andrey

Путь к Файлу: /ИЖЕВСКИЙ университет / Диплом по Консервному заводу / 1.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   08.03.2015
Размер:   428.0 КБ
СКАЧАТЬ

Людська істота являє собою досить складний агрегат, і його необхідно вивчати як якусь машину. Ми усвідомлюємо, що для управління будь-яким агрегатом на зразок автомобіля або ж локомотива, нам насамперед потрібно пройти навчання. Ми не можемо керувати цими машинами інстинктивно, але чомусь думаємо, що звичайних інстинктів досить для управління людською машиною, хоча вона набагато складніша ... ми не розуміємо, що нам треба навчатися, що управління, контроль залежить від знань і умінь.

                                                                  Г.І. Гурджиєв

 

Частина 1.  Теоретико – методологічні основи самоменеджменту людини.

 

Розділ 1. Основи теорії самоменеджменту.

 

1.1 Загальні положення.

1.1.1 Основні поняття.

«Дослідження поряд з іншими діяльностями спрямовано на створення апарату понять, який би забезпечував правильне представлення світу, необхідне для практичної діяльності. Для того щоб ми могли практикувати, тобто щоб у нас були грамотні педагоги, психіатри, інженери, які уміють бачити і діяти, потрібно в процесі їхнього навчання в школі і вузі начиняти їхні голови правильними поняттями. Якщо в них будуть правильні поняття, вони будуть вміти діяти і розбиратися в ситуації.

Робота зі створення понять не може проводитися в процесі практичної діяльності... Ніяка діяльність - виробнича, практична, життєва - не призводить до зміни понять і розвитку людей.

Розвивається тільки виробнича діяльність, причому, завжди - і це показано гігантською історією - вона розвивається за рахунок того, що підвищення продуктивності праці дає можливість все більшу і більшу кількість людей виділяти на дослідження, тобто спеціальний розвиток понять. Ті ж, хто виробляє, понять не розвивають. Для того щоб розвивалося виробництво,  потрібно змінювати і трансформувати поняття, і робити це безупинно. І той, хто розвиває і трансформує поняття - та країна, той народ, то держава, - той і виграє історичне змагання».     

Г.П. Щедровицький.

 

У будь-якій науці обґрунтованість теоретичних висновків і цінність практичних рекомендацій з рішення тієї або іншої конкретної проблеми знаходяться в прямій залежності від правильного розуміння дослідником тих явищ і процесів, які стосовно даної проблеми носять більш  загальний характер, а також від методології дослідження, її світоглядних і загальнонаукових основ. Важливе значення має конкретність життєдіяльності і діяльності людини, але узявшись за окремі питання в житті без попереднього рішення загальних, неминуче на кожному кроці несвідомо для себе будеш «натикатися» на ці загальні питання. А натикатися сліпо на них у кожному окремому випадку означає приректи своє життя на гірші хитання в пошуках змісту. Загальне, як відомо, є «ступінь до пізнання конкретного».

Дане методологічне положення зобов'язує нас перед тим, як вести мову про окремі і конкретні питання людського самоуправління, попередньо розглянути загальне поняття про управління і ті принципи, на  яких  засновані побудова і функціонування усіх без винятку систем управління.

Важливе значення для теорії і практики має правильне і єдине тлумачення застосовуваних нами термінів. Досвід багатьох наук показує, що без цього не може успішно розвиватися жодна теорія, а в практиці мають місце різні непорозуміння, суперечки, сперечання і навіть дезорганізація діяльності. Для виключення подібного, ще французький учений Р.Декарт, у свій час, радив: «Уточнюйте значення слів і ви позбавите людство від половини оман». Справедливість такої думки для досліджуваного нами предмета стане тим більше очевидною, якщо врахувати, що до визначення і тлумачення тих самих термінів і загальних понять про управління існує    різний підхід. При цьому представники філософії звичайно характеризують управління як одну з властивостей матеріальних систем, кібернетики — як процес руху інформації, упорядкування   або переведення системи з одного стану в інший. Математиків і програмістів цікавлять, насамперед, можливості формалізації, алгоритмізації, кількісного опису і моделювання процесів   управління з метою створення математичної основи для їхньої автоматизації. Соціологи і юристи найчастіше підкреслюють суспільні і правові відносини, що складаються в системах управління, а економісти — господарські аспекти управління.

Ці тлумачення характеризують управління тільки з якої-небудь однієї або декількох точок зору, не даючи про нього цілісного представлення. Отже керуючись системним принципом, названому вище розберемося в поняттях і визначимо місце і роль теорії і практики самоменеджменту (СМ).

Наука (грецьк. episteme, лат. scientia) — це сфера людської діяльності, функцією якої є одержання знань про дійсність, що відповідає критерію істинності. Наука утворює сутність людського знання.

Теорія (від грецьк. theoria — розгляд, дослідження) — це система основних ідей у тій або іншій галузі знання. У сучасному розумінні теорією на противагу "голій" емпірії називається будь-яка наукова єдність знання, у якій факти і гіпотези зв'язані в деяку цілісність, тобто таке наукове знання, у якому факти підводяться під загальні закони, а зв'язки між ними виводяться з останніх [19]. При цьому всякому теоретичному пізнанню в силу того, що теорія неминуче містить гіпотетичний елемент, властивий визначений момент непевності, імовірнісний характер. З позиції віри в упорядкованість усіх світових подій вважається: чим простіше теорія, тим ближче вона до істини [24].  «Теорія – форма узагальненого відображення дійсності в мисленні, представляє внутрішньо диференційовану цілісну систему знань.... "Філософська категорія для позначення системи знань, що розвивається і яка достовірно та адекватно відображає сутність і закономірності явищ визначеної області об'єктивної дійсності, а також є  керівництвом для  практичної діяльності [8]. Будь-яке теоретичне знання припускає наявність визначеної системи понять, дефініцій, термінів.

Виходячи зі сформованих понять, для досягнення мети даної роботи необхідно розробити вихідні, головні положення, що складають ядро теорії самоуправління людини, що дозволяє розвивати теорію і практику самоменеджменту. Ці положення повинні обумовлювати, виходячи з реалій дійсності, необхідність розвитку самоуправління людини, бути основою цілісної системи знань про самоменеджмент.

Методологія — навчання про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності [16]. Існує ще одне важливе визначення методології – область діяльності, функцією якої є створення й удосконалення інтелектуальних засобів організації рефлексивних процесів  [1]. У праксеологічному аспекті під методологією розуміється система визначених теорій, що використовують керівний принцип, науковий аналіз, засоби реалізації цього аналізу. Призначення методології — забезпечити чітке, системне знання, що розвивається, про закони, категорії, за допомогою яких дійсність може одержувати адекватне відображення у свідомості людей. Є й інше визначення, відповідно до якого методологія — навчання не просто про засоби, методи мислення і діяльності, але і про форму організації життєдіяльності людей. Приводячи різні визначення, ми не маємо на меті констатувати відсутність єдиного поняття, а хочемо показати вплив методології на життєдіяльність людини й особливо на систему прийняття рішень.

 Один із засновників сучасної вітчизняної психології Л.Виготський відзначав необхідність цілеспрямованого керівництва з боку методології, називаючи її філософією спеціальних дисциплін. На його думку, функціональне місце і значення методології в "організмі" науки ті ж, що і кістяка в організмі живої істоти. Цей "принципово методологічний кістяк" забезпечує єдність і цілісність наукових систем. Під "кістяком" розуміється система основних понять якої-небудь області знання, її концептуальний каркас. Виходячи з цього в даному посібнику при розгляді питань СМ приділена увага взаємозв'язку категорій (див. мал.1.1.).

Отже, методологія важлива й у системі СМ, і в науці, і в життєдіяльності людини і суспільства. Відомо, що в кожній теорії, вченні, науці є свої об'єкт і предмет дослідження і, отже, їх необхідно виділити і сформулювати для СМ .

Кожна наука пізнає світ через знання свого об'єкта дослідження. Сьогодні переважна більшість дослідників у всіх областях науки прагнуть працювати тільки в рамках своїх наукових предметів і на представників інших дисциплін дивляться як на "чужинців", яких варто побоюватися і триматись на розумній відстані, щоб відгородити свої наукові предмети від "забруднення" і вульгаризації [22]. Наука взагалі в останні десятиліття в результаті такої спеціалізації і концентрації на своєму предметі зробила ривок у пізнанні визначеної області реальної дійсності, але втратила цілісність. Сучасні психологи знають тільки психологію людини, фізіологи — тільки її фізіологію і т.д. Це природно, але доти, поки не виникає питання, що таке людина. Чому вона приймає рішення, що суперечить моральності або елементарному раціоналізму? Виявляється, такий підхід у пізнанні має і достоїнства, і принципові недоліки. Звідси випливає необхідність пошуку форм спільної діяльності над рішенням загальних проблем у науці, економіці, політиці.

Об'єкти управління (соціальні системи), як правило, складні, вивчаються різними науками, які мають специфічні предмети, і особи, які приймають управлінські рішення, повинні їх системно враховувати. Спільна робота різних фахівців призвела до необхідності розвитку форм міждисциплінарної комунікації і комплексного поліпредметного мислення. Це сприяло пошукові відповідного методологічного забезпечення. Сьогодні цілком обґрунтовано думка, що людині необхідне мислення, що прийде на зміну науковому і філософському, тобто методологічне мислення [1].

Наукове мислення, розділене на безліч ізольованих автономних наукових предметів (наук), привело до розірваності зв'язків між ними, що не дає цілісної наукової картини світу. Сьогодні існують біологічна, соціологічна, навіть математична картина світу, але відсутня цілісна. І, імовірно, тому, приймаючи управлінські рішення, які призводять до катастрофічних наслідків, сучасні керівники щиро дивуються і не можуть зрозуміти, як це відбулося.

Досить часто представники тих або інших областей науки або практики, приймаючи управлінські рішення, за аналогією переносять знання свого предмета на ту область, у якій вони дилетанти. Така проекція власного досвіду породжує дії відповідно до норм і стандартів, прийнятих у визначеній сфері діяльності, де працювали одні закони, на іншу сферу, яка підкоряється іншим законам. Людина була позбавлена системного, цілісного бачення проблем, і її мислення (хоча і було науковим) було "звужене", рамками досліджуваного їм предмета.

Не стосуючись усіх висновків цієї науки, ми врахуємо в першу чергу її положення про те, що під сутністю будь-якого процесу, у тому числі всякого управління варто розуміти його найбільш глибокі, загальні, стійкі і постійно повторювані внутрішні сторони. При цьому сутність не видима на поверхні досліджуваного процесу, оскільки вона не збігається з зовнішніми явищами.

Управління

Управління — це  наука, що сполучає у собі прикладні і теоретичні складові. З наукового погляду управління — це спрямована координація й організація об'єкта управління. Це сфера людської діяльності, що виникла в результаті поділу праці, за допомогою якої людина впливає на технологічні, економічні і соціальні процеси для досягнення визначених цілей. Управління — це процес, що забезпечує (при використанні за цільовим призначенням) необхідне протікання процесів перетворення енергії, речовини й інформації, підтримку працездатності і безаварійності функціонування об'єкту шляхом збору й обробки інформації про стан об'єкта і зовнішнього середовища, розробку рішень про вплив на об'єкт та їх використання [24].

Управління як явище об'єктивного світу дуже багатообразне. Управління має місце у всіх формах руху матерії: механічному, фізичному, біологічному, соціальному житті. Без управління не може нормально працювати ніяка машина, проходити по провіднику електрострум, існувати організм, функціонувати промислове підприємство і т.д.. Виходячи з цього, у сучасній науці управління прийнято розділяти (класифікувати) на наступні три великих види:

1.Управління в неживій природі, у тому числі в машинах і комплексах машин (вивчається переважно технічними науками);

2.Управління в живих організмах (біологічних системах).Управління процесами, які протікають у живій природі, і процесами, зв'язаними з життєдіяльністю організмів. Ця область управління є предметом вивчення природничих наук;

3.Управління в людському суспільстві, у колективах людей у їхньому громадському житті (соціальне управління). Управління як вплив на діяльність людей, об'єднаних у соціальні групи з їхніми різними інтересами, тобто управління соціальними системами. Ця область управління є переважно предметом вивчення соціальних наук [24].

Між цими видами управління мається істотне розходження за характері і цілями. Природно не можна ставити знак рівності, наприклад, між живою кліткою і фірмою. Більш того, управління людиною як біосоціальною і духовною системою і управління ноосферними процесами не вписується в ту класифікацію. І, у зв'язку зі специфікою можна виділити в запропонованій раніше класифікації четвертий вид. Або, з огляду на те, що соціальне управління включає два основних підкласи: управління індивідуальною діяльністю людини і управління колективною (спільною) діяльністю людей, доповнити підкласом – самоуправління людини (СМ).  Ми акцентуємо Вашу увагу на те, що управління людиною включає самоуправління біосоціальними і духовними процесами.

Однак у силу діалектичної єдності матеріального світу усім видам управління властиві й однакові  формальні ознаки, а також загальні принципи і закономірності знання яких має велике теоретичне і практичне значення.

Першою такою ознакою всякого управління є наявність визначеної структури, організації. Адже сам термін «управління»  насамперед припускає, що є суб'єкт або об'єкт, який управляє, і разом з тим мається той, котрим керують. Перший прийнято називати органом (суб'єктом) управління, другий — об'єктом управління.

З приведеної класифікації процесів управління англомовне поняття менеджмент не можна однозначно замінити російськомовним терміном управління, оскільки в першому випадку мова йде лише про один з видів управління, а саме про управління виробництвом (хоча ряд дослідників останнім часом схильні поширювати дане поняття на соціальне управління в цілому, що, як буде показано надалі, не позбавлено підстави) [24].

Оксфордський словник англійської мови дає наступні основні  трактування терміна менеджмент: спосіб, манера спілкування з людьми; влада і мистецтво управління; особливого роду вмілість і адміністративні навички; орган управління, адміністративна одиниця. Однак у функціональному плані менеджмент можна оцінити як процес, за допомогою якого група людей, що співробітничають, направляє свої дії до загальних цілей. Отже, поняття менеджмент правомірно відносити тільки до класу управління соціальними системами і його основними видами. У цілому, менеджмент — це процес планування, організації, мотивації і контролю, спрямований на те, щоб сформувати і досягти мети організації через інших людей  [13].

Має потребу в уточненні і поняття СМ. Визначення суті самоуправління (СМ), які зустрічаються в печаті, звичайно зводять до керівництва своїм часом діяльності, але при цьому слово «керівництво» саме має потребу в поясненні.

Недостатньо чітке визначення суті СМ дано й в енциклопедичному словнику з управління персоналом – послідовне і цілеспрямоване використання керівником (фахівцем і т.д.) випробуваних методів і практичних прийомів роботи в повсякденній діяльності для підвищення ефективності виконуваних процедур і операцій, досягнення намічених цілей. У цьому ж словнику відзначається, що СМ спрямований на максимальне використання працівником власних можливостей і свідоме управління робітником своїм часом[17].  Неточність такого визначення складається хоча б у твердженні, що персонал використовує випробувані засоби, а якщо необхідно застосовує ще не апробовані в даній ситуації засоби.  Крім того, у даному визначенні вживається термін «управління часом». Такий термін носить скоріше образний, ніж науковий характер.  У цих умовах для того, щоб управляти собою потрібно управляти і процесами, які протікають в зовнішньому середовищі. Останнє ж у буквальному значенні слова «управління» у принципі немислимо хоча б тому, що людина не може управляти впливами ззовні.

Зі сказаного видно, що існує гостра необхідність дати чітке і науково обґрунтоване визначення понять «управління» взагалі, а потім і «управління собою» зокрема. Причому, щоб таке визначення було зрозумілим, а головне — мало практичну цінність, воно, на наш погляд, повинне відповідати як мінімум на наступні питання: хто (що), ким (чим), на основі чого, з якою метою і як конкретно управляє?

Вирішити дану задачу можна спираючись на методологію управлінської науки.

У рішенні  задачі, що стоїть, можуть допомогти досягнення і таких наук, що розглядають різні аспекти управління, як соціологія,  психологія, кібернетика й ін. Комплексний підхід, тобто підхід з урахуванням висновків усіх наук, що досліджують ті або інші сторони управління, має велике методологічне значення. При цьому вихідною базою для дослідження може бути тільки практика, оскільки ніяку наукову теорію або формулювання видумати не можна, її можна витягти тільки з оточуючого нас світу, з реально й об'єктивно існуючих фактів. Практика й об'єктивний світ з питань СМ насамперед свідчать, що управління являє собою не якесь надумане або виникле на «голому місці» явище, а одну з загальних і об'єктивно необхідних властивостей і умов існування і розвитку матеріального світу.

У значеннєвому значенні термін «управління» вживається в тому випадку, коли мова йде про такі дії об'єкта, що не можуть і не повинні протікати стихійно, неорганізовано, коли потрібний той або інший направляючий і організуючий вплив на нього з боку органу управління. Але щоб такий вплив був здійсненний, між органом і об'єктом управління обов'язково повинен бути який-небудь зв'язок.

Слова - «управління», «коректування», «направлення» й ін. звичайно вживаються в тому випадку, коли процесові управління хочуть додати той або інший відтінок. Так, слово «управління» використовується, як правило, у тому випадку, коли мова йде про управління з боку вищих державних органів і посадових осіб і коли це управління носить більш загальний координуючий і направляючий характер, сполучає у собі не тільки господарсько-економічні але і стратегічні функції (наприклад підбір і розміщення кадрів, узгодження їхньої діяльності й ін.).

Слова «направлення», «регулювання», «коректування» і інші вживаються замість слова «управління», як правило, у тому випадку, коли мова йде про управління в ході того або іншого процесу, у його динаміці.

Таким чином, аналізуючи процес управління з погляду форми – у будь-якому матеріальному середовищі, сукупністю цих трьох елементів — органа управління з властивими йому технічними засобами і методами дій, об'єкта управління, каналів зв'язку між ними і цілі, прийнято називати системою управління .

Системою взагалі в науці прийнято вважати організовану і замкнуту єдність закономірно зв'язаних і здатних до взаємодії (і взаємного сприяння – за ак. Анохіним) елементів (об'єктів, суб'єктів, поглядів і ін.). При цьому властивості системи в цілому не тотожні властивостям кожного окремо узятого елемента або групи елементів.

Керуюча система (суб'єкт) – мозок людини, а керована система (об'єкт управління) – тіло людини. Отже, система управління, утворює внутрішню структуру, матеріальну основу всякого процесу управління. Без системи, без структури неможливе і управління. Системність універсальна властивість, об'єктивно необхідна умова для протікання всякого процесу управління. Об'єктивний характер існування систем управління вимагає їхнього постійного розвитку і вдосконалення.

 У ході тривалої історичної еволюції на базі елементарних систем виникли більш складні й організовані біологічні системи управління, починаючи від живої клітини і закінчуючи найскладнішою і високо організованою системою — людським організмом. Завдяки самоуправлінню в таких системах підтримується припустимий для життя кров'яний тиск, температура, кількість цукру в крові, відбувається видалення продуктів переробки їжі, захист від шкідливих зовнішніх впливів і багато інших процесів.

Для зв'язку між органами й об'єктами управління  використовуються різноманітні канали, починаючи від зорових і слуховых і кінчаючи складними радіоелектронними пристроями, що входять в автоматизовані системи управління.

Розглянувши зовнішню форму, перейдемо до аналізу внутрішнього .змісту управління, під яким звичайно розуміється сукупність взаємозалежні функції, здійснюваних органами управління для того щоб впливати необхідним   образом   на об'єкти  управління і домогтися  кінцевої мети. Функціями управління, у свою чергу, прийнято вважати такий відособлений вид управлінської праці органа управління, що призводить до досягнення конкретної (проміжної) мети на шляху до загальної і кінцевої мети.

Функція — поняття більш самостійне ніж будь-яка окремо взята дія. Вона включає систему організованих мозком дій, здійснення яких дозволяє досягти людині конкретної цілі і приступити до виконання наступної функції. На практиці іноді має місце зміна ролі і деяке переплетення, накладка однієї функції на іншу за часом їхнього здійснення, що ми побачимо нижче. У функціях, їхніх взаємозв'язках і сукупності виявляється зміст, технологія і динаміка всього процесу управління. Їхня поява обумовлена поділом і спеціалізацією управлінської праці.

Відповідно до функцій будується структура органів управління, а для виконання кожної з них звичайно потрібний відповідний розподіл прав, обов'язків і відповідальності між складовими частинами (наприклад, посадовими особами) цих органів, їхні спеціальні знання «навички, застосування відповідних технічних засобів управління, а також послідовності методів і прийомів дій. Чітке визначення функцій має, отже, велике значення.

Щоб правильно визначити функції управління, властиві будь-якому органу управління, необхідно знов-таки проаналізувати практику дій останнього. При такому аналізі ми порівняно легко можемо встановити насамперед той факт, що процес управління з боку всякого органу управління виникає не сам собою, а є наслідком якої-небудь причини, реакцією на ті або інші зміни в об'єкті управління або в його навколишньому середовищі.

Сказане з всією очевидністю свідчить, що найпершою функцією органу управління є одержання по каналу зворотного зв'язку даних про стан і дії об'єкта управління і про його навколишнє середовище. Без цього управління з боку будь-якого органу в принципі немислиме, тому що це неминуче (рано або пізно) ввійде в суперечність з об'єктивною дійсністю і призведе до руйнування системи. Разом з тим одержання такої інформації завжди являє собою специфічний і складний вид діяльності органу управління, що вимагає від нього спеціальних прав, знань і застосування відповідних засобів і способів дій. За цими розуміннями цілком правомірно вважати її функцією управління, а не яким-небудь допоміжним заходом. Особливо це стосується сучасних суспільних систем управління, де потоки інформації з кожним роком зростають. Реакція органу управління на отриману інформацію стану буває різною. У високорозвинених системах орган управління не тільки отримує, але і сприймає, зберігає, вивчає, перетворює інформацію стану, зіставляє її з заданим станом і, якщо потрібно, переводить систему в принципово новий стан, який відповідає умовам, що змінилися. Тим самим орган управління активно впливає на об'єкт управління. Така активна реакція системи стає можливою завдяки тому, що в основу її побудови покладений принцип зворотного зв'язку. Цей принцип обов'язково припускає не тільки одержання інформації стану, але і наступну функцію органу управління — планування дій об'єкта управління, найважливішим і об'єктивно необхідним актом якого є прийняття рішення. Без рішення органу управління ніякі цілеспрямовані дії об'єкта управління в принципі немислимі.

Суть прийняття будь-якого рішення й у цілому планування складається у визначенні органом управління на основі аналізу й оцінки інформації стану, а також закономірностей у даному середовищі, цілі дій об'єкта управління, конкретних його задач, послідовності, сил, засобів, способів і термінів їхнього виконання, а також мір забезпечення цих дій.

У кібернетиці процес прийняття рішення звичайно називають перетворенням органом управління інформації стану в командну тобто в таку інформацію, за допомогою якої потім ставляться задачі об'єкту управління і тим самим його діям і функціонуванню системи в цілому надається цілеспрямований характер. Цілком очевидно, що безцільні стихійні дії будь-якого об'єкта не можна вважати керованими, оскільки вони суперечать самому змісту слова «управління». Усяке управління здійснюється не заради самого себе, а для досягнення керованим об'єктом якої-небудь цілі. Цілеспрямованість, отже, також є обов'язковою і головною ознакою будь-якого виду управління, незалежно від того, де воно здійснюється (у машинах, живому організмі або в колективі людей).

За своїм характером цілі управління можуть бути різними. Вони залежать від призначення системи й умов її функціонування. По-різному проходить в системах і визначення цілі органом управління. У системах, що функціонують без участі людини, наприклад, в організмах тварин ціль формується на основі придбаних за багато сотень і тисячі років безумовних і умовних рефлексів, пристосування до навколишнього середовища, а також вироблених інстинктів. Принципово інакше цілі управління визначаються в системах за участю людини. Тут в основі такого визначення лежить вища форма відображення об'єктивної дійсності — мислення, свідоме цілепокладання, спрямоване на задоволення своїх потреб. При цьому людина здатна активно впливати на природу, ідеально передбачати (передбачати) кінцеві результати дій об'єкта управління. К. Маркс у зв'язку з цим писав: «...Найгірший архітектор від найкращої бджоли із самого початку відрізняється тим, що, перш ніж будувати осередок з воску, він уже побудував його у своїй голові. Наприкінці процесу праці виходить результат, що уже на початку цього процесу існував в представленні людини, тобто ідеальний» [10]. В іншому місці він відзначав, що «у природі ... діють одна на іншу лише сліпі, несвідомі сили, у взаємодії яких і виявляються загальні закони. Тут ніде немає свідомої, бажаної цілі ... Навпаки, в історії суспільства люди, обдаровані свідомістю, діють обдумано або під впливом пристрасті, які прагнуть до визначених цілей. Тут ніщо не робиться без свідомого наміру, без бажаної цілі» [10].  Більш того, при управлінні колективами людей у суспільному житті ціль не тільки визначається, але і досягається людиною. Управлінська праця тут є різновидом розумової праці, а відносини в системі управління приймають форму суспільних відносин між людьми з їхніми чисто людськими якостями (соціальним станом, моральним виглядом, відношенням до праці, знаннями і навичками, звичками, звичаями і т.д.). Ціль управління тут має сугубо .... характер.

Після прийняття рішення процес планування при необхідності і можливості продовжується і завершується. При цьому орган управління конкретизує і деталізує задачі, способи, послідовність, застосовувані засоби і терміни дій об'єктів управління, порядок їхньої взаємодії між собою, з навколишнім середовищем і ін.

У суворій відповідності з прийнятим рішенням і наміченим планом дій органом управління здійснюються наступні функції управління — постачання задач об'єкту управління, організація взаємодії і зв'язку з ним і навколишнім середовищем, а також усебічне забезпечення його дій. При здійсненні названих функцій орган управління має справу вже не з інформацією стану, а з матеріальними об'єктами і впливом на них шляхом передачі їм командної (керуючої) інформації. Виконання прийнятого рішення і наміченого плану дій забезпечується тим самим організаційно. З цих причин дану групу функцій управління деякі автори поєднують в одну більшу функцію організації, яку, на наш погляд, можна вважати правомірною, але з тим застереженням, що різкої границі між функціями не існує: ця границя досить умовна і рухлива. Таке застереження підтверджує той факт, що без отримання інформації стану й прийняття рішення ніяка правильна організація неможлива, і навпаки, збір інформації, прийняття рішення і всіх інших функцій також потребують організації. Організація, отже, пронизує весь процес управління" і дії самої системи.

Усі перераховані функції складають свого роду підготовчий етап у діяльності органу управління і системи в цілому (управління в статиці). Після їхнього здійснення настає новий  виконавчий етап, на якому здійснюються функції управління в ході дій об'єктів з виконання поставлених ним задач, тобто управління в динаміці. Дані функції органу управління нерідко узагальнюють і називають регулюванням, коректуванням або оперативним управлінням. При цьому за своїм змістом і суттю вони багато в чому схожі з попередніми (підготовчими) функціями. У зв'язку з тим, що управління собою, як і будь-яке інше управління, завжди носить чітко виражений циклічний характер, — більшість функцій СМ у процесі ЖД і Д неминуче і багаторазово повторюється; змінюються лише їхній конкретний зміст і умови здійснення.

 

 У ході дій будь-якого об'єкта управління по виконанню своєї задачі орган управління знову отримує по каналу зворотного зв'язку дані (інформацію) про його стан і навколишнє середовище, зіставляє них з раніше наміченим планом, у випадку відхилення (розбіжності) вносить у план відповідні корективи або приймає принципово нове рішення (при різких змінах умов), а потім по каналу прямого зв'язку доводить до об'єкта управління уточнену або нову задачу, тобто передає командну інформацію.

Такі операції повторюються доти, поки об'єкт управління не виконає повністю своєї задачі і ним не буде досягнута кінцева ціль дій системи в цілому. Весь процес управління носить, отже, яскраво виражений циклічний характер.

Нарешті, варто коротко зупинитися ще на одній функції управління – контролі. Дана функція  виділяється в самостійну функцію значенням контролю в загальному процесі управління. В основі контролю лежить принцип зворотного зв'язку між органом і об'єктом управління.

Проведений кібернетиками аналіз процесу всякого управління дозволяє стверджувати, що незалежно від того, де цей процес проходить (у машині, у живому організмі, колективі людей або в суспільстві в цілому), загальними його рисами є:

- обов'язкова наявність системи управління, що складається з органу управління, об'єкта   (об'єктів) управління і з'єднуючих їх каналів прямого і зворотного зв'язку і цілі;

-  існування причинно-наслідкового зв'язку між елементами системи управління;

-  цілеспрямованість дій системи і  наявність керуючого параметра;

-  динамічний характер системи, її здатність переходити з одного стану в інший і перетерплювати при цьому великі навантаження від зовнішнього впливу без порушення своєї структури і властивостей.

За своєю формою управління в будь-якій системі являє собою процес цілеспрямованого впливу органу управління на об'єкт управління. За змістом воно в статиці і динаміці включає  функції, де основними, у кожному циклі є: отримання по каналу зворотного зв'язку інформації стану, прийняття стосовно неї рішення і доведення до об'єкта по каналу прямого зв'язку командної інформації, тобто постановка йому задачі. Без цих  функцій  управління в принципі немислиме. Вони пронизують інші функції, тісно переплітаються з ними і характеризують процес управління. Повністю підходячи під філософську категорію сутності ці функції дозволяють дати наступне визначення загального поняття про управління:

Усяке  управління є заснований на об'єктивних законах даного середовища цілеспрямований процес впливу органу управління на об'єкт управління шляхом одержання інформації o його стані, прийняття рішення стосовно неї і постановка об'єкту задач з досягнення цілі діяльності. Це визначення відповідає на пропоновані  питання: для чого, хто (що), ким (чим), на основі чого і як управляє.

У нашому розумінні самоменеджмент - це наукова дисципліна, яка вивчає теорію і практику самостійного управління людиною процесом своєї життєдіяльності і діяльності (ЖД і Д) і має, в основному, практичну спрямованість на життєвий успіх і на те, як стати самим собою. Самоуправління людини - визначення, що включає весь діапазон здійснення практики управлінської діяльності людини як особистості, індивідуума, суб'єкта, індивідуальності й універсума. Поняття самомененеджменту використовується як навчальна дисципліна самоуправління життєдіяльністю і діяльністю.

Основним методологічним положенням ми визначаємо сам підхід до здійснення людиною діяльності для життя, а не навпаки, як було і є в нашому суспільстві і сьогодні, коли людина є придатком суспільної системи, що служила державі без адекватного взаємного сприяння в досягненні цілей. В цьому плані філософія за своєю природою виконує особливу світоглядну і методологічну функцію... Філософія - форма суспільного впливу на вироблення цілісного погляду на світ і на місце в ньому людини.              Ми звертаємося до філософського бачення теорії самоуправління ЖД і Д  в силу того, що вона визначає сукупність вихідних орієнтирів для її розробки і, виконуючи свої функції, виражає визначені відносини людини до світу. Ці відносини дозволяють бачити людину в центрі уваги в загальних зв'язках із Всесвітом та у взаємодії з її навколишнім світом. Взаємодія є істотним логіко-методологічним і гносеологічним принципом пізнання предмета теорії самоуправління людини.

 

1.1.2 Предмет, функції, задачі, структура, закони і категорії теорії самоменеджменту.

 

 Предмет, об'єкт самоменеджменту.

Кожна наука має різні, відносно самостійні теорії, які вивчають і досліджують окремі сторони її об'єкта — те, на що спрямовано предметно-практичну і пізнавальну діяльність.

Якщо самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини представити як  наукову дисципліну, то в ній слід виділити свій предмет і об'єкт вивчення і дослідження. Якщо представити самоменеджмент (СМ) науковою теорією то можна говорити про систему знань, що служать об'єктом, джерелом дослідницької діяльності в цікавлячій нас області.

Аналіз практики управління дозволяє зробити висновок, що самоуправління являє собою складне біологічне, соціальне, духовне, інформаційне, організаційно-технологічне явище — системну діяльність в області управління людини. Навіть представляючи цю складну діяльність як процес можна виявити, що він проходить зі зміною станів, якостей об'єкта, припускає наявність визначених етапів і тенденцій. Він пов'язаний із закономірностями, що складають предмет цієї наукової дисципліни.

Об'єктом СМ є людина як складна біосоціальна і духовна система, інформаційно – енергетичний комплекс. Предметом цієї наукової дисципліни можна вважати діяльність людини з  самоуправління своєю життєдіяльністю і діяльністю при досягненні поставлених цілей.

Необхідною умовою формування теорії СМ як складової частини науки управління є точне визначення її предмета, границь і напрямків вивчення, форм і методів дослідження.

Зараз критично переробляється багато теоретичних положень науки управління, у першу чергу в області управління економікою і господарством, визначається місце і роль людини.

Сучасні концепції самоуправління як людиною так і створеними нею організаціями в  дійсності представляють цілісну систему поглядів, де, з одного боку, доведено, що краще управління – це самоуправління, а з іншого –людина є автоматизованою, саморегульованою і системою, яка самоорганізується. Людина як система володіє здібностями здійснення свого розвитку повністю самостійно. На сьогодні теорія самоуправління людини вступає в якісно новий період розвитку.

Характерною рисою розвитку науки про ефективну людську діяльність є інтенсивний процес її диференціації.

Виділилася праксеологія, об'єктом дослідження якої є навмисна діяльність людини з погляду її удосконалення. Поява особливої області знань — “акмеологія“ — обумовлена потребою суспільства у високому професіоналізмі фахівців, у створенні умов максимального їхнього самовираження і творчої самореалізації. Акмеологія, вивчаюча механізми розвитку, фактори, які гальмують і сприяють розвитку людини, досягненню нею вершин «Акме» може стати базовою для СМ.

Поряд з диференціацією відбувається і процес інтеграції, коли на стику раніше роз'єднаних теорій з'являються нові, відносно самостійні теорії, границі яких виявляються досить чітко. До такого комплексу теорій, на наш погляд, і відноситься самоуправління, самоменеджмент. Стимулює процес створення цієї наукової дисципліни зміна суспільного ладу і наслідку цього для кожної людини.

Складність і різноманіття законів самоуправління людини як системи, підвищення відповідальності людини за результати своєї життєдіяльності й обумовлюють виділення теорії самоуправління у відносно самостійну дисципліну. Теорія самоуправління являє собою суму знань про самоуправління людини, закони (закономірності) функціонування її як біосоціальної і духовної системи, принципи, методи, прийоми, техніки рішення нею задач при досягненні поставлених цілей. Вона призначена для визначення найбільш ефективних шляхів і засобів досягнення людиною життєвих цілей.

 Функції і задачі теорії самоуправління

Теорія самоуправління, як і будь-яка інша теорія, виконує пізнавальну і прогнозуючу функції.

Пізнавальна функція виявляється в розкритті сутності процесів самоуправління, закономірностей, яким воно підкоряється, поясненні основних властивостей і взаємозв'язків складових частин досліджуваного предмета.

Прогнозуюча функція теорії самоуправління полягає у визначенні тенденцій подальшого розвитку самоуправлінської діяльності.

Основними задачами теорії самоуправління є:

1. Вивчення й узагальнення досвіду самоуправління  життєдіяльністю і діяльністю людини при досягненні нею своїх цілей.

2. Виявлення і дослідження закономірностей, властивих самоуправлінню, визначення принципів, розробка технологій рішення життєво важливих задач.

3. Розробка рекомендацій в області самоуправління, підготовки людини до активної життєвої позиції.

4. Розробка методів дослідження проблем самоуправління, виявлення нових вимог і тенденцій розвитку.

Рішення задач теорії СМ можна чекати лише за умови:

— розробки рекомендацій на основі фундаментальних досліджень в області методології, біології, психології, психофізіології, соціальної психології, акмеології, теорії самоуправління і теорії діяльності, педагогіки, соціології, валеології, праксеології, й ін. наукових дисциплін;

— системодіяльного підходу до розробки і реалізації програм навчання і підготовки людини до життя;

— готовності людини сприймати рекомендації науки і передової практики.

Основними розділами теорії СМ можуть бути:

· біосоціальні і духовні основи самоуправління життєдіяльності і діяльності людини;

·  теорія і практика стратегічного і тактичного (повсякденного) самоуправління;

·  засоби реалізації функцій самоуправління;

· особливості самоуправління в соціумі в різних умовах і тенденції розвитку теорії і практики.

1На сьогодні задачі і зміст навчальної дисципліни “Самоменеджмент” може бути представлений в системній залежності з іншими дисциплінами (таблиця 1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії теорії СМ

Категорії — це поняття, які відображають найбільш загальні властивості, принципові положення, зв'язки явищ реального світу, застосовувані в теорії і практиці самоуправління. Це «родові поняття» від яких походять інші поняття. Кожній області науки властиві свої категорії.

Важливе значення для теорії і практики має правильне розуміння категорій і єдине тлумачення застосовуваних термінів. Досвід розвитку багатьох наук довів, що без цього не може успішно розвиватися жодна теорія, а в практичній діяльності постійно виникають різні непорозуміння, суперечки.

Так, наприклад, навіть у теорії управління по-різному трактують поняття “сутність” і “зміст управління”, “організація управління” і т.д. При цьому представники філософії звичайно характеризують управління як одну з властивостей матеріальних систем, кібернетики — як вплив керуючої системи на керовану при переведенні її з одного стану в інший або як процес руху інформації. У даному випадку принципових помилок немає, але вони характеризують управління тільки з однієї або декількох точок зору, не даючи про нього цілісного представлення. У цьому випадку звичайно нагадують притчу про те, як сліпі вивчали слона. Для того, хто тримався за ногу, — це було одне, за хвіст — зовсім інше і т.п.

Однак гірше буває, коли в різні поняття вкладається однаковий зміст, і навпаки. Цілий ряд понять, наприклад, “методи управління”, “методи роботи (праці)”, “спосіб”, визначаються без взаємного зв'язку між ними, що не дозволяє чітко розмежувати їхній зміст. У літературі поняття “метод” часто використовується як синонім поняття “принцип”, а вони в системі категорій займають свої місця. Принцип — це вимога закону, правила його виконання, а метод — це засіб для виконання цих вимог. Це не тільки виглядає дивним, коли починають їх “удосконалювати”, а принципи “придумувати” відповідно до бажань чергового державного лідера, але це ще і заводить розвиток у тупик, приводить організацію або окрему людину до кризи.

Будь-яка наукова категорія відображає об'єктивну дійсність. У змісті категорії фіксується рівень знання про дійсність, він є вузловим, вихідним пунктом подальшого теоретичного і практичного пізнання.

У категоріях самоуправління відображаються найбільш істотні сторони і властивості самодіяльності людини, зв'язки і відносини між різними явищами, процесами, які проходять в ній, як біосоціальній і духовній системі.

Для усунення утруднень у сприйнятті принципових положень теорії самоуправління ми, у міру викладу матеріалу, будемо давати значеннєве навантаження на те або інше використовуване поняття, покажемо взаємозалежність основних категорій теорії самоуправління. Однак поняття, що виражає найбільш загальні властивості і зв'язки, що є суттю самоуправління, вузловими пунктами, що допомагають пізнати природу цього явища, ми розглянемо зараз.

До вузлових, спірних категорій теорії самоуправління можна віднести його сутність, зміст, систему і засоби (методи, техніки, технології і т.д.).

Особливе  місце при цьому варто призначити взаємозв'язку і взаємозалежності категорій теорії самоуправління (рис.1.1)

 

 

 

 

1
 


                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Взаємозв'язок основних  категорій теорії самоуправління.

Категоріальна структура нами розуміється як опосередкований переходами взаємозв'язок вузлових (основних) категорій теорії самоуправління життєдіяльністю людини. Кожна категорія має визначений філософський зміст. Представлений на Рис.1.1  взаємозв'язок категорій дозволяє виділити, виходячи з логічної послідовності їхніх функцій у теорії самоуправління, три вузлові: вихідну, центральну і завершальну.

При цьому завершальна категорія не означає кінець теоретичного пізнання об'єкта, а дозволяє здійснювати конкретизацію основних категорій теорії і включати нові поняття в її структуру.

Вихідною категорією нами визначена категорія життєдіяльності. Ця категорія обрана на основі аналізу її змісту, що визначає границі дослідження. Вона виступає основою побудови системи теоретичного знання.

Центральною категорією, на наш погляд, є ціль. Ціль – це «продукт» свідомості, виступає системостворюючим і організуючим фактором у людині. У силу протилежності вихідної і центральної категорії теорії самоуправління остання не може бути безпосередньо дедукована (виведена) з вихідної. Перехід від категорії життєдіяльності до категорії цілі «здійснюється шляхом аналізу процесу інтеріоризації, що у реальності опосередковує зв'язок... (цілі) з чуттєво-практичною діяльністю. Завершальна категорія – це самоуправління життєдіяльністю, є ланкою між центральною і завершальною категоріями. Ця категорія направляє дослідження об'єкта і відображає якісну границю розвитку предмета, усередині якої відбувається зміна різноманітних властивостей, реалізація визначених можливостей об'єкта. Кожна категорія (за якою стоїть відображення об'єктивного явища, у процесі самоуправління) займає закономірне положення в загальній системі категорій. Наявні в даний час розходження у формуванні основних понять порозуміваються недостатньо строгим підходом до їхнього добору і визначення змісту з урахуванням особливостей самоменеджменту. Робота з формування і добору категорій і понять продовжується.  Кожна  нова  категорія повинна в узагальненій формі нести в теорію самоменеджменту нові знання про предмет цієї наукової дисципліни, вносити накопичений досвід і результати останніх досягнень науки.

Закони управління.

Під законом розуміються об'єктивно існуючі, постійні причинно-наслідкові зв'язки між об'єктами управління і явищами, які характеризуються  загальністю, необхідністю і повторюваністю.

Істотні відносини показують, що закономірним є зв'язок, що відображає головні внутрішні грані об'єктів і явищ, які задають характер поведінці, їхню внутрішню природу. Загальність – заданий зв'язок властивий всім явищам, процесам даного рівня, типу, класу. Необхідне відношення - виходить із природи даного класу явищ, що відображається у визначених умовах і не залежить від обставин.

Під умовами розуміється весь комплекс явищ, обставин, які супроводжують причини породження визначених наслідків, які забезпечують їхній розвиток.

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.1.2  Взаємозв'язок основних понять теорії СМ

Супутні причини відображають загальний фон явищ і не чинять прямого впливу на те, що відбувається. 

Закон починає діяти за умови створення відповідних умов. Знання об'єктивного закону дозволяє:

- уточнити зв'язки, що відповідають його сутності;

- вивчити умови чинності закону;

- розкривати принципи, що визначають вимоги цього закону;

- вибирати методи його практичної реалізації.

Закони виявляються в діяльності людей, вони об'єктивні і не залежать від їхньої свідомості, волі, бажань. Виходячи з цього, і говорять, що люди самі творять історію, будучи одночасно авторами і діючими особами. Значна частина законів, що впливають на людину приведена в розділі 2.

  Принципи СМ

Принцип – це вимоги об'єктивного закону управління і правила їхнього виконання в управлінській діяльності. Принципи включають вимоги і правила. У навчальній літературі можна зустріти або перше, або друге. Об'єктивні труднощі в даному випадку визначаються нерозробленістю теорії управління, де були б розкриті закони і відповідні їм принципи. Відсутність  стійких положень теорії управління спонукає фахівців робити не завжди обґрунтовані висновки.

Функції і внутрішня структура системи управління пов’язуються з мінливою структурою цілей організації (деревом цілей). Прикладами принципів є: принцип єдиноначальності (надання менеджерам макрорівня повноти влади, необхідної для прийняття і реалізації рішень); принцип оптимального сполучення централізації і децентралізації в управлінні (розподілу повноважень на прийняття і реалізацію управлінських рішень на визначених рівнях управлінської ієрархії); принцип сполучення прав, обов'язків і відповідальності, принцип єдності командної організації праці і т.п.

 Ціль

Ціль – дуже складна категорія теорії управління, яка має багато визначень. Ціль у кібернетиці – характеристика поведінки системи, спрямованої на досягнення визначеного кінцевого стану [14]. Цілі організації в системі менеджменту – «прогнозовані, плановані і бажані результати, які повинні бути досягнуті організацією і на досягнення яких спрямована її діяльність» [13].

Складність організації діяльності менеджера обумовлює її багатоцільовий характер, ієрархію цілей, їх пріоритетність. При цьому гомеостатичність і цілісність системи вимагають встановлення визначеної рівноваги між цілями. Усі цілі (дерево цілей) визначаються місією організації праці, яка виражає її суспільне призначення, а також системою поділу праці, яка склалася й інтересами самого менеджера.

Місія, у свою чергу, сприяє зімкненню організації праці всього персоналу організації, її єднанню, формуванню організаційної культури, визначає принципові положення для розробки стратегії.

Характеристики цілей розписані в численних підручниках, але ми підкреслюємо наступне:

- ціль визначає організаційну, функціональну структуру організації праці менеджера, систему управління і механізм управління;

- ціль є системостворюючим, системоорганізуючим  фактором.

Аналіз матеріалів, наявних досліджень дозволяє зробити висновок – стратегія діяльності менеджера:

- визначає перспективні напрямки і траєкторію руху людини в часі і просторі;

- організує форми, технології, методи, способи, прийоми діяльності;

- це динамічна модель доцільної, системної діяльності, яка враховує вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

- функція самоуправління, яка відокремилася.

Стратегія визначається ціллю організації праці менеджера і впливає на зміни її структури. Стратегія є ланкою в ланцюжку «принципи управління – цілі – стратегії – методи – прийоми».

Стратегія є організуючим початком усіх прийомів, методів, технологій, що дозволяє досягти менеджерові поставлених цілей за умови її відповідності об'єктивним законам. Стратегія спирається на представлення про сутність діяльності, про стан системи в минулому, тепер і прогнозованому майбутньому. Варіанти найбільш використовуваних зараз стратегій будуть приведені в розділі 8.

 

Стратегія, методи, технології.

Стратегія,  як правило, задається абстрактно заданою нормою (метою, програмою, проектом, планом, методом і т.п.). 

Під методом розуміється організація прийомів і способів досягнення конкретної цілі. Стратегії розробляються відповідно до вимог об'єктивних законів управління і правил їхньої реалізації в практичній діяльності (принципів) і організують, поєднують прийоми і способи діяльності людей з досягнення погоджених ними цілей. Наша версія визначення стратегії зв'язує неї з поняттям модель, нормою «метод».  Стратегія є функцією засобу створення і перетворення конкретних норм діяльності. У стратегії насамперед передбачається майбутня дія, а не її засобово-розумова основа [1], як у методі. Метод відповідає за правильність розумових процедур, стратегія – за організуючий початок майбутньої і наступної дії. Стратегії і методи мають одну логіко-розумову генетичну базу, але з різними фокусуваннями, зв'язаними з розходженням замовлення на нормативні узагальнення [1].  Методи – результат усвідомлюваної діяльності абстрактного мислення, при конкретизації якого ми маємо методики і технології.  Людина, що реалізує стратегічну функцію, здійснює рефлексію технології діяльності, прояв самосвідомості й інтелектуальної волі. При цьому встановлюється «синхронізація» між змістом мислення і самосвідомістю, що супроводжує рух самовизначення менеджера (людини). Слід зазначити важливість самовизначення в діяльності людини. Багато негативів, які проходять в суспільстві, є наслідком його самовизначення, що не оформилося. Самовизначення людини в СМ, насамперед, повинне здійснюватися відносно стратегії. При цьому людський суб'єктивізм повинен «підганятися» до того ж рівня загальності, до ціннісного відношення, що самоусвідомлює, витиснувши індивідуалізовану динаміку потреб [1]. У цьому випадку самовизначення конкретизується в стратегії і цінностях. Стратегія разом з методом, спираючись на концепцію, сповідувані цінності, здійснює самовизначення людини, колективу, суспільства а також цілеспрямовану діяльність.

 Діяльність

Не тільки на практиці, але й у теорії управління часто категорія діяльність використовується, як синонім словам  «робота», «праця» і на стратегічному і тактичному рівні. Тут криється принципова помилка. Діяльність дуже складне поняття. Діяльність людини на стратегічному  рівні управління характеризується абстрактністю, вимагає розвинутих стратегічних здібностей, а тактичного рівня характеризується конкретністю ситуаційно виникаючих задач, рішення яких повинно проходити в рамках стратегії.

 Організаційна форма.

Взаємозалежність змісту праці людини і форми її організації будуть розглянуті далі. Розуміння організації праці як діяльності з упорядкування всіх її елементів у часі і просторі, варто зробити упорядковану структуру праці, яка характеризує всі різноманітні зв'язки (фізичні, економічні, психологічні, правові) і відносини між персоналом, менеджером і засобами праці.

Необхідно розрізняти  організацію праці  (стратегічний, макрорівень) і організаційну поводінку індивідуумів і груп (мікрорівень, тактичний). Ця діяльність вимагає використання різних організаційних форм. Ефективне функціонування і розвиток людини можливе при відповідності структури його ЖД і Д, меті і формі організації її діяльності.

 

Закони самоуправління

Ефективність самоуправління залежить від того, наскільки система самоуправління відповідає законам (закономірностям) об'єктивно діючим у сфері ЖД і Д людини, які визначають її функціонування і розвиток. Отже, треба знати закони управління, особливо механізм їхньої дії, форми прояву і правильно використовувати в процесі ЖД та Д у конкретних умовах обстановки, яка складається. Творче застосування знань законів управління дозволяє свідомо створювати умови для сприятливої їхньої дії, передбачати розвиток подій, визначити обґрунтовані і реальні цілі самоуправління, приймати оптимальні рішення й ефективно управляти життєдіяльністю і діяльністю. У самоуправлінні діють загальні і специфічні закони управління. Загальні закони виражають найбільш істотні зв'язки і відносини між ЖД і Д людини й іншими явищами природного і громадського життя, а специфічні між самоуправлінням конкретної людини й елементами зовнішнього середовища.

Принципи самоуправління

На основі пізнання об'єктивних законів у теорії самоуправління формулюються відповідні принципи, як вимоги відповідних законів і правила (рекомендації) для їхнього практичного використання в процесі самоуправління. Принципи, випливають із законів, що існують і діють об'єктивно, поза свідомістю людей і незалежно від їхньої волі і бажань. Принципи переводять вимоги законів на мову практики. Уся сума принципів повинна відповідати сукупності об'єктивних законів управління. На жаль, у практиці управління навіть нашим суспільством в угоду тому або іншому лідеру держави, часто придумувалися принципи управління економікою,  господарською сферою і суспільством у цілому. Що стосується людини, то на наш погляд необхідно враховувати, у першу чергу, закономірності ЖД і Д людини як біологічної системи виражені в принципах: "агресії особистостей, принцип Гаузе (два види не можуть існувати в одній місцевості), принцип спрямованості еволюції або мінімуму дисипації (розсіювання) енергії, принцип підстави, принцип Бауера (стійкої не рівноваги); Принципи біосоціальної системи викладені в роботах із соціального управління. Додатково, на наш погляд, варто враховувати принципи, які обумовлюють самоуправління людини, які сповідуються народами різних релігійних систем. Прикладом можуть бути в християнській релігії принципи викладені в  проповідях Ісуса.

Людина, на підставі принципів управління біосоціальними системами, з урахуванням особливостей індивідуальної життєдіяльності, розробляє свої принципи самоуправління (самоменеджменту). Прикладом індивідуальних принципів самоуправління життєдіяльністю можна назвати поради, які дає Честерфілд [20].   

 

 

Методи самоуправління

 На практиці існують представлення, що методи управління і методи роботи є ідентичними поняттями, що викликає сумніви. Поняття "метод роботи (праці)" зв'язано з діяльністю людини, а "метод управління" - із впливом на цю діяльність. Це робить необхідним уточнити поняття "метод", його взаємозв'язок із законами, принципами, цілями, функціями управління, організаційною структурою, що дозволить обґрунтувати методологію підходу до застосування й удосконалення методів. Найбільш використовувані в теорії і практиці управління визначення: метод – прийом, система прийомів і правил у якій-небудь діяльності; метод - сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підлеглих рішенню конкретних задач; метод – це спосіб досягнення мети. На наш погляд – це не так. Імовірно, прийом це прийом, спосіб повинен бути способом, а метод методом. У теорії і практиці чіткого визначення не склалося. Для визначення поняття методу варто з'ясувати його природу, тобто сутність, основні властивості. Для вивчення місця методу в системі і процесі самоменеджменту розглянемо взаємозв'язок методу з категоріями теорії управління (Рис. 1.1) З рисунку видно, що методи управління займають визначене місце в системі категорій теорії управління. Вони є ланкою в ланцюзі: цілі управління, що базуються на законах і принципах управління, – методи – прийоми і способи виконання операцій у процесі управління. Через методи реалізуються управлінські (самоуправлінські) функції, у застосуванні цих методів – основний зміст самоуправлінської діяльності. Метод складається з прийомів і способів. Прийом – це визначена дія, рух. Спосіб – порядок застосування сил і засобів. Відповідно до умов обстановки, вимог законів, які управляють людьми, в суспільстві прийоми і способи організуються, їм надається спрямованість, визначена форма впливу. Таким чином, метод – це організація прийомів і способів, яка забезпечує досягнення цілі. Ціль – одне з базових понять у теорії управління (самоуправління). Існують різні формулювання поняття "ціль". Ми під ціллю розуміємо бажаний результат діяльності окремої людини або всієї організації. Ціль, виступаючи передбаченням результату роботи, припускає вибір засобів його отримання. Засоби досягнення мети можуть бути різними. Вони залежать від сформованих умов життєдіяльності, культури людини, системи індивідуальних цінностей, організаційної культури і т.п. Засоби додають різне забарвлення наступним методам досягнення поставлених цілей. Вони, наприклад, роблять методи аморальними. Ціль у процесі самоуправління впливає на організацію життєдіяльності. Відповідно до цілі формується механізм управління (самоуправління), будується система управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 


Рис 1.3. Взаємозалежність основних понять самоуправління людини як біосоціальною системою

Отже, метод діяльності – це внутрішня упорядкованість, погодженість застосовуваних прийомів і способів, процедур операцій для досягнення визначеної цілі. Метод самоуправління - це їхня організація. Дана  класифікація і характеристика  різних методів виділяє в методах діяльності людей: методи управління (методи управління організаціями і методи самоуправління) і методи праці (рішення функціональних задач, творчої праці і методи творчої праці з виконавськими функціями), за нашою оцінкою, складають основу підходу до їх вдосконалення.

Застосування методів, їхнє вдосконалення, пов'язано з ефективністю самоменеджменту, залежить від наукової обґрунтованості принципів управління й обраних з урахуванням їх вимог цілей управління ЖД і Д людини.

 

1.1.3. Сутність самоуправління в ЖД та Д.

 

У значеннєвому значенні термін “управління” використовується, коли на об'єкт управління суб'єкт робить направляючий і організуючий вплив. Для досягнення цього між ними повинний існувати зв'язок.

Ми звикли, що в суспільстві один (керівник, менеджер) управляє і є суб'єктом, інші керуються і називаються об'єктами управління. А тепер представимо самоуправління стосовно до людини. Що в кожному з нас є суб'єктом, а що об'єктом? Не будемо запитувати, де що знаходиться, але от від питання, — на що впливали – на суб'єкт (керуючу підсистему, наприклад, мозок людини) або на об'єкт (керовану підсистему, наприклад, тіло людини) — піти принципово неможливо. У цьому випадку варто розглядати людину як систему. Як ми вже прийняли раніше, що система це організована і замкнута єдність закономірно пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем елементів,  здатних до взаємодії при досягненні цілей. При цьому властивості системи в цілому не тотожні властивостям кожного окремого елемента.

Виходячи з цього, бачачи в людині біосоціальну і духовну систему, можна говорити, що сутність самоуправління — це усвідомлений (вольовий) вплив людини, яка оцінила умови внутрішнього середовища (стан організму) або зовнішнього (навколишнього світу), які спонукують до досягнення цілі, яка сформувалася й усвідомлена або ще не усвідомлена (підсвідома). Впливи проявляються і на суб'єкт і об'єкт. Це визначення відповідає положенням теорії управління, що затверджує, що вже за своєю формою управління в будь-якій системі являє собою процес цілеспрямованого впливу. Людина, яка управляє собою повинна будувати суб'єкт – суб'єктні відносини, й у цьому своя специфіка.

За змістом самоуправління включає різні функції, з яких головними, обов'язковими, стійкими, повторюваними в кожному циклі управління є:

· збір людиною інформації про свій внутрішній стан і положення на траєкторії руху до цілі (інформаційна);

· аналіз цієї інформації і прийняття рішень з корекції своєї життєдіяльності і діяльності (аналітична);

· організація самостійної життєдіяльності і діяльності по стратегічному і тактичному (повсякденному) управлінню (організаційна).

 З огляду на це, можна сформулювати, що самоуправління є заснований на об'єктивних законах середовища і функціонування людини (біосоціальної і духовної системи) цілеспрямований процес самовпливу органу управління (суб'єкта) на об'єкт управління шляхом отримання інформації про його стан, прийняття рішення й організації його виконання.

Особливістю системи самоуправління є те, що органи, і керуючій і керовані в людині, — це його нервова система. Під засобами самоуправління розуміються: цілі, плани, програми, методи, техніка самовпливу, технології рішення функціональних задач. Вони виступають як норми діяльності.

Ціль — найпростіший тип норми. Це бажане, запропоноване представлення про результат. Цільова характеристика додає змістовність людській діяльності.

План — це деталізована (часто документально оформлена) послідовність заходів, що визначають систему дій із досягнення проміжних і кінцевих результатів. У кожному із проміжних станів є свій результат, йому відповідає визначена ціль.

Програма — це зміст і послідовність дій людини із досягнення часток і кінцевих цілей.

Під методом самоуправління розуміється організація прийомів і способів самоуправління, що забезпечує досягнення життєвих цілей. 

Технікою називається сукупність навичок, прийомів, використовуваних людиною в сфері самоуправління. Основне призначення техніки — полегшення і підвищення ефективності трудових зусиль людини, розширення його можливостей у процесі життєдіяльності.

Технологія — сукупність операцій, здійснюваних визначеним способом і у визначеній послідовності, з яких складається процес самоуправління, процес реалізації функцій самоуправління і рішення функціональних задач, досягнення конкретної цілі. Під володінням технологією розуміється уміння здійснювати відповідним чином організовані дії.

Наявні в даний час розходження у формулюваннях основних понять теорії самоуправління порозуміваються недостатньо строгим підходом до відбору понять, визначення їхнього змісту із врахуванням особливостей самоуправління.

Робота з формулювання і добору категорій і понять продовжується. Кожна нова категорія повинна в узагальненій формі доповнювати теорію самоуправління новими знаннями про предмет цієї наукової дисципліни, враховувати накопичений досвід і результати останніх досягнень науки. Особливо на сьогодні виділяється категорія діяльність.

"Діяльність" як термін, з урахуванням погрішностей перекладу джерел, який має визначеність значення, можна знайти в багатьох мислителів (наприклад, Аристотель, Гребель, Фіхте, Гегель і ін.). Важливість поняття діяльність визначається:

- необхідністю рефлексивного усвідомлення діяльності;

- залежністю результату діяльності від способу дії людини;

- особливою значимістю способу і здібностей, якими володіє людина на його розвиток.

 І.Г.Фіхте затверджував, що здібності розвиваються паралельно з розвитком діяльності. К.Маркс виділив не тільки спосіб, але і засоби, залежність якості діяльності від застосовуваних засобів.   

Для діяльності характерним виділяється процес реалізації норми перетворення "чого-небудь". Норма (ціль, план, програма, проект і т.п.) визначає хід перетворення "матеріалу" у "продукт", можливий за рахунок використання "засобів", тому що сам матеріал не перетворить себе у відповідність із зовнішньою цільовою вимогою і вимогливістю норми як форми всього процесу в цілому [1]. Людина є лише одним із забезпечуючих факторів, є " діячем", або організуючим взаємодію між матеріалом і засобом. У якості вихідного в даному випадку виступає виникнення потреби і цикл процесів, що ведуть до задоволення потреби. Він включає й активацію поведінки, і пошук предмету, його пізнання, потребову оцінку, присвоєння, задоволення потреби і, отже, її "зникнення" як підстави циклу процесів. Ми це буття називаємо "життєдіяльністю".

Життєдіяльність має повністю визначені структурно – процесуальні рамки, обриси "одиниці" аналізу. Якщо виникають утруднення в життєдіяльності, то з'являється вже не базова, а ситуаційна потреба разом із усіма типовими ланками. Можна говорити про яруси ситуаційно значимих, наборах типових, сфокусованих на ту або іншу ланка початкового циклу життєдіяльностей. Оскільки динаміка потреб обумовлена зсередини і ззовні, вона може вести до деформації повного і "правильного" циклу життєдіяльності. У ході соціалізації, входження в нормативні простори соціуму і культури, малюнок життєдіяльності змінюється паралельно тимчасовим (зовнішнім) і постійним (зміна психічних механізмів) факторам. Стаючи адекватною соціальному, діяльному світам і світовій культурі (інтелектуальній і духовній) людина свідомо  підкоряє життєдіяльність цим світам у рутинному і творчо-інноваційному варіантах [1]. У даному випадку життєдіяльність перетворюється в діяльність. У діяльності людина реалізує норми визначені соціумом (державою, суспільством, власником підприємства…)...

 

1.2Філософські і методичні  основи розвитку теорії самоменеджменту.

 

1.2.1 Принципи взаємозв'язку, взаємодії, розвитку

 Людина результатами своєї ЖД і Д  опосередковує існуючі в природі зв'язки і відношення  предметів і процесів. При цьому вона свідомо або неусвідомлено порушує цей загальний зв'язок, роблячи вплив на навколишній світ, що призводить до негативних результатів. Всяка ж взаємодія пов'язана з матеріальними полями і супроводжується переносом матерії, руху й інформації. На біологічному рівні відбувається інформаційно-енергетична взаємодія, на соціальному – це процес і продукт взаємодії людей із природою і між собою. Якщо глянути в духовний світ людини, то там відбуваються значеннєві (психологічні, логічні, моральні й ін.) взаємодії. Це робить необхідним вивчити взаємозв'язки внутрішнього світу людини з зовнішнім, сутність системи взаємодії в тій сфері, де людина, як об'єкт дослідження, приймає свою якісну визначеність. Внутрішні і зовнішні зв'язки в людині, як системі, є умовою здійснення саморозвитку, саморуху. У навколишньому середовищі людини, де діє ціла система факторів, акти його саморуху досить обмежені. Чинність закону ентропії не дає йому довгий час знаходитися в саморусі. У цьому випадку зовнішнє середовище дає йому матеріал для розвитку. Саморух і саморозвиток повною мірою виявляються в людині, вона представляє «зв'язне ціле, енергія внутрішніх зв'язків якого більше енергії зовнішніх зв'язків із середовищем»[3]

                Однак треба відзначити, що не всі компоненти і зв'язки однаково істотні для людини. Є випадкові внутрішні зв'язки. Особливе місце займають системостворюючі властивості і необхідні закономірні системостворюючі зв'язки між ними. При цьому взаємозв'язки між протилежними властивостями виступають стимулом і підставою саморозвитку. Велике значення має організованість, впорядкованість, зв’язаність елементів системи, їхня взаємодія, що визначається самоуправлінням.

                Виявляючись в умовах «змін», людина як система, що самоорганізується, здійснює перебудову наявних зв'язків між елементами своєї системи й утворення нових зв'язків. Ця «перебудова» виступає як спосіб самоорганізації, самоадаптації її в реальних умовах життя. При цьому якісний стан системи при переході в новий якісний стан, відбувається шляхом кардинальної перебудови і супроводжується зниженням ентропії (підвищенням її організованості). Для цілеспрямованої зміни системи потрібний відповідний рівень її самоорганізації. Отже, будь-яка організована система має потребу в управлінні, що виступає як її необхідний елемент, функція, що забезпечує реалізацію цільової програми життєдіяльності. Цю функцію управління стосовно до людини ми називаємо самоуправління її ЖД і Д  або самоменеджментом. Тому основами теорії самоуправління, які обґрунтовуються є розкриття взаємозв'язків і форм взаємодії в їхньому закінченому вираженні.

                Як відомо, результатом застосування принципу загального зв'язку і взаємодії є категорія діалектики - розвиток. «Концепцію розвитку відрізняє насамперед те, що вона головну увагу зосереджує на пізнанні джерела саморуху»[12]. При цьому джерело розглядається в протиріччях, властивих усім предметам і явищам.

У ряді робіт  показується досить повне, цілісне й обґрунтоване представлення про проблему (ідею) саморуху, визначається логіка її концептуальної розробки, що приводить до більш глибокого розуміння її методологічної ролі. Що стосується предмету СМ, то концепція саморуху відіграє значну роль у змістовній інтерпретації понять «самоорганізація» і «самоуправління», які містять у собі вказівку на внутрішнє джерело відповідних процесів. Виявлення адекватного, повного змісту понять «самоорганізація» і «самоуправління» зв'язано з визначенням «іманентного протиріччя самокерованих систем і систем, які самоорганізуються, як джерела відповідних процесів [12]. І, отже, у цьому змісті, «концепція саморуху є принциповою філолофсько-методологічною програмою побудови і розвитку теорії самоорганізації і самоуправління»[3].

Саморух по-різному виявляється на різних рівнях. Найбільш виразною формою ряд ознак саморуху і саморозвитку виступає вже на рівні біосфери. В.І.Вернадський представляє біосферу як систему саморушну і що саморозвивається. Ця система є трансформатором космічної енергії (енергії випромінювань) в особливу енергію земного середовища, здатну робити роботу. Сам цей «трансформатор» має внутрішню активність, будучи «великим, постійним і безперервним порушником хімічної відсталості поверхні нашої планети»[4]. Живій речовині біосфери властива зростаюча тенденція «розтікатися» шляхом розмноження по всій планеті, чинити постійний тиск на навколишнє середовище. «Розтікання життя - рух, що виражається у всьому житті, - є прояв внутрішньої енергії виробленої хімічної роботи[4].

                Саморух біосфери виявляється в активному перетворенні живої і неживої матерії, ускладненні живої речовини, виступає як саморух і саморозвиток, що несе за собою закономірну вимогу до удосконалення самоуправління на біологічному рівні.

                Якісно новий етап у розвитку біосфери почався з виникненням людського суспільства, названого ноосферою. Життєдіяльність і діяльність людини маючи вплив на біосферу, приводить до зміни як живого, так і неживого покрову. Отже, життя в планетарному масштабі виглядає безперервним потоком змін і відновлень,  виявляється в різних формах.

                Рішення проблеми саморуху, саморозвитку і самоуправління представники різних напрямків науки зв'язують з недостатньо ясними механізмами і причинами розвитку життя. Дослідження цих механізмів на біосферному рівні призводить до необхідності вивчення нижче лежачих рівнів. Однак, якщо біосфера представляється як відносно самостійна, внутрішньо активна система, її елементи і форми (види, популяції організми) знаходяться у взаємодії і з абіотичним середовищем (сукупність умов неорганічного середовища, що впливають на організм) і один з одним. Це ускладнює рішення проблеми саморуху і самоуправління людини, зокрема, приводить до необхідності рішення задачі про ролі зовнішньої і внутрішньої детермінації в розвитку.

                Існуючі в даний час теорії еволюції Спенсера, Богданова й ін. зв'язують рішення проблеми саморозвитку з діями внутрішніх і зовнішніх факторів між системою (людиною) і середовищем. З позицій І.І.Шмальгаузена  «еволюція йшла взагалі під знаком звільнення організму, що розвивається, з-під влади випадкових явищ у зовнішньому середовищі. ... Різні фактори зовнішнього середовища усе більш освоюються організмом. Організм тепер сам визначає своє відношення до зовнішніх факторів, захищаючись від одних і використовуючи інші». [21]. Таким чином, у процесі саморуху визначальна роль належить внутрішнім факторам. Це звільнення від зовнішніх факторів порозумівається зростанням значення внутрішніх механізмів регуляції, що розвивалися й удосконалювалися у філогенезі (нагромадження спадкоємної інформації, ускладнення і розвиток структури біосистеми).

                Рушійні ж сили еволюції утримуються всередині системи, і зокрема для виду – всередині цього виду, для популяції – всередині популяції. Внутрішньовидова боротьба є справжньою рушійною силою еволюції. Навіть найгостріша конкуренція всередині виду ніколи не приносить йому шкоди, а тільки веде його до подальшого прогресу – або, при  більш детальній розбіжності – до спеціалізації. Це має переваги перед більш гострими формами конкуренції. Внутрішня боротьба не тільки сприяє життю виду, але і визначає більш широкі шляхи прогресивної еволюції.

                Необхідною передумовою для використання концепції саморуху  в розробці теорії самоуправління людини є підхід до останнього як внутрішньо активної системи. Підставою до цього є результати досліджень Л.Берталанфі, Н.А.Бернштейна, А.Маслоу й ін. На  ділі, - робить свій висновок Л.Берталанфі, - організм навіть при незмінних зовнішніх умовах, при відсутності зовнішніх подразників, не є спочиваючою, а внутрішньо активною системою»[7].. Н.А.Бернштейн у період розквіту біхевіоризму прийшов до висновку, що сучасна фізіологія повинна знайти міст від фізіології реакцій до фізіології активності»[6]. Вираженням внутрішньої активності системи є її зовнішні зв'язки. Поняття активності  відображає «закон зв'язку і взаємодію системи із середовищем, її поведінку в навколишньому середовищі. На рівні людини ця активність виражається не тільки в розвитку визначеної незалежності, автономності його біосоціальної системи стосовно середовища, але й у тому, що вона видозмінює своє оточення. До цього висновку прийшов А.Маслоу, досліджуючи соціальну активність своїх великих співвітчизників, і зробив висновок про необхідність самоактуалізації, тобто постійного процесу розвитку своїх потенціальностей, повноти життя на основі «кращого життєвого вибору» [11]. Таким чином, розробка концептуальних основ теорії самоуправління життєдіяльності людини враховує основні філософські принципи розвитку - зв'язку, взаємодії, історизму.

 

1.2.2 Етапи розвитку самоменеджменту         

                Самоуправління життєдіяльністю людиною (самоменеджмент) як наукова дисципліна, на наш погляд, відноситься до розряду міждисциплінарних інтегруючих наук, незважаючи на триваючу диференціацію знань.

                Ретроспективний аналіз розвитку теорії і практики самоуправління ЖД і Д  дозволяє виділити наступні характерні етапи.

- Латентний (з появою людини і до початку 20 століття). Визначається формуванням історичних, філософських, соціальних, наукових, практичних і ін. передумов виділення в науковому пізнанні такої сфери людинознавства, як самоуправління людини. У ході тривалого періоду йшло нагромадження знань, культури саморегуляції, самовиховання, самоуправління...;

- Номінаційний (початок 20 століття, коли з'явилися наукові основи управління і виявлення ролі значимості людського фактора в досягненні різних цілей);

- Інкубаційний (початок може датуватися виникненням концептуальної ідеї про необхідність досліджень самоуправлінської проблематики як нову область людинознавства).

Передумовою до цього з'явилася систематизація й узагальнення досвіду, культури в ряді країн. Завершився цей етап висуванням програм самоменеджменту (під різними назвами: «Персональний менеджмент», «Організація праці менеджера» і ін) у Вузах в особливу дисципліну.

- Інституціональний - етап зв'язаний зі створенням ряду соціальних структур: лабораторій із проблем самоуправління життєдіяльністю людини, кафедр у Вузах і т.п. .

У цих науково-навчальних структурах повинні проводитись дослідження, розроблятися методи, техніка, технології самоуправління життєдіяльністю людини. В даний час  цей етап лише позначився. Аналіз становлення і розвитку самоуправління людини дозволяє визначити методологічний статус цієї наукової дисципліни, що формується.

В  даний час викладачі, вчені, які взялися навчати студентів самоменеджменту, змушені  вести  пошук специфічної проблематики цієї дисципліни, визначити предмет і методи її вивчення, сформувати  методологічні принципи і концептуальні підходи, вибрати напрямки пізнання, стратегії дослідження і сфери застосування. Це дозволить здійснити впровадження самоменеджменту в соціальну практику; вмонтувати в систему сучасних наук.

Аналіз практики становлення самоменеджменту дає можливість постулювати основні положення аксіологічного, онтологічного і методологічного порядку. У методологічному плані самоменеджмент за своїм загальнонауковому статусом є (стане) сучасною комплексною науковою дисципліною фундаментального-прикладного характеру. Вона пізнає закономірності реального світу,  що в онтологічному аспекті не вбирають у себе інші існуючі науки. Зі створених нещодавно дисциплін, вона граничить з акмеологією,  предметом якої є об'єктивні і суб'єктивні фактори, що сприяють і перешкоджають досягненню вершин професіоналізму, праксеологією, що оголосила себе і загальну теорію людської  діяльності й ін. Прикладною дисципліною самомонеджмент є тому, що на базі пізнаних фундаментальних закономірностей розвитку людини, створюваних протягом тисячоріч методів, технік, технологій самоуправління, розробляє практично орієнтовані технології досягнення життєвих цілей людини. При цьому самоменеджмент вбирає в себе знання всіх наукових дисциплін, що вивчають людину і її життєдіяльність і діяльність. В аксеологічному плані - самоменеджмент виступає як системостворюючий фактор інтеграції різних наукових знань (філософії, біології, соціології, психології, кібернетики і т.п.) необхідних сучасній людині для рішення практичних задач. Таким чином, самоменеджмент як наукова дисципліна характеризується в наступних планах:

- Онтологічному - охоплює сферу людської реальності  (самоуправління  в  процесі життя),  не досліджувану іншими науковими дисциплінами.

- Методологічному - представляється самостійною науковою дисципліною, що знаходиться в стадії становлення. Самоменеджмент  є міждисциплінарним за походженням, системним за способом організації знань, комплексним за формою існування, базується на фундаментальних знаннях про людину і суспільство і має прикладну,  практичну спрямованість.

- Аксеологічному - несе в собі цінність для людини як засіб саморозвитку, самоствердження,  адаптації в умовах змін, досягнення життєвих цілей.

- Гносеологічному - пізнає реальність в аспекті можливості її дослідження і використання отриманих результатів у процесі оцінки сформованої життєвої ситуації, своїх можливостей з реалізації життєвих цілей.

Самоменеджмент має гуманітарну і технологічну орієнтацію,  тому що належить до області наук про людину і безпосередньо зв'язаний з дисциплінами, що  вивчають технологізацію гуманітарного знання (праксеологія,  акмеологія...) і гуманізацію технічних наук, біоніки, евристики. Наукова орієнтація в самоменеджменті виражається в методологічному проходженні дисциплінарних стандартів (у виді експериментальних фактів, механізмів закономірностей, їхньої математичної вірогідності і т.п.), що склалися ще в класичному природознавстві. При аналізі ряду проблем, оцінці життєвої ситуації, своїх здібностей з досягнення життєвих цілей, їхнього розвитку і т.п. створюються звертання до природничонаукових знань в області психофізіології людини і праці, соціології і т.п. Гуманітарна орієнтація в самоменеджменті виявляється досить багатообразно. Вона належить, з одного боку, до області науки про людину і знаходить свою визначеність у ході історичного розвитку, а з іншого боку - у предметному відокремленні від них як самостійної дисципліниі, що формується на сучасному етапі свого становлення. Зрозуміло, і до її виникнення біологами, соціологами, кібернетиками, педагогами досліджувалися проблеми самовиховання, саморозвитку і т.п., що функціонально багато в чому схоже з проблематикою самоменеджменту. Однак в умовах, коли дійсність змусила звернутися до людського фактора, коли людина стає центром уваги, і від її дій залежить часом життя людської цивілізації, стало необхідним думати про її саморозвиток, самоуправління своєю життєдіяльністю.

Технологічна орієнтація самоменеджменту виявляється, як показують раніше виконані дослідження в даній роботі, у його безпосередній взаємодії з науками, що тяжіють до техніки (кібернетика, теорія ергатичних систем, системотехніка, теорія інформації і т.д.) у властивому їм проходженні алгоритмічно чітким стандартам практично орієнтованого прикладного знання. Необхідно врахувати вплив на самоменеджмент   праксеології   у виді двостороннього процесу технологізації гуманітарного знання (наприклад, у формі психотехніки і ігротехніки  інноватики і рефлексії) і гуманітаризації технічних наук (у виді виникнення біоніки, соціоніки, евристики, синергетики і т.п.) Н.Н.Моісєєв говорить про необхідність створення кібернетики, орієнтованої на вивчення людського фактора. Сучасна праксеологія  (як і її попередниця - тектологія Богданова і наукова організація виробництва Ф.Тейлора й ін.) прагне виділити позитивні принципи раціональної організації ЖД і Д  в різних сферах соціальної практики  не тільки з позицій загальної теорії систем, але і з обліком даних людинознавства й суспільствознавства, а також теорії боротьби.

Зв'язки самоменеджменту з філософією здійснюється за двома напрямками: світоглядному і методологічному. У першому випадку філософія задає ціннісну точку відліку в аналізі життєдіяльності людини, визначаючи систему критеріїв (екзистенціальних, культурологічних, моральних, естетичних, юридичних і т.п.), її постановки і вивчення. У методологічному плані філософія визначає засоби створення самоменеджменту як комплексної фундаментальної-прикладної дисципліни. Ця дисципліна, з одного боку, асимілює й інтегрує знання суміжних наук про людину, з іншого боку - вибирає і розробляє специфічні представлення про його управління життєдіяльністю. Таким чином, філософія світоглядно задає аксиологічні ідеали і праксеологічні цілі самоменеджменту як суспільній науковій дисципліні й особливому розділу сучасного людинознавства. Отже самоменеджмент у взаємодії з багатьма науками про людину, що розвиваються останнім часом істотно змінює акценти в сфері життєдіяльності суспільства.

 

 

1.3 Загальна характеристика використовуваних концепцій  самоменеджменту

(У цій главі посилання на літературу даються в двох варіантах: у круглих дужках указується номер за списком “рекомендованої літератури” наприкінці параграфа,  у квадратних — за списком використаної літератури наприкінці глави).

У посібнику не ставиться задача  аналізу  існуючих концепцій у світовій практиці, а переслідується ціль лише їх представити і надалі використовувати для розробки дисципліни.

 

 

1.3.1  Концепції самоменеджменту використовувані в західній культурі

Концепція раціонального життя

Ця система поглядів на діяльність людини і суспільства, що базується на логіці, раціональних міркуваннях, з'явилася в США. Вона відображала спосіб життя американського народу, закономірну форму процесу діяльності американського суспільства. Бачити свій смисл у праці, прораховувати результати вчинків — цьому учить американська дійсність. Концепція добре відображена в роботах Д.Карнегі. Його роботи “Як здобувати друзів і впливати на людей”, “Як виховати впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи привселюдно”, “Як перестати турбуватися і почати жити” десятиліттями приносять величезну користь у підготовці до управлінської діяльності менеджерів різних рівнів, забезпечують досягнення життєвого успіху багатьох людей.

Усі рекомендації, пропоновані Д.Карнегі, узяті їм із практики, реальної американської дійсності. У цьому їхнє достоїнство і недолік. Перше — це результат спостережень прояву закономірної життєдіяльності людини в конкретних умовах. Друге — відсутність наукового обґрунтування рекомендацій. Однак, треба віддати належне, книги Д.Карнегі написані на початку століття, коли психологія, соціологія й інші науки про людину тільки зароджувалися.

Нерідко Карнегі обвинувачують у тому, що він вчить маніпулювати людьми. Використання рекомендацій, пропонованих автором, дійсно дозволяє маніпулювати людиною, що дуже погано, але це і доводить дієвість його засобів, що рекомендуються їм, (методів, технологій). Факт маніпуляції є наслідком поставлених людиною цілей, що визначають необхідні засоби їхнього досягнення (Рис. 1.2). Немає аморальних методів, прийомів впливу, але є аморальні цілі, що додають першим відповідне забарвлення.

Уважно проробивши книги Д.Карнегі, Ви можете дати відповіді на наступні питання:

1. У чому суть рекомендацій, що дозволяють вибирати методи спілкування з людьми?

2. Перерахувати правила і дати рекомендації з їх застосування в реальних умовах, щоб: сподобатися людям; схилити оточуючих людей до Вашої точки зору; впливати на людей, не ображаючи їх і не викликаючи в них почуття образи; зробити Ваше сімейне життя більш щасливим; писати листи, що дають чудодійні результати.

3. Як виховати впевненість у собі?

4. Як впливати на людей, виступаючи привселюдно?

5. Перерахувати правила і дати рекомендації з їх застосування, щоб перестати турбуватися і почати жити: правила створення умонастрою, що забезпечує щиросердечний спокій і щастя; правила, що дозволяють запобігати втомі і занепокоєнню, підтримувати високий тонус і гарний настрій.

 

 Література, що рекомендується

1. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. — М., 1990.с.

 

 Концепція обмежень

Ця система поглядів, націлена на максимальне використання і розвиток потенціалу менеджера, керівника, зв'язана в нас з іменами американських консультантів з управління М.Вудкока і Д.Френсіса (1).

Кожен, плануючи відкрити нову сторінку у своєму житті, оцінює свої сильні і слабкі сторони, які у визначених умовах можуть стати факторами досягнення поставлених цілей. Прочитавши книгу даних авторів,  можна продіагностувати свої сильні сторони в ролі менеджера і виявити важливі області, що вимагають подальшого розвитку. Обмеженням автори називають фактор, що стримує потенціал і результати роботи, як організації, так і окремої людини. У книзі приводиться список потенційних обмежень: невміння управляти собою; розмиті особисті цінності; неясні особисті цілі; зупинений саморозвиток; недостатність навичок вирішувати проблеми; недостатнє розуміння особливостей управлінської праці; слабкі навички керівництва; невміння навчати; низька здатність формувати колектив.

Кожному менеджеру автори пропонують методику оцінки своїх особистих якостей і одержання самооцінки в області особистих обмежень, їхнього негативного впливу на показники роботи як керівника. У заключній частині вони розглядають питання, що стосуються бар'єрів на шляху росту, способів розвитку управлінських навичок, підготовки планів особистого росту, практичних дій по подоланню обмежень.

До бар'єрів, що зустрічаються на шляху росту управлінської майстерності, найчастіше відносяться: страх нових ситуацій, не виправдати очікування оточуючих; вразливість, невір'я у власні сили; недостатні навички.

Ці бар'єри в кожної людини свої. Більш того, ці сили у визначених умовах переходять на режим факторного впливу, з одного боку, гальмуючи розвиток, з іншого боку — сприяючи йому. Людина попадає в даному випадку в “силове поле”, облік впливу якого призводить до управління особистим розвитком.

Здійснювати розвиток доцільно планово. Особистий план розвитку розробляється з урахуванням правил:

Ä Варто поставити перед собою ясні цілі.

Ä Визначити ознаки успіху.

Ä Задовольнятися скромним прогресом.

Ä Ризикувати в незнайомих ситуаціях.

Ä Пам'ятати, що своїм розвитком кожний управляє сам.

Ä Враховувати, що Ваші зміни можуть викликати занепокоєння оточуючих.

Ä Не слід упускати можливостей.

Ä Необхідно бути готовим учитися в інших.

Ä Учитися на своїх невдачах і помилках.

Ä Розібратися в політичному підґрунті діяльності вашої організації.

Ä Обговорювати свої погляди у відвертих дискусіях.

Ä Приносити користь організації, у якій працюєте.

Ä Слова не повинні розходитися зі справами.

Ä Варто контролювати просування вперед.

Ä Одержувати задоволення від свого розвитку.

План включає кілька етапів: 1. Виявлення обмежень. 2. Оцінка й обговорення обмежень. 3. Подолання перешкод. 4. Надбання нових навичок. 5. Впровадження нових методів роботи.

6. Аналіз просування вперед.

Перевірити засвоєння даної концепції можна, відповівши на питання:

1. У чому суть відмінності поведінкового напрямку в менеджменті від раціоналістичного?

2. Назвіть основні навички і здібності менеджерів, що забезпечують, на думку авторів концепції, успіх у наступному десятилітті. Яка їхня трансформація в умовах України?

3. Які потенційні обмеження менеджера, у чому їхній прояв на практиці?

4. Поясніть зміст і послідовність дій при оцінці своїх особистих обмежень.

5. Поясніть зміст і послідовність дій при оцінці впливу обмеження на показники Вашої роботи як керівника.

6. Які зміст і послідовність дій при подоланні обмежень?

Зустрічаючись з проблемами, що виявляються їм не під силу, багато менеджерів шукають якого-небудь керівництва. До нещастя, багато управлінських рецептів, розроблені в минулі роки, не годяться для наших днів. У цій же книзі ви знайдете практичний підхід до управління, що досліджує і визначає саме ті характеристики і навички, що необхідні менеджерам і керівникам, якщо вони хочуть уціліти і домогтися успіху в прийдешнє десятиліття.

 

 

 Література, що рекомендується

1. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. — М.: Дело, 1991.

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1995.

3. Швальбе Б., Швальбе Ш. Личность. Карьера. Успех. — М.: Прогресс, 1993.

 

 Концепція раціональної організації часу

Час,  у цій концепції, — це тривалість, послідовність зміни явищ, станів. Будь-яка матеріальна система, у тому числі людина, розвивається за своїм власним часом, що залежить від характеру циклічних змін у її структурі і в зовнішнім середовищі (8) . Час однорозмірний, асиметричний і необоротний; може прискорюватися і сповільнюватися. Для людини час — це спосіб її існування, у якому вона переживає минуле, сьогодення і майбутнє (Августін, Лейбніц).

Про час, про його роль і місце в житті кожного на цій землі сказано і написано дуже багато. Однак Л.Зайверт у своїй популярній роботі (2) зумів узагальнити багато розробок, запропонувати рекомендації, апробовані на практиці.

На його думку, самоменеджмент представляє послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці для того, щоб оптимально і зі змістом використовувати свій час. На наш погляд, це однобічний підхід до самоменеджменту. Тим більше що автор сам ставить більш широкі цілі для самоменеджменту: максимально використовувати власні можливості; свідомо управляти плином свого життя; переборювати зовнішні обставини на роботі й в особистому житті;  неупорядковану роботу перетворювати в доцільну.

Досягнення цих цілей забезпечується послідовним плануванням часу, використанням методів наукової організації праці. Для цього автор рекомендує:

1. Раціонально використовувати наявний у Вашому розпорядженні час.

2. Мислити цілеспрямованими категоріями і працювати відповідно до цілей.

3. За допомогою планування набути впевненості і позбутися від стресів.

4. Щодня домагатися успіхів і викроювати вільний час.

На  сторінках книги даються прекрасні рекомендації з раціональної організації часу. Рекомендації викладені в гранично доступній для сприйняття формі, дозволяють миттєво апробувати їх на практиці і переконатися в їхній корисності. Після звертання до читачів з доказом про значення часу і раціональної організації життя, пропозиції підрахувати, скільки часу у Вас є, він нагадує, що сьогодні починається перший день залишку Вашого життя.

У роботі пропонується методика аналізу витрат часу, що включає: аналіз використання часу; аналіз тимчасових втрат; розбір “поглиначів” часу (причин непродуктивної витрати часу).

Результатом аналізу стають узагальнені причини нераціонального використання часу, які, при обліку їх у практичній діяльності, можуть стати факторами успіху. Л.Зайверт докладно описав функції самоменеджменту, названі їм “рядом правил”: постановка цілей, планування, прийняття рішень, організація їхньої реалізації, контроль, і об'єднуючу функцію — інформації і комунікації. У силу однобічності в підході до предмету самоменеджменту, природно, розглянуті не всі функції. Докладно розписавши, як реалізовувати ці функції, директор Інституту раціонального часу ФРН дає рекомендації:

як раціонально читати (пропонує порядок дій з вибору та прийняття рішення — що читати, а що ні); десять правил удосконалення методики читання і т.п.; як раціонально проводити наради, співбесіди, вести переговори по телефону, проводити ведення кореспонденції і використання листків-пам'яток.

Визначаються принципи планування часу: структурування часу;  фіксування результатів;  встановлення пріоритетів;  делегування повноважень;  системність;  реалістичність;  альтернативність;  заповнення втрат.

Рекомендується методика планування часу (Метод "Альпи"), що представляє кілька стадій: складання завдань; оцінка тривалості, акцій; резервування часу про запас; прийняття рішень за пріоритетами, скороченню і передорученню; контроль і перенос незробленого.

Про раціональне використання часу написано багато робіт у колишньому СРСР. Практично інтенсивну розробку цієї проблеми здійснювали ще А.К.Гастєв і П.М.Керженцев, а надалі вона проглядалася у всіх роботах з НОП.

 

 Література, що рекомендується

1. Архангельский Г. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы.-СПб.: Питер,2003

2. Васильченко Ю.Л.Механизм времени. Тайм – менеджмент: теория и практика.-К.: «Наша культура I наука», 2001

3. Гастев А.К. Как надо работать. — М.: ВЦСПС, 1927.

4. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках / Пер. с нем. — М., 1995.

5. Зигерт В., Ланге Л. Руководитель без конфликтов. — М.: Эконо-мика, 1990.

6. Керженцев П.М. Борьба за время. — М.: Экономика, 1965.

7. Лакейн А. Искусство успевать: 61 метод экономии вашего времени / Пер. с англ. — М., 1996.

8. Моргенстерн Д. Тайм менеджмент.-М.: Добрая книга, 2001

9.  Персональный менеджмент./ С.Д. Резник и др.-М.: ИНФРА-М,2002

10. Синергетика,философия, культура. М.: РАГС, 2000

11. Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. — М.: Экономика, 1986.

12. Социальное управление: курс лекций.-М.:РАГС, 2000.

 

                Раціонально-психологічна концепція

Суть цієї системи поглядів полягає в раціональному використанні “законів” функціонування психіки людини для рішення задач самоменеджменту. У цьому плані варто було б вивчити всі роботи від З.Фрейда і І.П.Павлова до авторів, у яких відображені сучасні плини різних психологічних шкіл. Однак ми рекомендуємо взяти на озброєння вже готові пропозиції практиків, знайомих з раціонально-психологічними поглядами в області самоменеджменту.

Доступною і популярною роботою є книга Н.Енкельмана і М.Біркенбіля (16). Будучи фахівцями з управлінського консультування, вони розробили рецепти успішної діяльності. Використовуючи досягнення науки в області психічної діяльності людини, особистий досвід роботи з людьми, вони роблять спроби обґрунтувати принципи розкриття особистості, програмування підсвідомості (перекладом песимістичних установок в оптимістичні).

Н.Енкельман сформулював принципи розкриття особистості:

1. Тільки людина має здатність свідомо обмірковувати, планувати і здійснювати свої задуми. Тільки вона може цілеспрямовано впливати на себе саму, а виходить, на свою долю і майбутнє.

2. На початку будь-якої справи виникає ідея. Існує тільки те, про що думаєш.

3. Думки формуються і розвиваються в підсвідомості під впливом самої людини або під впливом ззовні.

4. Підсвідомість — будівельний майданчик життя і робоче приміщення душі — прагне реалізувати кожну думку.

5. Найменший проблиск думки може перетворитися в палахкотливе полум'я.

6. Усе, що росте, має потребу в їжі. Їжа думки — концентрація.

7. Свідома або неусвідомлена концентрація є згустком життєвої енергії.

8. У конфлікті між почуттям і розумом перемагає завжди почуття.

9. Почуття направляють і підсилюють концентрацію несвідомо, але наполегливо.

10. У результаті прийняття цільового рішення можна направити увагу на будь-яке обране питання.

11. Увага викликає посилення інтелектуальної діяльності, відсутність уваги — ослаблення.

12. Згода активізує сили, у результаті відмовлення життєві сили висихають.

13. Постійне повторення однієї ідеї перетворюється спочатку у віру, потім — у переконання.

14. Віра веде до дії. Концентрація веде до успіху. Повторення веде до майстерності.

15. Що ти про себе думаєш, тим ти і станеш.

Сформулювавши свої принципи, він пропонує їхнє виконання почати із самоаналізу. Збір необхідної для цього інформації рекомендується почати з вивчення свого зовнішнього вигляду в дзеркалі поведінки, самопізнання (постава, відносини зі слухачами, обороти мови, техніка мови, невербальна мова, лад мови, риторичні прийоми, вираження думок, тема, побудова виступу).

Тут переслідується ціль пізнання себе, знання того, що ти вмієш, тому що уміння робить нас могутніми. Розібравшись в тому, що ти собою представляєш, що тебе зробило таким, можна знайти можливість самовдосконалення. Для цього плануються і здійснюються тренування підсвідомості, що дозволяють підтримувати рівень умінь, виробляють необхідні звички і характер, орієнтований на успіх. Успіх, у свою чергу, визначається діями, що відповідають законам природи. Отже, треба готувати себе до таких дій, доводити їх до автоматизму, виробляти і зберігати в розумі правильні програми, адекватні виникаючим ситуаціям, розв'язуваним задачам. При цьому основною умовою буде віра в самого себе, у своє призначення, формування позитивної установки на успіх.

 

 Література, що рекомендується

1. Бейлс Ф. Основные принципы науки разума. — Донецк, 1993.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. — М.: Спец. литература, 1996.

3. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. — С.-Петербург: История науки, 1991.

4. Кандыба В.М.  Сверхвозможности  человека. - С.П.б.: Макет, 1996.- 349 с.

5. Кандыба Д.В.Тайные возможности человека.- Ростов-на-Дону:»Феникс»,1995.-543 с.

6. Кандыба Д.В.  Тайны человеческой психики. Т.1,2. С.П.б: «Каро», 1996.т.1- 206, т.2 -

7. Кандыба Д.В. Техника гипноза «СК».- С.П.б. Манм Юнеско, 1989.- 708 с.

8. Кандыба Д.В., Кандыба В.М.  Управляемый медитативный тренинг.: М.: Медицина,1990.- 196 с. 

9. Панасюк А.Ю. А что у него в подсознании? — М.: Дело, 1996.

10. Фишер Р. и Юри И.  Путь к согласию.  Или переговоры без поражения.- М.: Наука, 1990.

11. Франкл В. Человек в поисках смысла. -М.: Прогресс, 1990.- 367 с.

12. Фрейд З Психология бессознательного - М.: Просвещение, 1989.- 448 с.

13. Фролов И.Т.  Итоги и перспективы исследований философских и социальных проблем науки и техники // Вопр.философии, 1987, № 4, с. 3-15.

14. Фромм Э. Бегство от свободы.- М.: Прогресс, 1995.- 256 с.

15. Фромм Э. Душа человека.- М.: Республика, 1992.- 480 с.

16. Энкельман Н.Б. Биркенбиль М. Преуспевать с радостью. Молитвенник для шефа. — М.: Экономика, 1993.

 

 

 

Акмеолого - технологічна концепція

Деяке представлення про одну з найцікавіших систем поглядів на самоуправління дають рекомендації з досягнення успіху в житті. Пропоновані: акмеологами (1) методологія і засоби досягнення вершин особистого і професійного розвитку людини; кроки для досягнення життєвого успіху Н.Хіллом (8); підхід до підготовки менеджерів, здійснюваний технологічною школою бізнесу (5). Рекомендації акмеологів можна використовувати для розкриття факторів, що впливають на досягнення вершин розвитку людиною, вивчення механізмів розвитку. Пропозиції інших спеціалістів можна застосовувати як технологію стратегічного впливу на людину, а соціокультурні технології, розроблені Д.Гріндером, Р.Бендлером (2-4), А.Сітніковим (6), — як засоби управління і самоуправління, саморозвитком в самоменеджменті.

Автор книги “Думай і багатій”, узагальнюючи результати успішної діяльності багатьох видатних американців, запропонував поетапне досягнення успіху в житті. Запропоновані ним 13 кроків (бажання, віра, самонавіяння, спеціальні знання, уява, планування, рішення, наполегливість, “мозковий центр”, таємниці сексу і сублімації, підсвідомість, інтелект, шосте почуття) повністю обґрунтовуються результатами досліджень сучасної науки.

Так, бажання (внутрішнє прагнення, прагнення до здійснення чого-небудь) є своєрідною технікою самогіпнозу, емоційного впливу на підсвідомість для формування установки на досягнення поставленої цілі.

Віра (тверда переконаність, стан свідомості, зв'язаний з визнанням існування чого-небудь) може бути розглянута як гіпнотично викликана позитивна галюцинація, що будує у свідомості щось неіснуюче, але до чого суб'єкт відноситься як до реального. Ця віра може стати “картою” внутрішнього світу людини, на яку він реагує як на реальність. Віру можна викликати і зміцнити, “вбиваючи” у підсвідомість потрібні думки.

Самонавіяння — це, з одного боку, техніка впливу на підсвідому діяльність, з іншого боку — визнання необхідності, для досягнення разючих результатів у житті, підключення до процесу самоуправління глибинних структур мозку.

Спеціальні знання — це визнання необхідності для досягнення успіху оволодіння, крім базових знань, ще і спеціальними і, у першу чергу, знаннями самоменеджменту.

Уява. Рекомендується використання уяви як творчої майстерні, що виковує людські плани і бажання.

Планування і рішення — це основні функції самоуправління, організації процесу досягнення цілей.

Наполегливість — визнання важливості волі як фактора успіху. Це рекомендація обліку дії законів інерції людського мислення, вироблення в підсвідомості установки на успіх.

“Мозковий центр” — це одержання синергетичного ефекту від організаційної діяльності різних фахівців, об'єднаних загальною ціллю.

Таємниці сексу і сублімації — це використання енергії, породжуваної великими почуттями, у саморозвитку, з метою досягнення успіху в житті.

Підсвідомість. Цей крок реалізує виконання вимог закону єдності свідомого і несвідомого. Н.Хілл помітив роль і місце підсвідомості в життєдіяльності людини, можливість через підсвідомість “черпати” інформацію від Світового Розуму, то, що масштаб людини дорівнює масштабу його розуму.

Інтелект — розумові здібності людини, рівень його розумового розвитку. Робота інтелекту створює умови для появи “шостого почуття”. Правильна організація функціонування мозку дає можливість використовувати в наших інтересах пристрій, за складністю і могутністю якому немає рівних у світі.

Шосте почуття. Існує гіпотеза про можливість у визначених станах зв'язувати свою свідомість зі Світовим Розумом, деякі фахівці говорять про можливість підключатися до інформаційного поля землі.

Шосте почуття багато хто зв’язує з інсайтом, осяянням, що іноді як би попереджає нас про небезпеку, що насувається, і чи дає можливість оцінити шанси на успіх.

Рекомендуючи бажаючому досягти успіху в житті зробити ці 13 кроків, автор (8) запропонував своєрідну технологію самоменеджменту.

 Сучасна наука не визнає ні «шостих почуттів» ні багато чого іншого, що описується в подібних роботах, але практика показує корисність для людини віри у вищий розум.  В основі ці рекомендації часто «працюють», тому що автори  емпірично  одержали технології свідомого управління психофізіологічними резервами організму, але сучасна наука не завжди їх може пояснити.

Однією з яскравих характеристик технологічної концепції є розроблена в 1975—1979 роках в умовах північноамериканської культури технологія нейролінгвістичного програмування (НЛП). Це нова технологія ефективних комунікацій, синтезована з технік, прийомів, способів роботи гіпнотерапевтів М.Еріксона і В.Сатір. У самоменеджменті її можна використовувати як систему засобів для пізнання і зміни людської поведінки і мислення (2—7).

 

 Література, що рекомендується

1. Акмеология. (под ред. А.П. Деркача).-М.: РАГС. 2002

2. Бендлер Р., Гриндер Д. Рефрейминг. — Воронеж: Модэк, 1995.

3. Бендлер Р., Гриндер Д. Из лягушек в принцы. — Воронеж: Модэк, 1995.

4. Бендлер Р., Гриндер Д. Структура магии. — М.: КААС, 1995.

5. Кузьмин И.А. Психотехнологии и эффективный менеджмент. — М.: ТШБ, 1992.

6. Ситников А.П. Акмеологический тренинг: теория, методика, психотехнологии. — М.: ТШБ, 1996.

7. Трансформация личности. Нейролингвистическое программирование. — Одесса: Хаджибей, 1995.

8. Хилл Н. Думай и богатей. — М.: Фаир, 1995.

 

1.3.2   Концепції самоменеджменту використовувані в східній культурі

Східна концепція самоменеджменту

На Схід європейці сотні років дивилися звисока. Але от середина і кінець ХХ століття змусили багатьох змінити думку про культуру Сходу. З початком останнього десятиліття в держави Східної Європи потоком пішла література, що дозволяє вивчити і використовувати часом езотеричні знання в самоменеджменті. Центральним поняттям у східних навчаннях саморозвитку, самовдосконалення є концепція “звільнення” людини. Навіть швидкий огляд доктрин, підходів, методів “звільнення” дозволяє побачити наявність безлічі шкіл, що тлумачать це “звільнення” по-різному.

Східні методи самовпливу в управлінні людиною настільки різноманітні за своєю спрямованістю, що часом протилежні за викликуваним ефектом: одні — активізують соціальну діяльність людини; інші — замикають у собі, ізолюють від зовнішнього світу.

Сприйняття і розуміння східних “рекомендацій” значно утруднено наявними недосконалими перекладами, численними інтерпретаціями східних філософських систем. Передати ідеї індобуддійської і даосько-конфуцианської шкіл мовою “європейської” логіки дуже важко. Переводити повинен не просто перекладач, а той, хто ще і володіє тим або іншим мистецтву, предметом перекладу.

Центральне місце в східних навчаннях займає медитація. Здатність медитирувати дозволяє управляти своїми думками і почуттями. Усяке зосередження думки, усяка концентрація уваги на чому-небудь аналогічні медитації, самогіпнозу. У медитації немає нічого містичного. Згадайте, як працює свідомість. Ми усвідомлюємо тільки те, на що спрямовано нашу увагу; якщо зосередитися на проблемі, можливо її і вирішити, якщо сконцентруєш увагу на фізіологічних процесах, це може привести до їх зміни.

Прикладом може бути відоме всім аутогенне тренування, коли концентрація на відчутті тепла викликає приплив крові до шкіри. На Сході вважають, що, концентруючи увагу на чакрах, ми здатні регулювати наші психічні переживання.

Медитація у своїй розвинутій формі дозволяє утримувати свідомість на якій-небудь проблемі, очищати свідомість від звичних думок, робити її “порожньою”. Це дозволяє бачити світ іншим, робить сприйняття безпосереднім, народжує неупередженість, рятує від стереотипів мислення, дозволяє творчо вирішувати задачі.

Наприклад, у східних бойових мистецтвах стан “порожнього розуму” вважається необхідною умовою перемоги, тому що виключає усвідомлену реакцію на свої думки про дії супротивника, а реагуючи на його реальні рухи підсвідомо.

Підтримка свідомості за допомогою медитації відкритим для навколишнього шляхом усунення “помилкової моделі світу” створює стан, названий просвітленістю. Це використовується у творчості, бізнесі. Ці стани сприяють необхідній трансформації особистості. Застосування східних технік, що призводять до “просвітління”, уможливлює розкриття і реалізацію творчого потенціалу людини.

Багато європейців, що бачать по телебаченню тисячі китайців, що організовано роблять зарядку, не знають, що це — техніка гармонізації біоенергетики організму, названа Тайцзи-Цюань. Ті, хто володіють цим мистецтвом здатні “виробляти” усередині себе енергію, що значно підвищує можливості кожного в двобої із супротивником, за столом переговорів або забезпечення  здоров'я.

На Сході тисячоріччями вважалося, що тіло, розум і дух складають єдине ціле, що негативні емоції (злість, страх, жорстокість) можуть зашкодити якимось органам і зв'язані з ними частини тіла занедужують. Тіло є саморегулюючою системою і здатне саме собою приходити в стан рівноваги, але існують техніки впливу на підсистеми організму, що дозволяють “допомагати” саморегуляції.

В даний час багато хто вивчає китайське мистецтво жити і виживати — стратагеми. Це відпрацьована практика вести боротьбу з використанням прийомів і способів військового мистецтва. Навіть американські менеджери вже добрих пари десятиліть вивчають японський досвід менеджменту. “Схід — справа тонка”, — говорять у Європі. Фахівці в області управління секрети багатьох успіхів країн Сходу бачать у повазі до своєї культури, обліку її в процесі управління розвитком як економіки, господарства й інших сфер, так і окремої людини.

Збереження на сході традиції військових мистецтв — спадщина систематизованих форм рукопашного бою (дзюдо, карате, айкідо й ін.), розроблені майстрами країн Далекого Сходу. У Японії, Китаї, Кореї і В'єтнаму існує традиція військових мистецтв, метою вивчення яких була не стільки перемога над супротивником, скільки перемога над самим собою, подолання власних слабостей і недоліків. У процесі освоєння військових мистецтв самопізнання загострювало сприйнятливість людини до прекрасного, живої природи, мистецтва. Не випадково в історії далекосхідної цивілізації поняття культури і войовничості тісно переплетені. Фундамент усієї системи кемпо — даосько-буддійський погляд на світ, згідно якому світ являє собою Порожнечу, Небуття на противагу греко-латинській, а пізніше християнській моделі світу як Буття.

У Китаї і Японії склалося інше розуміння істини, обумовлене представленням про рівновагу єдиного й одиничного (істину шукають «посередині»). Наука сходу не знала стрибків, злетів (думкою не зупиняючи руху, не давала йому зібратися), але і не знала глибоких розчарувань. Склалася не стільки теоретична, дедуктивна наука, скільки наука практична, невіддільна від індивідуального досвіду. Сфера діяльності з виробництва нового знання, що виходить з єдності суб'єкта, об'єкта і засобів пізнання адекватно сполучена з нелінійним характером східного мислення. Для східного мислення, орієнтованого на збагнення трансцендентного абсолюту, характерна нелінійність, яка несумісна з аристотелевською формальною логікою, яка має біполярну структуру. У той час як логіка європейського мислення не дозволяє протиріч, тому що заснована на законі виключення третього, тетралемма в буддійській логіці дозволяє випадки «не-твердження / не-заперечення» і «твердження / заперечення», які являють собою леми досконалості. Виявляється, у рішенні тієї або іншої проблеми будь-який діалог може бути плідним лише тоді, коли аргументація двох полярно протилежних позицій порушується появою третього фактора, або поля, що вводить тетралеммну іллогічність, що означає порушення інтелектуальної рівноваги між двома парадигмами, які поділяють глобальне інтелектуальне співтовариство на два протилежних поля. Отже, третє поле є не полем примирення; скоріше, це поле новизни, поле творчого хаосу. Необхідність недуального, нелінійного мислення диктується ходом розвитку новітньої науки, різні дисципліни якої зіштовхуються з динамічним хаосом (або випадковою поведінкою цілком детермінованих систем) природних і технічних систем. Хаотична поведінка властива всім нелінійним динамічним системам з кількістю ступенів свободи більше 2, і в досить великих тимчасових інтервалах їхня поведінка стає непередбаченою. Науці ще потрібно відповісти на ряд фундаментальних питань, а саме: про хаос у квантових системах з багатьма частками, зв'язаними з кардинальною проблемою «стріли часу»; про співіснування хаосу і регулярного руху в утворенні біологічних структур і ін. Нелінійність природи змушує враховувати існування детермінованого хаосу, тому без нелінійного мислення в науковій творчості не обійтися. Тут істотну допомогу може зробити східна мудрість, у рамках якої і була вироблена концепція нелінійного мислення. Символом багатьох явищ японського життя можна назвати “сад каменів” у давній столиці Японії. З 15 каменів Ви постійно бачите тільки 14. Один з каменів з різних сторін постійно не бачимо. Вивчаючи усе, що можна використовувати в самоменеджменті, Ви постійно будете відкривати нове і щось не бачити. Схід для нас дійсно справа тонка.

 

Література, що рекомендується:

1. Шарлотта Йоко Бек. Дзен в любви и работе. — К.: София, 1996.

2. Высшее сознание. — М.-К.: Ваклер, 1995.

3. Гринвелл Б. Энергия трансформации: путеводитель по Кундалини. — К.: София, 1996.

4. Зенгер фон Х. Стратагемы. — М.: Прогресс, 1996

5. Мантэк Чиа. Трансформация стресса в жизненную энергию. — К.: София, 1996..

6. Мантэк Чиа. Железная рубашка. — К.: София, 1995.Судзуки Д.Т. Наука Дзен-Ум Дзен. — К.: Пресса Украины, 1992.

7. Мюллер Ж. Шесть систем индийской философии. — М.: Искусство, 1995.

8. Паломничество в сторону Востока. — К.: Инициатива, 1994.

9. Рерих Н.К. Нерушимое. — Новосибирск: Вико, 1992.

10. Чжень Гун. Внутренние энергии в Тайцзы-Цюане. — К.: София, 1996.

11. Чжоу Цзунхуа. Дао Тайцзы-Цюаня. — К.: София, 1995.

 

1.3.3  Контури інтегральної моделі  самоменеджменту.

Самоменеджмент — це дисципліна управління самим собою, щоб стати самим собою поняття нове, яке ще не склалося, але дуже актуальне в сьогоднішніх умовах, що вимагають від людини перебудови, швидкої адаптації до реалій дійсності, активної життєвої позиції і цілеспрямованої діяльності.

Навіть швидке знайомство з існуючими концепціями самоуправління дає підстави для багатьох висновків, що характеризують модель самоуправління людини в нинішніх умовах:

1. Самоуправлінська діяльність проводиться з урахуванням національних традицій, норм, загальної культури людини в цілому, але базується на знанні законів функціонування людини як біосоціальної і духовної  системи і законів навколишнього середовища.

2. Для ефективного самоуправління людині необхідно оцінити ситуацію, у якій вона виявилася, свої можливості, вибрати ціль, повірити у свої можливості з її досягнення і самовизначившись виконувати самоуправлінські функції.

При цьому варто пам'ятати, що людина як організаційна система відноситься до класу відкритих, нелінійних, динамічних систем, що самоорганізуються. Ці системи відрізняються рядом специфічних якостей, які ми раніш не враховували.

3. Самоуправління — багатоетапний процес саморозвитку, узвишшя особистості — припускає зміну станів, людських якостей. Ефективне самоуправління враховує біологічну і соціальну природу людини (біоритми, генетичну програму, соціальне кодування і т.д.), реальну економічну і соціально-психологічну обстановку в країні проживання, перспективи розвитку ринку праці, професій.

4. У процесі реалізації власних планів, програм, проектів людина не обмежується управлінням внутрішніми процесами в організмі, особистою життєдіяльністю і діяльністю, а активно впливає на навколишнє середовище.

5. Самоуправління ситуативне, для нього характерне управління за слабкими сигналами, але здійснюється воно з орієнтацією на стратегічні цілі, стратегію життя. Узагальнюючи і теоретично осмислюючи світовий досвід, разом з тим варто враховувати, що самоуправління є глибоко індивідуальним, “забарвлене” талантом і особистим досвідом.

6. Мається обґрунтована думка, що самоуправління є різновидом  людинознавчих технологій. Вона (технологія) включає навички, уміння, прийоми, операції, процедури, алгоритми впливу і т.п. При цьому під технологією розуміється сукупність методів циклічної цілеспрямованої діяльності суб'єкта управління і самоорганізації зі зміни стану соціуму й особистості. Вона припускає упорядкування системи життя людини.

Вже дані характеристики, що виявляють контури моделі самоуправління, дають підстави розуміти під самоуправлінням спеціальну наукову дисципліну, що має інтегральний характер, що розвивається на стику ряду наук і наукових дисциплін — методології, біології, теорії управління, соціології, психології, праксеології, акмеології й ін.

Самоуправління — невід'ємний компонент усіх навчальних технологій управління і природної сторони життя людини.

 

 

Контрольні питання:

1. Що включають теоретико – методологічні основи самоменеджменту людини?

2. Як би Ви охарактеризували основи теорії самоменеджменту?

3. Що включають поняття предмет, функції, задачі, структура, закони і категорії теорії самоменеджменту?

4. Що включає зміст навчальної дисципліни “Самоменеджмент”?

5. Як можна  представити системну залежність самоменеджменту з іншими дисциплінами?

6. Що є предметом і об'єктом самоменеджменту як навчальної дисципліни?

7. Як  характеризуються основні категорії теорії самоуправління?.

8. Сформулюйте визначення сутності і змісту самоуправління?

9. Спробуйте виконати порівняльний аналіз використовуваних концепцій  самоменеджменту?

10. Проаналізуйте концепції самоменеджменту використовувані в західній культурі?

11. Поясните чим відрізняються концепції самоменеджменту використовувані в східній культурі?

12. Опишіть контури інтегральної моделі  самоменеджменту?

13. Спробуйте визначити контури своєї моделі самоменеджменту?

 

 

Література

1. Анисимов О.С. Основы методологии (т. 1 и 2). - М.: ДАМ и А, 1994 г.

2. Богданов А. А..  Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2 т. М., 1989.

3. Варламов К.И., КарпичевВ.С. Личная тектология (самоменеджмент). М., 1993.

4. Вернадский В.И. Биосфера. - М.: Наука, 1967.

5. Вяккерев Ф.Ф. Проблемы самодвижения  в материалистической диалектике.-Л.: ЛГУ,1972..

6. Бернштейн. Пути и задачи физиологии активности. «Вопросы философии», 1961, №6.

7. Берталанфи Л.фон. История и статус общей теории систем. - В кн: Системные исследования.. Ежегодник. 1973 г. - М.:Наука,1975..

8. Диалектика процесса познания.-М.: МГУ1985 Книга3.

9. Дукан В. Наука самоуправления: консультационное взаимодействие. — Р.-на-Дону, 1990.

10. Маркс К.и Энгельс Ф. Соч., Т.23

11. Маслоу А.Психология бытия. – М.: «Ваклер», 1997.

12. Материалистическая диалектика как научная система. М.: МГУ, 1983..

13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1995.

14. Словарь по кибернетике (Под ред. В.С.Михалевича).- К. Гл.ред.Украинской Совет.энцикл., 1989.- 751 с.

15. Совместная деятельность: методология, теория, практика. — М.: Наука, 1988.

16. Советский энциклопедический словарь.- М.: Сов. Энциклопедия.1984

17. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под. Ред. А.Я.Кибанова.-М.: ИНФРА-М, 1998.

18. Успенский П.Д. Четвертый путь. –М.: ФАИР-ПРЕС, 2001

19. Философскмй энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2002

20. Честерфилд: "Письма к сыну. Максимымы. Характеры" Л.: Наука, 1971

21. Шмальгаузен И.И.  Факторы эволюции  .- М.: 1968.

22. Щедровицкий Г.П.  Избранные труды.- М.: Шк.Культ.Полит., 1995..

23. Щедровицкий Г.П. Психология и методология. Т.2 Вып.1. М.: Путь.2004.

24. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика:К.:МАУП, 2000

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика