andrey

Путь к Файлу: /Гуманитарный университет / Словник Виборчы системи.doc

Ознакомиться или скачать весь учебный материал данного пользователя
Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   18.03.2015
Размер:   45.0 КБ
СКАЧАТЬ

Міністерство осіти та науки України

Миколаївський державний гуманітарний університет

Імені Петра Могили

Комплексу “Києво-Могилянська академія”

 

 

 

 

 

Кафедра політології

 

 

 

 

Словник Виборчы системи
 

 

 

 

 


З дисципліни “Виборчі системи країн світу”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала : студентка 331 групи

Сербіна О.О.

Перевірив: Бобіна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2004

 

1. Пряма демократія (від грець. demos – народ і cratos - влада) – форма правління, за якої право прийняття політичних рішень здійснюється усіма без виключення громадянами, що діють згідно з правилами правління більшості.

2. Представницька демократія – поняття конституційного права, що вміщує в себе: а) наявність системи виборних представницьких органів державної влади або міського самоуправління; б) систему демократичних інститутів; в) систему демократичних форм роботи, що застосовуються всередині  представницьких органів, діяльності вибірних посадових осіб й державного апарату.

3. Принципи виборчого права – виборчі принципи, що сформувались на основі виборчих прав та норм щодо конкретної особи, й характеризують організацію виборчого процесу.

4. Виборче право – сукупність юридичних норм, які регулюють участь громадян у виборах, організацію та проведення останніх, взаємовідносини між виборцями та виборчими органами або посадовими особами, а також порядок відкликання обраних представників, які не виправдали довіру виборців; право громадян обирати і бути обраним, що стоїть у центрі всіх процесів формування органів держави.

5. Права людини – це принципи, норми, взаємовідносини між людиною, державою та суспільством, які забезпечують індивіду можливість діяти на свій розсуд.

6. Функції виборів – це роль виборів у врегулюванні суспільного життя; “ф.в.” у демократичних суспільствах: а) артикуляція і представництво різноманітних інтересів суспільства; б) контроль за інститутами влади; в) формування політичної волі; г) легітимація і стабілізація політичної системи, конкретних інститутів влади; д) розширення комунікацій між інститутами влади та громадянами; є) генерування процесу оновлення – модернізації – суспільства засобами конкурентної боротьби; ж) становлення опозиції тощо; “ф.в.” у недемократичних суспільствах: а) підвищення рівня легітимності режиму; б) послаблення напруги в суспільстві; в) виявлення опозиції або створення (прирученої) опозиції.

7. Віковий ценз (від лат. censeo – роблю перепис, опис) – встановлений законом мінімальний вік для голосування (наприклад, в Україні – 18 років).

8. Ценз недієздатності – встановлене державою обмеження щодо участі у виборах осіб, які на підставі медичного заключення визнані судом недієздатними через серйозну хворобу.

9. Моральний ценз – один з різновидів виборчих цензів, який передбачає недопущення до виборів осіб, які чинять якісь аморальні вчинки.

10. Ценз осідлості – встановлена державою вимога, згідно з якою виборче право надається лише тим громадянам, що мешкають на даній території не менше встановленого законом строку.

11. Загальність виборів – норма вільних демократичних виборів, що передбачає можливість усіх громадян незалежно від статі, національної, класової, професійної приналежності, мови, рівня прибутку, багатства, освіти, конфесії або політичних поглядів мати як активне, так і пасивне виборче право.

12. Рівність виборів – норма вільних демократичних виборів, що визнає за кожним окремим виборцем право мати лише один голос на виборах

13. Таємниця виборів – норма вільних демократичних виборів, яка передбачає наступне: рішення кожного конкретного виборця не може бути нікому відоме.

14. Пряме голосування – ситуація, коли виборець приймає рішення безпосередньо щодо конкретного кандидата, між виборцем і кандидатом не стоять ніякі інстанції, які б опосередковували волю виборця.

15. Непряме голосування – випадок, коли воля виборців реалізується не прямо, а опосередковується волею групи виборців (виборці обирають певних виборщиків, котрі потім обирають президента  або депутатів).

16. Колегія виборців – група довірених осіб, які обираються шляхом волевиявлення виборців при непрямих виборах, для вже безпосереднього обирання конкретної посадової особи.

17. Свобода виборів – принцип вільних демократичних виборів, що передбачає відсутність будь-якого тиску на учасників виборів і свободу передвиборчої агітації.

18. Наявність вибору – важливий показник демократичних виборів, що передбачає наявність альтернативи вибору.

19. Виборча система – сукупність виборчих прав та процедур, на основі яких здійснюються вибори у представницькі органи влади або вищих посадових осіб.

20. Виборчий процес – заходи держави з організації та проведення виборів, “виборчій закон у дії”.

21. Змагальність виборів – один з основних принципів вільних демократичних виборів, який передбачає можливість політичних сил різних напрямків мати право на участь у виборах, розкривати свої програми та критикувати програми своїх конкурентів.

22. Періодичність і регулярність виборів – один з основних принципів вільних демократичних виборів, за яким носії мандатів обираються на певний, не дуже великий строк.

23. Рівність можливостей – один з  принципів вільних демократичних виборів, який передбачає перш за все приблизну рівність матеріальних та інформаційних ресурсів політичних партій та кандидатів.

24. Маніпулювання виборами – а) з боку виборців: процедура, що дозволяє виборцю отримати більш бажаний результат при зміні своїх думок; б) з боку організатора голосування шляхом підбору відповідного правила голосування або шляхом пропозиції голосувати альтернативи в певному порядку; в) як з боку виборця, так і з боку того, хто організує голосування шляхом пропозиції до розглядання нових альтернатив або шляхом зміни форми подання варіантів, що розглядаються.

25. Фальсифікація виборів (лат. falsificatio, від falsifico – підроблюю) –  діяльність суб’єктів виборчого процесу з метою зміни результатів голосування шляхом підробки виборчих документів, хибного підрахунку голосів, порушення принципу таємності виборів тощо, за що передбачена кримінальна відповідальність.

26. Виборча географія – напрям науки, що сформувався на зіткненні географії та політології, за основну задачу має порівнювати, пояснювати та прогнозувати результати виборів на різних територіях.

27. Принцип преференційності – принцип, що дає змогу виборцям виражати своє ставлення до кожного кандидата, занесеного до конкретного партійного списку; за цим принципом виборець у бюлетні має право надати перевагу (преференцію) тому чи іншому кандидатові.

28. Система відносної більшості – найпростіший різновид мажоритарної системи, за умов якої обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців (навіть якщо ця кількість є меншою за половину всіх голосів).

29. Система абсолютної більшості – на відміну від системи відносної більшості вимагає для обрання кандидата зібрати більше половини голосів виборців, тобто діє формула 50% + 1 голос.

30. Багатомандатний виборчий округ – виборчий округ, де обираються декілька депутатів, причому виборці голосують за кожного з них персонально.

31. Одномандатний виборчий округ – виборчий округ, де обирається один представник в органи влади.

32. Пропорційна виборча система – порядок визначення результатів голосування, за якого мандати розподіляються чітко пропорційно числу поданих голосів.

33. Партійні списки – списки кандидатів, які висуваються політичними партіями та виборчими об’єднаннями (блоками) на виборах у представницькі органи, що проводяться за пропорційною виборчою системою.

34. Загальнонаціональний партійний список – різновид системи партійних списків, згідно відповідно до яких відбувається пропорційний розподіл мандатів на національному рівні; в «чистому вигляді» застосовується лише в Ізраїлі та в Нідерландах.

35. Регіональний партійний список – різновид партійного списку, що висувається від певного регіону, а це означає, що пропорційний розподіл мандатів відбувається не на національному рівні, а в округах.

36. Закритий список – список для голосування, коли голосують за партію в цілому і кандидати отримують мандати в тій послідовності, в якій вони представлені в партійних списках (Албанія, Естонія, Ізраїль). В деяких країнах вибір обмежується 1-м кандидатом (Бельгія, Данія, Нідерланди).

37. Відкритий список – один з основних видів списків для голосування, коли виборці голосують за того кандидата, який їм до вподоби, а розподіл всіх депутатських місць відбувається відповідно до отриманих кандидатом голосів (преференцій).

38. Електоральна інженерія – різновид політичного маркетингу, під яким розуміють комплекс правових, адміністративних, політичних та інших заходів, що регулюють політичні відносини в частині вибору норм представництва та процедур формування законодавчих, виконавчих та судових органів влади.

39. Теорія електоральної поведінки – взаємодія суб’єкта з політичною реальністю, яка охоплює його дії та орієнтації щодо політичної практики. У сучасній науковій літературі поширене позначення підходу до політики з позиції поведінки людини англо-американським терміном «політичний біхевіоризм». Прикладами є: а) соціологічна теорія Лазарсвена; б) соціально-психологічна теорія Кембелла; в) раціонально-інструментальний підхід Даунса; г) підхід «економічного голосування» Фіоріні тощо.

40. Виборча квота – найменше число голосів, яке необхідне для обрання одного депутата. Квота розраховується за певною формулою. Спочатку підраховується сума голосів виборців, яка подана у виборчому окрузі за всі партійні списки (у), потім ця сума ділиться на число мандатів в окрузі . отримуємо число (у:х) = z – виборчу квоту.

41. Первинні вибори – вибори, в результаті яких проводиться відбір кандидатів від тієї чи іншої партії.

42. Панашаж (від лат. panachage – суміш, прошарок) – один з розповсюджених засобів пропорційної виборчої системи, що передбачає встановлений законом дозвіл виборцю голосувати за кандидатів із різних партійних списків.

43. Негативне право – різновид прав, які фіксують обов’язки держави та інших осіб утримуватись від тих чи інших дій по відношенню до індивіда.

44. Позитивне право – різновид прав, які фіксують обов’язки держави, окремих осіб чи організацій надавати індивіду ті чи інші блага та здійснювати ті чи інші дії.

45. Загороджувальні бар’єри і вертикальна розмітка – використовуються в деяких виборчих системах в якості мінімальної долі голосів або порогу, який має перейти партія, щоб претендувати на представництво. “Поріг” (бар’єр) вводиться у пропорційній системі для того, щоб здолати недолік, який є найбільш очевидним – відсутність будь-яких стимулів, які б утримували фрагментацію партій.

46. Абсентеїзм (від лат. absentia - відсутність) – ухилення виборців від участі у голосуванні при виборі представницьких органів, голови держави й т. п.; один з проявів політичної апатії.

47. Імперативний мандат – жорсткий (зафіксований у законі) припис депутату представницького органу влади діяти (голосувати, складати закони тощо) точно у відповідності з волею та наказом виборців.


Використана література:

 

1. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии – М., 1997.

2. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран : учебное пособие. М, "Форум-Инфра, 1999.

3. Констуционное право: Учебник под ред. В.В. Лазарева – М., 1998.

4. Основи конституційного права України.  Ред. Коплічиков В.В. – К., 1997.

5. Політологічний енциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вузів. К., "Генеза", 1997.

6. Политология: Учебник для вузов. Под ред. М.А. Василика – М., 1999.

Пугачёв В.П. Политология: Справочник студента. – М.: ООО „Издательство АСТ”; Филологическое общество „СЛОВО”, 2001. – 576с.

 

 

 

 

 

 

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика