andrey

Путь к Файлу: /институт / САМОМЕНЕДЖМЕНТ(Украин_Язык) / вступ.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   7
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   105.5 КБ
СКАЧАТЬ

Навчальне видання

Самоменеджмент

Навчальний посібник

Віктор Михайлович Колпаков

 

ISBN

Рецензенти:

- Анісімов О.С. доктор психологічних  наук, гранд- доктор філософії, професор;

- Олейник В.В.  доктор педагогічних наук, професор;

- Дмитренко Г.А. доктор економічних наук, професор

 

Колпаков В.М. Самоменеджмент: Навчальн. посібник. — К.: МАУП, 2005. — …… с.: іл. — Бібліогр.: с. …….... — Ук.

 

У посібнику викладені теоретико-методологічні основи самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини, запропонований варіант стратегічного, повсякденного самоуправління. Рекомендовані апробовані засоби реалізації функцій самоменеджменту. Викладено порядок рішення актуальної життєвої задачі, що споконвіку займала розуми багатьох: як жити, щоб стати самим собою, досягти визначеної цілі в житті.

Посібник призначений для магістрів, що навчаються в академії, молодих людей, які вступають у період життя, коли треба здійснювати своє життєве, професійне, стратегічне самовизначення й активно реалізовувати життєві проекти в реальних умовах дійсності.

Ковпаків В.М., 1998

© Самсонова Л.Р., Невєров О.І. (дизайн обкладинки), 1998

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 1998

 

 

 

вступ       

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

Диференціація наук, які вивчають людину, є закономірною і прогресивною тенденцією розвитку наукового знання. Вона відбувається з часів Аристотеля і є необхідною і неодмінною умовою заглибленого вивчення обраної частини цілого. Завдяки їй вичленується все нове з нової сторони, розкриваються різноманітні їхні прояви. Однак,  спеціальні наукові дисципліни досліджують тільки яку-небудь одну частину (або один аспект) феномена людини. Таке дослідження приховує небезпеку втрати цілого. Кожна спеціальна дисципліна, що вивчає людину, має у своєму розпорядженні свої методи дослідження, керується визначеними засадами, користується своїм понятійним апаратом, накопичує знання, що відносяться до одного об'єкта дослідження. Уже давно говорять про необхідність комплексного дослідження людини.

Таким чином, сучасна наука розвивалася, механічно розчленовуючись на окремі дисципліни, з одного боку, а з іншого боку, прагнула, як констатує сьогоднішня синергетика, виключити випадкове, одиничне, унікальне. Необхідність інтегративної тенденції в розвитку науки про людину безпосередньо випливає з положень про загальний зв'язок, взаємодію, з вимог закону про єдність і боротьбу протилежностей. Розуміння характеру самоуправління життєдіяльності і діяльності людини як наукової дисципліни, теорії, дає можливість здійснити осмислювання основних етапів її становлення і розвитку.

Момент зародження практики, а в наступному і теорії самоуправління  людини  є поява свідомості, рефлексії її життя. Природно, що передовий досвід людиною узагальнювався і згодом приймав форму зводу життєвих правил, наставлянь, що входили в традиції того або іншого народу, був основою системи соціалізації людей.

До нас дійшли «Диалоги» Платона, «Этика» Аристотеля, « Размышления » Марка Аврелія, «Поучения чадам» князя Володимира, «Свод законов... времен» Ярослава Мудрого і т.д., де найбільш освічені і навчені життям люди звертали свою увагу на осмислення і наступний виклад досвіду управління, розробку рекомендацій з його вдосконалення.

Сьогодні в ряді робіт фахівці помічають характерну для наших управлінських структур риси копіювати чужий управлінський досвід, а не творчо переробляти його з урахуванням власного менталітету, національної культури. Неповага до культури предків у нас почала культивуватися здавна. Сьогодні ми маємо традицію, коли на перегинах історії руйнується старе і на порожньому місці створюється нове. На жаль, при всьому розходженні задумів пропонованих проектів земної перебудови - від «Государства» Платона до «Государя» Н.Макіавелі, «Утопии» Т.Мора і «Города солнца» Т.Кампанеллі - їх поєднує одне: людина беззаперечно приноситься на вівтар державного молоту як неминуча жертва необхідності, а теоретичні узагальнення «самоменеджменту» рекомендується реалізувати лише государям.

21 століття вимагає вже науково обґрунтованих підходів до самоуправління  людини. З однієї сторони капіталістичний світ продовжує успішно експлуатувати те, що називається людський фактор. З іншого боку, організовано з використанням науково обґрунтованих методів, узагальненням культури різних народів, розробляє технології впливу на людину, що дозволяють одний людей перетворювати у тварин, інших у - «понад-людей». Кінець двадцятого сторіччя був свідком масованого, планового періоду в розробці інформаційних засобів поразки, консцієнтальних воєн (ураження і знищення визначених типів свідомості людей). Сьогодні людина має засоби, що дозволяють здійснити саморозвиток своїх потенцій або зробити собі подібних слухняними своїй волі або примсі.

Однак сьогодні всі мислителі цього світу доходять висновку про необхідність принципової зміни підходу до місця і ролі людини на планеті.

Усе, що створено, у процесі розвитку людської цивілізації, зроблено людиною й усе, що ще напишуть письменники, мемуаристи, дослідники, — присвячено людині, її життю, боротьбі за місце в цьому світі. Читаючи книги, спостерігаючи за життям, людина завжди переносить, проектує дії літературних персонажів, сучасників на свої життєві проекти, систему своїх дій, намагаючись врахувати досвід інших, використовувати апробовані технології досягнення поставлених цілей. Особливо загострена увага кожного з нас до систематизованих обґрунтованих рекомендацій — що і як робити в умовах революцій, змін.

Масова поява літератури з рекомендаціями і радами як досягти успіху в бізнесі, житті — це наслідок природної потреби людини. Однак спроби надбання компетентності читанням літератури, яка відображає дії тисяч процвітаючих людей, без знання основних закономірностей функціонування людського організму, людини як індивіда, суб'єкта, особистості, без знання механізмів самоорганізації, саморегулювання і т.п., без знання технологій самоуправління і навичок з їхнього використання приречені на напівпрофесіоналізм, напівефективність, напівуспіх.

Підготовка людини зв'язана з вивченням літератури, дає знання, узагальнює і систематизує чужий досвід. Інший напрямок дозволяє накласти на реальне життя знання людиною законів життєдіяльності і діяльності, осмислити надскладні процеси, які відбуваються в ній під впливом внутрішнього і зовнішнього світу, а їхня взаємозумовленість, взаємозв'язок з інтенсивною самоосвітою, самодіяльністю і самоуправлінням дає науково обґрунтовані можливості вдосконалення особистої практики, стає фактором успіху. Це зв'язано з предметом дисципліни, названої самоуправлінням людини або, як зараз говорять на західний манер, «самоменеджмент».

Під самоуправлінням ми розуміємо стратегічне і повсякденне самоуправління людиною своїм життям, що забезпечує, змістовне і гармонічне життя, ефективну реалізацію внутрішніх потенцій і досягнення життєвих цілей.

Усі ми живемо в епоху змін, у тому числі і ті, хто є громадянами так званих у нас цивілізованих країн. У них, як відзначають деякі вчені люди, явно виявляється духовна криза, у нас — ще й економічна, політична, соціальна, котра прийняла характер системної. У даній роботі причиною всіх криз визнається криза управління. Однією з основних причин кризи управління є невідповідність соціальної системи управління загальнолюдським цілям і її нездатність забезпечити розвиток людини і суспільства.

Усе, що з потом і кров'ю створено на цій планеті, зробили не держави, не партії, все зроблено людьми, діяльністю кожної окремої людини. У силу цього надається величезна важливість тому, що і як буде робити кожний з нас, які цілі буде ставити у своєму житті, які засоби використовувати для їхнього досягнення. Тобто майбутнє людства залежить від самоуправління, самоменеджменту людини, що стоїть як у вершини піраміди влади, так і в її основи.

Людина вже не має права на стратегічні помилки. Цим підкреслюється важливість дисципліни “самоменеджмент”.

Незважаючи на крайню важливість сказаного про самоменеджмент, ця дисципліна, а частіше її складові частини, вивчаються тільки у вузах де керівництво тримає руку на пульсі вимог життя. Одна з причин цього — нерозробленість навчальної дисципліни, що базується на філософії, методології, теорії управління, кібернетиці, соціосинергетиці, теорії особистості, біології, соціології, психології, праксеології, акмеології, валеології й ін. дисциплінах.

В даний час немає навіть сформованого поняття “самоменеджмент”. Існують різні концепції самоменеджменту, які розглядають односторонньо предмет цієї дисципліни. В основному вони мають раціоналістичний підхід до людини, де її життєві цілі багато в чому зв'язані з особистою вигодою, користю.

Потрібен стратегічний прорив у цій області знання і культурі його використання в реальному житті. Це, у свою чергу, може бути досягнуто готовністю практики сприйняти рекомендації науки, затребуваністю них.

Рівень розвитку науки про самоменеджмент людини, з обліком уже відомих масовому читачеві наробітків про можливості в самоуправлінні, саморозвитку, самовдосконаленні, ще відносно невисокий. Однак уже зараз розроблені технології втручання в структури людської пам'яті, психологічного впливу як на окрему людину, так і на величезні маси людей. Технології маніпуляції свідомістю вже давно стали стратегічним засобом психологічної боротьби. Це, з одного боку, характеризує можливості теорії і практики в області самоуправління людини, а з іншого боку - свідчить про можливості зловживання цими як проти окремої людини, так і цілих народів.

Через самоуправління людини, через його наукову розробку, творче засвоєння і культуру застосування в даний час пролягає путь до розвитку суспільства, держави і головне — кожної окремої людини.

Сьогодні, з початком XXI в., почуття розгубленості перед особою прийдешніх змін, смута в розумах багатьох людей досягають межі, за якою губляться причинно-наслідкові зв'язки і розуміння суті речей і подій. Коли не без основ говорять про те, що в основі будь-якої кризи лежить криза управління, варто було б додати, що в кінцевому рахунку наростання некерованості фокусується не в структурах, функціях або концепціях, а в суб'єкті управління — керівнику, менеджері, державному чиновнику. Ми намагаємося управляти країною, суспільством, іншими людьми, але найчастіше не в змозі управляти навіть самим собою. Людина не знає своїх меж і можливостей, не знає «усієї глибини свого незнання». І якщо кожне покоління має право самостійно обирати своє майбутнє, визначати шляхи розвитку, тим більше таким правом володіє кожна людина. Але яку відповідальність люди беруть на себе при цьому і чи беруть?

Концептуальне розуміння самоуправління діяльністю людини, як сполучної ланки між державою і громадянином, суспільством і особистістю, окремою людиною і людством, накладає на кожного з нас соціальну відповідальність бути представником держави, універсуму, що претендує на упорядкування і розвиток соціуму, підвищення рівня і якості життя людей, збереження життя на землі. Сьогодні доля всіх кардинальних реформ значною мірою залежить від того, які люди прийдуть на державну і муніципальну службу, у підприємництво, чи будуть вони майстрами своєї справи і високоморальних людей.

Проблема самоменеджменту— одна з тих вічних проблем, відповідь на які шукає кожне нове покоління. Мало того, за А.А. Богдановим, кожна людина має свою власну практичну тектологію, породжену досвідом життя.

Додаткову актуальність додають особистому самоменеджменту як загальна демократизація життя, орієнтація на ініціативу, самостійність, підприємництво, знаходження балансу між самоорганізацією і управлінням, так і демократизація управління, де рішення приймаються на всіх рівнях управлінської піраміди, а не тільки у вищому ешелоні влади. Еволюція систем управління, яка висунула на перший план систему "Стратегічне управління", не тільки дала нові можливості суб'єкту управління для реакції на нові виклики середовища при зустрічі зі стратегічною несподіванкою, але і підвищила ступінь стратегічної помилки, її вплив на долі і діяльність багатьох людей. У свою чергу розвиток стратегічного управління, аналіз середовища, невизначеності закономірно призвели до виникнення ситуаційного підходу до управління, до ситуаційного менеджменту. І в стратегічному, і в ситуаційному менеджменті людина набуває нового  значення.

Самоменеджмент людини як теорія і практика сьогодні займає особливе місце в освітній парадигмі, суспільному і гуманітарному знанні. По-перше, намітився явний антропологічний поворот суспільствознавства. Багато людей  на Заході, і на Сході дійшли висновку, що є єдиний спосіб змінити світ — це змінити себе. Саме виникнення особистого самоуправління як наукової дисципліни також свідчить про деяку переорієнтацію науки, її цілей, моделей і пріоритетів.

По-друге, безліч робіт із самоорганізації, синергетики, соціосинергетики, чинять могутній вплив на розвиток теорії самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини. Лауреат Нобелівської премії І.Р.Прігожин відзначає, що в будь-якому масштабі самоорганізація, складність і час грають несподівано нову роль. Особливо актуальними стали питання міжлюдського впливу, "пагубної самовпевненості" людського розуму (Ф. Хайек), випадковості, вибору в ситуації невизначеності, слабких впливів. У реальному світі індивідуальна поведінка, індивідуальна воля, неординарність особистості можуть стати фактором визначального впливу на соціальну систему в її кризовому стані.

По-третє, є помітним явний зустрічний рух суспільствознавства і природознавства, у якому теорія і практика самоменеджменту отримує нові точки відліку. Підтверджують це розробки в області теорії діяльності, психології управління, виникнення альтернативної соціології, у яких породжуються нові відносини людини і природи. Це дає надію на  стійкий розвиток суспільства в 21 столітті.

 

Посібник розроблений відповідно до програм: «Самоменеджмент» і «Теорія і практика самоменеджменту» Міжрегіональної академії управління персоналом.

Автор вдячний рецензентам за зауваження і побажання, висловлені з приводу вдосконалення навчального посібника,  дякує Колпакову М.В. за ради по стилю викладу  і переклад роботи на українську мову.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Частина 1.  Теоретико – методологічні основи самоменеджменту людини

Розділ 1. Основи теорії самоменеджменту

1.1  Загальні положення

 

 

10

1.2  Філософські і методичні  основи розвитку теорії самоменеджменту

37

1.3  Загальна характеристика використовуваних концепцій  самоменеджменту

43

Контрольні питання

58

Література

58

Розділ 2. Закони,  принципи, синергетична парадигма самовуправління

2.1  Закони, принципи самоуправління

 

60

2.2  Закони, принципи управління духовним  розвитком

68

2.3  Синергетичний підхід до управління функціонуванням і розвитком людини

75

Контрольні питання

95

Література

95

Розділ 3. Феноменологія самоменеджменту

3.1  Людина як феномен

3.2  Людина як феноменальна система

 

99

117

3.3  Соціоприродний феномен людини – самовуправління

124

3.4  Феномен проблеми самоменеджменту

131

Контрольні питання

137

Література

137

Розділ 4. Людина як об'єкт самоуправління

4.1  Людський організм як об'єкт самоуправління

 

141

4.2  Саморегуляція організму

150

4.3  Самоуправління людини з урахуванням біоритмів.

160

4.4. Акмеологічні  і валеологічні основи самоменеджмент

165

Контрольні питання

180

Література

181

Розділ 5. Людина як суб'єкт самоуправління

5.1  Мозок людини як керуюча система

 

183

5.2  Основи психофізіології мозку

195

Контрольні питання

232

Література

232

Частина 2. Організаційно-технологічні аспекти самоменеджменту

Розділ 6. Організація життєдіяльності і діяльності людини

6.1  Теоретико – методичні  основи організації діяльності (праці) людини

 

 

235

6.2  Наукова організація діяльності людини

260

6.3  Функції повсякденного самоменеджменту

267

Контрольні питання

287

Література

288

Розділ 7. Самоменеджмент діяльності і життєдіяльності  людини                            

7.1  Теорія діяльності – основа самоуправління

 

290

7.2  Технологічна основа самоменеджмета

196

7.3  Специфічні особливості організації діяльності людини

316

7.4  Розвиток діяльності людини

333

Контрольні питання

340

Література

341

Розділ 8. Самовизначення людини

8.1  Самовизначення людини

 

342

8.2  Діагностика людини і рекомендації з розробки проекту життя

358

Контрольні питання

371

Література

372

Розділ 9. Стратегічний самоменеджмент

9.1  Теоретичні основи стратегічного самоменеджменту 

 

374

9.2  Етапи стратегічного самоменеджменту

381

9.3  Розробка механізму стратегічного управління розвиваючої діяльності людини

405

Контрольні питання

409

Література

409

Розділ 10. Технологічний самоменеджмент

10.1  Використання засобів самоуправління при реалізації основних функцій самоменеджменту

411

 

412

10.2  Характеристика засобів самоуправління, розроблених у Західній культурі

10.3 Загальна характеристика засобів самоуправління, розроблених у Східній культурі

418

 

441

Контрольні питання

446

Література

446

Розділ 11. Боротьба і кар'єра в самоменеджменті

 

11.1  Теоретичні основи боротьби

448

11.2  Основи практики персональної боротьби людини

462

11.3  Службова кар'єра як ціль діяльності людини

481

Контрольні питання

507

Література

508

Додатки

511

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика