсвідомості;

- для запобігання перевантаження свідомості (при психологічному захисті).

Інформація і підсвідомість

Надходження інформації в підсвідомість здійснюється:

- за допомогою гіпнозу (спеціальною технікою свідомість змінюється і виключається). У цьому випадку гіпнолог спілкується з “клієнтом” на рівні підсвідомості, минаючи свідомість;

- перекладом субсенсорних сигналів, минаючи бар'єри свідомості.

Приклад класичний — сприйняття “запису” на спеціальних кадрах кіноплівки реклами товарів. До проходження субсенсорних сигналів у підсвідомість відносять і ясновидіння, пояснюючи це явище виникаючим в підсвідомості “баченням”, що піднімається в звужену свідомість:

- відомі випадки передачі інформації в гіпнотичному стані із суспільної підсвідомості (приміром, про життя своїх предків 2—3 покоління назад);

- ще більш бентежачі наш матеріалістичний розум факти зв'язку з “вищою реальністю”, “полем сенсу” і т.д.;

- у підсвідомість надходить інформація від внутрішніх органів і підсистем регуляції організму.

Прикладом може бути бажання з'їсти щось солоне (потреба організму) або “віщі сни”, коли що-небудь захворює. Інформаційний аспект роботи свідомості і підсвідомості людини для самоуправління важливий з наступних причин:

1. Існує можливість самовпливу на свідомість і підсвідомість з метою самоуправління.

2. Реальна можливість впливу на Вас з боку інших, що потребує розробки відповідних мір захисту.

3. Людина використовує вироблені програми поведінки усвідомлено або поведінка керується підсвідомістю. Це дуже важливо в комунікації різних людей, тому що перше може бути неправдивим, підсвідомо керовані реакції завжди бувають щирими.

Навіть визначні актори з зусиллям грають ролі (характерні), нетипові для структури їхньої особистості, і фальш помітна навіть непосвяченим. З.Фрейд був правий, говорячи, що людина не хазяїн у своєму будинку, тому що цілком не керує собою свідомо у будь-яких ситуаціях.

Потрібні роки постійних тренувань, щоб опанувати управлінням своїм організмом. Ті, хто займається йогою, витрачають на це десятиліття.

У звичайному житті, знаючи природу поведінки людини, можна “читати” дії і вчинки, не контрольовані свідомістю. Це успішно застосовується сьогодні в комунікаційних стратегіях.

Першим етапом навчання розумінню того, що відбувається в людині, є засвоєння законів, керуючих людиною, механізму їхньої дії і форм прояву в конкретних умовах життєвої обстановки.

 

5.2 Основи психофізіології мозку*

(*У цьому розділі основи психофізіології мозку викладені стосовно до  поглядів академіка В.М. Кандиби з використанням текстів з його робіт).

5.2.1 Основні закономірності психофізіології мозку

Що за внутрішній світ Людини? Як співвідноситься він із зовнішнім світом? Як виникають у нашій свідомості образи зовнішнього світу? Що таке взагалі свідомість? Як виникають наші бажання? У чому сутність волі, що направляє наші дії?  Як формується  неповторний психічний склад особистості кожної людини? Ці питання здавна хвилювали людей і вирішувалися вони по - різному в залежності від успіхів природничо-наукового знання і  пануючого світогляду.

Р. Декарт(1596 -1650) вперше установив поняття про рефлекс. Б. Спіноза (1632 - 1677) обґрунтовував, що свідомість не існує окремо від тіла й обґрунтована впливами зовнішнього світу. Ф. Енгельс обґрунтував, що три великих відкриття в 19 столітті: закон збереження енергії, клітинна теорія, теорія Дарвіна - довели єдність матеріальність світу. Гекслі (1825 - 1895) писав, що після цих відкриттів, уже не можна сумніватися в тому, що основи психології треба шукати  у фізіології нервової системи. Фізіолог И.М. Сєченов(1829 - 1905) обґрунтував, що акти свідомого і несвідомого життя за походженням є рефлекторними.

По В. М. Бєхтєрєву (1857 - 1927) концепція свідомості людини ґрунтується на фундаментальному загальному природному принципі відображення, тобто психічного відтворення об'єкта в мозку людини у вигляді відчуттів, сприйнять, почуттів, емоцій, представлень, образів, а також слів, понять, суджень і умовиводів. Він вважав, що зміст свідомості визначається, зрештою, навколишнім середовищем. Матеріальним субстратом і носієм свідомості є головний мозок, причому в мозку свідомість виникає тільки тоді, коли людина включена в специфічно людський, соціальний спосіб життя, що підтверджено загальновідомими фактами, коли кинутих дітей знаходили серед тварин (мавп, вовків, ведмедів), що виростили їх у лісі, то знайдені діти були тваринами, і відновити їхній людський статус було неможливо, незважаючи на іноді багаторічну спробу їх олюднити.

Виникнення психічної форми відображення в живій природі нерозривно пов'язано з розвитком діяльності нервової системи.

Ф.Енгельс обґрунтовував, що «діалектичне мислення» - саме тому, що воно має своєю передумовою дослідження природи самих понять, - можливо тільки для людини, та й для останньої лише на порівняно високому ступені розвитку». І.П. Павлов установив, що при дії на організм важливого подразника після декількох повторень у тварини утвориться рефлекс, якого раніш не було. Надалі при дії цього подразника у відповідній ділянці кори головного мозку в групі нервових кліток виникає «центр збудження». Процес збудження нібито прокладає між двома одночасно виникаючими вогнищами «місток». Була розкрита здатність мозку утворювати нові, умовно-рефлекторні зв'язки. Надалі вивчення умовно-рефлексивної діяльності привело до встановлення різних видів гальмування.  Механізм умовного гальма діє і при сприйнятті людини. Приміром, якщо дитині кілька разів сказали не можна, те це стає для неї умовним гальмом. Процеси збудження і гальмування  складно взаємодіють  між собою, впливають один на одного. І.П. Павлов установив три закони взаємодії збудження і гальмування. Перший – закон іррадіації (розповсюдження). Виникаючи в якому-небудь центрі, порушення поширюється на сусідні центри. Другий – закон концентрації. Розповсюджені на сусідні центри збудження і гальмування через  якийсь час знову концентруються у вихідних центрах. Звичайно, концентрація не відбувається «сама по собі». Їй сприяють процеси диференційовки й індукції.

Третій — закон взаємної індукції процесів збудження і гальмування — полягає в тому, що навколо вогнища сильного збудження виникають вогнища гальмування, а навколо вогнищ гальмування — вогнища збудження.

Перенапруга процесів збудження і гальмування, їхнього зіткнення приводять до «зривів» вищої нервової діяльності, що лежить в основі неврозів і інших захворювань людини. Збудження і гальмування по своїй внутрішній природі єдині. Гальмування теж завжди викликається зовнішнім роздратуванням. Імпульси, що приходять у нервову клітину, викликають у ній гальмування або збудження в залежності від частоти і сили імпульсів і в залежності від функціонального стану тканини. Цей стан визначається лабільністю (швидкість елементарних фізико-хімічних процесів, що протікають у клітинах). Якщо лабільність нормальна, а частота і сила дратівних імпульсів не занадто великі, то в клітині виникає збудження. Може виникати «позамежне» гальмування. Але гальмування може виникнути і при порівняно слабкому роздратуванні, якщо виявиться зниженою лабільність клітини, тобто в результаті яких-небудь впливів у ній зменшиться швидкість обмінних процесів.

Стійке зниження лабільності виникає при отруєнні, сильному охолодженні й інших ушкодженнях тканин.

Велике значення для фізіології, психології і медицини має принцип домінанти, досліджений академіком А. А. Ухтомським (1875-1942). Він показав, що з безлічі рефлексів, що могли б виникнути в кожен даний момент унаслідок безлічі роздратувань, що падають на організм, фактично виконуюються лише деякі. Пояснюється це тим, що в нервових центрах тієї діяльності, що у даний момент стає ведучою, «домінуючою», виникає вогнище підвищеної збудливості. Це вогнище «залучає» до себе роздратування, адресовані в інші, у даний момент не домінуючі центри. У результаті домінуючий центр підсилює свою роботу, а не домінуючі центри загальмовуються.

Явище домінанти виявляється й у процесах вищої нервової діяльності, і в психіці людини. Принцип домінанти дуже важливий для розуміння процесу уваги і для пояснення фізіологічної основи свідомості людини. Під домінантою А. А. Ухтомський розумів тимчасово пануючий набір рефлексів і стійке вогнище збудження в корі головного мозку, що направляє в даний момент часу всю поведінку людини на рішення однієї, найбільш важливої для нього задачі. У той же час, один раз почавши і потребуючи часу для свого виконання, цей пануючий рефлекс, або домінанта, змінює і гальмує всі інші рефлекси, що могли б перешкодити його здійсненню.

Вчення про домінанту важливо, тому що показує психофізіологічний механізм впливу слова  на психофізіологію людини. Слова  утворюють у корі головного мозку стійке вогнище збудження (домінанту), що придушує всі сусідні ділянки кори, автоматично підкоряє собі всю психіку і фізіологію людини, і викликає в її організмі потрібні фізіологічні зрушення.

        У свій час було висунуте положення про те, що концепції фізіології і психології, якщо вони описують функціонально зв'язані між собою фізіологічні і психологічні процеси, повинні мати певну подібність, ізоморфізм. Виходячи з цього, можна говорити, що адекватність відображення людиною сприйманого світу забезпечується тим, що між законами того, що уявляється, і дійсного існує строга відповідність.

Вивчення фізіологічних процесів побудови суб'єктивного образу показує, що в психічному феномені сприйняття знаходять досить повне вираження дві ознаки психіки: відображення зовнішнього середовища і відношення суб'єкта до цього середовища.

Отже, психічне відображення виникає на основі певної організації інформаційних процесів мозку, високого ступеня узгодженості всіх ланок, що входять у систему забезпечення даної психічної функції. Можливість складної мозкової інтеграції забезпечується певними структурними особливостями мозку, розділеними на три основних функціональних блоки (А.Р. Лурія), наявністю досить диференційованих нервових ансамблів, коркових полів з ієрархічною будовою і міжцентральних зв'язків. Однак ця структурна основа створює лише можливість виникнення психіки. Для того щоб ця можливість була реалізована, необхідна ще одна умова: набуття індивідуального досвіду.

Досвід відіграє ключову роль і в генезі кардинальної властивості свідомості — відчуття своєї особистості як чогось окремого від зовнішнього середовища. Ця властивість свідомості виникає в онтогенезі в процесі спілкування з іншими людьми, тобто в основі соціального досвіду.

Спілкуючись з іншими людьми, людина краще розуміє і саму себе. Виробляється свідомість як власне знання і совість, як вищий моральний звіт перед самим собою. Моє відношення до мого життя і є свідомість. Діалектика розвитку виявляється в тому, що, виникаючи в процесі спілкування з людьми, свідомість у той же час є необхідною умовою для їхнього об'єднання в колектив. Суспільство складається з окремих особистостей. Із суспільним досвідом зв'язані і вищі досягнення людської культури і науки як найбільш складні прояви психічної діяльності людини.

«Зіставлення результатів, отриманих об'єктивним аналізом складних-нервових явищ, з результатами суб'єктивних досліджень наштовхується на надзвичайні ускладнення. Ускладнення ці головним чином, двох типів. Вони відносяться до фактів, отриманих строго об'єктивним шляхом, носять особливий характер. Наші факти мисляться у формі простору і часу, це природно-наукові факти. Психологічні ж факти мисляться тільки у формі часу, і зрозуміло, що така різниця в мисленні не може не створити відомої несумірності цих двох видів мислення» (І. П. Павлов).

Однак сучасна наука доводить, що всі явища повинні описуватися з опорою на такі категорії, як енергія, інформація, простір і час.

Причину несумісності фактів, досліджуваних психологами, з фактами, отриманими в експериментах на тваринах за допомогою умовно-рефлекторного методу, І.П.Павлов бачив у ступені складності тих і інших явищ.

Діяльність нервової системи людини набагато складніше діяльності нервової системи собаки. Тому важко сказати, що підтверджують факти, отримані за допомогою умовно-рефлекторного методу, в експериментальній психології і взагалі в психологічному дослідженні.

 Аналіз подібності і розходження цих понять суттєві для  практики  і розуміння механізмів їхньої дії.

Таким чином, умовні рефлекси, психічна діяльність, поведінка, суб'єктивний світ людини, особистість як властивість біологічного об'єкта, свідомість як механізм (стан), за допомогою якого виявляється особистість і  розглядається як діяльність всього організму в цілому.

 

5.2.2 Головний мозок – орган управлінською діяльністю  організму

Особливості організації керуючої  діяльності

Головний мозок людини — найбільш досконалий орган у живій природі. Він містить двадцять мільярдів клітин і триста мільярдів міжклітинних з'єднань. Головний мозок керує діяльністю всього нашого організму, це центр нервової системи, мислення, нашої волі і почуттів. Він складається з двох великих півкуль — лівої і правої. Їх поверхні - кора головного мозку. Під нею – підкіркові відділи мозку. Кожна ділянка головного мозку є відповідальною за життєдіяльність якогось органа чи системи. Ця спеціалізація відбулася в результаті довгої і складної еволюції людського організму й у процесі розвитку здібностей мозку до запам'ятовування, навчання, координації думок.

У мозку є «старі, давні» ділянки, що миттєво переключаються на боротьбу або втечу, якщо ми знаходимося в стані стресу (при страху, люті, перевтомі, болі, хворобі). Ці ділянки, розташовані в підкіркових відділах, називаються рептильним мозком. Над ним розташована група ділянок мозку «середнього віку»,  називана лімбічною системою. Це своєрідна резиденція, де формуються наші почуття. Будь-яке збудження органів почуттів проходить через цю систему, перш ніж наша свідомість взагалі відзначить, що ми збираємося щось сприйняти. Якщо людина знаходиться в стресовому стані, то ці дві «старі» частини мозку, співпрацюючи, піклуються, шляхом викидання в кров гормонів стресу про те, щоб людиною опанувало почуття невдоволення (страх, гнів, провина, заздрість, ревнощі).

Кора головного мозку, що відповідає за інтелектуальні і творчі процеси, маю назву кортекса. Якщо людський організм переповнений гормонами стресу, то це перешкоджає виникненню «інтелігентних» реакцій кортекса, що приводить до блокади мислення.

Ендокринні залози є виробниками гормонів — спеціальних речовин, що при влученні в кров впливають на діяльність чутливих до них клітин. Завдяки гормонам склад і концентрація солей, що омивають наші клітини, вже багато мільйонів років залишаються постійними і практично точно відповідають сольовому середовищу Світового океану в докембрійскому періоді, коли в процесі еволюції створювалася структура досконалої клітки. Концентрація в крові кальцію і фосфору, контрольована паращитовидними залозами, і концентрація натрію і калію, контрольована наднирковими залозами, також строго зберігаються протягом всього життя індивідуума.

Діяльністю всіх залоз внутрішньої секреції керує маленька залоза, називана гіпофізом. Гіпофіз розташований у самому центрі черепної порожнини. І хоча вага його дуже мала, усього півграма, значення цієї залози для нашого організму величезне. Кожній периферійній ендокринній залозі в гіпофізі відповідає спеціальний гормон-регулятор, усього їх більше тридцяти видів. Серед них — гормони статевих залоз, щитовидної залози, росту, виділення води з організму, контролю утворення пігменту в шкірі, регуляції артеріального тиску. Вагова кількість виділюваних гормонів мізерно мала. Так, за все людське життя виділяється усього лише чотири тисячних частки грама гормону росту. Звідси видно, яку величезну активність мають гормони.

Однак гіпофіз здатний одержувати сигнали, що оповіщають про процеси, що відбуваються усередині вашого тіла, залишаючись сліпим до впливу на нього зовнішнього світу. Зовнішній світ ми пізнаємо через шкіру, очі, органи нюху, слуху і смаку. Органи почуттів передають отриману інформацію у відповідні відділи головного мозку. Звідти керуючий сигнал надходить у спеціальний орган, ім'я якого — гіпоталамус.

Гіпоталамус — це гібрид нервової й ендокринної системи. З одного боку, це типова нервова тканина, що складається з нейронів. Тому усе, що нервова система знає про зовнішній або внутрішній світ організму, вона легко і швидко може передати в гіпоталамус. З іншого боку, гіпоталамус — типова ендокринна залоза, що виділяє спеціальні гормони, що регулюють діяльність гіпофіза. У деяких випадках гіпоталамус безпосередньо через нервовий апарат може впливати на тканини тіла, минаючи гіпофіз.

Отже, сигнал від органів почуттів через центральну нервову систему надходить у гіпоталамус, від нього — у гіпофіз, а від останнього — у робочі органи. Завдяки своєму незвичайному устрою гіпоталамус перетворює швидкодіючі сигнали нервової системи в повільноплинні, але спеціалізовані реакції ендокринної системи. Після подачі сигналу на гіпофіз гіпоталамус звільняється  від сприйняття нових сигналів із зовнішнього і внутрішнього світу, що дозволяє заощаджувати кількість вироблюваних ним гормонів.

Гіпоталамус багато в чому функціонує автоматично, без нагляду з боку центральної нервової системи, корячись власному ритмові і сигналам, що надходять від тіла. Через гіпофіз він регулює ріст тіла, діяльність щитовидної залози, кори наднирників, функцію молочної залози.

У гіпоталамусі і прилягаючих до нього відділах мозку знаходяться центр сну, а також центр, що контролює емоції. Тут же розміщені центри апетиту, теплорегуляції, енергетичного обміну. У гіпоталамусі є структури, пов'язані з регуляцією почуттів задоволення і насолод, серцевої діяльності, тонусу судин, імунітету до інфекцій.

Гіпоталамічні гормони впливають на стан не тільки тіла, але і мозку, на стан духу. Ті ж самі гормони, що контролюють секрецію молочних залоз, кору наднирників і утворення жиру, після біологічного перетворення в мозку стають здатними впливати на процеси запам'ятовування і навчання, сприйняття болю, емоційного забарвлення подій.

Гіпоталамічні утворення мозку, крім інтегративних функцій в організмі, є високоспеціалізованою детекторною системою оточуючих нас магнітних полів. Є відомості про те, що гіпоталамус більш ніж у сто разів чутливіше до магнітних полів, ніж всі інші тканини нашого тіла. Таким чином, напруженості магнітних полів, що не здійснюють впливи на периферийні тканини, здатні бути сильними подразниками для гіпоталамуса, викликаючи порушення його інтегративних функцій. До чого це може привести? Аналіз енцефалограм у психіатричних клініках вказує на те, що ознаки неповної інтеграції в гіпоталамічних механізмах нерідко супроводжуються душевними захворюваннями і стражданнями, що протікають на фоні депресій.

Природні магнітні поля є нормальним станом для живих організмів. Тварина, ізольована від магнітного поля Землі, в основному гине від пухлинних захворювань, оскільки для більшості організмів на Землі магнітне поле служить одним із системоутворюючих факторів. У зв'язку з вищесказаним варто звернути увагу на те, що природний електромагнітний фон за останні десятиліття різко збільшився за рахунок электро-, теле- і радіокомунікацій. Особливо збільшують негативний вплив штучних електромагнітних полів на організм людини і на природу в цілому високовольтні лінії електропередач. При поразці гіпоталамуса розвиваються розлади майже у всіх органах, часто з крововиливами, настає дистрофія м'язових волокон і інші патологічні відхилення.

Функціональна спеціалізація мозку

Установлено, що у функціонуванні правої і лівої половин головного мозку існують великі розходження. Права половина більш значима для формування чуттєвих образів, ліва ж наділена функціями, що керують абстрактним мисленням, плануванням людської діяльності. Найбільш істотне розходження між двома півкулями полягає в способі обробки інформації: ліва півкуля займається аналітичними процесами (розкладання цілого на складові частини), у той час як праве відповідає за синтез (з'єднання розрізнених відомостей у єдине ціле). Ліва півкуля працює як цифровий комп'ютер, що оперує з числовими і буквеними знаками, права ж півкуля — як аналоговий комп'ютер, що оперує аналогіями, структурними образами. Цифрова переробка інформації означає лінійний спосіб дій. Останні слідують одне за одним, ніби нанизуючи один на одного й утворюючи слова. У свою чергу слова вибудовуються в ряд, утворюючи речення.

Ліва половина мозку керує правою половиною тіла, а права половина мозку керує лівою половиною тіла. У праворукої людини ліва півкуля відповідальна головним чином за мову, логічне і раціональне мислення, а права більше бере участь у просторовому інтуїтивному мисленні. Травми скроневих і тім'яних часток лівої півкулі кори головного мозку приводять до порушення здатності читати, писати, говорити і виконувати арифметичні операції. Подібні спостереження чітко вказують, що функції, називані раціональними, здійснюються головним чином лівою півкулею. Установлено, що ліва півкуля мозку нездатна сприймати геометричні образи. Ліва півкуля обробляє інформацію по мірі її надходження, послідовно.

Багато хто з нас вважає, що головне в людині — це словесні й аналітичні здібності, але у людей існує досить складна і швидкодіюча система сприйняття і пізнання, вона легко обходиться і без слів, і без аналізу. Такий спосіб осягнення світу — наше несловесне сприйняття і пізнання його — часто називають «інтуїтивним».

Багато людей у своєму свідомому житті майже цілком раціональні (лівопівкульні), але є майже цілком інтуїтивні (правопівкульні). Травми скроневих і тім'яних часток правої півкулі кори головного мозку ведуть до порушення тривимірного бачення, впіззнавання образів, утраті музичних здібностей і здібностей до цілісних міркувань. Впізнаванням обличь відає головним чином права півкуля, і ті, хто «ніколи не можуть забути обличчя», виконують таке розпізнавання образів правою частиною свого мозку. І справді, ушкодження правої тім'яної частки часом закінчується для людини нездатністю впізнати своє власне обличчя в дзеркалі і на фотографії. Права півкуля володіє перевагою в геометрії при рухових актах. Багато складних фізичних вправ, включаючи заняття спортом, потребують відносно малої участі лівої півкулі і більшої участі правої. Музичні здібності в основному визначаються правою півкулею. Є деякі дані, що говорять про те, що поезія — це частково функція правої півкулі, але, крім того, відомо, що права півкуля нездатна римувати.

Права півкуля обробляє інформацію, що надходить з різних сенсорних аналізаторів (зір, кінестетика, слух і т.п.) одночасно.

Обидві півкулі мозку з'єднуються між собою мозолистим тілом — головний вузол зв'язку нейтронних волокон.

Мозолисте тіло являє собою пучок із двохсот мільйонів нервових волокон, з їхньою допомогою обидві півкулі нашого мозку обмінюються між собою інформацією.

Коли ми розглядаємо предмет, що знаходиться праворуч від нас, того обидва наших ока бачать те, що називається правим полем зору, а коли предмет ліворуч, ми бачимо ліве поле зору. Але зорові нерви з'єднані з мозком таким чином, що праве поле зору проектується в ліву півкулю, а ліве поле зору — у праве. Так само звуки від правого вуха передаються в ліву півкулю і звуки від лівого вуха передаються в праву півкулю. Але звуки, почуті лівим вухом, обробляються частково і лівою півкулею, і навпаки. Перехрещування функцій не спостерігається в більш примітивному органі почуттів — нюху: запах, уловлений лівих ніздрів, обробляється винятково в лівій півкулі. Але інформація, що циркулює між мозком і кінцівками, перехрещується. Предмети, що ми обмацуємо лівою рукою, сприймаються головним чином у правій півкулі, а накази правій руці написати речення виходять з лівої півкулі.

На додаток до мозолистого тіла між лівою і правою півкулями прокладений ще один нервовий кабель, що називається передньою спайкою. Вона менше, ніж мозолисте тіло. Латералізація (поділ) функцій півкуль мозку має асиметрію. Як правило, у більшості праворуких людей ліва півкуля відіграє домінуючу роль у прийомі і переробці інформації.

Р. Орнстейн і Д. Галін  стверджують, що, коли нормальні люди переходять від аналітичної до синтетичної розумової діяльності, електроенцефлограма відповідної півкулі кори головного мозку перетерплює цілком визначені зміни, а саме: якщо людина зайнята усним лічинням, її права півкуля дає на електроенцефалограмі альфа ритм, характерний для бездіяльної півкулі. Орнстейн пропонує цікаву аналогію, що пояснює, чому люди в цивілізованих країнах так широко використовують ліву півкулю і так мало — праву. Він вважає, що наше уміння використовувати функції правої півкулі трохи нагадує можливість бачити зірки серед дня. Сонце в цей час сяє так яскраво, що зірки не видні, незважаючи на те, що вдень вони знаходяться на небі точно так само, як і вночі. І лише коли сонце заходить, ми одержуємо можливість бачити зірки. Аналогічно сяйво нашого останнього еволюційного надбання — здатності до мови, укладена в лівій півкулі, — відводить на другий план здатності до інтуїтивного мислення правої півкулі, що для наших предків були головним способом сприйняття світу.

Взаємодія півкуль у нормі реципрокно, тобто при обробці інформації в одній півкулі інша на цей час трохи знижує інтенсивність своєї діяльності. Наприклад, у людини з тимчасово функціонуючою тільки правою півкулею відбувається погіршення словесного сприйняття, а інші види сприйняття одночасно поліпшуються. Розумовий процес, що приводить до одержання нової інформації про відносини і зв'язки об'єктів, завжди потребує участі обох півкуль. Коли домінує ліва, то результати розумової діяльності можуть бути усвідомлені і висловлені. Коли домінує права, розумовий процес не може бути усвідомлений і переведений у мовний процес. І тільки коли знову домінує ліва, виникає відчуття раптовості отриманого результату, незв'язаності його зі станами, що безпосередньо передували його одержанню, неусвідомленості ні підготовчих етапів, ні проміжних операцій. У таких випадках звичайно вважається, що рішення знайдене інтуїтивно.

Як основні особливості інтуїтивного рішення звичайно відзначають чуттєвість образів, неусвідомленість способів одержання результату, велику значимість просторово-часових компонентів, цілісність сприйняття. Усе це свідчить про істотний внесок механізмів правої півкулі в інтуїтивний процес мислення. Творчі компоненти присутні майже у всіх професіях, тому важливість розвитку інтуїції стає необхідністю. Творче мислення не полягає в зведенні нових задач до відомих способів їх розв’язання, а вимагає уміння побачити задачу в цілому, піддати критиці усі відомі методи. Людина повинна побачити обмеженість, схематичність старого методу розгляду проблеми і уміти вийти за рамки звичних, схвалюваних логікою і здоровим глуздом представлень. Саме такий новий, цілісний погляд на проблему досягається за рахунок інтуїції.

У житті кожної людини необхідні інтуїтивні рішення, особливо в обстановці дефіциту часу й інформації, при пошуку нових підходів до старих проблем і для адекватної взаємодії з іншими людьми. Оскільки до особливостей діяльності правої півкулі відносяться велика швидкість операцій, цілісність, узагальненість сприйняття, залучення мимовільної пам'яті в інші риси, властивим інтуїтивним рішенням, то навчання, спрямоване на їхній розвиток, повинне бути пов'язане з розкріпаченням правої півкулі, з опорою на неї. У багатьох народів давно існують вправи, що підвищують активність роботи правої півкулі мозку. Сюди варто віднести всі ритмічно повторювані ритуали (молитви, медитація, мантри, рухи, звуки бубна, співи й ін.).

Численні експерименти показали, що в гіпнотичному трансі інформаційні процеси протікають у правій півкулі швидше, ніж у левій. Рівень сугестивності (піддання) випробуваного збільшується при активізації півкулі.

Для формування активної установки на сугестивність необхідно створити всі умови, щоб розкріпачити і підвищити активність правої півкулі і створити умови гальмування лівої півкулі. Для цього необхідно не виділяти великим планом яку-небудь деталь. Акцентування на деталях — функція лівої півкулі. У цьому сенсі корисний прийом узагальненого впливу (жести, міміка, інтонації, поза, впевнене поводження і т.п.).

     Мислення лівої півкулі засноване на наявності певної мови. Воно систематизоване, раціональне, логічне. Більше всього таке мислення пасує дітям і тому вигострюється в школі: читання, лист, лічиння, аналіз граматичних правил. До цього варто додати нескінченне запам'ятовування цифр, фактів, дат, що досить рідко можна з'єднати в єдине ціле.

Спосіб роботи правої півкулі зовсім інший: тут схоплюється вся ситуація відразу, і набагато швидше, ніж ми можемо відобразити її словами. «Мова» правої півкулі — це картини, образи і структури. Вона може впізнавати людей, згадувати місця, мелодії, володіє граматичними структурами. Саме завдяки цьому діти вчаться правильно говорити рідною мовою задовго до навчання правилам граматики.

Спосіб дії правої півкулі паралельний, завдяки чому одночасно може виконуватися безліч справ, у той час як ліва півкуля дозволяє або тільки писати, або тільки читати, або тільки лічити.

У нашому організмі відбувається одночасно велика кількість різноманітних процесів і, природно, реагувати на них і контролювати здатна тільки права півкуля. Звідси зрозуміло, що за усі відчуття відповідальна права півкуля. При цьому її дії не залежать від того, встигне чи не встигне ліва півкуля перетворити їх у слова. Наприклад, при поїздці в автомобілі права півкуля інформує нас про стан дороги (сухо, слизько), підказує, коли потрібно гальмувати або переключати передачу.

Про те, що інформацію, одержувану людиною від власного тіла, обробляє права півкуля, свідчить той факт, що поразки правої півкулі найчастіше приводять до перекручування нормального відчуття свого тіла. Зокрема, ця півкуля дуже чутливо реагує на зміну маси тіла, обумовлену дією гравітаційних сил. При ураженні правої півкулі змінюється відношення хворих до простору і часу: останні переживаються як менш актуальні, аж до їхнього повного ігнорування. При порушенні цілісності правої півкулі різко збіднюється емоційна сторона життєдіяльності. В той же час у людей з ушкодженою лівою півкулею порушується мова, страждає або зовсім відсутня логіка в судженнях.

З позицій розуміння ролі півкуль у пізнанні й осмисленні світу стає зрозумілим, чому непомірне захоплення телебаченням на шкоду читанню завдає серйозного удару становленню особистості дитини. Телебачення з його величезним потоком зорової інформації робить вплив головним чином на праву півкулю. Швидка зміна зображень, неможливість повернутися назад і ще раз переглянути недостатньо зрозумілі кадри — ці негативні риси будь-якого динамічного мистецтва особливо виразно виявляються саме в телетрансляціях. Осмислення побаченого — передача інформації з правої півкулі в ліву і перекодування її в слова — потребує часу, а головне — навички. А цього якраз в дитини і немає. Читання ж, навпаки, активно формує здатність лівої півкулі до абстрагування. Ця найважливіша якість «читаючої» людини начисто відсутня при розгляді картинок на екрані. У підсумку «читаюча» людина трансформується в більш інтелектуальну особистість, ніж та, яка цілком віддається лише зоровим враженням без їхнього осмислення в словах. Різна за характером музика сприймається з неоднаковою участю лівої і правої півкуль головного мозку. Так, класична музика, особливо здобутки Моцарта, Шопена, Гайдна, Вівальді й ін., викликає велику активність структур мозку в правій півкулі, що відповідає за абстрактне мислення, асоціації. Після прослуховування такої музики людина відчуває комфорт, душевну рівновагу, відчуває легкість у тілі, тихий смуток, щемлячу радість, натхнення до творчої діяльності. Формуються різні асоціації, спогади. Легшає фантазувати, міркувати про сенс життя.

Ритмічна — джазова, рокова музика активізує ліву півкулю головного мозку. Вона, насамперед, викликає бажання рухатися і ні про що не думати. Приблизно в п'ятої частини людей така музика обумовлює веселий або навіть занадто веселий настрій. У такої ж кількості людей, навпроти, виникає почуття роздратування, туги, тривоги, самітності. У деяких людей виникає почуття холоду, і ні в кого — тепла. Асоціації, що формуються при цьому, носять в основному приземлений, побутовий характер. Як це і повинно бути, при функціональному переважанні лівої півкулі полегшуються стереотипні рухові операції, а асоціації стають конкретними, з низьким рівнем узагальнення понять.

Існують методики, що дозволяють визначити деякі вроджені властивості особистості, такі, як відносна перевага другої або першої сигнальної системи, що, у свою чергу, пов'язано з функціонуванням правої і лівої півкуль мозку людини.

Дана типологія пов'язана з навчанням, відповідно до якого вища  нервова діяльність людини характеризується наявністю в ній двох сигнальних систем: першої сигнальної системи — образної, емоційної, і другої — зв'язаної з відображенням цих образів за допомогою слова — сигналу сигналів. Відносна перевага першої сигнальної системи характеризує художній тип, відносна перевага другої — розумовий тип, різне їх представлення — середній тип людей.

      Наявність двох сигнальних систем у психіці людини пов'язана з діяльністю правої і лівої півкуль мозку, перша з яких переважно бере участь у продукуванні образів і емоцій, а друга — слів і мови в цілому. Відносна перевага діяльності правої півкулі мозку людини дозволяє говорити про домінування першої сигнальної системи, а перевага лівої півкулі — про домінування другої. Відомо, що ліва півкуля мозку керує правою стороною тіла людини, а права — лівою (так звана асиметрія мозку).

Найпростіший тест для виявлення відносної переваги тієї чи іншої сигнальної системи складається в кількаразовому «схлестуванні» або переплетенні пальців: якщо зверху завжди виявляється великий палець лівої руки, то говорять про відношення даної людини до художнього типу (перша сигнальна система): якщо зверху виявляється великий палець правої руки, те це вказує на розумовий тип (друга сигнальна система). Відмінною рисою «правопівкульного» образного мислення вважають здатність цілісно, у комплексі сприймати предмети і явища з одночасною і моментальною обробкою багатьох параметрів. «Лівопівкульне» ж мислення наділяють здатністю до послідовної обробки інформації, коли пізнання відбувається постадійно й у зв'язку з цим носить аналітичний характер. Дана відмінність була встановлена ще І.П. Павловим, який писав, що „художників" захоплює дійсність цілком, сповна, без усякого дроблення і роз'єднання, а „мислителі" дроблять її і тим ніби змертвляють, роблячи з неї кістяк, і потім тільки поступово збирають її частини і намагаються в такий спосіб оживити, що їм цілком усе-таки не вдається».

Що стосується нерівнозначності структур і функцій лівої і правої півкуль головного мозку людини, то думки більшості дослідників, що займаються проблемами функціональної асиметрії півкуль головного мозку, щодо компетенції двох півкуль при рішенні різних задач в основному подібні.

Ліва півкуля відповідає за:

•  формальні лінгвістичні операції, включаючи мову, синтаксичний аналіз і фонетичне представлення;

•  програмування артикуляційного апарата і володіння тонкими програмами розрізнення часових послідовностей фонетичних елементів і причинно-наслідкових зв'язків, що виражаються синтаксичними засобами;

•  розрізнення часів дієслів, множини й однини;

•  правильне розуміння речень зі складним синтаксисом або потребуючих значного навантаження на короткочасну пам'ять;

•  розрізнення причинно-наслідкових зв'язків і часових послідовностей;                                           

•  послідовне, східчасте пізнання аналітичного характеру;

• операції з цифрами і математичними формулами в межах формальної логіки і раніше засвоєних правил;

• спеціалізацію на часових відношеннях.

Права півкуля відповідає за:

• визначення приналежності або неприналежності геометричних або топологічних фігур до наборів з незазначеним інваріантним знаком;

• впізнавання слів, що звучать, уловлювання асоціативних значень окремих слів;

• сприйняття багатьох предметів і явищ і світі в цілому;

• визначення орієнтації і кривизни ліній;

• розрізнення багатокутників і неправильних обрисів;

• визначення просторової орієнтації зорових сигналів;

• знаходження подібностей або розходжень між безперервними або фрагментарними контурами;

• розпізнавання стереоскопічних зображень;

• спеціалізацію на просторових відношеннях.

Таким чином, очевидний той факт, що не тільки в патології, але й у нормі права і ліва півкулі функціонують, користуючись відмінними друг від друга стратегіями переробки інформації. Це говорить про їхню різну когнітивну спеціалізацію .

Останнім часом багато досліджень продовжили і поглибили вчення про діяльності півкуль мозку людини. Огляд результатівів цихих досліджень дозволяєє зробити висновок про два різні типи мислення. Це розходження зводиться до принципів складання зв'язного контексту з окремих елементів інформації: лівопівкульне мислення з цих елементів створює однозначний контекст, тобто з усіх незліченних зв'язків між предметами і явищами воно активно вибирає тільки деякі, найбільш істотні для даної конкретної задачі. Правопівкульне ж мислення створює багатозначний контекст завдяки одночасному охопленню практично всіх ознак і зв'язків одного чи багатьох явищ. Іншими словами, логіко-знакове мислення вносить у картину світу деяку штучність, тоді як образне мислення забезпечує природну безпосередність сприйняття світу таким, яким він є.

Описана концепція фундаментальних розходжень між ліво- і правопівкульною стратегією переробки інформації має пряме відношення до формування різних здібностей людини. Так, для наукової творчості, тобто для подолання традиційних представлень, необхідне сприйняття світу у всій його цілісності, що припускає розвиток здібностей до організації багатозначного контексту (образного мислення). І дійсно, існують численні спостереження, що для людей, які зберігають здібності до образного мислення, творча діяльність менш стомлююча, ніж рутинна, монотонна праця. Люди ж, що не виробили здібності до образного мислення, нерідко бажають  виконувати механічну роботу.

Звідси ясно, як важливо з ранніх років правильно розвивати обидві півкулі мозку.

Спеціалізацію мозкових півкуль можна представити ще і так:

 

Ліва півкуля

Права півкуля

(пильнування)

(гіпнотичний транс)

переважає свідоме

переважає несвідоме

вербальне

невербальне

логіко-граматичне

візуально-просторове

раціональне

інтуїтивне

конкретне

абстрактне

аналітичне

синтетичне

кероване

спонтанне

концентроване

дифузійне

напруга

комфорт

 

До недавніх пір вважалося, що все, що відбувається в психічній і розумовій діяльності людини цілком усвідомлюється нею. Тепер загальновизнано, що в процесі мислення і психічної діяльності самосвідомість є лише незначною частиною. Крім відкрито визнаних нами причин, що стоять за нашими діями, існують ще таємні причини, у яких ми не здатні зізнатися навіть самим собі. Більшість наших дій обумовлена прихованими двигунами, що вислизають від нашого спостереження, і навіть найпрофесійніший аналітик у стані помітити лише невелике число несвідомих двигунів, яким він підкорюється.

Хиба що лише десята частина щоденного процесу мислення людини відбувається свідомо, інша ж розумова діяльність здійснюється на підсвідомому рівні. Так зване свідоме мислення є лише вершиною айсберга, що піднімається з глибин океану. Ми знаходимося ніби в темному лісі в безпросвітну ніч, наші смолоскипи кидають тільки незначне коло променів, поза яким більш широке кільце напівтіней, а далі йде вже непроглядна пітьма. Тим часом саме у цій пітьмі і напівтінях відбувається величезна робота, і її результати, коли це потрібно, уриваються у світлове коло, називане свідомістю.

Про існування у людини несвідомої сфери діяльності давно, задовго до відкриття Фрейда, здогадувалися і лікарі, і письменники, і філософи. Але це несвідоме було таємницею за сімома печатками, воно було оточено міфами і релігійними забобонами, віддавалося в повне володіння чи то Богові, чи то дияволові. Очевидне існування в людині психічно непізнаних явищ давало грунт для різних містичних вчень.

У тваринному світі всяку поведінку можна описати інстинктами, найчастіше обумовленими фізіологічними потребами. По суті справи — це дії, що безпосередньо спонукаються некерованими мотивами.

Зовсім інакше стоїть справа у людини. У неї є самосвідомість, якесь «Я», центр її особистості. Невід'ємна частина діяльності людини — стереотипи і моральні норми культурного середовища, засвоєні в процесі соціалізації. Ці структури придушують одні мотиви людини і дозволяють реалізуватися іншим. Так, шляхом придушення певних мотивів, формується людська діяльність. Свідомість виявляється усього лише вершником, що осідлав норовисту тварину, приборкав її, наскільки можливо, і не дає їй бігти туди, куди хочеться, — а тільки до мети. З цієї причини часто поводження людини визначається не її свідомими планами, а боротьбою її «Я» з несвідомими прагненнями організму.

Механізм придушення далеких від «Я» прагнень З.Фрейд назвав цензурою. Цензура — головна  зброя «Я» у його боротьбі з несвідомим, але зброя гостра с обох сторін. Все, що не відповідає моралі суспільства, не допускається до свідомості. Цензура витісняє в підсвідомість усі природні тваринні мотиви, що заборонені суспільною мораллю і заходять у суперечність із засвоєними ідеологічними стереотипами. Людина не знає про існування цих устремлінь. Вона думає, що в ній є тільки те, що доступно її свідомості.

Але подавлені прагнення нікуди не зникають. Вони живуть своїм власним життям, намагаються реалізуватися, вирватися назовні, пробивши стіну психологічного захисту — цензуру. І пробиваються у вигляді обмовок у мові, описок у письмі, комплексів, невротичних симптомів.

Описаний механізм у сучасній психоаналітиці називають особистісним несвідомим, оскільки воно виявляється результатом власного життя кожного індивіда. Особистісне несвідоме, хоча і значно більше за обсягом, ніж свідоме, але проте і воно сильно поступається ще одній формі несвідомого, котру називають колективним несвідомим. Останнє вміщає в себе результат життя всієї людської популяції, від моменту її формування в глибинах долюдських  предків.

Механізм колективного несвідомого. Якщо з фізіологічної точки зору наше тіло є підсумком усієї людської еволюції, те саме можна сказати і про нашу психіку, що у певній мірі властива всім людям, опосередковуючи їх взаємодію із середовищем проживання. Оскільки наявні постійно повторювані умови існування поколінь, то виникли і типові для всіх біологічних видів (у тому числі і для людини) реакції, що відбуваються автоматично і називаються інстинктами. У людини відповідно є і спільні для всього живого інстинкти, і специфічні людські несвідомі реакції на середовище проживання, чи то фізичні явища, інші люди чи власні психофізіологічні стани. Універсальні прообрази, проформи поведінки і мислення складають колективне несвідоме, як систему установок і реакцій, що незримо визначає життя людини.

У порівнянні з тваринами людина наділена свідомістю, завдяки чому вона вільна від чисто інстинктивних реакцій на світ. Свідомість опосередковує її відношення з навколишнім світом, що відкриває величезні можливості, але разом з тим веде і до небезпеки відриву свідомості від «життєвих коренів».

Тварини повністю занурені в несвідоме життя, їм немає потреби вдаватися до свідомої регуляції поведінки, і вони не можуть «з’їхати з глузду», оскільки в них його просто немає. Людина первісного суспільства лише в незначній мірі відривалася від «матері-природи». З розвитком свідомості ця прірва усе більш поглиблювався, і людина змушена була пристосовуватися не тільки до зовнішнього, але і до власного внутрішнього світу, тобто їй потрібно було постійно відновлювати рівновагу, гармонійне співвідношення з успадкованими нею з минулого несвідомими детермінантами поведінки і мислення.

Дикун зберігав гармонію за допомогою міфології, магії, ритуалів, причому міфологічне мислення ще не знало диференціації на суб'єкта й об'єкта, зовнішнє і внутрішнє, фізичне і психічне. Сучасне ж людство, що відмовилося від міфологічних уявлень, нараховує лише кілька століть.

Орієнтація сучасної людини винятково на свідому поведінку породила і новий тип мислення — логічне. Таке мислення протікає в судженнях, воно словесне, потребує зусилля волі. Воно втомлює людину. Логічне мислення є інструмент і породження культури. З ним в першу чергу пов'язані наука, техніка, промисловість — знаряддя контролю над реальністю. У малорозвинених суспільствах і понині логічне мислення слабко помітно.

Ненаправлене, інтуїтивне мислення являє собою потік образів, а не понять. Воно не втомлює людину. Варто лише розслабитися, і ми втрачаємо нитку логічного міркування, переходячи до природної для людини грі уяви. Таке мислення непродуктивне для пристосування до зовнішнього світу, оскільки іде від реальності до фантазій. Воно те саме що сновидіння. Проте воно необхідне для художньої творчості, міфології, релігії.

Усі ті творчі сили, що сучасна людина вкладає в науку і техніку, людина стародавності присвячувала міфам і релігії. Завдяки цьому ми стали багатими в знаннях, але бідними в мудрості. Справжніми джерелами мудрості продовжують залишатися для нас лише сновидіння, коли контроль логічного мислення слабшає і ми знову маємо можливість ввійти у втрачений для нашої свідомості фантастичний світ.

 

Особливості функціонування  психіки

Психіка людини є цілісність, єдність свідомих і несвідомих процесів. Вона є саморегулюючою системою, у якій відбувається постійний обмін енергією між свідомістю і її протилежним полюсом — колективним несвідомим. Енергія народжується з протиріч, з боротьби двох протилежностей, як Інь з Янь і навпаки. Відокремлення якої-небудь з цих двох частин психіки веде до втрати енергетичної рівноваги. Коли свідомість прагне відокремитися від несвідомого (що відбувається, наприклад, у європейських народів останніх сторіч), несвідоме прагне до «компенсації» себе. Вторгнення колективного несвідомого здатні приводити не тільки до психозів, але і до всіляких псевдопророцтв, до «інфляції» свідомості всякого роду «вождів», що стають «носіями» надлюдських сил.

Будь-яка релігія близка до міфології, а тому вона є різновидом колективного несвідомого. З цього зрозуміло, що релігія вічна, вона просто необхідна всьому сучасному людству як місток, здатний підтримувати стійкий енергетичний баланс між усе зростаючим рівнем свідомості і здаючим свої позиції колективним несвідомим. Релігія несе в собі дві функції - рятівника душі і регулятора психічного здоров'я. Суспільству, позбавленому «захисних стін» релігійних символів, цілком реально може загрожувати божевілля.

У цьому плані важлива розробка теорії катарсису (по давньогрецьки «очищення»), відповідно до якої відтворення в пам'яті й емоційній сфері («від-реагування») забутої психічної травми може позбавити хвору людину від невротичного синдрому, викликаного цією травмою.

 

Особливості впливу установок на поведінку людини

Відповідно до вчення Д. Н. Узнадзе (1886-1950), сфера дії несвідомого психічного настільки широка, що вона лежить в основі всієї активності особистості, як внутрішньої, так і зовнішньої. У людській активності, згідно Узнадзе, несвідома психічна дія виявляється у вигляді установок.

Пропоную вам, шановний читач, провести один із класичних дослідів по виробленню установки. Якщо ви візьмете три кулі або м'яча: два, наприклад, діаметром 6 см, а один — 12 см. Розміри подано приблизні. Потім запропонуєте знайомому оцінити рівність цих м'ячів. Він скаже, що два м'ячі рівні за розміром, а один більший. Попросіть випробуваного сісти, закрити очі, покласти руки на коліна долонями нагору, і скажіть йому інструкцію типу: «Порівняйте ці два м'ячі по величині на дотик. Якщо ви відчуєте, що більший по об’єму м'яч знаходиться в правій або лівій руці, то скажіть: «у правійї» або «у лівій», очі не відкривати». Потім ви даєте в ліву руку м'яч більший, а в праву — менший. Коли випробуваний визначить, у якій руці великий м'яч, ви знімаєте їх і через три секунди даєте м'ячі знову — більший м'яч у ліву руку, а менший — у праву. У такий спосіб пред'являєте м'ячі 5-10 разів. На 10-й раз ви подаєте в руки два однакових за розміром м'яча. Однакові м'ячі ви пред'являєте 5 разів, і ваш випробуваний, обмацуючи їх, із закритим очима буде говорити, що він почуває в правій руці м'яч, більший за обсягом, а в лівій менший. Якщо випробуваний відкриє очі, то переконається, що м'ячі однакові по розмірі, але, закривши очі, знову буде в правій руці почувати кулю, більшу за розміром.

Цей стан називається контрастною ілюзією. Д.Н. Узнадзе цей стан визначив як готовність до звичного способу реагування, тобто як установку. Установки можна викликати в різних органах почуттів, або, як кажуть психологи, установки бувають різних модальностей: аудіальні (що виробляються на слух, звук), тактильні (дотикальні), візуальні (зорові) і кінестетичні (рухові).

Установки мають наступні характеристики:

1.  Збудливість фіксованої установки. Тобто скільки настановних пред'явлень (нерівні м'ячі) потрібно випробуваному, щоб виникла ілюзія? Деяким людям і 5 пред'явлень досить, іншим і 20 мало.

2.  Міцність фіксованої установки. Скільки разів при пред'явленні рівних м'ячів виникає контрастна ілюзія? У якому по рахунку пред'явленні людина може стряхнути із себе ілюзорне сприйняття нерівності? Одному досить 5 пред'явлень, а іншому— 20. Ілюзія може «перескакувати» те ліворуч, то праворуч, один з рівних м'ячів здається «більше». Це показник пластичності установки.

3.  Варіабельність установки. Є люди, у яких той самий експеримент у різні дні викликає однакову кількість ілюзій. Але, виявляється, є люди, у яких міцність ілюзій сьогодні одна, а завтра інша. Про них говорять: фіксована установка варіабельна.

Від характеру роботи установок залежить і характер людини. Наприклад, якщо установка «збудлива» (легке виникнення ілюзій), то ці люди найчастіше запальні, експансивні.

У кого низька збудливість, ті інертні, пасивні. Якщо установка «динамічна» (ілюзії не застрягають, довго не затримуються), виходить, людина вміє пристосуватися до оточення, витривала у конфліктах.

Якщо «статична» установка, міцні ілюзії довго не проходять, тоді навпаки. Людина неуживчива, легко ламається в конфліктах. Якщо установка «варіабельна», то людина непослідовна й імпульсивна.

Установки несвідомі і формуються під впливом середовища. Саме в такий спосіб фіксуються наші стереотипи життя.

Існує безліч різних несвідомих установок, що визначають нашу поведінку.

У дослідженнях Узнадзе зустрічається опис явища, що стоїть за первинною установкою. Він описує поводження людини, що раптово відчула спрагу. «Скажемо, я почуваю сильну спрагу й у цьому стані я проходжу повз місце продажу прохолодних напоїв, повз яке мені доводилося проходити щодня по декілька разів. Цього разу я почуваю, що виглд напоїв притягує, начебто тягне до себе. Підкоряючись цьому потягу, я зупиняюся і замовляю собі воду, що здається зараз мені найбільш привабливою. Лише тільки я задовольняю спрагу, вода одразу ж втрачає для мене привабливу силу, і якщо я в такому стані проходжу біля того місця, воно залишається поза моїм інтересом, або ж буває, що я його не зауважую зовсім».

Явище «вселяння» з боку предметів нам усім відомо. Предмети притягають нас до себе і спонукають до певної діяльності.

Іноді і потреба, і сам її предмет не усвідомлюються людиною, але, проте, сильно визначають її вчинки, «притягають» людину до себе. Так, герой роману «Злочин і покарання» Раскольніков, що мав намір піти в поліцейську контору, раптом знаходить себе біля того місця, де ним було зроблено вбивство баби-лихварки.

«У контору треба було йти усе прямо і при другому повороті узяти вліво: вона була вже в двох кроках. Але, дійшовши до першого повороту, він зупинився, подумав, повернув у провулок і пішов обходом через дві вулиці, — можливо, без усякої мети, а, може бути, щоб хоч хвилину ще потягнути і виграти час. Він йшов і дивився в землю. Раптом начебто хто шепнув йому щось на вухо. Він підняв голову і побачив, що стоїть біля того будинку, у самих воріт. З того вечора він тут не був і мимо не проходив.

Непереборне і непояснене бажання схилило його».

Читаючи, ми бачимо і відчуваємо, як якась незрозуміла сила тягне Раскольнікова до місця злочину, і вона, ця сила, немов діє незалежно від нього.

Таким чином, при наявності деякої потреби предмет, що може задовольнити індивіда, тягне його до себе і спонукує зробити дію, що «потрібє» цей предмет і що приводить до задоволення потреби.

В одному випадку цей предмет — склянка води, а в іншому — місце злочину. У першому прикладі стан, викликаний потребою і її предметом, усвідомлюється, а в другому прикладі приховано від людини.

Але в обох випадках специфічний стан, що виник у суб'єкта, при наявності потреби і її предмета, виражається в спрямованості, готовності до здійснення визначеної діяльності, що відповідає потребі, тобто установки.

У розумінні Д.Н. Узнадзе «первинна установка» виражається в конкретному психологічному явищі — феномені «спонукаючогоо характеру» предметів. Цей феномен може викликати імпульсивні установки, що переходять в імпульсивну поведінку.

Приклади дії імпульсивних установок зустрічаються буквально на кожному кроці. Ви пишете статтю, а поруч стоїть тарілка з яблуками або лежить пачка сигарет. Час від часу ви, не відриваючись від роботи, машинально протягаєте руку і берете яблуко або закурюєте сигарету. У тому випадку, якщо умова, здатна задовольнити потребу, знаходиться перед нами в стандартній ситуації, ми майже ніколи спеціально не замислюємося, що зробити: «Самі умови ситуації диктують нам, що треба робити» . [38].

Будь-яке імпульсивне поводження здійснюється під впливом актуального імпульсу миттєвої потреби і предмета, що відповідає їй, який диктує, у буквальному значенні цього слова, що потрібно робити.

Склянка води, що стоїть на кафедрі, «вселяє» лекторові, що відчув спрагу, взяти і випити її, не перериваючи ходу своїх міркувань.

Якщо ви ситі, але почуваєте приємний запах ласощів, те цей продукт «вселяє» вам помилковий апетит, і ви його купуєте. Будь-яка жінка, зайнята численними домашніми справами, у момент появи недостатньо знайомої людини машинально поправляє волосся, направляючись назустріч гостеві. Запеклий курець, захоплений розмовою, механічно буде курити стільки разів, скільки будуть протягувати йому сигарети.

Багато установок допомагають нам жити автоматично в стандартних ситуаціях. У цей момент індивідуальні установки не заважають нам думати про інші проблеми. Наприклад, у молодої людини, що збирається на побачення з коханою дівчиною, ніяк не надівається черевик, і всі його зусилля виявляються марними. Тоді, порядком знервувавшись, він починає розбиратися, у чому справа, і з досадою виявляє, що, захопившись мрією про зустріч з коханою дівчиною, він завзято намагався натягнути черевик свого брата. Перешкода, що виникла при надяганні черевика, паралізує установку, спрямовану на зустріч з дівчиною, виникає у свідомості потреба довідатися причину затримки.

Наші установки можуть виявлятися й у застереженнях, обмовках помилкових діях. Приклад. Юнак, що розійшовся з коханою дівчиною, починає зустрічатися з іншою. Жваво розмовляючи з нею про щось, він кілька разів називає її ім'ям тієї дівчини, з яким зустрічався раніш.

Значеннєва установка являє собою вираження особистісного сенсу у вигляді готовності до певної діяльності. Ця функція може безпосередньо виявлятися в загальному значеннєвому забарвленні різних дій, що входять до складу діяльності, виступаючи у вигляді «зайвих» рухів, значеннєвих обмовок і застережень.

Наступний рівень настановної регуляції — мета дії. Ціль, будучи представлена у формі образа усвідомлюваного передбачуваного результату, актуалізує готовність суб'єкта до її досягнення і тим самим визначає спрямованість даної дії. Під цільовою настановою і розуміється готовність суб'єкта зробити насамперед те, яку мету він поставив при рішенні песної задачі.

      Мета дії, що передбачається суб'єктом, продовжує впливати і після того, як дія перервана, виступаючи у вигляді стійкої тенденції до завершення перерваних дій (Б.В. Зейгарнік) .

„Цим феноменом інтуїтивно користуються письменники і гарні лектори. Письменник, що бажає, щоб його читач захотів прочитати другу, ще не опубліковану частину книги, намагається «обірвати» виклад на самому цікавому місці. Лектор, що прагне, щоб його слухачі глибше зрозуміли проблему, не «розжовує» її до кінця, а перериває лекцію, змушуючи тим самим слухачів власноруч спробувати вирішити або обміркувати цю проблему. Якщо слухач виходить з лекції в стані перерваної дії і має установку на пошук рішення поставленої проблеми, то, виходить, лекція вдалася.

Будь-який план своєї поведінки ми розбиваємо на операції, що допомагають нам досягти наміченої мети. Готовність до здійснення певного способу дії розуміється як операціональна установка.

У повсякденному житті операціональні установки діють у звичних стандартних ситуаціях, цілком визначаючи роботу «звичного»  плану поводження [38].

Після того, як людина багаторазово виконувала один і той самий акт у певних умовах, у неї при повторенні цих умов не виникає нова установка, а актуалізується раніше вироблена установка на ці умови [38].

Різноманітні фіксовані соціальні установки також можуть виступати як операціональні установки. Приклад дії соціальних фіксованих установок, що актуалізуються в стандартних ситуаціях, можна побачити в творі Л.Н.  Толстого «Анна Кареніна»: «Життя Вронського тим було особливо щасливе, що в нього був перелік правил, які визначали усе, що треба і не треба робити. Перелік цих правил обіймав дуже мале коло умов, проте правила були безсумнівні, і Вронський, ніколи не виходячи з цього кола, ніколи ні на хвилину не коливався у виконанні того, що треба. Правила ці безсумнівно визначали, що потрібно заплатити шулерові, а кравцю не потрібно, що брехати не треба чоловікам, а жінкам можна, що обдурити не можна нікого, але чоловіка можна, що не можна прощати образ, але можна ображати, і т.д. Усі ці правила могли бути нерозумні, але вони були безсумнівні, і, виконуючи їх, Вронський відчував, що він заспокоєний і може високо носити голову» [37].

Ці правила, норми оцінок і відносин впроваджуються у свідомість людини і, виступаючи у формі умов, що відповідають стандартному колу операціональних установок, керують людиною в повсякденному житті і рятують від необхідності кожен раз вирішувати, як слід діяти в тій чи інший ситуації, що вже зустрічалася. Достатньо, спираючись на минулий досвід, віднести ситуацію, що зустрілася, до певного класу, і «спрацьовують» відповідні установки.

Ці установки будуть операціональними — за їх місцем в діяльності, й відповідними засвоєним соціальним нормам (приклад із Вронським) — за їх сенсом. Операциональні установки звичайно усвідомлюються лише в тих випадках, коли вони порушуються.

Так, головний персонаж роману Ф. М. Достоєвського «Ідіот» князь Мишкін замість того, щоб недбало кинути свій вузлик швейцарові, заводить з ним докладну бесіду в «людській», чим спочатку приводить у здивування самого швейцара, а потім і княгиню Мишкіну. Порушення прийнятих норм заважає швейцарові, «людині з натяком на думку», вирішити, як поводитися з князем. Подібне порушення правил і установок, що випливають з них, на певну поведінку в даній ситуації розцінюється і швейцаром, і княгинею як подія надзвичайна, про що недвозначно дається зрозуміти князеві Мишкіну.

Несвідоме психічне складається з безлічей установок: первинної, цільової, імпульсивної, значеннєвої і операціональної. [38].

Не слід представляти ці установки, як поверхи, надстроєні один над одним і позбавлені будь-яких відносин між собою.

Всі установки знаходяться в постійному взаємовідношенні одна з одною і впливають одна на одну. Кожна установка прагне реалізувати свою цільову потребу, і кожна з них має свій установочний операціональний спосіб її реалізації. Ці установки, прагнучи до своєї мети, діючи, наступають одна на одну. Таким чином, може виникнути протиріччя, конфлікт, що з несвідомого може перейти у свідомість.

Наші старі установки можуть здійснювати свій вплив на нові. Наприклад, у курця з'явилася цільова настанова, що проявилася в усвідомленому бажанні кинути курити. Він свідомо приймає рішення, що завтра більше курити не буде. Ранком стара операціональна фіксована установка актуалізує в нього у свідомості бажання закурити, і він бере сигарету. Але «цільова настанова» знову аналізує у свідомості курця мотив кинути курити, наприклад: «Я кинув курити! Все, я не курю!» Курець забирає сигарету. У цей момент «стара установка» диктує протилежну мотивацію: «Хто відразу кидає курити? Відразу кидати курити шкідливо! Давай будемо відвикати поступово». Ці дві установки знаходяться в конфлікті одна з одною, а свідомість курця, його «Я» повинно підтримати одну з них. Якщо «Я» курця не актуалізує мотив «кинути курити», то «стара звичка» курити залишається.

Отже, між установками різних рівнів складаються певні взаємини. Мислення середньої людини подібно мавпі, що стрибає і бігає між конфліктуючими установками і приймає найчастіше «імпульсивні» рішення. Люди дивляться на світ крізь окуляри, скла яких затемнені світлонепроникною плівкою «старих установок» (догм, знань, застарілих забобонів і т.д.).

 «Стара установка продовжує своє існування у певній якісності установок сьогодення» [38].

Ця глибока думка творця теорії установки показує нам, що «старі установки», або,  «установки на минуле», впливають на «нові установки», або «установки на майбутнє».

Але існують творчі установки, що можуть організовувати й інтегрувати діяльність конфліктуючих між собою установок. Формування подібних установок — це, здається, одна з найважливіших функцій вашого несвідомого. Така інтеграція дає людині духовну силу, творчий потенціал. Творчі установки виражають у життєдіяльності людини її особистісний зміст, додають стійкий характер і допомагають перебороти багато труднощів у житті людини, створюють у свідомості індивіда духовний самоконтроль і ведуть її до самовдосконалення.

До розуміння цього, щоправда, у неясній формі, неодноразово вже приходили кращі розуми минулого. Відомий римський філософ Л.А. Сенека, не сумніваючись, стверджував: «Скільки людина прожити хоче — може». Через століття до цього ж висновку прийшов Ґете, Із приводу смерті одного знайомого він писав: «От умер 3., ледь доживши до 75 років. Що за нещасливі створіння люди — у них немає сміливості прожити довше. Головне, треба навчитися панувати над самим собою».

Сугестивність людини залежать від неусвідомлюваної психологічної установки. Виникнення неусвідомлюваної психологічної установки на сугестивність (вселяння) робить безпосередній і глибокий вплив на гіпнабельність. Але доти, поки позитивна установка на вселяння не виключить у свідомості індивіда мотиви поведінки, що суперечать процесові вселяння, ефекту не буде.

Під впливом позитивної установки на сугестивність несвідомо спрацьовує механізм, що виключає поведінку, яка суперечить цій установці. Установка на вселяння є реорганізатором психологічних установок особистості, що надалі не тільки сприяють досягненню гіпнотичного стану, але й активно беруть участь у самому процесі створення цього стану.

Свідомість індивіда зовсім не є феноменом, що вичерпує психологічну сутність і спосіб прояву психічних особливостей людини. Всі особистісні якості індивіда мають несвідому причину.

Несвідоме психічне керує усіма фундаментальними вимірами людини у всіх аспектах. Управління здійснюється несвідомо або може реалізуватися через свідомість. Несвідоме є непереборний початок усього суспільного буття людини, а не однієї тільки її індивідуальності.

Вселяння являє собою втручання в афферентний синтез. Воно йде в наступних напрямках.

1. За допомогою вселяння загальмовується реальна імпульсація і деактуалізується наявна в даний момент мотивація.

2.  Цілеспрямовано активуються енграми того чи іншого стану (вони можуть бути як результатом безпосереднього досвіду, так і підсумком досвіду інших). Втручання в сферу мотивації може бути непрямим, коли формований психічний стан природно включає той чи інший мотив, або ж прямим — при спеціальному вселянні.

На основі активованих енграмм і мотивів створюється відповідний акцептор результатів дії і сама програма дії, що включає підготовку внутрішнього середовища організму і систем, що формують зовнішню активність.

 

5.1.4 Змінені стани свідомості (ЗСС).

 

Основною психофізіологічною характеристикою людини є її здатність зводити воєдино всю психофізіологічну інформаційно-енергетичну активність організму, виявляючи її у формі звичайного стану свідомості, що формує наше самоусвідомлення, «тут і зараз», у вигляді домінанти — робочого принципу функціонування мозку, що визначає зміст і напрямок усіх реакцій і поведінки в даний момент.

Домінанта володіє основною своєю властивістю — вона підсумовує в собі збудження сусідніх нейронних структур мозку і прагне стійко їх підтримувати і зберігати в психофізіологічних структурах пам'яті. Мозок має безліч домінант, кожна з яких включається у певних ситуаціях, тому ту або іншу поведінкову реакцію людини визначає найбільш збуджена домінанта. Свідомість людини влаштована таким чином, що активація однієї з домінант автоматично викликає гальмування інших, особливо сусідніх, що дозволяє людині без перешкод (без боротьби домінант) здійснювати певний вид діяльності, хоча в початковій розшуковій роботі використовується широке збудження всієї кори головного мозку. Однак в асоціативно складених, логічно суперечливих і інформаційно перевантажених ситуаціях, мозок, як і будь-який надскладний пристрій, дає збої, особливо при конфліктах усередині тієї домінанти, що енергетично найбільш насичена і є в даний момент ведучою. У таких ситуаціях, як правило, можливі  міждомінантні конфлікти, що можуть витісняти в сферу Несвідомого неприйнятні  для свідомості (а свідомість — це ведуча і вигравша в даний момент конфлікти домінанта) інші домінанти з їх, неусвідомлюваною з цього моменту, інформацією.

Одна з домінант, що енергетично найбільш насичена і логічно не суперечить досвіду і змісту пам'яті даної людини, перемагає в щосекундній боротьбі з іншими домінантами (з іншою інформацією). Вона  стає на даний момент часу нашою свідомістю, тобто тією виділеною з всіх інших інформацією, що нами й усвідомлюється. Вся інша інформація, тобто домінанти, що програли, іде в мозкові глибини несвідомої пам'яті. Якщо інформаційна домінанта, що програла, слабка, то вона стирається в проміжних мозкових механізмах оперативної і короткострокової пам'яті. Якщо домінанта, що програла, сильна, то  вона проникає в глибинні механізми довгострокової пам'яті і закріпивши там на все життя, починає змінювати колишній зміст і всю психофізіологію несвідомого. На цьому феномені витиснення 3. Фрейд побудував свій знаменитий психоаналіз, задавшись метою витягати з глибин несвідомого витиснуту туди інформацію, щоб, очистивши від неї несвідоме, повернути йому здатність до нормального психофізіологічного й інформаційно-енергетичного функціонування, тим самим виліковуючи людей від виниклих з цієї причини психічних захворювань.

При внутрідомінантних збоях, у силу природних особливостей роботи мозку, у них автоматично виникає незатухаюче вогнище збудження, що також змінює звичайний стан свідомості і породжує транс, тобто незвичайний, змінений стан свідомості. На цій властивості мозку побудовані  психотехніки знаменитого китайського гіпнозу (метод розриву стереотипних реакцій, метод коанів і ін.) і циганського гіпнозу (метод раптового інформаційного й емоційного перевантаження, метод раптового логічного тупика, стрес-метод, метод диссаціацій і ін.).

Витиснуті в інформаційно-міждомінантних конфліктах у несвідоме енергетично сильні домінанти створюють у ньому свої мотиви і програми реакцій і поведінки, що часто відрізняються, аж до повного протиріччя, від свідомих реакцій і поведінки на даний момент часу. Витиснуті домінанти і їхня інформація згодом виявляють себе у вигляді так званих автоматизмів, інтуїції і нашого другого «Я». У результаті боротьби свідомого і несвідомого виникають невротичні напруги, що приводять до утворення стійких патологічних комплексів, що виявляються в скутості, страхах, ослабленні опору, неврозах. У важких випадках — психосоматичних розладах і психічних захворюваннях, аж до повного розщеплення єдиної особистості на двох і більш, одну звичайну свідому й іншу (або інші) патологічну несвідому. Звідси виникають так звані «контактери», «уфологи», «астрологи» і інші «поведені» особи зі зміненою патологічною свідомістю, що внутрішню реальність з її уявлюваними картинами, звуками, мовою і т.д. сприймає як зовнішню реальність. От це роздвоєння особистості і втрата нормальної здатності відрізняти внутрішні галюцинації і «голоси» від об'єктивної зовнішньої реальності і є патологією, що часто зустрічається у тих, хто «чує голос» або «голоси», «бачить і розмовляє з інопланетянами», «контактує з Космічним Розумом», «спілкується з Інформаційним Полем» і т.д.

Утворення витиснених домінант, або, як їх називають західні психоаналітики, «систем конденсованого досвіду», сприяє передчасному старінню і виникненню багатьох старечих захворювань у результаті нарощування в організмі так званих «нервово-інформаційних помилок і поломок», як у комп'ютері.

Слід зазначити, що в тих випадках, коли домінанти, що виграли, продовжують стійко функціонувати, незважаючи на вже іншу ситуацію, що змінилася з часом, то в таких випадках ми вже маємо злегка змінену свідомість, тобто крім нової ведучої домінанти продовжують функціонувати і старі. Тобто, надмірне  стійке збудження певних домінант (що виникли через багаторазові повторення або з інших причин) приводить до виникнення автоматичних умовних реакцій, стереотипності поведінки і шаблонності психологічних установок. Це знижує нормальну пошукову активність звичайного стану свідомості і різко звужує пізнавальні й інші пошукові

можливості особистості, роблячи її закомплексованою, а згодом і патологічною. Це схоже на дію комп'ютерних вірусів, що формують власні програми і витісняють із блоків пам'яті всю іншу інформацію, різко спотворюючи і знижуючи можливості комп'ютера.

Вища нервова діяльність людини забезпечується в основному процесами мозку, що самоорганізуються, тому й у виправленні помилок він повинен покладатися тільки на свої власні особливі механізми, що включаються тільки в критичні моменти, коли нестандартна ситуація вимагає переходу до нової моделі поведінки або коли ситуація загрожує самому життю людини.

         Шаблонні реакції — основа поведінки всіх живих істот. Особливу роль вони грають у поведінці суспільних тварин, де, досягаючи вищої ступені складності, забезпечують взаємодію індивідів. Але,  чим вище організація нервової системи, тим більше імовірність виникнення конфліктів між діяльною і консервативною частинами розуму. Найбільш значимо це для людини, адже у неї поділ психіки на свідому і несвідому частини досягає максимуму. Ефективна зміна поведінки в залежності від зовнішніх змін можлива тільки за умови контролю над старими шаблонами, тобто при можливості хоча б часткового або тимчасового їхнього усвідомлення. Так реалізується психологічна адаптація.

Протікання подібних процесів забезпечується і каталізується зміненими станами свідомості (ЗСС). Спектр і глибина різних ЗСС дуже різноманітні. Найбільш відомий приклад дії подібного роду станів — це сон, особливо швидка його фаза. Саме в цій фазі ми запам'ятовуємо сновидіння. Сни — це у певному сенсі діалог свідомості і підсвідомості, під час якого здійснюється інтенсивна робота.

Пошукова активність людини має пряму залежність від снів. Цей факт доведений експериментально. Але сни мають свої обмеження, тим більше що мало хто з людей може використовувати їх з максимальною користю. Тому також дуже важливе значення мають ЗСС, що виникають у стані пильнування. У різних  ЗСС можливо або звуження, або розширення поля свідомості. Звідси випливають два різних принципи інтеграції.

Розглянемо їх з погляду теорії домінант. Отже, завдання полягає в тому, щоб усунути або перебудувати певні нейронні комплекси, що несуть відповідальність за виконання застарілих або шкідливих програм. Комплекс тільки тоді є діючим, коли в ньому підтримується певний рівень збудження.

Складність в усуненні виникає через обмеженість каналів доступу. Якщо цей матеріал витиснутий, то довкола нього виникає зона гальмування, що обмежує розповсюдження збудження.

Звичайно початкові стадії інтеграції забезпечуються звуженими станами свідомості. Лише згодом стає можливим її розширення.

При звуженні свідомості відбувається вибіркове збільшення активності функціональних органів головного мозку. У нервовій системі існує закон — надмірне або позамежне збудження веде до гальмування. Як уже було сказано, діючі домінанти мають властивість сумації збуджень. Таким чином, у першу чергу гальмуються найбільш енергетично насичені комплекси, тобто ті, у яких в цей момент підтримується найвищий рівень збудження. Просто в нормальному стані не вистачає сили збудження, щоб провести гальмування негативних витиснутих домінант. У результаті цього процесу витиснутий матеріал стає більш доступним для свідомого відпрацювання.

Розширення свідомості звичайно забезпечується збільшенням загальної активності кори головного мозку, синхронізується робота різних його ділянок. Максимальна синхронізація може викликати ефект розширення свідомості навіть на фоні гальмування кори. При цьому в результаті резонансу на енцефалограмі збільшується амплітуда електромагнітних коливань.

На фоні цього процесу стає можливим придушення, підпорядкування негативних домінант через їхню невідповідність більш глобальним програмам.

В обох випадках результатом дії ЗСС є перерозподіл і утворення нових функціональних зв'язків між клітинами, що веде до зрівноважування процесів збудження і гальмування в різних ділянках мозку, тобто до ліквідації стресу.

У багатьох ЗСС відбувається масований викид гормонів нервової системи або нейромедіаторів, спектр яких дуже широкий. Їх співвідношення і кількість диктуються внутрішніми умовами і потребами, тому діють вони більш м'яко і доцільно, ніж уведені ззовні наркотичні речовини.

Інтенсивні процеси в ЗСС здійснюються також і між півкулями, тому що збудження може охопити весь мозок, і частини негативного досвіду найчастіше знаходяться в різних півкулях. Крім того, саме  зменшення внутрішніх протиріч веде до більш тісної їх взаємодії. По сучасних уявленнях, свідомість локалізована в деякій ділянці мозку, що ще Павлов назвав «світлою плямою».

Завдяки цьому утворенню людина може ідентифікувати себе як певну особистість, що володіє власною волею.

Як показує досвід, «географія світлої плями» може змінюватися, а іноді ця ділянка взагалі потрапляє в зону гальмування. Останнього домагаються гіпнотизери (і фахівці з інформаційних війн), тому що в подібному стані людина стає абсолютно сугестивним, втрачаючи всяку критичність і свободу волі.

У таких станах досить ймовірне утворення ізольованих острівців сприйняття, інформація з яких недоступна в звичайному стані. На їхній базі можливе утворення нових «Я», що мають власну мотивацію, а іноді навіть здатних у потрібних ситуаціях викликати гальмування зони звичайного «Я», цілком забираючи контроль у свої руки. Так, у більшості людей виробляється своя реакція на стреси, у яких вони поводяться не так, як хотіли б того свідомо. Крайні приклади мимовільного формування інших «Я» у рамках однієї особистості вже наводилися. Формування нових «Я» може відбуватися і з чужої волі. У книзі «Викрадачі розуму» Л.А. Толкунов розповідає про документально підтверджену історію з американським агентом, що був затриманий в одній із країн при підготовці замаху. На допитах з'ясувалося, що в ньому запрограмовані чотири окремі особистості, кожна з яких вступала в дію лише у певній ситуації і жодна з них не знала про існування трьох інших. Це було підтверджено детектором брехні і за допомогою гіпнозу.

Сугестивність у гіпнотичному стані є наслідком новизни положення активної зони і відсутності досвіду інтеграції при переходах у різні стани. Наприклад, відомий психотерапевт М. Еріксон довільно міг вводити в трансові стани, навіть не перериваючи мови. Цю здатність він придбав у результаті практики самозанурення в транс, завдяки чому їм були освоєні нові ділянки мозку, де утворилися «філії» «Я». Подібна організація дозволяє більш раціонально використовувати ресурси мозку. До того ж особистість стає більш багатогранною, але не розщепленою, тому що з досвідом самозанурень росте рухливість свідомості. Ця властивість приводить до збільшення зони усвідомлюваного, а разом з нею відбувається збільшення спектра здібностей і можливостей.

Прикладом може служити дослідження, яке довело, що до прояву екстрасенсорних здібностей може привести заміщаюча активація нових ділянок мозку.

Здатність входити в різні ЗСС споконвічно закладена в людині природою. В основі механізму переходу лежить необхідність перебудови моделі поведінки в екстремальних ситуаціях. Тому більшості людей уже доводилося зіштовхуватися зі зміненими станами свідомості.

Ці стани виникають при порушенні добового режиму, фізичній і розумовій перенапрузі, глибоких переживаннях, при утрудненій адаптації, дезадаптаціях, стресах, травмах, отруєннях, різних захворюваннях, особливо з високою температурою, у результаті граничної концентрації і перенапруги й ін. Зміна стану свідомості супроводжується зміною сприйняття, мислення і психофізичних можливостей людини.

За твердженням деяких учених, через особливу складність психіки людині для нормального функціонування і задоволення духовних потреб ЗСС у пильнуючому стані також необхідні, як і сон.

Феноменологія ЗСС неймовірно складна і вивчена ще далеко не повністю.

Надпильнування, або напружене пильнування, — це стресовий або післястресовий стан, зв'язаний зі збільшенням пошукової активності, готовності до мобілізації резервів.

Осяяння, натхнення, за східною термінологією — саторі, — результат широкомасштабних інтегративних процесів між свідомістю і підсвідомим. Обов'язковою попередньою ступінню до цього стану є надпильнування. Можна сказати так: осяяння — вдалий результат надпильнування.

Варто виділити окремо ЗСС, викликані галюциногенами і гіпервентиляцією. Останні, на відміну від наркотиків, діють дуже специфічно, знімаючи блокування інформаційних потоків, підвищуючи емоційну індуктивність. У результаті цього виникають інтенсивні галюцинації й інші цікаві феномени.

Найбільш сильним з відомих у даний час галюциногенів є ЛСД-25.

В часи психоделічної революції безліч художників, письменників, музикантів, вчених робили ЛСД-подорожі в пошуку нових творчих ідей і осяянь.

На зміну ЛСД прийшли дихальні техніки, що мають аналогічну дію без яких-небудь негативних довгострокових наслідків.

При сп'янінні алкоголем і наркотиками також відбувається стимуляція психічної діяльності, але в значно меншому ступені. Ці речовини мають меншу специфічність, і при перевищенні оптимальної концентрації в більшій мірі виявляється їхній токсичний ефект, викликаючи стан оглушення.

За поняттям «ритуальний транс» стоїть ціла група станів, методи досягнення яких пов'язані з різними культами і віруваннями. Такі стани виникають при ревній молитві, релігійних обрядах, містеріях, ритуальних танцях. Наприклад, суфії (мандрівні проповідники) використовували для цього тривалий хоровий спів, тривале інтенсивне обертання. У багатьох шаманських традиціях використовується обряд камлання, необхідним елементом якого є ритмічна гра на бубні в поєднанні з вимотуючим танцем і інтенсивним диханням. Жерці давньогрецької богині Сивілли, що займалися пророцтвом, для входження в ритуальний транс використовували навіть такий незвичайний метод, як вдихання вулканічних газів.

Сюди можна віднести ряд групових заходів, де виявляє себе так званий «ефект натовпу». Очевидно, у таких випадках у дію вступають деякі інстинкти, що підвищують емоційну індуктивність і сугестивність кожної окремої людини в юрбі, що дозволяє людській масі в напружених ситуаціях діяти як єдиний організм. Такий стан нагадує гіпнотичний. Його можна значно підсилити деякими спецефектами. На сучасних рок-концертах і великих дискотеках «ефект натовпу» доповнюється і підсилюється музикою, що має певні особливості, і світловими спецефектами, від чого частина публіки може входити в дуже глибокі ЗСС. У 1988 р. з Манхеттена прийшло нове захоплення — танцювальні марафони їз вживанням наркотичного стимулятора «екстазі». Подібні заходи крім розвантаження психіки і зняття стресів дозволяють людині відчути причетності, єднання з масою, полегшуючи соціальну адаптацію, особливо в періоди суспільних криз. Ціль гіпнозу і різних видів медитацій — велике гальмування кори зі створенням вогнищ надпильнування для полегшення вселяння або самонавіяння. Уселяння може проводитися з метою оптимізації роботи мозку й організму в цілому. Утім, гальмування кори мозку саме по собі здатно робити сприятливий ефект.

Завдяки трансовим станам людина фактично може впливати на будь-які функції організму, навіть на ті, котрі звичайно не піддаються свідомому контролеві.

Вважається, що в стані сну йде багатопланова психічна робота, у тому числі і перерозподіл отриманої вдень інформації. Найбільше бурхливо ці процеси протікають у фазі швидкого сну В ній нам сняться сни, що запам'ятовуються. По своїй недбалості або непорозумінню люди пускають їх на самотік, тобто на волю випадкових несвідомих процесів. При цьому вони упускають один із найбільш захоплюючих аспектів свого життя — можливість свідомої участі в сновидіннях. Сни, у яких людина може відчути себе хазяїном або творцем внутрішніх реальностей, називають ясними або прозорими.

Окремо стоїть стан, у який людина може переходити як зі звичайного сну, так і з глибокої стадії гіпнозу, — це стан сомнамбулізму або лунатизму. Той, хто знаходиться в ньому, позбавлений свідомого контролю, завдяки чому сновиди можуть робити вражаючою безстрашністю нічні прогулянки по дахах і т.п. Але, незважаючи на це, реакція й увага в сновид ослаблені. У багатьох культурах їх використовували для спілкування з духами і пророкування майбутнього.

Традиційно всі ЗСС поділяють на розширені і звужені стани свідомості. До розширеного по суб'єктивних відчуттях можна віднести як стан надпильнування й осяяння, так і трансперсональні переживання в глибокому трансі при великому гальмуванні мозкової активності. В обох випадках відбувається розширення поля свідомої уваги. Тому виділяють окрему групу ЗСС — трансперсональні стани свідомості.

Розширення сфери уваги, як і взагалі наявність яких-небудь відчуттів при глибокому гальмуванні кори головного мозку, — ще один парадокс свідомості, що виходить за рамки розуміння сучасної науки.

По картині електроенцефалограми мозку, у порядку зменшення частот коливань, стани свідомості можна розташувати в такий спосіб: пильнування, сновидіння, глибокий сон, транспесональні стани свідомості

Відомий дослідник ЗСС С. Гроф вважає, що у світі все знаходиться в потенційному або актуальному стані [12]. Стосовно до цієї ситуації в міру актуалізації свідомості, тобто її розширенні в транспесональні стани свідомості мозкова активність потенціалізуеться, а отже, переходить у прихований стан. Таким чином, свідомість у всій своїй повноті існує поза мозком. Бачення світу для людини обмежується широтою уваги, пам'яттю, рамками чуттєвого сприйняття, обмеженістю в часі. У транспесональних станах  свідомості ці обмеження фактично знімаються. У цих станах люди можуть відчувати єднання із соціумом, вселене через зникнення власного «я» і ототожнення себе з різними зовнішніми об'єктами будь-яких масштабів. Досвід, отриманий у ЗСС, не піддається детальному словесному вираженню. У транспесональних станах свідомості стає можливим сприйняття інших вимірів і реальностей, для яких поняття людської мови цілком неадекватні.

Ці бачення супроводжуються почуттям реальності всього сприйманого, зникненням страху, зміною системи цінностей, втратою інтересу до матеріальних благ. Звужені стани свідомості  більш близькі до розуміння з погляду ЗСС,  але часто їх досвід також важко виразити через більшу емоційну насиченість подій, що там відбуваються. У легких формах звужені стани свідомості супроводжують напружену розумову діяльність або роботу, що потребує великого ступеня концентрації.

Своїм талантом багато геніїв зобов'язані здібності до максимального зосередження на розв'язуваній проблемі, тобто вмінню довільно входити в звужені стани свідомості. При більш глибокому зануренні характерною ознакою звужених станів свідомості є звуження поля зору — це так званий тунельний зір. Входження в подібний тунель — необхідний етап для проникнення у світ духів у ритуалі камлання із шаманських практик. При цьому шамани йдуть шляхом мертвих, проникаючи в той світ далі, ніж це вдається реанімованим після клінічної смерті. У таких подорожах шамани супроводжують у світ «предків» душі померлих одноплемінників, спілкуються з добрими і злими духами, ведуть боротьбу з демонами, що викликають хвороби.

Звичайно непідготовленій людині звужені стани свідомості допомагають глибше вникнути і максимально проробити як психологічні, так і соматичні (на тілесному рівні) проблеми. Тунель подібний лінзі, що допомагає сконцентрувати увагу на певних ділянках свідомості і підсвідомості, при цьому не можуть устояти ніякі бар'єри пам'яті й інформаційні заборони. По силі очищення подібний процес не йде ні в яке порівняння з психоаналізом. Виникає так званий ефект гіпермнезії, у результаті якого з приголомшливою чіткістю відновлюються події будь-якої давнини, аж до самого народження і внутрішньоутробного розвитку. Часто події розвертаються перед спостерігачем усередині самого тунелю, але вони можуть також виходити за його межі, а іноді тунель служить ніби трампліном для виходу в трансперсональні стани свідомості. Звужені стани свідомості можуть виникати при різкому виході з дуже динамічного й емоційно насиченого сну. Особливо це стосується кошмарів, у ході яких відбувається звуження зору.

Як показали дослідження, діагностика і лікування різних захворювань цілителями-екстрасенсами відбуваються практично винятково в звужених станах свідомості. З цим станом зв'язана переважна більшість парапсихологічних феноменів. Це телепатія, телекінез, ясновидіння, інтроскопія, свідоме втручання в діяльність вегетативної  нервової системи, тобто контроль над процесами, що звичайно не піддаються свідомій регуляції.

У ЗСС у людини змінюються структура і характер мови. Ці зміни цілком упорядковані. На кожному з рівнів ЗСС мова має свої особливості.

Сучасна людина в деяких областях своєї діяльності відчуває такі фізіологічні і психологічні навантаження, що це може привести до мимовільного входження в ЗСС. Наприклад, це робота операторів, підводників, льотчиків, диспетчерів, космонавтів і інші види діяльності. У цих випадках на виконавцях лежить величезна відповідальність, і від них у критичних ситуаціях може залежати збереження дорогої техніки і безпека багатьох людей.

Серед розповсюджених феноменів ЗСС слід також зазначити порушення сприйняття тіла. Змінюються відчуття розмірів тіла, його пропорцій. Якщо зачіпаються шари ембріональної пам'яті, то створюється враження відносного збільшення розмірів голови. У звужених станах свідомості людина може ототожнювати себе з яким-небудь органом, кліткою, зародком, сперматозоїдом. При виході свідомості за межі тіла можливо повне ототожнення себе з будь-яким живим або неживим предметом. Разом з цим змінюється уявлення про тілесну оболонку як про вмістилище свого «Я». Так, у багатьох східних психотренінгових системах з метою оздоровлення і духовного вдосконалення практикувалося навмисне переміщення свідомості в різні органи і частини тіла, а також у зовнішні об'єкти. А. Девід-Ніль у своїй книзі «Маги і містики Тибету» пише про бесіду з одним з тибетських лам. Коли автор висловила думку про те, що вмістилищем свідомості є мозок, то лама назвав це твердження абсурдним, тому що він запросто може перемістити свою свідомість у кисть і сприймати себе і світ відтіля.

У розширених станах свідомості при максимальному зануренні тіло ніби зовсім зникає, і людина відчуває себе точкою чистої свідомості без якого-небудь носія і зв'язаних з ним обмежень.

Не залишається незмінним у ЗСС і сприйняття часу. Суб'єктивно воно може прискорюватися, сповільнюватися, виникають ефекти переміщення свідомості в ньому як у минуле, так і в майбутнє. Явище багаторазового прискорення внутрішнього суб'єктивного часу — загадка, над рішенням якої б'ються багато вчених. Справа в тому, що нервові імпульси мають цілком визначену швидкість, що обмежує швидкість сприйняття інформації. Змінити її фактично неможливо. Але як пояснити випадки, коли в ЗСС у внутрішньому часі люди переживають дні і роки буквально за лічені хвилини або години.

Ще один широко відомий приклад парадоксів сприйняття часу — формування тривалих за кількістю подій снів, що виникають під впливом короткочасних факторів, які ведуть до пробудження.

Досліджуючи порушення сприйняття часу при передсмертних переживаннях реанімованих людей, Р. Моуді прийшов до висновку, що «...не свідомість вмирає в часі, а час вмирає у свідомості». Таким чином, передсмертна мить відкриває перед людиною ворота вічності.

Диференційовані дослідження, проведені в 1975 р. радянськими вченими на хворих з ушкодженням однієї з півкуль головного мозку, дозволили зробити висновок, що кожна з них має свою часову орієнтацію — права функціонує в сьогоденні-минулому, ліве - у сьогоденні-майбутньому. Тому в праворуких при порушенні функцій правої півкулі іноді картини давно минулих днів накладаються на сприйняття сьогодення.

При цьому дослідники вважають, що це не просто пам'ять, а безпосереднє сприйняття минулого. А при ушкодженні лівої півкулі або при порушеннях міжпівкульних взаємодій знімається заборона на сприйняття в майбутньому часі. Подібне явище називають проскопією. Частіше ця здатність виявляється в лівш. Крім того, при різних порушеннях діяльності мозку або його ушкоджень у них спостерігається ряд інших «аномалій», не помічених у праворуких: шкірно-оптичний зір, здатність відчувати смакові якості продукту при його обмацуванні (звичайно визначається кисле, солодке, солоне, гірке), бачення розташованих позаду об'єктів. Лівшам частіше сняться кольорові і віщі сни.

Ці спостереження дозволяють зробити далеко йдучи висновки. У лівшей диференціація півкульної діяльності виражена в меншому ступені, ніж у правшей. Тому у перших можливі міжпівкульні взаємодії по типу взаємодопомоги. Отже, такий мозок може працювати більш узгоджено, що дозволяє йому більш повно концентруватися на діяльності певного роду.

 

Психолог К.Г.Юнг (1875-1961) створив теорію колективного Несвідомого. Відповідно до неї існують особливі енергоінформаційні утворення — архетипи, у яких зберігається колективна пам'ять людства. У ЗСС кожна людина піддається впливові колективного несвідомого, але не здатна це усвідомлювати. У ЗСС людська свідомість одержує можливість здобувати інформацію з загальнолюдської пам'яті. Досвід показує, що для ліквідації різних психологічних проблем людина насамперед повинна усвідомити їх першопричини. С.Гроф і його послідовники думають, що корені проблем лежать не тільки в біографічному матеріалі, але і мають своє відображення в області колективного несвідомого, звідки приходять у вигляді історичної пам'яті і різних релігійно-містичних переживань — зустрічей з демонічними силами і божествами.

Важливість подібного досвіду важко переоцінити. На його основі розум одержує можливість усвідомити щиру природу реальності, а це знання здатне незмірно збагатити і перетворити будь-яку особистість. Подорож свідомості породжує знання про нескінченність внутрішнього світу людини. Але оточуючий нас зовнішній всесвіт також нескінченний.

Сприймана у певному стані свідомості реальність народжується на стику зовнішнього і внутрішнього світів. Але чи може бути реальною границя двох нескінченностей? І все-таки ми навчилися сприймати її в ЗСС як щось постійне. Це дійсно цінне завоювання, якщо не забувати про його умовності.

Розглядаючи пізнавальну і прикладну цінність розширених і звужених станів свідомості, їх можна порівняти з телескопом і мікроскопом, приладами, що мають свої строго визначені сфери застосування і без яких наші знання і наші можливості були б набагато бідніше. Але, спостережений за допомогою цих приладів великий космос і мікросвіт є частинами однієї постійної реальності, тому їх описи різними спостерігачами однакові. На сприйняття світів ЗСС впливає характер стану, що часто дуже непостійний, і безліч суб'єктивних факторів. Тому про закономірності і феномени ЗСС варто говорити в контексті використовуваних для їх досягнення технік.

 

 

 

5.2.3 Психологічний захист

 Уявлення про психологічний захист спочатку сформувалися в рамках психоаналізу. Відповідно до розробленої Фрейдом структури особистості психологічний захист розглядався як несвідомі, отримані в процесі  розвитку особистості способи досягнення «Я» компромісу між  протидіючими силами «Воно» або «Над-Я», а також зовнішньою дійсністю. Механізми психологічного захисту вважалися спрямованими на зменшення тривоги, викликаної  інтрапсихічним конфліктом, і являли собою специфічні несвідомі процеси, за допомогою яких «Я» намагається зберегти цілісність і адаптивність особистості. В міру розвитку психоаналітичних ідей ця концепція піддавалася певним змінам.

Відповідно до поглядів сучасного психоаналізу  Ч. Бреннера психологічний захист є певним аспектом мислення, що відбиває взаємозв'язок між «Я» і «Воно». У залежності від особливостей конфліктної ситуації (різне розміщення її на осі «задоволення —невдоволення») «Я» може застосовувати захисні механізми як захист при тиску потягів, так і для їхнього задоволення.

У вітчизняній психології і психотерапії поняття «психологічний захист» розглядається як найважливіша форма реагування свідомості індивіда на психологічну травму [1]. При цьому мається на увазі насамперед захисна перебудова, що відбувається в системах взаємозалежних психологічних установок і відносин у суб'єктивній ієрархії цінностей, що спрямована на редукцію патогенної емоційної напруги, сприяючи хоча і тимчасовому, але певному лікувальному ефекту і запобігаючи подальшому розвитку психофізіологічних порушень.

Найбільш розповсюджені і важливі механізми психологічного захисту можуть бути представлені у вигляді декількох груп [20]:

1. Першу групу складають захисні механізми, що не переробляють зміст того, що піддається витисненню, придушенню, блокуванню або запереченню.        

 • Витиснення — активне недопущення в сферу свідомості або усунення з неї хворобливих, суперечливих почуттів і спогадів, неприйнятних бажань і думок. Це найменш диференційований і нерідко малоефективний спосіб захисту, але тією чи іншою мірою він приєднується дії всіх інших захисних механізмів. Людина легко може забувати деякі речі, особливо те, що знижує почуття власної цінності як особистості. Частіше цей механізм виявляється в людей з незрілим «Я», істеричними рисами  характеру, у дітей;

 • Перцептивний захист (автоматичні реакції несприйняття при наявності хворобливої розбіжності між надходячою і наявною інформацією;

Придушення – більш свідоме, ніж при витисненні, уникання  тривожної інформації, відволікання уваги від усвідомлюваних афектогенних імпульсів і конфліктів.

 Блокування — затримка, гальмування (звичайно тимчасове) емоцій, думок або дій, що збуджують тривогу;

Заперечення – невизнання, відкидання ситуації,  конфліктів, ігнорування хворобливої реакції, фактів.  

2. Друга група механізмів психологічного захисту пов'язана з перетворенням (перекручуванням) сенсу думок, почуттів, поведінки людини.

      Раціоналізація виявляється в псевдопоясненні  хворим  власних неприйнятних бажань, переконань і вчинків, інтерпретації по-своєму різних особистісних рис (наприклад, агресивності як активності, байдужності як незалежності, скнарості як ощадливості і т.д.) з метою самовиправдання, оскільки усвідомлення справжнього їхнього сенсу може привести до зниження почуття власної цінності, підвищенню тривоги й інших негативних переживань.

Інтелектуалізація — контроль над емоціями й імпульсами шляхом міркування, розмірковування з їх приводу замість безпосереднього переживання. Характерною ознакою є «об'єктивне» відношення до ситуації, надмірно розумовий спосіб представлення і спроби розв’язання конфліктних тем без відчуття пов'язаних із ситуацією афектів.

Ізоляція складається в інтелектуально-емоційної дисоціації, відділенні емоції від конкретного психічного змісту, у результаті чого представлення або емоції витісняються або емоція пов'язується з іншим, менш значимим представленням і тим самим досягається зниження емоційної напруги.

Формуванн реакції характеризується співволодінням з недопустимими імпульсами, емоціями, особистісними якостями за допомогою заміни їх на протилежні (наприклад, пацієнт із ворожістю стосовно оточуючих, що витісняється, неусвідомлено приймає установки на поведінку  людини слухняної і поступливої).

Зміщення виявляється в тому, що реальний об'єкт, на який могли бути спрямовані негативні почуття, замінюється більш безпечним (наприклад, стримувана агресія людини у відношенні авторитетної особи переміщується на інших, залежних від неї людей).

Проекція — приписування людиною невизнаваних  власних думок, почуттів і мотивів іншим людям.

Ідентифікація — на відміну від механізму зсуву, людина ототожнює себе з більш сильною особистістю, зокрема імітуючи агресивну або дружелюбну манеру поведінки в залежності від асоційованих з цією людиною почуттів страху або любові.

3. Третю групу способів психологічного захисту складають механізми розрядки негативного емоціонального напруженння.

Реалізація в дії — афективна розрядка здійснюється за допомогою активації експресивної поведінки Цей механізм може складати основу розвитку, психологічної  залежності від алкоголю, наркотиків і ліків, а також суїцидальних спроб, гіперфагії, агресій і ін.                       

Соматизація тривоги або якого-небудь негативного афекту виявляється в психовегетативних і конверсійних синдромах шляхом трансформації психоемоційної напруги сенсорно-моторними актами.                           

Сублімація — процес перетворення енергії інстинктивних потягів у соціально прийнятну активність.

4. До четвертої групи можуть бути віднесені механізми психологічного захисту маніпулятивного типу.

Регресія — повернення до більш ранніх, інфантильних особистісних реакцій, що виявляється в демонстрації безпорадності, залежності, дитячості поведінки з метою зменшити тривогу і піти від вимог реальної дійсності.

Фантазування (у функції маніпуляції) — людина, прикрашаючи себе і своє життя, підвищує почуття власної цінності і контроль над оточенням.

Відхід у хворобу — людина відмовляється від відповідальності і самостійного розв’язання проблем, виправдує хворобою свою неспроможність, шукає опіки і визнання, граючи роль хворого.

Загальноприйнятої класифікації механізмів психологічного захисту дотепер не існує, і список захисних механізмів може бути розширений і продовжений.

Захисні механізми в деякій мірі сприяють стабілізації «Я» особистості, іноді приводячи до неадаптивної ригідності поведінки пацієнта, обмежують можливості розкриття і розв’язання внутріособистісного конфлікту. Тому одним з важливих правил психотерапевтичної тактики при роботі з захисними механізмами є визнання їх певного позитивного значення, прояв поваги до особистості людини, що здійснює центральну регулюючу функцію в системі психічної адаптації. Ще одне правило — поступова (покрокова) робота з виявленням, усвідомленням і інтерпретацією способу захисту. При цьому психотерапевтичний вплив при наявності психологічного захисту може здійснюватися на різних рівнях. Конструктивна зміна психотравмуючої життєвої ситуації, симптоматичне зниження тривоги, зміцнення «Я» і підвищення самооцінки сприяють зниженню дезадаптивної захисної діяльності пацієнта. Емпатичне спілкування (співпереживання й емоційна підтримка) з людиною також приводить до зменшення її захисного опору. У ході психотерапії варто прагнути до заміни примітивних, незрілих захисних реакцій витиснення більш вибірковими і свідомими адаптивними способами придушення і співволодіння. Тим самим досягається вербальний контроль, і пацієнт починає використовувати більш досконалі, свідомі механізми психологічного захисту. Розкриття і переробка одних захисних механізмів (заміщення, ідентифікація) проводиться з метою зміцнення «Я» людини, інших (раціоналізація, інтелектуалізація, фантазування, реалізація в дії, витиснення) —  навчання контролю і управлінню ними, третіх (відхід у біль, регресія) — для їх усунення. У системі адаптивних реакцій людини механізми психологічного захисту тісно пов'язані з копінг-механізмами (механізмами оволодіння, управління), як активними, переважно свідомими зусиллями людини, спрямованими на оволодіння ситуацією або проблемою.

 

Контрольні питання:

1. Поясніть як влаштована керуюча система – мозок людини?

2. Охарактеризуйте структурно – функціональні особливості мозку людини.

3. Що таке свідомість і несвідоме людини?

4. Як можна охарактеризувати модельні особливості людського мозку?

5. За що і як відповідає ліва і права півкулі?

6. Як працює механізм колективного несвідомого?

7. Назвіть порівняльні концептуальні характеристики свідомості людини.

8. Які є основні закономірності психофізіології мозку?

9. Охарактеризуйте особливості функціонування  психики.

10. Наведіть приклади дії раніше вироблених установок у психіці?

11. Наведіть приклади дії головного мозку як органа управлінської діяльності  організму?

12. Охарактеризуйте особливості організації управлінської діяльності

13. Як працює психологічний захист?

 

 

Література:

 

1. Басин В.Ф.Прингишвили А.С., ШерозияА.Е. О прояылениях бессознательного..//Вопросы философии.1978.№2

2. Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений физических и информационных процессов.- М.,1993

3. Бехтерев В.М. Объективная психология. - М.: Наука, 1991

4. Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. М., 1989.

5.  Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. - М.: Наука. 1991.

6. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь.-М.: Гардарики,2000

7. Вурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психической диагностике. Киев, 1989.

8. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. - М.: Политиздат, 1987

9. Гримак Л; П. Гипноз и преступность. М.:  Республика, 1997,

10. Гриндер Д., Бендлер Р. Структура магии. - М.: КААС, 1995 г.-

11. Гроф С. За пределами мозга. - М.: СПБ, 1993 г.

12. Гроф С. Путешествие в поисках себя. - М., 1994.

13. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с гештальт упражнениями. М., 1993.

14. Кандыба В.М.  Сверхвозможности  человека. - С.П.б.: Макет, 1996

15. Кандыба Д.В.  Тайны человеческой психики. Т.1,2. С.П.б: «Каро», 1996.т.1- 

16. Кандыба Д.В. Техника гипноза «СК».- С.Пб.: Манм Юнеско, 1989..

17. Кандыба В.М. Основы гипнологии: Основы психофизиологии и пр. Серия «Мир культуры, история и философии». – СПб.: «Лань», 1999.

18. Кандыба В.М. Лечение гипнозом. Основы гипнологии. -СПб.: «Лань», 2003).

19. Капра Ф. Дао физики.СИб.,1994

20. Карвасарский В. Д. Психотерапевтическая энциклопедия. СПб., 1998.

21. Лурия А.Р. Внимание и память.- М.: МГУ, 1975.

22. МаслоуА. Дальние пределы человеческой психики. СПб., 1997.

23. Мишлав Дж. Корни сознания: классическая энциклопедия изучения сознания. Киев, 1994.

24. Налимов В.В.  Спонтанное сознание.  Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности- Мю: Прометей, 1989..

25.  Павлов И. П. Избранные работы по физиологии высшей нервной деятельности. М., 1950.

26. Панасюк А.Ю.  А что у него в подсознании? -М.: Дело, 1996.

27. Пекалис В.  Твои возможности, человек.- М.:  Наука, 1973..

28. Поликарпов В. С., Поликарпова В. А. Феномен человека накануне XXI столетия.—.Ростов н/Д: Феникс, 1996.

29. Прибрам К.  Языки мозга.- М.: Наука, 1975.

30. Психологический словарь. /Под ред. В.П.Зинченко., Б.Г.Мещерякова.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Педагогика-Пресс, 1997.

31. Путешествие в поисках себя: Измерения сознания. Новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира. М., 1994.

32. Сеченов И.М., Избранные философские и психологические произведения, 1947

33. Современная психология: Справочное руководство. – М.: ИНФРА-М, 1999.

34. Философская энциклопедия, т. 5. — М., 1970,

35. Философский энциклопедический словарь. — М., 1989

36. Тихоплав В. Ю., Тихоплав Т. С. Жизнь напрокат.— СПб.: Весь, 2003

37. Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 8. М., 1963.

38. Узнадзе Д. Н. Формы поведения человека // Психологические исследования. М., 1966).

39. Эриксон М, Гипноз: В 3 т. Харьков, 1994.

40. Юнг К.и современный психоанализ: Хрестоматия по глубинной психологии. Вып. 1. М., 1996.                                                   

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика